EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1423

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1423 z dne 21. maja 2021 o podrobni ureditvi sistematične izmenjave informacij v zvezi z zavrnitvami izdaje dovoljenj za nabavo ali posedovanje nekaterega strelnega orožja z elektronskimi sredstvi v skladu z Direktivo (EU) 2021/555 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

C/2021/3400

OJ L 307, 1.9.2021, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1423/oj

1.9.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1423

z dne 21. maja 2021

o podrobni ureditvi sistematične izmenjave informacij v zvezi z zavrnitvami izdaje dovoljenj za nabavo ali posedovanje nekaterega strelnega orožja z elektronskimi sredstvi v skladu z Direktivo (EU) 2021/555 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2021/555 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 18(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 9 in 10 Direktive (EU) 2021/555 omogočata izdajanje dovoljenj za nabavo ali posedovanje strelnega orožja, razvrščenega v razred A ali razred B, vključno z dovoljenji, ki se izdajo na podlagi potrditve, obnovitve ali podaljšanja obstoječega dovoljenja. V poglavju 2 navedene direktive sta določena tudi redno pregledovanje in odvzem takšnih dovoljenj.

(2)

Člen 18(4) Direktive (EU) 2021/555 določa, da si morajo pristojni organ držav članic izmenjevati informacije o zavrnitvah izdaje dovoljenj, kot je določeno v členih 9 in 10 navedene direktive, iz varnostnih razlogov ali razlogov v zvezi z zanesljivostjo zadevne osebe. Ker v Direktivi (EU) 2021/555 nista opredeljena pojma varnostnih razlogov ali razlogov v zvezi z zanesljivostjo zadevnih oseb, bi morale države članice pri razlagi teh pojmov upoštevati cilje Direktive (EU) 2021/555, zlasti člena 6(1)(b).

(3)

Šteje se, da obveznost na podlagi člena 18(4) Direktive (EU) 2021/555 glede zavrnitev izdaje dovoljenj zajema vse upravne ali sodne odločbe javnega organa države članice, katerih predmet ali posledica je preprečitev nabave ali posedovanja strelnega orožja, ki spada na področje uporabe člena 9 ali 10 navedene direktive, osebi, in sicer ne glede na to, ali se prepoved izda na podlagi zahtevka za dovoljenje, ali je povezana s posebnim strelnim orožjem in ali je izdana v skladu s pristojnostmi, ki izhajajo posebej iz navedene direktive. Obveznost na primer zajema splošno prepoved nabave ali posedovanja strelnega orožja za določeno osebo, ne glede na to, ali je navedena oseba prej zaprosila za dovoljenje. Zajema tudi upravno ali sodno odločbo o odvzemu obstoječega dovoljenja ali zavrnitvi potrditve, obnovitve ali podaljšanja obstoječega dovoljenja. Člen 18(4) Direktive (EU) 2021/555 določa, da si morajo pristojni organi izmenjevati informacije o vseh teh različnih vrstah odločb, če je bila odločba izdana iz varnostnih razlogov ali razlogov v zvezi z zanesljivostjo osebe.

(4)

Člen 18(5) Direktive (EU) 2021/555 določa, da mora Komisija zagotoviti sistem za izmenjavo vseh informacij iz navedenega člena. To bi torej vključevalo sistem za izmenjavo informacij iz odstavka 4 navedenega člena, ki se nanašajo na zavrnitve izdaje dovoljenj.

(5)

Določbe o upravnem sodelovanju iz člena 18 Direktive (EU) 2021/555, ki se nanašajo na prenos strelnega orožja iz ene države članice v drugo, so predmet pilotnega projekta na podlagi člena 4 Uredbe (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Informacijski sistem za notranji trg, vzpostavljen z navedeno uredbo, bi lahko bil tudi učinkovito orodje za izvajanje določbe o upravnem sodelovanju iz člena 18(4) Direktive (EU) 2021/555, ki se nanaša na zavrnitve izdaje dovoljenj. Zato je na podlagi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2021/1427 (3) navedena določba predmet pilotnega projekta na podlagi člena 4 Uredbe (EU) št. 1024/2012. Za zaščito osebnih podatkov posameznikov in njihove pravice do zasebnosti je v navedenem izvedbenem sklepu določeno, da lahko nacionalni organi v informacijskem sistemu za notranji trg samo preverijo, ali so informacije o določenih posameznikih vključene v informacijski sistem za notranji trg, ne morejo pa iskati s sklicevanjem na splošnejša merila. Tudi Uredba (EU) št. 1024/2012 vključuje posebne zaščitne ukrepe, s katerimi se urejata dostop do osebnih podatkov v informacijskem sistemu za notranji trg in njihova obdelava; pravila iz člena 9(4) na primer omogočajo dostop samo na podlagi potrebe po seznanitvi. Ob upoštevanju navedenega je zato primerno informacijski sistem za notranji trg določiti kot sistem, ki ga pristojni organi držav članic uporabljajo za izmenjavo informacij o zavrnitvah izdaje dovoljenj, in določiti podrobno ureditev tovrstnih izmenjav.

(6)

Za preprečitev nesorazmernega upravnega bremena držav članic bi se morala podrobna ureditev izmenjave informacij preko informacijskega sistema za notranji trg, določena v tej uredbi, uporabljati samo za odločbe o zavrnitvi, ki jih nacionalni upravni ali sodni organi izdajo od datuma začetka uporabe te uredbe.

(7)

Zaradi spoštovanja pravic zadevnih posameznikov do varstva podatkov bi bilo treba informacije, ki jih mora pristojni organ vnesti v informacijski sistem za notranji trg, omejiti na tiste, ki so nujno potrebne, da bi pristojni organi drugih držav članic lahko preverili, ali za zadevno osebo velja ali je veljala odločba o zavrnitvi iz varnostnih zadev ali razlogov v zvezi z njeno zanesljivostjo. Informacije bi zato morale vključevati samo osebne podatke, kot so ime osebe, kraj in država njenega rojstva ter državljanstvo.

(8)

Zaradi varstva osebnih podatkov posameznikov in njihove pravice do zasebnosti se v informacijski sistem za notranji trg ne bi smele vpisati informacije o posebnih razlogih za odločbo o zavrnitvi. V informacijski sistem za notranji trg se ne bi smele vpisati zlasti informacije o kazenski evidenci osebe ali njenem zdravstvenem ali psihološkem stanju. Če pristojni organ v državi članici potrebuje nadaljnje informacije o razlogih za odločbo o zavrnitvi, izdani v drugi državi članici, lahko stopi v stik z ustreznim organom v tej drugi državi članici zunaj informacijskega sistema za notranji trg, pri čemer uporabi ustrezno komunikacijsko sredstvo in upošteva ustrezno zakonodajo na področju varstva podatkov. Države članice bi zato morale pri vnosu odločbe o zavrnitvi v informacijski sistem za notranji trg navesti ime in kontaktne podatke upravnega ali sodnega organa, ki je izdal odločbo o zavrnitvi, kadar to ni isti organ, pa tudi ime in kontaktne podatke organa, s katerim lahko pristojni organi drugih držav članic stopijo v stik, če potrebujejo nadaljnje informacije o odločbi o zavrnitvi.

(9)

Zavrnitve bi bilo treba v informacijski sistem za notranji trg vpisati tudi, če je v zvezi z njimi možna upravna ali sodna pritožba. Če se odločba o zavrnitvi razveljavi ali se kako drugače šteje za neveljavno po tem, ko so bile v informacijski sistem za notranji trg vnesene informacije v zvezi z njo, bi moral ustrezni organ vnos v zvezi z navedeno zavrnitvijo umakniti najpozneje v 30 koledarskih dneh po razveljavitvi ali ugotovitvi neveljavnosti odločbe o zavrnitvi.

(10)

Za zagotovitev, da so informacije v informacijskem sistemu za notranji trg še vedno točne in popolne, bi morale države članice svoje vnose posodabljati ob vsaki pomembni spremembi. Če bi se na primer petletna prepoved pozneje znižala na tri leta, bi morala država članica posodobiti vnos, tako da bi vnesla nov datum izteka prepovedi. Države članice bi morale tudi v primeru več kot desetletnih prepovedi, vključno s prepovedmi za nedoločen čas, vnos pregledati vsaj enkrat vsakih deset let in potrditi, da so prepovedi še vedno veljavne (ali jih ustrezno posodobiti).

(11)

Določiti je treba obdobje, v katerem morajo informacije o zadevni zavrnitvi državam članicam ostati dostopne v informacijskem sistemu za notranji trg. Pri tem je treba doseči ravnovesje med potrebo po čim učinkovitejšem in čim bolj uporabnem sistemu za izmenjavo informacij za države članice ter potrebo po varstvu osebnih podatkov posameznikov in njihove pravice do zasebnosti. Zavrnitev bi bila lahko enostavna, enkratna odločba o zavrnitvi zahtevka za dovoljenje, pri čemer bi lahko vložnik kadar koli v prihodnosti znova vložil zahtevek za dovoljenje, ali pa odločba z dolgotrajnim učinkom, kot je odločba o zavrnitvi, katere neposredna ali posredna posledica je prepoved, da bi vložnik v nekem obdobju znova vložil zahtevek za dovoljenje, ali odločba, s katero se osebi prepoveduje posedovanje strelnega orožja za določen ali nedoločen čas. Ob upoštevanju sedanjih praks v državah članicah v zvezi z različnimi vrstami zavrnitev, ki bi se lahko pojavile, je s to uredbo ustrezno zagotoviti, da bodo informacije o odločbi o zavrnitvi v primeru enostavnih, enkratnih odločb v informacijskem sistemu za notranji trg ostale dostopne deset let po izdaji odločbe o zavrnitvi, v primeru odločb z dolgotrajnim učinkom pa deset let po prenehanju veljavnosti odločbe o zavrnitvi.

(12)

Komisija bi morala to uredbo pregledati v dveh letih od datuma začetka njene uporabe, da bi upoštevala morebitne težave z izvajanjem, na katere bi lahko opozorile države članice.

(13)

Uporabo te uredbe bi bilo treba odložiti, da bi se državam članicam dalo na voljo dovolj časa za vzpostavitev potrebnih postopkov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za izmenjavo informacij o zavrnitvah izdaje dovoljenj, kot je določeno v členih 9 in 10 Direktive (EU) 2021/555, iz varnostnih razlogov ali razlogov v zvezi z zanesljivostjo zadevne osebe, pri čemer izmenjava poteka preko sistema iz člena 18(5) navedene direktive.

Zavrnitev spada na področje uporabe te uredbe samo, če je bila upravna ali sodna odločba, s katero se zadevni osebi prepreči nabava ali posedovanje zadevnega strelnega orožja (v tej uredbi „odločba o zavrnitvi“), sprejeta na datum začetka uporabe te uredbe ali po njem.

Člen 2

Sistem za elektronsko izmenjavo informacij

Za namene izmenjave informacij, za katere se uporablja ta uredba, je sistem iz člena 18(5) Direktive (EU) 2021/555 informacijski sistem za notranji trg, kot je določeno v Izvedbenem sklepu (EU) 2021/1427.

Člen 3

Informacije, ki se izmenjujejo

1.   Informacije o zavrnitvi izdaje dovoljenja, kot je določeno v členu 9 ali 10 Direktive (EU) 2021/555, iz varnostnih razlogov ali razlogov v zvezi z zanesljivostjo zadevne osebe, ki si jih je treba izmenjati v skladu s členom 18(4) navedene direktive, so:

(a)

ime zadevne osebe;

(b)

datum rojstva navedene osebe;

(c)

kraj in državo rojstva navedene osebe;

(d)

državljanstvo navedene osebe;

(e)

datum izdaje odločbe o zavrnitvi;

(f)

nacionalna referenčna številka ali drug edinstven identifikator odločbe o zavrnitvi, če je bil tak identifikator ali številka dodeljen odločbi o zavrnitvi v državi članici, kjer je bila odločba izdana;

(g)

ime in kontaktni podatki upravnega ali sodnega organa, ki je izdal odločbo o zavrnitvi, če to ni isti organ, pa tudi ime in kontaktni podatki organa, s katerim je mogoče stopiti v stik za pridobitev nadaljnjih informacij o zavrnitvi;

(h)

navedba, v katero od naslednjih treh kategorij spada odločba o zavrnitvi:

(i)

odločbe o zavrnitvi, s katerimi se osebi prepreči nabava ali posedovanje strelnega orožja za nedoločen čas, brez določenega datuma izteka veljavnosti;

(ii)

odločbe o zavrnitvi, s katerimi se osebi prepreči nabava ali posedovanje strelnega orožja za določen čas, pri čemer je datum izteka veljavnosti določen (vključno z odločbami o zavrnitvi zahtevka za dovoljenje, s katerimi se prepreči, da bi oseba v določenem obdobju z določenim končnim datumom znova vložila zahtevek za dovoljenje);

(iii)

odločbe o zavrnitvi, ki ne spadajo v točko (i) ali točko (ii);

(i)

če odločba o zavrnitvi spada v točko (h)(ii), zadevni določeni datum konca veljavnosti;

(j)

navedba, v katero od naslednjih treh kategorij spada odločba o zavrnitvi:

(i)

odločbe o zavrnitvi, izdane na podlagi zahtevka za dovoljenje, kot je določeno v členu 9 ali 10 Direktive (EU) 2021/555, ali na podlagi zahtevka za potrditev, obnovitev ali podaljšanje takšnega dovoljenja;

(ii)

odločbe o zavrnitvi, s katerimi se odvzame izdano, potrjeno, obnovljeno ali podaljšano dovoljenje na podlagi člena 9 ali 10 Direktive (EU) 2021/555;

(iii)

odločbe o zavrnitvi, ki ne spadajo v točko (i) ali točko (ii).

2.   Države članice se lahko odločijo, da poleg informacij iz točk od (a) do (d) odstavka 1 navedejo nadaljnje identifikacijske podatke zadevne osebe, kot je davčna številka, številka potnega lista ali številka osebne izkaznice, če je to potrebno za pravilno identifikacijo navedene osebe.

3.   Informacije iz odstavka 1 in, če je ustrezno, nadaljnje informacije iz odstavka 2 se v informacijski sistem za notranji trg vnesejo v 30 koledarskih dneh po datumu izdaje odločbe o zavrnitvi in so takoj dostopne pristojnim organom vseh držav članic.

Člen 4

Obveznosti odstranitve, posodobitve in pregleda informacij

1.   Če se odločba o zavrnitvi razveljavi ali se kako drugače šteje za neveljavno po tem, ko so bile v informacijski sistem za notranji trg vnesene informacije v zvezi njo, pristojni organ odstrani vnos iz informacijskega sistema za notranji trg v 30 koledarskih dneh od njene razveljavitve ali ugotovitve neveljavnosti.

2.   Če informacije, vnesene v informacijski sistem za notranji trg v zvezi z odločbo o zavrnitvi, v drugih okoliščinah, kot so navedene v odstavku 1, iz katerega koli razloga niso več točne in popolne, tudi zaradi naknadnega preklica ali spremembe odločbe o zavrnitvi, pristojni organ informacije v informacijskem sistemu za notranji trg v zvezi z navedeno zavrnitvijo posodobi v 30 koledarskih dneh od datuma, na katerega informacije niso več točne ali popolne. V primeru, ki vključuje preklic odločbe o zavrnitvi, se vnosu v informacijski sistem za notranji trg doda datum začetka veljavnosti preklica (v nadaljnjem besedilu: datum preklica).

3.   V primeru vnosa v informacijski sistem za notranji trg v zvezi z odločbo o zavrnitvi, ki spada v člen 3(1)(h)(i), pristojni organ vnos pregleda vsaj enkrat vsakih deset let od datuma izdaje odločbe o zavrnitvi in vnos posodobi takoj po vsakem takem pregledu, da potrdi, da odločba o zavrnitvi še vedno velja, v primeru preklica odločbe pa v skladu z odstavkom 2 navede datum preklica.

4.   V primeru vnosa v zvezi z odločbo o zavrnitvi iz člena 3(1)(h)(ii) z določenim končnim datumom več kot deset let po datumu izdaje odločbe o zavrnitvi pristojni organ vnos pregleda vsaj vsakih deset let od datuma izdaje odločbe o zavrnitvi do datuma, ki je v informacijskem sistemu za notranji trg naveden kot določeni končni datum veljavnosti, ter vnos takoj po vsakem takem pregledu posodobi, s čimer potrdi, da odločba o zavrnitvi še vedno velja, v primeru preklica odločbe pa v skladu z odstavkom 2 doda datum preklica.

5.   Če se odločba o zavrnitvi prekliče, se obveznost iz odstavka 3 oziroma odstavka 4 za vnos neha uporabljati, potem ko se vnos posodobi tako, da se v skladu z odstavkom 2 doda datum preklica.

Člen 5

Obdobje, v katerem ostanejo informacije dostopne v informacijskem sistemu za notranji trg

1.   Informacije, ki se preko informacijskega sistema za notranji trg izmenjujejo v skladu s to uredbo, ostanejo v navedenem sistemu dostopne deset let od najpoznejšega od naslednjih datumov, če se uporabljajo za zadevno odločbo o zavrnitvi in ob upoštevanju morebitnih posodobitev v skladu s členom 4:

(a)

datuma, ki je v informacijskem sistemu za notranji trg naveden kot datum izdaje odločbe o zavrnitvi;

(b)

datuma, ki je v informacijskem sistemu za notranji trg naveden kot datum zadnje posodobitve vnosa, s katero je bila potrjena nadaljnja veljavnost odločbe o zavrnitvi;

(c)

datuma, ki je v informacijskem sistemu za notranji trg naveden kot določeni končni datum veljavnosti odločbe o zavrnitvi.

Če pa za vnos v informacijski sistem za notranji trg velja obveznost iz člena 4(4) in je pristojni organ ne izpolni, vnos v informacijskem sistemu za notranji trg ni več dostopen od izteka roka, ki je v navedenem členu določen za izpolnitev navedene obveznosti.

2.   Ne glede na odstavek 1 za vsako odločbo o zavrnitvi, za katero je v informacijskem sistemu za notranji trg naveden datum, od katerega začne veljati preklic odločbe, vnos v informacijskem sistemu za notranji trg ni več dostopen po izteku desetih let od datuma, ki je v informacijskem sistemu za notranji trg naveden kot datum preklica.

Člen 6

Komisija to uredbo pregleda v dveh letih od začetka njene uporabe.

Člen 7

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 31. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. maja 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 115, 6.4.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (UL L 316, 14.11.2012, str. 1).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1427 z dne 21. maja 2021 o pilotnem projektu za izvajanje določb o upravnem sodelovanju v zvezi z zavrnitvami izdaje dovoljenj iz Direktive (EU) 2021/555 z informacijskim sistemom za notranji trg (glej stran 20 tega Uradnega lista).


Top