EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1772

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1772 z dne 12. septembra 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 glede operativnih pravil v zvezi z uporabo sistemov upravljanja zračnega prometa in navigacijskih služb zračnega prometa in njihovih sestavnih delov v zračnem prostoru enotnega evropskega neba ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1033/2006

C/2023/5203

OJ L 228, 15.9.2023, p. 73–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1772/oj

15.9.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/73


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1772

z dne 12. septembra 2023

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 glede operativnih pravil v zvezi z uporabo sistemov upravljanja zračnega prometa in navigacijskih služb zračnega prometa in njihovih sestavnih delov v zračnem prostoru enotnega evropskega neba ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1033/2006

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) in zlasti člena 31 in člena 44(1), točka (a), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena pravila, sprejeta na podlagi razveljavljene Uredbe (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2), se določbam Uredbe (EU) 2018/1139 v skladu s členom 140(2) Uredbe (EU) 2018/1139 prilagodijo najpozneje 12. septembra 2023.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1033/2006 (3) določa zahteve glede postopkov za načrte leta v fazi pred letom za enotno evropsko nebo.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012 (4) določa skupna pravila letenja in operativne določbe v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa.

(4)

Za nepretrgano izvajanje zahtev za uporabo opreme za upravljanje zračnega prometa in izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: ATM/ANS) v zračnem prostoru enotnega evropskega neba bi bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) št. 923/2012 spremeniti, da bi vključevala ustrezne zahteve za načrtovanje leta iz Uredbe (ES) št. 1033/2006, ki jo razveljavlja ta uredba.

(5)

Upravljavec omrežja je pristojen za naloge obdelave načrtov leta v fazi pred letom, zato bi se morala Izvedbena uredba (EU) št. 923/2012 uporabljati tudi zanj.

(6)

Bistveno je, da vsi uporabniki ob predložitvi načrta leta upoštevajo operativne priročnike, ki jih pripravi in vzdržuje upravljavec omrežja.

(7)

Ponavljalni načrti leta se v evropski regiji ne uporabljajo več, zato bi bilo treba odstraniti vse sklice nanje.

(8)

Zahteve, povezane s postopki za načrte leta v fazi pred letom za enotno evropsko nebo, določene v Uredbi (ES) št. 1033/2006, ne veljajo za storitve, zagotovljene v zračnem prostoru enotnega evropskega neba zunaj evropske regije Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO), kot je opredeljena v zvezku I načrta za navigacijo v zračnem prometu ICAO (Doc 7754), zaradi majhne lokalne gostote prometa in geografskega položaja, kjer zračni prostor meji le na zračni prostor, za katerega so odgovorni izvajalci storitev ATM/ANS tretje države, kar utemeljuje različne lokalne dogovore o uskladitvi z okoliškimi državami nečlanicami EU.

(9)

Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 1033/2006 razveljaviti, Izvedbeno uredbo (EU) št. 923/2012 pa ustrezno spremeniti.

(10)

Pri spremenjenih zahtevah iz te uredbe so se ustrezno upoštevale vsebina osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa ter komunikacijske, navigacijske in nadzorne zmogljivosti iz tega načrta.

(11)

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu je ukrepe predlagala v Mnenju št. 01/2023 (5) v skladu s členom 75(2), točki (b) in (c), ter členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 127 Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012

Izvedbena uredba (EU) št. 923/2012 se spremeni:

(1)

v členu 1 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Ta uredba se uporablja tudi za pristojne organe držav članic, izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa, upravljavce omrežja, upravljavce aerodromov in osebje na zemlji, ki je vključeno v operacije zrakoplovov.“

;

(2)

člen 2 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednja točka 19a:

„19a.

‚identifikacija zrakoplova‘ je skupina črk, številk ali kombinacija obeh, enaka ali po oznaki enaka klicnemu znaku zrakoplova, ki se uporablja za komunikacijo zrak–zemlja in identifikacijo zrakoplova pri komunikaciji zemlja–zemlja služb zračnega prometa;“;

(b)

vstavi se naslednja točka 69a:

„69a.

‚predvideni datum začetka gibanja zrakoplova‘ je predvideni datum, ko bo zrakoplov začel gibanje, povezano z odhodom;“;

(c)

vstavi se naslednja točka 89b:

„89b.

‚integrirani sistem za obdelavo začetnih načrtov leta‘ (IFPS) je sistem v okviru evropske mreže za upravljanje zračnega prometa, prek katere je v zračnem prostoru, za katerega se uporablja ta uredba, zagotovljena centralizirana služba za obdelavo in razdelitev načrtov leta, ki sprejema, potrjuje in razdeljuje načrte leta;“;

(d)

vstavi se naslednja točka 96a:

„96a.

‚upravljavec omrežja‘ pomeni organ, ki so mu zaupane naloge, potrebne za izvedbo funkcij iz člena 6 Uredbe (ES) št. 551/2004;“;

(e)

vstavi se naslednja točka 97a:

„97a.

‚NOTAM‘ pomeni sporočilo, ki se razpošilja s telekomunikacijskimi sredstvi in vsebuje informacije v zvezi z vzpostavitvijo, stanjem ali spremembo letalskih objektov, storitev, postopkov ali v zvezi z nevarnostmi, s katerimi mora biti osebje, ki ga letalske operacije zadevajo, nujno pravočasno seznanjeno;“;

(f)

vstavi se naslednja točka 99a:

„99a.

‚izdajatelj načrta leta‘ je oseba ali organizacija, ki načrte leta in vsa s tem povezana sporočila o posodobitvi predloži integriranemu sistemu za obdelavo začetnih načrtov leta (IFPS), vključno s piloti, operaterji in zastopniki, ki delujejo v njihovem imenu, ter enotam ATS;“;

(g)

vstavi se naslednja točka 100a:

„100a.

‚faza pred letom‘ pomeni obdobje od prve predložitve načrta leta do prve izdaje dovoljenja kontrole zračnega prometa;“;

(3)

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1033/2006 se razveljavi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. septembra 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti) (UL L 96, 31.3.2004, str. 26).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1033/2006 z dne 4. julija 2006 o določitvi zahtev glede postopkov za načrte leta v fazi pred letom za enotno evropsko nebo (UL L 186, 7.7.2006, str. 46).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil letenja in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L 281, 13.10.2012, str. 1).

(5)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 923/2012 se spremeni:

(1)

točka SERA.2001 se nadomesti z:

SERA.2001 Predmet urejanja

Ta priloga se brez poseganja v točko SERA.1001 uporablja za uporabnike zračnega prostora in zrakoplove, ki:

(a)

letijo v Unijo, znotraj Unije ali iz Unije;

(b)

imajo nacionalnost in registrske oznake države članice Unije ter izvajajo lete v katerem koli zračnem prostoru na način, da ne kršijo pravil, ki jih je objavila država, pristojna za ozemlje preleta.“;

(2)

točka SERA.4001 se spremeni:

(a)

točki (c) in (d) se nadomestita z naslednjim:

„(c)

Načrt leta:

(1)

se pred odhodom predloži:

(i)

upravljavcu omrežja neposredno ali preko urada službe zrakoplovnih informacij v skladu z operativnimi priročniki s potrebnimi navodili in informacijami, ki jih je pripravil in jih vzdržuje upravljavec omrežja, če bi se morala del poti ali celotna pot leta izvajati po instrumentalnih pravilih letenja (v nadaljnjem besedilu: IFR) v zračnem prostoru enotnega evropskega neba, ali

(ii)

uradu službe zrakoplovnih informacij v drugih primerih;

(2)

med letom prenese ustrezni enoti služb zračnega prometa ali nadzorni radijski postaji zrak–zemlja.

(d)

Načrt leta za vsak let, ki je načrtovan preko mednarodnih meja ali za katerega se zagotovi služba kontrole zračnega prometa ali svetovalna služba zračnega prometa, se, razen če je pristojni organ za domače lete po pravilih vizualnega letenja (v nadaljnjem besedilu: let VFR) določil krajše obdobje, predloži:

(1)

ne več kot 120 ur pred predvidenim časom začetka gibanja zrakoplova;

(2)

najmanj tri ure pred predvidenim časom začetka gibanja zrakoplova za lete, za katere veljajo ukrepi upravljanja pretoka zračnega prometa;

(3)

najmanj 60 minut pred odhodom za vse druge lete, ki niso zajeti v točko 2, ali

(4)

če je predložen med letom, v času, ki zagotavlja, da bo ustrezna enota ATS prejela načrt vsaj deset minut, preden bi moral zrakoplov predvidoma doseči:

(i)

načrtovano točko vstopa v kontrolirano območje ali območje s svetovalno službo ali

(ii)

točko prečkanja zračne poti ali zračne poti s svetovalno službo.“;

(b)

dodata se naslednji točki (e) in (f):

„(e)

Za lete, ki se delno ali v celoti izvajajo po IFR, ki vstopajo v območje odgovornosti enote služb zračnega prometa in za katere upravljavec omrežja prej ni predložil načrta leta, zadevna enota upravljavcu omrežja pošlje identifikacijo in tip zrakoplova, vstopno točko na področje njene pristojnosti, čas in nivo letenja na tej točki ter pot in namembni aerodrom leta.

(f)

Zahteve iz točk (c), (d) in (e) ne veljajo v zračnem prostoru enotnega evropskega neba, ki ni del regije EUR ICAO.“;

(3)

točka SERA.4005 se nadomesti z naslednjim:

SERA.4005 Vsebina načrta leta

(a)

Načrt leta vsebuje vse informacije, ki so po mnenju pristojnega organa ustrezne, o naslednjem:

(1)

identifikaciji zrakoplova;

(2)

pravilih letenja in vrsti leta;

(3)

številu in tipu(-ih) zrakoplova ter kategoriji vrtinčne sledi;

(4)

opremi in zmogljivostih zrakoplova;

(5)

aerodromu odhoda ali kraju operacije;

(6)

predvidenem datumu in času začetka gibanja;

(7)

potovalni(-ih) hitrosti(-ih);

(8)

nivoju(-jih) potovalnega leta;

(9)

poti letenja;

(10)

namembnem aerodromu ali kraju operacije in skupnem predvidenem porabljenem času;

(11)

nadomestnem(-ih) aerodromu(-ih) ali kraju(-ih) operacije;

(12)

avtonomiji (najdaljšem času letenja, merjenem s količino goriva);

(13)

skupnem številu oseb na krovu;

(14)

reševalni opremi in opremi za preživetje, vključno s sistemom za reševanje z balističnim padalom,

(15)

in druge informacije.

(b)

Pri načrtih letov, predloženih med letom, sta navedena aerodrom odhoda ali kraj operacije tista, s katerih je mogoče po potrebi dobiti dodatne informacije v zvezi z letom. Namesto predvidenega časa začetka gibanja zrakoplova je treba prav tako zagotoviti podatek o času nad prvo točko na poti, na katero se nanaša načrt leta.“;

(4)

točka SERA.4010 se nadomesti z:

SERA.4010 Izpolnitev načrta leta

(a)

Načrt leta, če je ustrezno, vsebuje informacije o ustreznih točkah iz točke SERA.4005(a)(1) do (11), in sicer za celotno pot ali del poti, za katero je predložen načrt leta.

(b)

letalski operatorji, izdajatelji načrta leta in enote služb zračnega prometa ob upoštevanju potrebnih navodil iz točke SERA.4001(c)(1)(i) izpolnijo naslednje:

(1)

vsa navodila za dokončanje načrta leta iz Dodatka 6;

(2)

morebitne omejitve iz ustreznih zbornikov letalskih informacij.

(c)

Letalski operatorji ali zastopniki, ki delujejo v njihovem imenu, ki nameravajo v zračnem prostoru enotnega evropskega neba del poti ali celotno pot leta izvajati po IFR, vnesejo ustrezno oznako za opremo zrakoplova, ki je na voljo na krovu, in njegove zmogljivosti v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1770 (*1) v ustrezno polje v načrtu leta, kot je določeno v točki SERA.4005(a)(4).

(d)

Operatorji zrakoplova, ki ni opremljen v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1770, ki nameravajo izvajati lete v zračnem prostoru enotnega evropskega neba, vnesejo ustrezno oznako za opremo zrakoplova, ki je na voljo na krovu, in njegove zmogljivosti ter morebitne izjeme v ustrezna polja v načrtu leta v skladu s točkama SERA.4005(a)(4) oziroma SERA.4005(a)(15). Če je ustrezno, načrt leta vsebuje tudi informacije o vseh drugih točkah, če to predpiše pristojni organ ali če oseba, ki predloži načrt leta, meni, da je to potrebno.

(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1770 z dne 12. septembra 2023 o določitvi določb o opremi zrakoplova, potrebni za uporabo zračnega prostora enotnega evropskega neba, in operativnih pravil v zvezi z uporabo zračnega prostora enotnega evropskega neba ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 29/2009 in izvedbenih uredb (EU) št. 1206/2011, (EU) št. 1207/2011 in (EU) št. 1079/2012 (UL L 228, XX.9.2023, str. 39).“;"

(5)

vstavi se naslednja točka SERA.4013:

SERA.4013 Sprejem načrta leta

(a)

Upravitelj omrežja za del poti, po kateri se izvajajo leti IFR, in urad službe zrakoplovnih informacij sprejmeta potrebne ukrepe, s katerimi se ob prejemu načrta leta ali sprememb tega načrta zagotovi, da je ta:

(1)

skladen z veljavnimi oblikovnimi in podatkovnimi konvencijami;

(2)

popoln in karseda točen;

(3)

po potrebi na voljo službam zračnega prometa ter

(4)

sprejet ali so sprejete njegove spremembe in se to sporoči izdajatelju načrta leta.

(b)

Enote ATC upravitelju omrežja zagotovijo vse potrebne spremembe načrta leta, ki vplivajo na točke, povezane s potjo ali nivojem letenja, kot so navedene v točki SERA.4005(a)(1) do (10), ki bi lahko vplivale na varno izvedbo leta, načrte leta ali sporočila o posodobitvah, ki so jih prej prejele od upravljavca omrežja. Enota ATC v fazi pred letom ne izvede drugačnih sprememb ali preklica načrta leta brez uskladitve z letalskim operatorjem.

(c)

Upravitelj omrežja vsem enotam ATS, na katere to vpliva, sporoči sprejeti načrt leta in vse sprejete spremembe v fazi pred letom v zvezi s točkami iz točke SERA.4005(a)(1) do (10) načrta leta in z njimi povezanih sporočil o posodobitvi.

(d)

Upravitelj omrežja sporoči letalskemu operaterju vse potrebne spremembe načrta leta iz faze pred letom, ki vplivajo na točke iz točke SERA.4005(a)(1) do (10) in so povezane s potjo ali nivojem letenja, ki bi lahko vplivale na varno izvedbo leta, za načrte leta in prej prejeta s tem povezana sporočila o posodobitvi.

(e)

Kadar izdajatelj načrta leta ni letalski operater ali pilot, zagotovi, da so pogoji za sprejetje načrta leta in vseh potrebnih sprememb teh pogojev, kot jih je priglasil upravitelj omrežja za del leta, ki se izvaja po IFR, ali urad službe zrakoplovnih informacij, na voljo letalskemu operaterju ali pilotu, ki je predložil načrt leta.

(f)

Letalski operater zagotovi, da so pogoji za sprejetje načrta leta in vse njegove potrebne spremembe, o katerih sta izdajatelja načrta leta obvestila upravitelja omrežja ali urad službe zrakoplovnih informacij, vključeni v načrtovano letalsko operacijo in sporočeni pilotu.

(g)

Letalski operater pred letalsko operacijo zagotovi, da vsebina načrta leta pravilno upošteva operativne namene.

(h)

Upravitelj omrežja informacije obdeluje in razširja na napravi, ki omogoča uporabo razmika med kanali 8,33 kHz, sprejet v načrtu leta.

(i)

Zahteve iz točk (a) do (h) ne veljajo v zračnem prostoru enotnega evropskega neba, ki ni del regije EUR ICAO.“;

(6)

točka SERA.4015 se nadomesti z:

SERA.4015 Spremembe načrta leta

(a)

Vse spremembe načrta leta, predloženega za let IFR ali VFR, ki se izvaja kot kontrolirani let, se sporočijo:

(1)

pred letom upravitelju omrežja za del poti ali celotno pot letov, ki bi se morali izvesti po IFR, in enotam služb zračnega prometa takoj, ko je mogoče;

(2)

med letom v skladu z določbami točke SERA.8020(b) ustrezni enoti služb zračnega prometa.

Za druge lete VFR se ustrezni enoti služb zračnega prometa takoj, ko je mogoče, sporočijo pomembne spremembe načrta leta.

(b)

Če kontrolirani let odstopa od predvidenega časa začetka gibanja zrakoplova za več kot 30 minut, nekontrolirani let, za katerega je bil predložen načrt leta, pa za eno uro, se načrt leta spremeni ali predloži nov načrt leta oziroma stari prekliče, kar od tega je ustrezno. Več kot petnajstminutne zamude vsakega leta IFR se sporočijo upravitelju omrežja.

(c)

Letalski operaterji ali zastopniki, ki delujejo v njihovem imenu, v primeru spremembe opreme zrakoplova ali njegovega statusa zmogljivosti za let pošljejo sporočilo o spremembi upravitelju omrežja ali uradom službe zrakoplovnih informacij z ustreznim kazalnikom, vpisanim v ustrezno polje v obrazcu za načrt leta.

(d)

Če so informacije o avtonomiji (najdaljšem času letenja, merjenim s količino goriva) ali o skupnem številu potnikov na krovu, predložene pred odhodom, ob odhodu netočne, to pomeni bistveno spremembo načrta leta, zato se sporočijo.

(e)

Zahteve iz točk (a) do (d) ne veljajo v zračnem prostoru enotnega evropskega neba, ki ni del regije EUR ICAO.“;

(7)

dodan je naslednji oddelek 15:

ODDELEK 15

Postopki komunikacije med kontrolorjem in pilotom preko podatkovne zveze (CPDLC)

SERA.15001 Vzpostavitev podatkovne zveze in neuspešna vzpostavitev podatkovne zveze

(a)

V nacionalnih publikacijah za aeronavtične informacije se objavi naslov za prijavo, povezan s službami zračnega prometa.

(b)

Ko službe zračnega prometa od zrakoplova, ki se približuje območju delovanja podatkovne zveze ali je v tem območju, prejmejo veljavno zahtevo za vzpostavitev podatkovne zveze, jo sprejmejo in, če jo lahko povežejo z načrtom leta, vzpostavijo povezavo z zrakoplovom.

(c)

Službe zračnega prometa določijo postopke za čimprejšnjo rešitev neuspešne vzpostavitve podatkovne zveze.

(d)

Letalski operater določi postopke za čimprejšnjo rešitev neuspešne vzpostavitve podatkovne zveze.

SERA.15005 Vzpostavitev CPDLC

(a)

CPDLC se vzpostavi dovolj vnaprej, da zrakoplovu omogoči komunikacijo z ustrezno enoto kontrole zračnega prometa.

(b)

Informacije o tem, kdaj in, če je ustrezno, kje bi morali zračni ali zemeljski sistemi vzpostaviti CPDLC, se objavijo v okrožnicah z letalskimi informacijami ali zbornikih letalskih informacij.

(c)

Pilot lahko enoto kontrole zračnega prometa, ki izvaja službo kontrole zračnega prometa, prepozna kadar koli med izvajanjem službe.

SERA.15010 Prenos CPDLC

(a)

Ko se CPDLC prenese, se hkrati začneta prenos glasovne komunikacije in CPDLC.

(b)

Ko se nadzor nad zrakoplovom prenese z enote kontrole zračnega prometa, ki ima na voljo CPDLC, na enoto kontrole zračnega prometa, ki CPDLC nima na voljo, se CPDLC preneha uporabljati hkrati s prenosom glasovne komunikacije.

(c)

Kontrolor zračnega prometa se v primeru sporočil preko podatkovne zveze, na katera zaključno sporočilo še ni bilo prejeto, obvesti o poskusu prenosa CPDLC, zaradi katerega se spremeni organ za obdelavo podatkov. Če se kontrolor zračnega prometa odloči prenesti nadzor nad zrakoplovom, ne da bi prejel odgovore pilota na neodgovorjeno(-a) sporočilo(-a) navzgornje povezave, za pojasnitev vseh dvoumnosti, povezanih s takim(-i) sporočilom(-i), navadno uporabi glasovno komunikacijo.

SERA.15015 Sestavljanje sporočil CPDLC

(a)

Besedilo sporočil CPDLC je sestavljeno v obliki standardnega sporočila v preprostem jeziku ali okrajšavah in kodah. Preprostemu jeziku se je treba izogibati, kadar se lahko dolžina besedila skrajša z ustreznimi okrajšavami in kodami. Nebistvene besede in zveze, kot so vljudnostni izrazi, se ne uporabljajo.

(b)

Kontrolor zračnega prometa in pilot sestavita sporočila CPDLC z elementi standardnega sporočila, elementi sporočila s prostim besedilom ali kombinacijo obojega. Kontrolorji zračnega prometa ali piloti se izogibajo uporabi elementov sporočila s prostim besedilom.

(c)

Če uporabljeni sklop sporočil CPDLC ne zadostuje za posebne okoliščine, lahko pristojni organ v posvetovanju z operaterji in drugimi izvajalci služb zračnega prometa odloči, da je sprejemljivo uporabljati elemente sporočila s prostim besedilom. V takih primerih zadevni pristojni organ opredeli obliko prikaza, nameravano uporabo in značilnosti posameznega elementa sporočila s prostim besedilom.

(d)

Sporočilo CPDLC je sestavljeno iz največ petih elementov sporočil, od katerih lahko le dva vsebujeta dovoljenje za pot.

(e)

Sestavljanje sporočil CPDLC z več elementi:

(1)

če je treba na sporočilo CPDLC z več elementi odgovoriti, se odgovor nanaša na vse elemente sporočila;

(2)

če ni mogoče ravnati v skladu z dovoljenjem iz sporočila z enim elementom ali iz katerega koli dela sporočila z več elementi, pilot na celo sporočilo odgovori z ‚NE MOREM‘ (UNABLE);

(3)

Kadar ni mogoče odobriti nobenega elementa zahteve za dovoljenje z enim ali več elementi, kontrolor odgovori s sporočilom ‚NE MOREM‘ (UNABLE), ki se nanaša na vse elemente zahteve. Trenutno(-a) dovoljenje(-a) se ne ponovi(-jo);

(4)

če je mogoče zahtevi za dovoljenje z več elementi le deloma ugoditi, kontrolor odgovori s sporočilom ‚NE MOREM‘ (UNABLE), ki se nanaša na vse elemente sporočila zahteve, in po potrebi navede razlog in/ali informacijo o tem, kdaj se lahko pričakuje dovoljenje;

(5)

če je mogoče ugoditi vsem elementom iz zahteve za dovoljenje z enim ali več elementi, kontrolor odgovori z dovoljenji, ki ustrezajo vsakemu posameznemu elementu zahteve. Ta odgovor je v obliki enega sporočila navzgornje povezave;

(6)

če sporočilo CPDLC vsebuje več kot en element sporočila in je atribut odgovora za sporočilo, če se uporabi, ‚Y‘, vsebuje eno sporočilo z odgovorom ustrezno število odgovorov v enakem vrstnem redu.

SERA.15020 Odgovarjanje na sporočila CPDLC

(a)

Če pristojni organ ne določi drugače, se glasovna ponovitev sporočil CPDLC ne zahteva.

(b)

Običajno se odgovori preko CPDLC, razen če je pri komunikaciji kontrolorja ali pilota preko CPDLC potreben popravek prenesenega sporočila CPDLC. Če kontrolor ali pilot komunicira z glasovno komunikacijo, se ponavadi odgovori z glasovno komunikacijo.

SERA.15025 Popravek sporočil CPDLC

(a)

Če je potreben popravek sporočila CPDLC ali je treba pojasniti njegovo vsebino, kontrolor zračnega prometa in pilot uporabita najprimernejše sredstvo, ki je na voljo, da sporočita pravilne podrobnosti ali zagotovita potrebno pojasnilo.

(b)

Če se sporočilo CPDLC, za katero operativni odgovor še ni bil prejet, popravi z glasovno komunikacijo, prenos glasu kontrolorja ali pilota uvaja stavek: ‚NE UPOŠTEVAJ SPOROČILA CPDLC (vrsta sporočila), PREKINJAM‘ (DISREGARD CPDLC (message type) MESSAGE, BREAK) — čemur sledi pravilno dovoljenje, navodilo, informacija ali zahteva.

(c)

Če se navaja in določa sporočilo CPDLC, ki ga ni treba upoštevati, je treba biti previden pri njegovi formulaciji, da bi se izognili vsem dvoumnostim, kar zadeva popravek dovoljenja, navodila, informacije ali zahteve.

(d)

Če se sporočilo CPDLC, za katero je potreben operativni odgovor, nato opravi glasovno, se pošlje ustrezno zaključno sporočilo CPDLC za pravilno sinhronizacijo dialoga CPDLC. To se lahko doseže tako, da se prejemniku sporočila preko glasovne komunikacije izrecno naroči, da naj zaključi dialog, ali da se sistemu omogoči samodejni zaključek dialoga.

SERA.15030 Postopki komunikacije med kontrolorjem preko podatkovne zveze za nujne primere, nevarnosti in okvare opreme CPDLC

(a)

Če sta kontrolor zračnega prometa ali pilot opozorjena, da eno komunikacijsko sporočilo med kontrolorjem in pilotom preko podatkovne zveze ni bilo dostavljeno, ukrepata na enega od naslednjih načinov, kot je ustrezno:

(1)

preko glasovne komunikacije potrdita ukrepe, ki se bodo sprejeli v zvezi s povezanim dialogom, pri čemer informacije uvedeta s stavkom: ‚OKVARA SPOROČILA CPDLC‘ (CPDLC MESSAGE FAILURE);

(2)

preko podatkovne zveze med kontrolorjem in pilotom ponovno izdata komunikacijsko sporočilo med kontrolorjem in pilotom preko podatkovne zveze, ki ni bilo dostavljeno.

(b)

Kontrolorji zračnega prometa, ki morajo prenesti informacije o popolni odpovedi zemeljskega sistema komunikacije med kontrolorjem in pilotom preko podatkovne zveze vsem postajam, ki jih bodo verjetno prestregle, bi morali tak prenos uvesti s splošnim pozivom: ‚VSE POSTAJE – OKVARA CPDLC‘ (ALL STATIONS CPDLC FAILURE) – čemur sledi identifikacija postaje, ki kliče.

(c)

Če komunikacija med kontrolorjem in pilotom preko podatkovne zveze odpove in se povrne v glasovno komunikacijo, se za vsa neodgovorjena sporočila CPDLC šteje, da niso dostavljena, celoten dialog, ki vključuje neodgovorjena sporočila, pa se ponovno začne preko glasovne komunikacije.

(d)

Če komunikacija med kontrolorjem in pilotom preko podatkovne zveze odpove, vendar je obnovljena še pred povrnitvijo v glasovno komunikacijo, se za vsa neodgovorjena sporočila šteje, da niso dostavljena, celoten dialog, ki vključuje neodgovorjena sporočila, pa se ponovno začne preko CPDLC.

SERA.15035 Namerna zaustavitev sistema CPDLC

(a)

Če se načrtuje zaustavitev sistema komunikacijskega omrežja ali zemeljskega sistema CPDLC, se objavi NOTAM (obvestilo pilotu), da se vse strani, na katere sprememba vpliva, obvestijo o obdobju zaustavitve in po potrebi podrobnih podatkih o frekvencah glasovne komunikacije, ki jih je treba uporabljati.

(b)

Zrakoplov, ki komunicira z enotami ATC, se preko glasovne komunikacije ali CPDLC obvesti o vsaki neposredni izgubi storitve CPDLC.

SERA.15040 Prekinitev uporabe zahtev CPDLC

(a)

Če kontrolor od vseh postaj ali posebnega leta zahteva, da za določen čas ne pošiljajo zahtev CPDLC, uporabi naslednji stavek: ((klicni znak) ali VSE POSTAJE) NE POŠILJAJ VEČ ZAHTEV CPDLC [DO OBVESTILA] [(razlog)] ((ALL STATIONS) STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(razlog)].

(b)

Nadaljevanje običajne uporabe CPDLC se sporoči z naslednjim stavkom: ((klicni znak) ali VSE POSTAJE) PONOVNO ZAČNI OBIČAJNE CPDLC OPERACIJE ((ALL STATIONS) (RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS).

SERA.15045 Uporaba CPDLC v primeru odpovedi glasovne komunikacije zrak–zemlja

Obstoj povezave CPDLC med enoto služb zračnega prometa in zrakoplovom zadevnemu pilotu in kontrolorju zračnega prometa ne bi smel preprečiti začetka in izvedbe vseh zahtevanih ukrepov v primeru odpovedi glasovne komunikacije zrak–zemlja.

SERA.15050 Preskušanje CPDLC

Če bi preskušanje CPDLC na zrakoplovu lahko vplivalo na službe zračnega prometa, ki se izvajajo za zrakoplov, je treba pred takim preskušanjem izvesti usklajevanje.“;

(8)

doda se naslednji Dodatek 6:

„Dodatek 6

IZPOLNITEV NAČRTA LETA

1.   Obrazec za načrt leta po modelu ICAO

Image 1

2.   Navodila za izpolnjevanje obrazca za načrt leta

2.1   Splošno

Strogo upoštevajte predpisane oblike in način navedbe podatkov.

Podatke začnite vpisovati v prvi razpoložljivi prostor. Če je na voljo več prostora, neuporabljeni prostor pustite prazen.

Vse čase vpišite v obliki štirih številk koordiniranega univerzalnega časa (UTC).

Vpišite ves predvideni porabljeni čas v obliki štirih številk (ure in minute).

Osenčeno območje pred poljem 3 — izpolnijo službe ATS in COM, razen v primeru prenosa odgovornosti za izdajo sporočil o izdanih načrtih leta.

2.2   Navodila za vnos podatkov o ATS

Izpolnite polja 7 do 18 in, če tako zahteva pristojni organ ali se sicer zdi potrebno, polje 19, kot je navedeno v nadaljevanju.

VNESITE eno od naslednjih identifikacij zrakoplova, ki ne presega sedmih alfanumeričnih znakov brez vezajev ali simbolov:

(a)

označevalnik ICAO za operatorja zrakoplova, ki mu sledi identifikacijska številka leta (npr. KLM511, NGA213, JTR25), medtem ko so v radiotelefoniji klicni znaki, ki jih mora uporabljati zrakoplov, sestavljeni iz telefonskega označevalnika ICAO za operatorja, ki mu sledi identifikacijska številka leta (npr. KLM511, NIGERIA 213, JESTER 25), ali

(b)

državljanstvo ali skupno oznako in registrsko oznako zrakoplova (npr. EIAKO, 4XBCD, N2567GA), če:

(1)

je v radiotelefoniji klicni znak, ki ga mora uporabljati zrakoplov, sestavljen samo iz te identifikacije (npr. CGAJS) ali pa ga uvaja telefonska oznaka ICAO za operatorja zrakoplova (npr. BLIZZARD CGAJS);

(2)

zrakoplov ni opremljen z radiem.

Pravila letenja (Flight rules)

VPIŠITE eno od naslednjih črk, ki označujejo kategorijo pravil letenja, ki jih namerava upoštevati pilot:

I

če je predvideno, da se celoten let izvaja po IFR, ali

V

če je predvideno, da se celoten let izvaja po VFR, ali

Y

če se let najprej izvaja po IFR, temu pa sledi ena ali več naknadnih sprememb pravil letenja, ali

Z

če se let najprej izvaja po VFR, temu pa sledi ena ali več naknadnih sprememb pravil letenja.

V polju 15 je treba navesti točko ali točke, pri kateri ali katerih se načrtuje ali načrtujejo sprememba ali spremembe pravil letenja.

Vrsta leta (Type of flight)

VPIŠITE eno od naslednjih črk, ki označujejo vrsto leta, če tako zahteva pristojni organ:

S

če gre za redni zračni prevoz;

N

če gre za posebni zračni prevoz;

G

če gre za dejavnost splošnega letalstva;

M

če gre za dejavnost vojaškega letalstva;

X

če ne gre za nobeno od navedenih kategorij.

V polju 18 določite status leta v skladu z oznako standardnega scenarija (STS) ali po potrebi navedite druge razloge za posebno ravnanje s strani ATS, navedite razloge v skladu z oznako morebitne pripombe (RMK) v polju 18.

Število zrakoplovov (Number of aircraft) (eden ali dva znaka)

VPIŠITE število zrakoplovov, če je več kot eden.

Tip zrakoplova (Type of aircraft) (dva do štirje znaki)

VPIŠITE ustrezni označevalnik, kot je določen v dokumentu ICAO 8643 – Označevalniki tipa zrakoplova (Aircraft Type Designators), ALI, če tak označevalnik ni bil dodeljen, ali v primeru formacijskih letov, ki vključujejo več kot en tip, VPIŠITE ZZZZ in v polju 18 NAVEDITE (števke in) tip(-e) zrakoplova, pred tem pa napišite ‚TYP/‘.

Kategorija vrtinčne sledi (Wake turbulence category) (en znak)

Za poševnico VPIŠITE eno od naslednjih črk, ki označujejo kategorijo vrtinčne sledi zrakoplova:

J

SUPER za navedbo tipa zrakoplova, ki je kot tak določen v zadnji izdaji dokumenta ICAO 8643 – Označevalniki tipa zrakoplova;

H

HEAVY za navedbo tipa zrakoplova z največjo certificirano vzletno maso 136 000 kg ali več, razen tipov zrakoplovov iz dokumenta ICAO 8643 v kategoriji SUPER (J);

M

MEDIUM za navedbo tipa zrakoplova z največjo certificirano vzletno maso manj kot 136 000 kg, a več kot 7 000 kg;

L

LIGHT za navedbo tipa zrakoplova z največjo certificirano vzletno maso največ 7 000 kg.

Zmogljivosti obsegajo naslednje elemente:

(a)

prisotnost ustrezne uporabne opreme na krovu zrakoplova;

(b)

oprema in zmogljivosti so sorazmerne z usposobljenostjo letalske posadke in

(c)

po potrebi dovoljenje ustreznega organa.

Oprema za radijsko komunikacijo in navigacijo in navigacijska oprema za prilet ter njene zmogljivosti (Radio communication, navigation and approach aid equipment and capabilities)

VPIŠITE eno od naslednjih črk:

N

če na zrakoplovu ni opreme za COM/NAV/prilet za predvideno pot ali je oprema neuporabna ali

S

če je na zrakoplovu uporabna standardna oprema za COM/NAV/prilet za predvideno pot, in/ali

VPIŠITE eno ali več naslednjih črk za navedbo uporabne opreme za COM/NAV/prilet in njenih razpoložljivih zmogljivosti:

A

pristajalni sistem GBAS (zemeljski referenčno nadgrajeni GPS pristajalni sistem)

J7

CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium) (navigacijski sistem zračnega prometa prihodnosti za komunikacije med kontrolorjem in pilotom preko podatkovnih zvez preko satelitske komunikacije satelita Iridium)

B

LPV (APV z SBAS) (lateralna natančnost s priletom z vertikalnim vodenjem (postopek prileta z vertikalnim vodenjem s satelitskim razširitvenim sistemom))

K

MLS (mikrovalovni pristajalni sistem)

C

Loran C (navigacija dolgega dosega)

L

ILS (instrumentni pristajalni sistem)

D

DME (oprema za merjenje razdalje)

M1

ATC SATVOICE (INMARSAT) (kontrola zračnega prometa s satelitsko glasovno povezavo preko satelita Inmarsat)

E1

FMC WPR ACARS (letalski sistem podatkovnih komunikacij in poročanja z računalnikom za upravljanje poleta in poročanjem o položaju točke poti)

M2

ATC SATVOICE (MTSAT) (kontrola zračnega prometa s satelitsko glasovno povezavo preko satelitov MTSAT)

E2

D-FIS ACARS (letalska informacijska služba preko podatkovnih zvez preko letalskega sistema podatkovnih komunikacij in poročanja)

M3

ATC SATVOICE (Iridium) (kontrola zračnega prometa s satelitsko glasovno povezavo preko satelita Iridium)

E3

PDC ACARS (letalski sistem podatkovnih komunikacij in poročanja za dovoljenje pred odhodom)

O

VOR (VHF vsesmerni radijski oddajnik)

G

GNSS (globalni satelitski navigacijski sistem). Če se načrtuje, da se bo del leta izvedel po IFR, se to nanaša na sprejemnike GNSS, ki so v skladu s Prilogo 10 ICAO, zvezek I.

P1

CPDLC RCP 400 (zahtevana komunikacijska učinkovitost komunikacij med kontrolorjem in pilotom preko podatkovnih zvez)

P2

CPDLC RCP 240

P3

SATVOICE RCP 400 (zahtevana komunikacijska učinkovitost preko satelitske glasovne povezave)

H

HF RTF (visokofrekvenčna radiotelefonija)

P4-P9

rezervirano za RCP

I

inercialni navigacijski sistem

R

odobritev s PBN (navigacija na podlagi zmogljivosti)

J1

ATN za CPDLC z digitalno povezavo (VDL), 2. način

T

TACAN (taktični letalski navigacijski sistem)

J2

CPDLC FANS 1/A HFDL (navigacijski sistem zračnega prometa prihodnosti 1/A z visokofrekvenčno podatkovno povezavo CPDLC)

U

UHF RTF (ultravisokofrekvenčna radiotelefonija)

J3

CPDLC FANS 1/A VDL, način A (navigacijski sistem zračnega prometa prihodnosti 1/A z VHF podatkovno povezavo CPDLC)

V

VHF RTF (zelovisokofrekvenčna radiotelefonija)

J4

CPDLC FANS 1/A VDL, 2. način

W

odobritev z RVSM (zmanjšana minimalna navpična razdvajanja)

J5

CPDLC FANS 1/A SATCOM (INMARSAT)

X

odobritev za MNPS (specifikacija minimalne navigacijske zmogljivosti)

J6

CPDLC FANS 1/A

SATCOM (MTSAT)

Y

VHF z zmogljivostjo delovanja v razmiku med kanali 8,33 kHz

Z

druga oprema na zrakoplovu ali druge zmogljivosti

Alfanumerični znaki, ki zgoraj niso navedeni, so rezervirani.

Oprema in zmogljivosti za nadzor (Surveillance equipment and capabilities)

VSTAVITE

N – če na zrakoplovu ni opreme za nadzor za predvideno pot ali je oprema neuporabna,

ALI

VSTAVITE

enega ali več naslednjih opisnikov, do največ 20 znakov, za opis uporabne opreme in/ali zmogljivosti za nadzor na zrakoplovu:

SSR načina A in C

A

odzivnik — način A (štiri števke — 4 096 kod)

C

odzivnik — način A (4 števke — 4 096 kod) in način C

SSR mode S

E

odzivnik — mode S, vključno z zmogljivostjo identifikacije zrakoplova, tlačne višine in razširjenega nezahtevanega sporočila (ADS-B)

H

odzivnik — mode S, vključno z zmogljivostjo identifikacije zrakoplova, tlačne višine in okrepljenega nadzora

I

odzivnik — mode S, vključno z zmogljivostjo identifikacije zrakoplova, vendar brez zmogljivosti tlačne višine

L

odzivnik — mode S, vključno z zmogljivostjo identifikacije zrakoplova, tlačne višine, razširjenega nezahtevanega sporočila (ADS-B) in okrepljenega nadzora

P

odzivnik — mode S, vključno z zmogljivostjo tlačne višine, vendar brez zmogljivosti identifikacije zrakoplova

S

odzivnik — mode S, vključno z zmogljivostjo tlačne višine in identifikacije zrakoplova

X

odzivnik — mode S, brez zmogljivosti identifikacije zrakoplova in tlačne višine

ADS-B

B1

ADS-B z namensko zmogljivostjo 1 090 MHz ‚ADS-B out‘ (zagotavljanje nadzornih podatkov ADS-B z oddajanjem signalov z zrakoplova)

B2

ADS-B z namensko zmogljivostjo 1 090 MHz ‚ADS-B out‘ in ‚ADS-B in‘ (zagotavljanje nadzornih podatkov ADS-B z oddajanjem signalov z zrakoplova in njihovim sprejemanjem na zrakoplovu)

U1

zmogljivost ‚ADS-B out‘ z UAT (univerzalna oddajno-sprejemna enota)

U2

zmogljivost ‚ADS-B out‘ in ‚ADS-B in‘ z UAT

V1

zmogljivost ‚ADS-B out‘ z VDL, 4. način

V2

zmogljivost ‚ADS-B out‘ in ‚ADS-B in‘ z VDL, 4. način

ADS-C

D1

ADS-C z zmogljivostmi FANS 1/A

G1

ADS-C z zmogljivostmi ATN

Alfanumerični znaki, ki zgoraj niso navedeni, so rezervirani.

VSTAVITE

štiričrkovno oznako lokacije ICAO aerodroma odhoda, kot je določena v dokumentu ICAO 7910 – Oznake lokacije (Location Indicators),

ALI,

če oznaka lokacije ni bila dodeljena,

VSTAVITE ZZZZ in v polju 18 NAVEDITE:

ime in lokacijo aerodroma, pred tem pa napišite DEP/, ali

prvo točko poti ali označevalni radijski svetilnik, pred tem pa napišite DEP/…, če zrakoplov ni vzletel z

ALI,

če je načrt leta prejet iz zrakoplova med letom,

VSTAVITE AFIL in v polju 18 NAVEDITE štiričrkovno oznako lokacije, kjer je enota ATS, od katere se lahko pridobijo dodatni podatki o načrtu leta, pred tem pa napišite DEP/.

NATO BREZ PRESLEDKA

VPIŠITE za načrt leta, predložen pred odhodom, predvideni čas začetka gibanja (EOBT), za načrt leta, prejet iz zrakoplova med letom, pa dejanski ali ocenjeni čas nad prvo točko na poti, na katero se načrt leta nanaša.

VPIŠITE prvo potovalno hitrost kot v točki (a) in prvi nivo potovalnega leta kot v točki (b) brez vmesnega presledka.

NATO

za puščico VPIŠITE opis poti kot v točki (c).

(a)

Potovalna hitrost (Cruising speed) (največ pet znakov)

VPIŠITE dejansko hitrost letenja za prvi ali cel del potovalnega leta v

kilometrih na uro, izraženih kot K, ki mu sledijo štiri števke (npr. K0830), ali

vozlih, izraženih kot N, ki mu sledijo štiri števke (npr. N0485), ali,

če tako določi pristojni organ, dejanskem machovem številu, zaokroženem na najbližjo stotinko macha, izraženem kot M, ki mu sledijo tri števke (npr. M082).

(b)

Nivo potovalnega leta (Cruising level) (največ pet znakov)

VPIŠITE načrtovani nivo potovalnega leta za prvi ali cel del predvidene poti v:

nivoju letenja, izraženem kot F, ki mu sledijo tri števke (npr. F085, F330), ali,

če tako določi pristojni organ, običajnem metričnem nivoju v desetinah metrov, izraženem kot S, ki mu sledijo štiri števke (npr. S1130), ali

višini v stotinah čevljev, izraženi kot A, ki mu sledijo tri števke (npr. A045, A100), ali

višini v desetinah metrov, izraženi kot M, ki mu sledijo štiri števke (npr. M0840), ali

za nekontrolirane lete VFR črke VFR.

(c)

Pot (Route) (vključno s spremembami hitrosti letenja in/ali pravil letenja)

Leti vzdolž določenih poti ATS

VPIŠITE

označevalnik prve poti ATS, če je aerodrom odhoda na poti ATS ali je z njo povezan,

ALI,

če aerodrom odhoda ni na poti ATS ali z njo ni povezan, črke DCT, ki jim sledi točka pridružitve prvi poti ATS, temu pa označevalnik poti ATS.

NATO

VPIŠITE

vsako točko, pri kateri se načrtuje začetek spremembe hitrosti in/ali nivoja letenja ali sprememba poti ATS in/ali sprememba pravil letenja,

ČEMUR V VSAKEM PRIMERU SLEDI

 

označevalnik naslednjega odseka poti ATS, čeprav se ne razlikuje od prejšnjega,

ALI

črke DCT, če je let do naslednje točke zunaj določene poti, razen če sta obe točki določeni z geografskimi koordinatami.

Leti zunaj določenih poti ATS

VPIŠITE

točke, ki med seboj običajno niso oddaljene več kot 30 minut časa letenja ali 370 km (200 NM), vključno z vsemi točkami, pri katerih se načrtuje sprememba hitrosti ali nivoja letenja, sledi letenja ali pravil letenja,

ALI,

če tako zahteva(-jo) pristojni organ(-i),

OPREDELITE

sled letenja za lete, ki se izvajajo večinoma od vzhoda proti zahodu med 70° severne zemljepisne širine in 70° južne zemljepisne širine, z navedbo pomembnih točk, ki nastanejo na presečiščih polovice ali celih stopinj zemljepisne širine s poldnevniki, ki so v razmikih po 10° zemljepisne dolžine. Sledi letenja za lete, ki se izvajajo zunaj navedenih zemljepisnih širin, se določijo s pomembnimi točkami, ki nastanejo na presečišču vzporednikov zemljepisne širine in poldnevnikov, ki so običajno v razmikih po 20° zemljepisne dolžine. Če je mogoče, razdalja med pomembnimi točkami ne presega ene ure časa letenja. Po potrebi se določijo dodatne pomembne točke.

 

Za lete, ki se izvajajo večinoma od severa proti jugu, določite sledi letenja z navedbo pomembnih točk, ki nastanejo na presečiščih celih stopinj zemljepisne dolžine z določenimi vzporedniki zemljepisne širine, ki so v razmikih po 5 stopinj.

VPIŠITE

črke DCT med zaporednima točkama, razen če sta obe točki določeni z geografskimi koordinatami ali s smerjo in razdaljo.

V točkah (1) do (5) UPORABITE LE konvencije in vsako podtočko LOČITE s presledkom.

Image 2

Kodirani označevalnik, dodeljen poti ali odseku poti, če je primerno, vključno s kodiranim označevalnikom, dodeljenim standardnim odhodnim ali prihodnim potem (npr. BCN1, Bl, R14, UB10, KODAP2A).

Image 3

Kodirani označevalnik (2 do 5 znakov), dodeljen točki (npr. LN, MAY, HADDY),

ali, če kodirani označevalnik ni bil dodeljen, eden od naslednjih načinov:

samo stopinje (7 znakov):

dve števki za opis zemljepisne širine v stopinjah, ki jima sledi ‚N‘ (sever) ali ‚S‘ (jug), in tri števke za opis zemljepisne dolžine v stopinjah, ki jim sledi ‚E‘ (vzhod) ali ‚W‘ (zahod). Da bo v zapisu dovolj števk, po potrebi vstavite ničle, npr. 46N078W;

stopinje in minute (11 znakov):

štiri števke za opis zemljepisne širine v stopinjah in deseticah in enicah minut, ki jim sledi ‚N‘ (sever) ali ‚S‘ (jug), ter pet števk za opis zemljepisne dolžine v stopinjah in deseticah in enicah minut, ki jim sledi ‚E‘ (vzhod) ali ‚W‘ (zahod). Da bo v zapisu dovolj števk, po potrebi vstavite ničle, npr. 4620N07805W;

smer in razdalja od referenčne točke:

Identifikacija referenčne točke, ki ji sledita smer od točke v obliki treh števk v magnetnih stopinjah in razdalja od točke v obliki treh števk, izražena v navtičnih miljah. Na visokih zemljepisnih širinah, kjer ustrezni organ odloči, da navedba magnetnih stopinj ni praktično uporabna, se lahko uporabijo stopinje (dejanska vrednost). Da bo v zapisu dovolj števk, po potrebi vstavite ničle, na primer točko 180 magnetnih stopinj na razdalji 40 NM od VOR ‚DUB‘ je treba navesti kot DUB180040.

Image 4

Točka, pri kateri se načrtuje začetek spremembe hitrosti (5 % dejanske hitrosti ali 0,01 macha ali več) ali nivoja letenja, izražena natanko tako kot v točki 2 zgoraj, ki ji sledijo poševnica ter potovalna hitrost in nivo potovalnega leta, ki sta izražena natanko tako kot v točkah (a) in (b) zgoraj, brez vmesnega presledka, tudi če se bo ena od obeh količin spremenila.

Primeri:

LN/N0284A045

MAY/N0305Fl80

HADDY/N0420F330

4602N07805W/N0500F350

46N078W/M082F330

DUB180040/N0350M0840

Image 5

Točka, pri kateri se načrtuje sprememba pravil letenja, izražena natanko tako kot v točkah 2 oziroma 3 zgoraj, ki ji sledi presledek in eno od naslednjega:

VFR, če se IFR spremeni v VFR,

IFR, če se VFR spremeni v IFR.

Primera:

LN VFR

LN/N0284A050 IFR

Image 6

Črka C, ki ji sledi poševnica; NATO točka, pri kateri se načrtuje začetek vzpenjanja med potovalnim letom, izražena natanko kot v točki 2 zgoraj, čemur sledi poševnica; NATO hitrost, ki jo je treba vzdrževati med vzpenjanjem med potovalnim letom, izražena natanko kot v točki (a) zgoraj, ki ji sledita dva nivoja, ki opredeljujeta plast, v kateri mora biti zrakoplov med takim vzpenjanjem, pri čemer se vsak nivo izrazi natanko kot v točki (b) zgoraj, ali nivo, nad katerim se načrtuje vzpenjanje med potovalnim letom, ki mu sledijo črke PLUS brez medsebojnega presledka.

Primeri:

C/48N050W/M082F290F350

C/48N050W/M082F290PLUS

C/52N050W/M220F580F620

Namembni aerodrom in skupni porabljeni čas (Destination aerodrome and total elapsed time) (8 znakov)

VPIŠITE

štiričrkovno oznako lokacije ICAO namembnega aerodroma, kot je določena v dokumentu ICAO 7910 – Oznake lokacije,

ALI,

če oznaka lokacije ni bila dodeljena,

VPIŠITE

ZZZZ ter v polju 18 NAVEDITE ime in lokacijo aerodroma, pred tem pa napišite DEST/.

NATO BREZ PRESLEDKA

VPIŠITE

skupni predviden porabljeni čas.

Nadomestni namembni aerodrom (Destination alternate aerodrome)

VPIŠITE

štiričrkovno(-i) oznako(-i) lokacije ICAO največ dveh nadomestnih namembnih aerodromov, kot sta določeni v dokumentu 7910 – Oznake lokacije, ločeni s presledkom,

ALI,

če nadomestnemu(-ima) namembnemu(-ima) aerodromu(-oma) ni bila dodeljena oznaka lokacije,

VPIŠITE

ZZZZ in v polju 18 NAVEDITE ime in lokacijo nadomestnega(-ih) namembnega(-ih) aerodroma(-ov), pred tem pa napišite ALTN/.

Vezaje ali poševnice je treba uporabljati le, kot navedeno v nadaljevanju.

VPIŠITE

0 (nič), če ni drugih informacij,

ALI

vse druge potrebne informacije v zaporedju, navedenem v nadaljevanju, v obliki ustrezne oznake, izbrane med oznakami, navedenimi v nadaljevanju, ki ji sledijo poševnica in informacije, ki se beležijo:

STS/

razlogi za posebno obravnavo s strani ATS, npr. misije iskanja in reševanja, in sicer:

 

ALTRV:

za let, ki se izvaja v skladu z rezervacijo višine letenja;

 

ATFMX:

za let, ki ga pristojni organi odobrijo za izjemo od ukrepov upravljanja pretoka zračnega prometa;

 

FFR:

za gašenje požara;

 

FLTCK:

za preskusni let za kalibracijo sistemov za pomoč pri navigaciji;

 

HAZMAT:

za let, na katerem so nevarne snovi;

 

HEAD:

za let s statusom voditelja države;

 

HOSP:

za let medicinske pomoči, ki ga prijavijo medicinski organi;

 

HUM:

za let, ki se izvaja na humanitarni misiji;

 

MARSA:

za let, za katerega vojaški subjekt prevzame odgovornost za ločevanje vojaškega zrakoplova;

 

MEDEVAC:

za življenjsko pomembno nujno medicinsko evakuacijo;

 

NONRVSM:

za let brez zmogljivosti RSVM, ki naj bi se izvajal v zračnem prostoru RVSM;

 

SAR:

za let na misiji iskanja in reševanja ter

 

STATE:

za let, ki se izvaja za vojaške, carinske ali policijske službe.

 

Drugi razlogi za posebno obravnavo s strani ATS se navedejo z označevalnikom ‚RMK/‘.

PBN/

Navedba zmogljivosti RNAV in/ali RNP. Vključite toliko spodnjih opisnikov, kot se jih uporablja za let, največ osem vnosov, tj. skupaj največ 16 znakov.


SPECIFIKACIJE OBMOČNE NAVIGACIJE (RNAV)

A1

RNAV 10 (RNP 10)

C1

RNAV 2 vsi dovoljeni senzorji

 

 

C2

RNAV 2 GNSS

B1

RNAV 5 vsi dovoljeni senzorji

C3

RNAV 2 DME/DME

B2

RNAV 5 GNSS

C4

RNAV 2 DME/DME/IRU (inercialna referenčna enota)

B3

RNAV 5 DME/DME

 

 

B4

RNAV 5 VOR/DME

D1

RNAV 1 vsi dovoljeni senzorji

B5

RNAV 5 INS ali IRS (inercialni navigacijski sistem ali inercialni referenčni sistem)

D2

RNAV 1 GNSS

B6

RNAV 5 LORAN C

D3

RNAV 1 DME/DME

 

 

D4

RNAV 1 DME/DME/IRU


SPECIFIKACIJE ZAHTEVANE ZMOGLJIVOSTI NAVIGACIJE (RNP)

L1

RNP 4

S1

RNP APCH

 

 

S2

RNP APCH z BARO-VNAV

O1

osnovna RNP 1 vsi dovoljeni senzorji

 

 

O2

osnovna RNP 1 GNSS

T1

RNP AR APCH z RF (potrebno posebno dovoljenje)

O3

osnovna RNP 1 DME/DME

T2

RNP AR APCH brez RF (potrebno posebno dovoljenje)

O4

osnovna RNP 1 DME/DME/IRU

 

 

Kombinacije alfanumeričnih znakov, ki zgoraj niso navedene, so rezervirane.

NAV/

Pomembni podatki v zvezi z navigacijsko opremo, ki niso določeni v PBN/, kot jih zahteva pristojni organ.

 

Pri tej oznaki navedite razširitev GNSS s presledkom med dvema ali več načini razširitve, npr. NAV/GBAS SBAS.

 

Navedite EURPRNAV, če se P-RNAV, ki ga odobri zrakoplov, pri določanju položaja zanaša le na VOR/DME.

COM/

Navedite komunikacijsko opremo in zmogljivosti, ki niso naštete v polju 10(a).

DAT/

Navedite opremo in zmogljivosti za podatkovno komunikacijo, ki niso naštete v polju 10(a), ali ‚CPDLCX‘, da navedete odobrene izjeme od zahteve glede opremljenosti s CPDLC-ATN-B1.

SUR/

Navedite opremo in zmogljivosti za nadzor, ki niso naštete v polju 10(b). Navedite toliko specifikacij RSP (zahtevane nadzorne učinkovitosti), kot se jih uporablja za let, z označevalnikom(-i) brez presledka. Več specifikacij RSP ločite s presledkom. Primer: RSP180 RSP400.

 

Vpišite EUADSBX, EUEHSX, EUELSX ali njihovo kombinacijo, da navedete odobrene izjeme od zahteve glede opremljenosti z radarskimi odzivniki mode S sekundarnega nadzornega radarja (SSR) ali oddajniki ADS-B.

DEP/

Ime in lokacija aerodroma, če je v polje 13 vpisano ZZZZ, ali enota ATS, od katere se lahko pridobijo dodatni podatki o načrtu leta, če je v polje 13 vpisano AFIL. Za aerodrome, ki niso navedeni v ustreznem zborniku letalskih informacij, navedite lokacijo takole:

 

s štirimi števkami za opis zemljepisne širine v stopinjah in deseticah in enicah minut, ki jim sledi ‚N‘ (sever) ali ‚S‘ (jug), ter petimi števkami za opis zemljepisne dolžine v stopinjah in deseticah in enicah minut, ki jim sledi ‚E‘ (vzhod) ali ‚W‘ (zahod). Da bo v zapisu dovolj števk, po potrebi vstavite ničle, npr. 4620N07805W (11 znakov);

ALI

smer in razdaljo od najbližje pomembne točke, in sicer:

 

z navedbo pomembne točke, ki ji sledita smer od točke v obliki treh števk v magnetnih stopinjah in razdalja od točke v obliki treh števk, izražena v NM. Na visokih zemljepisnih širinah, kjer ustrezni organ odloči, da navedba magnetnih stopinj ni praktična, se lahko uporabijo stopinje (dejanska vrednost). Da bo v zapisu dovolj števk, po potrebi vstavite ničle, npr. točko 180 magnetnih stopinj na razdalji 40 NM od VOR ‚DUB‘ je treba navesti kot DUB180040;

ALI

Prvo točko poti (ime ali zemljepisno širino/zemljepisno dolžino) ali označevalni radijski svetilnik, če zrakoplov še ni vzletel z aerodroma.

DEST/

Ime in lokacijo namembnega aerodroma, če je v polje 16 vpisano ZZZZ. Za aerodrome, ki niso navedeni v ustreznem zborniku letalskih informacij, navedite lokacijo v zemljepisni širini/zemljepisni dolžini ali kot smer in razdaljo od najbližje pomembne točke, kot je opisano pod DEP/ zgoraj.

DOF/

Datum odhoda leta v obliki šestih števk (LLMMDD, pri čemer je LL leto, MM mesec in DD dan).

REG/

Državljanstvo ali skupna oznaka in registrska oznaka zrakoplova, če se razlikuje od identifikacije zrakoplova iz polja 7.

EET/

Pomembne točke ali označevalniki meja območja z informacijami za letenje (FIR) in skupni predvideni porabljeni čas od vzleta do takih točk ali meja FIR, če tako določajo regionalni sporazumi o zračnem prometu ali pristojni organ.

Primera:

EET/CAP0745 XYZ0830

 

EET/EINN0204

SEL/

Koda sistema selektivnega klicanja (SELCAL) za tako opremljeni zrakoplov.

TYP/

Tip(-i) zrakoplova, pred katerim je(so) po potrebi brez presledka navedena(-e) številka(-e) zrakoplova, ki pa je(so) ločena(-e) z enim presledkom, če je v polje 9 vpisano ZZZZ.

Primer:

TYP/2F15 5F5 3B2

CODE/

Koda zrakoplova (izražena kot alfanumerična koda s šestznakovnim šestnajstiškim številom), če tako zahteva pristojni organ. Primer: ‚F00001‘ najnižja koda zrakoplova v določenem bloku, ki ga upravlja ICAO.

DLE/

Zamuda na poti ali čakanje, vpišite pomembno(-e) točko(-e) na poti, na katerih je načrtovana zamuda, ki ji sledi dolžina zamude v obliki štirih številk v urah in minutah (uumm).

Primer:

DLE/MDG0030

OPR/

Označevalnik ICAO ali ime operatorja zrakoplova, če se razlikuje od identifikacije zrakoplova iz polja 7.

ORGN/

Naslov AFTN (letalsko fiksno telekomunikacijsko omrežje) z osmimi črkami izdajatelja načrta leta ali drugi ustrezni kontaktni podatki, če tega izdajatelja ni mogoče zlahka prepoznati, kot zahteva pristojni organ.

PER/

Podatki o zmogljivosti zrakoplova, označeni z eno samo črko, kot je opredeljena v dokumentu ICAO 8168 – Postopki za navigacijske službe zračnega pometa – operacije zrakoplovov (Procedures for Air Navigation Services — Aircraft Operations, PANS-OPS, Doc 8168), zvezek I — Letalski postopki, če tako določi pristojni organ.

ALTN/

Ime nadomestnega(-ih) namembnega(-ih) aerodroma(-ov), če je v polje 16 vpisano ZZZZ. Za aerodrome, ki niso navedeni v ustreznem zborniku letalskih informacij, navedite lokacijo v zemljepisni širini/zemljepisni dolžini ali kot smer in razdaljo od najbližje pomembne točke, kot je opisano pod DEP/ zgoraj.

RALT/

Štiričrkovno(-e) oznako(-e) lokacije ICAO nadomestnega aerodroma na poti, kot je določena v dokumentu 7910 – Oznake lokacije, ali ime(-na) nadomestnega(-ih) aerodroma(-ov) na poti, če oznaka ni dodeljena. Za aerodrome, ki niso navedeni v ustreznem zborniku letalskih informacij, navedite lokacijo v zemljepisni širini/zemljepisni dolžini ali kot smer in razdaljo od najbližje pomembne točke, kot je opisano pod DEP/ zgoraj.

TALT/

Štiričrkovno(-e) oznako(-e) lokacije ICAO nadomestnega vzletnega aerodroma, kot je določena v dokumentu 7910 – Oznake lokacije, ali ime nadomestnega vzletnega aerodroma, če oznaka ni dodeljena. Za aerodrome, ki niso navedeni v ustreznem zborniku letalskih informacij, navedite lokacijo v zemljepisni širini/zemljepisni dolžini ali kot smer in razdaljo od najbližje pomembne točke, kot je opisano pod DEP/ zgoraj.

RIF/

Podrobnosti o poti do spremenjenega namembnega aerodroma, čemur sledi štiričrkovna oznaka lokacije ICAO aerodroma. Za spremenjeno pot je treba pridobiti spremenjeno dovoljenje med letom.

Primera:

RIF/DTA HEC KLAX

 

RIF/ESP G94 CLA YPPH

RVR/

Zahteva glede minimalne vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze, izražena s tremi števkami.

RFP/

Navedba številke nadomestnega načrta leta, predloženega v obliki ‚Q‘, ki ji sledi ena števka, ki označuje, za katero ponovitev nadomestitve gre.

Primeri:

RFP/Q2

RMK/

Vse druge opombe v preprostem jeziku, če jih zahteva pristojni organ ali se zdijo potrebne.

Avtonomija (Endurance)

Za E/

VPIŠITE skupino štirih števk za navedbo avtonomije v urah in minutah.

Osebe na krovu (Persons on board)

Za P/

VPIŠITE skupno število oseb (potnikov in članov posadke) na krovu, če tako zahteva pristojni organ. VPIŠITE TBN (bo sporočen), če skupno število oseb ob izpolnjevanju ni znano.

Radio za pomoč v sili in oprema za preživetje (Emergency radio and survival equipment)

R

(RADIO) PREČRTAJTE U, če UHF na frekvenci 243,0 Mhz ni na voljo.

PREČRTAJTE V, če VHF na frekvenci 121,5 Mhz ni na voljo.

PREČRTAJTE E, če oddajnik signala na kraju nesreče (ELT) ni na voljo.

S/ (OPREMA ZA PREŽIVETJE (SURVIVAL EQUIPMENT))

PREČRTAJTE vse oznake, če opreme za preživetje ni na zrakoplovu.

PREČRTAJTE P, če na zrakoplovu ni opreme za preživetje na polarnem območju.

PREČRTAJTE D, če na zrakoplovu ni opreme za preživetje na puščavskem območju.

PREČRTAJTE M, če na zrakoplovu ni opreme za preživetje na morju.

PREČRTAJTE J, če na zrakoplovu ni opreme za preživetje v džungli.

J/ (REŠILNI JOPIČI (JACKETS))

PREČRTAJTE vse oznake, če rešilni jopiči niso na zrakoplovu.

PREČRTAJTE L, če rešilni jopiči niso opremljeni z lučmi.

PREČRTAJTE F, če rešilni jopiči niso opremljeni s fluoresceinom.

PREČRTAJTE U ali V ali oboje, kot v polju R/ zgoraj, za navedbo, ali imajo rešilni jopiči radio.

D/ (NAPIHLJIVI ČOLNI (DINGHIES))

(ŠTEVILO (NUMBER))

PREČRTAJTE oznaki D in C, če na zrakoplovu ni napihljivih čolnov; ali

VPIŠITE število napihljivih čolnov na zrakoplovu in

(NOSILNOST (CAPACITY)) – VPIŠITE skupno nosilnost v številu oseb vseh napihljivih čolnov na zrakoplovu in

(POKRIVALO (COVER)) – PREČRTAJTE oznako C, če napihljivi čolni niso pokriti, in

(BARVA (COLOUR)) – VPIŠITE barvo napihljivih čolnov, če so na zrakoplovu.

A/ (BARVA IN OZNAKE ZRAKOPLOVA (AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS))

VPIŠITE barvo in bistvene oznake zrakoplova.

N/ (OPOMBE (REMARKS))

PREČRTAJTE oznako N, če ni opomb, ali NAVEDITE drugo opremo za preživetje na zrakoplovu in druge opombe glede opreme za preživetje.

C/ (PILOT)

VPIŠITE ime poveljujočega pilota.

2.3   Obrazec izpolnjeval (Filed by)

VPIŠITE

ime enote, operaterja ali osebe, ki je izpolnjevala načrt leta.


(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1770 z dne 12. septembra 2023 o določitvi določb o opremi zrakoplova, potrebni za uporabo zračnega prostora enotnega evropskega neba, in operativnih pravil v zvezi z uporabo zračnega prostora enotnega evropskega neba ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 29/2009 in izvedbenih uredb (EU) št. 1206/2011, (EU) št. 1207/2011 in (EU) št. 1079/2012 (UL L 228, XX.9.2023, str. 39).“;“


Top