EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0602

Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/602 z dne 14. decembra 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede tržnih standardov v sektorju hmelja ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1850/2006

C/2023/6131

UL L, 2024/602, 16.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/602/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/602/oj

European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija L


2024/602

16.2.2024

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/602

z dne 14. decembra 2023

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede tržnih standardov v sektorju hmelja ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1850/2006

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 75(2) in člena 77(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 (2). Določa pravila o tržnih standardih za hmelj in certificiranju hmelja ter pooblašča Komisijo za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov v zvezi s tem. Da se zagotovi nemoteno delovanje uporabe tržnih standardov in certificiranja za hmelj in hmeljne proizvode, je treba v novem pravnem okviru z delegiranimi akti sprejeti nekatera dodatna pravila. Ta uredba in Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/601 (3) bi morali nadomestiti Uredbo Komisije (ES) št. 1850/2006 (4).

(2)

Člen 77(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa, da je za proizvode iz sektorja hmelja, obrane ali pripravljene v Uniji, treba opraviti certifikacijski postopek, ki zagotavlja, da izpolnjujejo minimalne zahteve glede kakovosti. Da se zagotovi enotna uporaba certifikacijskega postopka v državah članicah, je treba določiti proizvode iz sektorja hmelja, ki jih je treba certificirati.

(3)

Člen 77(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa, da se proizvodi iz sektorja hmelja lahko tržijo ali izvozijo samo, če je bil zanje izdan certifikat v skladu z navedeno določbo. Pivovarne so zelo pozorne na kakovost hmelja, uporabljenega v postopku varjenja piva, saj navedena sestavina močno vpliva na okus končnega proizvoda. Kadar hmelj pridelujejo in predelujejo pivovarne ali tretje osebe po pogodbi za pivovarno, bi zaradi zahteve po uradnem certificiranju poleg notranjega nadzora kakovosti za zadevne pivovarne nastali dodatni stroški in nepotrebno upravno breme. Majhne količine proizvodov iz sektorja hmelja, ki se prodajajo fizičnim osebam v majhnih pakiranjih, so nišni trg, certificiranje vsebine vsakega majhnega pakiranja in označevanje pakiranj v skladu z veljavnimi pravili pa bi pomenilo neupravičeno količino dela, zlasti ker bi to vplivalo tudi na ceno navedenih proizvodov za zasebne uporabnike. Izomerizirani hmeljni proizvodi so bili močno predelani in so stabilne narave, zato certificiranje ni več potrebno za zagotavljanje njihove kakovosti. Zato je primerno, da se nekateri hmeljni proizvodi izvzamejo iz zahteve po certificiranju za namene trženja ali izvoza.

(4)

Da bi se določilo področje uporabe izvzetja iz obveznosti certificiranja za hmelj, ki se prideluje in/ali predeluje za pivovarne po pogodbi ali s strani samih pivovarn, hkrati pa bi se še vedno zagotovil nadzor pristojnega organa za certificiranje, bi moral pivovar pristojni organ za certificiranje s prijavo pridelka obvestiti o sortah, ki jih prideluje, pridelanih količinah, mestih pridelave in zasajenih površinah, da se zagotovi, da so zadevni proizvodi namenjeni samo za uporabo zadevne pivovarne. Kar zadeva predelavo hmelja za pivovarne, bi bilo treba organu za certificiranje zagotoviti predhodne informacije o zadevni pivovarni, predelovalcu, surovini in končnem proizvodu, da se omogoči določen nadzor postopka. Na pakiranju navedenih proizvodov bi bilo treba tudi posebej navesti, da se ne smejo tržiti, s čimer bi se zagotovilo, da jih lahko uporablja le zadevna pivovarna.

(5)

Če se certificirana pošiljka nepripravljenega hmelja razdeli za prodajo, mora biti vsaki pošiljki priložen trgovinski dokument, ki ga pripravi prodajalec in vsebuje informacije iz certifikata izvirne pošiljke, da se zagotovi popolna sledljivost vsake pošiljke.

(6)

Za zagotovitev visoke kakovosti mešanic surovega hmelja in hmeljnih proizvodov bi morala v primeru mešanic vsaka od pošiljk uporabljenih hmeljnih storžkov izpolnjevati minimalne zahteve glede kakovosti. V primeru mešanic hmeljnih storžkov, ki se uporabljajo kot take, je treba za ohranitev posebnega značaja, ki ga proizvodu dajeta sorta in območje pridelave, uporabiti samo hmeljne storžke z istega območja in iste sorte. Za hmeljne proizvode se lahko zahteva mešanica hmelja različnih sort in/ali območij pridelave, da se pridobi določen profil okusa, zato je treba take mešanice dovoliti in v certifikat vpisati vsako sorto in/ali poreklo z navedbo odstotka mase vsake sorte in/ali območja pridelave, da se omogoči sledljivost. Glede na to, da hmelj sčasoma izgubi del alfa kisline, kar vpliva na njegov poseben okus, bi bilo treba mešati samo surovi hmelj istega leta spravila pridelka, tako za hmeljne mešanice, ki se uporabljajo kot take, kot za hmeljne proizvode. Za zagotovitev, da ni mogoče dodati elementov, ki ne izpolnjujejo zahtev, bi bilo treba mešane proizvode iz sektorja hmelja certificirati le, če so bili mešani pod uradnim nadzorom v centrih za certificiranje.

(7)

Določiti bi bilo treba minimalne zahteve glede kakovosti za pripravljeni in nepripravljeni surovi hmelj, kar zadeva vsebnost vlage, vsebnost listov, pecljev in odpadkov hmelja ter semen v primeru neosemenjenega hmelja.

(8)

Ker ta uredba posodablja in nadomešča obstoječa pravila iz Uredbe (ES) št. 1850/2006, bi bilo treba navedeno uredbo razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ODDELEK 1

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila, ki dopolnjujejo Uredbo (EU) št. 1308/2013 glede tržnih standardov za hmelj in hmeljne proizvode iz člena 2 ter pogojev, pod katerimi so hmelj in hmeljni proizvodi izvzeti iz zahteve po certificiranju iz člena 77(4) navedene uredbe.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za:

(a)

hmeljne storžke, uvrščene pod oznako KN 1210 10 00 iz dela VI Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013, kadar so bili obrani v Uniji ali uvoženi iz tretjih držav v skladu s členom 190 navedene uredbe;

(b)

hmeljne proizvode, uvrščene pod oznaki KN 1210 20 in 1302 13 00 iz dela VI Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013, kadar so bili pripravljeni v Uniji ali uvoženi iz tretjih držav v skladu s členom 190 navedene uredbe.

Ne uporablja se za izomerizirane hmeljne proizvode.

Člen 3

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe in Izvedbene uredbe (EU) 2024/601 se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„hmeljni storžek“ ali „hmelj“ pomeni socvetje (ženske) vzpenjajoče se rastline hmelja (Humulus lupulus); ta socvetja, ki so zelenkasto rumene barve in jajčaste oblike, imajo pecelj, njihova najdaljša dolžina pa se giblje med 2 in 5 cm;

(b)

„nepripravljeni hmelj“ pomeni hmelj, ki je bil samo predhodno sušen in pakiran;

(c)

„pripravljeni hmelj“ pomeni hmelj, pri katerem sta se opravili končno sušenje in končno pakiranje;

(d)

„osemenjeni hmelj“ pomeni hmelj, tržen z vsebnostjo semena, ki presega 2 % njegove mase po sušenju;

(e)

„neosemenjeni hmelj“ pomeni hmelj, tržen z vsebnostjo semena, ki ne presega 2 % njegove mase po sušenju;

(f)

„hmeljni proizvod“ pomeni proizvod, pridobljen iz hmeljnih storžkov, ki so bili bolj predelani, kot so hmelj v prahu, peleti ali ekstrakti;

(g)

„izomerizirani hmeljni proizvod“ pomeni hmeljni proizvod, v katerem so bile alfa kisline skoraj povsem izomerizirane;

(h)

„pošiljka“ pomeni število pakiranj hmelja enakih lastnosti, ki jih je isti posamezni ali pridruženi pridelovalec ali isti predelovalec hkrati predložil v certificiranje;

(i)

„območja pridelave hmelja“ pomeni območja ali regije pridelave s seznama, ki ga pripravi zadevna država članica;

(j)

„pečatenje“ pomeni zapiranje pakiranja tako, da se zapiralo ob odprtju pakiranja poškoduje;

(k)

„označevanje“ pomeni etiketiranje in identifikacijo;

(l)

„zaprti delovni proces“ pomeni proces za pripravo ali predelavo hmelja tako, da med postopkom ni mogoče dodati ali odstraniti hmelja ali predelanih proizvodov. Zaprti delovni proces se začne z odpiranjem zapečatenega pakiranja, ki vsebuje hmelj ali hmeljne proizvode za pripravo ali predelavo, in se konča s pečatenjem pakiranja, ki vsebuje pripravljeni hmelj ali predelani hmeljni proizvod;

(m)

„pristojni organ za certificiranje“ pomeni organ ali oddelek, ki ga pooblasti država članica za certificiranje ter odobritev in nadzor centrov za certificiranje;

(n)

„center za certificiranje“ pomeni kraj, kjer se opravlja certificiranje;

(o)

„predstavniki pristojnega organa za certificiranje“ pomeni osebje, zaposleno pri pristojnem organu za certificiranje ali pri tretji osebi, ki ga je pristojni organ za certificiranje pooblastil za opravljanje nalog certificiranja;

(p)

„uradni nadzor“ pomeni nadzor dejavnosti certificiranja s strani pristojnega organa za certificiranje ali njegovih predstavnikov.

ODDELEK 2

TRŽNI STANDARDI

Člen 4

Trženje hmelja in hmeljnih proizvodov

Hmeljni storžki in hmeljni proizvodi, obrani in/ali pripravljeni v Uniji, se lahko tržijo le, če so bili certificirani v skladu s členom 2 Izvedbene uredbe (EU) 2024/601 in jim je priložen certifikat iz člena 77(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 5

Izvzetja iz obveznosti certificiranja

Zahteva po certificiranju iz člena 4 se ne uporablja za:

(a)

hmelj, obran na zemljišču, ki je v lasti pivovarne, ali pridelan po pogodbi za pivovarno in ki ga navedena pivovarna uporablja v naravnem ali predelanem stanju;

(b)

hmeljne proizvode, predelane po pogodbi v imenu pivovarne, pod pogojem, da navedene proizvode uporabi pivovarna;

(c)

hmelj in hmeljne proizvode za prodajo fizičnim osebam za lastno uporabo, pakirane v majhnih pakiranjih do vključno 5 kg v primeru storžkov, prahu in peletov ter 1 kg v primeru ekstraktov ali izomeriziranih hmeljnih proizvodov, z opisom proizvoda in navedbo njegove mase na pakiranju.

Člen 6

Posebne določbe za pivovarne

1.   Za hmelj, ki ga prideluje pivovarna na svojem zemljišču ali ki je pridelan po pogodbi za pivovarno za njeno uporabo, pivovar vsako leto najpozneje do 15. novembra pristojnemu organu za certificiranje pošlje prijavo pridelka glede sort, ki jih prideluje, pridelanih količin, mest pridelave in zasajenih površin, skupaj z referenčnimi številkami iz zemljiške knjige ali enakovrednimi uradnimi podatki.

2.   V primeru hmelja, predelanega po pogodbi v imenu pivovarne, pivovarna pred vstopom hmelja v obrat, kjer bo predelan, predelovalcu in pristojnemu organu za certificiranje predloži dokument o predelavi, ki vsebuje naslednje informacije:

(a)

edinstveno referenčno številko, ki opredeljuje pogodbo;

(b)

pivovarno prejemnico;

(c)

ime in naslov obrata za predelavo;

(d)

edinstveno referenčno številko certifikata za hmelj ali hmeljne proizvode, ki se predelajo, in/ali v primeru uvoženega hmelja potrdilo o enakovrednosti iz člena 190(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in/ali kopijo prijave pridelka hmelja, ki bo predelan.

3.   Predelovalec po postopku predelave v dokument o predelavi vnese naslednje:

(a)

opis predelanega proizvoda;

(b)

maso predelanega proizvoda.

4.   Dokument o predelavi iz odstavka 2 dobi edinstveno referenčno številko, ki se navede na pakiranju. Naslednja dodatna navedba se vključi na dokument in pakiranje: „hmelj/hmeljni proizvodi za lastno uporabo; ne smejo se tržiti.“

Člen 7

Razdelitev pošiljk hmelja

1.   Če se certificirana pošiljka hmelja razdeli za prodajo, se proizvodu priloži račun ali trgovinski dokument, ki ga pripravi prodajalec, vključno z maso prodanega dela.

2.   Račun ali trgovinski dokument prav tako vsebuje naslednje informacije iz certifikata iz člena 4:

(a)

opis proizvoda;

(b)

bruto ali neto maso izvirne certificirane pošiljke;

(c)

mesto in območje pridelave;

(d)

sorto;

(e)

leto spravila pridelka;

(f)

edinstveno referenčno številko certifikata.

Člen 8

Mešanje pošiljk hmelja in hmeljnih proizvodov

1.   Mešani proizvodi iz sektorja hmelja se lahko certificirajo le, če so bili mešani pod uradnim nadzorom v centrih za certificiranje.

2.   Kadar se hmeljni storžki mešajo za uporabo kot taki ali predelajo v hmeljni proizvod, vsaka pošiljka, uporabljena za mešanico, izpolnjuje minimalne zahteve glede kakovosti iz Priloge I. Hmeljni storžki, ki se uporabljajo kot taki, se lahko mešajo samo s hmeljnimi storžki iz iste sorte, območja pridelave in leta spravila pridelka.

3.   Certificirani hmeljni proizvodi, pripravljeni iz certificiranega hmelja, ki je iz istega leta spravila pridelka, vendar različnih sort in/ali z različnih območij pridelave hmelja, se lahko mešajo pri proizvodnji hmeljnih proizvodov, pod pogojem, da certifikat, ki je priložen proizvodu, navaja:

(a)

uporabljene sorte, območja pridelave hmelja in leto spravila pridelka;

(b)

odstotek mase vsake sorte, uporabljene v mešanici; če so bili za proizvodnjo hmeljnih proizvodov uporabljeni hmeljni proizvodi v kombinaciji s hmeljnimi storžki ali če so bili uporabljeni različni hmeljni proizvodi, odstotek vsake sorte temelji na masi hmeljnih storžkov, ki so bili uporabljeni za pripravo vhodnih proizvodov;

(c)

referenčne številke certifikatov, izdanih za uporabljeni hmelj in hmeljne proizvode.

ODDELEK 3

KONČNE DOLOČBE

Člen 9

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1850/2006 se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje za sklicevanje na to uredbo in Izvedbeno uredbo (EU) 2024/601 ter se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 347, 20.12.2013, str. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1234/oj).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/601 z dne 14. decembra 2023 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede certificiranja hmelja in hmeljnih proizvodov ter s tem povezanega nadzora (OJ L, 2024/601, 16.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/601/oj).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1850/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov (UL L 355, 15.12.2006, str. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1850/oj).


PRILOGA I

Minimalne tržne zahteve za hmeljne storžke iz člena 8(2)

Lastnosti

Opis

Najvišja vsebnost

(% mase)

Pripravljeni hmelj

Nepripravljeni hmelj

(a)

Vlaga

Vsebnost vode

12,0

14,0

(b)

Listi in peclji

Deli listov z vitic, vitice, listi ali peclji storžkov; peclji storžkov morajo biti dolgi vsaj 2,5 cm, da se lahko uvrstijo kot peclji

6,0

6,0

(c)

Odpadki hmelja

Majhni delci, ki nastanejo pri strojnem obiranju in so različnih barv med temno zeleno in črno ter običajno niso del storžka; najvišja navedena vsebnost lahko vključuje delce sort hmelja, drugačnih od tistih, ki se certificirajo, skupaj pa znaša do 2 % mase

3,0

4,0

(d)

Vsebnost semena v primeru „neosemenjenega hmelja“

Zrel plod storžka

2,0

2,0


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 1850/2006

Ta uredba

Izvedbena uredba (EU) 2024/601

Člen 1(1)

Člen 1

Člen 1(2)

Člen 2

Člen 1(3)

Člen 5

Člen 1(4)

Člen 5(3)

Člen 2

Člen 3

Člen 3(1)

Člen 6(2)

Člen 3(2)

Člen 6(3)

Člen 4(1)

Člen 2(2)

Člen 4(2)

Člen 7(1)

Člen 4(3)

Člen 7(2)

Člen 5

Člen 7(3)

Člen 6(1)

Člen 2(1) in (6)

Člen 6(2)

Člen 6(1)

Člen 6(3)

Člen 3(1)

Člen 6(4)

Člen 2(4)

Člen 6(5)

Člen 2(7)

Člen 7(1)

Člen 8(1)

Člen 7(2)

Člen 8(2)

Člen 7(3)

Člen 8(3)

Člen 8

Člen 7

Člen 9(1)

 

Člen 2(6)

Člen 9(2)

 

Člen 2(1)

Člen 9(3)

 

Člen 3(1)

Člen 9(4)

 

Člen 2(4)

Člen 9(5)

 

Člen 2(7)

Člen 10(1)

 

Člen 5(2)

Člen 10(2)

Člen 10(3)

 

Člen 5(1)

Člen 11

 

Člen 8

Člen 12(1)

 

Člen 9(1)

Člen 12(2)

 

Člen 9(2)

Člen 12(3)

 

Člen 9(3)

Člen 13

 

Člen 2(7)

Člen 16

 

Člen 4

Člen 17

 

Člen 3(2)

Člen 18

 

Člen 3(3)

Člen 19

 

Člen 2(6)

Člen 20(1)

Člen 6(1)

 

Člen 20(2)

Člen 6(2), (3) in (4)

 

Člen 21

 

Člen 10

Člen 22(1)

 

Člen 11

Člen 22(2)

 

Člen 12

Člen 23

 

Člen 14

Člen 24

 

Člen 15

Člen 25

Člen 9

 

Člen 26

Člen 10

Člen 16

Priloga I

Priloga I

 

Priloga II

 

Priloga IV

Priloga III

 

Priloga I

Priloga IV

 

Člen 5(3)

Priloga V

 

Priloga III

Priloga VI

 

Priloga II

Priloga VII

Priloga II

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/602/oj

ISSN 1977-0804 (electronic edition)


Top