EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0170

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 2 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2020 Zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU za odziv na izbruh COVID-19

COM/2020/170 final

Bruselj, 2.4.2020

COM(2020) 170 final

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 2
K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2020

Zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU za odziv na izbruh COVID-19


Evropska komisija ob upoštevanju:

Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314 PDEU, v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Pogodba Euratom) in zlasti členom 106a Pogodbe Euratom,

Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (…) 1 , in zlasti člena 44 Uredbe,

splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, sprejetega 27. novembra 2019 2 ,

predloga spremembe proračuna št. 1/20 3 , sprejetega 27. marca 2020,

Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga predlog spremembe proračuna št. 2 k proračunu za leto 2020.

SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Spremembe splošnega izkaza prihodkov in oddelka III so na voljo na portalu EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm ).

Kazalo

1.    Introduction    

2.    Providing emergency support to Member States through the re-activation of the Emergency Support Instrument within the Union    

2.1.    Context    

2.2.    Actions to be financed through the ESI    

3.    Further reinforcement of the Union Civil Protection Mechanism (within the Union)    

4.    Financing    

5.    Summary table by MFF heading    

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.    Uvod

Predlog spremembe proračuna (PSP) št. 2 k proračunu za leto 2020 je namenjen zagotovitvi 3 000,0 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 1 530,0 milijona EUR v odobritvah plačil v okviru razdelka 3 Varnost in državljanstvo za financiranje zagotavljanja nujne pomoči v Uniji prek instrumenta za nujno pomoč, za katerega je bilo predlagano, da se ponovno aktivira za pomoč pri odpravljanju posledic izbruha COVID-19, ter za dodatno okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU, da bi omogočili širše ustvarjanje zalog in usklajevanje distribucije bistvenih virov po Evropi 4 .

2.    Zagotavljanje nujne pomoči državam članicam s ponovnim aktiviranjem instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji

2.1    Ozadje

Glede na resnost krize po izbruhu COVID-19 ter obseg in naravo potreb, ki zahtevajo podporo iz proračuna EU v bližnji prihodnosti, Komisija vzporedno s tem PSP predlaga, da Svet ponovno aktivira in spremeni Uredbo Sveta 2016/369 o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji 5 , s čimer bi EU opremili s širšim naborom orodij, ki bo sorazmeren z obsegom trenutne pandemije COVID-19.

Instrument za zagotavljanje nujne pomoči (ESI) je bil vzpostavljen marca 2016 in aktiviran za obdobje 3 let za odpravo izrednih razmer, ki so se pojavile po množičnem prihodu beguncev v Grčijo. Zasnovan je bil kot orodje za splošno uporabo v boju proti krizam v EU, z njim pa se posreduje le v izjemnih okoliščinah hudih težav. Lahko se uporabi za reševanje kakršne koli krize, ki zahteva humanitarno pomoč, in zajema širok obseg dovoljenih ukrepov: „Nujna pomoč [...] lahko vključuje katere koli ukrepe humanitarne pomoči [...] in lahko zato obsega dejavnosti pomoči, podpore in po potrebi zaščite za reševanje in ohranjanje življenj ob nesrečah ali takoj po njih.“ 6  

Ukrepi, predvideni v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite (rescEU), mehanizma civilne zaščite, naložbene pobude v odziv na koronavirus za uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter drugih instrumentov Unije, prispevajo k delnemu reševanju izrednih razmer na področju javnega zdravja; vendar pa resnost in obseg tega izziva zahtevata učinkovito reševanje humanitarnih posledic izbruha v Uniji, povezanih z javnim zdravjem. Nujna podpora, ki se zagotavlja v okviru instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči, spodbuja dopolnjevanje in skladnost z ukrepi prizadetih držav članic ter sinergije z ukrepi, ki se financirajo iz drugih skladov in instrumentov na ravni EU.

Glede na navedeno se predlaga, da se aktivira podpora v okviru uredbe o nujni pomoči (št. 2016/369) in zagotovijo potrebne odobritve zanjo, kakor hitro je to mogoče. To bo Uniji omogočilo, da sprejme ukrepe za preprečevanje in ublažitev resnih posledic v eni ali več državah članicah ter koordinirano obravnava potrebe, povezane z izbruhom COVID-19, in sicer z dopolnjevanjem pomoči, ki se zagotavlja v okviru drugih instrumentov EU.

2.2    Ukrepi, ki se bodo financirali prek instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči

Glede na nujnost položaja in resnost krize na področju javnega zdravja zaradi izbruha COVID-19 v vseh državah članicah Komisija predlaga, da se za instrument za zagotavljanje nujne pomoči zagotovi 2 700,0 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 1 380,0 milijona EUR v odobritvah plačil.

Podpora se lahko med drugim uporabi za financiranje naslednjih ukrepov:

obsežnejše in hitrejše ustvarjanje zalog ter koordinacija distribucije bistvenih virov po Evropi;

izpolnjevanje potreb glede prevoza zaščitne opreme, uvožene od mednarodnih partnerjev, in prevoza po EU;

prevoz relevantnih bolnikov v bolnišnice čez mejo, ki imajo na voljo proste postelje;

čezmejno sodelovanje za zmanjšanje pritiska na zdravstvene sisteme v najbolj prizadetih regijah EU;

centralna nabava in distribucija osnovnega medicinskega materiala za bolnišnice ter nujna dobava zaščitne opreme za bolnišnično osebje, kot so dihalne maske, ventilatorji, osebna zaščitna oprema, maske za večkratno uporabo, zdravila, terapevtska sredstva, laboratorijske zaloge in razkužila;

povečanje in preoblikovanje proizvodnih zmogljivosti podjetij EU za zagotovitev hitre proizvodnje in uporabe opreme ter materiala, potrebnih za nujno reševanje pomanjkanja oskrbe z osnovnimi proizvodi in zdravili;

povečanje zmogljivosti in sredstev za oskrbo, vključno z začasnimi in polstalnimi bolnišnicami na terenu ter podporo za preureditev objektov;

povečanje proizvodnje kompletov za testiranje in podpora za pridobivanje ključnih osnovnih sestavin;

spodbujanje hitrega razvoja zdravil in metod testiranja;

razvoj, nakup in distribucija opreme za testiranje (kompleti za testiranje, reagenti, strojna oprema).

Komisija bo zagotovila popolno koordinacijo, tako da bodo ukrepi, ki se financirajo v okviru instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči, dopolnjevali druge obstoječe instrumente, kot sta rescEU ali Sklad za azil, migracije in vključevanje, na nekaterih področjih (na primer v sprejemnih objektih za migrante). Da bo učinek kar največji, bo izvajanje ukrepov prilagojeno razvoju izbruha ob koordinaciji z ukrepi držav članic.

v EUR

Proračunska vrstica

Naziv

Odobritve za prevzem obveznosti

Odobritve plačil

Oddelek III − Komisija

18 01 04 05

Odhodki za podporo nujni pomoči v Uniji

54 000 000

54 000 000

18 07 01

Nujna pomoč v Uniji

2 646 000 000

1 326 000 000

Skupaj    

2 700 000 000

1 380 000 0003.    Dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite (znotraj Unije)

Kot del odziva EU na izbruh COVID-19 mehanizem Unije na področju civilne zaščite olajšuje sodelovanje med državami članicami. Poleg skupnega javnega naročila je Komisija kot dodatno varnostno mrežo sprejela nov izvedbeni akt v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite/mehanizma rescEU, da bi podprla države članice pri nabavi dela potrebne opreme (vključno s terapevtskimi sredstvi, medicinsko opremo, osebno zaščitno opremo in laboratorijskim materialom), s čimer se je povečala količina in dopolnil ter razširil nabor prednostnih artiklov, nabavljenih v okviru skupnega javnega naročila. Neposredna nepovratna sredstva mehanizma rescEU bodo zagotovila 100-odstotno financiranje iz proračuna EU, kar vključuje polno financiranje razvoja teh zmogljivosti in polno financiranje njihove uporabe. Kupljena oprema se bo hranila v eni ali več držav članic, odločanje pa bo organizirano na ravni EU, kar bo zagotavljalo izredno dobavo opreme, kadar bodo nacionalne zaloge nezadostne. Na voljo bo vsem državam članicam in bo uporabljena v primeru, da države članice nimajo zadostnih zmogljivosti.

Kot je bilo napovedano v predlogu spremembe proračuna št. 1/2020 7 , je Komisija prerazporedila 10,0 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti kot podporo za zdravstvene protiukrepe in opremo za COVID-19 iz obstoječega mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU za leto 2020 (preprečevanje in pripravljenost v Uniji) ter predlagala povečanje odobritev za prevzem obveznosti za 70,0 milijona EUR in odobritev plačil za 40,0 milijona EUR.

Zaradi hitrega razvoja krize in s tem povezanih potreb v državah članicah je treba okrepiti prizadevanja za ustvarjanje zalog. Mehanizem rescEU lahko prispeva k večjemu ustvarjanju zalog, koordinaciji in distribuciji zelo potrebnega osnovnega medicinskega materiala bolnišnicam, vključno z zaščitno opremo za bolnišnično osebje (maske, zaščitna očala, kombinezoni, nanomateriali za medicinsko uporabo, razkužila) in ventilatorji (tako invazivni kot neinvazivni ventilatorji), potrebnega za učinkovit odziv. Zaloge se bodo uporabljale za hitro zaporedno dobavo državam članicam in regijam, ki se soočajo z izbruhom bolezni in visokim številom okužb, kar bo zagotavljalo hitro in učinkovito uporabo opreme za večkratno uporabo tam, kjer bo najbolj potrebna.

Zato se predlaga dodatno povečanje odobritev za prevzem obveznosti za 300,0 milijona EUR in odobritev plačil za 150,0 milijona EUR.

Okrepljeni mehanizem rescEU in ponovno aktivirani instrument za zagotavljanje nujne pomoči se bosta dopolnjevala in zagotovila najučinkovitejšo dobavo potrebne medicinske opreme.

v EUR

Proračunska vrstica

Naziv

Odobritve za prevzem obveznosti

Odobritve plačil

Oddelek III − Komisija

23 03 01 01

Preprečevanje nesreč in pripravljenost nanje v Uniji

300 000 000

150 000 000

Skupaj    

300 000 000

150 000 000

4.    Financiranje

Glede na to, da v razdelku 3 večletnega finančnega okvira ni na voljo razlik do zgornje meje in manevrskega prostora za prerazporeditve, Komisija predlaga uporabo naslednjih posebnih instrumentov v skupnem znesku 3 000,0 milijona EUR:

·preostala skupna razlika v okviru obveznosti v znesku 2 042,4 milijona EUR 8 . Vzporedno s to spremembo proračuna se predlaga sprememba uredbe o večletnem finančnem okviru, s katero bi se odpravile omejitve področja uporabe tega instrumenta 9 ;

·instrument prilagodljivosti v znesku 243,0 milijona EUR 10 ; in

·varnostna rezerva za stanje (714,6 milijona EUR) z ustreznim kritjem iz rezerve, ki je na voljo v letu 2020 v okviru razdelka 5 Uprava 11 .

5.    Zbirna razpredelnica po razdelkih večletnega finančnega okvira

v EUR

Razdelek

Proračun 2020

Predlog spremembe proračuna št. 2/2020

Proračun 2020

(vključno s PSP št. 1/2020)

(vključno s PSP št. 1-2/2020)

OPO

OP

OPO

OP

OPO

OP

1.

Pametna in vključujoča rast

83 930 597 837

72 353 828 442

83 930 597 837

72 353 828 442

Zgornja meja

83 661 000 000

 

 

83 661 000 000

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

1a

Konkurenčnost za rast in delovna mesta

25 284 773 982

22 308 071 592

 

 

25 284 773 982

22 308 071 592

Od tega v okviru skupne razlike v okviru obveznosti

93 773 982

 

 

 

93 773 982

 

Zgornja meja

25 191 000 000

 

 

 

25 191 000 000

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

1b

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

58 645 823 855

50 045 756 850

 

 

58 645 823 855

50 045 756 850

Od tega v okviru skupne razlike v okviru obveznosti

175 823 855

 

 

 

175 823 855

 

Zgornja meja

58 470 000 000

 

 

 

58 470 000 000

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

2.

Trajnostna rast: naravni viri

59 907 021 051

57 904 492 439

 

 

59 907 021 051

57 904 492 439

Zgornja meja

60 421 000 000

 

 

 

60 421 000 000

 

Razlika do zgornje meje

513 978 949

 

 

 

513 978 949

 

Od tega: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila

43 410 105 687

43 380 031 798

 

 

43 410 105 687

43 380 031 798

Posebna zgornja meja

43 888 000 000

 

 

 

43 888 000 000

 

Razlika zaradi zaokroževanja, izključena pri izračunu razlike do zgornje meje

888 000

 

 

 

888 000

 

Razlika do zgornje meje za EKJS

477 006 313

 

 

 

477 006 313

 

3.

Varnost in državljanstvo

4 152 374 489

3 748 527 141

3 000 000 000

1 530 000 000

7 152 374 489

5 278 527 141

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti

851 374 489

 

243 039 699

 

1 094 414 188

 

Od tega v okviru skupne razlike v okviru obveznosti

350 000 000

 

2 042 402 163

 

2 392 402 163

 

Od tega v okviru varnostne rezerve

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Zgornja meja

2 951 000 000

 

 

 

2 951 000 000

 

Razlika do zgornje meje

 

 

 

 

4.

Evropa v svetu

10 406 572 239

8 944 061 191

 

 

10 406 572 239

8 944 061 191

Zgornja meja

10 510 000 000

 

 

 

10 510 000 000

 

Razlika do zgornje meje

103 427 761

 

 

 

103 427 761

 

5.

Uprava

10 271 193 494

10 274 196 704

 

 

10 271 193 494

10 274 196 704

Zgornja meja

11 254 000 000

 

 

 

11 254 000 000

 

Od tega izravnano z varnostno rezervo

–252 000 000

 

–714 558 138

 

–966 558 138

 

Razlika do zgornje meje

730 806 506

 

 

 

16 248 368

 

Od tega: upravni odhodki institucij

7 955 303 132

7 958 306 342

 

 

7 955 303 132

7 958 306 342

Posebna zgornja meja

9 071 000 000

 

 

 

9 071 000 000

 

Od tega izravnano z varnostno rezervo

–252 000 000

 

–714 558 138

 

–966 558 138

 

Razlika do zgornje meje

863 696 868

 

 

 

149 138 730

 

Skupaj

168 667 759 110

153 225 105 917

3 000 000 000

1 530 000 000

171 667 759 110

154 755 105 917

Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti

851 374 489

893 079 197

243 039 699

123 950 247

1 094 414 188

1 017 029 444

Od tega v okviru skupne razlike v okviru obveznosti

619 597 837

 

2 042 402 163

 

2 662 000 000

 

Od tega v okviru varnostne rezerve

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Zgornja meja

168 797 000 000

172 420 000 000

 

168 797 000 000

172 420 000 000

Od tega izravnano z varnostno rezervo

–252 000 000

 

–714 558 138

 

–966 558 138

 

Razlika do zgornje meje

1 348 213 216

20 087 973 280

 

 

633 655 078

18 681 923 527

 

Drugi posebni instrumenti

587 763 000

418 500 000

587 763 000

418 500 000

Vse skupaj

169 255 522 110

153 643 605 917

3 000 000 000

1 530 000 000

172 255 522 110

155 173 605 917

(1)      UL L 193, 30.7.2018.
(2)      UL L 57, 27.2.2020.
(3)    COM(2020) 145 z dne 27. marca 2020.
(4)    Poleg dodatnih sredstev (80,0 milijona EUR, od tega 10,0 milijona EUR s prerazporeditvijo znotraj mehanizma Unije na področju civilne zaščite) iz PSP št. 1/2020 (COM(2020) 145 z dne 27. marca 2020).
(5)    COM(2020) 175 z dne 2. aprila 2020.
(6)    Uredba Sveta 2016/369, člen 3(2).
(7)    COM(2020) 145 final z dne 27. marca 2020.
(8)    Pri tem znesku se upošteva preostala razlika do zgornje meje iz leta 2019 (1 316,9 milijona EUR), ki je bila dana na voljo za leto 2020 v okviru „Tehnične prilagoditve v zvezi s posebnim instrumentom“, COM(2020) 173 z dne 2. aprila 2020.
(9)    COM(2020) 174 z dne 2. aprila 2020. Ta sprememba Uredbe št. 1311/2013 bi morala začeti veljati najpozneje na dan končnega sprejetja tega PSP.
(10)    COM(2020) 171 z dne 2. aprila 2020.
(11)    COM(2020) 172 z dne 2. aprila 2020.
Top