EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01975R2782-20070101

Consolidated text: Uredba Sveta (EGS) št. 2782/75 z dne 29. oktobra 1975 o pridelavi in trgovanju z valilnimi jajci in piščanci domače perutnine

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2782/2007-01-01

1975R2782 — SL — 01.01.2007 — 003.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (EGS) št. 2782/75

z dne 29. oktobra 1975

o pridelavi in trgovanju z valilnimi jajci in piščanci domače perutnine

(UL L 282, 1.11.1975, p.100)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

UREDBA SVETA (EGS) št. 3485/80 z dne 22. decembra 1980

  L 365

1

31.12.1980

 M2

UREDBA SVETA (EGS) št. 3791/85 z dne 20. decembra 1985

  L 367

6

31.12.1985

►M3

UREDBA SVETA (EGS) št. 3494/86 z dne 13. novembra 1986

  L 323

1

18.11.1986

►M4

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 3987/87 z dne 22. decembra 1987

  L 376

20

31.12.1987

►M5

UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 1057/91 z dne 26. aprila 1991

  L 107

11

27.4.1991

►M6

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2916/95 z dne 18. decembra 1995

  L 305

49

19.12.1995

►M7

UREDBA SVETA (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006

  L 363

1

20.12.2006


spremenjena z:

►A1

Akt o pristopu Avstrije, Finske in Švedske

  C 241

21

29.8.1994

►A2

Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija

  L 236

33

23.9.2003
▼B

UREDBA SVETA (EGS) št. 2782/75

z dne 29. oktobra 1975

o pridelavi in trgovanju z valilnimi jajci in piščanci domače perutnineSVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti njenega člena 43,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 ( 1 ) z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca in zlasti njenega člena 2,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 ( 2 ) z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso in zlasti njenega člena 2,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ( 3 ),

ker z namenom doseganja ciljev, opredeljenih v členu 39 Pogodbe v zvezi s perutnino, Uredbi (EGS) št. 2771/75 in št. 2777/75 določata ukrepe, ki omogočajo prilagoditev ponudbe povpraševanju;

ker zajemajo ti ukrepi zlasti tiste ukrepe, ki naj bi omogočili kratkoročne in dolgoročne napovedi na podlagi poznavanja uporabljenih proizvodnih sredstev ter tudi standardov trženja glede embalaže, prevoza in označevanja,

ker natančno poznavanje števila jajc, vloženih v inkubator, in števila izvaljenih piščancev, razvrščenih po vrsti, kategoriji in tipu perutnine omogoča, da se predvidi razvoj trga za perutninske proizvode; ker naj se v ta namen zbirajo statistični podatki o jatah starih staršev in staršev za vzrejo,

ker naj bi se v rednih presledkih zbirali podatki o jajcih, vloženih v inkubator, izvaljenih piščancih in prodanih piščancih, da bi lahko napovedali tržna gibanja z največjo možno natančnostjo in kakor hitro je mogoče;

ker je treba označiti tudi valilna jajca, proizvedena v Skupnosti, tako da jih je mogoče razlikovati od tistih, ki so predmet Uredbe Sveta (EGS) št. 2772/75 ( 4 ) 4z dne 29. oktobra 1975 o standardih trženja za jajca; ker morajo biti zatorej valilna jajca v Skupnosti posamezno označena; ker je treba predvideti, da se tako označevanje v državah članicah, ki to odobrijo, lahko izvede v skladu s posebnimi predpisi o embalaži; ker slednja možnost ne sme voditi k trženju jajc brez posebne razpoznavne oznake jajc, ki so bila odstranjena iz inkubatorja;

ker so vhodne pragovne cene in dajatve drugačne za valilna kakor za druga jajca; ker je treba omogočiti jasno razlikovanje teh proizvodov tako, da se označijo valilna jajca;

ker velja isto za izvoz, zlasti zaradi dodeljevanja izvozne stimulacije; ker je treba upoštevati, kolikor je mogoče, morebitne veljavne predpise v zvezi z označevanjem v tretjih državah, da bi se izognili prekinjanju trgovine s tistimi državami;

ker lahko registracijska številka, dodeljena vsaki vzrejni ustanovi in natisnjena na valilna jajca ali na embalažo z valilnimi jajci oziroma piščanci, omogoča trženje teh proizvodov in presojo skladnosti z določbami uredbe;

ker je bistveno zaradi trženja in tudi presoje, da se na spremne dokumente vnesejo podatki zlasti glede narave serije piščancev ali valilnih jajc in njihovega izvora; ker morajo biti zato nekateri od teh podatkov prikazani na embalaži;

ker mora biti zadevnim ustanovam zagotovljeno, da ostanejo vse posebne informacije v zvezi z njimi anonimne in so statistična tajnost;

ker je treba ustanove, ki zaradi svoje neznatne trgovske pomembnosti nimajo večjega vpliva na statistične rezultate ali na razvoj trga, izvzeti iz obveznosti ravnati se po tej uredbi,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

V tej uredbi pomenijo:

▼M4

1. „valilna jajca“ pomenijo perutninska jajca, ki spadajo v tarifni podoznaki 0407 00 11 in 0407 00 19 kombinirane nomenklature, namenjena za vzrejo piščancev, ki so razvrščeni po vrsti, kategoriji in tipu ter označeni skladno s to uredbo.

2. „piščanci“ pomenijo živo perutnino, katere masa ne presega 185 gramov, ki spada v tarifni podoznaki 0105 11 ►M6  , 0105 12 ◄ in 0105 19 kombinirane nomenklature naslednjih kategorij:

(a) komercialni križanci: piščanci naslednjih proizvodnih tipov:

(i) piščanci za prirejo mesa: piščanci za pitanje in zakol pred spolno zrelostjo,

(ii) piščanci za vzrejo nesnic: piščanci, namenjeni zreji za proizvodnjo konzumnih jajc,

(iii) piščanci kombiniranega tipa: piščanci, namenjeni vzreji kokoši za prirejo jajc in mesa;

(b) starši: piščanci za proizvodnjo komercialnih križancev;

(c) stari starši: piščanci za proizvodnjo staršev.

3. „ustanova“: ustanovo ali del ustanove za vsako od naslednjih dejavnosti:

(a) selekcijski center: ustanova za proizvodnjo valilnih jajc, za proizvodnjo starih staršev, staršev ali komercialnih križancev;

(b) reprodukcijski center: ustanova za proizvodnjo valilnih jajc za proizvodnjo komercialnih križancev;

(c) valilnica: ustanova za valjenje jajc in oddajo piščancev.

4. „kapaciteta“: maksimalno število sočasno vloženih jajc v inkubatorje brez valilnikov.

Člen 2

1.  Trženje in prevoz valilnih jajc in piščancev, pa tudi vlaganje valilnih jajc v inkubator, se dovolijo samo na ozemlju Skupnosti zaradi prodajnih in komercialnih namenov, če se upoštevajo določbe te uredbe.

2.  Vendar pa ta uredba ne velja za selekcijske in reprodukcijske centre z manj kakor 100 živali in za valilnice z zmogljivostjo manj kakor 1 000 valilnih jajc.

Člen 3

Vsaka ustanova se na njeno prošnjo registrira pri pristojni agenciji, ki jo imenuje država članica, in prejme registracijsko številko.

Registracijska številka se vzrejnim ustanovam lahko odvzame, če te ne upoštevajo določb te uredbe.

Člen 4

Najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe, vsaka država članica sporoči drugim državam članicam in Komisiji seznam ustanov, ki so locirane na njenem ozemlju, v katerem so našteti registracijska številka, ime in naslov vsake ustanove. Vsaka sprememba tega seznama se sporoči drugim državam članicam in Komisiji na začetku vsakega četrtletja.

Člen 5

▼M3

1.  Valilna jajca, uporabljena za proizvodnjo piščancev, se označijo posamezno.

▼M3 —————

▼A1

2.  Valilna jajca se prevažajo v brezhibno čistih posodah, ki vsebujejo samo valilna jajca iste vrste, kategorije in tipa perutnine, pridelana na enem kmetijskem gospodarstvu in na katerih so navedene vsaj naslednje besede: „oeufs á couver“, „broedeieren“, „rugeaeg“, „Bruteier“, „αυγά προς εκκόλαψιν“, „huevos para incubar“, „eggs for hatching“, „uova da cova“, „ovos para incubaçăo“, „munia haudottavaksi“,„kläckägg“ ►A2  , „násadová vejce“, „haudemunad“, „inkubējamas olas“, „kiaušiniai perinimui“, „keltetőtojás“, „bajd tat-tifqis“, „jaja wylęgowe“; „valilna jajca“ ali „násadové vajcia“ ◄ , ►M7  „яйца за люпене“, „ouă puse la incubat“. ◄

▼B

►M3  3. ◄   Da bi upoštevali predpise, ki veljajo v nekaterih tretjih državah uvoznicah, se lahko valilna jajca in embalaža za izvoz opremijo s podatki, drugačnimi od tistih, ki so določeni v tej uredbi, pod pogojem, da jih ni mogoče zamenjati s slednjimi in tistimi, predvidenimi v Uredbi (EGS) št. 2772/75 in njenih izvedbenih uredbah.

▼A1

Člen 6

Iz tretjih držav se lahko valilna jajca uvažajo samo, če je na njih s 3 milimetre velikimi črkami napisano ime države porekla in so natisnjene besede „á couver“, „broedei“, „rugeaeg“, „Brutei“, „προς εκκόλαψιν“,„para incubar“, „hatching“, „para incubaçăo“, „haudottavaksi“, „för kläckning“ ►A2  , „líhnutí“, „haue“, „inkubācija“, „perinimas“, „keltetésre“, „tifqis“, „do wylęgu“, „valjenje“, „liahnutie“ ◄ , ►M7  „за люпене“, „incubare“. ◄ .Vsa valilna jajca v embalaži morajo biti od iste vrste, kategorije in istega tipa perutnine iz iste države porekla in od istega pošiljalca, na njej pa morajo biti navedene vsaj naslednje podrobnosti:

a) podatki, navedeni na jajcih;

b) vrsta perutnine, od katere so jajca;

c) ime pošiljatelja ali ime in naslov podjetja.

▼M3

Člen 7

Vsaka valilnica vodi enega ali več registrov, kamor se vpisujejo naslednje podrobnosti po vrsti, kategoriji (stari starši, starši ali komercialni križanci) in tipu (pitovni, nesni ali kombinirani tip):

(a) datum, ko so bila jajca vložena v inkubator, število jajc, vloženih v inkubator, in registracijska številka ustanove, kjer se proizvajajo valilna jajca;

(b) datum valjenja in število izvaljenih piščancev, namenjenih za nadaljnjo rejo;

(c) število jajc, odstranjenih iz inkubatorja in istovetnost kupca.

Člen 8

Inkubirana jajca, odstranjena iz inkubatorja, se ne uporabijo za prehrano ljudi. Uporabijo se lahko kakor industrijska jajca v smislu člena 1(2) Uredbe (EGS) št. 2772/75.

▼B

Člen 9

▼M3

1.  Vsaka valilnica mesečno poroča pristojni agenciji države članice o vrsti, kategoriji in tipu, številu jajc, vloženih v inkubator, in številu izvaljenih piščancev, namenjenih za nadaljnjo rejo.

▼B

2.  Statistični podatki o jatah starih staršev in staršev piščancev se zahtevajo od vzrejnih ustanov, ki niso navedene v prvem odstavku, v skladu s pravili in pogoji, sprejetimi v skladu s postopkom iz člena 17 Uredbe (EGS) št. 2777/75.

Člen 10

1.  Države članice pošljejo Komisiji mesečni zbirnik podatkov za prejšnji mesec, brž ko prejmejo in analizirajo podatke iz člena 9. ►M5  Nemčiji se odobri podaljšanje roka za zbiranje mesečnih podatkov o valilnicah na območju nekdanje Demokratične republike Nemčije do 1. januarja 1991 in predložitev podatkov za leto 1991 do najpozneje štiri mesece po referenčnem mesecu. ◄

Poleg tega se na zbirniku, ki ga predložijo države članice, navede število piščancev, uvoženih in izvoženih v istem mesecu glede na vrsto, kategorijo in tip perutnine.

2.  Komisija poveže in uporabi te povzetke informacij. O tem obvesti države članice.

Člen 11

1.  Piščanci se pakirajo po vrsti, tipu in kategoriji perutnine.

2.  V škatlah so lahko samo piščanci iz iste valilnice, škatle pa morajo biti opremljene vsaj z registracijsko številko valilnice.

Člen 12

Piščanci, ki izvirajo iz tretjih držav se lahko uvozijo samo, če so sortirani v skladu s členom 11(1). V škatlah so lahko samo piščanci iz iste države izvora in pošiljatelja, na njih pa morajo biti vsaj naslednji podatki:

(a) ime države izvora;

(b) vrste perutnine, ki ji pripadajo piščanci;

(c) ime pošiljatelja ali firma in naslov.

Člen 13

1.  Za odpremo vsake serije valilnih jajc ali piščancev se sestavi spremni dokument z vsaj naslednjimi podatki:

(a) ime ali firma ter naslov vzrejne ustanove in njena registracijska številka;

(b) število valilnih jajc ali piščancev glede na vrsto, kategorijo in tip perutnine;

(c) datum odpreme;

(d) ime in naslov prejemnika.

2.  Pri serijah valilnih jajc in piščancev uvoženih iz tretjih držav, se registracijska številka vzrejne ustanove zamenja z imenom države izvora.

Člen 14

Podatki, ki se zahtevajo po tej uredbi, se napišejo čitljivo.

Ti podatki in spremni dokumenti se napišejo vsaj v enem jeziku Skupnosti.

Člen 15

Da bi upoštevali predpise v nekaterih tretjih državah uvoznicah, lahko embalaža za izvoz obsega druge podatke, kot so predvideni v tej uredbi, pod pogojem, da jih s slednjimi ni mogoče zamenjati.

Člen 16

Agencije, ki jih imenuje vsaka država članica, preverjajo, ali se upoštevajo določbe te uredbe. Seznam teh agencij se pošlje drugim državam članicam in Komisiji najkasneje en mesec pred uveljavitvijo te uredbe. Vsaka sprememba in dopolnilo tega seznama se sporoči drugim državam članicam in Komisiji.

Člen 17

Podrobna pravila za uporabo te uredbe se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v 17. členu Uredbe (EGS) št. 2771/75 ali členom 17 Uredbe (EGS) št. 2775/75, kakor je primerno.

Člen 18

1.  Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da zagotovijo anonimnost in zaupno naravo podatkov, posredovanih v skladu s členom 9.

2.  Podatke iz registrov lahko uporabljajo samo organi, ki so odgovorni za uporabo te uredbe.

Člen 19

1.  Uredba Sveta (EGS) št. 1349/72 ( 5 ) z dne 27. junija 1972 o proizvodnji in trženju valilnih jajc in piščancev domače perutnine, spremenjena z Uredbo (EGS) št. 225/73 ( 6 ), se razveljavi.

2.  Sklici na uredbo, razveljavljeno s prvim odstavkom, veljajo kot sklici na to uredbo.

Člen 20

Ta uredba začne veljati 1. novembra 1975.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.( 1 ) UL L 282, 1.11.1975, str. 49.

( 2 ) UL L 282, 1.11.1975, str. 77.

( 3 ) UL C 128, 9.6.1975, str. 39.

( 4 ) UL L 282, 1.11.1975, str. 56.

( 5 ) UL L 148, 30.6.1972, str. 7.

( 6 ) UL L 27, 1.2.1973, str. 16.

Top