EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0880

SPOROČILO KOMISIJE SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKI CENTRALNI BANKI, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU, ODBORU REGIJ IN EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI Priprave na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije 30. marca 2019: načrt ukrepov za nepredvidljive razmere

COM/2018/880 final

Strasbourg, 13.11.2018

COM(2018) 880 final

SPOROČILO KOMISIJE

Priprave na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije 30. marca 2019: načrt ukrepov za nepredvidljive razmere


SPOROČILO KOMISIJE SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKI CENTRALNI BANKI, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU, ODBORU REGIJ IN EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI

Priprave na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije 30. marca 2019: načrt ukrepov za nepredvidljive razmere

Evropski svet ponovno poziva države članice, institucije Unije in vse

deležnike, naj izboljšajo svojo pripravljenost na vseh ravneh in za vse vrste izida.

Evropski svet (člen 50), 29. junij 2018 1

1.Uvod

Združeno kraljestvo se je odločilo izstopiti iz Evropske unije, pri čemer se je sklicevalo na postopek iz člena 50 Pogodbe o Evropski uniji. Komisija to odločitev obžaluje, vendar jo spoštuje.

Združeno kraljestvo bo 30. marca 2019 2 postalo tretja država. Zanj se bo takrat prenehalo uporabljati celotno primarno in sekundarno pravo Unije, razen če se z ratificiranim sporazumom o izstopu določi drug datum.

Kot je poudarjeno v prvem sporočilu Komisije o pripravljenosti na brexit z dne 19. julija 2018 3 , bo odločitev Združenega kraljestva ne glede na predvideni scenarij povzročila znatne motnje. Zato Komisija stalno poziva evropske državljane, podjetja in države članice, naj se pripravijo na vse možne scenarije, ocenijo zadevna tveganja in načrtujejo svoj odziv, da se ta tveganja ublažijo. Evropski svet je 29. junija 2018 ponovno pozval države članice, institucije Unije in vse deležnike, naj izboljšajo svojo pripravljenost na vseh ravneh in za vse vrste izida 4 .

Namen tega sporočila je obravnavati ta poziv in se osredotočiti na scenarij brez dogovora. V njem so opredeljeni ključna področja in ključni ukrepi, ki jih je treba sprejeti, ter struktura za razprave in usklajevanje držav članic med novembrom 2018 in 29. marcem 2019.

EU in Združeno kraljestvo se o sporazumu o izstopu pogajata od maja 2017. Napredek v zvezi s pravnim besedilom, vključno z ureditvijo za prehodno obdobje do 31. decembra 2020, ki je bil dosežen na ravni pogajalcev, je bil objavljen 19. marca 2018 5 . Nadaljnji napredek je bil naveden v skupni izjavi pogajalcev Komisije in Združenega kraljestva z dne 19. junija 2018 6 . Evropski svet (člen 50) je 17. oktobra 2018 pozval Komisijo kot pogajalko Unije, naj si še naprej prizadeva za dogovor v skladu s predhodno dogovorjenimi smernicami Evropskega sveta. Ta pogajanja še potekajo in Komisija kot pogajalec Unije ostaja zavezana dogovoru o urejenem izstopu. Kljub napredku v številnih pogledih ter znatnim prizadevanjem in intenzivnim pogajanjem na nekaterih področjih še vedno ni soglasja. Poleg tega dogovor z vlado Združenega kraljestva še ne pomeni, da bo Združeno kraljestvo sporazum o izstopu ratificiralo do 29. marca 2019.

2.Potreba po pripravah – ukrepi na ravni EU

Priprave na izstop Združenega kraljestva potekajo vzporedno s pogajanji. Komisija bo še naprej v celoti opravljala svojo vlogo.

Komisija je pregledala pravni red EU, tj. veljavna pravila na podlagi prava EU, da bi določila, katera pravila je treba prilagoditi za kateri koli scenarij in katere ukrepe bo treba sprejeti le v primeru scenarija brez dogovora. Na podlagi tega pregleda je predložila osem zakonodajnih predlogov o pripravljenosti za ukrepe, ki jih je treba sprejeti ne glede na to, ali bo izstop Združenega kraljestva urejen ali ne. Ti ukrepi so predstavljeni v Prilogi 1. Med njimi prilagoditve pravil o homologaciji motornih vozil ali v zvezi z organizacijami za tehnični nadzor ladij ter razdelitev tarifnih kvot, vključenih v seznam blaga Evropske unije v okviru Svetovne trgovinske organizacije, med Združeno kraljestvo in EU-27. Komisija je vzporedno s tem sporočilom sprejela zadnja taka predloga, in sicer predlog o prilagoditvi sklicev na cilje povečanja energetske učinkovitosti EU (izraženo v absolutnih vrednostih) za leto 2030 in predlog o pravilih za vizume, ki se bodo uporabljala za državljane Združenega kraljestva po njegovem izstopu iz Unije 7 .

Poleg tega so bili sprejeti ali se pripravljajo številni izvedbeni in delegirani akti, ki so prav tako potrebni za kateri koli scenarij. Med njimi so akti o obravnavi Združenega kraljestva v okviru statističnih podatkov, prenosu vloge poročevalca za oceno nekaterih kemikalij z Združenega kraljestva na drugo državo članico ter spremembah dovoljenj za promet z zdravili. Ti akti so vsi ciljno usmerjeni in specifični za brexit ter so predstavljeni v Prilogi 2.

Komisija sodeluje tudi z ustreznimi agencijami. Glede na posebne okoliščine v letalskem sektorju je Komisija na primer pozvala Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), naj v okviru priprav na to, da Združeno kraljestvo ne bo več država članica, začne obravnavati nekatere vloge subjektov iz Združenega kraljestva. Evropska agencija za zdravila (EMA) je opravila več anket in po potrebi stopila v stik z imetniki dovoljenj EU, da bi opozorila na nujnost sprejetja potrebnih ukrepov za pripravljenost. Evropska agencija za kemikalije (ECHA), Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) in EMA so prenesle regulativne funkcije z Združenega kraljestva na druge države članice.

Poleg tega Unija sprejema vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se agencije in organi EU v Združenem kraljestvu (kot so EMA, Evropski bančni organ, svetovalni svet za Severno morje ter rezervna lokacija in operativni sedež centra za nadzor varnost Galileo in operativni štab) pred datumom izstopa premestijo v EU-27.

Komisija v interesu Unije podpira Združeno kraljestvo tudi pri zagotavljanju njegovega pristopa h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku kot tranzitna država, ki ni članica EU, če je pripravljeno izpolniti zahteve te konvencije, in njegovega pristopa h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini. Komisija iz istega razloga podpira tudi pristop Združenega kraljestva k Sporazumu o javnih naročilih.

Delo poteka tudi na drugih področjih, vključno z zelo praktičnimi vidiki notranje pripravljenosti EU, kot je odklop in prilagoditev podatkovnih zbirk in informacijskih sistemov ter drugih platform za sporočanje in izmenjavo informacij, do katerih Združeno kraljestvo ne bi smelo imeti več dostopa.

Poleg tega Komisija še naprej razpravlja z državami članicami EU-27 o pripravah na izstop, in sicer o splošnih vprašanjih pripravljenosti ter posebnih sektorskih, pravnih in upravnih ukrepih za pripravljenost. Države članice in Komisija to delo krepijo s sektorskimi seminarji, ki jih organizira delovna skupina Sveta (člen 50).

3.Potreba po pripravah – ukrepi državljanov, podjetij in držav članic

Kot je poudarjeno v prvem sporočilu Komisije o pripravljenosti na brexit z dne 19. julija 2018, si je treba za pripravljenost na izstop Združenega kraljestva skupno prizadevati na ravni Evropske unije, nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter na ravni gospodarskih subjektov in državljanov. Vsi akterji morajo prevzeti svojo odgovornost, da bi se zagotovila pripravljenost na izstop in ublažil najhujši učinek morebitnega scenarija brez dogovora.

Ukrepi držav članic EU-27

Države članice so se začele pripravljati na izstop Združenega kraljestva tako, da so opredelile potrebo po prilagoditvi zakonodaje ter po upravnih in praktičnih ukrepih. Ta prizadevanja je treba okrepiti in jim dajati prednost. Nacionalni ukrepi, vključno s potrebnim povečanjem človeških virov (kot so carinski uradniki in uradni veterinarji) in vzpostavitvijo, prilagoditvijo ali okrepitvijo potrebne infrastrukture (na primer v pristaniščih in na letališčih), so osrednji element načrtovanja ukrepov za nepredvidljive razmere.

Države članice, vključno z nacionalnimi organi, bodo imele ključno vlogo pri izvajanju in izvrševanju prava EU v odnosu do Združenega kraljestva kot tretje države. To vključuje izvajanje potrebnih mejnih kontrol in nadzora ter obravnavo potrebnih dovoljenj in licenc. Z brexitom se bo ponovno vzpostavila tudi morska meja v Severnem morju in severnem Atlantiku. Za zagotovitev učinkovitega spremljanja in nadzora dejavnosti v vodah Unije bodo potrebna dodatna prizadevanja držav članic in regionalno sodelovanje. Države članice bi morale zagotoviti, da se to delo zaključi pravočasno, tj. pred izstopom, pri čemer je treba upoštevati, da bi bilo treba te infrastrukture v vsakem primeru prilagoditi ali okrepiti še pred iztekom prehodnega obdobja.

Komisija sodeluje z državami članicami pri usklajevanju ukrepov, ki jih te sprejemajo, da bi se zagotovila usklajenost priprav za nepredvidljive razmere v Evropski uniji in njihova skladnost s splošnimi načeli, ki so predstavljena v nadaljevanju 8 . V tem smislu bi se morale države članice vzdržati dvostranskih razprav in dogovorov z Združenim kraljestvom, ki bi ogrožali enotnost EU.

Kar zadeva potrebo po finančnih sredstvih in/ali tehnični pomoči, obstoječa pravila o državni pomoči omogočajo reševanje težav, ki bi jih lahko imela podjetja v primeru scenarija brez dogovora. Pravila o državni pomoči na primer dovoljujejo svetovalno pomoč za mala in srednja podjetja (MSP) ali pomoč za usposabljanje, ki bi se lahko uporabila kot pomoč pri pripravljenosti MSP (vključno z morebitnimi prihodnjimi carinskimi formalnostmi). Smernice za reševanje in prestrukturiranje vsebujejo določbe o shemah začasne podpore za prestrukturiranje za MSP, ki bi lahko bile koristne za reševanje njihovih težav z likvidnostjo zaradi brexita. Dostop do financiranja je mogoč v različnih oblikah, npr. prek posojilnih shem, ki jih financira država in ki upoštevajo referenčno obrestno mero, ali državnih poroštev v skladu z obvestilom o poroštvih.

Komisija je pripravljena sodelovati z državami članicami, ki jih bo neurejen izstop najbolj prizadel, ter raziskati pragmatične in učinkovite podporne rešitve v skladu s pravom EU o državni pomoči. Zlasti bo podprla Irsko pri iskanju rešitev za obravnavanje posebnih izzivov irskih podjetij.

Tehnična in finančna pomoč Evropske unije je lahko na voljo tudi na področjih, kot je usposabljanje carinskih uradnikov v okviru programa Carina 2020. Drugi programi lahko pomagajo podobnim projektom usposabljanja na področju sanitarnega in fitosanitarnega nadzora. Kar zadeva kmetijstvo, pravo EU ponuja vrsto instrumentov za obvladovanje najbolj neposrednih učinkov izstopa Združenega kraljestva, zlasti v primeru scenarija brez dogovora.

Izstop Združenega kraljestva iz EU bo v različnem obsegu vplival na vse države članice, najbolj pa na Irsko. Komisija je na podlagi zgoraj opisanih načel pripravljena podpreti Irsko pri iskanju rešitev za obravnavanje njenih posebnih izzivov. Poleg tega je zavezana zagotoviti nadaljevanje trenutnih programov PEACE in INTERREG v obmejnih grofijah Irske in Severne Irske, pri katerih sodeluje tudi Združeno kraljestvo. V ta namen je pripravila predloge za naslednji večletni finančni okvir. Komisija meni, da bi bilo treba v primeru neurejenega izstopa Združenega kraljestva to podporo še okrepiti, saj bodo izzivi še posebej pereči.

Ukrepi državljanov in podjetij

Ukrepi za nepredvidljive razmere, ki jih sprejmejo nacionalni organi ali organi EU, ne morejo nadomestiti priprav, ki jih morajo opraviti vsi državljani in podjetja, da bi se pripravili na izstop Združenega kraljestva. Če bodo potrebna nova dovoljenja, licence ali certifikati, je vsaka stran odgovorna, da pravočasno zaprosi zanje.

Da bi Komisija pomagala deležnikom pri pripravah na izstop Združenega kraljestva, je objavila 78 podrobnih informacijskih obvestil za posamezne sektorje, ki bodo deležnike usmerjala pri ukrepih, ki jih je treba sprejeti 9 . Države članice bi morale biti še naprej v stiku z državljani in podjetji, zlasti MSP, da bi jim pomagale pri pripravah na izstop.

4.Ukrepi za nepredvidljive razmere na ravni EU

Poleg zgoraj opisanih ukrepov za pripravljenost načrtovanje ukrepov za nepredvidljive razmere vključuje določitev ukrepov, ki bi bili potrebni za ublažitev učinkov izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez sporazuma o izstopu. V primeru scenarija brez dogovora se bo za Združeno kraljestvo prenehalo uporabljati celotno primarno in sekundarno pravo EU, učinki izstopa pa se bodo uresničili z datumom izstopa. Komisija v interesu Evropske unije in za zaščito njenih bistvenih interesov izjemoma načrtuje omejeno število ukrepov za nepredvidljive razmere za ublažitev znatnih motenj na nekaterih ozko opredeljenih področjih. Te motnje se bodo med posameznimi sektorji in državami članicami EU-27 razlikovale.

Čeprav bi bile priprave na to, da bo Združeno kraljestvo postalo tretja država, v številnih pogledih enake ne glede na to, ali bi bil sprejet sporazum o izstopu, ki bi določal prehodno obdobje, ali ne, bi morale v slednjem primeru potekati veliko hitreje. Poleg tega bi motnje v primeru scenarija brez dogovora zahtevale sprejetje nekaterih posebnih ukrepov.

Načela glede ukrepov za nepredvidljive razmere

Na splošno se pravila Evropske unije, vključno s tistimi, ki so specifična za delovanje notranjega trga, lahko prilagodijo spremembi ozemeljskega področja njihove uporabe. Številna pravila so bila oblikovana, ko je imela Evropska unija manj članic, in so se še naprej uporabljala, ko se je število držav članic povečalo s šest na 28. Po izstopu Združenega kraljestva bo Evropska unija še naprej delovala in uporabljala svoja pravila znotraj svojih meja.

Splošni pristop k ukrepih za nepredvidljive razmere bi moral odražati dejstvo, da v primeru scenarija brez dogovora Združenega kraljestva od 30. marca 2019 ne bodo več zavezovala nobena pravila EU in bi se lahko država hitro začela oddaljevati od njih. Ukrepi za nepredvidljive razmere bodo sprejeti le, če bo to nujno potrebno ter v interesu Evropske unije in njenih državljanov. To bo veljalo v omejenem številu primerov, ko veljavna pravila ne bodo ponujala zadovoljivih rešitev za ublažitev najbolj motečih učinkov izstopa brez dogovora na Evropsko unijo in njene državljane. Ukrepi ne bi smeli prikrajšati podjetij EU v primerjavi z njihovimi konkurenti v Združenem kraljestvu. Poleg tega ne bi smeli zagotavljati nadomestil podjetjem, ki niso sprejela potrebnih ukrepov za pripravljenost, če so to storili njihovi konkurenti, saj bi to izkrivilo enake konkurenčne pogoje.

Po mnenju Komisije bi morali biti sprejeti ukrepi za nepredvidljive razmere na vseh ravneh skladni z naslednjimi splošnimi načeli:

·ukrepi za nepredvidljive razmere ne bi smeli podvajati koristi članstva v Uniji ali pogojev prehodnega obdobja, kot je določeno v osnutku sporazuma o izstopu;

·ukrepi za nepredvidljive razmere bodo načeloma začasni in naj ne bi trajali dlje kot do konca leta 2019;

·ukrepe za nepredvidljive razmere bo Evropska unija sprejela enostransko v skladu s svojimi interesi in jih zato načeloma lahko kadar koli prekliče;

·ukrepe za nepredvidljive razmere je treba sprejeti ob upoštevanju delitve pristojnosti, ki jo določata Pogodbi, in načela subsidiarnosti v Evropski uniji;

·nacionalni ukrepi za nepredvidljive razmere morajo biti združljivi s pravom EU, vključno z mednarodnimi obveznostmi Unije, ter

·ukrepi za nepredvidljive razmere ne bodo odpravljali zamud, ki bi jih bilo mogoče preprečiti z ukrepi za pripravljenost in pravočasnimi ukrepi zadevnih deležnikov.

5.Ocena potreb po ukrepih za nepredvidljive razmere

Nekatera področja zahtevajo posebno pozornost glede na njihov pomen za celotno Evropsko unijo, daljnosežne posledice, ki jih bo zanje imel neurejen izstop Združenega kraljestva, in posledično negativen učinek na državljane in podjetja. Komisija je naslednja področja opredelila kot še posebej pomembna 10 . Delo na teh področjih se nadaljuje ob močnem zavedanju o nujnosti napredka.

Državljani

Evropska unija je v pogajanjih z Združenim kraljestvom že na samem začetku postavila državljane na prvo mesto. V skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 so vprašanja v zvezi z državljani vključena v prvi vsebinski del osnutka sporazuma o izstopu. Evropska unija si ves čas prizadeva, da državljani ne bi plačevali cene brexita. To bo od držav članic zahtevalo velikodušen pristop k pravicam državljanov Združenega kraljestva, ki že prebivajo na njihovem ozemlju 11 .

ØKomisija meni, da je treba obdobja zakonitega prebivanja državljanov Združenega kraljestva v kateri koli državi članici EU-27 pred datumom izstopa šteti kot obdobja zakonitega prebivanja v državi članici Evropske unije v skladu z Direktivo 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas.

To bo pomagalo državljanom Združenega kraljestva, ki prebivajo v EU-27, da pridobijo status rezidenta za daljši čas v državi članici, v kateri prebivajo, če izpolnjujejo potrebne pogoje. Tako bodo, kar zadeva dostop do zaposlitve, izobraževanja in temeljnih socialnih ugodnosti, obravnavani enako kot državljani te države članice. Poleg tega bodo lahko uveljavljali pravice o združitvi družine, pod določenimi pogoji pa pridobili pravico do prebivanja v drugi državi članici Evropske unije.

ØKomisija tudi pomaga državam članicam pri usklajevanju njihovih ukrepov na področjih, za katera so pristojne, da se zagotovi usklajen pristop k varstvu državljanskih pravic. Glede na obseg upravnih izzivov, s katerimi se bodo soočali nacionalni in lokalni organi, in v izogib upravnim zamudam se priporoča, da države članice sprejmejo, da se vloge za dovoljenja za prebivanje predložijo pred datumom izstopa Združenega kraljestva.

V zvezi s tem Komisija pozdravlja zagotovila predsednice vlade Therese May 12 , da bodo pravice državljanov EU v Združenem kraljestvu tudi v primeru scenarija brez dogovora zaščitene na podoben način, kot je opisano zgoraj. Komisija zdaj pričakuje, da bodo ta zagotovila kmalu formalizirana, tako da se bodo lahko državljani nanje zanesli. Predstavništva Komisije v Združenem kraljestvu zagotavljajo informacije ter ponujajo pravno svetovanje in strokovno znanje državljanom EU-27, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, da bi jim pomagala zagotoviti pravni status v skladu s pravili Združenega kraljestva, ki bodo veljala po izstopu.

Kot je bilo že navedeno, je Komisija vzporedno s tem sporočilom sprejela predlog uredbe o spremembi uredbe o vizumih 13 . Cilj predloga je olajšati gibanje oseb med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, in sicer z izvzetjem državljanov Združenega kraljestva iz vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje v Evropski uniji, če so državljani vseh držav članic EU-27 prav tako izvzeti iz vizumske obveznosti Združenega kraljestva.

Finančne storitve 14

Izstop Združenega kraljestva pomeni izgubo pravice finančnih gospodarskih subjektov s sedežem v Združenem kraljestvu, da svoje storitve v državah članicah EU-27 opravljajo v okviru pravic EU za čezmejno opravljanje finančnih storitev. Za dejavnosti gospodarskih subjektov EU v Združenem kraljestvu bo veljalo pravo Združenega kraljestva.

Komisija je v svojih obvestilih deležnikom poudarila pomen pripravljenosti na vse možne scenarije, vključno s scenarijem brez dogovora. Evropski nadzorni organi in Evropska centralna banka so v svoji nadzorni vlogi kot enotni mehanizem nadzora izdali obsežna mnenja in smernice, da bi poudarili potrebo po pripravljenosti in pojasnili pričakovanja glede nadzora v primeru selitve podjetij. Številna podjetja EU za finančne storitve so se na scenarij, v katerem Združeno kraljestvo ni več del enotnega trga, na primer pripravila s prilagoditvijo svojih pogodb ali s premestitvijo zmogljivosti in dejavnosti v EU-27. Ta prenos dejavnosti in krepitev zmogljivosti v EU-27 še poteka in bi ga bilo treba pospešiti, vendar ga na vseh področjih ne bo mogoče pravočasno dokončati do marca 2019. Čeprav bi to lahko povzročilo tveganje za finančno stabilnost v Evropski uniji, so se tveganja v tem sektorju, povezana s scenarijem brez dogovora, bistveno zmanjšala.

Številne zavarovalnice so na primer sprejele ukrepe, vključno s prenosom pogodb, ustanovitvijo podružnic in hčerinskih podjetij ali združevanjem s podjetji v EU-27, da bodo lahko še naprej opravljale storitve za svoje stranke. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) sodeluje z nacionalnimi organi pri obravnavi preostalih tveganj za nekatere imetnike polic v EU-27 15 .

Pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih brez kliringa med nasprotnimi strankami iz EU in Združenega kraljestva bodo načeloma ostale veljavne in izvršljive do zapadlosti. Ne zdi se, da bi se v primeru scenarija brez dogovora v zvezi z izvajanjem pogodb pojavila kakršna koli splošna težava. Vseeno pa lahko nekateri tako imenovani dogodki življenjskega cikla (na primer spremembe, podaljšanja in novacije pogodb) v nekaterih primerih zahtevajo odobritev ali izjemo glede na to, da nasprotna stranka ni več podjetje EU 16 . Udeleženci na trgu so pozvani, naj nadaljujejo s pripravami na to situacijo, in sicer tako, da prenesejo pogodbe in pridobijo ustrezna pooblastila.

Glede na to oceno Komisija meni, da na teh dveh področjih ukrepi za nepredvidljive razmere niso potrebni.

ØKar zadeva izvedene finančne instrumente s kliringom, se zdi, da lahko v primeru scenarija brez dogovora obstajajo tveganja za finančno stabilnost, ki bi izhajala iz neurejenega zaprtja pozicij klirinških članov EU v centralnih nasprotnih strankah v Združenem kraljestvu. Obstajajo lahko tudi morebitna tveganja v zvezi z nekaterimi storitvami, ki jih centralne depotne družbe iz Združenega kraljestva zagotavljajo gospodarskim subjektom Unije in ki jih ni mogoče kratkoročno nadomestiti. Obstoječi sistemi enakovrednosti na teh področjih zagotavljajo ustrezna orodja, ki jih je mogoče hitro uporabiti. Preostali čas do 30. marca 2019 bi bilo treba uporabiti v ta namen. Če bo Komisija morala ukrepati, bo to storila le v obsegu, ki je potreben za obravnavo tveganj finančne stabilnosti, ki izhajajo iz izstopa brez dogovora, in sicer ob strogem pogojevanju in z omejenim trajanjem. Če ne bo dogovora, bo Komisija sprejela začasne in pogojne sklepe o enakovrednosti, da ne bo prišlo do motenj v centralnem kliringu in pri storitvah depozitarjev 17 . Te sklepe bo dopolnjevalo priznavanje infrastruktur s sedežem v Združenem kraljestvu, ki so zato pozvane, naj Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) predhodno zaprosijo za priznanje.

Evropski nadzorni organi so pozvani, naj začnejo pripravljati dogovore o sodelovanju z nadzornimi organi v Združenem kraljestvu, da bi v primeru scenarija brez dogovora zagotovili možnost izmenjave informacij, povezanih s finančnimi institucijami in akterji, takoj po izteku roka za izstop.

Letalski prevoz 18

Na področju letalskega prevoza bi izstop Združenega kraljestva brez kakršne koli ureditve, ki bi veljala na datum izstopa, in brez potrebne in morebitne alternativne ureditve, sprejete s strani gospodarskih subjektov, povzročil nenadne prekinitve zračnega prometa med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo zaradi odsotnosti prometnih pravic in/ali neveljavnosti operativne licence ali spričeval o varnosti v letalstvu.

ØKar zadeva prometne pravice, bo Komisija predlagala ukrepe za zagotovitev, da letalski prevozniki iz Združenega kraljestva lahko letijo preko ozemlja Evropske unije, opravijo tehnične postanke (npr. za oskrbo z gorivom brez vkrcanja/izkrcanja potnikov) ter pristanejo v Evropski uniji in odletijo nazaj v Združeno kraljestvo. Za te ukrepe bi veljal pogoj, da bi moralo Združeno kraljestvo za letalske prevoznike iz Evropske unije uporabljati enakovredne ukrepe.

ØKar zadeva varnost v letalstvu, bo lahko Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) za nekatere letalske izdelke („certifikati tipa“) in podjetja („odobritve organizacij“) izdala certifikate šele, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država. Komisija bo predlagala ukrepe za zagotovitev nadaljnje veljavnosti takih certifikatov za omejeno časovno obdobje. Za te ukrepe bo veljal pogoj, da Združeno kraljestvo uporablja podobne ukrepe. Prav tako bo Komisija predlagala ukrepe za zagotovitev, da se v določenih okoliščinah še vedno lahko uporabljajo deli in naprave, dani na trg Unije pred datumom izstopa na podlagi certifikata, ki ga je izdala pravna ali fizična oseba, ki jo je certificiral organ Združenega kraljestva za civilno letalstvo.

ØKomisija bo sprejela ukrepe za zagotovitev, da bodo potniki, ki letijo iz Združenega kraljestva in so v tranzitu prek letališč EU-27, ter njihova ročna prtljaga še naprej izvzeti iz drugega varnostnega pregleda, in sicer z uporabo tako imenovanega sistema „enkratnih varnostnih pregledov“ 19 .

Kar zadeva zahtevo prava EU, da morajo biti letalski prevozniki v večinski lasti in pod nadzorom pravnih ali fizičnih oseb EU, Komisija poudarja, da je za družbe, ki želijo biti priznane kot letalski prevozniki EU, nujno, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bodo 30. marca 2019 izpolnjevale to zahtevo.

Cestni prevoz 20

Kar zadeva cestni prevoz, bi v primeru scenarija brez dogovora prevozniki v Združenem kraljestvu imeli pravice do dostopa do trga, ki bi bile omejene na dovoljenja, ponujena na evropski konferenci ministrov za promet (ECMT), kar bi omogočalo znatno manj prometa, kot trenutno poteka med Unijo in Združenim kraljestvom. Veljavno pravo EU ne vsebuje nobenega mehanizma za razširitev licenc Skupnosti, ki prevoznikom v Evropski uniji dajejo širše pravice dostopa.

Carina 21

V primeru scenarija brez dogovora se bo od datuma izstopa blago, ki vstopa v Evropsko unijo iz Združenega kraljestva, obravnavalo kot uvoz, blago, ki gre iz Evropske unije v Združeno kraljestvo, pa kot izvoz. Uporabljala se bo vsa zadevna zakonodaja EU o uvoženem in izvoženem blagu, vključno s pobiranjem nekaterih dajatev in davkov (kot so carine, davek na dodano vrednost in trošarine ob uvozu), v skladu z zavezami Evropske unije v okviru pravil Svetovne trgovinske organizacije. Poleg tega bo treba carinskim organom predložiti carinske deklaracije, obstajala pa bo tudi možnost nadzora pošiljk.

ØKomisija poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bodo v primeru izstopa brez dogovora lahko s 30. marcem 2019 uporabljale carinski zakonik Unije in ustrezna pravila v zvezi s posrednim obdavčenjem za ves uvoz iz Združenega kraljestva in izvoz vanj. Carinski organi lahko na prošnjo gospodarskih subjektov izdajo dovoljenja za uporabo ukrepov za olajševanje trgovine, kakor so določena v carinskem zakoniku Unije, če so izpolnjeni zahtevani pogoji. Zagotavljanje enakih pogojev za vse in nemotenih trgovinskih tokov bo še posebej zahtevno na področjih z najgostejšim blagovnim prometom z Združenim kraljestvom. Komisija sodeluje z državami članicami, da bi pomagala opredeliti rešitve ob polnem spoštovanju sedanjega pravnega okvira.

Sanitarne/fitosanitarne zahteve 22

V primeru izstopa brez dogovora bo po datumu izstopa prepovedan vstop mnogih vrst blaga in živali, za katere veljajo sanitarna in fitosanitarna pravila, razen če bo Združeno kraljestvo v pravu EU navedeno kot pooblaščena tretja država.

ØKomisija bo na podlagi veterinarske zakonodaje EU, če bo to upravičeno in če bodo izpolnjeni vsi veljavni pogoji, Združeno kraljestvo hitro uvrstila 23 v zadevni register, da se omogoči vstop živih živali in proizvodov živalskega izvora iz Združenega kraljestva v Evropsko unijo 24 .

Vendar se bodo tudi ob uvrščenosti Združenega kraljestva na seznam zahtevali strogi pogoji za uvoz, povezani z zdravjem, ki se uporabljajo za tretje države, pri čemer bo treba za ta uvoz opraviti sanitarni in fitosanitarni nadzor, ki ga bodo izvajali organi držav članic na mejnih kontrolnih točkah, kar je v pristojnosti držav članic. Komisija bo pri odobritvi novih ali razširjenih mejnih kontrolnih točk v državah članicah EU-27 upoštevala prilagodljivost, ki jo omogoča veljavna zakonodaja EU.

Osebni podatki 25

V primeru scenarija izstopa brez dogovora bodo od datuma izstopa za prenos osebnih podatkov v Združeno kraljestvo veljala pravila o mednarodnih prenosih v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679), Direktivo (EU) 2016/680 za sektor kazenskega pregona in Uredbo (ES) št. 45/2001 26 za institucije in organe Evropske unije.

Splošna uredba o varstvu podatkov, Direktiva (EU) 2016/680 in Uredba (ES) št. 45/2001 vsebujejo širok nabor orodij za prenos podatkov v tretje države. To vključuje zlasti t. i. „ustrezne zaščitne ukrepe“ (npr. standardne pogodbene klavzule, ki jih odobri Komisija, zavezujoča poslovna pravila, upravne ureditve), ki jih lahko uporabljajo tako zasebni sektor kot javni organi.

Poleg tega zgoraj navedeni trije zakonodajni akti vsebujejo številna odstopanja v posebnih primerih, ki omogočajo prenose podatkov tudi ob odsotnosti ustreznih zaščitnih ukrepov, na primer, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, da izrecno soglasje za izvajanje pogodbe, izvajanje pravnih zahtevkov ali zaradi pomembnih razlogov javnega interesa. To so enaka orodja, kot se uporabljajo za večino držav na svetu in za katera ni sklepa o ustreznosti.

Glede na možnosti, ki so na voljo v navedenih zakonodajnih aktih, sprejetje sklepa o ustreznosti ni del načrtovanja ukrepov Komisije za nepredvidene razmere.

Podnebna politika EU

V primeru scenarija brez dogovora se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo in v njem ne bo več uporabljala ustrezna zakonodaja EU o podnebnih spremembah (trgovanje z emisijami EU, fluorirani toplogredni plini in drugo). Kar zadeva sistem EU za trgovanje z emisijami, bo Komisija pozorno spremljala pravilno delovanje sistema ob izstopu. Poleg tega bo sprejela potrebne ukrepe za ohranitev celovitosti tega mehanizma, vključno z morebitno začasno opustitvijo postopkov dražbe in brezplačnih dodelitev/izmenjav v zvezi z Združenim kraljestvom.

Za zaščito delovanja sistema kvot fluoriranih toplogrednih plinov, če do marca 2019 ne bo ratificiran sporazum o izstopu, se količine odpadnih plinov, ki jih družbe iz Združenega kraljestva zakonito dajejo na domači trg, ne bi več smele upoštevati pri dodelitvi letnih kvot za leto 2019, saj bo trg EU od datuma izstopa manjši.

ØKomisija bo referenčne vrednosti za družbe Združenega kraljestva, ki so podlaga za dodelitev njihovih kvot za fluorirane toplogredne pline za leto 2019, spremenila na podlagi njihovih prijavljenih dejavnosti v EU-27 in pri tem izključila kvote, ki temeljijo na njihovih prijavljenih domačih dejavnostih v Združenem kraljestvu 27 .

6.Nadaljnji koraki v zvezi z nepredvidljivimi razmerami

Pogajanja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom o sporazumu o izstopu se nadaljujejo in Komisija je še naprej v celoti zavezana temu procesu.

Ker pa se datum izstopa Združenega kraljestva približuje, je treba nadaljevati s pripravami na vse možne scenarije. Zgoraj opisani ukrepi za nepredvidljive razmere zahtevajo zelo tesno usklajevanje vseh ravni, tj. Evropske unije, nacionalnih in lokalnih organov ter deležnikov. V tem sporočilu je Komisija določila ključne ukrepe, ki jih je treba sprejeti na bistvenih področjih 28 . 

Komisija poudarja, da za sprejetje nekaterih ukrepov veljajo postopkovne zahteve, ki jih ni mogoče zmanjšati, zlasti kar zadeva zakonodajne akte, za katere protokola št. 1 in 2 k Pogodbama določata osemtedensko obdobje za posvetovanje z nacionalnimi parlamenti. Podobno za delegirane akte velja obvezen nadzor Evropskega parlamenta in Sveta, ki ga v vseh primerih ni mogoče pospešiti.

Za pravočasno sprejetje potrebnih zakonodajnih ukrepov je potrebno polno sodelovanje vseh vključenih institucij EU, da bi se izognili zamudam iz razlogov, ki niso povezani z izstopom Združenega kraljestva.

V Prilogi 5 so navedeni najkrajši možni časovni okviri za pravne akte druge stopnje, za sprejetje katerih je pooblaščena Komisija.

Glede na navedeno namerava Komisija:

·predlagati vse potrebne zakonodajne ukrepe in sprejeti vse delegirane akte pred 31. decembrom 2018.

·V primeru zakonodajnih aktov bi to Evropskemu parlamentu in Svetu moralo dati dovolj časa za dokončanje rednega zakonodajnega postopka pred plenarnim zasedanjem sedanjega Parlamenta marca 2019 in izvedbo njune nadzorne funkcije v zvezi z delegiranimi akti;

·najpozneje do 15. februarja 2019 predložiti vse potrebne osnutke izvedbenih aktov za glasovanje v pristojnih odborih.

V tem obdobju bo Komisija zagotovila ustrezno usklajevanje med državami članicami. V ta namen bo delovna skupina Sveta (člen 50) novembra in decembra 2018 organizirala vrsto sektorskih srečanj, na katerih bodo sodelovali koordinatorji za pripravljenost na brexit iz držav članic EU-27 in ustrezne nacionalne uprave (glej Prilogo 6). Ti seminarji o pripravljenosti bodo priložnost za skupno oceno stanja pripravljenosti in oceno, kje bi deležniki, nacionalne uprave in EU morda morali sprejeti dodatne ukrepe. Komisija bo na srečanjih Evropskega parlamenta in Sveta o vprašanjih pripravljenosti sodelovala tako pogosto, kot bo to potrebno.

Potreba po enotnem in usklajenem pristopu držav članic EU-27

Komisija poziva države članice, naj bodo še naprej enotne v tem procesu izstopa, kakršnega še ni bilo, pri tem pa naj tudi v prihodnje kažejo odločnost in solidarnost, ki sta odlikovali stališče Evropske unije v pogajanjih, ter zaupanje, da se bo izvajal skupni načrt ukrepov za nepredvidljive razmere v skladu s predlaganim časovnim načrtom in načrtom iz tega dokumenta. Komisija poudarja, da bi bile dvostranske rešitve nezdružljive z delitvijo pristojnosti v Evropski uniji ali pa bi, če bi bile združljive z delitvijo pristojnosti, na koncu ogrozile celovitost Evropske unije, kar bi negativno vplivalo na državljane, podjetja in javne organe.

Osnutek sporazuma o izstopu pomeni najboljšo možnost za izstop. Če sporazuma o izstopu ne bo, bo Evropska unija ukrepala, da bi zaščitila svoje interese, ter bi morala imeti na vseh področjih enoten in usklajen pristop.

(1)

    https://www.consilium.europa.eu/media/35988/29-euco-art50-conclusions-sl.pdf .

(2)

     Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo, da namerava izstopiti iz Unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji. To pomeni, da se bo s 30. marcem 2019 ob 00.00 (po srednjeevropskem času) za Združeno kraljestvo prenehalo uporabljati celotno primarno in sekundarno pravo Unije, razen če se z ratificiranim sporazumom o izstopu določi drug datum ali če bo Evropski svet v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji in v dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno sklenil, da se Pogodbi prenehata uporabljati pozneje. Komisija doslej ni prejela nobenih informacij, da bo Združeno kraljestvo morda zaprosilo za podaljšanje članstva v EU.

(3)

     COM(2018) 556 final/2.

(4)

      https://www.consilium.europa.eu/media/35988/29-euco-art50-conclusions-sl.pdf.  

(5)

      https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_en ; https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf .

(6)

      https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_statement.pdf.

(7)

     Glej oddelek o državljanih.

(8)

Glej oddelek 4.

(9)

Popoln seznam je na voljo v Prilogi 3.

(10)

     Seznam ne posega v dodatne ukrepe, ki bi lahko bili potrebni v poznejši fazi.

(11)

     Za državljane Združenega kraljestva, ki ob izstopu prebivajo v državah članicah EU-27, bodo morale države članice obravnavati in predložiti dokumentacijo, primerno za državljane tretjih držav. Da bi ti državljani Združenega kraljestva še naprej prebivali in delali v eni od držav članic EU-27, bodo morali imeti dovoljenje za prebivanje, ki ga izdajo nacionalni organi, pristojni za migracije.

(12)

     https://www.gov.uk/government/news/pm-brexit-negotiations-statement-21-september-2018.

(13)

     COM(2018) 745 final.

(14)

     Obvestila deležnikom, ki jih je Komisija objavila za to področje, so na voljo na: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sl#fisma . 

(15)

     Glej tudi sporočilo organa EIOPA z dne 5. novembra 2018, https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-calls-for-immediate-action-to-ensure-service-continuity-in-cross-border-insurance-.aspx.

(16)

     Da bi se olajšal prenos dolgoročnih pogodb v Evropsko unijo, je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) 8. novembra 2018 Komisiji predložil v potrditev osnutke tehničnih standardov, ki zagotavljajo, da za take pogodbe po prenosu še naprej velja enaka regulativna obravnava.

(17)

     Ti ukrepi bodo odvisni od ugodnega glasovanja držav članic v pristojnem odboru.

(18)

     Obvestila deležnikom, ki jih je Komisija objavila za to področje, so na voljo na: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sl#move.  

(19)

     Ta ukrep bo odvisen od ugodnega glasovanja držav članic v pristojnem odboru.

(20)

     Obvestila deležnikom, ki jih je Komisija objavila za to področje, so na voljo na: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sl#move.  

(21)

     Obvestila deležnikom, ki jih je Komisija objavila za to področje, so na voljo na: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sl#tradetaxud.  

(22)

     Obvestila deležnikom, ki jih je Komisija objavila za to področje, so na voljo na: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sl#sante.  

(23)

     Ta uvrstitev bo odvisna od ugodnega glasovanja držav članic v pristojnem odboru.

(24)

     Komisija ugotavlja, da je vlada Združenega kraljestva 24. septembra 2018 izdala navodilo o „uvozu živali in živalskih proizvodov v primeru izstopa brez dogovora“, v katerem je navedla, da na datum izstopa Združenega kraljestva iz EU ne bo prišlo do nobenih sprememb, kar zadeva sedanji nadzor uvoza ali zahteve za obveščanje o uvozu živih živali in živalskih proizvodov za uvoz neposredno iz EU.

(25)

     Obvestilo deležnikom, ki ga je Komisija objavila za to področje, je na voljo na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_sl.pdf .

(26)

     Oziroma akt, ki jo bo nasledil, ko bo začel veljati.

(27)

     Ta ukrep bo odvisen od ugodnega glasovanja držav članic v pristojnem odboru.

(28)

     Pregled je na voljo v Prilogi 4.

Top

Strasbourg, 13.11.2018

COM(2018) 880 final

PRILOGE

k

SPOROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKI CENTRALNI BANKI, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU, ODBORU REGIJ IN EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI

Priprave na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije 30. marca 2019: načrt ukrepov za nepredvidljive razmere


PRILOGA 1

ZAKONODAJNI PREDLOGI

ZA PRIPRAVLJENOST NA BREXIT

(stanje na dan 13. novembra 2018)

Področje politike

Predlagane zakonodajne spremembe

Stanje

AGRI-TRADE

Tarifne kvote

Predlog COM(2018) 312 final, sprejet 22. 5. 2018.

Uredba bi omogočila porazdelitev tarifnih kvot med EU-27 in Združenim kraljestvom, če ne bi bil dosežen sporazum s članicami Svetovne trgovinske organizacije (STO) o danih tarifnih kvotah. Predlog spremlja predlog sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije za pogajanja v STO o novih tarifnih kvotah na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT).

Ne Parlament ne Svet še ni sprejel mandata.

FISMA

Bančništvo – preselitev agencije

Predlog COM(2017) 734 final, sprejet 29. 11. 2017.

Predlog potrjuje selitev sedeža Evropskega bančnega organa iz Londona v Pariz.

sprejet 9. novembra 2018

GROW

Notranji trg – homologacija

Predlog COM(2018) 397 final, sprejet 4. 6. 2018. Predlog bo proizvajalcem, ki jim je homologacijo podelil homologacijski organ Združenega kraljestva, omogočil, da zaprosijo za ustrezne nove homologacije pri homologacijskih organih EU-27.

Svet je oktobra 2018 sprejel mandat za začetek trialogov.

Parlament naj bi mandat za začetek trialogov sprejel na plenarnem zasedanju 12.–15. novembra 2018.MOVE

Vseevropska omrežja

Predlog COM(2018) 568 final, sprejet 1. 8. 2018. Predlog določa novo pomorsko pot za povezavo Irske s celinskim delom koridorja med Severnim morjem in Sredozemljem.

Ne Parlament ne Svet še ni sprejel mandata. 

Pomorski prevoz

– pregledi ladij

Predlog COM(2018) 567 final, sprejet 1. 8. 2018.

Predlog obravnava prenos sponzorstva z Združenega kraljestva na državo članico EU-27, da bi se olajšale redne ocene priznanih organizacij, ki se izvajajo na podlagi člena 8 Uredbe (ES) št. 391/2009.

Ne Parlament ne Svet še ni sprejel mandata. 

SANTE

Zdravila

– preselitev agencije

Predlog COM(2017) 735 final, sprejet 29. 11. 2017. Predlog potrjuje selitev sedeža Evropske agencije za zdravila iz Londona v Amsterdam.

sprejet 9. novembra 2018

ENER

Energetska učinkovitost – cilji

Predlog COM(2018) 744 final, sprejet 13. 11. 2018. Predlog spreminja Direktivo 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (COM(2016) 761) in predlog uredbe o upravljanju energetske unije (COM(2016) 759 final/2) .

HOME

Vizumi

Predlog COM(2018) 745 final, sprejet 13. 11. 2018. Predlog spreminja Uredbo (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve.PRILOGA 2

SEZNAM NAČRTOVANIH UKREPOV ZA PRIPRAVLJENOST

(poleg zakonodajnih predlogov, navedenih v Prilogi 1)

Področje politike

Vrsta akta

Ukrep Komisije

AGRI

Tarifne kvote

izvedbeni akt

izvedbena uredba Komisije za porazdelitev tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO

Tarifne kvote

izvedbeni akt

izvedbena uredba Komisije o spremembi količin za vsako tarifno kvoto, ki se upravlja po načelu „kdor prej pride, prej melje“

Tarifne kvote

izvedbeni akt

izvedbeni akt Komisije o spremembi količin za vsako tarifno kvoto, ki se upravlja z zadevnimi dovoljenji, in o določitvi prehodnih pravil

Program možnosti za oddaljene in otoške regije (POSEI)

izvedbeni akt

izvedbena uredba Komisije o spremembi prilog II–VI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 180/2014 zaradi upoštevanja trgovinskih tokov med najbolj oddaljenimi regijami EU in Združenim kraljestvom

CLIMA

Fluorirani toplogredni plini

izvedbeni akt

izvedbeni sklep Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1191/2014 zaradi ločenega poročanja (EU-27 / Združeno kraljestvo) o prodaji fluoriranih toplogrednih plinov

Sistem za trgovanje z emisijami

delegirani akt

delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2013 glede označevanja pravic do emisije Združenega kraljestva

Sistem za trgovanje z emisijami – letalstvo

avtonomni akt Komisije

uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 748/2009 zaradi predodelitve vlog države članice upravljavke, če ima to vlogo trenutno Združeno kraljestvo

STATISTIKA

Plačilnobilančna statistika

delegirani akt

delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 zaradi posodobitve sestave agregatov EU

Statistika na področju turizma

delegirani akt

delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 692/2011 glede poročanja in prikazovanja statistik na področju turizma

GROW

Skupna trgovinska politika

sklep Sveta

predlog Komisije za sklep Sveta o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Odboru za javna naročila v zvezi s pristopom Združenega kraljestva k Sporazumu o vladnih naročilih

Galileo

izvedbeni akt

izvedbeni sklep Komisije o spremembi Sklepa (EU) 2016/413 zaradi premestitve talnih postaj, ki so trenutno na Falklandskih otokih in na otoku Ascension

RAZISKAVE

Konzorciji evropske raziskovalne infrastrukture

izvedbeni
akt

izvedbeni sklepi Komisije o spremembi sklepov o vzpostavitvi konzorcijev evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) zaradi selitve sedeža, ki je trenutno v Združenem kraljestvu

SANTE

Zdravila za uporabo v humani medicini

izvedbeni akti

izvedbeni sklepi Komisije o spremembi dovoljenj za promet z zdravili zaradi posodobitve dovoljenja za promet, če bo treba funkcije, ki se trenutno izvajajo v Združenem kraljestvu, izvajati v EU

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini

izvedbeni akti

izvedbeni sklepi Komisije o spremembi dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v veterinarski medicini zaradi posodobitve dovoljenja za promet, če bo treba funkcije, ki se trenutno izvajajo v Združenem kraljestvu, izvajati v EU

Gensko spremenjeni organizmi

izvedbeni akti

izvedbeni sklepi Komisije o spremembi dovoljenj za promet za dajanje na trg gensko spremenjenih živil in krme, če ima imetnik dovoljenja trenutno sedež v Združenem kraljestvu

Biocidni proizvodi

delegirani akt

delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1062/2014 zaradi predodelitve vloge ocenjevalnega pristojnega organa, če ima to vlogo trenutno Združeno kraljestvo

Fitofarmacevtska sredstva

izvedbeni akt

izvedbena uredba Komisije o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 686/2012 zaradi predodelitve vloge države članice poročevalke, če ima to vlogo trenutno Združeno kraljestvo

Krmni dodatki

izvedbeni akti

izvedbene uredbe Komisije o spremembi dovoljenj za promet s krmnimi dodatki, če ima imetnik dovoljenja trenutno sedež v Združenem kraljestvuPRILOGA 3

SEZNAM OBVESTIL KOMISIJE DELEŽNIKOM

„Obvestila o pripravljenosti na izstop Združenega kraljestva“, ki so jih objavile službe Komisije, po temah 1 .

(na dan 13. novembra 2018)

Tema

BLAGO

1

Industrijski izdelki

2

Zdravila (za uporabo v humani / veterinarski medicini)

3

Vprašanja in odgovori glede zdravil

4

Fitofarmacevtska sredstva

5

Vprašanja in odgovori glede fitofarmacevtskih sredstev in ostankov pesticidov

6

Biocidni proizvodi

7

Vprašanja in odgovori glede biocidnih proizvodov

8

Motorna vozila

9

Kmetijska in gozdarska vozila, dvo- ali trikolesna vozila in štirikolesniki, necestna mobilna mehanizacija

10

Industrijske kemikalije (REACH) (objavila Evropska agencija za kemikalije)

11

Detergenti

12

Gnojila

13

Pirotehnični izdelki

14

Eksplozivi za civilno uporabo

15

Znak za okolje

16

Odpadki

HRANA, KRMA, RASTLINE, VETERINARSTVO

17

Hrana in ekološka pridelava

18

Živalska krma

19

Gensko spremenjeni organizmi

20

Naravne mineralne vode

21

Rastlinski razmnoževalni material

22

Vzreja živali / zootehnika

23

Zdravje živali

24

Zdravje rastlin

CARINA IN POSREDNO OBDAVČENJE, UVOZNA / IZVOZNA DOVOLJENJA

25

DDV, trošarine, carine

26

Pravila o poreklu

27

DDV

28

Uvozna / izvozna dovoljenja

29

Primerki ogroženih vrst (CITES)

30

Uvoz lesa

31

Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov

FINANČNE STORITVE

32

Obvezne revizije

33

Bonitetne agencije

34

Upravljanje sredstev

35

Potrgovalne storitve

36

Naložbene storitve

37

Bančne in plačilne storitve

38

(Po)zavarovanje

39

Institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje

CIVILNO PRAVOSODJE, PRAVO DRUŽB, VARSTVO POTROŠNIKOV, VARSTVO PODATKOV

40

Varstvo osebnih podatkov

41

Pravo družb

42

Mednarodno zasebno pravo

43

Varstvo potrošnikov in pravice potnikov

INTELEKTUALNA LASTNINA

44

Znamke in modeli Skupnosti

45

Sorte rastlin

46

Avtorske pravice

47

Dodatni varstveni certifikat

POKLICNE KVALIFIKACIJE

48

Poklicne kvalifikacije

49

Kvalifikacije osebja v klavnicah

50

Kvalifikacije prevoznikov živali

51

Kvalifikacije pomorščakov

PREVOZ

52

Letalski prevoz (dostop)

53

Varnost v letalstvu

54

Varovanje letalstva in pomorska varnost

55

Cestni prevoz

56

Pomorski prevoz (dostop in varnost)

57

Železniški prevoz

58

Prevoz po celinskih plovnih poteh

DIGITALNO GOSPODARSTVO

59

Domene .eu najvišje ravni

60

E-trgovanje (storitve informacijske družbe)

61

Telekomunikacije

62

Avdiovizualne medijske storitve

63

Storitve eIDAS / storitve zaupanja

64

Varnost omrežij

65

Geografsko blokiranje

ENERGIJA

66

Zadeve, povezane z Euratomom

67

Trg z električno energijo in plinom

68

Potrdila o izvoru

DRUGO

69

Snovi človeškega izvora

70

Klinična preskušanja

71

Javno naročanje

72

Sistem EU za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)

73

Recikliranje ladij

74

Evropska državljanska pobuda

75

Pravni red na področju ribištva

76

Evropski sveti delavcev

77

Industrijska varnost (EUCI)

78

Potovanje med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom

PRILOGA 4

UKREPI KOMISIJE ZA NEPREDVIDLJIVE RAZMERE

UKREPI

ØKomisija meni, da je treba obdobja zakonitega prebivanja državljanov Združenega kraljestva v državi članici EU-27 pred datumom izstopa šteti kot obdobja zakonitega prebivanja v državi članici Evropske unije v skladu z Direktivo 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas.

ØKomisija pomaga državam članicam pri usklajevanju njihovih ukrepov na področjih, za katera so pristojne, da se zagotovi usklajen pristop k varstvu državljanskih pravic. Glede na obseg upravnih izzivov, s katerimi se bodo soočali nacionalni in lokalni organi, in v izogib upravnim zamudam se priporoča, da države članice sprejmejo, da se vloge za dovoljenja za prebivanje predložijo pred datumom izstopa Združenega kraljestva.

ØKar zadeva izvedene finančne instrumente s kliringom, se zdi, da utegnejo pri scenariju brez dogovora obstajati tveganja za finančno stabilnost, ki bi izhajala iz neurejenega zaprtja pozicij klirinških članov EU v centralnih nasprotnih strankah v Združenem kraljestvu. Obstajajo lahko tudi morebitna tveganja v zvezi z nekaterimi storitvami, ki jih centralne depotne družbe iz Združenega kraljestva zagotavljajo gospodarskim subjektom Unije in ki jih ni mogoče kratkoročno nadomestiti. Obstoječi sistemi enakovrednosti na teh področjih zagotavljajo ustrezna orodja, ki jih je mogoče hitro uporabiti. Preostali čas do 30. marca 2019 bi bilo treba uporabiti v ta namen. Če bo Komisija morala ukrepati, bo to storila le v obsegu, ki je potreben za obravnavo tveganj finančne stabilnosti, ki izhajajo iz izstopa brez dogovora, in sicer ob strogem pogojevanju in z omejenim trajanjem. Če ne bo dogovora, bo Komisija sprejela začasne in pogojne sklepe o enakovrednosti, da ne bo prišlo do motenj v centralnem kliringu in pri storitvah depozitarjev.

ØKar zadeva prometne pravice, bo Komisija predlagala ukrepe za zagotovitev, da letalski prevozniki iz Združenega kraljestva lahko letijo preko ozemlja Evropske unije, opravijo tehnične postanke (npr. za oskrbo z gorivom brez vkrcanja/izkrcanja potnikov) ter pristanejo v Evropski uniji in odletijo nazaj v Združeno kraljestvo. Za te ukrepe bi veljal pogoj, da mora Združeno kraljestvo za letalske prevoznike iz Evropske unije uporabljati enakovredne ukrepe.

ØKar zadeva varnost v letalstvu, bo lahko Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) za nekatere letalske izdelke („certifikati tipa“) in podjetja („odobritve organizacij“) izdala certifikate šele, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država. Komisija bo predlagala ukrepe za zagotovitev nadaljnje veljavnosti takih certifikatov za omejeno časovno obdobje. Za te ukrepe bo veljal pogoj, da Združeno kraljestvo uporablja podobne ukrepe. Prav tako bo Komisija predlagala ukrepe za zagotovitev, da se v določenih okoliščinah še vedno lahko uporabljajo deli in naprave, dani na trg Unije pred datumom izstopa na podlagi certifikata, ki ga je izdala pravna ali fizična oseba, ki jo je certificiral organ Združenega kraljestva za civilno letalstvo. Komisija je agencijo EASA pozvala, naj začne obravnavati nekatere vloge subjektov iz Združenega kraljestva v okviru priprav na izstop Združenega kraljestva.

ØKomisija bo sprejela ukrepe za zagotovitev, da bodo potniki, ki letijo iz Združenega kraljestva in so v tranzitu prek letališč EU-27, ter njihova ročna prtljaga še naprej izvzeti iz drugega varnostnega pregleda, in sicer z uporabo tako imenovanega sistema „enkratnih varnostnih pregledov“.

ØKomisija poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bodo v primeru izstopa brez dogovora lahko s 30. marcem 2019 uporabljale carinski zakonik Unije in ustrezna pravila v zvezi s posrednim obdavčenjem za ves uvoz iz Združenega kraljestva in izvoz vanj. Carinski organi lahko na prošnjo gospodarskih subjektov izdajo dovoljenja za uporabo ukrepov za olajševanje trgovine, kakor so določeni v carinskem zakoniku Unije, če so izpolnjeni zahtevani pogoji. Zagotavljanje enakih pogojev za vse in nemotenih trgovinskih tokov bo še posebej zahtevno na področjih z najgostejšim blagovnim prometom z Združenim kraljestvom. Komisija sodeluje z državami članicami, da bi pomagala opredeliti rešitve ob polnem spoštovanju sedanjega pravnega okvira.

ØKomisija bo na podlagi veterinarske zakonodaje EU, če bo to upravičeno in če bodo izpolnjeni vsi veljavni pogoji, Združeno kraljestvo hitro uvrstila v zadevni register, da se omogoči vstop živih živali in proizvodov živalskega izvora iz Združenega kraljestva v Evropsko unijo.

ØKomisija bo referenčne vrednosti za družbe iz Združenega kraljestva, ki so podlaga za dodelitev njihovih kvot za fluorirane toplogredne pline za leto 2019, spremenila na podlagi njihovih prijavljenih dejavnosti v EU-27 in pri tem izključila kvote, ki temeljijo na njihovih prijavljenih domačih dejavnostih v Združenem kraljestvu.PRILOGA 5

NAJKRAJŠI MOŽNI ČASOVNI OKVIRI ZA SPREJETJE PRAVNIH AKTOV DRUGE STOPNJE

Izvedbeni akti

Običajni postopek: približno en mesec

Korak 1: predložitev osnutka akta ustreznemu odboru in glasovanje – osnutek se predloži vsaj 14 dni pred glasovanjem (samo v izredno nujnih primerih je osnutek mogoče predložiti manj kot 5 dni pred glasovanjem).

Korak 2: sprejetje s strani Komisije.

Korak 3: objava v Uradnem listu in začetek veljavnosti do 30. marca 2019.

Nujni postopek (če tako določa temeljni akt): skrajni minimum 2 dni

Korak 1: sprejetje s strani Komisije (predhodno posvetovanje z ustreznim odborom in glasovanje nista nujna).

Korak 2: objava v Uradnem listu in začetek veljavnosti do 30. marca 2019.

Korak 3: naknadna razveljavitev v primeru negativnega izida glasovanja v odboru.

Delegirani akti

Običajni postopek: približno 3 meseci

Korak 1: posvetovanje s strokovnjaki držav članic o osnutku akta (2 do 3 tedni, v ustrezno utemeljenih primerih lahko tudi manj).

Korak 2: sprejetje s strani Komisije.

Korak 3: pregled s strani Evropskega parlamenta in Sveta – običajno 2 meseca (ta čas je lahko v praksi precej krajši, če zgodaj v postopku ni nasprotovanja, vendar se lahko tudi podaljša).

Korak 4: objava v Uradnem listu in začetek veljavnosti do 30. marca 2019.

Nujni postopek (če tako določa temeljni akt): skrajni minimum 3 dni

Korak 1: posvetovanje o osnutku akta s strokovnjaki držav članic.

Korak 2: sprejetje s strani Komisije.

Korak 3: objava v Uradnem listu in začetek veljavnosti do 30. marca 2019.

Korak 4: Parlament in Svet lahko naknadno nasprotujeta.Regulativni postopek s pregledom

Običajni postopek: približno 4 meseci

Korak 1: predložitev osnutka akta odboru in glasovanje – osnutek se predloži vsaj 14 dni pred glasovanjem (samo v izredno nujnih primerih je osnutek mogoče predložiti manj kot 5 dni pred glasovanjem).

Korak 2: pregled s strani Evropskega parlamenta in Sveta – običajno 3 meseci (ta čas je lahko v praksi precej krajši, če zgodaj v postopku ni nasprotovanja).

Korak 3: sprejetje s strani Komisije.

Korak 4: objava v Uradnem listu in začetek veljavnosti do 30. marca 2019.

Nujni postopek (če tako določa temeljni akt): skrajni minimum 3 dni

Korak 1: predložitev osnutka akta odboru in glasovanje.

Korak 2: sprejetje s strani Komisije.

Korak 3: objava v Uradnem listu in začetek veljavnosti do 30. marca 2019.

Korak 4: Parlament in Svet lahko naknadno nasprotujeta.PRILOGA 6

SEZNAM SEKTORSKIH SEMINARJEV O PRIPRAVLJENOSTI Z DRŽAVAMI ČLANICAMI EU-27

Datum

Tema

15. november

·Finančne storitve

22. november

·Letalski prevoz

·

·Druge vrste prevoza (cestni, železniški, pomorski, po celinskih plovnih poteh)

27. november

·Državljani, koordinacija sistemov socialne varnosti in mejne kontrole

·Poklicne kvalifikacije, intelektualna lastnina, civilno pravosodje, pravo družb, varstvo potrošnikov, varstvo osebnih podatkov

29. 11. do 6. 12.

(točen datum še ni določen)

·Srečanje koordinatorjev za pripravljenost na brexit

6. december

·Sanitarne in fitosanitarne zahteve

·Carine in uvozna / izvozna dovoljenja

·Posredno / neposredno obdavčenje

12. december

·Ribištvo, podnebje, okolje

·Industrijski izdelki (vključno z zdravili), klinična preskušanja, snovi človeškega izvora

20. december

·Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, mednarodni sporazumi

·Proračun Unije, drugi vidiki (digitalni in telekomunikacijski sektor, javna naročila, konzularna zaščita, energija itd.)

(1)

     Obvestila so objavljena na: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sl.

Top