EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01977L0799-20041224

Consolidated text: Direktiva Sveta z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega obdavčevanja in obdavčevanja zavarovalnih premij (77/799/EGS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/799/2004-12-24

1977L0799 — SL — 24.12.2004 — 008.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

▼M5

DIREKTIVA SVETA

z dne 19. decembra 1977

o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega obdavčevanja in obdavčevanja zavarovalnih premij

(77/799/EGS)

▼B

(UL L 336, 27.12.1977, p.15)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

DIREKTIVA SVETA 79/1070/EGS z dne 6. decembra 1979

  L 331

8

27.12.1979

 M2

DIREKTIVA SVETA 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992

  L 76

1

23.3.1992

►M3

DIREKTIVA SVETA 2003/93/ES z dne 7. oktobra 2003

  L 264

23

15.10.2003

►M4

DIREKTIVA SVETA 2004/56/ES z dne 21. aprila 2004

  L 127

70

29.4.2004

►M5

DIREKTIVA SVETA 2004/106/ES z dne 16. novembra 2004

  L 359

30

4.12.2004


spremenjena z:

 A1

Akt o pristopu Grčije

  L 291

17

19.11.1979

 A2

  L 302

23

15.11.1985

►A3

Akt o pristopu Avstrije, Finske in Švedske

  C 241

21

29.8.1994

►A4

Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija

  L 236

17

23.9.2003
▼B

▼M5

DIREKTIVA SVETA

z dne 19. decembra 1977

o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega obdavčevanja in obdavčevanja zavarovalnih premij

(77/799/EGS)

▼BSVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ( 2 ),

ker vodijo prakse davčne utaje in izogibanja plačilu davka, ki se razširjajo prek meja držav članic, v proračunske izgube in kršitve načela poštene obdavčitve in so odgovorne za izkrivljanje pretoka kapitala in pogojev konkurence; ker torej vplivajo na delovanje skupnega trga;

ker je iz teh razlogov Svet 10. februarja 1975 sprejel resolucijo o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v Skupnosti zaradi boja proti mednarodni davčni utaji in izogibanju ( 3 );

ker mednarodni značaj problema pomeni, da notranji ukrepi, katerih učinek ne sega prek državnih meja, ne zadoščajo; ker tudi sodelovanje med upravami na podlagi dvostranskih sporazumov ne more kljubovati novim oblikam davčne utaje in izogibanja, ki pospešeno pridobivajo večdržavni značaj;

ker bi bilo torej treba okrepiti sodelovanje med davčnimi upravami znotraj Skupnosti v skladu s skupnimi načeli in pravili;

ker bi si morale države članice na zahtevo izmenjati informacije o posebnih primerih; ker bi morala država, če se tako zahteva, opraviti potrebne poizvedbe, da bi pridobila take informacije;

ker bi si morale države članice tudi brez kakršne koli zahteve izmenjati katero koli informacijo, ki se zdi ustrezna za pravilno odmero davka na dohodek in na premoženje, zlasti kadar se zdi, da gre za umeten prenos dobička med podjetji v različnih državah članicah ali kadar se take transakcije izvedejo med podjetji v dveh državah članicah prek tretje države zaradi pridobivanja davčnih ugodnosti ali kadar je ali bi lahko iz kakršnega koli razloga šlo za utajo ali izogibanje davku;

ker je pomembno, da se uradnikom davčne uprave ene države članice dovoli navzočnost na ozemlju druge države članice, če obe zadevni državi menita, da je to zaželeno;

ker je treba paziti, da se zagotovi, da se informacije, ki se dajejo pri takem sodelovanju, ne razkrije nepooblaščenim osebam, tako da so zavarovane osnovne pravice državljanov in podjetij; ker je zato nujno, da države članice informacij, ki jih prejmejo, ne uporabijo, brez dovoljenja države članice, ki jih priskrbi, za druge namene kot za obdavčenje ali olajšanje pravnih postopkov, ki tečejo zaradi nespoštovanja davčne zakonodaje države prejemnice; ker je potrebno, da tudi države prejemnice informacijam zagotovijo enako stopnjo zaupnosti, kot so je bile deležne v državi, ki jo je priskrbela, če ta tako zahteva;

ker bo imela država članica, ki je pozvana, da priskrbi informacije, pravico, da to odkloni, če njena zakonodaja ali upravna praksa davčni upravi preprečujejo izpolnitev take zahteve ali, če ji preprečujejo zbiranje oziroma uporabo teh informacij za lastne namene, ali če bi bilo posredovanje takih informacij v nasprotju z javnim redom oziroma bi vodilo v razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti oziroma poslovnega procesa ali če država članica, ki so ji informacije namenjene, ni sposobna iz praktičnih ali pravnih razlogov, zagotoviti podobnih informacij;

ker je sodelovanje med državami članicami in Komisijo potrebno za trajno preučevanje postopkov sodelovanja in zbiranje izkušenj na obravnavanih področjih in še zlasti na področju umetnega prenosa dobičkov znotraj skupine podjetij s ciljem izboljšanja teh postopkov in priprave ustreznih pravil Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

Splošne določbe

▼M5

1.  V skladu z določbami te direktive pristojni organi držav članic izmenjajo vse informacije, ki jim omogočajo pravilno odmero davkov na dohodek in kapital, in vse informacije v zvezi z odmero davka za zavarovalne premije iz šeste alinee člena 3 Direktive Sveta 76/308/EGS z dne 15. marca 1976 o vzajemni pomoči pri izterjatvi terjatev v zvezi z nekaterimi prelevmani, carinami, davki in drugimi ukrepi ( 4 ).

▼B

2.  Kot davki na dohodek in na premoženje, ne glede na način, kako so odmerjeni, se štejejo vsi davki, uvedeni na celotni dohodek, na celotno premoženje ali na sestavine dohodka ali premoženja, vključno z davki na dobičke od odsvojitve premičnin in nepremičnin, davki na zneske mezd ali plač, ki jih plačajo podjetja, kot tudi davki na povečanje vrednosti premoženja.

▼A3

3.  Davki, navedeni v drugem odstavku, so trenutno še zlasti:

v Belgiji:

Impôt des personnes physiques/Personenbelasting

Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting

Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting

Impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders

na Danskem:

Indkomstskat til staten

Selskabsskat

Den kommunale indkomstskat

Den amtskommunale indkomstskat

Folkepensionsbidragene

Sømandsskat

Den særlige indkomstskat

Kirkeskat

Formueskat til staten

Bidrag til dagpengefonden

v Nemčiji:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Vermögensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer

v Grčiji:

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

Φόρος ακινήτου περιουσίας

v Španiji:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas

v Franciji:

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncičre sur les propriétés bâties

Taxe foncičre sur les propriétés non bâties

na Irskem:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Wealth tax

v Italiji:

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Imposta locale sui redditi

v Luksemburgu:

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

Impôt foncier

na Nizozemskem:

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vermogensbelasting

v Avstriji:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Grundsteuer

Bodenwertabgabe

Abgabe von land– und forstwirtschaftlichen Betrieben

na Portugalskem:

Contribuiçăo predial

Imposto sobre a indústria agrícola

Contribuiçăo industrial

Imposto de capitais

Imposto profissional

Imposto complementar

Imposto de mais-valias

Imposto sobre o rendimento do petróleo

Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes

na Finskem:

Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Kunnallisvero/kommunalskatten

Kirkollisvero/kyrkoskatten

Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien

Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien

Korkotulon lähdevero/källskatten pĺ ränteinkomst

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten

Kiinteistoevero/fastighetsskatten

na Švedskem:

Den statliga inkomstskatten

Sjömansskatten

Kupongskatten

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.

Den statliga fastighetsskatten

Den kommunala inkomstskatten

Förmögenhetsskatten

v Združenem kraljestvu:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Petroleum revenue tax

Development land tax

▼A4

na Češkem:

Daně z příjmů

Daň z nemovitostí

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

v Estoniji:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Maamaks

na Cipru:

Φόρος Εισοδήματος

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

v Latviji:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

v Litvi:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Žemės mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už aplinkos teršimą

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Paveldimo turto mokestis

na Madžarskem:

Személyi jövedelemadó

Társasági adó

Osztalékadó

Általános forgalmi adó

Jövedéki adó

Építményadó

Telekadó

na Malti:

Taxxa fuq l-income

na Poljskem:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnopranych

v Sloveniji:

Dohodnina

Davki občanov

Davek od dobička pravnih oseb

Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

na Slovaškem:

Daň z príjmov fyzických osôb

Daň z príjmov právnických osôb

Daň z dedičstva

Daň z darovania

Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

Daň z pridanej hodnoty

Spotrebné dane

▼B

4.  Odstavek 1 se uporablja tudi za katere koli enake ali podobne davke, uvedene pozneje, bodisi dodatno ali namesto davkov, naštetih v odstavku 3. Pristojni organi držav članic obvestijo drug drugega in Komisijo o datumu začetka veljavnosti takih davkov.

▼A3

5.  Izraz „pristojni organi“ pomeni:

v Belgiji:

De Minister van financiën ali pooblaščen predstavnik

Le Ministre des finances ali pooblaščen predstavnik

na Danskem:

Skatteministeren ali pooblaščen predstavnik

v Nemčiji:

Der Bundesminister der Finanzen ali pooblaščen predstavnik

v Grčiji:

To Upourgeio Oikonomikwn ali pooblaščen predstavnik

v Španiji:

El Ministro de Economía y Hacienda ali pooblaščen predstavnik

v Franciji:

Le ministre de l'économie ali pooblaščen predstavnik

na Irskem:

The Revenue Commissioners or an authorized representative

v Italiji:

▼M4

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ali njegovi pooblaščeni zastopniki

▼A3

v Luksemburgu:

Le ministre des finance ali pooblaščen predstavnik

na Nizozemskem:

De minister van financiën ali pooblaščen predstavnik

v Avstriji:

Der Bundesminister für Finanzen ali pooblaščen predstavnik

na Portugalskem:

O Ministro das Finanças ali pooblaščen predstavnik

na Finskem:

Valtiovarainministeriö ali pooblaščen predstavnik

Finansministeriet ali pooblaščen predstavnik

na Švedskem:

▼M4

Chefen för Finansdepartementet ali njegov pooblaščeni zastopnik

▼A3

v Združenem kraljestvu:

▼M3

The Commissioners of Customs and Excise ali pooblaščeni zastopnik za potrebne informacije v zvezi z davki na zavarovalne premije in trošarino

The Commissioners of Inland Revenue ali pooblaščeni zastopnik za vse druge informacije

▼A4

na Češkem:

Ministr financí ali pooblaščen predstavnik

v Estoniji:

Rahandusminister ali pooblaščen predstavnik

na Cipru:

Υπουργός Οικονομικών ali pooblaščen predstavnik

v Latviji:

Finanšu ministrs ali pooblaščen predstavnik

v Litvi:

Finansų ministras ali pooblaščen predstavnik

na Madžarskem:

A pénzügyminiszter ali pooblaščen predstavnik

na Malti:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ali pooblaščen predstavnik

na Poljskem:

Minister Finansów ali pooblaščen predstavnik

v Sloveniji:

Minister za finance ali pooblaščen predstavnik

na Slovaškem:

Minister financií ali pooblaščen predstavnik

▼B

Člen 2

Izmenjava na zahtevo

1.  Pristojni organ države članice lahko zahteva od pristojnega organa druge države članice, da predloži informacije, navedene v členu 1(1), v posameznem primeru. Pristojnemu organu zaprošene države ni treba ugoditi zahtevi, če se zdi, da pristojni organ države, ki je dala zahtevo, ni izčrpal svojih običajnih virov informacij, ki bi jih lahko izkoristil v skladu z okoliščinami, da bi dobil zahtevane informacije brez tveganja, da bi ogrožal pridobitev iskanega izida.

2.  Za namene predložitve informacij iz odstavka 1, pristojni organ zaprošene države poskrbi za izvedbo poizvedovanj, potrebnih za pridobitev takšnih informacij.

▼M4

Zaradi pridobivanja iskanih informacij, zaprošeni organ ali upravni organ, na katerega je slednji naslovil zahtevo, ravna kakor da bi deloval zase ali na zahtevo drugega organa v svoji državi članici.

▼B

Člen 3

Avtomatična izmenjava informacij

Za vrste primerov, ki se določijo v postopku posvetovanja, določenem v členu 9, si pristojni organi držav članic redno izmenjujejo informacije, navedene v členu 1(1), brez predhodne zahteve.

Člen 4

Izmenjava informacij na lastno pobudo

1.  Pristojni organ države članice brez predhodne zahteve predloži informacije, navedene v členu 1(1), s katerimi je seznanjen, pristojnemu organu katere koli druge države članice v naslednjih okoliščinah:

(a) pristojni organ ene države članice ima razloge za domnevo, da gre morda za izgubo davka v drugi državi članici;

(b) oseba, ki je zavezana za davek, doseže znižanje ali oprostitev davka v eni državi članici, kar bi povzročilo povečanje davka ali zavezanost za davek v drugi državi članici;

(c) poslovne transakcije med osebo, ki je zavezana za davek v eni državi članici, in osebo, ki je zavezana za davek v drugi državi članici, se izvedejo prek ene ali več držav na način, ki bi lahko imel za posledico prihranek davka v eni ali drugi državi članici ali obeh;

(d) pristojni organ države članice ima razloge za domnevo, da je prihranek davka morda posledica umetnih prenosov dobičkov znotraj skupine podjetij;

(e) informacije, ki jih eni državi članici predloži pristojni organ druge države članice, so omogočile pridobitev informacij, ki so lahko koristne pri odmeri davčne obveznosti v tej drugi državi članici.

2.  Pristojni organi držav članic lahko v postopku posvetovanja, določenem v členu 9, razširijo izmenjavo informacij iz odstavka 1 na primere, drugačne od tam navedenih.

3.  Pristojni organi držav članic lahko brez predhodne zahteve predložijo drug drugemu v katerem koli drugem primeru informacije, navedene v členu 1(1), s katerimi so seznanjeni.

Člen 5

Rok za predložitev informacij

Pristojni organ države članice, ki je po predhodnih členih pozvana, da dostavi informacije, jih predloži tako hitro, kot je mogoče. Če naleti na ovire pri preskrbi informacij ali odklanja preskrbo informacij, o tem takoj obvesti organ, ki jih zahteva, z navedbo narave ovir ali razlogov za njihovo zavrnitev.

Člen 6

Sodelovanje uradnikov zadevne države

Zaradi uporabe predhodnih določb se lahko pristojni organ države članice, ki priskrbi informacije, in pristojni organ države članice, kateri so informacije namenjene, v postopku posvetovanja, določenem v členu 9, dogovorita o odobritvi navzočnosti uradnikov davčne uprave druge države članice v prvi državi članici. Podrobnosti za uporabo določb se določijo v istem postopku.

Člen 7

Določbe o tajnosti

▼M4

1.  Vse informacije, sporočene državi članici v skladu s to direktivo, mora ta država članica varovati kot tajne enako kot informacije, prejete v skladu z njeno nacionalno zakonodajo. Te informacije se v vsakem primeru:

 lahko dajo na razpolago samo osebam, ki neposredno sodelujejo pri odmeri davka ali pri upravni kontroli te odmere,

 lahko sporočajo samo v zvezi s sodnimi ali upravnimi postopki, ki vključujejo sankcije, sprejete z namenom ali v zvezi z odmero ali revizijo odmere davka in samo osebam, ki neposredno sodelujejo v takšnih postopkih; takšne informacije pa se lahko razkrijejo na javnih obravnavah ali v sodbah, če pristojni organ države članice, ki posreduje informacije, temu ne ugovarja pri prvem posredovanju informacij,

 smejo uporabiti samo za davčne namene ali v zvezi s sodnimi ali upravnimi postopki, ki vključujejo sankcije, sprejete zaradi ali v zvezi z odmero davka ali njeno revizijo.

Poleg tega, države članice lahko posredujejo informacije iz prvega pododstavka za uporabo pri odmeri drugih prelevmanov, dajatev in davkov, ki jih ureja člen 2 Direktive 76/308/EGS ( 5 ).

▼B

2.  Odstavek 1 ne obvezuje države članice, katere zakonodaja ali upravna praksa določa, za domače namene, ožje omejitve, kot jih vsebujejo določbe tega odstavka, da zagotovi informacije, če zadevna država ne upošteva teh ožjih omejitev.

3.  Ne glede na odstavek 1 lahko pristojni organi države članice, ki zagotovi informacije, dovolijo, da se v državi prosilki uporabijo za druge namene, če bi bile lahko po zakonodaji države, ki je informacije posredovala, te v podobnih okoliščinah uporabljene za podobne namene v državi, ki jih je posredovala.

4.  Če pristojni organ države članice meni, da so informacije, ki jih je prejel od pristojnega organa druge države članice, verjetno uporabne za pristojni organ tretje države članice, jih lahko posreduje temu pristojnemu organu s soglasjem pristojnega organa, ki je informacije posredoval.

Člen 8

Omejitve izmenjave informacij

▼M4

1.  Ta direktiva ne nalaga nikakršne obveznosti državi članici, od katere se zahteva informacija, da opravi poizvedbe ali da posreduje informacije, če bi bilo takšno poizvedovanje ali zbiranje iskanih informacij v nasprotju z njeno zakonodajo ali upravnimi postopki za pristojni organ te države.

▼B

2.  Posredovanje informacij je mogoče zavrniti, kadar bi to vodilo v razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti ali poslovnega procesa, ali kadar bi bilo razkritje informacij v nasprotju z javnim redom.

▼M4

3.  Pristojni organ države članice lahko odkloni posredovanje informacij, kadar država članica, ki jih zahteva, zaradi stvarnih ali zakonskih vzrokov ne more zagotoviti tovrstnih informacij.

▼M4

Člen 8a

Obveščanje

1.  Na zahtevopristojnega organa države članice, pristojni organ druge države članice, v skladu s pravili, ki urejajo obveščanje o podobnih aktih v zaprošeni državi članici, obvesti naslovnika o vseh aktih in odločitvah, ki jih izdajo upravni organi države članice prosilke, in ki na njenem ozemlju zadevajo uporabo davčne zakonodaje, ki jo ureja ta direktiva.

2.  Zahteve za obvestitev morajo vsebovati navedbo predmeta akta ali odločitve, ki jo je treba uradno sporočiti, in navedbo naslovnikovega imena in naslova, skupaj s kakršnimi koli drugimi informacijami, ki bi lahko olajšale ugotavljanje istovetnosti naslovnika.

3.  Zaprošeni organ sporoči organu prosilcu nemudoma svoj odgovor na njegovo zahtevo za obvestitev in ga zlasti obvesti o datumu uradne obvestitve naslovnika o odločitvi ali aktu.

Člen 8b

Sočasne kontrole

1.  Kadar je davčni položaj enega ali več oseb, ki so dolžne plačati davek, v skupnem ali dodatnem interesu dveh ali več držav članic, se te države lahko dogovorijo o izvajanju sočasnih kontrol na svojem ozemlju z namenom izmenjave tako pridobljenih informacij, kadarkoli bi se zdele učinkovitejše od kontrol, ki jih samostojno izvaja ena sama država članica.

2.  Pristojni organ v vsaki državi članici neodvisno določi osebe, ki so dolžne plačati davek, in ki jih namerava predlagati za sočasno kontrolo. Zadevne pristojne organe v drugih državah članicah uradno obvesti o primerih, ki bi morali biti, po njegovem mnenju, predmet sočasne kontrole. Svojo izbiro utemelji, kolikor je to mogoče, s posredovanjem informacij, ki so ga vodile do njegove odločitve. Navede časovno obdobje, v katerem naj bi se takšna kontrola izvajala.

3.  Pristojni organ vsake zadevne države članice odloči, ali želi sodelovati v sočasni kontroli. Po prejemu predloga za sočasno kontrolo, pristojni organ potrdi svoje soglasje ali sporoči svojo utemeljeno zavrnitev nasprotnemu organu.

4.  Vsak pristojni organ zadevne države članice imenuje zastopnika, ki ima nalogo nadzorovati ali koordinirati kontrolne postopke.

▼B

Člen 9

Posvetovanja

1.  Za namene izvajanja te direktive se organizirajo posvetovanja, če je potrebno v Odboru, med:

 pristojnimi organi zadevnih držav članic na zahtevo katere koli izmed njih v zvezi z dvostranskimi vprašanji,

 pristojnimi organi vseh držav članic in Komisijo na zahtevo enega od teh organov ali Komisije, če obravnavane zadeve niso le dvostranskega pomena.

2.  Pristojni organi držav članic lahko komunicirajo neposredno drug z drugim. Pristojni organi držav članic lahko z medsebojnim dogovorom dovolijo organom, ki jih imenujejo, da neposredno komunicirajo drug z drugim v natančno določenih primerih ali v nekaterih vrstah primerov.

3.  Če pristojni organi sklenejo dogovore o dvostranskih zadevah, ki jih pokriva ta direktiva, razen posameznih primerov, o tem čimprej obvestijo Komisijo. Komisija nato uradno obvesti pristojne organe drugih držav članic.

Člen 10

Zbiranje izkušenj

Države članice skupaj s Komisijo nenehno spremljajo postopek sodelovanja, predviden v tej direktivi, in zbirajo izkušnje, zlasti na področju transfernih cen znotraj skupine podjetij z namenom izboljševanja takega sodelovanja in, kjer je primerno, oblikovanja zbirke pravil na zadevnem področju.

Člen 11

Uporaba širših določb o pomoči

Predhodne določbe ne ovirajo izpolnitve katerih koli širših obveznosti za izmenjavo informacij, ki bi lahko izhajale iz drugih pravnih predpisov.

Člen 12

Končne določbe

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1979 in o tem takoj obvestijo Komisijo.

2.  Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, ki so jih naknadno sprejele na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 13

Ta direktiva je naslovljena na države članice.( 1 ) UL C 293, 13.12.1976, str. 34.

( 2 ) UL C 56, 7.3.1977, str. 66.

( 3 ) UL C 35, 14.2.1975, str. 1.

( 4 ) UL L 73, 19.3.1976, str. 18. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

( 5 ) UL L 73, 19.3.1976, str. 18.

Top