Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01976X1008(01)-20020923

Act concerning the election of the član Evropskega parlamenta by direct universal suffrage

01976X1008(01) — SL — 23.09.2002 — 005.005


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

ACT

concerning the election of the ►M2  član Evropskega parlamenta ◄ by direct universal suffrage

(UL L 278 8.10.1976, str. 5)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

DECISION 93/81/Euratom, ECSC, EEC amending the Act concerning the election of the representatives of the European Parliament by direct universal suffrage, annexed to Council Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom of 20 September 1976 (*)

  L 33

15

9.2.1993

►M2

SKLEP SVETA 2002/772/ES, Euratom z dne 25. junija in 23. septembra 2002

  L 283

1

21.10.2002


spremenjena z:

 A1

AKT o pogojih pristopa helenske republike in prilagoditvah pogodb

  L 291

17

19.11.1979

 A2

AKT o pogojih pristopa kraljevine španije in portugalske republike ter o prilagoditvah pogodb

  L 302

23

15.11.1985

 A3

AKT O pogojih pristopa republike avstrije, republike finske in kraljevine švedske ter o prilagoditvah pogodb, na katerih temelji evropska unija

  C 241

21

29.8.1994


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 326, 25.11.1976, str.  32  (787/1976)

 C2

Popravek, UL L 126, 21.5.2009, str.  23 (2002/772/ES,)(*)

Ta akt ni bil nikoli objavljen v slovenščini.
▼B

ACT

concerning the election of the ►M2  član Evropskega parlamenta ◄ by direct universal suffrage

▼M2

►M2  Člen 1 ◄

1.  V vsaki državi članici so člani Evropskega parlamenta izvoljeni na podlagi proporcionalne zastopanosti, pri čemer se uporabi sistem list ali en prenosljivi glas.

2.  Države članice lahko dovolijo glasovanje na podlagi sistema preferenčnih list v skladu s postopkom, ki ga sprejmejo.

3.  Voli se na splošnih neposrednih volitvah, ki so svobodne in tajne.

►M2  Člen 2 ◄

Vsaka država članica lahko v skladu s svojimi posebnimi nacionalnimi razmerami oblikuje volilne enote za volitve v Evropski parlament ali na drugačen način razdeli svoje volilno območje, ne da bi pri tem vplivala na proporcionalno naravo volilnega sistema.

►M2  Člen 3 ◄

Države članice lahko določijo najnižji prag za dodelitev poslanskih mest. Na ravni države ta prag ne sme presegati 5 odstotkov oddanih glasov.

►M2  Člen 4 ◄

Vsaka država članica lahko določi zgornjo mejo stroškov za volilno kampanjo kandidatov.

▼B

►M2  Člen 5 ◄

▼M2 —————

▼B

►M2  1. ◄    ►M2  Mandat petih let, za katerega so izvoljeni člani Evropskega parlamenta ◄ shall begin at the opening of the first session following each election.

It may be extended or curtailed pursuant to the second subparagraph of Article 10 (2).

►M2  2. ◄   The term of office of each ►M2  član Evropskega parlamenta ◄ shall begin and end at the same time as the period referred to in ►M2  odstavek 1 ◄ .

►M2  Člen 6 ◄

1.   ►M2  član Evropskega parlamenta ◄ shall vote on an individual and personal basis. They shall not be bound by any instructions and shall not receive a binding mandate.

▼M2

2.  Člani Evropskega parlamenta uživajo privilegije in imunitete, ki veljajo zanje na podlagi Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z 8. aprila 1965.

▼M2 —————

▼B

►M2  Člen 7 ◄

1.  The office of ►M2  člen Evropského parlamentu ◄ shall be incompatible with that of:

 member of the Government of a Member State,

 member of the Commission of the European Communities,

 Judge, Advocate-General or Registrar of the Court of Justice of the European Communities ►M2  ali Sodišča prve stopnje ◄ ,

▼M2

 člana sveta direktorjev Evropske centralne banke,

▼B

 member of the Court of Auditors of the European Communities,

▼M2

 varuha človekovih pravic Evropskih skupnosti,

▼B

  ►M2  ————— ◄ member of the Economic and Social Committee of the European Economic Community and of the European Atomic Energy Community,

 member of committees or other bodies set up pursuant to the Treaties establishing ►M2  ————— ◄ the European Econ omic Community and the European Atomic Energy Community for the purpose of managing the Communities' funds or carrying out a permanent direct administrative task,

 member of the Board of Directors, Management Committee or staff of the European Investment Bank,

▼M2

 dejavnega uradnika ali uslužbenca institucij Evropskih skupnosti ali z njimi povezanih specializiranih organov ali Evropske centralne banke.

▼M2

2.  Od volitev v Evropski parlament leta 2004 je funkcija člana Evropskega parlamenta nezdružljiva s funkcijo člana nacionalnega parlamenta.

Z odstopanjem od tega pravila in ne da bi to posegalo v odstavek 3:

 člani irskega državnega parlamenta, ki so izvoljeni v Evropski parlament na poznejših volitvah, imajo lahko dvojni mandat do naslednjih volitev v irski državni parlament, takrat pa se uporabi prvi pododstavek tega odstavka;

 člani parlamenta Združenega kraljestva, ki so hkrati tudi člani Evropskega parlamenta v petletnem mandatu pred volitvami v Evropski parlament leta 2004, imajo lahko dvojni mandat do volitev v Evropski parlament leta 2009, ko se uporabi prvi pododstavek tega odstavka.

▼B

►M2  3. ◄   In addition, each Member State may, in the circumstances provided for in ►M2  člen 7 ◄ , ►M2  razšir ◄ rules at national level relating to. incompatibility.

►M2  4. ◄    ►M2  Član Evropskega parlamenta ◄ to whom ►M2  uporabljajo odstavki 1, 2 in 3 ◄ become applicable in the course of the five-year period referred to in Article 3 shall be replaced in accordance with Article 12.

▼M2

►M2  Člen 8 ◄

Ob upoštevanju določb tega akta urejajo volilni postopek v vsaki državi članici nacionalni predpisi.

Ti nacionalni predpisi, v katerih se po potrebi lahko upoštevajo posebne razmere v državah članicah, ne vplivajo na proporcionalno naravo volilnega sistema.

▼B

►M2  Člen 9 ◄

No one may vote more than once in any election of ►M2  član Evropskega parlamenta ◄ .

►M2  Člen 10 ◄

1.  Elections to the Evropskega parlamenta shall be held ►M2  na dan in ob času, ki ga določa ◄ by each Member State; for all Member States this date shall fall within the same period starting on a Thursday morning and ending on the following Sunday.

2.   ►M2  Države članice smejo uradno objaviti rezultate svojega preštevanja šele ◄ until after the close of polling in the Member State whose electors are the last to vote within the period referred to in paragraph 1.

▼M2 —————

▼B

►M2  Člen 11 ◄

1.  The Council, acting unanimously after consulting the Evropskega parlamenta, shall determine the ►M2  volilno obdobje ◄ for the first elections.

2.  Subsequent elections shall take place in the corresponding period in the last year of the five-year period referred to in Article 3.

Should it prove impossible to hold the elections in the Community during that period, the Council acting unanimously shall, after consulting the Evropskega parlamenta, ►M2  določi, najmanj en mesec pred koncem petletne dobe iz člena 3, drugo volilno obdobje, največ dva meseca pred ◄ or one month after the period fixed pursuant to the preceding subparagraph.

3.  Without prejudice to ►M2  ————— ◄ Article 139 of the Treaty establishing the ►M2  Evropske skupnosti ◄ and Article 109 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, the Evropskega parlamenta shall meet, without requiring to be convened, on the first Tuesday after expiry of an interval of one month from the end of the ►M2  volilnega obdobja ◄ .

4.  The powers of the outgoing Evropskega parlamenta shall cease upon the opening of the first sitting of the new Evropskega parlamenta.

►M2  Člen 12 ◄

►M2  ————— ◄ Evropskega parlamenta shall verify the credentials of ►M2  član Evropskega parlamenta ◄ . For this purpose it shall take note of the results declared officially by the Member States and shall rule on any disputes which may arise out of the provisions of this Act other than those arising out of the national provisions to which the Act refers.

▼M2

►M2  Člen 13 ◄

1.  Sedež se sprosti, kadar mandat člana Evropskega parlamenta preneha zaradi odstopa, smrti ali razrešitve.

2.  Vsaka država članica ob upoštevanju drugih določb tega akta določi ustrezne postopke za zapolnjevanje sedežev, ki so se sprostili med petletnim mandatom iz člena 3, za preostanek te dobe.

3.  Kadar zakonodaja države članice izrecno ureja razrešitev člana Evropskega parlamenta, ta mandat preneha v skladu s temi pravnimi predpisi. Pristojni nacionalni organi o tem obvestijo Evropski parlament.

4.  Kadar se sedež sprosti zaradi odstopa ali smrti, predsednik Evropskega parlamenta o tem takoj obvesti pristojne organe zadevne države članice.

▼B

►M2  Člen 14 ◄

Should it appear necessary to adopt measures to implement this Act, the Council, acting unanimously on a proposal from the Assembly after consulting the Commission, shall adopt such measures after endeavouring to reach agreement with the Assembly in a conciliation committee consisting of the Council and representatives of the Assembly.

▼M2 —————

▼M2

►M2  Člen 15 ◄

Ta akt je sestavljen v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

Prilogi II in III sta sestavni del tega akta.

▼B

Article 16

The provisions of this Act shall enter into force on the first day of the month following that during which the last of the notifications referred to in the Decision is received.

Udfærdiget i Bruxelles, den

tyvende september nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am

zwanzigsten September neunzehnhundertsechsundsiebzig.

Done at Brussels on the

twentieth day of September in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le

vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an

fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì

venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de

twintigste september negentienhonderd-zesenzeventig.

Pour le royaume de Belgique, son représentant

Voor het Koninkrijk België, zijn Vertegenwoordiger

le ministre des affaires étrangères du royaume de Belgique

De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

signatory

For kongeriget Danmark, dets repræsentant

kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland, ihr Vertreter

Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland

signatory

Pour la République française, son représentant

le ministre des affaires étrangères de la République française

signatory

For Ireland, its Representative

Thar ceann na hÉireann, a hIonadaí

The Minister for Foreign Affairs of Ireland

Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann

signatory

Per la Repubblica italiana, il suo rappresentante

il ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana

signatory

Pour le grand-duché de Luxembourg, son représentant,

membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden, zijn Vertegenwoordiger

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, their representative

▼C1

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

▼M2 —————

▼B
►M2  PRILOGA I ◄

The United Kingdom will apply the provisions of this Act only in respect of the United Kingdom.
►M2  PRILOGA II ◄

Declaration on Article 13

As regards the procedure to be followed by the Conciliation Committee, it is agreed to have recourse to the provisions of paragraphs 5, 6 and 7 of the procedure laid down in the joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission of 4 March 1975 ( 1 ).

▼M2 —————( 1 ) OJ No C 89, 22. 4. 1975, p. 1.

Top