EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021G1210(01)

Resolucija Sveta o upravljavski strukturi strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030) 2021/C 497/01

ST/14487/2021/INIT

OJ C 497, 10.12.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 497/1


Resolucija Sveta o upravljavski strukturi strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030)

(2021/C 497/01)

SVET EVROPSKE UNIJE –

POUDARJA, DA:

1.

je strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030) (1) (v nadaljnjem besedilu: strateški okvir) glavno orodje na ravni EU za sodelovanje med državami članicami, Evropsko komisijo ter tretjimi državami in deležniki, če in ko je to primerno, njegov glavni cilj pa je podpreti nadaljnji razvoj sistemov izobraževanja in usposabljanja v državah članicah ter spodbujati njihovo evropsko razsežnost;

2.

je do leta 2030 vzpostavitev in nadaljnji razvoj evropskega izobraževalnega prostora glavni politični cilj strateškega okvira;

OPOZARJA, DA:

3.

je bila v resoluciji Sveta o strateškem okviru Komisija pozvana, naj v skladu s Pogodbama in ob popolnem spoštovanju subsidiarnosti „do konca leta 2021 poskuša z državami članicami doseči dogovor o primerni upravljavski strukturi, ki bi usklajevala delo in usmerjala razvoj strateškega okvira z glavnim ciljem vzpostavitve in nadaljnjega razvoja evropskega izobraževalnega prostora, ter razmisli tudi o vprašanjih, ki bi jih bilo treba obravnavati na višji politični ravni; pri tem naj poskrbi, da ne bo povzročeno dodatno breme za države članice ter da bodo države članice prevzele odgovornost za ta proces“;

4.

strateški okvir bi moral v prvem obdobju cikla do leta 2025 „ohraniti vse preizkušene mehanizme vzajemnega učenja iz ET 2020, kot so delovne skupine, sestave generalnih direktorjev in instrumenti vzajemnega učenja, ter ohraniti sodelovanje drugih ustreznih organov upravljanja“ (2) brez ustvarjanja nepotrebnih struktur ali dodatnih bremen za države članice;

5.

cilj, da bi zagotovili večjo usklajenost z glavnimi prednostnimi nalogami EU (3) – z zagotavljanjem podpore političnim usmeritvam na ravni EU, omogočanjem učinkovite izmenjave informacij med politično ravnjo (Svet in njegova pristojna pripravljalna telesa, tj. Odbor za izobraževanje), neformalnimi srečanji visokih uradnikov (skupina na visoki ravni za izobraževanje in usposabljanje ter srečanja generalnih direktorjev) in izvajanjem na tehnični ravni (delovne skupine strateškega okvira in druge strokovne skupine, skupaj s stalno skupino za kazalnike in merila) –, je bistvo strukture upravljanja strateškega okvira;

IMA CILJ, DA:

6.

se zagotovijo usmeritev in vodilna načela za strukturo upravljanja strateškega okvira, s posebnim poudarkom na vključenih akterjih in njihovih vlogah, organizacijskem okviru, v katerem se izvajajo dejavnosti strateškega okvira, in vprašanjih izvajanja, povezanih z upravljanjem. To resolucijo Sveta bi bilo treba razumeti kot instrument, ki dopolnjuje Resolucijo Sveta o strateškem okviru;

MENI – V SKLADU S POGODBAMA IN OB POPOLNEM SPOŠTOVANJU NAČELA SUBSIDIARNOSTI –, DA:

7.

so vodilna načela za strukturo upravljanja strateškega okvira naslednja:

odgovornost in vključevanje: okrepiti odgovornost in sodelovanje držav članic in Sveta glede na njihovo vlog sprejemanja odločitev in vodenja politike;

pristojnost: podpreti politične usmeritve na visoki ravni v EU in svetovati o vprašanjih, o katerih se bo razpravljalo na višji politični ravni, in sicer prek neformalne skupine na visoki ravni za izobraževanje in usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: skupina na visoki ravni ) in ob njeni podpori, ne da bi pri tem zmanjšali vlogo in pristojnosti Odbora za izobraževanje kot pristojnega pripravljalnega telesa Sveta. Svet ima vodilno vlogo v strukturi upravljanja strateškega okvira;

preglednost, kontinuiteta in učinkovitost: zagotoviti celovito in povezano organizacijo in pregled stanja številnih sklopov dejavnosti (na srečanjih generalnih direktorjev ter v delovnih skupinah strateškega okvira, strokovnih skupinah in drugih instrumentih vzajemnega učenja itd.) ter obenem premostiti prehod s tehnične na politično raven in obratno;

sodelovanje: prispevati h krepitvi sodelovanja in sinergij z drugimi področji politike, da bi podprli nacionalne reforme in vzpostavili evropski izobraževalni prostor v skladu z drugimi pobudami in instrumenti EU, med njimi z evropskim visokošolskim prostorom, evropskim semestrom, evropskim stebrom socialnih pravic, evropskim raziskovalnim prostorom, skladi kohezijske politike, Instrumentom Evropske unije za okrevanje ter drugimi programi in mehanizmi financiranja Unije, pa tudi z drugimi pobudami, kot so pobude na področju zaposlovanja, socialne politike, raziskav in inovacij, enakosti, mladine, športa, kulture, financ in zunanjih odnosov;

8.

skupina na visoki ravni, ki bi morala imeti osrednjo vlogo pri povezovanju tehnične ravni s politično ravnjo v strukturi upravljanja strateškega okvira, je neformalna skupina visokih uradnikov iz držav članic in Komisije, ki se sestaja in proaktivno opredeljuje, obravnava in usmerja strateška in prečna vprašanja za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. Svet bi moral biti prek svojega pristojnega pripravljalnega telesa, tj. Odbora za izobraževanje, redno obveščen o izidih razprav skupine na visoki ravni;

9.

sestave generalnih direktorjev za šole, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter visoko šolstvo so neformalne skupine visokih uradnikov iz držav članic in Komisije, ki se sestajajo in razpravljajo o vprašanjih, povezanih z njihovimi sektorji izobraževanja in usposabljanja, po potrebi pa tudi o medsektorskih vprašanjih. Predsedstvo lahko, če in ko je to primerno, povabi tretje države in deležnike k udeležbi na teh srečanjih;

10.

strokovne skupine Komisije (4), kot so delovne skupine strateškega okvira, stalna skupina za kazalnike in merila, Svetovalni odbor za poklicno usposabljanje ali strokovna skupina za kakovostne naložbe v izobraževanje in usposabljanje, so na razpolago strateškemu okviru s ciljem, da državam članicam in Komisiji pomagajo pri njihovem delu v zvezi z nadaljnjim razvojem politike na tehnični ravni, med drugim z vzajemnim učenjem, tehničnimi izmenjavami in opredelitvijo dobrih praks. Sestavljajo jih strokovnjaki iz držav članic in tretjih držav, mednarodne organizacije, deležniki in po potrebi neodvisni strokovnjaki;

11.

dejavnosti vzajemnega učenja omogočajo državam članicam, ki se soočajo s podobnimi izzivi politike, da skupaj delajo in izmenjujejo dobre prakse, se osredotočajo na izzive v posameznih državah ali podpirajo posamezen nacionalni program reform ob pomoči podobnih držav, organizacij deležnikov in neodvisnih strokovnjakov, kakor je ustrezno;

12.

skupna srečanja organov za izobraževanje in usposabljanje z drugimi pristojnimi organi na podobni ravni z drugih področij politike, kot so med drugim zaposlovanje, socialna politika, raziskave in inovacije, enakost, mladina, šport, kultura, finance in zunanji odnosi, ter uporaba finančnih instrumentov EU in nacionalnih finančnih instrumentov so pomembni v kontekstu sinergij med različnimi področji politike;

SE STRINJA, DA:

13.

bi moralo predsedstvo v sodelovanju s partnerji iz tria predsedstev in Komisijo prevzeti vodilno vlogo pri usklajevanju dela skupine na visoki ravni v kontekstu strateškega okvira;

14.

skupini na visoki ravni predseduje predsedstvo. Da bi zagotovili nemoten pretok informacij in ob upoštevanju njene predvidene vloge na politični ravni, bi se morala ta skupina sestajati vsaj dvakrat letno, tj. enkrat na predsedstvo. Če in ko je to primerno, lahko predsedstvo povabi tretje države in/ali deležnike, da se udeležijo sestankov skupine na visoki ravni kot opazovalci pri točkah dnevnega reda, ki so v skupnem interesu;

15.

da bi podprli upravljanje in kontinuiteto dela v strateškem okviru, bi bilo treba organizirati redne izmenjave med predhodnima predsedstvoma, aktualnim predsedstvom, prihodnjima predsedstvoma in Komisijo, take skupne izmenjave pa bi morale potekati v okviru neformalne skupine za usklajevanje in podporo, tj. usklajevalnega odbora skupine na visoki ravni;

16.

usklajevalni odbor skupine na visoki ravni poroča tej skupini in deluje pod njeno pristojnostjo;

17.

vloga usklajevalnega odbora skupine na visoki ravni je podpirati skupino na visoki ravni:

s prispevanjem k oblikovanju programa skupine na visoki ravni ob ustreznem upoštevanju prednostnih nalog predsedstva, strateških prednostnih nalog strateškega okvira ter morebitnih aktualnih trendov in izzivov, tudi nepredvidenih dogodkov in razmer, ter predlaganjem tem za razpravo na sejah skupine na visoki ravni, vključno s tistimi, ki bi lahko prispevale k pripravi orientacijskih razprav v Svetu;

z obveščanjem skupine na visoki ravni – za pravočasno izmenjavo informacij pa po potrebi tudi Odbora za izobraževanje – o napredku, doseženem v strateškem okviru pri vzpostavljanju evropskega izobraževalnega prostora, vključno prek rednega obveščanja o rezultatih srečanj generalnih direktorjev, ter o delu delovnih skupin strateškega okvira in strokovnih skupin, rezultatih vzajemnega učenja in drugih dejavnosti vzajemnega učenja;

s podpiranjem skupine na visoki ravni s širokimi usmeritvami za morebitne prihodnje politike in interakcijo med politikami izobraževanja in usposabljanja ter drugimi področji politike na mednarodni, evropski, nacionalni in regionalni ravni, tudi z opredeljevanjem zunanjih strokovnjakov, raziskovalcev, mednarodnih organizacij in drugih organizacij deležnikov, ki lahko zagotovijo dodatno strokovno znanje za razprave skupine na visoki ravni;

s podpiranjem skupine na visoki ravni pri krepitvi sinergij, ki bi lahko prinesle dodano vrednost med izobraževanjem in usposabljanjem ter drugimi področji politike, kot so zaposlovanje, socialna politika, raziskave in inovacije, enakost, mladina, šport, kultura, finance ali zunanji odnosi;

s podpiranjem skupine na visoki ravni pri razmisleku o potrebi po morebitnem pregledu mandatov delovnih skupin strateškega okvira, ki bi ga skupaj izvedle Komisija in države članice ob upoštevanju posebne pristojnosti Komisije za opredeljevanje in pregledovanje teh mandatov;

s podpiranjem dela v zvezi z ocenjevanjem strukture upravljanja, vzpostavljene do leta 2025, da bi skupina na visoki ravni lahko prispevala k razpravam Odbora za izobraževanje o morebitnih revizijah strukture upravljanja za obdobje po letu 2025;

z usklajevanjem priprave programa politike za obdobje 18 mesecev, ki ga mora potrditi skupina na visoki ravni;

18.

usklajevalni odbor skupine na visoki ravni se sestaja redno, vsaj dvakrat na predsedstvo. Delo usklajevalnega odbora skupine na visoki ravni z enakimi pristojnostmi skupno usklajujeta predsedstvo in Komisija, tudi kar zadeva sofinanciranje. Sejam usklajevalnega odbora skupine na visoki ravni predseduje predsedstvo;

19.

če in kadar bi bilo to potrebno, bi lahko usklajevalni odbor skupine na visoki ravni za omejeno obdobje izmed sodelujočih držav članic imenoval poročevalca, katerega vloga bi lahko bila, da skupino na visoki ravni – za pravočasno izmenjavo informacij pa po potrebi tudi Odbor za izobraževanje – obvešča o napredku, ki so ga dosegle delovne skupine strateškega okvira ter druge strokovne skupine in pristojni organi;

20.

za zagotovitev nemotenega delovanja usklajevalnega odbora skupine na visoki ravni bi se lahko njegove operativne naloge in delovne metode, pa tudi morebitna imenovanja, naloge in trajanje mandata poročevalca, določile v mandatu, ki bi ga pripravil usklajevalni odbor skupine na visoki ravni in potrdila skupina na visoki ravni;

21.

ta resolucija začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije in se po potrebi pregleda na podlagi vmesnega pregleda strateškega okvira, ki ga bo Svet opravil leta 2025, ob upoštevanju ustreznih poročil Komisije, predvidenih v resoluciji Sveta o strateškem okviru, da bi jo prilagodili morebitnemu novemu razvoju in potrebam.

(1)  Resolucija Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030) (UL C 66, 26.2.2021, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: resolucija Sveta o strateškem okviru)

(2)  Resolucija Sveta o strateškem okviru.

(3)  Nova strateška agenda za EU za obdobje 2019–2024 določa glavne prednostne naloge EU.

(4)  Register strokovnih skupin Komisije.


Top