EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0171

Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Sklepa (EU) 2020/265 glede prilagoditev zneskov, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti za leto 2020 za obvladovanje migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj, za takojšnje ukrepe v okviru izbruha COVID-19 in povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva

COM/2020/171 final

Bruselj, 2.4.2020

COM(2020) 171 final

Predlog

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Sklepa (EU) 2020/265 glede prilagoditev zneskov, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti za leto 2020 za obvladovanje migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj, za takojšnje ukrepe v okviru izbruha COVID-19 in povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Evropski parlament in Svet sta 27. novembra 2019 sklenila uporabiti instrument prilagodljivosti v znesku 778,1 milijona EUR za razdelek 3 Varnost in državljanstvo, kot je predlagala Komisija (Sklep (EU) 2020/265 1 ).

Komisija je 27. marca 2020 predložila predlog spremembe proračuna (PSP) št. 1/2020 2 . Ta predlog je med drugim vključeval skupno povečanje odobritev za prevzem obveznosti v višini 423,3 milijona EUR v razdelku 3 za zadovoljitev potreb, ki izhajajo iz povečanega migracijskega pritiska v Grčiji, za financiranje takojšnjih ukrepov, potrebnih v zvezi z izbruhom COVID-19 (prva zaloga medicinske opreme v okviru rescEU), in za povečanje proračuna za Evropsko javno tožilstvo. Komisija je v PSP št. 1/2020 predlagala, da se skupna razlika v okviru obveznosti uporabi za znesek v višini 350,0 milijona EUR, ki je na voljo iz leta 2018 za kritje dela tega povečanja, povezanega z migracijami. Komisija je tudi predlagala, da se preostali del povečanja (73,3 milijona EUR) financira z ustrezno prilagoditvijo zneska, sproščenega iz instrumenta prilagodljivosti, in da se razširi namen Sklepa (EU) 2020/265 3 .

Komisija danes predstavlja predlog spremembe proračuna št. 2/2020 4 , ki vključuje dodatno povečanje odobritev za prevzem obveznosti v razdelku 3 v znesku 3 000,0 milijona EUR za kritje ponovne aktivacije instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji, da bi se državam članicam pomagalo odpraviti posledice izbruha COVID-19 in dodatno okrepilo mehanizem Unije na področju civilne zaščite/rescEU, da bi se omogočilo širše ustvarjanje zalog in usklajevanje distribucije bistvenih virov po vsej Evropi. Ker ni manevrskega prostora za prerazporeditve v okviru razdelka 3 in v skladu s predlogom, ki bo prav tako predložen danes, za spremembo uredbe o večletnem finančnem okviru, ki odpravlja omejitve področja uporabe tega instrumenta 5 , Komisija v PSP št. 2/2020 predlaga uporabo skupne razlike v okviru obveznosti za celotni znesek, ki je na voljo v okviru tega posebnega instrumenta v višini 2 042,4 milijona EUR 6 za kritje tega povečanja.

Poleg tega ta predlagani sklep o uporabi instrumenta prilagodljivosti spreminja Sklep (EU) 2020/265 z dne 27. novembra 2019 in nadomešča spremembo, predloženo skupaj s PSP št. 1/2020. Ta novi predlog zato zajema skupna povečanja odobritev za prevzem obveznosti za razdelek 3, vključena tako v PSP št. 1 in št. 2/2020, povečuje skupni znesek, ki se uporabi, na 1 094,4 milijona EUR 7 ter v celoti porablja znesek, ki je na voljo v okviru tega instrumenta za leto 2020.

Ker uporaba skupne razlike v okviru obveznosti v PSP št. 2/2020 in ta predlagani sklep o uporabi instrumenta prilagodljivosti ne zadostujeta za kritje finančnih potreb instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji, Komisija skupaj s PSP št. 2/2020 prav tako pripravlja ločen predlog 8 za sprostitev varnostne rezerve za leto 2020 v višini 714,6 milijona EUR.

Okvirne odobritve plačil, ki ustrezajo posodobljeni uporabi instrumenta prilagodljivosti, so prikazane v spodnji razpredelnici:

(v mio. EUR, v tekočih cenah)

Leto

Odobritve plačil v zvezi z uporabo instrumenta prilagodljivosti v letu 2020

2020

574,6

2021

413,7

2022

66,2

2023

39,9

Skupaj

1 094,4

Predlog

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Sklepa (EU) 2020/265 glede prilagoditev zneskov, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti za leto 2020 za obvladovanje migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj, za takojšnje ukrepe v okviru izbruha COVID-19 in povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju 9 in zlasti točke 12 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Instrument prilagodljivosti je namenjen zagotavljanju financiranja jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov splošnega proračuna Unije.

(2)Letna zgornja meja zneska, ki je na razpolago za instrument prilagodljivosti in znaša 600 000 000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 10 , se po potrebi poveča za zapadle zneske, ki so na voljo v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1 navedenega člena.

(3)Evropski parlament in Svet sta 27. novembra 2019 sprejela Sklep (EU) 2020/265 11 o uporabi instrumenta prilagodljivosti za zagotovitev zneska v višini 778 074 489 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo) za proračunsko leto 2020 za financiranje ukrepov na področju migracij, beguncev in varnosti.

(4)Predlog spremembe proračuna št. 1/2020 12 vključuje povečanje odobritev za prevzem obveznosti za razdelek 3 za 423 300 000 EUR za zadovoljitev potreb, ki izhajajo iz povečanega migracijskega pritiska v Grčiji, za financiranje takojšnjih ukrepov v zvezi z izbruhom COVID-19 in za kritje povečanja proračuna za Evropsko javno tožilstvo. Od tega skupnega povečanja je 350 000 000 EUR zajetih z uporabo skupne razlike do zgornje meje za obveznosti iz člena 14 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013, 73 300 000 EUR pa z dodatno uporabo instrumenta prilagodljivosti za leto 2020. Prilagoditi je treba tudi okvirno porazdelitev plačil.

(5)Predlog spremembe proračuna št. 2/2020 13 vključuje dodatno povečanje odobritev za prevzem obveznosti v razdelku 3 za 3 000 000 000 EUR za kritje ponovne aktivacije instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji, da bi se državam članicam še dodatno pomagalo odpraviti posledice izbruha COVID-19 in dodatno okrepilo mehanizem Unije na področju civilne zaščite/rescEU, da bi se omogočilo širše ustvarjanje zalog in usklajevanje distribucije bistvenih virov po vsej Evropi. Od tega povečanja je 2 042 402 163 EUR zajetih z uporabo skupne razlike do zgornje meje za obveznosti iz člena 14 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013, 243 039 699 EUR pa z dodatno uporabo instrumenta prilagodljivosti za leto 2020. Prilagoditi je treba tudi okvirno porazdelitev plačil.

(6)Sklep (EU) 2020/265 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)Ta sklep bi moral začeti veljati isti dan kot sprememba proračuna za leto 2020, saj instrument prilagodljivosti omogoča financiranje nekaterih ukrepov nad zgornjo mejo, določeno za proračun za leto 2020 v večletnem finančnem okviru –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prvi pododstavek odstavka 1 člena 1 Sklepa (EU) 2020/265 se spremeni: besedilo „778 074 489 EUR“ se nadomesti z besedilom „1 094 414 188 EUR“.

Drugi pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim: „Znesek iz prvega pododstavka se uporabi za financiranje ukrepov, namenjenih obravnavi trenutnih izzivov migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj ter trenutne zdravstvene krize v Evropski uniji, ki je posledica izbruha COVID-19, in povečanje potreb Evropskega javnega tožilstva.“

V prvem pododstavku odstavka 2 se točke (a) do (d) nadomestijo z naslednjim:

„(a)    574 652 355 EUR v letu 2020;

(b)    413 658 806 EUR v letu 2021;

(c)    66 154 477 EUR v letu 2022;

(d)    39 948 550 EUR v letu 2023.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament    Za Svet

Predsednik    Predsednik

(1)    UL L 58, 27.2.2020, str. 51.
(2)    COM(2020) 145 z dne 27. marca 2020.
(3)    COM(2020) 140 z dne 27. marca 2020.
(4)    COM(2020) 170 z dne 2. aprila 2020.
(5)    COM(2020) 174 z dne 2. aprila 2020.
(6)    Ta znesek upošteva preostalo razliko do zgornje meje iz leta 2019 (1 316,9 milijona EUR), ki je bila dana na razpolago za leto 2020 v okviru „Tehnične prilagoditve v zvezi s posebnim instrumentom“, ki jo je danes sprejela Komisija (COM(2020) 173 z dne 2. aprila 2020).
(7)    Ta znesek upošteva 175 milijonov EUR, ki so zapadli v okviru Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v letu 2019 in so bili dodani instrumentu prilagodljivosti v „Tehnični prilagoditvi v zvezi s posebnim instrumentom“, ki jo je danes sprejela Komisija (COM(2020) 173 z dne 2. aprila 2020).
(8)    COM(2020) 172 z dne 2. aprila 2020.
(9)    UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(10)    Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).
(11)

   Sklep (EU) 2020/265 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (UL L 58, 27.2.2020, str. 51).

(12)    COM(2020) 145 z dne 27. marca 2020.
(13)    COM(2020) 170 z dne 2. aprila 2020.
Top