EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0594

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/594 z dne 16. marca 2023 o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge in o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2021/605 (Besedilo velja za EGP)

C/2023/1676

OJ L 79, 17.3.2023, p. 65–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj

17.3.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/65


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/594

z dne 16. marca 2023

o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge in o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2021/605

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti člena 71(3) in člena 259(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene gojene in divje prašiče ter lahko močno vpliva na zadevno populacijo živali in donosnost gojenja, kar povzroča motnje pri premikih pošiljk navedenih živali in proizvodov iz njih znotraj Unije in pri izvozu v tretje države.

(2)

Uredba (EU) 2016/429 vzpostavlja zakonodajni okvir za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki se prenašajo na živali ali ljudi. Afriška prašičja kuga ustreza opredelitvi bolezni s seznama v navedeni uredbi, zanjo pa veljajo pravila za preprečevanje in obvladovanje bolezni, določena v navedeni uredbi. Poleg tega je v Prilogi k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/1882 (2) afriška prašičja kuga navedena kot bolezen kategorij A, D in E, ki prizadene živali iz družine Suidae, medtem ko Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 (3) dopolnjuje pravila za obvladovanje bolezni kategorij A, B in C iz Uredbe (EU) 2016/429, vključno z ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge.

(3)

Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa pravila v zvezi z zdravjem živali za živalske stranske proizvode, da se preprečijo in čim bolj zmanjšajo tveganja v zvezi z zdravjem živali, ki jih povzročajo navedeni stranski proizvodi. Poleg tega Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 (5) določa nekatera pravila o zdravju živali za živalske stranske proizvode, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1069/2009, vključno s pravili v zvezi z izdajanjem spričeval za premike pošiljk navedenih stranskih proizvodov v Uniji. Navedene uredbe ne zajemajo vseh posebnih podrobnosti in vidikov v zvezi s tveganjem širjenja afriške prašičje kuge prek živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, ter živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev z območij z omejitvami I, II in III. Zato je v tej uredbi primerno določiti posebne ukrepe za obvladovanje bolezni v zvezi z navedenimi živalskimi proizvodi ter premiki pošiljk takih živalskih stranskih proizvodov z območij z omejitvami I, II in III.

(4)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/605 (6) je bila sprejeta v okviru Uredbe (EU) 2016/429 in določa posebne ukrepe za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge, ki jih začasno uporabljajo države članice iz Priloge I k Uredbi na območjih z omejitvami I, II in III, kot so navedena v navedeni prilogi. Pravila iz navedene izvedbene uredbe so bila čim bolj usklajena z mednarodnimi standardi, kot so tisti, ki so določeni v poglavju 15.1 „Okužba z virusom afriške prašičje kuge“ Kodeksa za zdravje kopenskih živali Svetovne organizacije za zdravje živali (7) (v nadaljnjem besedilu: kodeks WOAH).

(5)

S to uredbo bi bilo treba določiti tudi pristop regionalizacije, ki bi se moral uporabljati poleg ukrepov za obvladovanje bolezni iz Delegirane uredbe (EU) 2020/687, v njej pa bi morala biti našteta območja z omejitvami v državah članicah, na katere vplivajo izbruhi afriške prašičje kuge ali ki so ogrožene zaradi bližine takih izbruhov (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice). Navedena območja z omejitvami bi se morala razlikovati glede na epidemiološko stanje afriške prašičje kuge in stopnjo tveganja, razvrščena pa bi morala biti kot območja z omejitvami I, II in III, pri čemer bi seznam z območji z omejitvami III vključeval območja z najvišjo stopnjo tveganja za širjenje navedene bolezni in z najbolj dinamičnim stanjem bolezni pri gojenih prašičih. Poleg tega bi bilo treba navedena območja z omejitvami navesti v Prilogi I k tej uredbi ob upoštevanju informacij, ki jih pristojni organi zadevnih držav članic zagotavljajo v zvezi s stanjem bolezni, znanstveno utemeljenih načel in meril za geografsko opredelitev regionalizacije zaradi afriške prašičje kuge ter smernic Unije o afriški prašičji kugi, dogovorjenih z državami članicami v Stalnem odboru za rastline, živali, hrano in krmo ter javno dostopnih na spletnem mestu Komisije (8), ter tudi stopnje tveganja za širjenje afriške prašičje kuge in splošnega epidemiološkega stanja afriške prašičje kuge v zadevni državi članici in sosednjih državah članicah ali tretjih državah, kadar je to ustrezno. Tudi vse nadaljnje spremembe meja območij z omejitvami I, II in III v Prilogi I k tej uredbi bi morale temeljiti na podobnih preudarkih, kot so se uporabljali za njihovo uvrstitev na seznam, in pri njih bi se morali upoštevati mednarodni standardi, kot je kodeks WOAH, z navajanjem odsotnosti bolezni vsaj v zadnjih dvanajstih mesecih na območju ali v državi. V nekaterih okoliščinah bi bilo treba navedeno obdobje skrajšati na tri mesece ob upoštevanju utemeljitve pristojnega organa zadevne države članice ter znanstveno utemeljenih načel in meril za geografsko opredelitev regionalizacije zaradi afriške prašičje kuge in smernic, ki so na voljo na ravni Unije.

(6)

Od datuma sprejetja Izvedbene uredbe (EU) 2021/605 se je epidemiološko stanje v Uniji spremenilo, države članice pa so pridobile nove izkušnje in znanje o epidemiologiji afriške prašičje kuge. Zato je primerno pregledati in prilagoditi sedanje posebne ukrepe za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz navedene izvedbene uredbe, da se upoštevajo navedene spremembe in prepreči širjenje navedene bolezni v Uniji. Zato bi bilo treba pri posebnih ukrepih za obvladovanje bolezni iz te uredbe upoštevati izkušnje, pridobljene pri uporabi Izvedbene uredbe (EU) 2021/605.

(7)

Izvedbena uredba (EU) 2021/605 določa posebne ukrepe za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge, ki se na splošno uporabljajo za premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, ter proizvodov, pridobljenih iz njih, z navedenih območij z omejitvami. Vendar premiki pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, ter proizvodov, pridobljenih iz njih, znotraj območij z omejitvami prav tako pomenijo tveganja za širjenje navedene bolezni in prispevajo k dolgotrajnemu ohranjanju bolezni na navedenih območjih z omejitvami. Zato je ob upoštevanju epidemiološkega stanja afriške prašičje kuge v zadevnih državah članicah primerno določiti posebne prepovedi in ukrepe za zmanjšanje tveganja pri premikih pošiljk gojenih prašičev znotraj navedenih območij z omejitvami ter ustrezno razširiti področje uporabe sedanjih posebnih ukrepov za obvladovanje bolezni, določenih s pravili Unije.

(8)

Za zagotovitev učinkovitega in hitrega odziva na nastajajoča tveganja, kot je potrditev izbruha afriške prašičje kuge v predhodno bolezni prosti državi članici ali območju, so bili v preteklosti sprejeti posamezni izvedbeni sklepi Komisije, kadar je bilo to ustrezno, da so bila na ravni Unije hitro opredeljena območja z omejitvami v zvezi z izbruhi afriške prašičje kuge pri gojenih prašičih, ki so zajemala zaščitna in ogrožena območja, ali okužena območja v primeru izbruha navedene bolezni pri divjih prašičih, kot je določeno v Delegirani uredbi (EU) 2020/687. Za zagotovitev jasnosti in preglednosti pravil Unije je primerno, da se po potrditvi izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih v predhodno bolezni prosti državi članici ali območju, zadevna območja na ravni Unije opredelijo kot zaščitna in ogrožena območja, v primeru divjih prašičev pa kot okužena območja, ter se navedejo v Prilogi II k tej uredbi s trajanjem navedene regionalizacije. Za zagotovitev ozemeljske kontinuitete območij z omejitvami za gojene ali divje prašiče bi moralo biti v posebnih okoliščinah in ob upoštevanju ocene tveganja, kadar je ustrezno, mogoče tudi to, da se predhodno bolezni prosta območja po potrditvi izbruha afriške prašičje kuge navedejo kot območja z omejitvami II ali III v Prilogi I k tej uredbi, namesto da bi se ta območja navedla v Prilogi II k tej uredbi.

(9)

Ob upoštevanju spreminjajočega se epidemiološkega stanja afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v Uniji bi se morali na okuženih območjih iz Priloge II k tej uredbi poleg ukrepov iz členov 63 do 66 Delegirane Uredbe (EU) 2020/687 uporabljati tudi posebni ukrepi za obvladovanje bolezni, vključno z ustreznimi odstopanji, ki se uporabljajo za območja z omejitvami II in so določena v tej uredbi. Vendar zaradi neposrednega tveganja nadaljnjega širjenja navedene bolezni, ugotovljene pri divjih prašičih, ne bi smeli biti dovoljeni premiki pošiljk gojenih prašičev in proizvodov iz njih z okuženih območij, navedenih v Prilogi II k tej uredbi, v druge države članice in tretje države.

(10)

Člen 16(2) Izvedbene uredbe (EU) 2021/605 določa, da je za nekatere obrate z gojenimi prašiči pod nekaterimi pogoji omogočeno odstopanje od zahteve po ograji, ki preprečuje prehod prašičev, in sicer za obdobje treh mesecev po potrditvi prvega izbruha afriške prašičje kuge v državi članici. Ob upoštevanju posebnih okoliščin v državah članicah, kadar takih ograj, ki preprečujejo prehod prašičev, zaradi tehničnih in upravnih razlogov ni mogoče zgraditi v kratkem časovnem obdobju, je v tej uredbi primerno določiti podaljšano obdobje šestih mesecev, da se zagotovi ustrezno izvajanje posebnih pravil za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge v predhodno bolezni prosti državi članici ali območju.

(11)

Člena 166 in 167 Uredbe (EU) 2016/429 določata, da morajo biti pošiljkam proizvodov živalskega izvora iz kopenskih živali, proizvedenih ali predelanih v obratih, obratih živilske dejavnosti ali na območjih, za katere veljajo ukrepi v nujnih primerih ali omejitve premikov, priložena ustrezna veterinarska spričevala. Člen 19 Izvedbene uredbe (EU) 2021/605 določa obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali za premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev z območij z omejitvami I, II in III, ter navaja pošiljke, pri katerih lahko oznaka zdravstvene ustreznosti ali identifikacijska oznaka nadomesti veterinarsko spričevalo za premike nekaterih pošiljk z navedenih območij z omejitvami. Za zagotovitev izvajanja posebnih pravil za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge je v tej uredbi treba določiti prilagojene določbe v zvezi s seznamom obratov, za katere lahko pristojni organ zadevne države članice nadomesti veterinarsko spričevalo z oznako zdravstvene ustreznosti ali identifikacijsko oznako za premike nekaterih pošiljk.

(12)

Člen 10 Izvedbene uredbe (EU) 2021/605 določa posebne prepovedi v zvezi s premiki pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami. Poleg tega člen 31 navedene izvedbene uredbe določa posebne pogoje za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami na ozemlju iste države članice. Ob upoštevanju visoke stopnje vzpostavljenih ukrepov biološke zaščite v odobrenih obratih z zarodnim materialom bi bilo v tej uredbi treba določiti posebne pogoje za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, zunaj navedenega območja z omejitvami na ozemlju iste države članice. Ob upoštevanju drugih pogojev bi lahko pristojni organ zadevne države članice dovolil take premike, samo če so bili samci darovalci in samice darovalke gojeni v odobrenih obratih z zarodnim materialom od rojstva ali vsaj tri mesece pred zbiranjem zarodnega materiala, kot je določeno v kodeksu WOAH. V skladu s kodeksom WOAH je primerno določiti tudi obveznost opravljanja testov vsaj enkrat letno za afriško prašičjo kugo pri vseh gojenih prašičih v odobrenih obratih z zarodnim materialom, ki so pooblaščeni za premike pošiljk zarodnega materiala z območja z omejitvami III.

(13)

Člen 14 Izvedbene uredbe (EU) 2021/605 določa splošne pogoje za odstopanja od posebnih prepovedi v zvezi s premiki pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, zunaj navedenih območij. Člen 14(1), točka (a), navedene uredbe se sklicuje na splošni pogoj iz člena 28(2), točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2020/687, v katerem se zahteva, da morajo biti vsi odobreni premiki na zaščitnem območju opravljeni izključno po določenih poteh. Ob upoštevanju drugih vzpostavljenih ukrepov za zmanjšanje tveganja za premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, iz te uredbe ter za preprečitev nepotrebnih omejitev bi bilo treba sklicevanje na splošne pogoje za odobritev odstopanj od prepovedi za zaščitno območje iz člena 28 Delegirane uredbe (EU) 2020/687 nadomestiti s sklicevanjem na splošne pogoje za odobritev odstopanj od prepovedi, ki se nanašajo na ogroženo območje, iz člena 43 navedene delegirane uredbe, v katerem se med drugim zahteva, da se vsi odobreni premiki opravijo z dajanjem prednosti glavnim avtocestam ali glavnim železniškim progam.

(14)

Člen 35 Izvedbene uredbe (EU) 2021/605 določa posebne pogoje, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk snovi kategorije 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami znotraj iste države članice za namene predelave živalskih stranskih proizvodov s sterilizacijo pod pritiskom ali nekaterimi alternativnimi metodami, za proizvodnjo hrane za hišne živali ter za pretvorbo živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov v bioplin ali kompost, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1069/2009. Ob upoštevanju učinkovitosti zadevnih metod predelave za zmanjšanje tveganja za afriško prašičjo kugo je v tej uredbi primerno določiti tudi posebne pogoje, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk snovi kategorije 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, zunaj navedenega območja z omejitvami znotraj iste države članice za namene predelave živalskih stranskih proizvodov s sterilizacijo pod pritiskom ali nekaterimi alternativnimi metodami, za proizvodnjo hrane za hišne živali ter za pretvorbo živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov v bioplin ali kompost.

(15)

Člen 44 Izvedbene uredbe (EU) 2021/605 določa posebne oznake zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, identifikacijske oznake za nekatere proizvode živalskega izvora. Ti proizvodi bi morali biti označeni s posebno oznako zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, z identifikacijsko oznako, ki ni ovalne oblike in je ni mogoče zamenjati z oznako zdravstvene ustreznosti ali identifikacijsko oznako iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (9). Ob upoštevanju pravil iz navedene uredbe in za učinkovito uporabo posebnih pravil za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge v zvezi s premiki nekaterih pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, pridobljenih iz gojenih ali divjih prašičev, znotraj ali z območij z omejitvami ter zaradi jasnosti bi bilo v tej uredbi treba določiti konkretno obliko posebnih oznak ter zagotoviti celovit sklop tehničnih ukrepov za obvladovanje navedene bolezni. Poleg tega bi bilo treba uvesti prehodno obdobje za usklajeno obliko takih posebnih oznak, da bi se upoštevale posebne okoliščine pristojnih organov in nosilcev živilske dejavnosti v državah članicah, ki jih je prizadela afriška prašičja kuga in ki morajo vzpostaviti potrebne ureditve za zagotavljanje skladnosti s to uredbo.

(16)

Izkušnje, pridobljene v boju proti afriški prašičji kugi v Uniji, kažejo, da so za preprečevanje širjenja navedene bolezni v obratih z gojenimi prašiči potrebni nekateri ukrepi za zmanjšanje tveganja in okrepljeni ukrepi biološke zaščite. Te ukrepe bi bilo treba določiti v Prilogi III k tej uredbi, zajemati pa bi morali obrate, za katere veljajo odstopanja, določena za premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III.

(17)

Od datuma sprejetja Izvedbene uredbe (EU) 2021/605 se je epidemiološko stanje v Uniji glede afriške prašičje kuge v več državah članicah dodatno spremenilo, zlasti pri populacijah divjih prašičev, ki so imele pomembno vlogo pri prenašanju in ohranjanju virusa v Uniji. Kljub ukrepom za obvladovanje bolezni, ki so jih države članice sprejele v skladu s pravili Unije, so divji prašiči še naprej velik vir prenašanja in ohranjanja prisotnosti navedene bolezni v Uniji. Izbruhi navedene bolezni med divjimi prašiči ogrožajo tudi bolezni proste države članice, in sicer zaradi premikov divjih prašičev ali širjenja, ki ga povzroči človek prek stika z okuženimi materiali. Ob upoštevanju trenutnega epidemiološkega stanja v Uniji glede afriške prašičje kuge bi morale države članice sprejeti dobro usklajene in dosledne ukrepe za obvladovanje. Uporabo posebnih ukrepov za obvladovanje bolezni pred pojavom afriške prašičje kuge je z znanstvenim svetovanjem priporočila tudi Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) v znanstvenem mnenju z dne 12. junija 2018 o afriški prašičji kugi pri divjih prašičih (10) in v znanstvenem poročilu z dne 18. decembra 2019 o epidemioloških analizah afriške prašičje kuge v Evropski uniji (11).

(18)

Da bi se torej izognili širjenju afriške prašičje kuge, ki jo širijo divji prašiči, so za preprečitev podvajanja prizadevanj ključni dobro usklajeni ukrepi držav članic. Ta uredba bi zato morala določati obveznost držav članic, da vzpostavijo nacionalne akcijske načrte za divje prašiče, da se prepreči širjenje afriške prašičje kuge v Uniji, in sicer tako, da zagotovijo usklajen in dosleden pristop v vseh državah članicah (nacionalni akcijski načrti). Pri minimalnih zahtevah za nacionalne akcijske načrte bi bilo treba upoštevati znanstveno svetovanje agencije EFSA, zlasti glede preventivnih ukrepov za zmanjšanje in stabiliziranje gostote divjih prašičev pred pojavom navedene bolezni, glede pasivnega spremljanja in glede ukrepov biološke zaščite med lovom na divje prašiče, da se zagotovi usklajen pristop v državah članicah. Te nacionalne akcijske načrte in letne rezultate njihovega izvajanja bi bilo treba predložiti Komisiji in drugim državam članicam.

(19)

Ukrepi za upravljanje divjih prašičev, sprejeti v okviru nacionalnih akcijskih načrtov, bi morali biti združljivi, kadar je to ustrezno, z okoljskimi predpisi Unije, vključno z zahtevami glede varstva narave iz Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (12) ter Direktive Sveta 92/43/EGS (13).

(20)

Da bi upoštevali nedavni razvoj epidemiološkega stanja afriške prašičje kuge v Uniji ter nove izkušnje in znanje, pridobljene v Uniji, ter da bi si proaktivno prizadevali odpraviti tveganja, povezana s širjenjem navedene bolezni, bi bilo treba v tej uredbi določiti revidirana in razširjena posebna pravila za obvladovanje bolezni. Izvedbeno uredbo (EU) 2021/605 bi bilo zato treba razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(21)

Izvedbena uredba (EU) 2021/605 se uporablja do 20. aprila 2028. Zaradi trenutnega epidemiološkega stanja afriške prašičje kuge v Uniji je treba posebne ukrepe za obvladovanje bolezni iz te uredbe ohraniti do navedenega datuma.

(22)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREDMET UREJANJA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa pravila o:

(a)

posebnih ukrepih za obvladovanje bolezni v zvezi z afriško prašičjo kugo, ki jih začasno uporabljajo države članice (14), ki so navedene ali katerih območja so navedena v prilogah I in II (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice).

Navedeni posebni ukrepi za obvladovanje bolezni se uporabljajo za gojene in divje prašiče ter proizvode, pridobljene iz prašičev, poleg ukrepov, ki se uporabljajo na zaščitnih in ogroženih območjih, dodatnih območjih z omejitvami in okuženih območjih, ki so jih vzpostavili pristojni organi navedenih držav članic v skladu s členom 21(1) in členom 63 Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

uvrstitvi območij z omejitvami I, II in III na seznam v Prilogi I na ravni Unije po izbruhih afriške prašičje kuge;

(c)

uvrstitvi v nadaljevanju navedenih območij na seznam v Prilogi II na ravni Unije po izbruhu afriške prašičje kuge v predhodno bolezni prosti državi članici ali območju:

(i)

območij z omejitvami, ki zajemajo zaščitna in ogrožena območja, v primeru izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih prašičih;

(ii)

okuženih območij v primeru izbruha navedene bolezni pri divjih prašičih.

2.   Ta uredba določa tudi pravila o posebnih ukrepih za obvladovanje bolezni v zvezi z afriško prašičjo kugo, ki jih začasno uporabljajo vse države članice.

3.   Ta uredba se uporablja za:

(a)

premike pošiljk:

(i)

prašičev, gojenih v obratih, ki so na območjih z omejitvami I, II in III ter na okuženih območjih iz odstavka 1, točka (c)(ii);

(ii)

zarodnega materiala, proizvodov živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz oziroma od gojenih prašičev iz točke (a)(i);

(iii)

svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, z območij z omejitvami I, II in III ali okuženih območij iz odstavka 1, točka (c)(ii), kadar so tako meso ali mesni proizvodi pridobljeni iz prašičev, gojenih na območjih zunaj navedenih območij z omejitvami in okuženih območij, zaklani pa so

v klavnicah, ki so na območjih z omejitvami I, II ali III ali na okuženih območjih iz odstavka 1, točka (c)(ii), ali

v klavnicah zunaj navedenih območij z omejitvami in okuženih območij;

(b)

premike:

(i)

pošiljk divjih prašičev v vse države članice;

(ii)

pošiljk proizvodov živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev na območjih z omejitvami I, II in III ali predelanih v obratih na navedenih območjih z omejitvami, in sicer vključno s pošiljkami za zasebno rabo lovcev;

(c)

nosilce živilske dejavnosti, ki ravnajo s pošiljkami iz točk (a) in (b);

(d)

vse države članice, kar zadeva ozaveščanje o afriški prašičji kugi;

(e)

vse države članice, kar zadeva vzpostavitev nacionalnih akcijskih načrtov za divje prašiče, da se prepreči širjenje afriške prašičje kuge v Uniji.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Poleg tega se uporabljajo še naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„prašič“ pomeni žival vrste kopitarjev družine Suidae iz Priloge III k Uredbi (EU) 2016/429;

(b)

„zarodni material“ pomeni seme, oocite in zarodke prašičev, pridobljene od gojenih prašičev za umetno reprodukcijo;

(c)

„območje z omejitvami I“ pomeni območje države članice s seznama v delu I Priloge I z natančno geografsko razmejitvijo, za katero veljajo posebni ukrepi za obvladovanje bolezni in ki meji na območji z omejitvami II ali III;

(d)

„območje z omejitvami II“ pomeni območje države članice s seznama v delu II Priloge I zaradi izbruha afriške prašičje kuge pri divjem prašiču, z natančno geografsko razmejitvijo, za katero veljajo posebni ukrepi za obvladovanje bolezni;

(e)

„območje z omejitvami III“ pomeni območje države članice s seznama v delu III Priloge I zaradi izbruha afriške prašičje kuge pri gojenem prašiču, z natančno geografsko razmejitvijo, za katero veljajo posebni ukrepi za obvladovanje bolezni;

(f)

„predhodno bolezni prosta država članica ali območje“ pomeni državo članico ali območje države članice, kjer v predhodnih dvanajstih mesecih ni bila potrjena afriška prašičja kuga pri bodisi gojenih bodisi divjih prašičih;

(g)

„območje iz Priloge II“ pomeni območje države članice, uvrščeno na seznam iz Priloge II:

(i)

v delu A navedene priloge kot okuženo območje po potrditvi izbruha afriške prašičje kuge pri divjem prašiču v predhodno bolezni prosti državi članici ali območju ali

(ii)

v delu B navedene priloge kot območje z omejitvami, ki zajema zaščitna in ogrožena območja, po izbruhu afriške prašičje kuge pri gojenem prašiču v predhodno bolezni prosti državi članici ali območju;

(h)

„snovi kategorije 2“ pomeni živalske stranske proizvode iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1069/2009, pridobljene iz gojenih prašičev;

(i)

„snovi kategorije 3“ pomeni živalske stranske proizvode iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1069/2009, pridobljene iz gojenih prašičev;

(j)

„odobreni objekt za živalske stranske proizvode“ pomeni objekt, ki ga odobri pristojni organ v skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 1069/2009;

(k)

„odobreni obrat z zarodnim materialom“ pomeni obrat, opredeljen v členu 2, točka 2, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/686 (15);

(l)

„registrirani obrat z zarodnim materialom“ pomeni obrat, opredeljen v členu 2, točka 1, Delegirane uredbe (EU) 2020/686.

POGLAVJE II

POSEBNA PRAVILA ZA VZPOSTAVITEV OBMOČIJ Z OMEJITVAMI IN OKUŽENIH OBMOČIJ V PRIMERU IZBRUHA AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE

Člen 3

Posebna pravila za takojšnjo vzpostavitev območij z omejitvami in okuženih območij v primeru izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih

V primeru izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih pristojni organ države članice takoj vzpostavi bodisi:

(a)

v primeru izbruha pri gojenih prašičih, območje z omejitvami v skladu s členom 21(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in pod pogoji, določenimi v navedenem členu, bodisi

(b)

v primeru izbruha pri divjih prašičih, okuženo območje v skladu s členom 63 Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Člen 4

Posebna pravila za vzpostavitev dodatnega območja z omejitvami v primeru izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih

1.   V primeru izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih lahko pristojni organ države članice na podlagi meril in načel za geografsko razmejitev območij z omejitvami iz člena 64(1) Uredbe (EU) 2016/429 vzpostavi dodatno območje z omejitvami, ki meji na vzpostavljeno območje z omejitvami ali okuženo območje iz člena 3 te uredbe, da se območje z omejitvami ali okuženo območje razmeji od območij brez omejitev.

2.   Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da dodatno območje z omejitvami iz odstavka 1 tega člena v skladu s členom 5 ustreza območju z omejitvami I iz dela I Priloge I.

Člen 5

Posebna pravila za uvrstitev območij z omejitvami I na seznam v primeru izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih na območju države članice, ki meji na območje, na katerem izbruh afriške prašičje kuge ni bil uradno potrjen

1.   Po izbruhu afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih na območju države članice, ki meji na območje, na katerem izbruh afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih ni bil uradno potrjen, se navedeno območje, na katerem izbruh ni bil potrjen, po potrebi uvrsti na seznam v delu I Priloge I kot območje z omejitvami I.

2.   Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da je po uvrstitvi območja na seznam v delu I Priloge I k tej uredbi kot območja z omejitvami I dodatno območje z omejitvami, vzpostavljeno v skladu s členom 64(1) Uredbe (EU) 2016/429, takoj prilagojeno tako, da zajema vsaj ustrezno območje z omejitvami I iz Priloge I k tej uredbi za navedeno državo članico.

3.   Pristojni organ države članice brez odlašanja v skladu s členom 64(1) Uredbe (EU) 2016/429 vzpostavi ustrezno dodatno območje z omejitvami, če je bilo območje z omejitvami I uvrščeno na seznam v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 6

Posebna pravila za uvrstitev območij z omejitvami II ali okuženih območij na seznam v primeru izbruha afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v državi članici

1.   Po izbruhu afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na območju države članice se navedeno območje uvrsti na seznam v delu II Priloge I k tej uredbi kot območje z omejitvami II, razen če je navedeno območje treba uvrstiti na seznam v skladu z odstavkom 2 tega člena.

2.   Po izbruhu afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v predhodno bolezni prosti državi članici ali območju se navedeno območje uvrsti na seznam v delu A Priloge II kot okuženo območje, razen če je zaradi bližine območja z omejitvami II in zagotovitve ozemeljske kontinuitete navedenega območja z omejitvami II treba navedeno območje uvrstiti na seznam kot območje z omejitvami II v skladu z odstavkom 1 tega člena.

3.   Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da se okuženo območje, vzpostavljeno v skladu s členom 63 Delegirane uredbe (EU) 2020/687, brez odlašanja prilagodi tako, da vsaj za navedeno državo članico zajema ustrezno:

(a)

območje z omejitvami II iz Priloge I k tej uredbi za navedeno državo članico

ali

(b)

okuženo območje iz dela A Priloge II k tej uredbi.

Člen 7

Posebna pravila za uvrstitev območij z omejitvami na seznam v primeru izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih prašičih v državi članici

1.   Po izbruhu afriške prašičje kuge pri gojenih prašičih na območju države članice se navedeno območje uvrsti na seznam v delu III Priloge I kot območje z omejitvami III, razen če je navedeno območje treba uvrstiti na seznam v skladu z odstavkom 2 tega člena.

2.   Po prvem in edinem izbruhu afriške prašičje kuge pri gojenih prašičih v predhodno bolezni prosti državi članici ali območju se navedeno območje uvrsti na seznam v delu B Priloge II kot območje z omejitvami, ki zajema zaščitna in ogrožena območja, razen kadar je zaradi bližine območja z omejitvami III in zagotovitve ozemeljske kontinuitete navedenega območja z omejitvami III treba navedeno območje uvrstiti na seznam kot območje z omejitvami III v skladu z odstavkom 1 tega člena.

3.   Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da se območje z omejitvami, vzpostavljeno v skladu s členom 21(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/687, brez odlašanja prilagodi tako, da vsaj za navedeno državo članico zajema ustrezno:

(a)

območje z omejitvami III iz Priloge I k tej uredbi za navedeno državo članico

ali

(b)

območje z omejitvami, ki zajema zaščitna in ogrožena območja, iz dela B Priloge II k tej uredbi.

Člen 8

Splošna in posebna uporaba posebnih ukrepov za obvladovanje bolezni na območjih z omejitvami I, II in III ter na okuženih območjih iz Priloge II

1.   Zadevne države članice uporabljajo posebne ukrepe za obvladovanje bolezni iz te uredbe na območjih z omejitvami I, II in III, poleg ukrepov za obvladovanje bolezni, ki jih je treba uporabljati v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2020/687 na:

(a)

območjih z omejitvami, vzpostavljenih v skladu s členom 21(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

okuženih območjih, vzpostavljenih v skladu s členom 63 Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

2.   Zadevne države članice poleg ukrepov iz členov 63 do 66 Delegirane Uredbe (EU) 2020/687 uporabljajo posebne ukrepe za obvladovanje bolezni, ki so določeni v tej uredbi in jih je treba uporabljati na območjih z omejitvami II, tudi na območjih, ki so uvrščena na seznam v delu A Priloge II k tej uredbi kot okužena območja.

3.   Pristojni organ zadevne države članice prepove premike pošiljk gojenih prašičev in proizvodov iz njih v druge države članice in tretje države z okuženega območja navedene države članice iz dela A Priloge II.

4.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se prepoved iz odstavka 3 ne uporablja za premike pošiljk mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na okuženem območju iz dela A Priloge III, ki so bili ustrezno obdelani za zmanjšanje tveganja v skladu s Prilogo VII k Delegirani uredbi (EU) 2020/687.

POGLAVJE III

POSEBNI UKREPI ZA OBVLADOVANJE BOLEZNI, KI SE UPORABLJAJO ZA POŠILJKE PRAŠIČEV, GOJENIH NA OBMOČJIH Z OMEJITVAMI I, II IN III, TER PROIZVODOV, PRIDOBLJENIH IZ NJIH, V ZADEVNIH DRŽAVAH ČLANICAH

ODDELEK 1

Uporaba posebnih prepovedi glede premikov pošiljk gojenih prašičev in proizvodov iz njih v zadevnih državah članicah

Člen 9

Posebne prepovedi glede premikov pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, znotraj in zunaj navedenih območij z omejitvami

1.   Pristojni organ zadevne države članice prepove premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, znotraj in zunaj navedenih območij z omejitvami.

2.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se prepoved iz odstavka 1 ne uporablja za:

(a)

premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami I, v obrate, ki so na istem ali drugih območjih z omejitvami I, na območja z omejitvami II in III ali zunaj navedenih območij z omejitvami, če je namembni obrat na ozemlju iste zadevne države članice;

(b)

premike pošiljk prašičev, gojenih v zaprtih obratih na območjih z omejitvami I, II in III, če:

(i)

je pristojni organ zadevne države članice ocenil tveganja, ki izhajajo iz takih premikov, in je v navedeni oceni navedeno, da je tveganje širjenja afriške prašičje kuge zanemarljivo;

(ii)

se prašiči premaknejo samo v drug zaprt obrat v isti zadevni državi članici.

3.   Z odstopanjem od prepovedi iz odstavka 1 tega člena lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, znotraj in zunaj navedenih območij z omejitvami v primerih iz členov 22 do 31, če so izpolnjeni posebni pogoji iz navedenih členov.

Člen 10

Posebne prepovedi glede premikov pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami

1.   Pristojni organ zadevne države članice prepove premike pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami.

2.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se prepoved iz odstavka 1 ne uporablja za premike pošiljk zarodnega materiala prašičev, gojenih v zaprtih obratih na območjih z omejitvami II in III, če:

(a)

je pristojni organ zadevne države članice ocenil tveganja, ki izhajajo iz takih premikov, in je v navedeni oceni navedeno, da je tveganje širjenja afriške prašičje kuge zanemarljivo;

(b)

se zarodni material premakne samo v drug zaprt obrat v isti zadevni državi članici.

3.   Z odstopanjem od prepovedi iz odstavka 1 tega člena lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami v primerih iz členov 32, 33 in 34, če so izpolnjeni posebni pogoji iz navedenih členov.

Člen 11

Posebne prepovedi glede premikov pošiljk živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami

1.   Pristojni organ zadevne države članice prepove premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami.

2.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se prepoved iz odstavka 1 ne uporablja za premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih zunaj območij z omejitvami II in III ter zaklanih v klavnicah, ki so na območjih z omejitvami II in III, če so navedeni živalski stranski proizvodi v obratih in med prevozom jasno ločeni od živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III.

3.   Z odstopanjem od prepovedi iz odstavka 1 tega člena lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami v primerih iz členov 35 do 40, če so izpolnjeni posebni pogoji iz navedenih členov.

Člen 12

Posebne prepovedi glede premikov pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami

1.   Pristojni organ zadevne države članice prepove premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami.

2.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se prepoved iz odstavka 1 tega člena ne uporablja za premike pošiljk mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, ki so bili ustrezno obdelani za zmanjšanje tveganja v skladu s Prilogo VII k Delegirani uredbi (EU) 2020/687, kar zadeva afriško prašičjo kugo, v obratih, določenih v skladu s členom 44(1) te uredbe.

3.   Z odstopanjem od prepovedi iz odstavka 1 tega člena lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami v primerih iz členov 41, 42 in 43, če so izpolnjeni posebni pogoji iz navedenih členov.

Člen 13

Splošne prepovedi glede premikov pošiljk gojenih prašičev in proizvodov iz njih glede na tveganje širjenja afriške prašičje kuge

Pristojni organ zadevne države članice lahko na ozemlju iste države članice prepove premike pošiljk gojenih prašičev in proizvodov, pridobljenih iz gojenih prašičev, če pristojni organ meni, da obstaja tveganje širjenja afriške prašičje kuge na navedene gojene prašiče in proizvode iz njih, od ali prek njih.

ODDELEK 2

Splošni in posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami

Člen 14

Splošni pogoji za odstopanja od posebnih prepovedi glede premikov pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, znotraj in zunaj navedenih območij z omejitvami

1.   Z odstopanjem od posebnih prepovedi glede premikov pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, znotraj in zunaj navedenih območij z omejitvami iz člena 9(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli take premike v primerih iz členov 22 do 25 ter členov 28, 29 in 30, če so izpolnjeni posebni pogoji iz navedenih členov in naslednji pogoji:

(a)

splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in

(b)

dodatni splošni pogoji v zvezi s/z:

(i)

premiki pošiljk gojenih prašičev znotraj in zunaj območij z omejitvami I, II in III iz člena 15, kadar je ustrezno;

(ii)

obrati za gojene prašiče, ki so na območjih z omejitvami I, II in III, iz člena 16;

(iii)

prevoznimi sredstvi, uporabljenimi za prevoz gojenih prašičev z območij z omejitvami I, II in III, iz člena 17.

2.   Pred izdajo dovoljenj iz členov 22 do 25 in členov 28 do 31 pristojni organ zadevne države članice oceni tveganja, ki izhajajo iz takih dovoljenj, v navedeni oceni pa mora biti navedeno, da je tveganje širjenja afriške prašičje kuge zanemarljivo.

3.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se dodatni splošni pogoji iz členov 15 in 16 ne uporabljajo za premike pošiljk prašičev v klavnicah, ki so na območjih z omejitvami I, II in III, če:

(a)

je treba gojene prašiče zaradi izjemnih okoliščin, kot so motnje v obratovanju klavnice, premakniti v drugo klavnico;

(b)

je namembna klavnica bodisi:

(i)

na območjih z omejitvami I, II ali III iste države članice bodisi

(ii)

v izjemnih okoliščinah, kot je neobstoj klavnic iz točke (b)(i), zunaj območij z omejitvami I, II ali III na ozemlju iste države članice;

(c)

je premik odobril pristojni organ zadevne države članice.

Člen 15

Dodatni splošni pogoji glede premikov pošiljk gojenih prašičev in odvzetega zarodnega materiala na območjih z omejitvami I, II in III znotraj in zunaj navedenih območij z omejitvami

1.   Pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, ali zarodnega materiala navedenih živali, odvzetega na območjih z omejitvami II in III, znotraj in zunaj navedenih območij z omejitvami v primerih iz členov 22 do 25 in členov 28 do 34, če so izpolnjeni posebni pogoji iz navedenih členov ter naslednji dodatni splošni pogoji:

(a)

prašiči so bili gojeni v odpremnem obratu in se niso premaknili iz njega v obdobju najmanj 30 dni pred datumom premika ali od rojstva, če so mlajši od 30 dni, v tem obdobju pa nobeni drugi gojeni prašiči iz obratov na območjih z omejitvami II, ki ne izpolnjujejo dodatnih splošnih pogojev iz tega člena in člena 16, ter iz obratov na območjih z omejitvami III niso bili vključeni bodisi:

(i)

v navedeni odpremni obrat bodisi

(ii)

v epidemiološko enoto, v kateri so bili prašiči, ki bodo premaknjeni, popolnoma ločeni. Pristojni organ zadevne države članice po opravljeni oceni tveganja določi meje take epidemiološke enote, s čimer potrdi, da struktura, velikost in razdalja med različnimi epidemiološkimi enotami ter dejavnosti, ki se izvajajo, zagotavljajo ločene objekte za nastanitev, gojenje in krmljenje gojenih prašičev, tako da se virus afriške prašičje kuge ne more širiti iz ene epidemiološke enote v drugo;

(b)

klinični pregled prašičev, gojenih v odpremnem obratu, vključno s tistimi, ki bodo premaknjeni ali uporabljeni za odvzem zarodnega materiala, z ugodnimi rezultati v zvezi z afriško prašičjo kugo je bil opravljen:

(i)

s strani uradnega veterinarja;

(ii)

v 24 urah pred časom:

premika pošiljke prašičev ali

odvzema zarodnega materiala in

(iii)

v skladu s členom 3(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 ter točko A.1 Priloge I k navedeni uredbi;

(c)

po potrebi so bili v skladu z navodili pristojnega organa testi za identifikacijo povzročitelja opravljeni pred datumom premika navedenih pošiljk iz odpremnega obrata ali pred datumom odvzema zarodnega materiala:

(i)

po kliničnem pregledu iz točke (b) prašičev, gojenih v odpremnem obratu, vključno s tistimi prašiči, ki bodo premaknjeni ali uporabljeni za odvzem zarodnega materiala, in

(ii)

v skladu s točko A.2 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/687.

2.   Kadar je to ustrezno, pristojni organ zadevne države članice pred izdajo dovoljenja za premik pošiljk prašičev ali pred datumom odvzema zarodnega materiala pridobi negativne rezultate testov za identifikacijo povzročitelja iz odstavka 1, točka (c).

3.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se v primeru premikov pošiljk gojenih prašičev iz odpremnih obratov, ki so na območjih z omejitvami I in II, znotraj in zunaj navedenih območij z omejitvami v obrate, ki so v isti zadevni državi članici, klinični pregled iz odstavka 1, točka (b):

(a)

opravi le za prašiče, ki bodo premaknjeni, ali

(b)

ga ni treba opraviti, če:

(i)

je odpremni obrat uradni veterinar obiskoval tako pogosto, kot je določeno v členu 16(1), točka (a)(i), in če so v obdobju najmanj dvanajst mesecev pred datumom premika pošiljk prašičev vsi obiski uradnega veterinarja pokazali ugodne rezultate, ki kažejo na to, da:

se v odpremnem obratu izpolnjujejo zahteve za biološko zaščito iz člena 16(1), točka (b),

je uradni veterinar med navedenimi obiski opravil klinični pregled prašičev, gojenih v odpremnem obratu, v zvezi z afriško prašičjo kugo z ugodnimi rezultati v skladu s členom 3(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in točko A.1 Priloge I k navedeni uredbi;

(ii)

je v obdobju najmanj dvanajst mesecev pred datumom premika pošiljke prašičev v odpremnem obratu potekal stalen nadzor iz člena 16(1), točka (c).

4.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se v primeru premikov pošiljk gojenih prašičev iz odpremnega obrata, ki je na območju z omejitvami III, v obrate, ki so znotraj navedenega območja z omejitvami III ali znotraj območij z omejitvami I ali II v isti zadevni državi članici, klinični pregled iz odstavka 1, točka (b):

(a)

opravi le za prašiče, ki bodo premaknjeni, ali

(b)

ga ni treba opraviti, če:

(i)

je odpremni obrat uradni veterinar obiskoval tako pogosto, kot je določeno v členu 16(1), točka (a)(ii), in če so v obdobju najmanj dvanajst mesecev pred datumom premika vsi obiski uradnega veterinarja pokazali ugodne rezultate, ki kažejo na to, da:

se v odpremnem obratu izpolnjujejo zahteve za biološko zaščito iz člena 16(1), točka (b),

je uradni veterinar med navedenimi obiski opravil klinični pregled prašičev, gojenih v odpremnem obratu, v zvezi z afriško prašičjo kugo z ugodnimi rezultati v skladu s členom 3(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in točko A.1 Priloge I k navedeni uredbi;

(ii)

je v obdobju najmanj dvanajst mesecev pred datumom premika v odpremnem obratu potekal stalen nadzor iz člena 16(1), točka (c).

5.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da v primeru premikov pošiljk zarodnega materiala, odvzetega na območjih z omejitvami II in III, v obrate, ki so v isti zadevni državi članici ali drugih državah članicah, kliničnega pregleda iz odstavka 1, točka (b), ni treba opraviti, če:

(a)

je odpremni obrat uradni veterinar obiskoval tako pogosto, kot je določeno v členu 16(1), točka (a)(ii), in če so v obdobju najmanj dvanajst mesecev pred datumom odvzema zarodnega materiala vsi obiski uradnega veterinarja pokazali ugodne rezultate, ki kažejo na to, da:

(i)

se v odpremnem obratu izpolnjujejo zahteve za biološko zaščito iz člena 16(1), točka (b),

(ii)

je uradni veterinar med navedenimi obiski opravil klinični pregled prašičev, gojenih v odpremnem obratu, v zvezi z afriško prašičjo kugo z ugodnimi rezultati v skladu s členom 3(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in točko A.1 Priloge I k navedeni uredbi;

(iii)

je v obdobju najmanj dvanajst mesecev pred datumom odvzema zarodnega materiala v odpremnem obratu potekal stalen nadzor iz člena 16(1), točka (c).

Člen 16

Dodatni splošni pogoji za obrate z gojenimi prašiči na območjih z omejitvami I, II in III

1.   Pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih v obratih na območjih z omejitvami I, II ali III, ali pošiljk zarodnega materiala, odvzetega na območjih z omejitvami II ali III, znotraj in zunaj navedenih območij z omejitvami le v primerih iz členov 22 do 25 in členov 28 do 34, če so izpolnjeni posebni pogoji iz navedenih členov ter naslednji dodatni splošni pogoji:

(a)

uradni veterinar je odpremni obrat obiskal najmanj enkrat po uvrstitvi območij z omejitvami I, II in III na seznam v Prilogi I k tej uredbi ali v obdobju treh mesecev pred datumom premika pošiljke ter zanj velja obveznost rednih obiskov uradnih veterinarjev iz člena 26(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687, kot sledi:

(i)

na območjih z omejitvami I in II: najmanj dvakrat letno, v razmiku najmanj štirih mesecev med takimi obiski;

(ii)

na območju z omejitvami III: najmanj enkrat na tri mesece;

(b)

v odpremnem obratu se izpolnjujejo zahteve za biološko zaščito za afriško prašičjo kugo:

(i)

v skladu z okrepljenimi ukrepi biološke zaščite iz Priloge III in

(ii)

kot je določila zadevna država članica;

(c)

v odpremnem obratu poteka stalen nadzor s testi za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge:

(i)

v skladu s členom 3(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in Prilogo I k navedeni uredbi ter

(ii)

z vsakotedenskimi negativnimi rezultati pri najmanj prvih dveh poginulih gojenih prašičih, starejših od 60 dni, ali, če takih poginulih živali, starejših od 60 dni, ni, pri katerem koli poginulem gojenem prašiču po odstavitvi v vsaki epidemiološki enoti in

(iii)

najmanj v obdobju spremljanja za afriško prašičjo kugo iz Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2020/687 pred premikom pošiljke iz odpremnega obrata ali

(iv)

po potrebi po navodilih pristojnega organa v skladu s členom 15(1), točka (c), če med navedenim obdobjem spremljanja za afriško prašičjo kugo iz točke (c)(iii) tega odstavka v obratu ni nobenih poginulih gojenih prašičev.

2.   Pristojni organ lahko določi, da se obiski odpremnega obrata na območju z omejitvami III iz odstavka 1, točka (a)(ii), opravljajo tako pogosto, kot je določeno v odstavku 1, točka (a)(i), na podlagi ugodnih rezultatov zadnjega obiska po uvrstitvi območij z omejitvami I, II in III na seznam v Prilogi I ali v obdobju treh mesecev pred datumom premika pošiljke, ki kažejo na to, da:

(a)

so v navedenem obratu izpolnjene zahteve za biološko zaščito iz odstavka 1, točka (b), in

(b)

v njem poteka stalen nadzor iz odstavka 1, točka (c).

3.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da ograja, ki preprečuje prehod prašičev, iz točke 2(h) Priloge III in odstavka 1, točka (b)(i), tega člena ni potrebna:

(a)

za obrate z gojenimi prašiči v obdobju šestih mesecev od datuma potrditve prvega izbruha afriške prašičje kuge v predhodno bolezni prosti državi članici ali območju, če:

(i)

pristojni organ države članice oceni tveganja, ki izhajajo iz take odločitve, in je v navedeni oceni navedeno, da je tveganje širjenja afriške prašičje kuge zanemarljivo;

(ii)

je vzpostavljen alternativni sistem, ki zagotavlja, da so prašiči, gojeni v obratih, ločeni od divjih prašičev v državah članicah s populacijo divjih prašičev;

(iii)

se gojeni prašiči iz navedenih obratov ne premikajo v drugo državo članico;

(iv)

se prašiči v navedenih obratih ne gojijo začasno ali stalno na prostem ali

(b)

če ustrezen in stalen nadzor ne pokaže nobenih dokazov o stalni prisotnosti divjih prašičev v navedeni državi članici ali

(c)

za obrate z gojenimi prašiči v obdobju šestih mesecev po datumu objave te uredbe, če se pošiljke prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, ter proizvodov iz njih premikajo samo znotraj navedenih območij z omejitvami v skladu s členi 22, 23, 24, 28 ali 30 te uredbe.

Člen 17

Dodatni splošni pogoji glede prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za prevoz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, znotraj in zunaj navedenih območij z omejitvami

Pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, znotraj in zunaj navedenih območij z omejitvami, samo če prevozna sredstva, ki se uporabljajo za prevoz navedenih pošiljk:

(a)

izpolnjujejo zahteve iz člena 24(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in

(b)

so očiščena in razkužena v skladu s členom 24(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 pod kontrolo ali nadzorom pristojnega organa zadevne države članice.

ODDELEK 3

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali

Člen 18

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali za premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami

Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami znotraj zadevne države članice ali v drugo državo članico v primerih iz členov 22 do 25 in členov 28 do 31 te uredbe, samo če navedene pošiljke spremlja veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 143(2) Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje najmanj eno od naslednjih potrdil o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

(a)

„Prašiči, gojeni na območju z omejitvami I v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“;

(b)

„Prašiči, gojeni na območju z omejitvami II v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“;

(c)

„Prašiči, gojeni na območju z omejitvami III v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“.

Vendar lahko pristojni organ za premike takih pošiljk znotraj iste zadevne države članice odloči, da veterinarskega spričevala ni treba izdati, kot je določeno v členu 143(2), drugi pododstavek, Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 19

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali za premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev z območij z omejitvami I, II in III

1.   Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I ali II, z območij z omejitvami I in II znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico v primerih iz členov 41 in 42 te uredbe, samo če navedene pošiljke spremlja veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 167(1) Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje:

(a)

informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/2154 (16), in

(b)

eno od naslednjih potrdil o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

(i)

„Sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami I v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“;

(ii)

„Sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“.

2.   Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke mesnih proizvodov, vključno z ovitki, ustrezno obdelanih za zmanjšanje tveganja in pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II ali III, z območij z omejitvami I, II in III znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico, samo če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

mesni proizvodi, vključno z ovitki, so bili ustrezno obdelani za zmanjšanje tveganja v skladu s Prilogo VII k Delegirani uredbi (EU) 2020/687;

(b)

navedene pošiljke spremlja veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 167(1) Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje:

(i)

informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 3 Delegirane uredbe (EU) 2020/2154, in

(ii)

naslednje potrdilo o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

„Mesni proizvodi, vključno z ovitki, ustrezno obdelani za zmanjšanje tveganja in pridobljeni iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II ali III v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“.

3.   Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III ter zaklanih v klavnicah, ki so na območjih z omejitvami I, II ali III, ali v klavnicah, ki so zunaj navedenih območij z omejitvami, zunaj območij z omejitvami I, II in III znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico, samo če navedene pošiljke spremlja:

(a)

veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 167(1) Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 3 Delegirane uredbe (EU) 2020/2154, in

(b)

eno od naslednjih potrdil o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

(i)

„Sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III ter zaklanih na območjih z omejitvami I, II ali III v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“; ali

(ii)

„Sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih in zaklanih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“; ali

(iii)

„Sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih in zaklanih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III, ter proizvedeni ali predelani na območjih z omejitvami I, II ali III v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“.

4.   Za premike pošiljk iz odstavkov 1, 2 in 3 tega člena znotraj iste zadevne države članice lahko pristojni organ odloči, da veterinarskega spričevala ni treba izdati, kot je določeno v členu 167(1), prvi pododstavek, Uredbe (EU) 2016/429.

5.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da lahko v primerih, ki niso zajeti s členom 167(1), prvi pododstavek, Uredbe (EU) 2016/429, oznaka zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, identifikacijska oznaka iz člena 5(1), točka (b), Uredbe (ES) št. 853/2004, ki se uporablja za sveže meso ali mesne proizvode, vključno z ovitki, nadomesti veterinarsko spričevalo za premike pošiljk v druge države članice pod naslednjimi pogoji:

(a)

oznaka zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, identifikacijska oznaka se uporablja za sveže meso ali mesne proizvode, vključno z ovitki, v:

(i)

obratih, določenih v skladu s členom 44(1) te uredbe, ali

(ii)

obratih, ki ravnajo samo s svežim mesom in mesnimi proizvodi, vključno z ovitki, pridobljenimi iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami I ali območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III, ter ki so uvrščeni na seznam obratov iz odstavka 6 tega člena;

(b)

veterinarsko spričevalo se nadomesti samo za naslednje pošiljke:

(i)

svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I ali II, z navedenih območij z omejitvami v drugo državo članico, kot je določeno v odstavku 1;

(ii)

mesnih proizvodov, vključno z ovitki, ustrezno obdelanih za zmanjšanje tveganja in pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I ali II, z navedenih območij z omejitvami v drugo državo članico, kot je določeno v odstavku 2;

(iii)

svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III ter zaklanih na navedenih območjih ali zaklanih v klavnicah na območjih z omejitvami I, II ali III, z navedenih območij z omejitvami v drugo državo članico, kot je določeno v odstavku 3;

(iv)

svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III, ter proizvedenih ali predelanih na območjih z omejitvami I, II ali III, z navedenih območij z omejitvami v drugo državo članico, kot je določeno v odstavku 3;

(c)

pristojni organ zadevne države članice zagotavlja, da je vzpostavljen alternativni sistem, ki zagotavlja, da so pošiljke iz točke (b) sledljive in da se pri navedenih pošiljkah izvajajo posebni ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz te uredbe.

6.   Pristojni organ zadevne države članice:

(a)

Komisiji in drugim državam članicam zagotovi povezavo do spletnega mesta pristojnega organa s seznamom obratov na območjih z omejitvami I, II in III:

(i)

ki ravnajo samo s svežim mesom ali mesnimi proizvodi, vključno z ovitki, pridobljenimi iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I ali območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III, ter

(ii)

ki jim je pristojni organ zadevne države članice omogočil, da lahko veterinarsko spričevalo za premike pošiljk v druge države članice nadomestijo z oznako zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, identifikacijsko oznako iz odstavka 5;

(b)

posodablja seznam iz točke (a).

Člen 20

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali za premike pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih v obratih, ki so na območjih z omejitvami II ali III, zunaj navedenih območij z omejitvami

Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II ali III, zunaj navedenih območij z omejitvami znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico v primerih iz členov 32, 33 in 34 te uredbe, samo če navedene pošiljke spremlja veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 161(1) Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje najmanj eno od naslednjih potrdil o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

(a)

„Zarodni material, pridobljen od prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“;

(b)

„Zarodni material, pridobljen od prašičev, gojenih na območju z omejitvami III v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“.

Vendar lahko pristojni organ za premike pošiljk znotraj iste zadevne države članice odloči, da veterinarskega spričevala ni treba izdati, kot je določeno v členu 161(2), drugi pododstavek, Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 21

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali za premike pošiljk snovi kategorij 2 in 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II ali III, zunaj navedenih območij z omejitvami

Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke snovi kategorij 2 in 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II ali III, zunaj navedenih območij z omejitvami znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico v primerih, ki jih zajemajo členi 35 do 40, samo če navedene pošiljke spremljata:

(a)

komercialni dokument iz poglavja III Priloge VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011 in

(b)

veterinarsko spričevalo, navedeno v členu 22(5) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in določeno v Prilogi VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011.

Vendar lahko pristojni organ za premike znotraj iste zadevne države članice odloči, da se veterinarsko spričevalo ne izda, kot je določeno v členu 22(6) Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

ODDELEK 4

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami I, znotraj in zunaj navedenega območja z omejitvami

Člen 22

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami I, znotraj in zunaj navedenega območja z omejitvami

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami I, znotraj in zunaj navedenega območja z omejitvami v:

(a)

obrat, ki je na ozemlju iste zadevne države članice:

(i)

na istem ali drugem območju z omejitvami I;

(ii)

na območjih z omejitvami II ali III;

(iii)

zunaj območij z omejitvami I, II in III;

(b)

obrat, ki je na ozemlju druge države članice;

(c)

tretje države.

2.   Pristojni organ izda dovoljenja iz odstavka 1, samo če so izpolnjeni:

(a)

splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

dodatni splošni pogoji iz člena 14(2), člena 15(1), točki (b) in (c), člena 15(2) in (3) ter členov 16 in 17.

ODDELEK 5

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, znotraj in zunaj navedenega območja z omejitvami

Člen 23

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, znotraj in zunaj navedenega območja z omejitvami na ozemlju iste zadevne države članice

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, znotraj in zunaj navedenega območja z omejitvami v obrat, ki je na ozemlju iste zadevne države članice:

(a)

na istem ali drugem območju z omejitvami II;

(b)

na območjih z omejitvami I ali III;

(c)

zunaj območij z omejitvami I, II in III.

2.   Pristojni organ izda dovoljenja iz odstavka 1, samo če so izpolnjeni:

(a)

splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

dodatni splošni pogoji iz člena 14(2) ter členov 15, 16 in 17.

3.   Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da prašiči, za katere velja odobreni premik iz odstavka 1 tega člena, ostanejo v namembnem obratu najmanj v obdobju spremljanja afriške prašičje kuge iz Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2020/687.

Člen 24

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, znotraj in zunaj navedenega območja z omejitvami v klavnico, ki je na ozemlju iste zadevne države članice, za takojšnji zakol

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, znotraj in zunaj navedenega območja z omejitvami v klavnico, ki je na ozemlju iste zadevne države članice, če:

(a)

se gojeni prašiči premikajo za takojšnji zakol;

(b)

je namembna klavnica določena v skladu s členom 44(1).

2.   Pristojni organ izda dovoljenja iz odstavka 1, samo če so izpolnjeni:

(a)

splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

dodatni splošni pogoji iz člena 14(2), člena 15(1), točki (b) in (c), člena 15(2) in (3) ter členov 16 in 17.

3.   Kadar premiki iz odstavka 1 tega člena ne izpolnjujejo pogojev iz odstavka 2 tega člena, lahko pristojni organ zadevne države članice z odstopanjem od prepovedi iz člena 9(1) dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, znotraj in zunaj navedenega območja z omejitvami, če:

(a)

je pristojni organ zadevne države članice pred izdajo dovoljenja ocenil tveganja, ki izhajajo iz takega dovoljenja, in je v navedeni oceni navedeno, da je tveganje širjenja afriške prašičje kuge zanemarljivo;

(b)

se gojeni prašiči premikajo za takojšnji zakol in v skladu s členom 28(2), členom 29(2), točka (a), ter členom 29(2), točka (b)(i) do (v), Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(c)

je namembna klavnica določena v skladu s členom 44(1) in je:

(i)

znotraj istega ali drugega območja z omejitvami II čim bližje odpremnemu obratu;

(ii)

na območjih z omejitvami I ali III na ozemlju iste zadevne države članice, kadar živali ni mogoče zaklati na območju z omejitvami II;

(iii)

na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III na ozemlju iste države članice, kadar živali ni mogoče zaklati na območjih z omejitvami I, II ali III;

(d)

so živalski stranski proizvodi, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, predelani ali odstranjeni v skladu s členoma 35 in 39;

(e)

se sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, premaknejo samo iz klavnice znotraj iste države članice v skladu s členom 41(2), točka (b).

Člen 25

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami na območja z omejitvami II ali III v drugi državi članici

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami v obrat, ki je na območjih z omejitvami II ali III v drugi državi članici.

2.   Pristojni organ zadevne države članice izda dovoljenja iz odstavka 1, samo kadar:

(a)

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2) ter členov 15, 16 in 17;

(c)

je bil v skladu s členom 26 vzpostavljen postopek usmerjanja;

(d)

gojeni prašiči izpolnjujejo katera koli druga dodatna ustrezna jamstva v zvezi z afriško prašičjo kugo na podlagi pozitivnega rezultata ocene tveganja ukrepov proti širjenju navedene bolezni:

(i)

ki jih zahteva pristojni organ odpremnega obrata;

(ii)

ki jih pristojni organi držav članic prehoda in namembnega obrata odobrijo pred premikom pošiljke gojenih prašičev;

(e)

v odpremnem obratu pri gojenih prašičih v obdobju najmanj dvanajst mesecev pred datumom premika pošiljke gojenih prašičev v skladu s členom 11 Delegirane uredbe (EU) 2020/687 ni bil uradno potrjen noben izbruh afriške prašičje kuge;

(f)

je izvajalec dejavnosti pristojni organ vnaprej obvestil o nameri premika pošiljke gojenih prašičev v skladu s členom 152, točka (b), Uredbe (EU) 2016/429 in členom 96 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/688 (17).

3.   Pristojni organ zadevne države članice:

(a)

pripravi seznam obratov, ki izpolnjujejo jamstva iz odstavka 2, točka (d);

(b)

v okviru Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo obvesti Komisijo in druge države članice o jamstvih, določenih v skladu z odstavkom 2, točka (d), ter o odobritvi pristojnih organov, določeni v skladu z odstavkom 2, točka (d)(ii).

4.   Odobritev iz odstavka 2, točka (d)(ii), tega člena in obveznost obveščanja iz odstavka 3, točka (b), tega člena se ne zahtevata, če so odpremni obrat, kraji prehoda in namembni obrat vsi na območjih z omejitvami I, II ali III ter so navedena območja z omejitvami kontinuirana, s čimer se zagotovijo premiki pošiljke gojenih prašičev samo prek navedenih območij z omejitvami I, II ali III v skladu s posebnimi pogoji iz člena 22(4) Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Člen 26

Posebni postopek usmerjanja za odobritev odstopanj za premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami na območja z omejitvami II ali III v drugi državi članici

1.   Pristojni organ zadevne države članice vzpostavi postopek usmerjanja, kot je določeno v členu 25(2), točka (c), za premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami v obrat, ki je na območjih z omejitvami II ali III v drugi državi članici, pod nadzorom pristojnih organov:

(a)

odpremnega obrata;

(b)

držav članic prehoda;

(c)

namembnega obrata.

2.   Pristojni organ odpremnega obrata:

(a)

zagotovi, da je vsako prevozno sredstvo, ki se uporablja za premike pošiljk gojenih prašičev iz odstavka 1:

(i)

posamezno opremljeno s satelitskim navigacijskim sistemom za določanje, prenos in beleženje lokacije v realnem času;

(ii)

zapečateno s strani uradnega veterinarja takoj po natovarjanju pošiljke gojenih prašičev; le uradni veterinar ali izvršilni organ zadevne države članice lahko v dogovoru s pristojnim organom odstrani zalivko in jo nadomesti z novo, kadar je to ustrezno;

(b)

vnaprej obvesti pristojni organ v kraju namembnega obrata in, kadar je to ustrezno, pristojni organ v državi članici prehoda o nameri pošiljanja pošiljke gojenih prašičev;

(c)

vzpostavi sistem, prek katerega morajo izvajalci dejavnosti pristojni organ v kraju odpremnega obrata takoj obvestiti o vsaki nesreči ali okvari vsakega prevoznega sredstva, ki se uporablja za prevoz pošiljke gojenih prašičev;

(d)

obratu zagotovi načrt ravnanja v nujnih primerih, hierarhijo dajanja navodil in potrebne dogovore o sodelovanju med pristojnimi organi iz odstavka 1, točke (a), (b) in (c), v primeru morebitnih nesreč med prevozom, kakršne koli velike okvare ali kakršne koli goljufive dejavnosti prevoznika.

Člen 27

Obveznosti pristojnega organa zadevne države članice v kraju namembnega obrata za pošiljke prašičev, gojenih na območju z omejitvami II druge države članice

Pristojni organ zadevne države članice v kraju namembnega obrata za pošiljke prašičev, gojenih na območju z omejitvami II druge države članice:

(a)

brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ odpremnega obrata o prihodu pošiljke;

(b)

zagotovi, da gojeni prašiči bodisi:

(i)

ostanejo v namembnem obratu najmanj v obdobju spremljanja afriške prašičje kuge iz Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2020/687 bodisi

(ii)

se premaknejo neposredno v klavnico, določeno v skladu s členom 44(1).

ODDELEK 6

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, znotraj in zunaj navedenega območja z omejitvami

Člen 28

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, znotraj navedenega območja in zunaj navedenega območja z omejitvami na območje z omejitvami I ali II v isti zadevni državi članici

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9(1) lahko v izjemnih okoliščinah, kadar zaradi navedene prepovedi v obratu, v katerem se gojijo prašiči, prihaja do težav na področju dobrobiti živali, pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, zunaj navedenega območja z omejitvami v obrat, ki je na območju z omejitvami II, če pa tako območje z omejitvami II v navedeni državi članici ne obstaja, na območju z omejitvami I na ozemlju iste države članice, če:

(a)

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2), člena 15(1), (2) in (4) ter členov 16 in 17;

(c)

namembni obrat spada v isto dobavno verigo in je treba gojene prašiče premakniti, da se zaključi proizvodni cikel.

2.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, v obrat na navedenem območju z omejitvami na ozemlju iste zadevne države članice, če so izpolnjeni:

(a)

splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

dodatni splošni pogoji iz člena 14(2), člena 15(1), (2) in (4) ter členov 16 in 17.

3.   Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da se gojeni prašiči najmanj v obdobju spremljanja afriške prašičje kuge iz Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2020/687 ne premaknejo iz namembnega obrata, ki je na območju z omejitvami I, II ali III.

Člen 29

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, zunaj navedenega območja z omejitvami za namene takojšnjega zakola v isti zadevni državi članici

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9(1) lahko v izjemnih okoliščinah, kadar zaradi navedene prepovedi v obratu, v katerem se gojijo prašiči, prihaja do težav na področju dobrobiti živali, ter v primeru logističnih omejitev zmogljivosti za zakol v klavnicah, ki so na območju z omejitvami III in so določene v skladu s členom 44(1), ali če določene klavnice na območju z omejitvami III ni, pristojni organ zadevne države članice za namene takojšnjega zakola dovoli premike prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, zunaj navedenega območja z omejitvami v klavnico, določeno v skladu s členom 44(1), v isti državi članici čim bližje odpremnemu obratu, ki je:

(a)

na območju z omejitvami II;

(b)

na območju z omejitvami I, kadar živali ni mogoče zaklati na območju z omejitvami II;

(c)

zunaj območij z omejitvami I, II in III, kadar živali ni mogoče zaklati na navedenih območjih z omejitvami.

2.   Pristojni organ zadevne države članice izda dovoljenje iz odstavka 1, samo kadar:

(a)

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2), člena 15(1), točki (b) in (c), člena 15(2) ter členov 16 in 17.

3.   Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da:

(a)

so gojeni prašiči namenjeni za takojšnji zakol neposredno v klavnico, določeno v skladu s členom 44(1);

(b)

so prašiči z območja z omejitvami III ob prihodu v določeno klavnico ločeni od drugih prašičev in so zaklani bodisi:

(i)

na določen dan, ko se zakoljejo le prašiči z območja z omejitvami III, bodisi

(ii)

na koncu dneva zakola, s čimer se zagotovi, da drugi gojeni prašiči po tem niso zaklani;

(c)

je po zakolu prašičev z območja z omejitvami III in pred začetkom zakola drugih gojenih prašičev klavnica očiščena in razkužena v skladu z navodili pristojnega organa zadevne države članice.

4.   Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da:

(a)

so živalski stranski proizvodi, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, ki se premikajo zunaj navedenega območja z omejitvami, predelani ali odstranjeni v skladu s členoma 35 in 40;

(b)

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, ki se premikajo zunaj območja z omejitvami III, predelani in skladiščeni v skladu s členom 43, točka (d).

5.   Kadar premiki iz odstavka 1 tega člena ne izpolnjujejo pogojev iz odstavka 2 tega člena, lahko pristojni organ zadevne države članice z odstopanjem od prepovedi iz člena 9(1) dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, zunaj navedenega območja z omejitvami, če:

(a)

je pristojni organ zadevne države članice pred izdajo dovoljenja ocenil tveganja, ki izhajajo iz takega dovoljenja, in je v navedeni oceni navedeno, da je tveganje širjenja afriške prašičje kuge zanemarljivo;

(b)

se gojeni prašiči premikajo za takojšnji zakol pod pogoji iz člena 29(3), točki (b) in (c), ter v skladu s členom 28(2) in členom 29(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(c)

je namembna klavnica določena v skladu s členom 44(1) in je:

(i)

na drugem območju z omejitvami III na ozemlju iste zadevne države članice čim bližje odpremnemu obratu;

(ii)

na območjih z omejitvami II ali I na ozemlju iste zadevne države članice čim bližje odpremnemu obratu, kadar živali ni mogoče zaklati na območju z omejitvami III;

(iii)

na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III na ozemlju iste države članice, kadar živali ni mogoče zaklati na območjih z omejitvami I, II ali III;

(d)

so živalski stranski proizvodi, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, predelani ali odstranjeni v skladu s členi 35, 38 in 40;

(e)

se sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, premaknejo samo iz klavnice znotraj iste države članice v skladu s členom 41(2), točka (b)(i).

Člen 30

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, znotraj navedenega območja z omejitvami v klavnico, ki je na ozemlju iste zadevne države članice, za takojšnji zakol

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, v klavnico na navedenem območju z omejitvami na ozemlju iste zadevne države članice, če:

(a)

se gojeni prašiči premikajo za takojšnji zakol;

(b)

je namembna klavnica:

(i)

določena v skladu s členom 44(1) in

(ii)

na istem območju z omejitvami III;

(c)

so živalski stranski proizvodi, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, predelani ali odstranjeni v skladu s členi 35, 38 in 40;

(d)

se sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, premaknejo samo iz klavnice znotraj iste države članice v skladu s členom 43, točka (d).

2.   Pristojni organ izda dovoljenja iz odstavka 1, samo če so izpolnjeni:

(a)

splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

dodatni splošni pogoji iz člena 14(2), člena 15(1), točki (b) in (c), člena 15(2) in (4) ter členov 16 in 17.

3.   Kadar premiki pošiljk gojenih prašičev iz odstavka 1 tega člena ne izpolnjujejo pogojev iz odstavka 2 tega člena, lahko pristojni organ zadevne države članice z odstopanjem od prepovedi iz člena 9(1) dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, v klavnico znotraj navedenega območja z omejitvami, če:

(a)

je pristojni organ zadevne države članice pred izdajo dovoljenja ocenil tveganja, ki izhajajo iz takega dovoljenja, in je v navedeni oceni navedeno, da je tveganje širjenja afriške prašičje kuge zanemarljivo;

(b)

se gojeni prašiči premikajo za takojšnji zakol;

(c)

je namembna klavnica:

(i)

določena v skladu s členom 44(1) in

(ii)

znotraj istega območja z omejitvami III čim bližje odpremnemu obratu;

(d)

so živalski stranski proizvodi, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, predelani ali odstranjeni v skladu s členi 35, 38 in 40;

(e)

je sveže meso, pridobljeno iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, označeno in se premika v skladu s posebnimi pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk svežega mesa, pridobljenega iz gojenih živali vrst s seznama, iz nekaterih obratov iz člena 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 v predelovalni obrat za namene obdelave za zmanjšanje tveganja iz Priloge VII k navedeni uredbi.

ODDELEK 7

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami, v odobreni objekt za živalske stranske proizvode

Člen 31

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II ali III, v odobreni objekt za živalske stranske proizvode, ki je znotraj ali zunaj območij z omejitvami I, II in III v isti zadevni državi članici

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II ali III, v odobreni objekt za živalske stranske proizvode, ki je znotraj ali zunaj območij z omejitvami I, II in III v isti zadevni državi članici, v katerem:

(a)

se gojeni prašiči usmrtijo takoj in

(b)

se nastali živalski stranski proizvodi odstranijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

2.   Pristojni organ zadevne države članice izda dovoljenje iz odstavka 1, samo kadar:

(a)

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2) in člena 17.

ODDELEK 8

Posebni pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami

Člen 32

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, z navedenega območja z omejitvami na ozemlju iste zadevne države članice

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 10(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk zarodnega materiala iz registriranih ali odobrenih obratov z zarodnim materialom, ki so na območju z omejitvami II, na drugo območje z omejitvami II ali na območja z omejitvami I ali III ali na območja zunaj območij z omejitvami I, II in III na ozemlju iste države članice, če:

(a)

je bil zarodni material odvzet oziroma zbran, pridobljen, pripravljen in shranjen v obratih ter pridobljen od gojenih prašičev, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 15(1), točki (b) in (c), člena 15(2) in (5) ter člena 16;

(b)

so bili samci darovalci in samice darovalke prašičev gojeni v obratih z zarodnim materialom, v katere najmanj 30 dni pred datumom odvzema oziroma zbiranja ali pridobivanja zarodnega materiala niso bili vključeni nobeni drugi gojeni prašiči iz obratov na območjih z omejitvami II, ki ne izpolnjujejo dodatnih splošnih pogojev iz členov 15 in 16, ter iz obratov na območjih z omejitvami III.

Člen 33

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, z navedenega območja z omejitvami na ozemlju iste zadevne države članice

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 10(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk zarodnega materiala iz odobrenih obratov z zarodnim materialom, ki so na območju z omejitvami III, na drugo območje z omejitvami III ali na območja z omejitvami I ali II ali na območja zunaj območij z omejitvami I, II in III na ozemlju iste države članice, če:

(a)

je bil zarodni material odvzet oziroma zbran, pridobljen, pripravljen in shranjen v obratih ter pridobljen od gojenih prašičev, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 15(1), točki (b) in (c), člena 15(2) in (5) ter člena 16;

(b)

so bili samci darovalci in samice darovalke prašičev gojeni v odobrenih obratih z zarodnim materialom:

(i)

od rojstva ali vsaj tri mesece pred datumom odvzema oziroma zbiranja zarodnega materiala;

(ii)

v katere najmanj 30 dni pred datumom odvzema oziroma zbiranja ali pridobivanja zarodnega materiala niso bili vključeni nobeni drugi gojeni prašiči iz obratov na območjih z omejitvami II, ki ne izpolnjujejo dodatnih splošnih pogojev iz členov 15 in 16, ter iz obratov na območjih z omejitvami III;

(c)

je za vse gojene prašiče v odobrenem obratu z zarodnim materialom vsaj enkrat letno opravljen laboratorijski pregled v zvezi z afriško prašičjo kugo in so rezultati ugodni.

Člen 34

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, z navedenega območja z omejitvami na območja z omejitvami II ali III v drugi državi članici

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 10(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, iz odobrenega obrata z zarodnim materialom, ki je na območju z omejitvami II, na območja z omejitvami II ali III na ozemlju druge zadevne države članice, če:

(a)

je bil zarodni material odvzet oziroma zbran, pridobljen, pripravljen in shranjen v obratih z zarodnim materialom v skladu s pogoji iz člena 15(1), točki (b) in (c), člena 15(2) ter člena 16;

(b)

so bili samci darovalci in samice darovalke prašičev gojeni v odobrenih obratih z zarodnim materialom:

(i)

od rojstva ali vsaj tri mesece pred datumom odvzema oziroma zbiranja zarodnega materiala;

(ii)

v katere najmanj 30 dni pred datumom odvzema oziroma zbiranja ali pridobivanja zarodnega materiala niso bili vključeni nobeni drugi gojeni prašiči z območij z omejitvami II in III;

(c)

pošiljke zarodnega materiala izpolnjujejo katera koli druga ustrezna jamstva za zdravje živali na podlagi pozitivnega rezultata ocene tveganja ukrepov proti širjenju afriške prašičje kuge:

(i)

ki jih zahtevajo pristojni organi odpremnega obrata;

(ii)

ki jih pristojni organ države članice namembnega obrata odobri pred datumom premika pošiljk zarodnega materiala;

(d)

je za vse gojene prašiče v odobrenem odpremnem obratu z zarodnim materialom vsaj enkrat letno opravljen laboratorijski pregled v zvezi z afriško prašičjo kugo in so rezultati ugodni.

2.   Pristojni organ zadevne države članice:

(a)

pripravi seznam odobrenih obratov z zarodnim materialom, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1 tega člena in so pooblaščeni za premike pošiljk zarodnega materiala z območja z omejitvami II v navedeni zadevni državi članici na območja z omejitvami II in III v drugi zadevni državi članici; seznam vsebuje informacije o odobrenih obratih z zarodnim materialom prašičev, ki jih mora pristojni organ zadevne države članice hraniti v skladu s členom 7 Delegirane uredbe (EU) 2020/686;

(b)

seznam iz točke (a) javno objavi na svojem spletnem mestu in ga posodablja;

(c)

Komisiji in drugim državam članicam zagotovi povezavo do spletnega mesta iz točke (b).

ODDELEK 9

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami

Člen 35

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami znotraj iste države članice za namene predelave ali odstranjevanja

1.   Z odstopanjem od člena 11(1) te uredbe lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami v objekt ali obrat, ki ga je pristojni organ odobril za namene predelave, odstranjevanja kot odpadkov s sežiganjem ali odstranjevanja ali predelave s sosežiganjem živalskih stranskih proizvodov iz člena 24(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (ES) št. 1069/2009 ter ki je zunaj območij z omejitvami II ali III znotraj iste države članice, če so prevozna sredstva posamezno opremljena s satelitskim navigacijskim sistemom za določanje, prenos in beleženje lokacije v realnem času.

2.   Prevoznik, odgovoren za premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov iz odstavka 1:

(a)

pristojnemu organu omogoči, da s satelitskim navigacijskim sistemom nadzoruje premikanje prevoznega sredstva v realnem času;

(b)

hrani elektronske zapise o navedenem premikanju najmanj dva meseca od datuma premikanja pošiljke.

3.   Pristojni organ lahko odloči, da se satelitski navigacijski sistem iz odstavka 1 nadomesti s pečatenjem posameznega prevoznega sredstva, če:

(a)

se pošiljke živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, premikajo le znotraj iste države članice za namene iz odstavka 1;

(b)

je vsako prevozno sredstvo zapečateno s strani uradnega veterinarja takoj po natovarjanju pošiljke živalskih stranskih proizvodov; le uradni veterinar ali izvršilni organ države članice lahko v dogovoru s pristojnim organom zadevne države članice odstrani zalivko in jo nadomesti z novo, kadar je to ustrezno.

4.   Z odstopanjem od člena 11(1) lahko pristojni organ zadevne države članice odloči, da dovoli premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov iz odstavka 1 tega člena prek objekta za začasno zbiranje, odobrenega v skladu s členom 24(1), točka (i), Uredbe (ES) št. 1069/2009, če:

(a)

je pristojni organ zadevne države članice ocenil tveganja, ki izhajajo iz takih premikov, in je v navedeni oceni navedeno, da je tveganje širjenja afriške prašičje kuge zanemarljivo;

(b)

se živalski stranski proizvodi premaknejo le v odobren objekt za začasno zbiranje, ki je čim bližje odpremnemu obratu v isti zadevni državi članici.

Člen 36

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk gnoja, pridobljenega od prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami znotraj iste države članice

1.   Z odstopanjem od člena 11(1) te uredbe lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk gnoja, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, pridobljenega od prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, na odlagališče, ki je zunaj navedenih območij z omejitvami znotraj iste države članice, v skladu s posebnimi pogoji iz člena 51 Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

2.   Z odstopanjem od člena 11(1) te uredbe lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk gnoja, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, za predelavo ali odstranjevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 v objekt, odobren za navedene namene, na ozemlju iste države članice.

3.   Prevoznik, odgovoren za premike pošiljk gnoja, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, iz odstavkov 1 in 2:

(a)

pristojnemu organu omogoči, da s satelitskim navigacijskim sistemom nadzoruje premikanje prevoznega sredstva v realnem času;

(b)

hrani elektronske zapise o navedenem premikanju najmanj dva meseca od datuma premikanja pošiljke.

4.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se satelitski navigacijski sistem iz odstavka 3, točka (a), nadomesti s pečatenjem posameznega prevoznega sredstva, če uradni veterinar vsako prevozno sredstvo zapečati takoj po natovarjanju pošiljke gnoja, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, iz odstavkov 1 in 2.

Le uradni veterinar ali izvršilni organ zadevne države članice lahko v dogovoru z navedenim pristojnim organom odstrani navedeno zalivko in jo nadomesti z novo, kadar je to ustrezno.

Člen 37

Posebni pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk snovi kategorije 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II, zunaj navedenih območij z omejitvami znotraj iste države članice za namene predelave živalskih stranskih proizvodov iz člena 24(1), točke (a), (e) in (g), Uredbe (ES) št. 1069/2009

1.   Z odstopanjem od člena 11(1) te uredbe lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk snovi kategorije 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami v objekt ali obrat, ki ga je pristojni organ odobril za namene nadaljnje predelave v predelano krmo, za proizvodnjo predelane hrane za hišne živali in pridobljenih proizvodov, namenjenih za uporabo zunaj krmne verige, ali za pretvorbo živalskih stranskih proizvodov v bioplin ali kompost, kot je navedeno v členu 24(1), točke (a), (e) in (g), Uredbe (ES) št. 1069/2009, ter ki je zunaj območja z omejitvami II znotraj iste države članice, če:

(a)

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2);

(c)

snovi kategorije 3 izvirajo iz gojenih prašičev in obratov, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz člena 15(1), točki (b) in (c), člena 15(2) in (3) ter člena 16;

(d)

so snovi kategorije 3 pridobljene iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II in zaklanih bodisi:

(i)

na območju z omejitvami II:

iste zadevne države članice ali

druge zadevne države članice v skladu s členom 25

bodisi

(ii)

zunaj območja z omejitvami II v isti zadevni državi članici v skladu s členom 24;

(e)

je prevozno sredstvo posamezno opremljeno s satelitskim navigacijskim sistemom za določanje, prenos in beleženje lokacije v realnem času;

(f)

se pošiljke snovi kategorije 3 premikajo iz klavnice ali drugih obratov nosilcev živilske dejavnosti, določenih v skladu s členom 44(1), neposredno v:

(i)

predelovalni obrat za predelavo pridobljenih proizvodov iz Priloge X k Uredbi (EU) št. 142/2011;

(ii)

obrat za proizvodnjo hrane za hišne živali, odobren za proizvodnjo predelane hrane za hišne živali iz poglavja II, točka 3(a) in točka 3(b)(i), (ii) in (iii), Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011;

(iii)

obrat za pridobivanje bioplina ali kompostiranje, odobren za pretvorbo živalskih stranskih proizvodov v kompost ali bioplin v skladu s standardnimi parametri pretvorbe iz poglavja III, oddelek 1, Priloge V k Uredbi (EU) št. 142/2011, ali

(iv)

predelovalni obrat za predelavo pridobljenih proizvodov iz Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011.

2.   Prevoznik, odgovoren za premike pošiljk snovi kategorije 3 iz odstavka 1:

(a)

pristojnemu organu omogoči, da s satelitskim navigacijskim sistemom nadzoruje premikanje prevoznega sredstva v realnem času;

(b)

hrani elektronske zapise o navedenem premikanju najmanj dva meseca od datuma premikanja pošiljke.

3.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se satelitski navigacijski sistem iz odstavka 1, točka (e), nadomesti s pečatenjem posameznega prevoznega sredstva, če:

(a)

se snovi kategorije 3:

(i)

pridobijo iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II;

(ii)

premikajo le znotraj iste države članice za namene iz odstavka 1;

(b)

uradni veterinar vsako prevozno sredstvo zapečati takoj po natovarjanju pošiljke snovi kategorije 3 iz odstavka 1.

Le uradni veterinar ali izvršilni organ zadevne države članice lahko v dogovoru s pristojnim organom navedene države članice odstrani navedeno zalivko in jo nadomesti z novo, kadar je to ustrezno.

Člen 38

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk snovi kategorije 2, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami za namene predelave in odstranjevanja v drugo državo članico

1.   Z odstopanjem od člena 11(1) te uredbe lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov snovi kategorije 2, ki niso gnoj, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, iz člena 36 te uredbe in ki so pridobljeni iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, v predelovalni obrat za predelavo po metodah 1 do 5 iz poglavja III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 142/2011 ali v obrat za sežiganje ali sosežiganje, kot je navedeno v členu 24(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (ES) št. 1069/2009, ki je v drugi državi članici, če:

(a)

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2);

(c)

je prevozno sredstvo posamezno opremljeno s satelitskim navigacijskim sistemom za določanje, prenos in beleženje lokacije v realnem času.

2.   Prevoznik, odgovoren za premike pošiljk snovi kategorije 2 iz odstavka 1 tega člena, ki niso gnoj, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, iz člena 36:

(a)

pristojnemu organu zadevne države članice omogoči, da s satelitskim navigacijskim sistemom nadzoruje premikanje prevoznega sredstva v realnem času, in

(b)

hrani elektronske zapise o navedenem premikanju najmanj dva meseca od datuma premikanja pošiljke.

3.   Pristojni organi odpremnih in namembnih držav članic za pošiljke snovi kategorije 2 iz odstavka 1 tega člena, ki niso gnoj, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, iz člena 36 te uredbe, zagotovijo nadzor nad navedenimi pošiljkami v skladu s členom 48 Uredbe (ES) št. 1069/2009.

Člen 39

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk snovi kategorije 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami za nadaljnjo predelavo ali pretvorbo v drugo državo članico

1.   Z odstopanjem od člena 11(1) te uredbe lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk snovi kategorije 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami v objekt ali obrat, ki ga je pristojni organ odobril za predelavo snovi kategorije 3 v predelano krmo, predelano hrano za hišne živali, pridobljene proizvode, namenjene za uporabo zunaj krmne verige, ali pretvorbo snovi kategorije 3 v bioplin ali kompost, kot je navedeno v členu 24(1), točke (a), (e) in (g), Uredbe (ES) št. 1069/2009, ter ki je v drugi državi članici, če:

(a)

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2);

(c)

snovi kategorije 3 izvirajo iz gojenih prašičev in obratov, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz člena 15(1), točki (b) in (c), člena 15(2) in (3) ter člena 16;

(d)

so snovi kategorije 3 iz odstavka 1 pridobljene iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II in zaklanih bodisi:

(i)

na območju z omejitvami II:

iste zadevne države članice ali

druge zadevne države članice v skladu s členom 25

bodisi

(ii)

zunaj območja z omejitvami II v isti zadevni državi članici v skladu s členom 24;

(e)

je prevozno sredstvo posamezno opremljeno s satelitskim navigacijskim sistemom za določanje, prenos in beleženje lokacije v realnem času;

(f)

se živalski stranski proizvodi premaknejo neposredno iz klavnice ali drugih obratov nosilcev živilske dejavnosti, določenih v skladu s členom 44(1), v:

(i)

predelovalni obrat za predelavo pridobljenih proizvodov iz prilog X in XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011;

(ii)

obrat za proizvodnjo hrane za hišne živali, odobren za proizvodnjo predelane hrane za hišne živali iz poglavja II, točka 3(b)(i), (ii) in (iii), Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011;

(iii)

obrat za pridobivanje bioplina ali kompostiranje, odobren za pretvorbo živalskih stranskih proizvodov v kompost ali bioplin v skladu s standardnimi parametri pretvorbe iz poglavja III, oddelek 1, Priloge V k Uredbi (EU) št. 142/2011.

2.   Prevoznik, odgovoren za premike pošiljk snovi kategorije 3:

(a)

pristojnemu organu omogoči, da s satelitskim navigacijskim sistemom nadzoruje premikanje prevoznega sredstva v realnem času, in

(b)

hrani elektronske zapise o navedenem premikanju najmanj dva meseca od datuma premikanja pošiljke.

Člen 40

Posebni pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk snovi kategorije 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, zunaj navedenega območja z omejitvami znotraj iste države članice za namene predelave živalskih stranskih proizvodov iz člena 24(1), točke (a), (e) in (g), Uredbe (ES) št. 1069/2009

1.   Z odstopanjem od člena 11(1) te uredbe lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk snovi kategorije 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, zunaj navedenega območja z omejitvami v objekt ali obrat, ki ga je pristojni organ odobril za proizvodnjo predelane hrane za hišne živali in pridobljenih proizvodov, namenjenih za uporabo zunaj krmne verige, ali za pretvorbo snovi kategorije 3 v bioplin ali kompost, kot je navedeno v členu 24(1), točke (a), (e) in (g), Uredbe (ES) št. 1069/2009, ter ki je zunaj območja z omejitvami III znotraj iste države članice, če:

(a)

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2);

(c)

snovi kategorije 3 izvirajo iz gojenih prašičev in obratov, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz člena 15(1), točki (b) in (c), člena 15(2) in (3) ter člena 16;

(d)

so snovi kategorije 3 pridobljene iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III in zaklanih v skladu s členom 29 ali 30;

(e)

je prevozno sredstvo posamezno opremljeno s satelitskim navigacijskim sistemom za določanje, prenos in beleženje lokacije v realnem času;

(f)

se pošiljke snovi kategorije 3 premaknejo neposredno iz klavnice ali drugih obratov nosilcev živilske dejavnosti, določenih v skladu s členom 44(1), v:

(i)

predelovalni obrat za predelavo pridobljenih proizvodov iz prilog X in XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011;

(ii)

obrat za proizvodnjo hrane za hišne živali, ki ga je pristojni organ odobril za proizvodnjo predelane hrane za hišne živali iz poglavja II, točka 3(a) in točka 3(b)(i), (ii) in (iii), Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011;

(iii)

obrat za pridobivanje bioplina ali kompostiranje, ki ga je pristojni organ odobril za pretvorbo živalskih stranskih proizvodov v kompost ali bioplin v skladu s standardnimi parametri pretvorbe iz poglavja III, oddelek 1, Priloge V k Uredbi (EU) št. 142/2011.

2.   Prevoznik, odgovoren za premike pošiljk snovi kategorije 3 iz odstavka 1:

(a)

pristojnemu organu omogoči, da s satelitskim navigacijskim sistemom nadzoruje premikanje prevoznega sredstva v realnem času;

(b)

hrani elektronske zapise o navedenem premikanju najmanj dva meseca od datuma premikanja pošiljke.

3.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se satelitski navigacijski sistem iz odstavka 1, točka (e), nadomesti s pečatenjem posameznega prevoznega sredstva, če:

(a)

se snovi kategorije 3 premikajo le znotraj iste države članice za namene iz odstavka 1;

(b)

uradni veterinar vsako prevozno sredstvo zapečati takoj po natovarjanju pošiljke snovi kategorije 3 iz odstavka 1.

Le uradni veterinar ali izvršilni organ zadevne države članice lahko v dogovoru s pristojnim organom navedene države članice odstrani navedeno zalivko in jo nadomesti z novo, kadar je to ustrezno.

ODDELEK 10

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, zunaj navedenih območij z omejitvami

Člen 41

Posebni pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami na ozemlju iste zadevne države članice

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 12(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami na ozemlju iste zadevne države članice, če:

(a)

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih v obratih, ki izpolnjujejo dodatne splošne pogoje iz člena 14(2), člena 15(1), točki (b) in (c), člena 15(2) in (3) ter člena 16;

(c)

so bili sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, proizvedeni v obratih, določenih v skladu s členom 44(1).

2.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 12(1) lahko v primeru, da pogoji iz odstavka 1 tega člena niso izpolnjeni, pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami na ozemlju iste zadevne države članice, če:

(a)

so bili sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, proizvedeni v obratih, določenih v skladu s členom 44(1);

(b)

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki:

(i)

samo v primeru svežega mesa, označeni in se premikajo v skladu s posebnimi pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk svežega mesa, pridobljenega iz gojenih živali vrst s seznama, iz nekaterih obratov iz člena 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 v predelovalni obrat za namene obdelave za zmanjšanje tveganja iz Priloge VII k navedeni uredbi,

ali

(ii)

označeni v skladu s členom 47 in

(iii)

namenjeni le za premik znotraj iste zadevne države članice.

Člen 42

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami v druge države članice in tretje države

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 12(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, zunaj navedenega območja z omejitvami v druge države članice in tretje države, če:

(a)

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2);

(c)

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih v obratih, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz:

(i)

člena 15(1), točki (b) in (c), člena 15(2) in (3) ter

(ii)

člena 15(1), točka (a), razen kadar se gojeni prašiči premaknejo v obrate v skladu s členom 24, in

(iii)

člena 16;

(d)

so bili sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, proizvedeni v obratih, določenih v skladu s členom 44(1).

Člen 43

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, na druga območja z omejitvami I, II in III ali območja zunaj območij z omejitvami I, II in III na ozemlju iste države članice

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 12(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, na druga območja z omejitvami I, II in III ali območja zunaj območij z omejitvami I, II in III na ozemlju iste države članice, če:

(a)

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 43(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b)

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2);

(c)

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev:

(i)

gojenih v obratih, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz:

člena 15(1), točki (b) in (c), in člena 15(2) ter

člena 15(1), točka (a), razen kadar se gojeni prašiči premaknejo v obrate v skladu s členom 29, in

člena 16;

(ii)

zaklanih bodisi:

na istem območju z omejitvami III ali

zunaj istega območja z omejitvami III po odobritvi premika v skladu s členom 29;

(d)

so bili sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, proizvedeni v obratih, določenih v skladu s členom 44(1), in bodisi:

(i)

samo v primeru svežega mesa, označeni in se premikajo v skladu s posebnimi pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk svežega mesa, pridobljenega iz gojenih živali vrst s seznama, iz nekaterih obratov iz člena 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 v predelovalni obrat za namene obdelave za zmanjšanje tveganja iz Priloge VII k navedeni uredbi,

bodisi

(ii)

označeni v skladu s členom 47 in

(iii)

namenjeni le za premik znotraj iste zadevne države članice.

POGLAVJE IV

POSEBNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA V ZVEZI Z AFRIŠKO PRAŠIČJO KUGO ZA OBRATE ŽIVILSKE DEJAVNOSTI V ZADEVNIH DRŽAVAH ČLANICAH

Člen 44

Posebna določitev klavnic in razsekovalnic, hladilnic ter obratov za predelavo mesa in obdelavo divjadi

1.   Pristojni organ zadevne države članice po vlogi nosilcev živilske dejavnosti določi obrate za:

(a)

takojšnji zakol gojenih prašičev z območij z omejitvami II in III:

(i)

znotraj navedenih območij z omejitvami II in III, kot je navedeno v členih 24 in 30;

(ii)

zunaj navedenih območij z omejitvami II in III, kot je navedeno v členih 24 in 29;

(b)

razsek, predelavo in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II ali III, kot je navedeno v členih 41, 42 in 43;

(c)

pripravo mesa gojene divjadi, kot je navedeno v točki 1(1.18) Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter predelavo in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov iz divjih prašičev, uplenjenih na območjih z omejitvami I, II ali III, kot je določeno v členih 51 in 52 te uredbe;

(d)

pripravo mesa gojene divjadi, kot je navedeno v točki 1(1.18) Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter predelavo in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov iz divjih prašičev, kadar so navedeni obrati na območjih z omejitvami I, II ali III, kot je določeno v členih 51 in 52 te uredbe.

2.   Pristojni organ lahko odloči, da določitev iz odstavka 1 ni potrebna za obrate za predelavo, razsek in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II ali III, ter iz divjih prašičev, uplenjenih na območjih z omejitvami I, II ali III, ter obrate iz odstavka 1, točka (d), če:

(a)

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, prašičjega izvora v navedenih obratih označeni s posebno oznako zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, z identifikacijsko oznako iz člena 47;

(b)

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, prašičjega izvora iz navedenih obratov namenjeni le za isto zadevno državo članico;

(c)

se živalski stranski proizvodi prašičjega izvora iz navedenih obratov v skladu s členom 35 predelujejo ali odstranjujejo le znotraj iste države članice.

3.   Pristojni organ zadevne države članice:

(a)

Komisiji in drugim državam članicam zagotovi povezavo do spletnega mesta pristojnega organa s seznamom določenih obratov in njihovih dejavnosti iz odstavka 1;

(b)

posodablja seznam iz točke (a).

Člen 45

Posebni pogoji za določitev obratov za takojšnji zakol prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II ali III

Pristojni organ zadevne države članice obrate za takojšnji zakol prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II ali III, določi samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zakol prašičev, gojenih zunaj območij z omejitvami II in III, in prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II ali III, za katere veljajo dovoljeni premiki iz členov 24, 29 in 30, ter proizvodnja in shranjevanje proizvodov iz njih potekajo ločeno od zakola prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II ali III, ter proizvodnje in shranjevanja proizvodov iz njih, ki ne izpolnjujejo zadevnih:

(i)

dodatnih splošnih pogojev iz členov 15, 16 in 17 ter

(ii)

posebnih pogojev iz členov 24, 29 in 30;

(b)

upravljavec obrata zagotavlja dokumentirana navodila ali postopke, ki jih je odobril pristojni organ zadevne države članice, za zagotavljanje, da so pogoji iz točke (a) izpolnjeni.

Člen 46

Posebni pogoji za določitev obratov za razsek, predelavo in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III

Pristojni organ zadevne države članice določi obrate za razsek, predelavo in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, samo če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

razsek, predelava in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih zunaj območij z omejitvami II in III, in prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, potekajo ločeno od svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, ki ne izpolnjujejo zadevnih:

(i)

dodatnih splošnih pogojev iz členov 15, 16 in 17 ter

(ii)

posebnih pogojev iz členov 41, 42 in 43;

(b)

upravljavec obrata zagotavlja dokumentirana navodila ali postopke, ki jih je odobril pristojni organ zadevne države članice, za zagotavljanje, da so pogoji iz točke (a) izpolnjeni.

Člen 47

Posebne oznake zdravstvene ustreznosti ali identifikacijske oznake

1.   Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da so naslednji proizvodi živalskega izvora označeni v skladu z odstavkom 2:

(a)

sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, kot je določeno v členu 43, točka (d)(ii);

(b)

sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, kadar posebni pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk navedenega blaga zunaj območja z omejitvami II iz člena 41(1), niso izpolnjeni, kot je določeno v členu 24(3), točka (e), in členu 41(2), točka (b)(ii);

(c)

sveže meso in mesni proizvodi iz divjih prašičev, ki se premikajo znotraj območja z omejitvami I ali zunaj navedenega območja z omejitvami iz obrata, določenega v skladu s členom 44(1), kot je določeno v členu 52(1), točka (c)(iii), prva alinea.

2.   Pristojni organ zadevne države članice in, kadar je to ustrezno, nosilci živilske dejavnosti zagotovijo, da:

(a)

se za proizvode živalskega izvora iz odstavka 1 tega člena, ki so namenjeni samo za premik znotraj iste zadevne države članice, uporablja oznaka zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, identifikacijska oznaka iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 853/2004 z dodatnima diagonalnima vzporednima črtama;

(b)

informacije, potrebne za oznako zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, identifikacijsko oznako iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 853/2004, po označevanju proizvodov živalskega izvora, kot je določeno v odstavku 2, točka (a), tega člena, ostanejo zapisane s popolnoma čitljivimi črkami.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 tega člena lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli uporabo druge oblike posebne oznake zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, identifikacijske oznake, ki ni ovalne oblike in je ni mogoče zamenjati z oznako zdravstvene ustreznosti ali identifikacijsko oznako iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 853/2004, in sicer v obdobju dvanajstih mesecev po datumu objave te uredbe.

POGLAVJE V

POSEBNI UKREPI ZA OBVLADOVANJE BOLEZNI, KI SE UPORABLJAJO ZA DIVJE PRAŠIČE V DRŽAVAH ČLANICAH

Člen 48

Posebne prepovedi glede premikov pošiljk divjih prašičev s strani izvajalcev dejavnosti

Pristojni organi držav članic prepovejo premike pošiljk divjih prašičev s strani izvajalcev dejavnosti, kot je določeno v členu 101 Delegirane uredbe (EU) 2020/688:

(a)

znotraj celotnega ozemlja države članice;

(b)

s celotnega ozemlja države članice v:

(i)

druge države članice in

(ii)

tretje države.

Člen 49

Posebne prepovedi glede premikov svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev, in teles divjih prašičev, namenjenih za prehrano ljudi, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter z navedenih območij z omejitvami

1.   Pristojni organi zadevnih držav članic prepovejo premike pošiljk svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev, in teles divjih prašičev, namenjenih za prehrano ljudi, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter z navedenih območij z omejitvami.

2.   Pristojni organi zadevnih držav članic prepovejo premike svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev, in teles divjih prašičev, namenjenih za prehrano ljudi, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter z navedenih območij z omejitvami:

(a)

za lastno domačo uporabo;

(b)

s strani lovcev za dobavo majhnih količin prostoživeče divjadi ali mesa prostoživeče divjadi prašičjega izvora neposredno končnemu potrošniku ali lokalnim podjetjem za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, kot je določeno v členu 1(3), točka (e), Uredbe (ES) št. 853/2004.

Člen 50

Splošne prepovedi glede premikov pošiljk proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev, in teles divjih prašičev, namenjenih za prehrano ljudi, glede na tveganje širjenja afriške prašičje kuge

Pristojni organ zadevne države članice lahko na ozemlju iste države članice prepove premike pošiljk svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev, in teles divjih prašičev, namenjenih za prehrano ljudi, če pristojni organ meni, da obstaja tveganje širjenja afriške prašičje kuge na navedene divje prašiče in proizvode iz njih, od ali prek njih.

Člen 51

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk mesnih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter z navedenih območij z omejitvami

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 49(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk mesnih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev, znotraj območij z omejitvami I, II ali III ter z navedenih območij z omejitvami iz obratov, ki so na območjih z omejitvami I, II ali III:

(a)

na druga območja z omejitvami I, II ali III v isti zadevni državi članici;

(b)

na območja zunaj območij z omejitvami I, II in III v isti zadevni državi članici ter

(c)

v druge države članice in tretje države.

2.   Pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk mesnih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev, iz obratov, ki so na območjih z omejitvami I, II ali III iz odstavka 1, samo če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

za vsakega divjega prašiča, ki se uporablja za proizvodnjo in predelavo mesnih proizvodov na območjih z omejitvami I, II in III, so bili opravljeni testi za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge;

(b)

pristojni organ je pred obdelavo iz točke (c)(ii) prejel negativne rezultate testov za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge iz točke (a);

(c)

mesni proizvodi iz divjih prašičev:

(i)

so bili proizvedeni, predelani in skladiščeni v obratih, določenih v skladu s členom 44(1), ter

(ii)

so bili v zvezi z afriško prašičjo kugo ustrezno obdelani za zmanjšanje tveganja za proizvode živalskega izvora z območij z omejitvami v skladu s Prilogo VII k Delegirani uredbi (EU) 2020/687.

Člen 52

Posebni pogoji za odstopanja, na podlagi katerih se dovolijo premiki svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz divjih prašičev, in teles divjih prašičev, ki so namenjeni za prehrano ljudi, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter z območja z omejitvami I

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 49(1) in (2) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz divjih prašičev, in teles divjih prašičev, namenjenih za prehrano ljudi, znotraj območja z omejitvami I ter z navedenega območja z omejitvami na druga območja z omejitvami I, II in III ali območja zunaj območij z omejitvami I, II in III iste države članice, če:

(a)

so bili za vsakega divjega prašiča pred premikom pošiljke svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora iz navedenega divjega prašiča opravljeni testi za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge;

(b)

je pristojni organ zadevne države članice pred premikom pošiljke prejel negativne rezultate testov za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge iz točke (a);

(c)

se sveže meso, mesni proizvodi in vsi drugi proizvodi živalskega izvora iz divjih prašičev, in telesa divjih prašičev, ki so namenjeni za prehrano ljudi, premikajo znotraj območja z omejitvami I znotraj ali zunaj iste države članice:

(i)

za lastno domačo uporabo ali

(ii)

s strani lovcev za dobavo majhnih količin prostoživeče divjadi ali mesa prostoživeče divjadi prašičjega izvora neposredno končnemu potrošniku ali lokalnim podjetjem za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, kot je določeno v členu 1(3), točka (e), Uredbe (ES) št. 853/2004, ali

(iii)

iz obrata, določenega v skladu s členom 44(1), v katerem so bili sveže meso in mesni proizvodi označeni bodisi:

s posebno oznako zdravstvene ustreznosti ali z identifikacijsko oznako v skladu s členom 47(1), točka (c), bodisi

v skladu s členom 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in se premaknejo v predelovalni obrat, da se opravi ena od ustreznih obdelav za zmanjšanje tveganja iz Priloge VII k navedeni uredbi.

2.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 49(1) in (2) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz divjih prašičev, in teles divjih prašičev, namenjenih za prehrano ljudi, znotraj območij z omejitvami II in III iste države članice, če:

(a)

so bili za vsakega divjega prašiča pred premikom pošiljke svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora iz navedenega divjega prašiča ali telesa navedenega divjega prašiča, namenjenih za prehrano ljudi, opravljeni testi za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge;

(b)

je pristojni organ zadevne države članice pred premikom pošiljke prejel negativne rezultate testov za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge iz točke (a);

(c)

se sveže meso, mesni proizvodi in vsi drugi proizvodi živalskega izvora iz divjih prašičev, in telesa divjih prašičev, namenjenih za prehrano ljudi, premikajo znotraj območij z omejitvami II in III znotraj iste države članice:

(i)

za lastno domačo uporabo

ali

(ii)

v skladu s posebnimi pogoji iz člena 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in se premaknejo v predelovalni obrat, da se opravi ena od ustreznih obdelav za zmanjšanje tveganja za proizvode živalskega izvora iz Priloge VII k navedeni uredbi.

3.   Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da testi za identifikacijo povzročitelja iz odstavka 1, točka (a), in odstavka 2, točka (a), na območju z omejitvami I, II ali III niso potrebni, če:

(a)

je pristojni organ zadevne države članice na podlagi ustreznega in stalnega nadzora ocenil posebno epidemiološko stanje afriške prašičje kuge ter povezana tveganja na posameznem območju z omejitvami ali v delu navedenega območja z omejitvami, ta ocena pa je pokazala, da je tveganje širjenja afriške prašičje kuge zanemarljivo;

(b)

se ocena iz točke (a) redno pregleduje:

(i)

ob upoštevanju kakršnega koli razvoja posebnega epidemiološkega stanja afriške prašičje kuge na posameznem območju z omejitvami in

(ii)

je tveganje širjenja afriške prašičje kuge po mnenju pristojnega organa zadevne države članice zanemarljivo;

(c)

se pošiljka svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora iz divjih prašičev, in teles divjih prašičev, namenjenih za prehrano ljudi, premika samo:

(i)

znotraj območij z omejitvami I, II in III iste zadevne države članice čim bližje kraju, kjer je bil divji prašič ulovljen, in

(ii)

za lastno domačo uporabo.

Člen 53

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali za pošiljke svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz divjih prašičev, in teles divjih prašičev, namenjenih za prehrano ljudi, za premike z območij z omejitvami I, II in III

Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz divjih prašičev, in teles divjih prašičev, namenjenih za prehrano ljudi, z območij z omejitvami I, II in III, samo:

(a)

v primerih, predvidenih v členih 51 in 52, ter

(b)

če navedene pošiljke spremlja veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 167(1) Delegirane Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje:

(i)

informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 168(1) Uredbe (EU) 2016/429, in informacije iz Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2020/2154 ter

(ii)

najmanj eno od naslednjih potrdil o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

„Sveže meso in mesni proizvodi ter vsi drugi proizvodi živalskega izvora z območja z omejitvami I, pridobljeni iz divjih prašičev v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“;

„Telesa divjih prašičev, namenjena za prehrano ljudi, z območja z omejitvami I v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“;

„Mesni proizvodi, ki so bili ustrezno obdelani za zmanjšanje tveganja, z območij z omejitvami I, II in III, pridobljeni iz divjih prašičev v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje bolezni afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594“.

Vendar lahko pristojni organ za premike takih pošiljk znotraj iste zadevne države članice odloči, da veterinarskega spričevala ni treba izdati, kot je določeno v členu 167(1), prvi pododstavek, Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 54

Posebni pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov iz divjih prašičev znotraj območij z omejitvami I, II in III ter zunaj navedenih območij z omejitvami

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 49(1) in (2) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk pridobljenih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter zunaj navedenih območij z omejitvami na druga območja z omejitvami I, II in III ali območja zunaj območij z omejitvami I, II in III iste države članice ter v druge države članice, če so bili obdelani za zmanjšanje tveganja, kar zagotavlja, da pridobljeni proizvodi ne pomenijo nobenega tveganja za širjenje afriške prašičje kuge.

2.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 49(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov iz divjih prašičev znotraj območij z omejitvami I, II in III ter zunaj navedenih območij z omejitvami na druga območja z omejitvami I, II in III ter na območja zunaj območij z omejitvami I, II in III iste države članice, če:

(a)

se živalski stranski proizvodi zbirajo, prevažajo in odstranjujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009;

(b)

so prevozna sredstva za premike zunaj območij z omejitvami I, II in III posamezno opremljena s satelitskim navigacijskim sistemom za določanje, prenos in beleženje lokacije v realnem času; prevoznik pristojnemu organu omogoči nadzor nad premikanjem prevoznega sredstva v realnem času in hrani elektronske zapise o premiku najmanj dva meseca od časa premika pošiljke.

Člen 55

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali za premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov iz divjih prašičev zunaj območij z omejitvami I, II in III na ozemlju iste zadevne države članice

Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke živalskih stranskih proizvodov iz divjih prašičev zunaj območij z omejitvami I, II in III znotraj iste zadevne države članice v primeru iz člena 54(2), samo če navedene pošiljke spremljata:

(a)

komercialni dokument iz poglavja III Priloge VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011 in

(b)

veterinarsko spričevalo iz člena 22(5) Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Vendar lahko pristojni organ zadevne države članice odloči, da se veterinarsko spričevalo ne izda, kot je določeno v členu 22(6) Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Člen 56

Nacionalni akcijski načrti za divje prašiče za preprečitev širjenja afriške prašičje kuge v Uniji

1.   Vse države članice sprejmejo nacionalne akcijske načrte, ki zajemajo populacije divjih prašičev na njihovem ozemlju, da se prepreči širjenje afriške prašičje kuge v Uniji (nacionalni akcijski načrti), in sicer v šestih mesecih od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije, da se zagotovijo:

(a)

visoka stopnja ozaveščenosti o bolezni in pripravljenosti nanjo glede na tveganja, povezana s širjenjem afriške prašičje kuge prek divjih prašičev;

(b)

preprečevanje, zajezitev, obvladovanje in izkoreninjenje afriške prašičje kuge;

(c)

usklajeni ukrepi, ki zajemajo divje prašiče, za upoštevanje tveganj, ki jih navedene živali pomenijo za širjenje afriške prašičje kuge.

2.   Nacionalni akcijski načrti se vzpostavijo v skladu z minimalnimi zahtevami iz Priloge IV.

3.   Država članica lahko odloči, da ne bo pripravila nacionalnega akcijskega načrta, če ustrezen in stalen nadzor ne pokaže nobenih dokazov o stalni prisotnosti divjih prašičev v navedeni državi članici.

4.   Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo v okviru nacionalnih akcijskih načrtov, so združljivi, kadar je to ustrezno, z okoljskimi predpisi Unije, vključno z zahtevami glede varstva narave iz Direktive 2009/147/ES in Direktive 92/43/EGS.

5.   Države članice svoje nacionalne akcijske načrte in letne rezultate njihovega izvajanja predložijo Komisiji in drugim državam članicam.

POGLAVJE VI

POSEBNE OBVEZNOSTI OBVEŠČANJA IN USPOSABLJANJA V DRŽAVAH ČLANICAH

Člen 57

Posebne obveznosti obveščanja zadevnih držav članic

1.   Zadevne države članice zagotovijo, da so vsaj železniški in avtobusni prevozniki, izvajalci letališke in pristaniške dejavnosti, potovalne agencije, organizatorji lovskih potovanj in izvajalci poštnih storitev obvezani opozoriti svoje stranke na posebne ukrepe za obvladovanje bolezni iz te uredbe, in sicer z ustreznim sporočanjem informacij vsaj o glavnih prepovedih iz členov 9, 11, 12, 48 in 49 potnikom z območij z omejitvami I, II in III ter strankam poštnih storitev.

V ta namen zadevne države članice pripravijo in izvajajo redne kampanje ozaveščanja javnosti za promocijo in širjenje informacij o posebnih ukrepih za obvladovanje bolezni iz te uredbe.

2.   Zadevne države članice Komisijo in druge države članice v okviru Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo obveščajo o:

(a)

spremembah epidemiološkega stanja v zvezi z afriško prašičjo kugo na svojem ozemlju;

(b)

rezultatih spremljanja afriške prašičje kuge pri gojenih in divjih prašičih, ki se izvaja na območjih z omejitvami I, II in III ter na območjih zunaj navedenih območij z omejitvami;

(c)

rezultatih spremljanja afriške prašičje kuge pri gojenih in divjih prašičih, ki se izvaja na območjih iz Priloge II;

(d)

drugih ukrepih in pobudah, sprejetih za preprečevanje, obvladovanje in izkoreninjenje afriške prašičje kuge.

Člen 58

Posebne obveznosti usposabljanja zadevnih držav članic

Zadevne države članice redno ali v ustreznih presledkih organizirajo in izvajajo posebna usposabljanja v zvezi s tveganji afriške prašičje kuge in možnimi ukrepi za preprečevanje, obvladovanje in izkoreninjenje za najmanj naslednje ciljne skupine:

(a)

veterinarje;

(b)

prašičerejce ter druge zadevne izvajalce dejavnosti in prevoznike;

(c)

lovce.

Člen 59

Posebne obveznosti obveščanja vseh držav članic

1.   Vse države članice zagotovijo, da:

(a)

se na glavnih kopenskih infrastrukturnih poteh, kot so mednarodne povezovalne ceste in železniške poti, ter na povezanih omrežjih kopenskega prevoza vse potnike opozori na ustrezne informacije o tveganjih prenosa afriške prašičje kuge in na posebne ukrepe za obvladovanje bolezni iz te uredbe:

(i)

vidno in opazno;

(ii)

tako, da so enostavno razumljivi za potnike:

ki prihajajo z območij z omejitvami I, II in III in odhajajo nanje ali

ki prihajajo iz tretjih držav s tveganjem širjenja afriške prašičje kuge in odhajajo vanje;

(b)

so sprejeti potrebni ukrepi za ozaveščanje deležnikov, dejavnih v sektorju prašičereje, vključno z malimi obrati, o tveganjih za vnos in širjenje virusa afriške prašičje kuge ter za zagotavljanje, da imajo na voljo najustreznejše informacije o okrepljenih ukrepih biološke zaščite za obrate z gojenimi prašiči, ki so na območjih z omejitvami I, II ali III, kot je določeno v Prilogi III, zlasti o ukrepih, ki jih je treba okrepiti na območjih z omejitvami I, II in III, in sicer na način, ki je najprimernejši za opozarjanje na take informacije.

2.   Vse države članice o afriški prašičji kugi ozaveščajo:

(a)

javnost, kot je določeno v členu 15 Uredbe (EU) 2016/429;

(b)

veterinarje, rejce, druge zadevne izvajalce dejavnosti ter prevoznike in lovce.

3.   Vse države članice javnosti in strokovnjakom iz odstavka 2 zagotavljajo najustreznejše informacije o ukrepih za zmanjšanje tveganja in okrepljenih ukrepih biološke zaščite, kot je določeno v:

(a)

Prilogi III;

(b)

smernicah Unije o afriški prašičji kugi, dogovorjenih z državami članicami v Stalnem odboru za rastline, živali, hrano in krmo;

(c)

razpoložljivih znanstvenih dokazih, ki jih zagotavlja Evropska agencija za varnost hrane;

(d)

Kodeksu za zdravje kopenskih živali Svetovne organizacije za zdravje živali.

POGLAVJE VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 60

Razveljavitev Izvedbene uredbe (EU) 2021/605

Izvedbena uredba (EU) 2021/605 se razveljavi z 21. aprilom 2023.

Člen 61

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2023 do 20. aprila 2028.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 z dne 3. decembra 2018 o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje navedenih bolezni s seznama (UL L 308, 4.12.2018, str. 21).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za preprečevanje in obvladovanje nekaterih bolezni s seznama (UL L 174, 3.6.2020, str. 64).

(4)  Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/605 z dne 7. aprila 2021 o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje afriške prašičje kuge (UL L 129, 15.4.2021, str. 1).

(7)  Kodeks za zdravje kopenskih živali Svetovne organizacije za zdravje živali, 2022.

(8)  https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_sl

(9)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(10)  EFSA Journal 2018;16(7):5344.

(11)  EFSA Journal 2020;18(1):5996.

(12)  Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

(13)  Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

(14)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te uredbe sklicevanja na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

(15)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/686 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede odobritve obratov z zarodnim materialom ter zahtev za sledljivost in zdravstveno varstvo živali pri premikih zarodnega materiala nekaterih gojenih kopenskih živali znotraj Unije (UL L 174, 3.6.2020, str. 1).

(16)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2154 z dne 14. oktobra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, veterinarskimi spričevali in uradnim obveščanjem o premikih proizvodov živalskega izvora iz kopenskih živali znotraj Unije (UL L 431, 21.12.2020, str. 5).

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zdravstveno varstvo živali pri premikih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije (UL L 174, 3.6.2020, str. 140).


PRILOGA I

RESTRICTED ZONES I, II AND III

PART I

1.   Germany

The following restricted zones I in Germany:

 

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow nördl. der BAB 15, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Limberg und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald)

Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

 

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

 

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estonia

The following restricted zones I in Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Greece

The following restricted zones I in Greece:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Latvia

The following restricted zones I in Latvia:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lithuania

The following restricted zones I in Lithuania:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6.   Hungary

The following restricted zones I in Hungary:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Poland

The following restricted zones I in Poland:

 

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

 

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

 

w województwie podkarpackim:

gmina Krempna w powiecie jasielskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

 

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

 

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

 

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim, w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

 

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

 

w województwie dolnośląskim:

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

 

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

powiat kaliski,

powiat turecki,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

 

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodkóww powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

 

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

 

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovakia

The following restricted zones I in Slovakia:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.   Italy

The following restricted zones I in Italy:

 

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, the municipalities of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,

in the province of Cuneo, the municipalities of Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

 

Liguria Region:

in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;

in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

 

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,

 

Lombardia Region:

in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

 

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: the municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;

West: the municipality of Fiumicino;

South: the municipality of Rome between the boundaries of the municipality of Fiumicino (West), the limits of Zone 3 (North), the Tiber river up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare GRA Highway, the Grande Raccordo Anulare GRA Highway up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio;

East: the municipalities of Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

10.   Czech Republic

The following restricted zones I in the Czech Republic:

 

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.

PART II

1.   Bulgaria

The following restricted zones II in Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Germany

The following restricted zones II in Germany:

 

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow südlich der BAB 15,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,