EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0687

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za preprečevanje in obvladovanje nekaterih bolezni s seznama (Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 174, 3.6.2020, p. 64–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj

3.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/64


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/687

z dne 17. decembra 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za preprečevanje in obvladovanje nekaterih bolezni s seznama

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti člena 47(1), člena 53(2), člena 54(3), člena 55(2), člena 58(2), prvega odstavka člena 63, člena 64(4), prvega odstavka člena 67, člena 68(3), člena 70(3), člena 72(2), člena 73(3), člena 74(4), člena 76(5), člena 77(2) in člena 272(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 določa pravila o preprečevanju in obvladovanju bolezni živali, ki se prenašajo na živali ali na ljudi, vključno s pravili o ozaveščanju o boleznih, pripravljenosti nanje in njihovem obvladovanju. Uredba (EU) 2016/429 v svojem členu 5 zlasti določa posebna pravila za preprečevanje in obvladovanje posameznih bolezni. Uredba (EU) 2016/429 določa tudi, da se navedena posebna pravila za posamezne bolezni uporabljajo za živalske vrste in skupine živalskih vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje določenih bolezni, ki so kot take navedene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/1882 (2).

(2)

Določiti je treba pravila, ki bodo dopolnila pravila o ukrepih za obvladovanje bolezni iz naslova II dela III Uredbe (EU) 2016/429 za nekatere bolezni s seznama. Navedena dopolnilna pravila in pravila iz Uredbe (EU) 2016/429 so tesno povezana in bi jih bilo treba uporabljati skupaj. Zaradi enostavnosti in preglednosti ter lažje uporabe bi bilo treba dopolnilna pravila določiti v enem samem aktu in ne v več ločenih aktih s številnimi sklicevanji in tveganjem podvajanja.

(3)

Člen 53, člen 54(3), člen 55(2), člen 58(2) ter členi 63, 64, 67, 68 in 70 v poglavju 1 naslova II Uredbe (EU) 2016/429 se nanašajo na različne tehnične vidike ukrepov, ki jih je treba sprejeti pri sumu in po potrditvi bolezni iz člena 9(1)(a) navedene uredbe. Podobno se člen 72(2), člen 73(3), člen 74(4), člen 76(5) in člen 77 v poglavju 2 naslova II Uredbe (EU) 2016/429 nanašajo na tehnične vidike ukrepov, ki jih je treba sprejeti pri sumu in po potrditvi bolezni iz člena 9(1)(b) in (c) navedene uredbe.

(4)

Pravila, ki jih je treba določiti v skladu s členi iz naslova II, so medsebojno povezana, saj se uporabljajo za ukrepe za obvladovanje bolezni za različne kategorije bolezni s seznama iz Uredbe (EU) 2016/429. Zato bi jih bilo za učinkovito uporabo navedenih pravil in zaradi jasnosti treba določiti v enem samem delegiranem aktu, ki zagotavlja celovit sklop tehničnih ukrepov za obvladovanje bolezni s seznama in prispeva k splošni poenostavitvi pravnega okvira za obvladovanje bolezni živali.

(5)

Prejšnje določbe o obvladovanju bolezni so bile določene v številnih direktivah, ki so vsebovale pravila za eno ali več bolezni živali. Nekatera od teh pravil je nadomestila Uredba (EU) 2016/429, druga pa je treba nadomestiti s to delegirano uredbo, da se poenostavijo in odpravijo morebitne nedoslednosti. To bo zagotovilo jasna, usklajena in podrobna pravila za obvladovanje bolezni živali po vsej Uniji. To bo tudi omogočilo, da pristojni organi in izvajalci dejavnosti uporabljajo ustrezne določbe, in povečalo preglednost pravil ter tako zagotovilo boljši odziv na tveganja bolezni živali.

(6)

Da se čim prej izkorenini izbruh bolezni kategorije A in zagotovi visoka raven zaščite zdravja in dobrobiti živali, je treba določiti ukrepe za obvladovanje bolezni na ravni Unije.

(7)

Področje uporabe te uredbe bi zato moralo vključevati ukrepe za obvladovanje bolezni kategorije A pri kopenskih in vodnih živalih ter nekatere ukrepe za obvladovanje bolezni kategorij B in C. Pri boleznih kategorij B in C bi se morali navedeni ukrepi za obvladovanje bolezni uporabljati v povezavi s pravili o spremljanju in izkoreninjenju iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689 (3).

(8)

Ukrepi za obvladovanje bolezni, določeni v tej delegirani uredbi, bi se morali uporabljati za živali in proizvode, pridobljene iz živali, vključno s proizvodi živalskega izvora, zarodnim materialom, živalskimi stranskimi proizvodi in pridobljenimi proizvodi. Za te živalske stranske proizvode veljajo pravila v zvezi z javnim zdravjem in zdravjem živali iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Pravila za varno zbiranje, odstranjevanje in predelavo živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, določena v navedeni uredbi, se uporabljajo pri pojavu bolezni kategorije A. Vendar navedena uredba ne vključuje ukrepov za obvladovanje bolezni in omejitev, ki naj bi se izvajali v takšnih primerih. Zato bi bilo treba navedena pravila določiti v tej delegirani uredbi.

(9)

Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) določa pravila za varen prevoz nevarnega blaga. Pristojni organi morajo pri prevozu okuženih živalskih stranskih proizvodov ali drugega okuženega materiala, ki se lahko šteje za nevarno blago, upoštevati pravila iz navedene direktive.

(10)

Primerno je uporabiti enoten pristop za ukrepe, ki se izvajajo pri pojavu bolezni kategorije A. Vendar je treba pri določitvi primernega trenutka, ko pristojni organ uvede ukrepe za obvladovanje bolezni in preiskave, če obstaja sum ali potrditev navedenih bolezni, upoštevati epidemiologijo bolezni. Zato bi bilo treba določiti „obdobja spremljanja“, tj. referenčne časovne okvire za vsako bolezen kategorije A, ki prizadene kopenske živali, na podlagi inkubacijskih dob in drugih ustreznih elementov, ki lahko vplivajo na širjenje bolezni.

(11)

V skladu s členom 54 Uredbe (EU) 2016/429 mora pristojni organ v različnih fazah izvesti preiskave o pojavu bolezni kategorije A: (i) kadar se sumi na bolezen, (ii) kadar se bolezen potrdi in (iii) kadar je treba izključiti njeno širitev na epidemiološko povezane obrate in lokacije ter sosednje obrate in območja. Navedene preiskave vključujejo klinični pregled in vzorčenje za laboratorijsko testiranje. Primerno je določiti splošna pravila o vzorčenju, da se zagotovi veljavnost postopkov vzorčenja, diagnostičnih metod in ukrepov za biološko zaščito.

(12)

V skladu s členom 43 Uredbe (EU) 2016/429 mora pristojni organ pripraviti in posodobiti načrte izrednih ukrepov ter po potrebi pripraviti podrobna navodila za izvajanje ukrepov, ki jih je treba sprejeti za bolezen kategorije A, kot je določeno v delu III navedene uredbe. Ukrepi iz te delegirane uredbe dopolnjujejo ukrepe iz dela III Uredbe (EU) 2016/429, zato jih je treba izvajati v skladu z načrti izrednih ukrepov iz Uredbe (EU) 2016/429.

(13)

Člena 53 in 55 Uredbe (EU) 2016/429 določata obveznosti izvajalcev dejavnosti in pristojnih organov pri sumu bolezni kategorije A. Cilj je preprečiti širjenje bolezni z okuženih živali in iz obratov, ki so zanje odgovorni, na neokužene živali ali na ljudi, še preden se bolezen potrdi. Ukrepe za obvladovanje bolezni in biološko zaščito iz Uredbe (EU) 2016/429 bi bilo treba v tej zgodnji fazi v prizadetem obratu izvajati pri premikih živali in proizvodov iz navedenega obrata in vanj ter v njegovi okolici. Poleg tega je treba podrobno opredeliti navedene ukrepe, da se zagotovita njihova učinkovitost in sorazmernost.

(14)

Člen 54 Uredbe (EU) 2016/429 zahteva, da pristojni organ izvede uradno preiskavo pri sumu bolezni kategorije A za potrditev ali izključitev prisotnosti bolezni. Za vzpostavitev standardnega operativnega postopka za takšne uradne preiskave v vseh državah članicah je treba podrobno opredeliti okoliščine, ki upravičujejo izvedbo preiskave, minimalne preiskovalne naloge, ki jih morajo opraviti uradni veterinarji, in način izvajanja navedenih nalog.

(15)

Uredba (EU) 2016/429 zahteva, da se ukrepi za obvladovanje bolezni pri sumu ali potrditvi bolezni kategorije A izvajajo ne le v obratih, kjer se gojijo živali, temveč tudi v obratih živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo ali z živalskimi stranskimi proizvodi ali na drugih lokacijah, ki lahko pomenijo tveganje za širjenje bolezni. Določiti je treba, kateri ukrepi obvladovanja se izvajajo v navedenih primerih, zlasti na mejnih kontrolnih točkah in za prevozna sredstva.

(16)

Uredba (EU) 2016/429 zahteva, da je potrditev bolezni kategorije A izhodišče za pristojni organ pri uvedbi strožjih ukrepov za obvladovanje bolezni od tistih, ki se uporabljajo v fazi suma bolezni, in pri izvedbi nadaljnjih preiskav. Zato je treba določiti, kdaj se šteje, da je bolezen kategorije A potrjena. To potrditev bi bilo treba izvesti v skladu z akti Unije, sprejetimi v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 o spremljanju bolezni, programih izkoreninjenja in statusu prost bolezni.

(17)

Uredba (EU) 2016/429 določa osnovna pravila za ukrepe za obvladovanje bolezni, ki se izvajajo v prizadetih obratih pri izbruhu bolezni kategorije A. Hkrati pristojnim organom zagotavlja določeno prožnost pri odločanju, katere od navedenih ukrepov bi bilo treba uvesti. Da bi pristojni organi lahko sprejeli najbolj sorazmerne in najučinkovitejše ukrepe obvladovanja ter zagotovili usklajeno izvajanje ukrepov, ki so jih sprejele države članice, je primerno določiti podrobna merila za odločanje na podlagi epidemioloških okoliščin, vrste in lokacije obratov, vrst in kategorij živali ter gospodarskih ali družbenih razmer na območju, ki ga je prizadela bolezen.

(18)

Pristojni organ bi moral imeti možnost, da v utemeljenih primerih in na podlagi dodatnih jamstvih po potrebi odobri odstopanja od nekaterih ukrepov za obvladovanje bolezni, zlasti od zahteve za usmrtitev živali v prizadetem obratu, ob upoštevanju epidemioloških dejavnikov in po opravljeni natančni oceni tveganja. Takšna odstopanja se lahko odobrijo za zaprte obrate, za živali, ki se gojijo za znanstvene namene ali za namene, povezane z ohranjanjem zavarovanih ali prizadetih vrst, in za uradno registrirane redke pasme ali za živali z upravičeno visoko genetsko, kulturno ali izobraževalno vrednostjo. V takih primerih bi uvedba splošnih ukrepov lahko imela nezaželene in nesorazmerne posledice.

(19)

Da bi se ukrepi za obvladovanje bolezni prilagodili posebnim razmeram, bi moral imeti pristojni organ možnost uvedbe ukrepov za obvladovanje bolezni, ki niso posebej določeni v Uredbi (EU) 2016/429 ali tej delegirani uredbi, ob upoštevanju epidemioloških dejavnikov in po opravljeni oceni tveganja.

(20)

Čiščenje in razkuževanje v prizadetem obratu je eden od osnovnih ukrepov za obvladovanje bolezni, določenih v Uredbi (EU) 2016/429, da se čim bolj zmanjša tveganje za širjenje potrjene bolezni kategorije A. Predhodno čiščenje in razkuževanje sta najučinkovitejša ukrepa za zmanjšanje obremenitve s povzročitelji bolezni v prizadetem obratu, potem ko so bile okužene živali odstranjene. Zato bi morala za pristojni organ veljati obveznosti preveritve učinkovitosti takojšnjega predhodnega čiščenja in razkuževanja ter po potrebi kontrole žuželk in glodavcev. Primerno je podrobno določiti postopek čiščenja in razkuževanja, zlasti kdaj ga je treba začeti, in merila za izbiro biocidnih proizvodov, ki jih je treba uporabiti.

(21)

Člen 62 Uredbe (EU) 2016/429 zahteva, da pristojni organ ukrepe za obvladovanje bolezni, ki se izvajajo v prizadetih obratih, razširi na druge obrate, njihove epidemiološke enote, obrate živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo ali z živalskimi stranskimi proizvodi ali na katero koli drugo pomembno lokacijo, vključno s prevoznimi sredstvi, kadar epidemiološki dokazi upravičujejo sum širjenja bolezni kategorije A nanje, z njih ali prek njih. Za ustrezno prepoznavanje navedenih epidemioloških povezav je treba podrobno določiti preiskavo v zvezi s sledljivostjo, ki jo mora opraviti pristojni organ, in sicer v okviru epidemiološke poizvedbe iz Uredbe (EU) 2016/429.

(22)

Prav tako je primerno podrobno določiti ukrepe obvladovanja, ki jih je treba izvajati v opredeljenih povezanih obratih in na opredeljenih povezanih lokacijah. Da bi bili navedeni ukrepi učinkoviti, bi morali biti prožni in sorazmerni, brez nalaganja nepotrebnih bremen izvajalcem dejavnosti ali pristojnim organom. Pristojni organi bi zato morali imeti možnost, da po opravljeni oceni tveganja v izjemnih okoliščinah odstopajo od splošnih določb.

(23)

Člen 64 Uredbe (EU) 2016/429 določa, da morajo pristojni organi okoli prizadetega obrata, ko je potrjen izbruh bolezni kategorije A, vzpostaviti območje z omejitvami za preprečitev nadaljnjega širjenja bolezni. Območje z omejitvami lahko vključuje zaščitno in ogroženo območje. Primerno je določiti dodatna pravila za vzpostavitev in po potrebi spremembo območja z omejitvami, vključno s podrobnostmi o zaščitnem območju, ogroženem območju in možnosti vzpostavitve dodatnih območij z omejitvami glede na epidemiologijo bolezni. Primerno je tudi določiti posebna odstopanja za tiste primere, v katerih vzpostavitev območij z omejitvami ne bi prispevala k obvladovanju širjenja bolezni ali bi neupravičeno obremenila izvajalce dejavnosti in pristojne organe.

(24)

Člen 65 Uredbe (EU) 2016/429 navaja ukrepe, ki jih pristojni organ lahko sprejme na območju z omejitvami za preprečitev širjenja bolezni. Da bi pristojni organi lahko sprejeli najbolj sorazmerne in najučinkovitejše ukrepe obvladovanja ter zagotovili usklajeno izvajanje ukrepov v vseh državah članicah, je primerno določiti podrobna merila za odločanje na podlagi epidemioloških okoliščin, vrste in lokacije proizvodnih obratov, vrst in kategorij živali ter gospodarskih ali družbenih razmer na območju, ki ga je prizadela bolezen.

(25)

Treba je določiti prepovedi premikov živali in proizvodov znotraj zaščitnega in ogroženega območja, z njiju in prek njiju ter prepovedi drugih dejavnosti, ki lahko pomenijo tveganje za širjenje bolezni kategorije A. Navedene prepovedi bi morale biti sorazmerne s tveganjem za širjenje bolezni, povezanim z vsako dejavnostjo in blagom. Zato jih je treba določiti ob upoštevanju epidemiološkega profila bolezni. To je zlasti pomembno pri prepovedi proizvodov, saj bi morali biti nekateri proizvodi izvzeti, zlasti tisti, ki se štejejo za varno blago v zvezi s tveganjem za širjenje nekaterih bolezni.

(26)

Prepovedi dejavnosti na območju z omejitvami bi morale biti čim bolj omejene. Zato bi moral imeti pristojni organ možnost odobriti odstopanja od prepovedi, ko so sprejeti nekateri ukrepi za zmanjšanje tveganja in izpolnjeni nekateri postopkovni pogoji. Takšna odstopanja se lahko odobrijo zlasti, kadar lahko pristojni organ preveri okrepitev ukrepov za biološko zaščito ter kadar so izpolnjeni splošni in posebni pogoji, povezani z zadevnimi živalmi, proizvodi, pridobljenimi iz teh živali, ali drugimi snovi in materiali, ki bi lahko bili kontaminirani.

(27)

Premiki kopitarjev bi morali biti omejeni na prevoz v klavnico. Premiki perutnine bi morali biti omejeni na prevoz v klavnice ter na mlajše živali, kot so enodnevni piščanci in jarkice. Premiki proizvodov živalskega izvora bi morali biti dovoljeni, če so bili proizvodi proizvedeni pred obdobjem visokega tveganja, določenim za bolezen. Premiki proizvodov živalskega izvora in stranskih proizvodov, proizvedenih v obdobju velikega tveganja ali po njem, bi morali biti dovoljeni, če so bili proizvodi obdelani s posebnimi obdelavami, ki inaktivirajo povzročitelja bolezni. Navedene obdelave bi morale biti v skladu z veljavno zakonodajo Unije, mednarodnimi standardi in novimi znanstvenimi dokazi.

(28)

Pristojni organ bi moral imeti možnost obiskati obrate in pregledati živali. Za preprečitev nadaljnjega širjenja bolezni bi bilo treba določiti in izpolniti zahteve, preden se lahko odpravijo ukrepi, ki se izvajajo na zaščitnem območju. Ko se navedeni ukrepi odpravijo, bi se morali ukrepi, uvedeni za ogroženo območje, izvajati v dodatnem obdobju na območju, ki je bilo prej vključeno v zaščitno območje, da se zagotovi obvladovanje bolezni.

(29)

Določbe o ukrepih obvladovanja, ki se uporabljajo znotraj ogroženega območja, bi morale vključevati splošna in posebna pravila za živali, proizvode, pridobljene iz navedenih živali, ali druge snovi in materiale, ki bi lahko bili kontaminirani. Vključevati bi morale tudi odstopanja, da se omogoči sorazmerna uporaba ukrepov obvladovanja. Intenzivnost ukrepov obvladovanja in odstopanja za njihovo sorazmerno uporabo bi morala odražati manjše tveganje ogroženega območja za širjenje bolezni, vendar bi morala zagotoviti, da so ukrepi obvladovanja zadostni za preprečitev kakršnega koli tveganja nadaljnjega širjenja bolezni.

(30)

Pristojni organ bi moral: (i) odobriti repopulacijo prizadetih obratov z živalmi, (ii) zagotoviti izvedbo končnega čiščenja in razkuževanja obrata ter, če je ustrezno, (iii) izvesti preverjanje vektorjev za zagotovitev, da se bolezni ponovno ne pojavijo. Pristojni organ bi moral imeti potrebno prožnost, da odloči o najustreznejših ukrepih za repopulacijo ob upoštevanju epidemioloških okoliščin in posebnih pogojev za zmanjšanje tveganja.

(31)

Divje živali vrst s seznama bi tudi lahko bile okužene z boleznimi kategorije A. Ukrepi obvladovanja so za navedene divje živali ključni pri preprečevanju širjenja bolezni in zagotavljanju njihovega izkoreninjenja. Za obvladovanje bolezni, ki se pojavljajo pri gojenih živalih, pa bi moral pristojni organ v okviru načrtov izrednih ukrepov iz Uredbe (EU) 2016/429 razmisliti o ukrepih za obvladovanje bolezni pri divjih živalih. Ukrepi obvladovanja bi se morali izvajati pri sumljivih in potrjenih primerih bolezni, ki prizadenejo divje živali znotraj okuženega območja. Ukrepe za omejitev premikov gojenih živali vrst s seznama z okuženega območja bi bilo treba izvajati prožno glede na epidemiološko stanje. S tem bi zagotovili trdne ukrepe obvladovanja, hkrati pa preprečili nepotrebna bremena za izvajalce dejavnosti in pristojne organe.

(32)

Zbiranje in varno odstranjevanje trupel divjih živali prispeva k preprečevanju širjenja bolezni kategorije A. Uredbo (EU) 2016/429 je primerno dopolniti s pravili, ki zagotavljajo varno zbiranje in odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov iz divjih kopenskih in vodnih živali, okuženih z boleznimi kategorije A ali za katere veljajo omejitveni ukrepi, uvedeni kot odziv na navedene bolezni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

(33)

Člen 43 Uredbe (EU) 2016/429 določa, da pristojni organ ustanovi operativno strokovno skupino kot del načrtov izrednih ukrepov. Ti načrti so namenjeni zagotavljanju visoke ravni ozaveščenosti o boleznih in pripravljenosti nanje ter zagotavljanju hitrega odziva na izbruh bolezni kategorije A. V primeru izbruha bolezni pri kopenskih živalih je glavna naloga operativne strokovne skupine podpreti pristojni organ pri ocenjevanju ustreznih ukrepov za obvladovanje ali izkoreninjenje bolezni. Operativna strokovna skupina za bolezni divjih kopenskih živali bi morala biti multidisciplinarna in imeti predstavnike ustreznih vladnih organov, kot so okoljski in gozdarski organi, ter zadevnih zainteresiranih strani, lokalnih oblasti, policije ali drugih organizacij, ki lahko pristojnemu organu svetujejo glede možnih ukrepov za obvladovanje ali izkoreninjenje bolezni kategorije A in njihovega izvajanja.

(34)

Direktiva Sveta 2006/88/ES (6) vključuje določbe o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in obvladovanju nekaterih bolezni pri vodnih živalih. Določbe iz te delegirane uredbe bi morale temeljiti na določbah iz prejšnje zakonodaje Unije, ki so dobro delovale in so bile pregledane ter v največji možni meri usklajene z znanjem in izkušnjami, pridobljenimi v preteklosti, ter posodobljene v skladu z novimi dokazi in mednarodnimi standardi.

(35)

Člen 61 Uredbe (EU) 2016/429 določa uvedbo ukrepov za obvladovanje bolezni v obratih in na drugih lokacijah po potrditvi bolezni kategorije A. Eden od navedenih ukrepov je usmrtitev živali, ki bi lahko bile kontaminirane ali bi lahko pripomogle k širjenju bolezni. Možnost uporabe take preventivne usmrtitve bi bilo treba v tej delegirani uredbi podrobno opredeliti kot ukrep za obvladovanje bolezni, katerega cilj je zmanjšati infekcijski pritisk za bolezen kategorije A in olajšati njeno obvladovanje.

(36)

Člen 62 Uredbe (EU) 2016/429 vključuje merila za razširitev ukrepov za obvladovanje bolezni s prizadetega obrata na epidemiološko povezane obrate in lokacije. Analiza hidrodinamičnih in topografskih pogojev, vključno s podatki o porečjih, ovirah v vodotokih ali stanjih vodnega toka, omogoča predvidevanje možnega pasivnega širjenja bolezni kategorije A v druge obrate ali na druge lokacije, to predvidevanje pa lahko prispeva k zmanjšanju vpliva bolezni kategorije A. Rezultat take analize omogoča izvajanje bolj informiranih ukrepov za obvladovanje bolezni, s katerimi naj bi se preprečilo ali čim bolj zmanjšalo širjenje bolezni kategorije A z območja z visokim tveganjem na območje brez bolezni.

(37)

Pristojni organ bi moral imeti možnost odstopati od omejitev, ki se uvedejo po potrditvi bolezni kategorije A, da se omogoči uporaba živali iz akvakulture za prehrano ljudi, pod pogojem, da ne kažejo bolezenskih znakov in se predelujejo na način, ki zmanjšuje tveganje za širjenje bolezni z infekcijskim materialom. Odstopanje bi moralo biti namenjeno zmanjševanju gospodarskih izgub ob hkratnem zmanjševanju tveganja širjenja bolezni.

(38)

Člen 37 Uredbe (EU) 2016/429 določa, kako kompartmentom priznati status prost bolezni s seznama. Kompartmenti vključujejo različne obrate s skupnimi in učinkovitimi sistemi biološke zaščite, ki navedenim obratom omogočajo, da imajo poseben zdravstveni status živali. Zato bi bilo treba pri sumu ali po potrditvi bolezni kategorije A v obratu akvakulture v kompartmentu ukrepe za obvladovanje bolezni razširiti na druge obrate znotraj navedenega kompartmenta, kar bi omogočilo učinkovitejšo obvladovanje bolezni.

(39)

Prekinitev proizvodnje vodnih živali je ukrep za obvladovanje bolezni, ki je že vključen v prejšnjo zakonodajo Unije o preprečevanju in obvladovanju bolezni pri živalih iz akvakulture ter bi ga bilo treba še naprej izvajati. Glavni cilj prekinitve proizvodnje je preprečiti ali čim bolj zmanjšati tveganje ponovne okužbe obratov z boleznijo kategorije A po končanem čiščenju in razkuževanju ter pred uvedbo nove populacije vodnih živali. Sinhrona prekinitev proizvodnje na območjih z več okuženimi obrati krepi ukrepe za obvladovanje bolezni in prispeva k višji stopnji uspešnosti. Določiti bi bilo treba različna obdobja prekinitve proizvodnje za različne bolezni kategorije A, da se prekinitev proizvodnje skrajša na najkrajši možni čas, hkrati pa zagotovi učinkovitost tega ukrepa za obvladovanje bolezni.

(40)

Kadar je obrat akvakulture prizadet zaradi bolezni kategorije A, ki ne ogroža zdravja ljudi, bi bilo treba po sprejetju ukrepov za zmanjšanje tveganja dovoliti dajanje na trg proizvodov iz navedenega obrata. Pri ribah bi morali navedeni ukrepi vključevati zakol in evisceracijo. Rake bi bilo treba pred odpremo predelati v neviabilne proizvode. Proizvodi bi se morali uporabiti za neposredno prehrano ljudi ali pa se nadalje predelati v obratu, odobrenem v skladu s členom 179 Uredbe (EU) 2016/429. Navedeni ukrepi so učinkoviti pri obvladovanju bolezni in preprečevanju njenega nadaljnjega širjenja, hkrati pa omogočajo, da se navedeni proizvodi uporabijo za prehrano ljudi in ne zavržejo po nepotrebnem.

(41)

Člen 64 Uredbe (EU) 2016/429 določa, da se v primeru izbruha bolezni kategorije A pri vodnih živalih vzpostavijo območja z omejitvami kot učinkovit ukrep za obvladovanje bolezni. Območja z omejitvami lahko vključujejo zaščitno območje okoli obratov z večjim tveganjem, da jih prizadene bolezen kategorije A. Za zagotovitev učinkovitega obvladovanja bolezni in preprečitev njenega nadaljnjega širjenja bi bilo treba prepovedati vnos živali iz akvakulture za gojenje v obrate na zaščitnem območju. Za preprečitev ponovne okužbe bi bilo treba ohraniti zaščitno območje, dokler se okuženi obrati akvakulture ne izpraznijo, očistijo in razkužijo ter dokler se ne zaključi prekinitev proizvodnje.

(42)

Ukrepe za obvladovanje bolezni na zaščitnem območju, vzpostavljenem za bolezen vodnih živalih, bi bilo treba odpraviti le, če je izpolnjena vrsta pogojev. Navedeni pogoji bi morali vključevati depopulacijo, čiščenje, razkuževanje in prekinitev proizvodnje prizadetih obratov. Poleg tega morajo biti rezultati rednih obiskov vseh obratov na zaščitnem območju zadovoljivi. Če so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, bi moralo zaščitno območje postati ogroženo območje. Navedeno ogroženo območje bi bilo treba ohraniti, dokler ne preteče obdobje spremljanja zadevne bolezni kategorije A in ni elementov za sum na prisotnost bolezni.

(43)

Člen 43 Uredbe (EU) 2016/429 določa, da pristojni organ ustanovi operativno strokovno skupino kot del načrtov izrednih ukrepov, katerih namen je zagotoviti visoko raven ozaveščenosti o boleznih in pripravljenosti nanje ter zagotoviti hiter odziv pri izbruhu bolezni kategorije A. V primeru izbruha bolezni pri vodnih živalih je glavna naloga operativne strokovne skupine podpreti pristojni organ pri ocenjevanju ustreznih ukrepov za obvladovanje ali izkoreninjenje bolezni. Operativna strokovna skupina za bolezni divjih vodnih živali bi morala biti multidisciplinarna in vključevati predstavnike ustreznih vladnih organov, kot so okoljski in ribiški organi, ter zadevnih zainteresiranih strani, lokalnih oblasti, policije ali drugih organizacij, ki lahko pristojnemu organu svetujejo glede možnih ukrepov za obvladovanje ali izkoreninjenje bolezni kategorije A.

(44)

Člen 6 Uredbe (ES) št. 1069/2009 določa izvajanje splošnih zdravstvenih omejitev pri resni prenosljivi bolezni. Kadar je pri živalih iz akvakulture prisotna bolezen kategorije A, lahko pristojni organ uvede strožja pravila za živalske stranske proizvode, ki izvirajo iz določenih obratov. Namen navedenih pravil je obravnavati primere, ko javnozdravstvene omejitve morda ne obravnavajo tveganja za zdravje živali. Zlasti morajo biti živalski stranski proizvodi iz takih obratov predelani ali odstranjeni kot snovi kategorije 2 v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 1069/2009.

(45)

Člen 270 Uredbe (EU) 2016/429 razveljavlja direktive Sveta 92/66/EGS (7), 2001/89/ES (8), 2002/60/ES (9), 2003/85/ES (10) in 2005/94/ES (11), ki vsebujejo pravila za obvladovanje bolezni živali. Člen 272 Uredbe (EU) 2016/429 določa, da se razveljavljene direktive uporabljajo še tri leta po datumu začetka uporabe navedene uredbe ali do zgodnejšega datuma, ki ga Komisija določi z delegiranim aktom. Za zagotovitev usklajenega in poenostavljenega pristopa k različnim vrstam in boleznim bi se morala ta uredba uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2016/429, razveljavljene direktive pa bi se morale prenehati uporabljati od istega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

DEL I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba dopolnjuje pravila o ozaveščanju o boleznih, pripravljenosti nanje in njihovem obvladovanju, ki se uporabljajo v zvezi z boleznimi s seznama iz člena 9(1)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) 2016/429.

Navedena pravila zajemajo:

(a)

del II zajema gojene in divje kopenske živali, zlasti:

(i)

v poglavju I so določena dopolnilna pravila za ukrepe za obvladovanje bolezni pri sumu in po uradni potrditvi bolezni kategorije A pri gojenih živalih, kot je navedeno v členih 53, 54, 55, 58 in 63 Uredbe (EU) 2016/429;

(ii)

v poglavju II so določena dopolnilna pravila za vzpostavitev območij z omejitvami po uradni potrditvi bolezni kategorije A pri gojenih živalih, kot je navedeno v členih 64 in 67 Uredbe (EU) 2016/429;

(iii)

v poglavju III so določena dopolnilna pravila za repopulacijo gojenih živali na območju z omejitvami po uradni potrditvi bolezni kategorije A, kot je navedeno v členih 63 in 68 Uredbe (EU) 2016/429;

(iv)

v poglavju IV so določena dopolnilna pravila za ukrepe za obvladovanje bolezni pri sumu in po uradni potrditvi bolezni kategorije A pri divjih živalih, kot je navedeno v členu 70 Uredbe (EU) 2016/429;

(v)

v poglavju V so določena dopolnilna pravila za ukrepe za obvladovanje bolezni pri sumu in po uradni potrditvi bolezni kategorij B in C pri kopenskih živalih, kot je navedeno v členih 74 in 77 Uredbe (EU) 2016/429;

(b)

del III zajema gojene in divje vodne živali, zlasti:

(i)

v poglavju I so določena dopolnilna pravila za ukrepe za obvladovanje bolezni pri sumu in po uradni potrditvi bolezni kategorije A pri vodnih živalih, kot je navedeno v členih 53, 54, 55, 58 in 63 Uredbe (EU) 2016/429;

(ii)

v poglavju II so določena dopolnilna pravila za vzpostavitev območij z omejitvami po uradni potrditvi bolezni kategorije A pri živalih iz akvakulture, kot je navedeno v členih 64 in 67 Uredbe (EU) 2016/429;

(iii)

v poglavju III so določena dopolnilna pravila za ukrepe za obvladovanje bolezni pri sumu in po uradni potrditvi bolezni pri divjih vodnih živalih, kot je navedeno v členu 70 Uredbe (EU) 2016/429;

(iv)

v poglavju IV so določena dopolnilna pravila za ukrepe za obvladovanje bolezni pri sumu in po uradni potrditvi bolezni kategorij B in C pri vodnih živalih, kot je navedeno v členih 74 in 77 Uredbe (EU) 2016/429;

(c)

del IV zajema končne določbe.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz Uredbe (EU) 2018/1882 in Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (12), razen kadar navedene opredelitve zajemajo izraze, ki so opredeljeni v drugem odstavku tega člena.

Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„prevozno sredstvo“ pomeni cestna ali železniška vozila, plovila in zrakoplove;

(2)

„enodnevni piščanci“ pomenijo vso perutnino, mlajšo od 72 ur;

(3)

„seme“ pomeni nespremenjeni, pripravljeni ali razredčeni ejakulat ene ali več živali;

(4)

„oociti“ pomenijo haploidne faze ootidogeneze, vključno s sekundarnimi oociti in jajčeci (ova);

(5)

„zarodek“ pomeni začetni razvojni stadij živali, ki ga je možno vsaditi v žival prejemnico;

(6)

„sveže meso“ pomeni meso, mleto meso in mesne pripravke, vključno z vakuumsko pakiranimi ali pakiranimi v kontrolirani atmosferi, ki niso bili obdelani z nobenim postopkom razen hlajenja, zamrzovanja ali globokega zamrzovanja;

(7)

„trup kopitarja“ pomeni celotno telo zaklanega ali usmrčenega kopitarja po:

izkrvavitvi za zaklane živali;

evisceraciji;

odstranitvi okončin v karpalnem in tarzalnem sklepu;

odstranitvi repa, vimena, glave in kože, razen pri prašičih;

(8)

„drobovina“ pomeni sveže meso razen mesa trupa, kot je opredeljeno v točki (7), tudi če ostane naravno povezano s trupom;

(9)

„mesni proizvodi“ pomenijo predelane proizvode, vključno z obdelanimi želodci, mehurji, črevi, topljenimi maščobami, mesnimi izvlečki in proizvodi iz krvi, ki nastanejo pri predelavi mesa ali z nadaljnjo predelavo takih predelanih proizvodov, tako da zarezana površina pokaže, da proizvod nima več značilnosti svežega mesa;

(10)

„ovitki“ pomenijo mehurje in čreva, ki so bili po čiščenju obdelani s strganjem tkiva, razmaščevanjem in pranjem ter so bili po soljenju sušeni;

(11)

„kolostrum“ pomeni tekočino, ki se pred proizvodnjo surovega mleka do največ 5 dni po kotitvi izloča iz mlečnih žlez živali, ki dajejo mleko, in je bogata s protitelesi in minerali;

(12)

„proizvodi na osnovi kolostruma“ pomenijo predelane proizvode, ki izvirajo iz predelave kolostruma ali iz nadaljnje predelave tako predelanih proizvodov;

(13)

„varno blago“ pomeni blago, ki se lahko premakne brez potrebe po ukrepih za zmanjšanje tveganja, ki so posebej usmerjeni proti določeni bolezni s seznama, ne glede na status države članice ali območja izvora za navedeno bolezen;

(14)

„dobavna veriga“ pomeni integrirano proizvodno verigo z enotnim zdravstvenim statusom, kar zadeva bolezni s seznama, ki zajema sodelovalno omrežje specializiranih obratov, ki jih je pristojni organ odobril za namene člena 45 in med katerimi se premikajo živali, da bi se dokončal ciklus proizvodnje;

(15)

„okuženo območje“ pomeni območje, na katerem se lahko po uradni potrditvi bolezni pri divjih živalih uvedejo omejitve premikov gojenih in divjih živali ali proizvodov ter drugi ukrepi za obvladovanje bolezni in biološko zaščito za preprečitev širjenja bolezni kategorije A.

Člen 3

Klinični pregledi, postopki vzorčenja in diagnostične metode

1.   Kadar se v skladu s to uredbo zahtevajo klinični pregledi živali za potrditev ali izključitev prisotnosti bolezni kategorije A, pristojni organ zagotovi, da:

(a)

se vzorčenje živali za klinični pregled izvede v skladu s:

(i)

točko A.1 Priloge I za kopenske živali in

(ii)

točko 1 Priloge XII za vodne živali;

(b)

klinični pregled zajema:

(i)

začetno splošno oceno zdravstvenega statusa živali v obratu, ki zajema vse živali vrst s seznama, ki se gojijo v obratu, in

(ii)

individualni pregled živali, vključenih v vzorec iz točke (a).

2.   Kadar se v skladu s to uredbo zahtevajo laboratorijske preiskave za potrditev ali izključitev prisotnosti bolezni kategorije A, pristojni organ zagotovi, da:

(a)

se vzorčenje živali za laboratorijsko preiskavo izvede v skladu s:

(i)

točko A.2 Priloge I za kopenske živali in

(ii)

točko 1(b), (c), (d) in (e) Priloge XII za vodne živali;

(b)

diagnostične metode za laboratorijske preiskave izpolnjujejo zahteve iz:

(i)

točke B Priloge I za kopenske živali in

(ii)

točke 2 Priloge XII za vodne živali;

(c)

vzorci se pošljejo:

(i)

nemudoma uradnemu laboratoriju, določenemu v skladu s členom 37 Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (13);

(ii)

v skladu s točko C Priloge I za kopenske živali in točko 1(f) Priloge XII za vodne živali ter

(iii)

po katerem koli drugem navodilu pristojnega organa in laboratorija glede biološke zaščite in pogojev biološke varnosti za preprečitev širjenja povzročiteljev bolezni kategorije A;

(d)

za gojene živali:

(i)

pripravi se popis vseh gojenih živali v obratu ter njihovih vrst in kategorij; za perutnino in živali iz akvakulture se lahko število živali oceni, ter

(ii)

evidentira se identifikacijska oznaka vsake vzorčene živali vrste s seznama ali, za perutnino in živali iz akvakulture, številka serije.

Člen 4

Načrti izrednih ukrepov

Pristojni organ izvede ukrepe iz te uredbe v skladu z načrtom izrednih ukrepov iz člena 43 Uredbe (EU) 2016/429.

DEL II

KOPENSKE ŽIVALI

POGLAVJE I

Ukrepi za obvladovanje bolezni kategorije A pri gojenih kopenskih živalih

Oddelek 1

Predhodni ukrepi za obvladovanje bolezni pri sumu bolezni kategorije A pri gojenih živalih

Člen 5

Obveznosti izvajalcev dejavnosti pri sumu bolezni kategorije A pri gojenih živalih v obratu

Pri sumu bolezni kategorije A pri gojenih živalih izvajalci dejavnosti sprejmejo naslednje ukrepe za obvladovanje bolezni za preprečitev širjenja bolezni kategorije A z okuženih živali in prizadetih obratov, za katere so odgovorni, na druge neokužene živali ali na ljudi, dokler pristojni organ ne izključi prisotnosti bolezni kategorije A:

(a)

izolirajo vse živali s sumom, da so okužene z boleznijo kategorije A;

(b)

gnoj, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, ter vse proizvode, materiale ali snovi, ki so verjetno kontaminirani z boleznimi kategorije A in jih verjeno prenašajo, izolirajo in zaščitijo pred žuželkami in glodavci, gojenimi živalmi vrst, ki niso na seznamu, in divjimi živalmi, kolikor je to tehnično in praktično izvedljivo;

(c)

izvedejo ustrezne dodatne ukrepe za biološko zaščito, da preprečijo kakršno koli tveganje za širjenje bolezni kategorije A;

(d)

zaustavijo vse premike gojenih živali vrst s seznama iz obrata ali vanj;

(e)

preprečijo neobvezne premike živali vrst, ki niso na seznamu, proizvodov, materialov, snovi, oseb in prevoznih sredstev iz obrata ali vanj;

(f)

zagotovijo, da se evidence obratov o proizvodnji, zdravju in sledljivosti posodobijo;

(g)

pristojnemu organu na njegovo zahtevo predložijo vse ustrezne informacije v zvezi z boleznijo kategorije A ter

(h)

upoštevajo vsa navodila pristojnega organa v zvezi z obvladovanjem bolezni kategorije A v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 in to uredbo.

Člen 6

Preiskava pristojnih organov pri sumu bolezni kategorije A pri gojenih živalih v obratu

1.   Pri sumu bolezni kategorije A pri gojenih živalih v obratu v skladu s členom 9(1), (3) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 pristojni organ nemudoma izvede preiskavo za potrditev ali izključitev prisotnosti bolezni s seznama, na katero se sumi.

2.   Pristojni organ med preiskavo iz odstavka 1 zagotovi, da uradni veterinarji izvedejo vsaj:

(a)

klinične preglede gojenih živali vrst s seznama v obratu in

(b)

odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave.

Člen 7

Predhodni omejitveni ukrepi in ukrepi za biološko zaščito pri sumu bolezni kategorije A pri gojenih živalih v obratu

1.   Pri sumu bolezni kategorije A v obratu pristojni organ uvede uradno spremljanje za obrat ter takoj uvede naslednje predhodne omejitvene ukrepe in ukrepe za biološko zaščito, da se prepreči širjenje bolezni kategorije A z okuženih živali in iz prizadetih obrata na druge neokužene živali ali na ljudi:

(a)

prepoved premikov gojenih živali vrst s seznama v obrat in iz njega;

(b)

prepoved premikov gojenih živali vrst, ki niso na seznamu, v obrat in iz njega;

(c)

prepoved premikov vseh proizvodov, materialov ali snovi, ki so verjetno kontaminirani z boleznijo kategorije A ali jo verjetno prenašajo iz obrata;

(d)

osamitvijo gojenih živali vrst s seznama in zaščito pred divjimi živalmi, živalmi vrst, ki niso na seznamu, in po potrebi žuželkami in glodavci;

(e)

prepoved usmrtitve živali vrst s seznama, razen če to odobri pristojni organ, ter

(f)

prepoved neobveznih premikov proizvodov, materialov, snovi, oseb in prevoznih sredstev v obrate.

2.   Z odstopanjem od točke 1(a), (b) in (c) lahko pristojni organ odobri premike živali in proizvodov iz obrata s sumom bolezni kategorije A po opravljeni oceni tveganja in pod pogojem, da:

(a)

premiki živali in proizvodov izpolnjujejo vse pogoje in ukrepe za biološko zaščito, potrebne za preprečevanje širjenja bolezni;

(b)

v namembnem obratu ni drugih gojenih živali vrst s seznama ter

(c)

namembni obrat ni klavnica.

3.   Kadar se odobrijo odstopanja iz odstavka 2, lahko pristojni organ uvede ukrepe za obvladovanje bolezni iz odstavka 1 v namembnem obratu.

4.   Pristojni organ lahko v skladu s členom 12(1) in (2) v obratu s sumom bolezni kategorije A odredi preventivno usmrtitev živali vrst s seznama, kadar to zahteva epidemiološko stanje.

5.   Vsi živalski stranski proizvodi iz mrtvih živali, ki so poginile ali so bile usmrčene v obratu s sumom bolezni kategorije A, se predelajo ali odstranijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009, da se zagotovi inaktivacija domnevnega povzročitelja bolezni in prepreči širjenje bolezni na neokužene živali ali na ljudi.

Člen 8

Popis in analiza evidenc pri sumu bolezni kategorije A pri gojenih živalih v obratu

1.   Pri sumu bolezni kategorije A pristojni organ odredi in preveri, da izvajalci dejavnosti v obratih s sumom bolezni kategorije A nemudoma pripravijo in nato vzdržujejo posodobljen popis naslednjega:

(a)

vrst, kategorij in števila živali, ki se gojijo v obratu; za perutnino se lahko število živali oceni;

(b)

individualnih identifikacijskih številk vseh živali vrst, za katere je individualna identifikacija obvezna v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2035 (14);

(c)

vrst, kategorij in števila gojenih živali vrst s seznama, ki so bile rojene, so poginile, so kazale bolezenske znake ali so verjetno okužene ali kontaminirane z boleznijo kategorije A v obratu;

(d)

vseh proizvodov, materialov ali snovi, ki so verjetno kontaminirani z zadevno boleznijo kategorije A ali jo verjetno prenašajo v obrat, ter

(e)

po potrebi vseh mest, ki lahko omogočijo preživetje vektorjev zadevne bolezni kategorije A v obratu.

2.   Kadar ima obrat več epidemioloških enot, se informacije iz odstavka 1 navedejo za vsako epidemiološko enoto.

3.   V okviru epidemiološke poizvedbe iz člena 57 Uredbe (EU) 2016/429 pristojni organ analizira vsaj naslednje evidence obrata s sumom bolezni kategorije A:

(a)

popis iz odstavka 1;

(b)

evidence o izvoru in datumu prihoda gojenih živali vrst s seznama v obrat in njihovega odhoda iz obrata;

(c)

evidence o izvoru in datumu prihoda v obrat in odhoda iz obrata za druge zadevne transportne premike;

(d)

evidence o proizvodnji ter

(e)

evidence o obiskih obrata, če so na voljo.

4.   Analiza evidenc iz odstavka 3 zajema vsaj obdobje spremljanja iz Priloge II za zadevno bolezen, izračunano nazaj od datuma, ko je bil sum sporočen.

Člen 9

Začasna območja z omejitvami pri sumu bolezni kategorije A pri gojenih kopenskih živalih v obratu

1.   Pri sumu bolezni kategorije A pri gojenih živalih v obratu lahko pristojni organ vzpostavi začasno območje z omejitvami, pri čemer upošteva naslednje okoliščine:

(a)

lokacijo obrata na območju z visoko gostoto obratov s sumom bolezni kategorije A, ki gojijo gojene živali vrst s seznama;

(b)

premike živali ali oseb v stiku z gojenimi živalmi vrst s seznama s sumom bolezni kategorije A;

(c)

zamudo pri potrditvi bolezni kategorije A v skladu s členom 11;

(d)

nezadostne informacije o možnem izvoru in načinih vnosa domnevne bolezni kategorije A ter

(e)

profil bolezni, zlasti načine in hitrost prenosa bolezni ter ohranjanje bolezni pri živalski populaciji.

2.   V obratih znotraj začasnega območja z omejitvami pristojni organ uvede vsaj ukrepe iz člena 7.

3.   Pristojni organ lahko začasno območje z omejitvami ohrani do trenutka, ko je prisotnost bolezni kategorije A izključena v obratu s sumom navedene bolezni ali ko je njena prisotnost potrjena in je območje z omejitvami vzpostavljeno v skladu s členom 21.

4.   Pristojni organ lahko na začasnih območjih z omejitvami odredi preventivno usmrtitev v skladu s členom 12(1) in (2) ali zakol živali vrst s seznama, kadar to zahteva epidemiološko stanje.

Člen 10

Ukrepi pri sumu bolezni kategorije A v obratih živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, na mejnih kontrolnih točkah, v obratih dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali na kateri koli drugi pomembni lokaciji, vključno s prevoznimi sredstvi

1.   Pri sumu bolezni kategorije A v skladu s členom 9(1), (3) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v obratih živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, na mejnih kontrolnih točkah, v obratih dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali na kateri koli drugi pomembni lokaciji, vključno s prevoznimi sredstvi, pristojni organ:

(a)

uporabi ustrezne določbe iz členov 5 do 9 in

(b)

po potrebi uvede dodatne ukrepe, prilagojene posebnim razmeram, za preprečitev širjenja bolezni kategorije A na neokužene živali ali na ljudi.

2.   Pristojni organ uporabi določbe iz členov 5 do 9 tudi za obrate izvora živali ali proizvodov, ki so prisotni v obratih in na lokacijah iz odstavka 1, za katere se sumi, da so okuženi.

Oddelek 2

Ukrepi za obvladovanje bolezni po uradni potrditvi bolezni kategorije A pri gojenih živalih

Člen 11

Uradna potrditev bolezni kategorije A pri gojenih kopenskih živalih

Pristojni organ uradno potrdi izbruh bolezni kategorije A pri gojenih kopenskih živalih, kadar se primer potrdi v skladu s členom 9(2), (3) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

Člen 12

Ukrepi za obvladovanje bolezni po uradni potrditvi izbruha bolezni kategorije A pri gojenih živalih v obratu

1.   Po uradni potrditvi izbruha bolezni kategorije A v obratu v skladu s členom 11 pristojni organ odredi, da se pod nadzorom uradnih veterinarjev poleg ukrepov iz člena 7 takoj izvedejo naslednji ukrepi za obvladovanje bolezni:

(a)

vse živali vrst s seznama, ki se gojijo v prizadetem obratu, se čim prej usmrtijo na kraju samem znotraj obrata na tak način, da se prepreči kakršno koli tveganje za širjenje povzročitelja zadevne bolezni kategorije A med usmrtitvijo in po njej;

(b)

sprejmejo se vsi ustrezni in potrebni ukrepi za biološko zaščito za preprečitev kakršnega koli morebitnega širjenja bolezni kategorije A na neokužene gojene ali divje živali ali na ljudi;

(c)

trupla ali deli gojenih živali vrst s seznama, ki so poginile ali so bile usmrčene v skladu s točko (a) tega odstavka, se odstranijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009;

(d)

vsi potencialno kontaminirani proizvodi, materiali ali snovi, prisotni v obratu, se izolirajo, dokler:

(i)

se ne odstranijo ali predelajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 za živalske stranske proizvode (vključno s tistimi, ki nastanejo pri usmrtitvi, proizvodi živalskega izvora in zarodnim materialom);

(ii)

se ukrepi čiščenja in razkuževanja ne zaključijo v skladu s členom 15, če gre za druge materiale in snovi, primerne za čiščenje in razkuževanje;

(iii)

se ne zaključi odstranjevanje krme in drugih materialov, ki niso primerni za čiščenje in razkuževanje, pod nadzorom uradnih veterinarjev.

2.   Pristojni organ odredi in nadzoruje, da:

(a)

prevoz živalskih stranskih proizvodov iz odstavkov 1(c) in 1(d)(i) iz prizadetega obrata poteka v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1069/2009;

(b)

prevoz materialov ali snovi iz odstavka 1(d)(iii) iz prizadetega obrata poteka v skladu z njegovimi navodili glede biološke zaščite in pogojev biološke varnosti za preprečitev širjenja povzročitelja bolezni kategorije A.

3.   Pristojni organ odvzame vzorce za laboratorijske preiskave gojenih živali vrst s seznama pred usmrtitvijo ali po njej ali pred smrtjo ali po njej za namene epidemiološke poizvedbe iz člena 57 Uredbe (EU) 2016/429.

4.   Z odstopanjem od točke (a) odstavka 1 lahko pristojni organ po opravljeni oceni tveganja in ob upoštevanju možnosti uvedbe drugih ukrepov za zmanjšanje tveganja odredi:

(a)

usmrtitev gojenih živali vrst s seznama na najbližjem primernem mestu na tak način, da se prepreči kakršno koli tveganje za širjenje bolezni kategorije A med usmrtitvijo ali prevozom; ali

(b)

odložitev usmrtitve gojenih živali vrst s seznama, če so navedene živali vključene v cepljenje v nujnih primerih iz člena 69 Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 13

Posebna odstopanja od člena 12(1)(a)

1.   Pri izbruhu bolezni kategorije A v obratih, ki gojijo živali vrst s seznama v dveh ali več epidemioloških enotah, lahko pristojni organ odobri odstopanje od člena 12(1)(a) za epidemiološke enote, v katerih bolezen ni bila potrjena, po opravljeni oceni tveganja in po potrebi po pridobitvi ugodnih rezultatov laboratorijskih preiskav, če:

(a)

epidemiološka poizvedba iz člena 57 Uredbe (EU) 2016/429 ne razkrije nobenih epidemioloških povezav med epidemiološkimi enotami, v katerih je bila bolezen kategorije A potrjena, in tistimi, pri katerih bolezen ni bila potrjena, ki bi kazale na sum širjenja bolezni kategorije A med njimi, ter

(b)

je pristojni organ potrdil, da so bile vsaj v obdobju spremljanja iz Priloge II za zadevno bolezen pred potrditvijo bolezni kategorije A epidemiološke enote, v katerih bolezen ni bila potrjena, popolnoma ločene in jih je upravljalo drugo osebje.

2.   Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 3, lahko pristojni organ odobri odstopanje od člena 12(1)(a) za naslednje kategorije živali:

(a)

živali, ki se gojijo v zaprtem obratu;

(b)

živali, ki se gojijo za znanstvene namene ali namene, povezane z ohranjanjem zavarovanih ali prizadetih vrst;

(c)

živali, ki so že vnaprej uradno registrirane kot redke pasme, in

(d)

živali z ustrezno utemeljeno visoko genetsko, kulturno ali izobraževalno vrednostjo.

3.   Pristojni organ zagotovi, da so pri odobritvi odstopanja iz odstavka 2 izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pristojni organ je opravil oceno učinkov odobritve takega odstopanja in zlasti učinkov na zdravstveni status živali zadevne države članice in sosednjih držav, rezultati te ocene pa so pokazali, da zdravstveni status živali ni ogrožen;

(b)

izvajajo se ustrezni ukrepi za biološko zaščito za preprečitev tveganja prenosa bolezni kategorije A na neokužene gojene živali ali na divje živali ali na ljudi, ob upoštevanju:

(i)

profila bolezni in

(ii)

prizadete vrste živali.

(c)

živali so v ustrezni osamitvi in ustrezno klinično spremljane, vključno z laboratorijskimi preiskavami, dokler pristojni organ ne zagotovi, da ne pomenijo tveganja za prenos bolezni kategorije A.

4.   Pristojni organ lahko odobri posebna odstopanja od člena 12(1)(a) za enoprste kopitarje, ki se gojijo v obratih s potrjenim izbruhom bolezni kategorije A iz Priloge III pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 14

Dodatni ukrepi za obvladovanje bolezni pri izbruhu bolezni kategorije A pri gojenih kopenskih živalih v obratu

1.   Pristojni organ lahko na podlagi informacij iz epidemiološke poizvedbe iz člena 57 Uredbe (EU) 2016/429 poleg ukrepov iz člena 12 določi postopke vzorčenja za gojene živali vrst, ki niso na seznamu, in divje živali vrst s seznama.

2.   Pristojni organ lahko po opravljeni oceni tveganja nadaljnje širitve zadevne bolezni kategorije A in ob upoštevanju možnosti uvedbe drugih ukrepov za zmanjšanje tveganja odredi usmrtitev gojenih živali vrst, ki niso na seznamu, in divjih živali na tak način, da se prepreči kakršno koli tveganje za širjenje bolezni kategorije A med usmrtitvijo, prevozom in do odstranitve celih trupel ali delov mrtvih živali.

Člen 15

Predhodno čiščenje in razkuževanje ter kontrola žuželk in glodavcev v prizadetem obratu

1.   Takoj po zaključku ukrepov iz člena 12 in po potrebi člena 14 pristojni organ odredi in nadzoruje predhodno čiščenje in razkuževanje ter po potrebi kontrolo žuželk in glodavcev v prizadetem obratu, da se prepreči širjenje bolezni kategorije A.

2.   Predhodno čiščenje, razkuževanje in kontrola iz odstavka 1 se:

(a)

izvedejo v skladu s postopki iz točk A in B Priloge IV z uporabo ustreznih biocidnih proizvodov za zagotovitev uničenja povzročitelja zadevne bolezni kategorije A ter

(b)

ustrezno dokumentirajo.

3.   Kadar pristojni organ odobri eno od odstopanj iz člena 13(2) in (4), odredi predhodno čiščenje, razkuževanje in kontrolo iz odstavka 1, postopke iz točke 2(a) pa prilagodi posebnim razmeram brez posledic za obvladovanje širjenja bolezni kategorije A z okuženih živali ter iz prizadetih obratov in s prizadetih lokacij na druge neokužene živali ali na ljudi.

4.   Pristojni organ poleg ukrepov iz odstavkov 1 in 2 odredi in nadzoruje, da so prevozna sredstva, ki se uporabljajo za prevoz živali v prizadeti obrat in iz njega, ustrezno očiščena in razkužena ter v zvezi z njimi po potrebi izvedejo ukrepi, ki zagotavljajo kontrolo žuželk in glodavcev.

Člen 16

Odstopanja in posebna pravila za predhodno čiščenje in razkuževanje ter kontrolo vektorjev

Pristojni organ lahko odobri odstopanje od zahteve glede čiščenja in razkuževanja ter kontrole žuželk in glodavcev iz člena 15 za:

(a)

pašnike, epidemiološko povezane s prizadetim obratom, v okviru posebnih postopkov za zagotovitev učinkovite inaktivacije povzročitelja zadevne bolezni kategorije A, ob upoštevanju profila bolezni, vrste obrata in podnebnih razmer; in

(b)

gnoj, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, iz prizadetega obrata v okviru posebnih postopkov za zagotovitev učinkovite inaktivacije povzročitelja zadevne bolezni kategorije A v skladu z znanstvenimi dokazi.

Člen 17

Identifikacija epidemiološko povezanih obratov in drugih pomembnih lokacij, vključno s prevoznimi sredstvi

1.   Pristojni organ med epidemiološko poizvedbo iz člena 57 Uredbe (EU) 2016/429 in za identifikacijo vseh epidemiološko povezanih obratov in drugih pomembnih lokacij, vključno s prevoznimi sredstvi, zagotavlja sledljivost za vse gojene živali, prisotne v obratu s potrjenim izbruhom bolezni kategorije A, in vse proizvode, materiale, snovi, prevozna sredstva ali ljudi, ki lahko razširijo zadevno bolezen kategorije A, med drugim:

(a)

tiste, ki so odpremljeni v obrat in iz njega, ter

(b)

tiste, ki bili v stiku z obratom.

2.   Sledenje iz odstavka 1 zajema vsaj obdobje spremljanja iz Priloge II za zadevno bolezen, izračunano nazaj od datuma, ko je bil sum sporočen.

3.   Po opravljeni oceni tveganja lahko pristojni organ iz sledenja iz odstavka 1 izključi tiste proizvode, ki se štejejo za varno blago, kot je določeno v Prilogi VII.

Člen 18

Ukrepi v epidemiološko povezanih obratih in na drugih pomembnih lokacijah, vključno s prevoznimi sredstvi

1.   Kadar se pri sledenju iz člena 17(1) izkaže, da so bile živali vrst s seznama odpremljene iz prizadetega obrata ali vanj v obdobju iz odstavka 2 navedenega člena, pristojni organ:

(a)

izvede preiskave ter uvede omejitvene ukrepe in ukrepe za biološko zaščito v skladu s členi 6, 7 in 8 v namembnih obratih ali obratih izvora premika ali

(b)

takoj razširi ukrepe iz člena 12 na obrat izvora ali namembni obrat premika, kadar obstajajo epidemiološki dokazi za širjenje bolezni v navedeni obrat, iz njega ali prek njega.

2.   Pristojni organ uvede ukrepe iz odstavka 1 v drugih obratih in na pomembnih lokacijah, vključno s prevoznimi sredstvi, ki so verjetno kontaminirani zaradi stika z živalmi, proizvodi, materiali, snovmi, osebami ali prevoznimi sredstvi iz prizadetega obrata, identificiranimi med sledenjem iz člena 17 ali na podlagi katerih koli drugih ustreznih informacij iz epidemiološke poizvedbe iz člena 57 Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 19

Ukrepi za proizvode, identificirane med sledenjem

1.   Pristojni organ odredi in nadzoruje, da se seme, oociti in zarodki, identificirani kot kontaminirani med sledenjem iz člena 17, odstranijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1069/2009.

2.   Pristojni organ odredi in nadzoruje obdelavo, predelavo ali odstranjevanje proizvodov, identificiranih med sledenjem iz člena 17, vsaj do:

(a)

prvega živilskopredelovalnega obrata za proizvode živalskega izvora;

(b)

valilnice ali obrata, v katerega so bila poslana jajca za valjenje, za valilna jajca, ki še niso bila izvaljena. in

(c)

prvega predelovalnega obrata za živalske stranske proizvode, razen gnoja, ali

(d)

lokacije, na kateri se skladišči gnoj, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo.

3.   Pristojni organ določi uradno spremljanje perutnine, izvaljene v obdobju sledenja iz člena 17(2), in sicer iz valilnih jajc, ki izvirajo iz prizadetega obrata; to spremljanje se določi za vse obrate, v katere so valilna jajca namenjena, in se ohrani še 21 dni po izvalitvi.

4.   Pristojni organ odredi in nadzoruje, da se za prevoz živalskih stranskih proizvodov iz obratov uporabljajo določbe iz Uredbe (ES) št. 1069/2009.

5.   Pristojni organ odredi in nadzoruje, da so materiali ali snovi, ki so verjetno kontaminirani z zadevno boleznijo kategorije A ali jo verjetno prenašajo, skladni z njegovimi navodili glede biološke zaščite in pogojev biološke varnosti za preprečitev širjenja povzročitelja bolezni kategorije A.

Člen 20

Ukrepi po uradni potrditvi izbruha bolezni kategorije A v obratih živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, na mejnih kontrolnih točkah, v obratih dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi in na kateri koli drugi pomembni lokaciji, vključno s prevoznimi sredstvi

1.   Po uradni potrditvi izbruha v obratih živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, na mejnih kontrolnih točkah, v obratih dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali na katerih koli drugih pomembnih lokacijah, vključno s prevoznimi sredstvi, pristojni organ v skladu s členom 11:

(a)

uporabi ustrezne določbe iz členov 12 do 19 ter

(b)

po potrebi uvede dodatne ukrepe, prilagojene posebnim razmeram, za preprečitev širjenja bolezni kategorije A z okuženih živali ter iz prizadetih obratov in s prizadetih lokacij na druge neokužene živali ali na ljudi.

2.   Pristojni organ uporabi določbe iz členov 12 do 19 tudi za obrate izvora okuženih živali ali proizvodov, ki so prisotni v obratih in na lokacijah iz odstavka 1.

POGLAVJE II

Ukrepi za obvladovanje bolezni kategorije A pri gojenih kopenskih živalih na območjih z omejitvami

Oddelek 1

Splošni ukrepi za obvladovanje bolezni na območju z omejitvami

Člen 21

Vzpostavitev območja z omejitvami

1.   Pri izbruhu bolezni kategorije A v obratu, obratu živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo ali z živalskimi stranskimi proizvodi ali na drugih lokacijah, vključno s prevoznimi sredstvi, pristojni organ okoli prizadetega obrata ali lokacije nemudoma vzpostavi območje z omejitvami, ki zajema:

(a)

zaščitno območje, katerega najmanjši polmer od izbruha je za zadevno bolezen kategorije A določen v Prilogi V;

(b)

ogroženo območje, katerega najmanjši polmer od izbruha, je za zadevno bolezen kategorije A določen v Prilogi V, ter

(c)

po potrebi in na podlagi meril iz odstavka 1 člena 64 Uredbe (EU) 2016/429 dodatna območja z omejitvami okoli ali ob zaščitnih in ogroženih območjih, za katera pristojni organ uvede enake ukrepe kot iz oddelka 3 tega poglavja za ogroženo območje.

2.   Kadar se vsaj dve območji z omejitvami prekrivata zaradi dodatnih izbruhov bolezni kategorije A, pristojni organ prilagodi meje prvotnega območja z omejitvami, vključno z mejami zaščitnih in ogroženih območij ter dodatnih območij z omejitvami.

3.   Pristojni organ z odstopanjem od odstavka 1 in po opravljeni oceni tveganja, ki upošteva profil bolezni, ni obvezan vzpostaviti območja z omejitvami, kadar bolezen kategorije A izbruhne na naslednjih lokacijah:

(a)

v obratih, ki gojijo živali iz člena 13(2);

(b)

v valilnicah;

(c)

v obratih živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, na mejnih kontrolnih točkah, v obratih dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi;

(d)

na prevoznih sredstvih;

(e)

na lokacijah, kjer se izvajajo dejavnosti zbiranja ali začasna razstava ali veterinarska pomoč živalim, in

(f)

na kateri koli drugi lokaciji, ki ni obrat.

Člen 22

Ukrepi na območju z omejitvami

1.   Pristojni organ nemudoma pripravi in posodablja popis vseh obratov, ki gojijo živali vrst s seznama, na območju z omejitvami, vključno z vrstami, kategorijami in številom živali v vsakem obratu; za perutnino se lahko število živali oceni.

2.   Pristojni organ lahko za preprečitev širjenja bolezni in na podlagi epidemioloških podatkov ali drugih dokazov izvaja preventivne usmrtitve v skladu s členom 12(1) in (2) ali zakol gojenih živali vrst s seznama v obratih na območju z omejitvami.

3.   Pristojni organ odredi in nadzoruje, da so vsi premiki celih trupel ali delov mrtvih divjih in gojenih živali vrst s seznama z območja z omejitvami namenjeni za predelavo ali odstranjevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 v objektu, odobrenem v ta namen:

(a)

na ozemlju države članice ali

(b)

v drugi državi članici v skladu s členom 48(1) in (3) Uredbe (ES) št. 1069/2009, kadar ni mogoče predelati ali odstraniti celih trupel ali delov mrtvih živali v odobrenem objektu na ozemlju države članice, v kateri je prišlo do izbruha.

4.   Pristojni organ uvede posebne pogoje za prevoz živali in proizvodov prek območja z omejitvami za zagotovitev, da se izvede:

(a)

brez postankov ali raztovarjanja na območju z omejitvami;

(b)

z dajanjem prednosti glavnim avtocestam ali glavnim železniškim progam in

(c)

z izogibanjem bližine obratov, ki gojijo živali vrst s seznama.

5.   Živalske stranske proizvode, ki izvirajo z območja z omejitvami in se premaknejo zunaj njega, spremlja veterinarsko spričevalo, ki ga izda uradni veterinar in v katerem je navedeno, da se živalski stranski proizvodi lahko premaknejo z območja z omejitvami pod pogoji, ki jih določi pristojni organ v skladu s tem poglavjem.

6.   Pristojni organ lahko odloči, da se spričevalo iz odstavka 5 ne izda za premike živalskih stranskih proizvodov znotraj zadevne države članice, kadar meni, da je vzpostavljen alternativni sistem, ki zagotavlja sledljivost pošiljk takih proizvodov in da proizvodi izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali pri takih premikih.

7.   Pristojni organ mora odobriti vsak odvzem vzorcev v obratih na območju z omejitvami, ki gojijo živali vrst s seznama, za druge namene kot za potrditev ali izključitev prisotnosti zadevnih bolezni kategorije A.

Člen 23

Odstopanja od ukrepov na območju z omejitvami

Pristojni organ lahko odobri odstopanja od določb tega poglavja za ukrepe, ki se izvajajo na območjih z omejitvami, v potrebnem obsegu in po opravljeni oceni tveganja:

(a)

na dodatnih območjih z omejitvami iz člena 21(1)(c);

(b)

kadar se pristojni organ odloči vzpostaviti območje z omejitvami zaradi izbruha bolezni kategorije A v obratih in na lokacijah iz člena 21(3);

(c)

kadar do izbruha pride v obratu, ki goji do 50 ptic v ujetništvu, ali

(d)

v obratih in na lokacijah iz člena 21(3), ki so na območju z omejitvami.

Člen 24

Zahteve za prevozna sredstva, ki prevažajo gojene živali vrst s seznama in njihove proizvode

1.   Pristojni organ zagotovi, da so prevozna sredstva, ki se uporabljajo za premike gojenih živali vrst s seznama in njihove proizvode znotraj območja z omejitvami, z njega in prek njega:

(a)

izdelana in vzdrževana tako, da se prepreči vsakršna izguba živali, proizvodov ali kakršnega koli predmeta, ki predstavlja tveganje za zdravje živali;

(b)

očiščena in razkužena takoj po vsakem prevozu živali, proizvodov ali kakršnega koli predmeta, ki predstavlja tveganje za zdravje živali in po potrebi pozneje ponovno razkužena, vedno pa posušena ali posušena na zraku pred kakršnim koli novim natovarjanjem živali ali proizvodov ter

(c)

se na njih po potrebi izvajajo ukrepi za kontrolo žuželk in glodavcev pred prevozom.

2.   Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev iz odstavka 1 se:

(a)

izvede v skladu z navodili ali postopki, ki jih določi pristojni organ, in z uporabo ustreznih biocidnih proizvodov za zagotovitev uničenja povzročitelja zadevne bolezni kategorije A, ter

(b)

ustrezno dokumentira.

Oddelek 2

Ukrepi za obvladovanje bolezni na zaščitnem območju

Člen 25

Ukrepi v obratih, ki gojijo živali vrst s seznama na zaščitnem območju

1.   Pristojni organ nemudoma odredi izvajanje naslednjih ukrepov v obratih na zaščitnem območju, ki gojijo živali vrst s seznama, razen v obratu, kjer je bila potrjena bolezen kategorije A:

(a)

ločevanje gojenih živali vrst s seznama od divjih živali in živali vrst, ki niso na seznamu;

(b)

izvajanje dodatnega spremljanja, da se ugotovi morebitno nadaljnje širjenje bolezni kategorije A na obrate, vključno s povečano obolevnostjo ali umrljivostjo ali znatnim zmanjšanjem podatkov o proizvodnji; o vsakem povečanju ali zmanjšanju podatkov o proizvodnji se nemudoma obvesti pristojni organ;

(c)

kadar je primerno, uporaba ustreznih sredstev za kontrolo žuželk in glodavcev ter drugih vektorjev bolezni v obratu in okoli njega;

(d)

uporaba ustreznih sredstev za dezinfekcijo na vhodih in izhodih iz obrata;

(e)

uvedba ukrepov za biološko zaščito za vse osebe, ki so v stiku z gojenimi živalmi vrst s seznama ali ki vstopajo v obrat ali ga zapuščajo, in za prevozna sredstva, da se prepreči kakršno koli tveganje za širjenje zadevne bolezni kategorije A;

(f)

vodenje evidenc o vseh osebah, ki obiščejo obrat, njihovo posodabljanje, da se olajša spremljanje in obvladovanje bolezni, ter njihova predložitev pristojnemu organu na njegovo zahtevo;

(g)

odstranitev celih trupel ali delov mrtvih ali usmrčenih gojenih živali vrst s seznama v skladu s členom 22(3).

2.   Z odstopanjem od točke (f) odstavka 1 evidence o obiskovalcih niso potrebne v obratih, kjer se gojijo živali iz člena 13(2), če obiskovalci nimajo dostopa do območij, na katerih se gojijo živali.

Člen 26

Obiski uradnih veterinarjev v obratih na zaščitnem območju

1.   Pristojni organ zagotovi, da uradni veterinarji čim prej in brez neupravičenega odlašanja po uradni potrditvi izbruha bolezni kategorije A vsaj enkrat obiščejo vse obrate iz člena 25.

2.   Med obiski iz odstavka 1 uradni veterinarji vsaj:

(a)

opravijo dokumentacijske preglede, vključno z analizo evidenc o proizvodnji, zdravju in sledljivosti;

(b)

preverijo izvajanje ukrepov za preprečevanje vnosa ali širjenja zadevne bolezni kategorije A v skladu s členom 25;

(c)

klinično pregledajo gojene živali vrst s seznama ter

(d)

po potrebi odvzamejo vzorce živali za laboratorijsko preiskavo za potrditev ali izključitev prisotnosti zadevne bolezni kategorije A.

3.   Pristojni organ lahko zahteva dodatne veterinarske obiske obratov na zaščitnem območju za spremljanje razvoja razmer.

4.   Pristojni organ vodi evidenco dejavnosti in obiskov iz odstavkov 1, 2 in 3 ter zadevnih ugotovitev.

5.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organ, kadar je polmer zaščitnega območja iz Priloge V večji od 3 km, odloči, da ni treba obiskati vseh obratov iz člena 25, temveč le reprezentativno število navedenih obratov v skladu s točko A.3 Priloge I.

Člen 27

Prepovedi dejavnosti, vključno s premiki, v zvezi z živalmi, proizvodi in drugimi materiali znotraj zaščitnega območja, z njega ali nanj

1.   Pristojni organ prepove dejavnosti, vključno s premiki, v zvezi z živalmi vrst s seznama in njihovimi proizvodi ter drugimi materiali znotraj zaščitnega območja, z njega ali nanj v skladu s tabelo v Prilogi VI.

2.   Pristojni organ lahko prepovedi iz odstavka 1 razširi na:

(a)

živali vrst, ki niso na seznamu, in proizvode iz oziroma od takih živali ter

(b)

dejavnosti, vključno s premiki, razen tistih, ki so navedene v Prilogi VI.

3.   Naslednji proizvodi so izvzeti iz prepovedi iz odstavkov 1 in 2:

(a)

proizvodi živalskega izvora, ki se štejejo za varno blago v skladu s Prilogo VII v zvezi z zadevno boleznijo;

(b)

proizvodi živalskega izvora, ki so bili ustrezno obdelani v skladu s Prilogo VII;

(c)

proizvodi ali drugi materiali, ki lahko razširijo bolezen, pridobljeni ali proizvedeni pred obdobjem spremljanja iz Priloge II za zadevno bolezen, izračunanim nazaj od datuma, ko je bil sum sporočen;

(d)

proizvodi, proizvedeni na zaščitnem območju, ki so bili pridobljeni iz gojenih živali vrst s seznama:

(i)

ki so bile gojene zunaj zaščitnega območja;

(ii)

ki so bile gojene in zaklane zunaj zaščitnega območja ali

(iii)

ki so bile gojene zunaj zaščitnega območja in zaklane na zaščitnem območju;

(e)

pridobljeni proizvodi.

4.   Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se uporabljajo za proizvode iz odstavka 3, če:

(a)

proizvodi med proizvodnim postopkom, skladiščenjem in prevozom niso bili jasno ločeni od proizvodov, ki se v skladu s to uredbo ne smejo odpremljati zunaj območja z omejitvami, ali

(b)

ima pristojni organ epidemiološke dokaze, da se je bolezen razširila na navedene proizvode, z njih ali prek njih.

Člen 28

Splošni pogoji za odobritev odstopanj od prepovedi za zaščitno območje

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 27 lahko pristojni organ odobri premike živali in proizvodov v primerih, zajetih v členih 29 do 38, pod posebnimi pogoji iz navedenih členov in splošnimi pogoji iz odstavkov 2 do 7 tega člena.

Pristojni organ pred odobritvijo oceni tveganja, povezana z navedeno odobritvijo, ocena pa mora pokazati, da je tveganje za širjenje bolezni kategorije A zanemarljivo.

2.   Vsi odobreni premiki morajo biti opravljeni:

(a)

izključno po določenih poteh;

(b)

z dajanjem prednosti glavnim avtocestam ali glavnim železniškim progam;

(c)

z izogibanjem bližine obratov, ki gojijo živali vrst s seznama, in

(d)

brez raztovarjanja ali postankov do raztovarjanja v namembnem obratu.

3.   Organ, pristojen za obrat izvora, določi namembni obrat za premike z zaščitnega območja ali nanj. Če se organ, pristojen za obrat izvora, razlikuje od organa, pristojnega za namembni obrat, o določitvi namembnega obrata obvesti organ, pristojen za namembni obrat.

4.   Organ, pristojen za obrat izvora, preveri, ali se namembni obrat strinja z določitvijo in s tem, da sprejme vsako pošiljko živali ali proizvodov.

5.   Pristojni organ pri odobritvi premikov živali z zaščitnega območja zagotovi, da taki premiki ne pomenijo tveganja za širjenje bolezni kategorije A na podlagi:

(a)

ugodnih rezultatov kliničnega pregleda gojenih živali v obratu, vključno s tistimi, ki jih je treba premakniti;

(b)

po potrebi ugodnih rezultatov laboratorijske preiskave gojenih živali v obratu, vključno s tistimi, ki jih je treba premakniti, in

(c)

rezultatov obiskov iz člena 26.

6.   Pri odobritvi prevoza proizvodov z zaščitnega območja pristojni organ odredi in nadzoruje, da:

(a)

so bili proizvodi med celotnim proizvodnim postopkom in skladiščenjem jasno ločeni od proizvodov, ki se v skladu s to uredbo ne smejo odpremljati zunaj območja z omejitvami, ter

(b)

se proizvodi ne bodo prevažali s proizvodi, ki se v skladu s to uredbo ne smejo odpremljati zunaj območja z omejitvami.

7.   Pri odobritvi v skladu z odstavkom 1 pristojni organ zagotovi, da se dodatni ukrepi za biološko zaščito izvajajo od trenutka natovarjanja, med celotnim prevozom in do raztovarjanja v določenem namembnem obratu v skladu z njegovimi navodili.

Člen 29

Posebni pogoji za odobritev premikov za namene zakola gojenih živali vrst s seznama z zaščitnega območja

1.   Pristojni organ lahko odobri premike gojenih živali vrst s seznama iz obratov na zaščitnem območju v klavnico, ki je:

(a)

čim bližje obratu izvora in znotraj zaščitnega območja;

(b)

na ogroženem območju, ko živali ni mogoče zaklati na zaščitnem območju, ali

(c)

čim bližje ogroženemu območju, ko živali ni mogoče zaklati na območju z omejitvami.

2.   Pristojni organ izda odobritve iz odstavka 1 pod naslednjimi pogoji:

(a)

prevozno sredstvo mora ob natovarjanju zapečatiti organ, pristojen za obrat odpreme, ali mora biti zapečateno pod njegovim nadzorom;

(b)

organ, pristojen za klavnico:

(i)

mora izvajalec klavnične dejavnosti vnaprej obvestiti o nameri za sprejem gojenih živali vrst s seznama;

(ii)

potrdi odsotnost kakršnih koli znakov bolezni kategorije A med pregledi pred smrtjo in po njej;

(iii)

nadzira, da ima izvajalec klavnične dejavnosti vzpostavljene učinkovite postopke za zagotovitev, da se gojene živali vrst s seznama, ki izvirajo z zaščitnega območja, gojijo ločeno in zakoljejo ločeno od takih živali ali ob drugem času, po možnosti ob koncu delovnega dne prihoda;

(iv)

potrdi zakol živali organu, pristojnemu za obrat izvora živali;

(v)

nadzira, da izvajalec klavnične dejavnosti čisti in razkužuje prostore, v katerih so bile živali gojene in zaklane, ter da je čiščenje in razkuževanje zaključeno, preden se v navedenih prostorih gojijo ali zakoljejo druge gojene živali vrst s seznama, ter

(vi)

nadzira pridobivanje mesa iz takih živali, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 33.

3.   Pristojni organ lahko odobri premike gojenih živali vrst s seznama iz obratov zunaj zaščitnega območja v klavnico na zaščitnem območju, če:

(a)

se živali gojijo ločeno od drugih živali, ki izvirajo z zaščitnega območja, in so zaklane ločeno od navedenih živali ali ob drugem času;

(b)

je pridobljeno sveže meso razkosano, prepeljano in skladiščeno ločeno od svežega mesa, pridobljenega iz živali, ki izvirajo z zaščitnega območja, ter

(c)

čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev iz člena 24 poteka pod uradnim nadzorom po raztovarjanju živali.

4.   Z odstopanjem od člena 9 Uredbe (ES) št. 1069/2009 lahko pristojni organ odobri predelavo in uporabo živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz živali, ki so v skladu z odstavki 1, 2 in 3 zaklane kot snovi kategorije 3 v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 v objektu, odobrenem za predelavo ali odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, na svojem ozemlju ali v drugi državi članici, kadar jih ni mogoče obdelati ali odstraniti v odobrenem objektu na ozemlju države članice, v kateri je prišlo do izbruha.

Kadar se živalski stranski proizvodi iz prvega pododstavka premaknejo v objekt v drugi državi članici, namembna država članica in države članice prehoda odobrijo tako odpremo, organ, pristojen za objekt v namembnem kraju, pa odobri predelavo in uporabo navedenih živalskih stranskih proizvodov kot snovi kategorije 3 v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

Člen 30

Posebni pogoji za odobritev nekaterih premikov perutnine iz obratov na zaščitnem območju

1.   Pristojni organ lahko odobri premike enodnevnih piščancev iz obrata na zaščitnem območju v obrat v isti državi članici, vendar, če je mogoče, zunaj območja z omejitvami, če:

(a)

za enodnevne piščance, izvaljene iz jajc, ki izvirajo z območja z omejitvami:

(i)

prevozno sredstvo ob natovarjanju zapečati pristojni organ ali se zapečati pod njegovim nadzorom;

(ii)

uradni veterinarji določijo uradni nadzor za namembni obrat po prihodu živali in

(iii)

perutnina v primeru premika zunaj območja z omejitvami ostane v namembnem obratu najmanj 21 dni;

(b)

za enodnevne piščance, izvaljene iz jajc, z izvorom zunaj območja z omejitvami, valilnica odpreme lahko zagotovi, da ni prišlo do stika med navedenimi jajci in drugimi valilnimi jajci ali enodnevnimi piščanci, ki izvirajo z območja z omejitvami.

2.   Pristojni organ lahko odobri premike jarkic iz obratov na zaščitnem območju v obrate v isti državi članici, in, če je mogoče, znotraj območja z omejitvami, če:

(a)

v namembnem obratu ni druge gojene živali vrst s seznama;

(b)

prevozno sredstvo ob natovarjanju zapečati pristojni organ ali se zapečati pod njegovim nadzorom;

(c)

uradni veterinarji določijo uradni nadzor za namembni obrat po prihodu živali in

(d)

živali v primeru premika zunaj območja z omejitvami ostanejo v namembnem obratu najmanj 21 dni.

Člen 31

Posebni pogoji za odobritev nekaterih premikov valilnih jajc na zaščitnem območju

1.   Pristojni organ lahko odobri premike valilnih jajc:

(a)

iz obrata na zaščitnem območju v valilnico v isti državi članici ali

(b)

iz obrata v isti državi članici v valilnico na zaščitnem območju.

2.   Za odobritev iz odstavka 1(a) veljajo naslednji pogoji:

(a)

starševske jate, iz katerih izvirajo valilna jajca, so klinično pregledane in vzorčene za laboratorijske preiskave z ugodnimi rezultati;

(b)

valilna jajca in njihova embalaža se razkužijo pred odpremo in lahko se zagotovi sledenje valilnih jajc ter

(c)

valilna jajca se morajo prevažati v prevoznih sredstvih, ki jih zapečati pristojni organ.

3.   Pristojni organ lahko odobri premike valilnih jajc iz obrata na zaščitnem območju v obrat za interno izvalitev v isti državi članici, če:

(a)

so starševske jate, iz katerih izvirajo valilna jajca, klinično pregledane in vzorčene za laboratorijske preiskave z ugodnimi rezultati;

(b)

je za namembni obrat določen uradni nadzor za obdobje 21 dni po izvalitvi jajc;

(c)

perutnina ostane v namembnem obratu v obdobju iz točke (b) in

(d)

so izpolnjene zahteve iz odstavka 2(b) in (c).

Člen 32

Posebni pogoji za odobritev premikov semena iz odobrenih obratov z zarodnim materialom na zaščitnem območju

Pristojni organ lahko odobri premike semena, odvzetega živalim vrst s seznama, ki se gojijo v odobrenih obratih z zarodnim materialom, razen v valilnicah, na zaščitnem območju po predvidenem datumu najbolj zgodnje okužbe prizadetega obrata, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

na zaščitnem območju so bili v skladu s členom 39 odpravljeni vsi ukrepi za obvladovanje bolezni v zvezi z boleznijo kategorije A;

(b)

vse gojene živali vrst s seznama v osemenjevalnem središču za pridobivanje semena so bile klinično pregledane in vzorčene za laboratorijske preiskave za izključitev prisotnosti bolezni kategorije A v osemenjevalnem središču za pridobivanje semena in

(c)

je bila na vzorcu živali darovalke, odvzetem ne prej kot sedem dni po obdobju spremljanja iz Priloge II za zadevno bolezen, izračunanem naprej od datuma, ko je bilo seme odvzeto, opravljena laboratorijska preiskava z ugodnim rezultatom.

Člen 33

Posebni pogoji za odobritev premikov svežega mesa in surovega mleka, pridobljenih iz oziroma od gojenih živali vrst s seznama, iz obratov na zaščitnem območju

1.   Pristojni organ lahko odobri premike svežega mesa in surovega mleka, pridobljenih iz oziroma od živali vrst s seznama, ki se gojijo v obratih na zaščitnem območju, če:

(a)

se premakneta v predelovalni obrat, da se opravi ena od ustreznih obdelav za zmanjšanje tveganja iz Priloge VII, ali

(b)

za sveže meso perutnine velja, da:

(i)

je bilo označeno v skladu z odstavkom 1 Priloge IX od trenutka, ko je bilo pridobljeno v klavnici, in

(ii)

ni namenjeno v drugo državo članico.

2.   Pristojni organ zagotovi, da premiki v predelovalni obrat iz odstavka 1(a) izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

sveže meso se mora označiti v skladu s točko 2 Priloge IX v klavnici po pregledu po smrti in mora imeti takšno oznako, dokler se ne obdela;

(b)

premik svežega mesa in surovega mleka iz obrata izvora v predelovalni obrat mora potekati v zapečatenih zabojnikih ter

(c)

predelovalni obrat mora biti na istem območju z omejitvami ali čim bližje območju z omejitvami, delovati pa mora pod nadzorom uradnih veterinarjev.

Člen 34

Posebni pogoji za odobritev premikov jajc za prehrano ljudi iz obratov na zaščitnem območju

Pristojni organ lahko odobri premik jajc za prehrano ljudi iz obratov na zaščitnem območju v naslednje namembne kraje znotraj iste države članice:

(a)

pakirni center, če so pakirana v:

(i)

embalaži za enkratno uporabo ali

(ii)

embalaži, ki jo je mogoče očistiti in razkužiti tako, da se uniči povzročitelj zadevne bolezni kategorije A;

(b)

v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kot je določeno v oddelku X poglavja II Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, za ravnanje in obdelavo v skladu s poglavjem XI Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (15).

Člen 35

Posebni pogoji za odobritev premikov gnoja, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, iz obratov na zaščitnem območju na odlagališče

Pristojni organ lahko odobri premike gnoja, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, iz obratov na zaščitnem območju za namen njihove odstranitve na pooblaščenem odlagališču znotraj iste države članice šele po predelavi v skladu s členom 13(c) Uredbe (ES) št. 1069/2009.

Člen 36

Posebni pogoji za odobritev premikov posamičnih krmil rastlinskega izvora in slame z zaščitnega območja

Pristojni organ lahko odobri premike posamičnih krmil rastlinskega izvora in slame, proizvedenih na zaščitnem območju, če:

(a)

so bili proizvedeni na lokacijah, kjer se živali vrst s seznama ne gojijo;

(b)

so bili proizvedeni v krmnopredelovalnih obratih, kjer se živali vrst s seznama ne gojijo, surov rastlinski material pa izvira:

(i)

z lokacij iz točke (a) ali

(ii)

zunaj zaščitnega območja;

(c)

so namenjeni za uporabo znotraj zaščitnega območja ali

(d)

so bili obdelani vsaj z eno od obdelav za zmanjšanje tveganja v skladu s Prilogo VIII.

Člen 37

Posebni pogoji za odobritev premikov gojenih živali vrst s seznama in proizvodov v odobreni objekt za ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi

1.   Pristojni organ lahko odobri premike gojenih živali vrst s seznama iz obratov na zaščitnem območju v objekt, odobren za predelavo ali odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, v katerem:

(a)

se gojene živali takoj usmrtijo in

(b)

se nastali živalski stranski proizvodi odstranijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

2.   Pristojni organ lahko odobri premike proizvodov iz obratov in z lokacij na zaščitnem območju v objekt, odobren za predelavo ali odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, v katerem se proizvodi odstranijo ali predelajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

Člen 38

Ukrepi za obrate živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, mejne kontrolne točke, obrate dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali katero koli drugo pomembno lokacijo na zaščitnem območju, vključno s prevoznimi sredstvi

1.   Pristojni organ uvede ustrezne ukrepe iz člena 25 in členov 27 do 38 za obrate živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, mejne kontrolne točke, obrate dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali katero koli drugo pomembno lokacijo na zaščitnem območju, vključno s prevoznimi sredstvi.

2.   V obratih in na lokacijah iz odstavka 1 lahko pristojni organ uvede dodatne ukrepe, prilagojene posebnim razmeram, za preprečitev širjenja bolezni kategorije A znotraj zaščitnega območja in z njega.

Člen 39

Trajanje ukrepov za obvladovanje bolezni na zaščitnem območju

1.   Pristojni organ lahko odpravi ukrepe iz oddelkov 1 in 2 tega poglavja le, če je preteklo najkrajše obdobje iz Priloge X in so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

v prizadetem obratu je bilo izvedeno predhodno čiščenje in razkuževanje ter po potrebi kontrola žuželk in glodavcev v skladu s členom 15 ter

(b)

v vseh obratih, ki gojijo živali vrst s seznama, na zaščitnem območju, so bile živali vrst s seznama v skladu s členom 26 klinično in potrebi laboratorijsko pregledane z ugodnimi rezultati.

2.   Kadar zadevno bolezen kategorije A prenaša vektor s seznama, kot je navedeno v Uredbi (EU) 2018/1882, lahko pristojni organ:

(a)

določi trajanje ukrepov na zaščitnem območju za vsak primer posebej ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki vplivajo na tveganje za širjenje bolezni, in

(b)

zagotovi vnos sentinelnih živali.

3.   Po odpravi ukrepov iz odstavka 1 se ukrepi iz oddelka 3 tega poglavja na okuženem območju izvajajo vsaj za dodatno obdobje iz Priloge X.

Oddelek 3

Ukrepi za obvladovanje bolezni na ogroženem območju

Člen 40

Ukrepi v obratih na ogroženem območju

Pristojni organ nemudoma uvede ukrepe iz člena 25 za vse obrate na ogroženem območju, ki gojijo živali vrst s seznama.

Člen 41

Obiski uradnih veterinarjev v obratih na ogroženem območju

Pristojni organ zagotovi, da uradni veterinarji obiščejo vzorec obratov, ki gojijo živali vrst s seznama, na ogroženem območju, v skladu s členom 26 in točko A.3 Priloge I.

Člen 42

Prepovedi dejavnosti, vključno s premiki, v zvezi z živalmi, proizvodi in drugimi materiali znotraj ogroženega območja, z njega ali nanj

Pristojni organ uvede prepovedi, izvzetja in odstopanja od dejavnosti, vključno s premiki, v zvezi z živalmi vrst s seznama, njihovimi proizvodi in drugimi materiali z ogroženega območja ali nanj v skladu s členom 27.

Člen 43

Splošni pogoji za odobritev odstopanj od prepovedi iz člena 42

1.   Z odstopanjem od člena 42 lahko pristojni organ odobri premike živali in proizvodov le v primerih, zajetih v členih 44 do 52, pod posebnimi pogoji iz navedenih členov in splošnimi pogoji iz odstavkov 2 do 7 tega člena.

Pred odobritvijo pristojni organ oceni tveganja, povezana z navedeno odobritvijo. V oceni mora biti navedeno, da je tveganje za širjenje bolezni kategorije A zanemarljivo.

2.   Vsi odobreni premiki se opravijo:

(a)

z dajanjem prednosti glavnim avtocestam ali glavnim železniškim progam;

(b)

z izogibanjem bližine obratov, ki gojijo živali vrst s seznama, in

(c)

brez raztovarjanja ali postankov do raztovarjanja v namembnem obratu.

3.   Organ, pristojen za obrat izvora, določi namembni obrat za premike z ogroženega območja ali nanj. Če se organ, pristojen za obrat izvora, razlikuje od organa, pristojnega za namembni obrat, o določitvi namembnega obrata obvesti organ, pristojen za namembni obrat.

4.   Organ, pristojen za obrat izvora, preveri, ali se namembni obrat strinja z določitvijo in s tem, da sprejme vsako pošiljko živali ali proizvodov.

5.   Pristojni organ pri odobritvi premikov živali z ogroženega območja zagotovi, da taki premiki ne pomenijo tveganja za širjenje bolezni kategorije A na podlagi:

(a)

kliničnega pregleda živali, ki se gojijo v obratu, vključno s tistimi, ki naj bi se premaknile, z ugodnimi rezultati;

(b)

po potrebi laboratorijske preiskave živali, ki se gojijo v obratu, vključno s tistimi, ki naj bi se premaknile, z ugodnimi rezultati, in

(c)

rezultatov obiskov iz člena 41, če je na voljo.

6.   Pri odobritvi prevoza proizvodov z ogroženega območja mora pristojni organ zagotoviti, da:

(a)

so bili proizvodi med celotnim proizvodnim postopkom in skladiščenjem jasno ločeni od proizvodov, ki se v skladu s to uredbo ne smejo odpremljati zunaj območja z omejitvami;

(b)

se proizvodi ne bodo prevažali s proizvodi, ki se v skladu s to uredbo ne smejo odpremljati zunaj območja z omejitvami.

7.   Pri odobritvi odstopanj iz odstavka 1 pristojni organ zagotovi, da se dodatni ukrepi za biološko zaščito izvajajo od trenutka natovarjanja, med celotnim prevozom in do raztovarjanja v določenem namembnem obratu v skladu z njegovimi navodili.

Člen 44

Posebni pogoji za odobritev premikov za zakol gojenih živali vrst s seznama znotraj ogroženega območja, z njega in nanj

1.   Pristojni organ lahko odobri premike gojenih živali vrst s seznama, ki izvirajo z ogroženega območja, v klavnico, ki je:

(a)

čim bližje obratu izvora znotraj območja z omejitvami ali

(b)

zunaj območja z omejitvami, vendar čim bližje ogroženemu območju, kadar živali ni mogoče zaklati na območju z omejitvami, in po opravljeni oceni tveganja.

2.   Za meso, pridobljeno iz živali iz odstavka 1, veljajo ukrepi iz člena 49.

3.   Pristojni organ lahko odobri premike gojenih živali vrst s seznama z izvorom zunaj ogroženega območja, v klavnico na ogroženem območju.

4.   Pristojni organ lahko odobri predelavo in uporabo živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz živali, ki so v skladu z odstavki 1, 2 in 3 zaklane kot snovi kategorije 3 v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 v objektu, odobrenem za predelavo ali odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, na svojem ozemlju, ali v drugi državi članici, kadar jih ni mogoče predelati ali odstraniti v odobrenem objektu na ozemlju države članice, v kateri je prišlo do izbruha.

Kadar se živalski stranski proizvodi iz prvega pododstavka premaknejo v objekt v drugi državi članici, namembna država članica in države članice prehoda odobrijo tako odpremo, organ, pristojen za objekt v namembnem kraju, pa odobri predelavo in uporabo navedenih živalskih stranskih proizvodov kot snovi kategorije 3 v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

Člen 45

Posebni pogoji za odobritev nekaterih premikov gojenih kopitarjev vrst s seznama iz obratov na ogroženem območju

1.   Pristojni organ lahko odobri premike gojenih kopitarjev vrst s seznama na pašnike znotraj ogroženega območja, če:

(a)

je preteklo 15 dni po zaključku in odobritvi predhodnega čiščenja in razkuževanja iz člena 15 ter

(b)

živali ne pridejo v stik z živalmi vrst s seznama iz drugih obratov.

2.   Pristojni organ lahko po opravljeni oceni tveganja odobri premik gojenih kopitarjev s seznama v obrat, ki spada v isto dobavno verigo in je na ogroženem območju ali zunaj njega, da se pred zakolom zaključi proizvodni cikel. Če je namembni obrat zunaj ogroženega območja, pristojni organ za navedeni obrat uvede ukrepe iz členov 40, 41 in 42, dokler se ohranijo ukrepi za obvladovanje bolezni na ogroženem območju izvora iz člena 55.

Člen 46

Posebni pogoji za odobritev nekaterih premikov perutnine iz obratov na ogroženem območju

1.   Pristojni organ lahko odobri premike enodnevnih piščancev, ki izvirajo z ogroženega območja:

(a)

v obrate v isti državi članici, kadar so se izvalili iz jajc, ki izvirajo iz obratov znotraj ogroženega območja, če:

(i)

je za namembni obrat po prihodu živali določen uradni nadzor in

(ii)

živali v primeru premika zunaj območja z omejitvami ostanejo v namembnih obratih najmanj 21 dni;

(b)

v obrate v isti državi članici, kadar so se izvalili iz jajc z izvorom zunaj območja z omejitvami, če valilnica odpreme lahko zagotovi, da ni prišlo do stika med navedenimi jajci in drugimi valilnimi jajci ali enodnevnimi piščanci, pridobljenimi od živali, ki se gojijo znotraj območja z omejitvami.

2.   Pristojni organ lahko odobri premike jarkic iz obratov na ogroženem območju v obrate v isti državi članici, če:

(a)

v namembnem obratu ni druge gojene živali vrst s seznama;

(b)

je za namembni obrat po prihodu jarkic določen uradni nadzor in

(c)

perutnina ostane v namembnem obratu najmanj 21 dni.

Člen 47

Posebni pogoji za odobritev nekaterih premikov valilnih jajc v obrate na ogroženem območju in iz njih

1.   Pristojni organ lahko odobri premike valilnih jajc iz obrata v isti državi članici v:

(a)

valilnico na ogroženem območju ali

(b)

obrat za interno izvalitev na ogroženem območju.

2.   Pristojni organ lahko odobri premike valilnih jajc iz obrata na ogroženem območju v valilnico v isti državi članici ali obrat za interno izvalitev v isti državi članici le, če se valilna jajca in njihova embalaža razkužijo pred odpremo in se lahko zagotovi sledenje teh jajc.

Člen 48

Posebni pogoji za odobritev premikov semena iz odobrenih obratov z zarodnim materialom na ogroženem območju

Pristojni organ lahko odobri premike semena, odvzetega živalim vrst s seznama, ki se gojijo v odobrenih obratih z zarodnim materialom, razen v valilnicah, na ogroženem območju po predvidenem datumu najbolj zgodnje okužbe prizadetega obrata, če:

(a)

so na ogroženem območju v skladu s členom 55 odpravljeni vsi ukrepi za obvladovanje zadevne bolezni kategorije A;

(b)

so bile vse gojene živali vrst s seznama v osemenjevalnem središču za pridobivanje semena klinično pregledane in vzorčene za laboratorijske preiskave za izključitev prisotnosti bolezni kategorije A v osemenjevalnem središču za pridobivanje semena;

(c)

je bila na vzorcu živali darovalke, odvzetem ne prej kot sedem dni po obdobju spremljanja iz Priloge II za zadevno bolezen, izračunanem naprej od datuma, ko je bilo seme odvzeto, opravljena laboratorijska preiskava z ugodnim rezultatom.

Člen 49

Posebni pogoji za odobritev premikov svežega mesa in surovega mleka, pridobljenih od gojenih živali vrst s seznama, iz obratov na ogroženem območju

1.   Pristojni organ lahko odobri premike svežega mesa in surovega mleka, pridobljenih od živali vrst s seznama, ki se gojijo v obratih na ogroženem območju, če:

(a)

se sveže meso ali surovo mleko premakne v predelovalni obrat, da se opravi ena od obdelav za zmanjšanje tveganja iz Priloge VII, ali

(b)

je sveže meso pridobljeno iz perutnine.

2.   Pristojni organ zagotovi, da sveže meso in surovo mleko, premaknjena v skladu z odstavkom 1(a), izpolnjujeta naslednje pogoje:

(a)

sveže meso je označeno v skladu s Prilogo IX, ko je pridobljeno v klavnici, in ostane označeno do obdelave ter

(b)

obdelava se izvede v obratu na istem območju z omejitvami ali čim bližje območju z omejitvami, ki deluje pod nadzorom uradnih veterinarjev.

Člen 50

Posebni pogoji za odobritev premikov jajc za prehrano ljudi iz obratov na ogroženem območju

1.   Pristojni organ lahko odobri premike jajc za prehrano ljudi iz obratov na ogroženem območju v pakirni center v isti državi članici, če so pakirani v:

(a)

embalaži za enkratno uporabo ali

(b)

embalaži, ki jo je mogoče očistiti in razkužiti tako, da se uniči povzročitelj bolezni kategorije A.

2.   Pristojni organ lahko odobri premike jajc za prehrano ljudi iz obratov na ogroženem območju v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov v isti državi članici, če:

(a)

obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov izpolnjuje določbe oddelka X poglavja II Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 in

(b)

se jajca premaknejo v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov za ravnanje in obdelavo v skladu s poglavjem XI Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004.

Člen 51

Posebni pogoji za odobritev premikov gnoja, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, iz obratov na ogroženem območju

Pristojni organ lahko odobri premike gnoja, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, iz obratov na ogroženem območju:

(a)

brez predelave na odlagališče, ki ga je za navedeni namen prej pooblastil pristojni organ in je na istem ogroženem območju, ali

(b)

po predelavi na odlagališče, ki ga je za navedeni namen predhodno pooblastil pristojni organ in je na ozemlju države članice.

Člen 52

Posebni pogoji za odobritev premikov posamičnih krmil rastlinskega izvora in slame z ogroženega območja

Pristojni organ lahko odobri premike posamičnih krmil rastlinskega izvora ali slame, proizvedenih na ogroženem območju, če so posamična krmila ali slama:

(a)

proizvedeni na lokacijah, kjer ne gojijo živali vrst s seznama, razen krmnopredelovalnih obratov;

(b)

proizvedeni v krmnopredelovalnih obratih, kjer se živali vrst s seznama ne gojijo, surov rastlinski material pa izvira:

(i)

z lokacij iz odstavka (a) ali

(ii)

zunaj ogroženega območja;

(c)

namenjeni za uporabo znotraj ogroženega območja;

(d)

obdelani vsaj z eno od obdelav za zmanjšanje tveganja iz Priloge VIII.

Člen 53

Posebni pogoji za odobritev premikov gojenih živali vrst s seznama in proizvodov v odobreni objekt

1.   Pristojni organ lahko odobri premike gojenih živali vrst s seznama iz obratov na ogroženem območju v objekt, odobren za predelavo ali odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, kjer:

(a)

se gojene živali usmrtijo takoj in

(b)

se nastali živalski stranski proizvodi odstranijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

2.   Pristojni organ lahko odobri premike proizvodov iz obratov in z drugih lokacij z ogroženega območja v objekt, odobren za predelavo ali odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, kjer se odstranijo ali predelajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

Člen 54

Ukrepi za obrate živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, mejne kontrolne točke, obrate dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali katero koli drugo pomembno lokacijo na ogroženem območju, vključno s prevoznimi sredstvi

1.   Pristojni organ uvede ustrezne ukrepe iz člena 40 in členov 42 do 53 za obrate živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, mejne kontrolne točke, obrate dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali katero koli drugo pomembno lokacijo na ogroženem območju, vključno s prevoznimi sredstvi.

2.   V obratih in na lokacijah iz odstavka 1 lahko pristojni organ uvede dodatne ukrepe, prilagojene posebnim razmeram, za preprečitev širjenja bolezni kategorije A znotraj ogroženega območja in z njega.

Člen 55

Trajanje ukrepov za obvladovanje bolezni na ogroženem območju

1.   Pristojni organ lahko odpravi ukrepe za obvladovanje bolezni, uvedene na ogroženem območju v skladu z oddelkoma 1 in 3 tega poglavja le, če je preteklo obdobje iz Priloge XI in so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

na zaščitnem območju so izpolnjene zahteve iz člena 39 in

(b)

uradni veterinarji so v skladu s členom 41 obiskali reprezentativno število obratov, ki gojijo živali vrst s seznama, rezultati obiskov pa so bili ugodni.

2.   Kadar zadevno bolezen kategorije A prenaša vektor s seznama, lahko pristojni organ v skladu z Uredbo (EU) 2018/1882:

(a)

določi trajanje ukrepov na ogroženem območju za vsak primer posebej ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na tveganje za širjenje bolezni, in

(b)

zagotovi vnos sentinelnih živali.

Oddelek 4

Odstopanja, ki se uporabljajo na območju z omejitvami v primeru dodatnih izbruhov bolezni

Člen 56

Odstopanja od prepovedi premikov živali znotraj območij z omejitvami, ko se ohranijo omejitveni ukrepi

1.   Kadar se prepovedi premikov živali iz členov 27 in 42 ohranijo dlje od obdobja, določenega v Prilogi XI, zaradi uradne potrditve dodatnih izbruhov bolezni kategorije A, lahko pristojni organ v izjemnih okoliščinah odobri premik gojenih živali vrst s seznama iz obrata znotraj območja z omejitvami v primerih, ki niso zajeti z odstopanji v členih 27 in 42, če:

(a)

je izvajalec dejavnosti za navedeno odobritev predložil utemeljeno vlogo;

(b)

so bila tveganja, povezana z odobritvijo takih premikov, ocenjena pred odobritvijo, ocena pa pokaže, da je tveganje za širjenje bolezni kategorije A zanemarljivo;

(c)

so uradni veterinarji izvedli klinične preglede in odvzeli vzorce za laboratorijske preiskave živali vrst s seznama, vključno s tistimi, ki naj bi se premaknile, z ugodnimi rezultati.

2.   Kadar so premiki živali odobreni v skladu z odstavkom 1, pristojni organ zagotovi, da prevoz izpolnjuje zahteve iz člena 24.

POGLAVJE III

Repopulacija obratov na območjih z omejitvami s kopenskimi živalmi

Člen 57

Pogoji za odobritev repopulacije prizadetega obrata

1.   Pristojni organ odobri repopulacijo prizadetega obrata le, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

končno čiščenje in razkuževanje ter po potrebi kontrola žuželk in glodavcev so bili:

(i)

izvedeni v skladu s postopki iz točk A in C Priloge IV z uporabo ustreznih biocidnih proizvodov za zagotovitev uničenja povzročitelja zadevne bolezni kategorije A in

(ii)

ustrezno dokumentirani;

(b)

obdobje spremljanja iz Priloge II za zadevno bolezen, izračunano naprej od datuma, ko je bilo izvedeno končno čiščenje in razkuževanje iz točke (a), je preteklo.

2.   Pristojni organ nadzoruje, da se končno čiščenje in razkuževanje ter po potrebi kontrola žuželk in glodavcev v prizadetem obratu izvajajo v skladu z zahtevami iz odstavka 1(a).

3.   Pristojni organ ne odobri dostopa do pašnika za gojene živali vrst s seznama v obdobju, ko se šteje za kontaminiranega; to obdobje se določi po opravljeni oceni tveganja.

4.   Kadar zaradi ustrezno utemeljenih razlogov končno čiščenje in razkuževanje ter po potrebi kontrola žuželk in glodavcev iz odstavka 1 v prizadetem obratu niso bili v celoti izvedeni, lahko pristojni organ odobri repopulacijo z odstopanjem od odstavka 1, če:

(a)

so pretekli vsaj trije meseci od predhodnega čiščenja in razkuževanja iz člena 15 ter

(b)

pristojni organ pred odobritvijo oceni tveganja, povezana z navedeno odobritvijo, ocena pa pokaže, da je tveganje za širjenje bolezni kategorije A zanemarljivo.

Člen 58

Odstopanje od zahteve iz člena 55(1)(b)

Po uradni potrditvi izbruha bolezni kategorije A v obratih živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, v zbirnih centrih, na mejnih kontrolnih točkah, v obratih dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali na kateri koli drugi pomembni lokaciji, vključno s prevoznimi sredstvi, lahko pristojni organ odobri ponovni vnos gojenih živali vrst s seznama, namenjenih za zakol, dejavnosti zbiranja, pregled ali prevoz 24 ur po zaključku:

(a)

ukrepov iz členov 12, 14, 15, 17, 18 in člena 57(1)(a) ter

(b)

vseh dodatnih ukrepov, ki jih uvede pristojni organ in so prilagojeni posebnim razmeram.

Člen 59

Zahteve za repopulacijo prizadetega obrata z gojenimi živalmi vrst s seznama

1.   Pristojni organ nadzoruje repopulacijo prizadetega obrata z gojenimi živalmi vrst s seznama, ki je v skladu z določbami tega člena.

2.   Gojene živali vrst s seznama, namenjene za repopulacijo:

(a)

ne izvirajo iz obrata, za katerega veljajo omejitve iz poglavja III, in

(b)

se vzorčijo za laboratorijsko preiskavo za izključitev prisotnosti bolezni z ugodnimi rezultati pred njihovim vnosom v obrat.

3.   Za namene odstavka 2(b) se vzorci odvzamejo:

(a)

reprezentativnemu številu vseh živali, namenjenih za vnos v obrat, če so vse vnesene hkrati in iz istega obrata izvora, ali

(b)

reprezentativnemu številu živali iz vsake pošiljke, če so vse živali namenjene za vnos ob drugem času ali iz različnih obratov izvora.

Za enodnevne piščance lahko pristojni organ odloči, da ne bo izvedel vzorčenja za laboratorijsko preiskavo iz odstavka 2(b).

4.   Gojene živali vrst s seznama, namenjene za repopulacijo, se vnesejo v obrate:

(a)

v vse epidemiološke enote in stavbe prizadetega obrata;

(b)

po možnosti hkrati ali v obdobju spremljanja iz Priloge II za zadevno bolezen, izračunanem naprej od datuma, ko je bila prva žival vnesena, ali

(c)

za obrate s kmetovanjem na prostem ali, kadar je zahteva iz točke (a) nepraktična, z uporabo sentinelnih živali, ki so bile vzorčene za laboratorijske preiskave z ugodnimi rezultati za zadevno bolezen kategorije A pred vnosom v obrat.

5.   Uradni veterinarji obiščejo prizadeti obrat vsaj zadnji dan obdobja spremljanja iz Priloge II za zadevno bolezen, izračunanega naprej od datuma, ko so živali vstopile v obrat, v vsakem primeru pa pred pretekom 30 dni od navedenega dne in vsaj:

(a)

opravijo dokumentacijske preglede, vključno z analizo evidenc o proizvodnji, zdravju in sledljivosti;

(b)

klinično pregledajo gojene živali vrst s seznama ter

(c)

odvzamejo vzorce živali za laboratorijsko preiskavo za potrditev ali izključitev prisotnosti zadevne bolezni kategorije A.

6.   Vsaka oseba, ki vstopa v obrat ali ga zapušča, izpolnjuje ustrezne ukrepe za biološko zaščito, ki so namenjeni preprečevanju širjenja zadevne bolezni kategorije A.

7.   Gojene živali vrst s seznama zapustijo obrat le po odobritvi pristojnega organa in šele po ugodnih rezultatih laboratorijske preiskave iz odstavka 5(c).

8.   Od datuma, ko so živali vstopile v obrat, do zaključka repopulacije v skladu s členom 61 izvajalec dejavnosti:

(a)

vodi posodobljene evidence podatkov o zdravju in proizvodnji za gojene živali vrst s seznama ter

(b)

takoj obvesti pristojni organ o vsaki pomembni spremembi podatkov o proizvodnji in vseh drugih anomalijah.

9.   Če se pristojnemu organu v obdobju iz odstavka 8 sporoči nenavadna umrljivost ali bolezenski znaki zadevne bolezni kategorije A, uradni veterinarji nemudoma odvzamejo vzorce za laboratorijsko preiskavo za izključitev prisotnosti zadevne bolezni kategorije A.

10.   Pristojni organ lahko zaprte obrate izvzame iz ene ali več določb iz odstavkov 1 do 9 po oceni tveganj, povezanih z navedenim izvzetjem, ki pokaže, da je tveganje za širjenje bolezni kategorije A zanemarljivo.

Člen 60

Dodatne zahteve za repopulacijo prizadetega obrata

1.   Pristojni organ odobri repopulacijo prizadetega obrata z živalmi, ki niso gojene živali vrst s seznama, pri čemer upošteva tveganje za širjenje zadevne bolezni kategorije A in tveganje, da se bodo vektorji ohranili.

2.   Pristojni organ lahko nekatere ali vse določbe iz členov 57 in 59 razširi, če se uporabi preventivna usmrtitev iz člena 7(4) in člena 9(4).

Člen 61

Zaključek repopulacije prizadetega obrata in odprava ukrepov za obvladovanje bolezni v prizadetem obratu

1.   Repopulacija prizadetega obrata se šteje za zaključeno, ko so bili ukrepi iz členov 57 in 59 ter po potrebi iz člena 60 uspešno zaključeni.

2.   Pristojni organ odpravi vse ukrepe za obvladovanje bolezni, ki se izvajajo v prizadetem obratu v skladu s to uredbo, kadar se za repopulacijo šteje, da je zaključena, kot je določeno v odstavku 1.

POGLAVJE IV

Ukrepi za obvladovanje bolezni pri divjih živalih vrst s seznama

Člen 62

Ukrepi pri sumu bolezni kategorije A pri divjih živalih vrst s seznama

1.   Pri sumu bolezni kategorije A pri divjih živalih vrst s seznama v skladu s členom 9(1), (3) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 pristojni organ nemudoma izvede preiskavo za potrditev ali izključitev prisotnosti bolezni s seznama, na katero se sumi.

2.   Med preiskavo iz odstavka 1 pristojni organ organizira vsaj preiskave po smrti in odvzem vzorcev divjih živali vrst s seznama, ki so bile usmrčene z ustrelitvijo ali najdene poginule, za laboratorijsko preiskavo za potrditev ali izključitev prisotnosti bolezni kategorije A.

3.   Kar zadeva trupla mrtvih divjih živali, pri katerih se sumi na zadevno bolezen kategorije A, ne glede na to, ali so bile divje živali usmrčene ali najdene poginule, pristojni organ zagotovi, da:

(a)

so cela trupla mrtvih divjih živali ali njihovi deli odstranjeni ali predelani v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 ter,

(b)

kadar je izvedljivo, se vsi materiali ali snovi, ki so verjetno kontaminirani zaradi stika s trupli mrtvih divjih živali ali živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz njih, očistijo in razkužijo se odstranijo v skladu z navodili in pod nadzorom uradnih veterinarjev.

Člen 63

Ukrepi pri izbruhu bolezni kategorije A pri divjih živalih vrst s seznama

1.   Po uradni potrditvi izbruha bolezni kategorije A pri divjih živalih vrst s seznama v skladu s členom 9(2), (3) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 lahko pristojni organ vzpostavi okuženo območje za preprečitev nadaljnjega širjenja bolezni na podlagi:

(a)

profila bolezni;

(b)

ocene populacije divjih živali vrst s seznama;

(c)

dejavnikov tveganja, ki prispevajo k širjenju zadevne bolezni kategorije A, zlasti tveganja za vnos bolezni kategorije A v obrate, ki gojijo živali vrst s seznama;

(d)

rezultatov vzorčenja ter

(e)

drugih pomembnih dejavnikov.

2.   Kar zadeva trupla divjih živali, pri katerih je bila potrjena zadevna bolezen kategorije A, ne glede na to, ali so bile divje živali usmrčene ali najdene poginule, pristojni organ zagotovi, da:

(a)

so cela trupla mrtvih divjih živali ali njihovi deli odstranjeni ali predelani v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 ter,

(b)

kadar je izvedljivo, se vsi materiali ali snovi, ki so verjetno kontaminirani zaradi stika s trupli mrtvih divjih živali ali njihovih živalskih stranskih proizvodov, očistijo in razkužijo ali odstranijo v skladu z navodili in pod nadzorom uradnih veterinarjev.

3.   Pristojni organ lahko prilagodi meje prvotnega okuženega območja:

(a)

za obvladovanje nadaljnjega širjenja zadevne bolezni kategorije A in

(b)

po potrditvi dodatnih izbruhov bolezni kategorije A pri divjih živalih.

4.   Pristojni organ o izbruhu bolezni in sprejetih ukrepih za njeno obvladovanje nemudoma obvesti izvajalce dejavnosti, klinične veterinarje, lovce, druge ustrezne pristojne organe ter vse druge zadevne fizične ali pravne osebe.

Člen 64

Ukrepi na okuženem območju

1.   Na okuženem območju, določenem v skladu s členom 63, pristojni organ organizira preiskave po smrti divjih živali vrst s seznama, ki so bile usmrčene z ustrelitvijo ali najdene poginule, po potrebi vključno z vzorčenjem za laboratorijske preiskave.

2.   Na okuženem območju pristojni organ vsaj:

(a)

uvede ukrepe za zmanjšanje tveganja in okrepljene ukrepe za biološko zaščito za preprečitev širjenja bolezni kategorije A z okuženih živali in prizadetega območja na neokužene živali ali na ljudi;

(b)

prepove premike divjih živali vrst s seznama in njihovih proizvodov živalskega izvora, kot je določeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/688 (16), ter

(c)

zagotovi, da se cela trupla mrtvih divjih živali vrst s seznama, ne glede na to, ali so bile usmrčene ali najdene poginule, ali njihovi deli odstranijo ali predelajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

Člen 65

Dodatni ukrepi na okuženem območju

Za preprečitev širjenja bolezni kategorije A lahko pristojni organ na okuženem območju:

(a)

ureja premike gojenih živali vrst s seznama;

(b)

ureja lovske dejavnosti in druge dejavnosti na prostem;

(c)

omejuje krmljenje divjih živali vrst s seznama ter

(d)

pripravi in izvaja načrt izkoreninjenja bolezni kategorije A pri divjih živalih vrst s seznama, če epidemiološko stanje to zahteva.

Člen 66

Operativna strokovna skupina

Po uradni potrditvi izbruha bolezni kategorije A pri divjih živalih vrst s seznama in kadar pristojni organ vzpostavi okuženo območje v skladu s členom 63, pristojni organ ustanovi operativno strokovno skupino iz člena 43 Uredbe (EU) 2016/429, ki pristojnemu organu pomaga pri:

(a)

ocenjevanju epidemiološkega stanja in njegovega razvoja;

(b)

opredelitvi okuženega območja;

(c)

določitvi ustreznih ukrepov, ki se izvajajo na okuženem območju v skladu s tem poglavjem, in njihovega trajanja ter

(d)

po potrebi pripravi načrta izkoreninjenja.

Člen 67

Trajanje ukrepov na okuženem območju

Pristojni organ ohrani ukrepe, ki se izvajajo na okuženem območju v skladu s tem poglavjem, dokler epidemiološki podatki ne pokažejo, da zadevna divja populacija ne predstavlja več tveganja za vnos bolezni kategorije A v obrate, ki gojijo živali vrst s seznama, in operativna strokovna skupina ne priporoči odprave ukrepov.

POGLAVJE V

Ukrepi za obvladovanje bolezni kategorij B in C pri kopenskih živalih

Člen 68

Predhodni ukrepi za obvladovanje bolezni, ki jih pri sumu bolezni kategorije B ali C pristojni organ uvede v državah članicah ali na območjih z odobrenim statusom prost bolezni

Pri sumu bolezni kategorije B ali C v skladu s členom 9(1), (3) ali (4) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v državah članicah ali na območjih s statusom prost bolezni v skladu s členom 36(4) Uredbe (EU) 2016/429 ali členom 84(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 pristojni organ uvede ukrepe, določene v:

(a)

členih 21, 22, in 23 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, okužbo z Mycobacterium tuberculosis complex, enzootsko govejo levkozo, infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis, okužbo z virusom bolezni Aujeszkega in govejo virusno diarejo;

(b)

členu 35 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za okužbo z virusom stekline ter

(c)

členu 41 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24).

Člen 69

Ukrepi za obvladovanje bolezni po potrditvi bolezni kategorije B ali C

Po potrditvi bolezni kategorije B ali C v skladu s točko (2) člena 9 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v državah članicah ali na območjih s statusom prost bolezni v skladu z odstavkom 4 člena 36 Uredbe (EU) 2016/429 ali odstavkom 1 člena 84 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 pristojni organ uvede ukrepe, določene v:

(a)

členih 24 do 31 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, okužbo z Mycobacterium tuberculosis complex, enzootsko govejo levkozo, infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis, okužbo z virusom bolezni Aujeszkega in govejo virusno diarejo;

(b)

členu 36 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za okužbo z virusom stekline ter

(c)

členu 42 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24).

DEL III

VODNE ŽIVALI

POGLAVJE I

Ukrepi za obvladovanje bolezni kategorije A pri živalih iz akvakulture

Oddelek 1

Predhodni ukrepi za obvladovanje bolezni pri sumu bolezni kategorije A pri živalih iz akvakulture

Člen 70

Obveznosti izvajalcev dejavnosti pri sumu bolezni kategorije A pri živalih iz akvakulture v obratih

Pri sumu bolezni kategorije A pri živalih iz akvakulture vrst s seznama izvajalci dejavnosti sprejmejo naslednje ukrepe za obvladovanje bolezni za preprečitev širjenja bolezni kategorije A z okuženih živali in iz prizadetih obratov akvakulture, za katere so odgovorni, na druge neokužene vodne živali, dokler pristojni organ ne izključi prisotnosti bolezni kategorije A:

(a)

izolirajo vse živali iz akvakulture v obratu, za katerega obstaja sum, da je okužen z boleznijo kategorije A, kadar je to tehnično izvedljivo;

(b)

preprečijo premike živali iz akvakulture v obrat in iz njega;

(c)

vodijo evidence vseh obiskov in premikov iz obrata in vanj;

(d)

vse proizvode, dele opreme, materiale ali snovi, ki so verjetno kontaminirani z boleznijo kategorije A in jo prenašajo, izolirajo in, kadar je izvedljivo, zaščitijo pred vektorji in drugimi vodnimi živalmi;

(e)

izvajajo ustrezne ukrepe za biološko zaščito, da preprečijo širjenje bolezni kategorije A;

(f)

pristojnemu organu na njegovo zahtevo predložijo vse ustrezne informacije v zvezi z boleznijo kategorije A ter

(g)

upoštevajo vsa navodila pristojnega organa v zvezi z obvladovanjem bolezni kategorije A v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 in to uredbo.

Člen 71

Preiskava pristojnih organov pri sumu bolezni kategorije A pri živalih iz akvakulture v obratu

1.   Pri sumu bolezni kategorije A pri živalih iz akvakulture v obratu v skladu s členom 9(1), (3) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 pristojni organ nemudoma izvede preiskavo za potrditev ali izključitev prisotnosti bolezni s seznama, na katero se sumi.

2.   Pristojni organ med preiskavo iz odstavka 1 zagotovi, da uradni veterinarji izvedejo vsaj:

(a)

klinične preglede živali iz akvakulture in

(b)

odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave.

Člen 72

Predhodni omejitveni ukrepi in ukrepi za biološko zaščito, ki se uvedejo pri sumu bolezni kategorije A pri živalih iz akvakulture

1.   Pri sumu bolezni kategorije A v obratu pristojni organ uvede uradno spremljanje za obrat ter takoj uvede naslednje predhodne omejitvene ukrepe in ukrepe za biološko zaščito, da se prepreči širjenje bolezni kategorije A z okuženih živali iz akvakulture in iz obrata na neokužene vodne živali:

(a)

prepoved premikov živali iz akvakulture v obrat in iz njega;

(b)

prepoved neobveznih premikov prevoznih sredstev in opreme iz obrata;

(c)

prepoved zakola živali iz akvakulture za prehrano ljudi;

(d)

odredba osamitve vseh živali iz akvakulture, kadar je to tehnično izvedljivo in potrebno, ter

(e)

uvedba ustreznih sredstev in ukrepov za nadzor ptic in drugih plenilcev, kadar je to izvedljivo.

2.   Pristojni organ lahko odredi preventivno usmrtitev vrst s seznama v prizadetem obratu s sumom bolezni kategorije A, če se izvajajo vsi potrebni ukrepi za biološko zaščito in ukrepi za zmanjšanje tveganja za preprečitev širjenja bolezni kategorije A iz obrata.

3.   Pristojni organ z odstopanjem od člena 10(i) Uredbe (ES) št. 1069/2009 in po opravljeni oceni tveganja odobri premike živali iz akvakulture z izključnim namenom takojšnje usmrtitve v obratu za predelavo ribiških proizvodov za namene obvladovanja bolezni ali objektu, odobrenem za predelavo ali odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 ali kategorije 2 v skladu z navedeno uredbo. Premiki se odobrijo le, kadar se izvajajo potrebni ukrepi za biološko zaščito in drugi ukrepi za zmanjšanje tveganja za preprečitev širjenja bolezni kategorije A.

4.   Vsi živalski stranski proizvodi iz mrtvih živali iz akvakulture, ki so poginile ali so bile usmrčene v skladu s tem členom, vključno z mehkužci z mesom, se z odstopanjem od člena 10(i) Uredbe (ES) št. 1069/2009 predelajo ali odstranijo kot snovi kategorije 1 ali kategorije 2 v skladu z navedeno uredbo za zagotovitev inaktivacije povzročitelja zadevne bolezni in preprečitev prenosa bolezni na druge vodne živali.

Člen 73

Popis in analiza evidenc pri sumu bolezni kategorije A pri živalih iz akvakulture

1.   Pri sumu bolezni kategorije A pristojni organ odredi in preveri, da izvajalci dejavnosti v obratih s sumom bolezni kategorije A nemudoma pripravijo in nato vzdržujejo posodobljen popis naslednjega:

(a)

vrst, kategorij in količine (število, prostornina ali teža) vseh živali iz akvakulture, ki se gojijo v obratu;

(b)

vseh proizvodov, materialov ali snovi, ki so verjetno kontaminirani z boleznijo kategorije A ali jo verjetno prenašajo, ter

(c)

umrljivosti v vsaki epidemiološki enoti znotraj obrata, ki se evidentira dnevno.

2.   V okviru epidemiološke poizvedbe iz člena 57 Uredbe (EU) 2016/429 v obratih s sumom bolezni uradni veterinarji analizirajo vsaj evidence, navedene v odstavku 1 člena 186 Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 74

Razširitev ukrepov za obvladovanje bolezni pri sumu bolezni kategorije A na druge obrate

Za preprečitev širjenja bolezni kategorije A pristojni organ izvede preiskavo, kot je določeno v členu 71, in po opravljeni oceni tveganja razširi ustrezne ukrepe iz členov 72 in 73 na:

(a)

obrate, ki so v istem kompartmentu kot obrat s sumom bolezni ali pri katerih zaradi oddaljenosti, hidrodinamičnih pogojev ali topografskih pogojev obstaja večje tveganje za vdor zadevnega povzročitelja bolezni iz obrata s sumom bolezni;

(b)

vse obrate, razen tistih iz točke (a), ki so neposredno epidemiološko povezani z obratom s sumom bolezni.

Člen 75

Začasna območja z omejitvami okoli obrata

Pristojni organ lahko vzpostavi začasno območje z omejitvami okoli obrata s sumom bolezni kategorije A in kjer se izvajajo predhodni ukrepi za obvladovanje bolezni iz člena 72 in člena 73, pri čemer upošteva naslednje okoliščine:

(a)

lokacijo obrata na območju z drugimi obrati s sumom bolezni kategorije A, ki gojijo živali iz akvakulture;

(b)

premike živali v bližini obrata s sumom bolezni;

(c)

zamudo pri potrditvi bolezni kategorije A v skladu s členom 77;

(d)

nezadostne informacije o možnem izvoru in načinih vnosa domnevne bolezni kategorije A ter

(e)

profil bolezni, zlasti načine in hitrost prenosa bolezni ter ohranjanje bolezni pri zadevni populaciji živali iz akvakulture vrst s seznama.

Člen 76

Ukrepi pri sumu bolezni kategorije A v obratih živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, obratih za prečiščevanje, odpremnih centrih, na mejnih kontrolnih točkah, v obratih dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali na kateri koli drugi pomembni lokaciji, vključno s prevoznimi sredstvi

1.   Pri sumu bolezni kategorije A v skladu s členom 9(1), (3) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v obratih živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, obratih za prečiščevanje, odpremnih centrih, na mejnih kontrolnih točkah, v obratih dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali na kateri koli drugi pomembni lokaciji, vključno s prevoznimi sredstvi, pristojni organ uvede:

(a)

ukrepe iz členov 71 do 75; ter

(b)

po potrebi dodatne ukrepe, prilagojene posebnim razmeram, za preprečitev širjenja bolezni kategorije A z živali in iz obratov ali z lokacij s sumom bolezni na neokužene živali.

2.   Pristojni organ uporablja določbe iz členov 71 do 75 tudi za obrate izvora živali ali proizvodov, ki so prisotni v obratih in na lokacijah iz odstavka 1.

Oddelek 2

Ukrepi za obvladovanje bolezni po uradni potrditvi bolezni kategorije A pri živalih iz akvakulture

Člen 77

Uradna potrditev bolezni kategorije A pri živalih iz akvakulture

Pristojni organ uradno potrdi izbruh bolezni kategorije A pri živalih iz akvakulture, kadar so izpolnjeni pogoji iz člena 9(2), (3) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

Člen 78

Ukrepi za obvladovanje bolezni po uradni potrditvi izbruha bolezni kategorije A v obratu

1.   Po uradni potrditvi izbruha bolezni kategorije A v skladu s členom 77 pristojni organ poleg ukrepov iz členov 72 in 73 odredi, da se v obratu z uradno potrditvijo izbruha bolezni kategorije A pod nadzorom uradnih veterinarjev nemudoma izvedejo naslednji ukrepi za obvladovanje bolezni:

(a)

ribe in raki vrst s seznama se usmrtijo čim prej, mehkužci vrst s seznama pa se čim prej odstranijo iz vode;

(b)

živali iz točke (a) se z odstopanjem od člena 10(i) Uredbe (ES) št. 1069/2009 odstranijo kot snovi kategorije 1 ali kategorije 2 v skladu z navedeno uredbo;

(c)

ukrepi iz točk (a) in (b) se izvajajo:

(i)

v obratu z uradno potrditvijo izbruha bolezni kategorije A, naknadna obdelava pa se opravi na kraju samem, ali

(ii)

v obratu za predelavo ribiških proizvodov za namene obvladovanja bolezni ali objektu, odobrenem v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 za predelavo ali odstranjevanje na način, ki preprečuje tveganje za širjenje bolezni kategorije A;

(d)

živali iz akvakulture vrst, ki niso na seznamu, se čim prej usmrtijo ali zakoljejo za prehrano ljudi ali, v primeru mehkužcev, odstranijo iz vode v skladu z odstavkom 1(b);

(e)

izvedejo se ustrezni ukrepi za omejitev morebitnega širjenja bolezni kategorije A na katere koli divje vodne živali kategorije A, ki so lahko v epidemiološkem stiku z obratom, ali z njih;

(f)

vsi potencialno kontaminirani proizvodi, materiali ali snovi se izolirajo, dokler:

(i)

se ne odstranijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 v primeru živalskih stranskih proizvodov;

(ii)

se z odstopanjem od člena 10(i) Uredbe (ES) št. 1069/2009 v primeru proizvodov živalskega izvora ne odstranijo ali predelajo kot snovi kategorije 1 ali kategorije 2 v skladu z navedeno uredbo;

(iii)

se ukrepi čiščenja in razkuževanja ne zaključijo v skladu z določbami člena 80, če gre za materiale in snovi, primerne za čiščenje in razkuževanje, ter

(iv)

se ne umaknejo iz obrata in odstranijo pod nadzorom uradnih veterinarjev, če gre za krmo in druge materiale, neprimerne za čiščenje in razkuževanje.

2.   Pristojni organ odredi in nadzoruje, da:

(a)

prevoz živalskih stranskih proizvodov iz odstavka 1(f)(i) in proizvodov živalskega izvora iz odstavka 1(f)(ii) iz prizadetega obrata poteka v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1069/2009 ter

(b)

prevoz materialov ali snovi iz odstavka 1(f)(iv) iz prizadetega obrata poteka v skladu z njegovimi navodili glede biološke zaščite in pogojev biološke varnosti za preprečitev širjenja povzročitelja bolezni kategorije A.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1(a) lahko pristojni organ po opravljeni oceni tveganja odobri zakol rib ali rakov ali odstranitev mehkužcev iz vode za prehrano ljudi v obratu ali v obratu za predelavo vodnih živali za namen obvladovanja bolezni, če se sprejmejo ustrezni ukrepi za biološko zaščito in drugi potrebni ukrepi za zmanjšanje tveganja za preprečitev širjenja bolezni kategorije A. Vsi živalski stranski proizvodi iz navedenega odstopanja se z odstopanjem od člena 10(i) Uredbe (ES) št. 1069/2009 predelajo ali odstranijo kot snovi kategorije 1 ali kategorije 2 v skladu z navedeno uredbo.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1(d) lahko pristojni organ po opravljeni oceni tveganja odloči, da se živali iz akvakulture vrst, ki niso na seznamu, ne usmrtijo, zakoljejo ali odstranijo iz vode, če se uporabijo ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja za preprečitev kakršnega koli tveganja za širjenje zadevne bolezni kategorije A iz obrata.

5.   Z odstopanjem od odstavka 1(f)(ii) lahko pristojni organ po opravljeni oceni tveganja odobri dajanje na trg proizvodov živalskega izvora v skladu s členom 83.

Člen 79

Posebna odstopanja od ukrepov za obvladovanje v obratih, kjer se vrste s seznama gojijo za znanstvene namene ali namene, povezane z ohranitvijo prizadetih vrst

1.   Pristojni organ lahko odobri odstopanja od ukrepov iz člena 78(1)(a) in (c) po uradni potrditvi bolezni kategorije A v obratih, kjer se gojijo vrste s seznama za znanstvene namene ali namene, povezane z ohranitvijo prizadetih vrst, če:

(a)

ni ogrožen zdravstveni status živali v zadevni državi članici ali drugih državah članicah in

(b)

se sprejmejo vsi ustrezni ukrepi za biološko zaščito, kot so navedeni v členu 78, za preprečitev kakršnega koli tveganja za širjenje povzročitelja bolezni kategorije A.

2.   Kadar se odobri odstopanje v skladu z odstavkom 1, pristojni organ zagotovi, da se živali iz akvakulture vrst s seznama iz odstopanja:

(a)

gojijo v prostorih, kjer se izvajajo ustrezni ukrepi za biološko zaščito za preprečitev širjenja zadevne bolezni kategorije A, ter

(b)

dodatno spremljajo in laboratorijsko pregledajo ter ne premaknejo iz obrata, dokler laboratorijski testi ne pokažejo, da ne pomenijo tveganja za nadaljnje širjenje zadevne bolezni kategorije A.

Člen 80

Čiščenje in razkuževanje

1.   Pristojni organ odredi izvajalcem dejavnosti, da takoj po zaključku ukrepov za obvladovanje bolezni iz člena 78 izvedejo čiščenje in razkuževanje:

(a)

obrata, če pristojni organ meni, da je to tehnično izvedljivo;

(b)

vse opreme, povezane z gojenjem, ki med drugim vključuje hranjenje, razvrščanje v velikostne razrede, zdravljenje, cepljenje, in delovnih čolnov;

(c)

vse opreme, povezane s proizvodnjo, ki med drugim vključuje kletke, mreže, podporna stojala, vreče in parangale;

(d)

vseh zaščitnih oblačil ali varnostne opreme, ki jih uporabljajo izvajalci dejavnosti in obiskovalci, ter

(e)

vseh prevoznih sredstev, vključno z rezervoarji in drugo opremo, ki se uporablja za premikanje okuženih živali ali osebja, ki so bili v stiku z okuženimi živalmi.

2.   Čiščenje in razkuževanje iz odstavka 1 se izvaja:

(a)

v skladu s predhodno dogovorjenim protokolom med pristojnim organom in izvajalcem dejavnosti ter

(b)

pod nadzorom uradnih veterinarjev.

Člen 81

Prekinitev proizvodnje prizadetih obratov

Pristojni organ odredi izvajalcem dejavnosti, da po zaključku čiščenja in razkuževanja iz člena 80 prekinejo proizvodnjo prizadetega obrata za obdobje, določeno v Prilogi XIII.

Člen 82

Razširitev ukrepov za obvladovanje bolezni po potrditvi bolezni kategorije A

Za preprečitev širjenja bolezni kategorije A pristojni organ izvede preiskavo, kot je določeno v členu 71, in po opravljeni oceni tveganja razširi nekatere ali vse ukrepe iz členov 78, 80 in 81 na:

(a)

obrate, ki so v istem kompartmentu ali pri katerih zaradi oddaljenosti, hidrodinamičnih pogojev ali topografskih pogojev obstaja večje tveganje za vdor zadevnega povzročitelja bolezni iz obrata s sumom bolezni, kjer je bolezen potrjena;

(b)

vse obrate, pri katerih je bila s poizvedbo iz člena 57 Uredbe (EU) 2016/429 ugotovljena neposredna epidemiološka povezava z obratom, v katerem je bolezen potrjena.

Člen 83

Dajanje na trg proizvodov živalskega izvora iz živali iz akvakulture vrst s seznama, proizvedenih v okuženih obratih

1.   Pri odobritvi odstopanja v skladu s členom 78(5) lahko pristojni organ odobri dajanje na trg proizvodov živalskega izvora le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

ribe je treba zaklati in eviscerirati pred odpremo;

(b)

mehkužci in raki morajo biti v celoti sledljivi in pred odpremo predelani v neviabilne proizvode, ki niso sposobni preživeti, če se vrnejo v vodo.

Kadar se prečiščevanje zahteva pred predelavo in dajanjem na trg, se to izvede v obratu za predelavo ribiških proizvodov za namene obvladovanja bolezni ali v biološko zaščitenem obratu za prečiščevanje.

2.   Proizvodi živalskega izvora iz odstavka 1 so namenjeni:

(a)

neposredno končnemu potrošniku ali

(b)

za nadaljnjo predelavo v obratu za predelavo ribiških proizvodov za namene obvladovanja bolezni.

Člen 84

Ukrepi po potrditvi bolezni kategorije A v obratih živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, obratih za prečiščevanje, odpremnih centrih, na mejnih kontrolnih točkah ali na kateri koli drugi pomembni lokaciji, vključno s prevoznimi sredstvi

1.   Po potrditvi bolezni kategorije A v obratih živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, obratih za prečiščevanje, odpremnih centrih, na mejnih kontrolnih točkah ali na kateri koli drugi pomembni lokaciji, vključno s prevoznimi sredstvi, pristojni organ v skladu s členom 77 uvede:

(a)

ukrepe iz členov 78, 80 in 81 ter

(b)

po potrebi dodatne ukrepe, prilagojene posebnim razmeram, za preprečitev širjenja bolezni kategorije A z okuženih živali in iz obratov ali z lokacij na neokužene živali.

2.   Pristojni organ uporabi določbe iz členov 78, 80 in 81 tudi za obrate izvora živali ali proizvodov, ki so prisotni v obratih in na lokacijah iz odstavka 1.

POGLAVJE II

Ukrepi za obvladovanje bolezni kategorije A pri živalih iz akvakulture na območju z omejitvami

Oddelek 1

Splošni ukrepi za obvladovanje bolezni na območju z omejitvami

Člen 85

Vzpostavitev območja z omejitvami

1.   Po uradni potrditvi izbruha bolezni kategorije A v obratu, obratu živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo ali z živalskimi stranskimi proizvodi ali na kateri koli drugi pomembni lokaciji, vključno s prevoznimi sredstvi, pristojni organ okoli prizadetega obrata ali lokacije nemudoma vzpostavi območje z omejitvami, ki zajema:

(a)

zaščitno območje okoli obrata ali lokacije, kjer je potrjena bolezen kategorije A;

(b)

ogroženo območje okoli zaščitnega območja ter

(c)

po potrebi in na podlagi meril iz odstavka 64(1) Uredbe (EU) 2016/429 dodatna območja z omejitvami okoli ali ob zaščitnih in ogroženih območjih.

2.   Obseg območij se določi za vsak primer posebej ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na tveganje za širjenje bolezni. V ta namen pristojni organ upošteva naslednje podatke in merila:

(a)

podatke iz epidemiološke poizvedbe v skladu s členom 57 Uredbe (EU) 2016/429;

(b)

ustrezne hidrodinamične podatke;

(c)

merila iz člena 64(1) Uredbe (EU) 2016/429 in

(d)

merila iz Priloge XIV k tej uredbi.

3.   Kadar se vsaj dve območji z omejitvami prekrivata zaradi dodatnih izbruhov bolezni kategorije A, pristojni organ prilagodi meje prvotnega območja z omejitvami, vključno z mejami zaščitnih in ogroženih območij ter dodatnih območij z omejitvami.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organ zaradi posebnih geografskih, hidrodinamičnih in epidemioloških okoliščin ter po opravljeni oceni tveganja in ob upoštevanju profila bolezni:

(a)

ne vzpostavi območja z omejitvami, kot je določeno v odstavku 1, okoli okuženega obrata ali lokacije;

(b)

vzpostavi območje z omejitvami, ki vključuje zaščitno območje brez sosednjega ogroženega območja, in

(c)

ne vzpostavi območja z omejitvami po potrditvi bolezni kategorije A v obratih živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, obratih za prečiščevanje, odpremnih centrih, na mejnih kontrolnih točkah, v obratih dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali na kateri koli drugi pomembni lokaciji, vključno s prevoznimi sredstvi.

5.   Pristojni organ lahko v potrebnem obsegu in po opravljeni oceni tveganja ter ob upoštevanju geografskih, hidrodinamičnih in epidemioloških okoliščin ter profila bolezni odstopa od določb tega poglavja:

(a)

na dodatnih območjih z omejitvami in

(b)

kadar se pristojni organ odloči vzpostaviti območje z omejitvami zaradi izbruha bolezni kategorije A v obratih ali na kateri koli drugi pomembni lokaciji iz odstavka 4(c).

Člen 86

Ukrepi na območju z omejitvami

1.   Pristojni organ nemudoma pripravi in posodablja popis vseh obratov, ki gojijo živali iz akvakulture vrst s seznama, na območju z omejitvami, vključno z vrstami, kategorijami in oceno števila živali v vsakem obratu.

2.   V obratih znotraj območja z omejitvami lahko pristojni organ na podlagi epidemioloških podatkov ali drugih ustreznih dokazov in po opravljeni oceni tveganja izvede preventivno usmrtitev ali zakol za prehrano ljudi ali, v primeru mehkužcev, odstranitev iz vode živali iz akvakulture vrst s seznama v skladu s členom 78(1)(a) in členom 78(2).

3.   Pristojni organ odobri vsak odvzem vzorcev v obratih na območju z omejitvami, ki gojijo živali iz akvakulture vrst s seznama, za druge namene kot za potrditev ali izključitev prisotnosti zadevne bolezni kategorije A.

Oddelek 2

Ukrepi za obvladovanje bolezni na zaščitnem območju

Člen 87

Ukrepi v obratih, ki gojijo živali iz akvakulture na zaščitnem območju

1.   Pristojni organ odredi, da izvajalci dejavnosti v obratih, ki gojijo živali iz akvakulture katere koli vrste na zaščitnem območju, razen v obratu, kjer je bila potrjena bolezen kategorije A, izvedejo vsaj naslednje ukrepe za preprečitev in obvladanje širjenja bolezni:

(a)

nemudoma posodobijo evidence o popisu iz člena 73(1);

(b)

izvedejo ustrezne ukrepe za omejitev morebitnega širjenja bolezni kategorije A na katere koli divje vodne živali, ki so lahko v epidemiološkem stiku z obratom, ali z njih, kadar je to izvedljivo;

(c)

preprečijo odstranitev živali iz akvakulture iz obrata, v katerem se gojijo, razen če to odobri pristojni organ;

(d)

izvedejo ustrezne ukrepe za biološko zaščito za kateri koli proizvod, del opreme, materiale ali snovi, ki lahko razširijo zadevno bolezen kategorije A;

(e)

zmanjšajo število obiskovalcev na tiste, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje obrata, ter

(f)

uporabljajo ustrezna sredstva za čiščenje in razkuževanje na vhodu in izhodu iz obrata, kadar je to izvedljivo.

2.   Pristojni organ odredi in nadzoruje, da je izvajalec dejavnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 predelal ali kot ustrezno kategorijo snovi odstranil živalske stranske proizvode iz živali iz akvakulture vrst s seznama, ki so poginile ali so bile usmrčene, vključno z mehkužci z mesom, v obratih, ki gojijo vrste s seznama, znotraj zaščitnega območja.

3.   Pristojni organ lahko po opravljeni oceni tveganja odloči, da se člena 87 in 88 uporabljata le za živali iz akvakulture vrst s seznama.

Člen 88

Obiski uradnih veterinarjev v obratih na zaščitnem območju

1.   Pristojni organ zagotovi, da uradni veterinarji čim prej in nemudoma po uradni potrditvi izbruha bolezni kategorije A vsaj enkrat obiščejo vse obrate iz člena 87, pri čemer dajo prednost obratom, za katere je pristojni organ ocenil, da pomenijo veliko tveganje za vdor ali širjenje bolezni.

2.   Med obiski iz odstavka 1 uradni veterinarji vsaj:

(a)

opravijo dokumentacijske preglede in analizo evidenc;

(b)

preverijo izvajanje ukrepov, namenjenih preprečevanju vnosa ali širjenja zadevne bolezni kategorije A v skladu s členom 87;

(c)

klinično pregledajo živali iz akvakulture vrst s seznama ter

(d)

po potrebi odvzamejo vzorce za laboratorijsko preiskavo za potrditev ali izključitev prisotnosti zadevne bolezni kategorije A.

3.   Pristojni organ lahko zahteva dodatne veterinarske obiske obratov za spremljanje razvoja razmer.

4.   Pristojni organ vodi evidenco dejavnosti in obiskov iz odstavkov 1, 2 in 3 ter zadevnih ugotovitev.

Člen 89

Prepovedi v zvezi s premiki živali iz akvakulture, proizvodov iz živali iz akvakulture ter njihovih drugih snovi in materialov znotraj zaščitnega območja, z njega ali nanj

1.   Pristojni organ prepove naslednje premike znotraj zaščitnega območja:

(a)

premike živali iz akvakulture vrst s seznama med obrati na zaščitnem območju;

(b)

premike živali iz akvakulture vrst s seznama z zaščitnega območja ali nanj;

(c)

vse premike prevoznih sredstev in kakršne koli opreme, proizvodov, materialov ali snovi, ki verjetno prenašajo zadevo bolezen kategorije A, iz obratov znotraj zaščitnega območja;

(d)

prevoz živali iz akvakulture z ladjami z bazeni prek zaščitnega območja ter

(e)

odpremo nepredelanih živalskih stranskih proizvodov iz živali iz akvakulture katere koli vrste iz obratov na zaščitnem območju.

2.   Pristojni organ lahko po opravljeni oceni tveganja razširi prepovedi iz odstavka 1(a) do 1(d) na živali vrst, ki niso na seznamu, in njihove proizvode.

Člen 90

Splošni pogoji za odobritev odstopanj od prepovedi premikov in prevoza vodnih živali in proizvodov z zaščitnega območja

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 89(1) lahko pristojni organ odobri premik in prevoz vodnih živali in proizvodov v primerih, zajetih v členih 91 do 94, pod posebnimi pogoji iz navedenih členov tin splošnimi pogoji iz odstavka 2 tega člena.

2.   Pri odobritvi iz odstavka 1 pristojni organ zagotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

vsi premiki morajo potekati izključno po določenih poteh, dogovorjenih s pristojnim organom, brez raztovarjanja ali postankov;

(b)

vsaka menjava vode in odvajanje vode med prevozom mora potekati na območjih, v obratih ali na mestih za menjavo vode, ki jih odobri pristojni organ;

(c)

prevozna sredstva morajo biti izdelana in vzdrževana tako, da se lahko ustrezno očistijo in razkužijo;

(d)

prevozna sredstva se očistijo in razkužijo:

(i)

pred prevozom in

(ii)

po prevozu pod nadzorom uradnega veterinarja;

(e)

sprejeti se morajo vsi drugi dodatni ukrepi za biološko zaščito, za katere pristojni organ meni, da so potrebni v zvezi s prevozom.

Člen 91

Posebni pogoji za zakol in premike za zakol ali predelavo živali iz akvakulture vrst s seznama iz obratov na zaščitnem območju

1.   Živali iz akvakulture iz obratov, ki gojijo vrste s seznama, na zaščitnem območju, se lahko:

(a)

zakoljejo znotraj obrata v skladu z ukrepi za biološko zaščito, ki jih zagotovi pristojni organ, ali

(b)

prepeljejo za takojšnji zakol za prehrano ljudi v obrat za predelavo ribiških proizvodov za namene obvladovanja bolezni ali

(c)

v primeru mehkužcev odstranijo iz vode in premaknejo v obrat za predelavo ribiških proizvodov za namene obvladovanja bolezni za morebitno prečiščevanje in nadaljnjo predelavo.

2.   Pristojni organ lahko po opravljeni oceni tveganja, ki temelji na ustreznih epidemioloških podatkih, omeji izvajanje ukrepov iz odstavka 1 na obrate, ki gojijo samo živali iz akvakulture vrst s seznama v tretjem stolpcu Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/1882.

3.   Pri odobritvi premikov živali iz akvakulture iz odstavka 1(b) za organ, pristojen za obrat za predelavo ribiških proizvodov za namene obvladovanja bolezni, velja naslednje:

(a)

obveščen mora biti o nameri, da se živali iz akvakulture vrst s seznama odpremijo v obrat za predelavo ribiških proizvodov za namene obvladovanja bolezni;

(b)

privoli v sprejem zadevnih živali iz akvakulture;

(c)

nadzoruje in potrdi zakol živali organu, pristojnemu za odpremo;

(d)

zagotovi, da se živali iz akvakulture vrst s seznama, ki izvirajo z zaščitnega območja, gojijo ločeno od živali iz akvakulture vrst s seznama, ki izvirajo zunaj zaščitnega območja, in so zaklane ali predelane ločeno od navedenih živali;

(e)

spremlja zakol ali predelavo;

(f)

zagotovi, da se čiščenje in razkuževanje prostorov zaključi pred zakolom ali predelavo živali iz akvakulture iz obratov zunaj zaščitnega območja;

(g)

zagotovi, da proizvodi živalskega izvora, pridobljeni iz živali iz akvakulture, izpolnjujejo posebne pogoje za dajanje na trg iz člena 92 ter

(h)

zagotovi, da se živalski stranski proizvodi iz zakola ali drugih postopkov iz odstavka 1 predelajo ali odstranijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

Člen 92

Posebni pogoji za dajanje na trg proizvodov živalskega izvora iz živali iz akvakulture vrst s seznama, proizvedenih v neprizadetih obratih na zaščitnem območju

1.   Pristojni organ lahko odobri dajanje na trg proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz živali iz akvakulture vrst s seznama, iz neprizadetih obratov z zaščitnega območja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

ribe je treba zaklati in eviscerirati pred odpremo ter

(b)

mehkužci in raki morajo biti v celoti sledljivi in pred odpremo predelani v proizvode, ki niso sposobni preživeti, če se vrnejo v vodo.

2.   Proizvodi živalskega izvora iz odstavka 1 so namenjeni:

(a)

za neposredno dobavo končnemu potrošniku ali

(b)

za nadaljnjo predelavo v obratu za predelavo ribiških proizvodov za namene obvladovanja bolezni.

Člen 93

Posebni pogoji za odobritev prevoza nepredelanih živalskih stranskih proizvodov iz obratov na zaščitnem območju

Pristojni organ lahko odobri prevoz nepredelanih živalskih stranskih proizvodov iz živali iz akvakulture vrst s seznama iz obratov na zaščitnem območju v objekt za nadaljnjo predelavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

Člen 94

Ukrepi za zmanjšanje tveganja v zvezi z nekaterimi dejavnostmi, povezanimi z vodnimi živalmi znotraj zaščitnega območja

1.   Pristojni organ lahko po opravljeni oceni tveganja uvede ukrepe za zmanjšanje tveganja glede:

(a)

komercialnih in rekreacijskih ribolovnih dejavnosti na zaščitnem območju;

(b)

drugih dejavnosti, povezanih z vodnimi živalmi na zaščitnem območju, ki bi lahko pomenile tveganje za širjenje bolezni, ter

(c)

prevoza podpornih čolnov, ki se uporabljajo za vzdrževanje vodnih živali in ravnanje z njimi na zaščitnem območju.

2.   V okviru ukrepov iz odstavka 1 lahko pristojni organ po potrebi odredi čiščenje in razkuževanje opreme, ki se je uporabljala v vodah, vključenih v zaščitno območje.

Člen 95

Ukrepi za obrate živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, obrate za prečiščevanje, odpremne centre, mejne kontrolne točke, obrate dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali katero koli drugo pomembno lokacijo na zaščitnem območju, vključno s prevoznimi sredstvi

1.   Pristojni organ uvede ukrepe iz členov 87 do 93 za obrate živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, obrate za prečiščevanje, odpremne centre, mejne kontrolne točke, obrate dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali katero koli drugo pomembno lokacijo na zaščitnem območju, vključno s prevoznimi sredstvi.

2.   V obratih in na lokacijah iz odstavka 1 lahko pristojni organ uvede dodatne ukrepe, prilagojene posebnim razmeram, za preprečitev širjenja bolezni kategorije A znotraj zaščitnega območja in z njega.

Člen 96

Odstranitev živali iz akvakulture iz prizadetih obratov in nadaljnji ukrepi za zmanjšanje tveganja

1.   Pristojni organ določi rok za odstranitev živali iz akvakulture iz vseh prizadetih obratov.

2.   Pristojni organ lahko po opravljeni oceni tveganja odloči, da se odstavek 1 uporablja tudi za obrate na zaščitnem območju, v katerih bolezen kategorije A ni bila potrjena, za obvladovanje in preprečevanje morebitnega širjenja bolezni.

3.   Po odstranitvi živali iz akvakulture v skladu z odstavkom 1 se izvedejo čiščenje, razkuževanje in prekinitev proizvodnje v skladu s členoma 80 in 81.

4.   Pristojni organ odredi sinhrono prekinitev proizvodnje v prizadetih obratih in obratih, izbranih v skladu z odstavkom 2.

5.   Sinhrona prekinitev proizvodnje iz odstavka 4 traja toliko časa, kot je določeno v Prilogi XIII.

Člen 97

Trajanje ukrepov za obvladovanje bolezni na zaščitnem območju in repopulacija obratov, vključenih v zaščitno območje

1.   Pristojni organ ohrani ukrepe za obvladovanje bolezni na zaščitnem območju iz oddelka 2 tega poglavja, dokler:

(a)

se ukrepi iz člena 96 ne izvedejo in zaključijo ter

(b)

pristojni organ na podlagi rezultatov preiskav, izvedenih v skladu s členom 88, ne izključi pojava zadevne bolezni kategorije A v drugih obratih znotraj zaščitnega območja.

2.   Ko so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni:

(a)

pristojni organ uvede ukrepe iz oddelka 3 tega poglavja na zaščitnem območju za obdobje iz člena 101 in

(b)

se v obratih iz člena 96(1) in člena 96(2), ki so bili prej vključeni v zaščitno območje, lahko izvede repopulacija.

Oddelek 3

Ukrepi za obvladovanje bolezni na ogroženem območju

Člen 98

Ukrepi v obratih na ogroženem območju

1.   Na ogroženem območju pristojni organ odredi, da se ukrepi iz člena 87 izvajajo v vseh obratih, ki gojijo živali iz akvakulture vrst s seznama.

2.   Uradni veterinarji obiščejo obrate iz odstavka 1 in po potrebi izvedejo dejavnosti iz člena 88(2).

3.   Obrati znotraj ogroženega območja se spremljajo, med drugim z obiski in vzorčenjem, kakor je opisano v točki 1 Priloge XV.

4.   Spremljanje iz odstavka 3 izvaja pristojni organ.

Člen 99

Ukrepi glede premikov in prevoza živali iz akvakulture znotraj ogroženega območja, iz njega ali nanj

1.   Pristojni organ prepove vse premike živali iz akvakulture iz obratov znotraj ogroženega območja za zakol, nadaljnje gojenje ali izpust v naravo zunaj ogroženega območja.

2.   Pristojni organ zagotovi, da se vsi prevozi živali iz akvakulture vrst s seznama znotraj ogroženega območja ali nanj izvajajo pod pogoji iz člena 90(a) do (e) in člena 91.

3.   Pristojni organ lahko odredi izvajanje ustreznih dodatnih ukrepov za biološko zaščito pri prevozu, vključno z raztovarjanjem v določenem namembnem obratu, za obvladovanje in preprečevanje morebitnega širjenja bolezni.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 in v dogovoru s pristojnim organom namembnega kraja lahko pristojni organ odobri premike živali iz akvakulture, če se izvajajo ustrezni ukrepi za biološko zaščito za preprečitev širjenja bolezni kategorije A.

Člen 100

Ukrepi za obrate živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, obrate za prečiščevanje, odpremne centre, mejne kontrolne točke, obrate dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali katero koli drugo pomembno lokacijo na ogroženem območju, vključno s prevoznimi sredstvi

1.   Pristojni organ nemudoma uvede ukrepe iz členov 98 in 99 za obrate živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo, obrate za prečiščevanje, odpremne centre, mejne kontrolne točke, obrate dejavnosti poslovanja z živalskimi stranskimi proizvodi ali katero koli drugo pomembno lokacijo na ogroženem območju, vključno s prevoznimi sredstvi.

2.   Za lokacije iz odstavka 1 lahko pristojni organ uvede dodatne ukrepe, prilagojene posebnim razmeram, za preprečitev širjenja bolezni kategorije A znotraj ogroženega območja in z njega.

Člen 101

Trajanje ukrepov za obvladovanje bolezni na ogroženem območju

Pristojni organ odpravi ukrepe za obvladovanje bolezni iz tega oddelka, če je obdobje spremljanja iz točke 2 Priloge XV za zadevno bolezen kategorije A preteklo, rezultati pa so ugodni.

POGLAVJE III

Ukrepi za obvladovanje bolezni pri divjih vodnih živalih

Člen 102

Ukrepi pri sumu bolezni kategorije A pri divjih vodnih živalih vrst s seznama

Pri sumu bolezni kategorije A pri divjih vodnih živalih vrst s seznama v skladu s členom 9(1), (3) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 pristojni organ:

(a)

nemudoma izvede preiskavo divjih vodnih živali vrst s seznama, ki so se lovile, ulovile, zbrale ali so bile najdene poginule, za potrditev ali izključitev prisotnosti bolezni kategorije A v skladu s členom 71(2);

(b)

zagotovi, da se vsi živalski stranski proizvodi, pridobljeni iz divjih vodnih živali vrst s seznama s sumom okužbe, vključno z mehkužci z mesom, predelajo ali odstranijo kot snovi kategorije 1 ali kategorije 2 v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009;

(c)

zagotovi, da se vsi materiali ali snovi, ki so verjetno kontaminirani z živalmi s sumom okužbe ali živalskimi stranskimi proizvodi, pridobljenimi iz navedenih živali, očistijo in razkužijo ali odstranijo v skladu z navodili in pod nadzorom uradnih veterinarjev, kadar je to izvedljivo, ter

(d)

zagotovi ustrezne informacije izvajalcem dejavnosti ali organom, pristojnim za upravljanje zadevne populacije živali.

Člen 103

Ukrepi pri izbruhu bolezni kategorije A pri divjih vodnih živalih vrst s seznama

1.   Po uradni potrditvi primera bolezni kategorije A pri divjih vodnih živalih vrst s seznama pristojni organ vzpostavi okuženo območje na podlagi:

(a)

ustreznih hidrodinamičnih in topografskih pogojev ter epidemiološkega stanja;

(b)

profila bolezni in ocene populacije vodnih živali vrst s seznama ter

(c)

dejavnikov tveganja, ki prispevajo k širjenju zadevne bolezni kategorije A, zlasti tistih, povezanih s tveganjem vnosa bolezni v obrate, ki gojijo vodne živali vrst s seznama.

2.   Pristojni organ lahko prilagodi meje prvotnega okuženega območja:

(a)

za obvladovanje nadaljnjega širjenja zadevne bolezni kategorije A in

(b)

po potrditvi dodatnih izbruhov bolezni kategorije A pri divjih živalih.

3.   Pristojni organ o izbruhu bolezni in sprejetih ukrepih za njeno obvladovanje nemudoma obvesti izvajalce dejavnosti, druge ustrezne pristojne organe, zadevne veterinarje ter vse druge zadevne fizične ali pravne osebe.

Člen 104

Ukrepi na okuženem območju

1.   Pristojni organ na okuženem območju, vzpostavljenem v skladu s členom 103:

(a)

uvede ukrepe za zmanjšanje tveganja in okrepljene ukrepe za biološko zaščito za preprečitev širjenja bolezni kategorije A z okuženih živali in prizadetega območja na neokužene živali in neprizadeta območja;

(b)

ljudem prepove vse premike divjih vodnih živali vrst s seznama in proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz navedenih živali, z okuženega območja;

(c)

z odstopanjem od člena 10(i) Uredbe (ES) št. 1069/2009 zagotovi, da se vsi živalski stranski proizvodi, pridobljeni iz divjih vodnih živali vrst s seznama na okuženem območju, vključno z mehkužci z mesom, predelajo ali odstranijo kot snovi kategorije 1 ali kategorije 2 v skladu z navedeno uredbo;

(d)

zagotovi, da se vsi materiali ali snovi, ki so verjetno kontaminirani z divjimi vodnimi živalmi vrst s seznama z okuženega območja ali živalskimi stranskimi proizvodi, pridobljenimi iz navedenih živali, očistijo in razkužijo ali odstranijo v skladu z navodili in pod nadzorom uradnih veterinarjev, kadar je to izvedljivo, ter

(e)

prepove vnos vseh delov vodnih živali vrst s seznama, ki so se lovile, ulovile, zbrale ali so bile najdene poginule na okuženem območju, in vseh proizvodov, materialov ali snovi z okuženega območja, ki so verjetno kontaminirani z boleznijo kategorije A, v obrate, ki gojijo živali iz akvakulture vrst s seznama, znotraj okuženega območja in zunaj njega, ali v porečja ali na obalna območja zunaj okuženega območja.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1(b) in za namen ohranjanja dragocenega genskega materiala lahko pristojni organ odobri premike divjih vodnih živali vrst s seznama z okuženega območja v obrat, ki ga je za navedeni namen odobril pristojni organ, če se uporabijo ustrezni ukrepi za biološko zaščito za preprečitev širjenja bolezni kategorije A. Za namene člena 108 se namembni obrat šteje za obrat na okuženem območju.

Člen 105

Dodatni ukrepi na okuženem območju

1.   Po opravljeni oceni tveganja pristojni organ določi dodatne ukrepe, potrebne za obvladovanje ali izkoreninjenje zadevne bolezni kategorije A.

2.   Pristojni organ lahko v okviru obvladovanja ali izkoreninjenja zadevne bolezni kategorije A:

(a)

začasno prekliče obnovo staležev, ribolov, zbiranje in lovljenje;

(b)

odredi obvezno čiščenje in razkuževanje ribiške opreme in čolnov ter druge opreme, ki je verjetno kontaminirana, ter

(c)

poveča ribolov, zbiranje in ulov ali izvede druge ustrezne ukrepe za izkoreninjenje bolezni.

3.   Ukrepi iz odstavka 1 se izvedejo po posvetovanjih in v sodelovanju z operativno strokovno skupino iz člena 107 ter drugimi organi in zainteresiranimi stranmi.

Člen 106

Razširitev ukrepov

Pristojni organ lahko odloči, da se ustrezni ukrepi iz členov 102 do 105 uporabijo tudi za vodne živali vrst, ki niso na seznamu.

Člen 107

Operativna strokovna skupina

1.   Po potrditvi primera bolezni kategorije A pri divjih vodnih živalih vrst s seznama pristojni organ ustanovi operativno strokovno skupino iz člena 43(2)(d)(iii) Uredbe (EU) 2016/429.

2.   Operativna strokovna skupina pomaga pristojnemu organu pri:

(a)

ocenjevanju epidemiološkega stanja in njegovega razvoja;

(b)

opredelitvi okuženega območja ter

(c)

določitvi ustreznih ukrepov, ki se izvajajo na okuženem območju, in njihovega trajanja.

Člen 108

Ukrepi v obratih znotraj okuženega območja

1.   Za obrate, ki gojijo živali iz akvakulture vrst s seznama, znotraj okuženega območja, pristojni organ uvede ukrepe iz člena 87.

2.   Pristojni organ poleg ukrepov iz člena 87 za živali iz akvakulture, gojene v obratih znotraj okuženega območja, prepove premike:

(a)

z okuženega območja ali

(b)

v druge obrate na okuženem območju.

3.   Pristojni organ lahko po opravljeni oceni tveganja omeji prepoved iz odstavka 2 na živali iz akvakulture vrst s seznama.

4.   Z odstopanjem od odstavka 2 lahko pristojni organ po opravljeni oceni tveganja in v dogovoru s pristojnim organom namembnega kraja odobri premik živali vrst s seznama z okuženega območja ali v druge obrate na okuženem območju.

Člen 109

Trajanje ukrepov na okuženem območju

Pristojni organ ohrani ukrepe iz tega poglavja, dokler epidemiološki podatki ne pokažejo, da zadevna divja populacija ne predstavlja več tveganja za širjenje bolezni, in operativna strokovna skupina ne priporoči odprave ukrepov.

POGLAVJE IV

Ukrepi za obvladovanje bolezni kategorij B in C pri vodnih živalih

Člen 110

Predhodni ukrepi za obvladovanje bolezni, ki jih pri sumu bolezni kategorije B ali C pristojni organ uvede v državah članicah, na območjih ali v kompartmentih z odobrenim statusom prost bolezni

Pristojni organ uvede ukrepe iz členov 55, 56 in 57 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 pri sumu bolezni kategorije B ali C v skladu s členom 9(1), (3) ali (4) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v državah članicah, na območjih ali v kompartmentih, ki jim je bil odobren status prost bolezni, kot je določeno v členu 36(4) in členu 37(4) Uredbe (EU) 2016/429 ali členu 83, členu 84(1)(h) do (m) ali členu 84(2)(b) do (g) Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

Člen 111

Ukrepi za obvladovanje bolezni po potrditvi bolezni kategorije B ali C

Pristojni organ uvede ukrepe iz členov 58 do 65 Delegirane uredbe (EU) 2020/689 po potrditvi bolezni kategorije B ali C v skladu s členom 9(2), (3) ali (4) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v državah članicah, na območjih ali v kompartmentih, ki jim je bil odobren status prost bolezni, kot je določeno v členu 36(4) in členu 37(4) Uredbe (EU) 2016/429 ali členu 83, členu 84(1)(h) do (m) ali členu 84(2)(b) do (g) Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

DEL IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 112

Razveljavitve

Direktiva 92/66/EGS, Direktiva 2001/89/ES, Direktiva 2003/85/ES in Direktiva 2005/94/ES ter akti, sprejeti na njihovi podlagi, se prenehajo uporabljati z učinkom od 21. aprila 2021.

Člen 113

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2019

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 z dne 3. decembra 2018 o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje navedenih bolezni s seznama (UL L 308, 4.12.2018, str. 21).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (glej stran 211 tega Uradnega lista).

(4)  Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

(5)  Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (UL L 260, 30.9.2008, str. 13).

(6)  Direktiva Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L 328, 24.11.2006, str. 14).

(7)  Direktiva Sveta 92/66/EGS z dne 14. julija 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge (UL L 260, 5.9.1992, str. 1).

(8)  Direktiva Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (UL L 316, 1.12.2001, str. 5).

(9)  Direktiva Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L 192, 20.7.2002, str. 27).

(10)  Direktiva Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, o razveljavitvi Direktive 85/511/EGS in odločb 89/531/EGS in 91/665/EGS ter o spremembi Direktive 92/46/EGS (UL L 306, 22.11.2003, str. 1).

(11)  Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L 10, 14.1.2006, str. 16).

(12)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(13)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).

(14)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L 314, 5.12.2019, str. 115).

(15)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1).

(16)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zdravstveno varstvo živali pri premikih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije


PRILOGA I

KLINIČNI PREGLEDI, POSTOPKI VZORČENJA, DIAGNOSTIČNE METODE ZA BOLEZNI KATEGORIJE A IN PREVOZ VZORCEV

(kot je navedeno v členu 3 te uredbe)

A.   Postopki vzorčenja

A.1   VZORČENJE ŽIVALI ZA KLINIČNE PREGLEDE

1.

Klinični pregledi morajo vključevati, če je mogoče:

(a)

živali, ki kažejo znake bolezni kategorije A;

(b)

živali, za katere je verjetno, da so nedavno poginile zaradi domnevne/potrjene bolezni;

(c)

živali z epidemiološko povezavo z domnevnim ali potrjenim primerom ter

(d)

živali, pri katerih so bili rezultati predhodnih laboratorijskih preiskav pozitivni ali nedokončni.

2.

Treba je naključno izbrati dovolj veliko število živali za pregled, da se lahko odkrije bolezen, kadar ni očitnih znakov bolezni ali postmortalnih lezij, ki kažejo na bolezni kategorije A.

3.

Živali za pregled in metodo vzorčenja je treba izbrati v skladu z navodili pristojnega organa in ustreznim načrtom izrednih ukrepov iz člena 43 Uredbe (EU) 2016/429. Pri pregledu živali in metodi vzorčenja je treba upoštevati profil bolezni in:

(a)

namen vzorčenja;

(b)

vrste s seznama, ki se gojijo v obratu;

(c)

število živali vrst s seznama, ki se gojijo v obratu;

(d)

kategorijo gojenih živali;

(e)

razpoložljive evidence o proizvodnji, zdravju in sledljivosti gojenih živali, ki so pomembne za preiskavo;

(f)

vrsto obrata in živinorejske prakse;

(g)

stopnjo tveganja zaradi izpostavljenosti:

(i)

verjetnost izpostavljenosti povzročitelju bolezni ali vektorju;

(ii)

odsotnost imunizacije živali zaradi cepljenja ali materinske imunosti ter

(iii)

preteklo nastanitev v obratu;

(h)

druge ustrezne epidemiološke dejavnike.

4.

Najmanjše število živali za pregled mora biti v skladu z navodili pristojnega organa in ustreznim načrtom izrednih ukrepov iz člena 43 Uredbe (EU) 2016/429. Pri najmanjšem številu živali za pregled je treba upoštevati profil bolezni in zlasti:

(a)

pričakovano prevalenco v obratu;

(b)

želeno stopnjo zaupanja za rezultate raziskave, ki v vsakem primeru ne sme biti nižja od 95 %, ter

(c)

mednarodne standarde in razpoložljive znanstvene dokaze.

A.2   VZORČENJE ŽIVALI ZA LABORATORIJSKE PREISKAVE

1.

Pri vzorčenju za laboratorijske preiskave je treba upoštevati rezultate kliničnih pregledov iz točke A.1 in, če je mogoče, vključiti živali iz odstavka 1 točke A.1.

2.

Če ni očitnih znakov bolezni ali postmortalnih lezij, ki kažejo na bolezni kategorije A, je treba vzorce naključno odvzeti v vsaki epidemiološki enoti obrata in dovoliti odkrivanje bolezni.

3.

Živali za vzorčenje, vrsta vzorcev za odvzem in metoda vzorčenja morajo biti v skladu z navodili pristojnega organa in ustreznim načrtom izrednih ukrepov iz člena 43 Uredbe (EU) 2016/429. Pri živalih za vzorčenje, vrsti vzorcev za odvzem in metodi vzorčenja je treba upoštevati profil bolezni in merila iz odstavka 3 točke A.1.

4.

Najmanjše število živali za vzorčenje mora biti v skladu z navodili pristojnega organa in ustreznim načrtom izrednih ukrepov iz člena 43 Uredbe (EU) 2016/429. Pri najmanjšem številu živali za vzorčenje je treba upoštevati merila iz odstavka 4 točke A.1 in učinkovitost uporabljenih testov.

5.

V primeru divjih živali je treba vzorce odvzeti pri živalih, ki so bile usmrčene z ustrelitvijo, najdene poginule ali namenoma ujete, ali pa jih je treba pridobiti z neinvazivnimi metodami, kot so lizalni kamni, žvečilne vrvi ali vabe. Pri najmanjšem številu in vrsti vzorcev je treba upoštevati ocenjeno velikost populacije divjih živali in ustrezna merila iz odstavkov 3 in 4 točke A.1.

A.3   VZORČENJE OBRATOV ZA OBISKE

1.

Izbira obratov za vzorčenje in metoda vzorčenja morata biti v skladu z navodili pristojnega organa in ustreznim načrtom izrednih ukrepov iz člena 43 Uredbe (EU) 2016/429. Pri izbiri obratov za vzorčenje in metodi vzorčenja je treba upoštevati profil bolezni in merila iz odstavka 3 točke A1.

2.

Najmanjše število obratov za obiske mora biti v skladu z navodili pristojnega organa in ustreznim načrtom izrednih ukrepov iz člena 43 Uredbe (EU) 2016/429.

B.   Diagnostične metode

Tehnike, referenčni materiali, njihova standardizacija in razlaga rezultatov testov, opravljenih z uporabo ustreznih diagnostičnih metod za bolezni kategorije A, morajo biti skladni s členom 6 dela III Priloge VI k Delegirani uredbi (EU) 2020/689.

Cilj diagnostične metodologije mora biti čim bolj povečati občutljivost spremljanja. V nekaterih okoliščinah lahko to spremljanje vključuje uporabo laboratorijskih preiskav za oceno predhodne izpostavljenosti bolezni.

C.   Prevoz vzorcev

1.

Vse vzorce, odvzete za potrditev ali izključitev prisotnosti bolezni kategorije A, je treba skupaj z ustreznim označevanjem in identifikacijo poslati uradnemu laboratoriju, ki je bil obveščen o njihovem prihodu. Te vzorce morajo spremljati ustrezni obrazci v skladu z zahtevami, ki sta jih določila pristojni organ in laboratorij, ki prejme vzorce. Ti obrazci morajo vključevati vsaj:

(a)

obrat izvora vzorčenih živali;

(b)

informacije o vrsti, starosti in kategoriji vzorčenih živali;

(c)

klinično zgodovino živali, če je na voljo in pomembna;

(d)

bolezenske znake in postmortalne ugotovitve ter

(e)

vse druge ustrezne informacije.

2.

Vse vzorce je treba:

(a)

hraniti v neprepustnih in nezdrobljivih zabojnikih in embalaži v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi;

(b)

med prevozom hraniti pri najprimernejši temperaturi in pod drugimi pogoji ob upoštevanju dejavnikov, ki lahko vplivajo na kakovost vzorcev.

3.

Zunanja embalaža mora biti označena z naslovom namembnega laboratorija in naslednjim sporočilom, ki mora biti dobro vidno:

Patološki živalski material; pokvarljivo; občutljivo; ne odpirati izven namembnega laboratorija.

4.

Odgovorno osebo v uradnem laboratoriju, ki prejme vzorce, je treba pravočasno obvestiti o njihovem prispetju.

PRILOGA II

OBDOBJE SPREMLJANJA

(kot je navedeno v členih 8, 17, 27, 32, 48, 57 in 59 te uredbe)

Bolezni kategorije A

Obdobje spremljanja

Slinavka in parkljevka (FMD)

21 dni

Okužba z virusom goveje kuge (RP)

21 dni

Okužba z virusom mrzlice doline Rift (RVFV)

30 dni

Okužba z virusom vozličastega dermatitisa (LSD)

28 dni

Okužba z Mycoplasma mycoides, podvrsto miocidi SC (pljučna kuga govedi) (CBPP)

45 dni

Ovčje in kozje koze (SPGP)

21 dni

Okužba z virusom kuge drobnice (PPR)

21 dni

Nalezljiva plevropnevmonija koz (CCPP)

45 dni

Afriška konjska kuga (AHS)

14 dni

Okužba z Burkholderia mallei (smrkavost) (GLAND)

6 mesecev

Klasična prašičja kuga (CSF)

15 dni

Afriška prašičja kuga (ASF)

15 dni

Visokopatogena aviarna influenca (HPAI)

21 dni

Okužba z virusom atipične kokošje kuge (NDV)

21 dni


PRILOGA III

POGOJI ZA DOLOČENA ODSTOPANJA OD ČLENA 12(1)(a) ZA ENOPRSTE KOPITARJE

(kot je navedeno v členu 13(4))

1.

V primeru izbruha afriške konjske kuge lahko pristojni organ odobri odstopanje od člena 12(1)(a) za okužene in neokužene živali, če:

(a)

so okužene živali, za katere velja odstopanje, izolirane v prostorih, zaščitenih pred vektorji, ki preprečujejo prenos povzročitelja bolezni z živali na zadevne vektorje, dokler se ne izteče obdobje 40 dni po vstopu živali v prostore, zaščitene pred vektorji, kar ustreza obdobju kužnosti, določenem v ustreznem poglavju Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali, in

(b)

je s spremljanjem, po potrebi vključno z laboratorijskimi preiskavami, ki jih opravi pristojni organ, ugotovljeno, da nobena od živali v prostorih, zaščitenih pred vektorji, ne predstavlja tveganja za prenos virusa.

2.

V primeru izbruha okužbe z Burkholderia mallei (smrkavost) lahko pristojni organ odobri odstopanje od člena 12(1)(a) za neokužene živali, če so živali, za katere je odobreno odstopanje, v karanteni, dokler:

(a)

okužene živali niso bile usmrčene in uničene;

(b)

po usmrtitvi nista bila zaključena čiščenje in razkuževanje obrata, kot je določeno v členu 15, in

(c)

na preostalih živalih ni bil opravljen test vezanja komplementa z negativnim rezultatom pri razredčini seruma 1 : 5 na vzorcih, odvzetih vsaj šest mesecev po čiščenju in razkuževanju iz točke (b).


PRILOGA IV

POSTOPKI ZA ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE TER PO POTREBI KONTROLO ŽUŽELK IN GLODALCEV

(kot je navedeno v členih 12, 15, 16, 39, 45 in 57 te uredbe)

A.   Splošne zahteve

1.

Pri izbiri biocidnih proizvodov ter postopkov za čiščenje in razkuževanje je treba upoštevati:

(a)

kavzalnega agensa okužbe;

(b)

vrsto obratov, vozil, predmetov in materialov, ki jih je treba obdelati, ter

(c)

veljavno zakonodajo.

2.

Biocidne proizvode je treba uporabljati pod pogoji, ki ne zmanjšujejo njihove učinkovitosti. Zlasti je treba upoštevati tehnične parametre proizvajalca, kot so pritisk, temperatura, potrebni čas učinkovanja ali shranjevanje. Medsebojno učinkovanje drugih snovi ne sme vplivati na učinkovitost razkužila.

3.

Izogniti se je treba ponovni kontaminaciji predhodno očiščenih delov, zlasti kadar se pri pranju uporabijo tekočine pod pritiskom.

4.

Vodo za čiščenje je treba zajeziti in odstraniti tako, da se prepreči tveganje za širjenje povzročiteljev bolezni kategorije A.

5.

Biocidne proizvode je treba uporabljati tako, da se čim bolj zmanjša škodljiv vpliv na okolje in javno zdravje, ki lahko nastane zaradi njihove uporabe.

B.   Predhodno čiščenje in razkuževanje

Da se prepreči širjenje bolezni kategorije A, za predhodno čiščenje in razkuževanje v skladu s členom 15 velja naslednje:

(a)

cela telesa ali dele mrtvih gojenih živali vrst s seznama je treba popršiti z razkužilom in umakniti iz obrata v zaprtih in neprepustnih vozilih ali zabojnikih za predelavo in odstranjevanje;

(b)

vsa tkiva ali kri, ki bi se lahko razlila med usmrtitvijo, zakolom ali preiskavo po smrti, je treba pazljivo zbrati in odstraniti;

(c)

takoj ko so cela telesa ali deli mrtvih gojenih živali vrst s seznama umaknjeni za predelavo ali odstranjevanje, je treba dele obrata, v katerih so se gojile te živali, in vse dele drugih zgradb, površin ali opreme, kontaminiranih med usmrtitvijo ali preiskavo po smrti, popršiti z razkužilom;

(d)

gnoj, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, mora biti temeljito prepojen z razkužilom;

(e)

razkužilo mora na obdelani površini ostati najmanj 24 ur;

(f)

opremo, zabojnike, posode za hrano, površine ali ves material, ki bi bil po pranju in razkuževanju lahko kontaminiran, je treba uničiti.

C.   Končno čiščenje in razkuževanje

Za končno čiščenje in razkuževanje za namen člena 57 velja naslednje:

1.

gnoj, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, je treba umakniti in obdelati na naslednji način:

(a)

gnoj v trdnem stanju, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, je treba:

(i)

obdelati s paro pri temperaturi vsaj 70 °C;

(ii)

uničiti s sežigom;

(iii)

zakopati dovolj globoko, da ga živali ne dosežejo, ali

(iv)

zbrati na kup, da se pregreje, popršiti z razkužilom in pustiti najmanj 42 dni, pri čemer je treba kup prekriti ali ga preložiti, da se zagotovi enakomerno pregrevanje vseh plasti;

(b)

gnoj v tekočem stanju je treba skladiščiti vsaj 42 dni, v primeru visokopatogene aviarne influence pa 60 dni po zadnjem dodajanju infekcijskega materiala.

2.

Stavbe, površine in opremo je treba temeljito oprati in očistiti z odstranjevanjem preostale maščobe in umazanije ter popršiti z razkužili.

3.

Po sedmih dneh je treba obrate ponovno očistiti in razkužiti.


PRILOGA V

NAJMANJŠI POLMER ZAŠČITNIH IN OGROŽENIH OBMOČIJ

(kot je navedeno v členu 21 te uredbe)

Navedeno kot polmer kroga s središčem v obratu

Bolezni kategorije A

Zaščitno območje

Ogroženo območje

Slinavka in parkljevka

3 km

10 km

Okužba z virusom goveje kuge

3 km

10 km

Okužba z virusom mrzlice doline Rift

20 km

50 km

Okužba z virusom vozličastega dermatitisa

20 km

50 km

Okužba z Mycoplasma mycoides, podvrsto miocidi SC (pljučna kuga govedi)

obrat

3 km

Ovčje in kozje koze

3 km

10 km

Okužba z virusom kuge drobnice

3 km

10 km

Nalezljiva plevropnevmonija koz

obrat

3 km

Afriška konjska kuga

100 km

150 km

Okužba z Burkholderia mallei (smrkavost)

obrat

obrat

Klasična prašičja kuga

3 km

10 km

Afriška prašičja kuga

3 km

10 km

Visokopatogena aviarna influenca

3 km

10 km

Okužba z virusom atipične kokošje kuge

3 km

10 km


PRILOGA VI

PREPOVEDI NA OBMOČJU Z OMEJITVAMI

(kot je navedeno v členu 27 te uredbe)

Tabela: Prepovedi dejavnosti v zvezi z živalmi vrst s seznama in proizvodi iz navedenih živali

PREPOVEDI DEJAVNOSTI V ZVEZI Z ŽIVALMI IN PROIZVODI

FMD (1)

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

GLAND

HPAI

NDV

Premiki gojenih živali vrst s seznama iz obratov na območju z omejitvami

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Premiki gojenih živali vrst s seznama v obrate na območju z omejitvami

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Obnova populacije divjadi vrst s seznama

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Sejmi, tržnice, razstave in druge vrste zbiranja gojenih živali vrst s seznama, pri katerih se najprej zberejo in nato razidejo navedene vrste

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Premiki semena, oocitov in zarodkov, pridobljenih od gojenih živali vrst s seznama, iz obratov na območju z omejitvami

X

X

X

X (*2)

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Odvzem semena, oocitov in zbiranje zarodkov iz gojenih živali vrst s seznama

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NP

NA

NA

NA

Ambulantna umetna osemenitev gojenih živali vrst s seznama

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Ambulantni naravni pripust gojenih živali vrst s seznama

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Premiki valilnih jajc iz obratov na območju z omejitvami

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Premiki svežega mesa brez drobovine iz gojenih in divjih živali vrst s seznama iz klavnic ali obratov za predelavo divjadi na območju z omejitvami

X

X

X

NP

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Premiki drobovine gojenih in divjih živali vrst s seznama iz klavnic ali obratov za predelavo divjadi na območju z omejitvami

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NP

NA

X

X

Premiki mesnih proizvodov, pridobljenih iz svežega mesa vrst s seznama, iz obratov na območju z omejitvami

X

X

X

NP

NP

NP

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Premiki surovega mleka in kolostruma, pridobljenih od gojenih živali vrst s seznama, iz obratov na območju z omejitvami

X

X

X

X

NP

X

X

NP

NA

NA

NP

NA

NA

NA

Premiki mlečnih proizvodov in proizvodov na osnovi kolostruma iz obratov na območju z omejitvami

X

X

X

X

NP

X

X

NP

NA

NA

NP

NA

NA

NA

Premiki jajc za prehrano ljudi iz obratov na območju z omejitvami

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Premiki gnoja, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, od gojenih živali vrst s seznama iz obratov na območju z omejitvami

X

X

X

X

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Premiki kož z dlako, kož brez dlake, volne, ščetin in perja od gojenih živali vrst s seznama iz obratov na območju z omejitvami

X

X

X

X

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Premiki posamičnih krmil rastlinskega izvora in slame, pridobljenih na zaščitnem območju (*1)

X

X

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NA

NP

NP


(*1)  Samo oociti in zarodek.

(*2)  Samo oociti in zarodek.

(1)  Kratice za bolezni v skladu s Prilogo II.

NA= se ne uporablja.

X= prepoved.

NP= ni prepovedano.


PRILOGA VII

OBDELAVE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ ZA PROIZVODE ŽIVALSKEGA IZVORA Z OBMOČJA Z OMEJITVAMI

(kot je navedeno v členih 27, 33 in 49 te uredbe)

Obdelava

FMD (8)

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

HPAI

NDV

MESO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplotna obdelava v hermetično zaprti posodi, da se doseže najnižja vrednost F0  (7) 3

x

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Toplotna obdelava, da se doseže temperatura jedra 80 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Toplotna obdelava, da se doseže temperatura jedra 70 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

Toplotna obdelava (za meso, ki je bilo izkoščeno in razmaščeno), da se doseže temperatura jedra 70 °C za najmanj 30 minut

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

V hermetično zaprti posodi pri 60 °C za najmanj 4 ure

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Temperatura jedra 73,9  °C za najmanj 0,51 sekunde (6)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Temperatura jedra 70,0  °C za najmanj 3,5 sekunde (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Temperatura jedra 65,0  °C za najmanj 42 sekund (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Temperatura jedra 60 °C za najmanj 507 sekund (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Toplotna obdelava, da se doseže izsušitev, do najvišjih vrednosti Aw 0,93 in pH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplotna obdelava, da se doseže temperatura jedra 65 °C za določen čas, da se doseže najnižja pasterizacijska vrednost 40

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Naravna fermentacija in zorenje mesa s kostmi: najmanj 9 mesecev, da se dosežeta najvišji vrednosti Aw 0,93 in pH 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Naravna fermentacija in zorenje izkoščenega mesa: najmanj 9 mesecev, da se dosežeta najvišji vrednosti Aw 0,93 in pH 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Naravna fermentacija za ledja: najmanj 140 dni, da se dosežeta najvišji vrednosti Aw 0,93 in pH 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Naravna fermentacija za šunke: najmanj 190 dni, da se dosežeta najvišji vrednosti Aw 0,93 in pH 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Sušenje po soljenju šunk s kostmi na italijanski način: najmanj 313 dni (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Sušenje po soljenju šunk in ledij s kostmi na španski način (5):

iberske šunke: najmanj 252 dni

iberska pleča: najmanj 140 dni

iberska ledja: najmanj 126 dni

šunke Serrano: najmanj 140 dni

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Zorenje trupov pri minimalni temperaturi 2 °C za najmanj 24 ur po zakolu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstranitev drobovine

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

OVITKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soljenje z natrijevim kloridom (NaCl), suhim ali v obliki nasičene slanice (Aw < 0,80 ), za neprekinjeno obdobje 30 dni ali dlje pri temperaturi okolja 20 °C ali več

X

 

 

SC (4)

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Soljenje s soljo z dodanim fosfatom (86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 in 2,8 % Na3PO4), suho ali v obliki nasičene slanice (Aw < 0,80 ), za neprekinjeno obdobje 30 dni ali dlje pri temperaturi okolja 20 °C ali več

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Soljenje z natrijevim kloridom (NaCl) najmanj 30 dni (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beljenje (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sušenje (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLEKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplotna obdelava (postopek sterilizacije), da se doseže najnižja vrednost F0 3

X

 

 

 

SC (1)

 

 

SC (1)

 

 

 

 

 

Obdelava pri ultravisoki temperaturi (UHT): najmanj 132 °C za najmanj 1 sekundo

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Obdelava pri ultravisoki temperaturi (UHT): najmanj 135 °C za ustrezni čas zadrževanja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visokotemperaturna kratkotrajna pasterizacija (HTST), če je pH mleka nižji od 7, najmanj 72 °C za najmanj 15 sekund

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Visokotemperaturna kratkotrajna pasterizacija (HTST), če je pH mleka enak ali višji od 7, najmanj 72 °C za najmanj 15 sekund, uporabljena dvakrat

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Visokotemperaturna kratkotrajna pasterizacija (HTST) v kombinaciji s fizikalno obdelavo, da se doseže vrednost pH pod 6 za najmanj 1 uro ali da se doseže najmanj 72 °C, v kombinaciji z izsušitvijo

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasterizacija z eno toplotno obdelavo z učinkom, ki je najmanj enakovreden učinku, ki se doseže z uporabo 72 °C za 15 sekund

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 


Obdelava

HPAI

NDV

JAJCA

 

 

Toplotna obdelava:

celo jajce:

60,0  °C – 188 sekund

popolnoma termično obdelano

celotne jajčne mešanice:

60 °C – 188 sekund

popolnoma termično obdelane

61,1  °C – 94 sekund

tekoči jajčni beljak:

55,6  °C – 870 sekund

56,7  °C – 232 sekund

čisti jajčni rumenjak:

60 °C – 288 sekund

10-odstotni slani rumenjak:

62,2  °C – 138 sekund

posušeni jajčni beljak:

67 °C – 20 sekund

54,4  °C – 50,4 sekunde

51,7  °C – 73,2 sekunde

X

 

Toplotna obdelava:

celo jajce:

55 °C – 2 521 sekund

57 °C – 1 596 sekund

59 °C – 674 sekund

popolnoma termično obdelano

tekoči jajčni beljak:

55 °C – 2 278 sekund

57 °C – 986 sekund

59 °C – 301 sekunda

10-odstotni slani jajčni rumenjak:

55 °C – 176 sekund

posušeni jajčni beljak:

57 °C – 54,0 sekunde

 

X


(1)  Varno blago.

(2)  Ne za goveje, ovčje, kozje in prašičje ovitke.

(3)  Ne za goveje, ovčje, kozje in prašičje ovitke.

(4)  Varno blago.

(5)  Samo za prašiče.

(6)  Samo za perutninsko meso.

(7)  F0 je izračunani smrtni učinek pri bakterijskih sporah. Vrednost F0 3 pomeni, da je najhladnejša točka proizvoda dovolj segreta, da se doseže enak smrtni učinek kot pri 121 °C (250 °F) v treh minutah pri trenutnem segrevanju in hlajenju.

(8)  Kratice za bolezni v skladu s Prilogo II.


PRILOGA VIII

OBDELAVE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ ZA PROIZVODE, KI NISO ŽIVALSKEGA IZVORA, Z ZAŠČITNEGA OBMOČJA

(kot je navedeno v členih 36 in 52 te uredbe)

Obdelava

FMD (1)

RP

Toplotna obdelava, minimalna temperatura 80 °C in za najmanj 10 minut, para v zaprti komori

X

X

Shranjevanje v paketih ali balah v pokritih prostorih, oddaljenih vsaj 2 km od najbližjega izbruha, proizvodi pa prostorov niso zapustili vsaj tri mesece po zaključenem čiščenju in razkuževanju v skladu s členom 15.

X

X


(1)  Kratice za bolezni v skladu s Prilogo II.


PRILOGA IX

OZNAČEVANJE SVEŽEGA MESA Z ZAŠČITNEGA OBMOČJA

(kot je navedeno v členih 33 in 49 te uredbe)

1.

Oznaka, ki jo je v skladu s členom 33(1)(b) treba uporabiti za sveže perutninsko meso, ki izvira z zaščitnega območja in ni namenjeno v drugo državo članico, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

(a)

oblika in vsebina:

„XY“ pomeni ustrezno oznako države iz točke 6 dela B oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 in „1234“ pomeni številko odobritve obrata iz točke 7 dela B oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(b)

dimenzije:

širina „XY“ 8 mm,

širina „1234“ 11 mm,

širina zunanjega premera najmanj 30 mm,

debelina črte kvadrata 3 mm.

2.

Oznaka, ki jo je v skladu s členom 33(2)(a) treba uporabiti za sveže meso, namenjeno za obdelavo v predelovalnem obratu, je sestavljena iz:

(a)

identifikacijske oznake iz Uredbe (ES) št. 853/2004 z dodatnim diagonalnim križem, sestavljenim iz dveh ravnih črt, ki se križata na sredini žiga, pri čemer informacije ostanejo čitljive, ali

(b)

enega samega ovalnega žiga, širokega 6,5 cm in visokega 4,5 cm, na katerem morajo biti s popolnoma čitljivimi znaki navedene naslednje informacije:

v zgornjem delu z velikimi črkami polno ime ali oznaka ISO države članice,

v sredini številka odobritve klavnice,

v spodnjem delu ena od kratic CE, EC, EF, EG, EK, EY, EO, ES, EU, EB, WE ali EZ,

dve ravni črti, ki se križata na sredini žiga tako, da podatki niso zakriti,

črke morajo biti visoke najmanj 0,8 cm in številke najmanj 1 cm.


PRILOGA X

TRAJANJE UKREPOV NA ZAŠČITNEM OBMOČJU

(kot je navedeno v členu 39 te uredbe)

Bolezni kategorije A

Najkrajše obdobje trajanja ukrepov na zaščitnem območju (člen 39(1))

Dodatno obdobje trajanja ukrepov spremljanja na zaščitnem območju (člen 39(3))

Slinavka in parkljevka

15 dni

15 dni

Okužba z virusom goveje kuge

21 dni

9 dni

Okužba z virusom mrzlice doline Rift

30 dni

15 dni

Okužba z virusom vozličastega dermatitisa

28 dni

17 dni

Okužba z Mycoplasma mycoides, podvrsto miocidi SC (pljučna kuga govedi)

45 dni

se ne uporablja

Ovčje in kozje koze

21 dni

9 dni

Okužba z virusom kuge drobnice

21 dni

9 dni

Nalezljiva plevropnevmonija koz

45 dni

se ne uporablja

Afriška konjska kuga

12 mesecev

se ne uporablja

Okužba z Burkholderia mallei (smrkavost)

6 mesecev

se ne uporablja

Klasična prašičja kuga

15 dni

15 dni

Afriška prašičja kuga

15 dni

15 dni

Visokopatogena aviarna influenca

21 dni

9 dni

Okužba z virusom atipične kokošje kuge

21 dni

9 dni


PRILOGA XI

TRAJANJE UKREPOV NA OGROŽENEM OBMOČJU

(kot je navedeno v členih 55 in 56 te uredbe)

Bolezni kategorije A

Najkrajše obdobje trajanja ukrepov na ogroženem območju

Slinavka in parkljevka

30 dni

Okužba z virusom goveje kuge

30 dni

Okužba z virusom mrzlice doline Rift

45 dni

Okužba z virusom vozličastega dermatitisa

45 dni

Okužba z Mycoplasma mycoides, podvrsto miocidi SC (pljučna kuga govedi)

45 dni

Ovčje in kozje koze

30 dni

Okužba z virusom kuge drobnice

30 dni

Nalezljiva plevropnevmonija koz

45 dni

Afriška konjska kuga

12 mesecev

Okužba z Burkholderia mallei (smrkavost)

se ne uporablja

Klasična prašičja kuga

30 dni

Afriška prašičja kuga

30 dni

Visokopatogena aviarna influenca

30 dni

Okužba z virusom atipične kokošje kuge

30 dni


PRILOGA XII

POSTOPKI VZORČENJA IN DIAGNOSTIČNE METODE ZA BOLEZNI KATEGORIJE A PRI VODNIH ŽIVALIH

1.

Za klinični pregled in odvzem vzorcev se uporabljajo naslednji postopki:

(a)

klinični pregled in vzorčenje za laboratorijske preiskave morata vključevati:

(i)

živali iz akvakulture vrst s seznama, ki kažejo znake zadevne bolezni kategorije A, ter

(ii)

živali iz akvakulture, za katere je verjetno, da so nedavno poginile zaradi domnevne/potrjene bolezni kategorije A, ter

(iii)

živali iz akvakulture z epidemiološko povezavo z domnevnim ali potrjenim primerom bolezni kategorije A;

(b)

najmanjše število vzorcev za odvzem je:

 

Scenarij

Vrsta živali

Poročilo o povečani umrljivosti

Vstop okuženih živali

Opaženi postmortalni ali bolezenski znaki

Sum na podlagi drugih okoliščin

Mehkužci (cela žival)

30

30

150

Raki

10

 

10

150

Ribe

10

30

(c)

za vzorčenje mehkužcev se uporabljajo naslednja dodatna merila:

(i)

za vzorčenje je treba izbrati živali, za katere se domneva, da so okužene. Če so v populaciji živali, na katere se nanaša sum, prisotne vrste s seznama, jih je treba izbrati za vzorčenje;

(ii)

če so prisotni oslabeli, umirajoči ali pred kratkim poginuli, toda nerazkrojeni mehkužci, je najprej treba izbrati navedene mehkužce. Če taki mehkužci niso prisotni, morajo izbrani mehkužci vključevati najstarejše zdrave mehkužce;

(iii)

če obrat za gojenje mehkužcev uporablja več kot en vodni vir, je treba v vzorčenje vključiti mehkužce iz vseh vodnih virov, da se zagotovi, da so v vzorcu sorazmerno zastopani vsi deli obrata;

(iv)

pri vzorčenju iz skupine obratov za gojenje mehkužcev, ki imajo očitno enak epidemiološki status, je treba v vzorec vključiti mehkužce iz reprezentativnega števila mest vzorčenja.

Glavni dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri izbiranju navedenih mest vzorčenja, morajo biti gostota živali, vodni tokovi, prisotnost dovzetnih in tudi vektorskih vrst s seznama, batimetrija in prakse upravljanja. V vzorec je treba vključiti naravna rastišča znotraj ali ob obratih za gojenje mehkužcev;

(d)

za vzorčenje rakov se uporabljajo naslednja dodatna merila:

(i)

če so v proizvodnih enotah prisotni oslabeli ali umirajoči raki vrst s seznama, je najprej treba izbrati navedene rake. Če taki raki niso prisotni, morajo izbrani raki vključevati rake iz različnih letnikov, ki so sorazmerno zastopani v vzorcu;

(ii)

če se za gojenje rakov uporablja več kot en vodni vir, je treba v vzorec vključiti mehkužce vrst s seznama iz vseh vodnih virov, da se zagotovi, da so v vzorcu sorazmerno zastopani vsi deli obrata;

(iii)

kadar se v skladu s členom 102(a) te uredbe zahteva zbiranje vzorcev iz divjih populacij vrst s seznama, je treba število in geografsko porazdelitev mest vzorčenja določiti tako, da se zagotovi razumna pokritost območja, za katerega obstaja sum okužbe.

Mesta vzorčenja morajo biti reprezentativna za različne ekosisteme z divjimi populacijami dovzetnih vrst, kot so morski ekosistemi, ekosistemi rečnega ustja ter rečni in jezerski ekosistemi;

(e)

za vzorčenje rib se uporabljajo naslednja dodatna merila:

(i)

če so prisotne oslabele ribe, ribe z neobičajnim vedenjem ali pred kratkim poginule, toda nerazkrojene ribe, je treba izbrati navedene ribe. Če take živali niso prisotne, morajo izbrane ribe vključevati ribe vrst s seznama iz različnih letnikov, ki so sorazmerno zastopane v vzorcu;

(ii)

če se za gojenje rib uporablja več kot en vodni vir, je treba za vzorčenje vključiti vrste s seznama iz vseh vodnih virov, da se zagotovi, da so v vzorcu sorazmerno zastopani vsi deli obrata;

(iii)

če sta prisotni šarenka (Onchorynchus mykiss) ali navadni ostriž (Perca fluviatilis), se za vzorčenje lahko izberejo samo ribe iz navedenih vrst. Če nista prisotni niti šarenka niti navadni ostriž, mora biti vzorec reprezentativen za vse druge prisotne vrste s seznama v skladu z merili iz točk (a) do (d);

(iv)

kadar se v skladu s členom 102(a) te uredbe zahteva zbiranje vzorcev iz divjih populacij vrst s seznama, je treba število in geografsko porazdelitev mest vzorčenja določiti tako, da se zagotovi razumna pokritost območja, za katerega obstaja sum okužbe.

Mesta vzorčenja morajo biti reprezentativna tudi za različne ekosisteme z divjimi populacijami dovzetnih vrst, kot so morski ekosistemi, ekosistemi rečnega ustja ter rečni in jezerski ekosistemi;

(f)

izbor organov za vzorčenje, pripravo, shranjevanje in pošiljanje vzorcev v laboratorij je treba izvesti v skladu s priporočili referenčnega laboratorija Evropske unije za zadevno bolezen.

2.

Vzorce je treba pregledati v laboratoriju z uporabo diagnostičnih metod in postopkov, ki jih je odobril referenčni laboratorij Evropske unije za zadevno bolezen.

PRILOGA XIII

NAJKRAJŠA OBDOBJA PREKINITVE PROIZVODNJE V PRIZADETIH OBRATIH AKVAKULTURE

Obdobja za prekinitev proizvodnje iz člena 81 in za sinhrono prekinitev proizvodnje iz člena 96(4) in (5) te uredbe

Bolezen kategorije A

Najkrajše obdobje prekinitve proizvodnje v prizadetem obratu

Najkrajše obdobje sinhrone prekinitve proizvodnje v prizadetih obratih na istem zaščitnem območju

Dodatne zahteve

Okužba z Mikrocytos mackini

6 mesecev

4 tedni

mora vključevati najhladnejše obdobje leta

Okužba s Perkinsus marinus

6 mesecev

4 tedni

mora vključevati najtoplejše obdobje leta

Okužba z virusom sindroma Taura

6 tednov

4 tedni

mora vključevati najtoplejše obdobje leta

Okužba z virusom rumene glave

6 tednov

3 tedni

mora vključevati najtoplejše obdobje leta

Epizootska hematopoetska nekroza

8 tednov

4 tedni

mora vključevati najtoplejše obdobje leta


PRILOGA XIV

MERILA ZA DOLOČITEV OBMOČIJ Z OMEJITVAMI GLEDE BOLEZNI KATEGORIJE A PRI VODNIH ŽIVALIH

1.

Območja z omejitvami iz člena 85 je treba opredeliti za vsak primer posebej ob upoštevanju vsaj naslednjih dejavnikov:

(a)

skupnega števila, skupnega odstotnega deleža in porazdelitve umrljivosti mehkužcev/rakov/rib v obratu ali skupini obratov za gojenje, okuženih z boleznimi kategorije A;

(b)

ustreznih informacij o premikih v okužene obrate in iz njih;

(c)

oddaljenosti od sosednjih obratov in njihove gostote;

(d)

prisotnosti divjih vodnih živali;

(e)

vsakršnega znanja o umrljivosti, primerih suma ali izbruhov bolezni pri divjih vodnih živalih, ki so ali bi lahko bili povezani z določeno boleznijo kategorije A;

(f)

bližine predelovalnih obratov in vrst, prisotnih v navedenih obratih, zlasti vrst s seznama;

(g)

načinov gojenja, ki se uporabljajo v prizadetih in sosednjih obratih;

(h)

hidrodinamičnih razmer in drugih ugotovljenih dejavnikov epidemiološkega pomena.

2.

Za geografsko razmejitev zaščitnih in ogroženih območij za bolezni kategorije A, ki prizadenejo mehkužce in rake, se uporabljajo naslednje minimalne zahteve:

(a)

zaščitno območje mora biti vzpostavljeno v neposredni bližini obrata ali skupine obratov za gojenje, ki so uradno potrjeni kot okuženi z boleznijo kategorije A, in mora ustrezati območju, določenemu v skladu z ustreznimi hidrodinamičnimi in epidemiološkimi podatki;

(b)

ogroženo območje je treba vzpostaviti zunaj zaščitnega območja in mora ustrezati območju, ki obdaja zaščitno območje in je določeno v skladu z ustreznimi hidrodinamičnimi ali epidemiološkimi podatki.

3.

Za geografsko razmejitev zaščitnih in ogroženih območij za bolezni kategorije A, ki prizadenejo ribe, je treba uporabljati naslednje minimalne zahteve:

(a)

zaščitno območje je treba vzpostaviti okoli obrata, v katerem je bila potrjena epizootska hematopoetska nekroza. To območje ustreza:

(i)

na obalnih območjih: območju v krogu s polmerom, ki obsega vsaj eno območje plimnega pomika ali vsaj 5 km, katero koli je večje, s središčem v obratu, kjer je bila uradno potrjena epizootska hematopoetska nekroza, ali enakovrednemu območju, določenemu v skladu z ustreznimi hidrodinamičnimi ali epidemiološkimi podatki;

(ii)

na celinskih območjih: celotnemu porečju obrata, na katerem je bila uradno potrjena epizootska hematopoetska nekroza. Pristojni organ lahko razširitev območja omeji na dele porečja ali območje obrata, če to ne ogroža preprečevanja širjenja bolezni;

(b)

pristojni organ mora ogroženo območje vzpostaviti zunaj zaščitnega območja in to območje mora:

(i)

na obalnih območjih: ustrezati območju prekrivajočih se plimnih pomikov, ki obdaja zaščitno območje, ali območju, ki obdaja zaščitno območje, v krogu s polmerom 10 km od središča zaščitnega območja ali enakovrednemu območju, določenemu v skladu z ustreznimi hidrodinamičnimi ali epidemiološkimi podatki;

(ii)

na celinskih območjih: ustrezati razširjenemu območju zunaj vzpostavljenega zaščitnega območja.


PRILOGA XV

PROGRAM SPREMLJANJA IN TRAJANJE UKREPOV OBVLADOVANJA NA OGROŽENEM OBMOČJU ZA BOLEZNI KATEGORIJE A PRI ŽIVALIH IZ AKVAKULTURE

(kot je navedeno v členih 98 in 101 te uredbe)

1.   Program spremljanja

Obrate in skupine obratov akvakulture, ki gojijo vrste s seznama znotraj ogroženega območja, je treba spremljati, kot je določeno v členu 98, da se preveri okužba z zadevno boleznijo kategorije A. Spremljanje mora vključevati zdravstvene obiske, vključno z vzorčenjem iz proizvodnih enot. Navedene obiske mora opraviti pristojni organ v skladu s tabelama 1 in 2.

Za vzorčenje se uporabljajo merila iz točke 1 Priloge XII, kakor je primerno za posamezno vrsto.

Tabela 1

Program za spremljanje, ki ga sestavljajo zdravstveni obiski in vzorčenja v obratih in skupinah obratov, glede bolezni kategorije A pri vodnih živalih, razen epizootske hematopoetske nekroze

Bolezen kategorije A

Število zdravstvenih obiskov na leto

Število laboratorijskih preiskav na leto

Število živali v vzorcu

Obdobje leta za vzorčenje

Obdobje nastanitve vzorčenih živali v obratu

Okužba z Mikrocytos mackini

1

1

150

ko je znano, da je razširjenost okužbe največja, ali od aprila do maja, po tri- do štirimesečnem obdobju, ko je temperatura morske vode pod 10 °C

4 meseci

Okužba s Perkinsus marinus

1

1

150

ko je znano, da je razširjenost okužbe največja, ali septembra, oktobra ali novembra

4 meseci

Okužba z virusom sindroma Taura

2

2

150

v obdobju leta, ko je verjetno, da bo temperatura vode dosegla najvišjo letno raven

2 meseca

Okužba z virusom rumene glave

2

2

150

v obdobju leta, ko je verjetno, da bo temperatura vode dosegla najvišjo letno raven

2 meseca


Tabela 2

Poseben program za spremljanje, ki ga sestavljajo zdravstveni obiski in vzorčenja v obratih, glede epizootske hematopoetske nekroze pri vodnih živalih  (1)

Vrsta obrata

Število zdravstvenih pregledov na leto (dve leti)

Število vzorčenj na leto (dve leti)

Število rib v vzorcu

Število rastočih rib

Število plemenskih rib (2)

(a)

Obrati s plemenskimi ribami

2

2

150 (prvi in drugi pregled)

150 (prvi ali drugi pregled)

(b)

Obrati samo s plemenskimi ribami

2

1

0

150 (2) (prvi ali drugi pregled)

(c)

Obrati brez plemenskih rib

2

2

150 (prvi in drugi pregled)

0

Največje število rib na bazen: 10

2.   Trajanje ukrepov obvladovanja na ogroženem območju

Bolezen kategorije A

Najkrajša obdobja spremljanja

Okužba z Mikrocytos mackini

3 leta

Okužba s Perkinsus marinus

3 leta

Okužba z virusom sindroma Taura

2 leti

Okužba z virusom rumene glave

2 leti

Epizootska hematopoetska nekroza

2 leti

Ko je preteklo obdobje spremljanja in niso bile odkrite nove okužbe z zadevno boleznijo kategorije A, je treba ukrepe na ogroženem območju odpraviti, kot je določeno v členu 101 te uredbe.


(1)  Vzorčenje rib za laboratorijske preiskave je treba izvesti, kadar je temperatura vode med 11 °C in 20 °C. Zahteva glede temperature vode se mora uporabljati tudi za zdravstvene preglede. V obratih, kjer temperatura vode med letom ne doseže 11 °C, je treba vzorčenje in zdravstvene obiske opraviti, ko je temperatura vode na najvišji ravni.

(2)  Vzorci plemenskih rib ne smejo vključevati gonadnih tekočin, mlečka ali jajčec, ker ni dokazov, da epizootska hematopoetska nekroza povzroča okužbo reproduktivnega trakta.


Top