EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0362

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/362 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede izvzetja za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v avtodomih (Besedilo velja za EGP)

C/2019/8996

OJ L 67, 5.3.2020, p. 116–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/362/oj

5.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/116


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/362

z dne 17. decembra 2019

o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede izvzetja za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v avtodomih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (1) in zlasti člena 4(2)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(2)(a) Direktive 2000/53/ES morajo države članice prepovedati uporabo svinca, živega srebra, kadmija in šestvalentnega kroma v materialih in sestavnih delih za vozila, ki so dana na trg po 1. juliju 2003.

(2)

V Prilogi II k Direktivi 2000/53/ES so navedeni materiali in sestavni deli za vozila, ki so izvzeti iz prepovedi iz člena 4(2)(a) Direktive. Izvzetje 14 glede uporabe šestvalentnega kroma je treba spremeniti, da se njegovo besedilo uskladi s podobnimi izvzetji glede uporabe šestvalentnega kroma iz Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(3)

Ocena izvzetja 14 z vidika tehničnega in znanstvenega napredka je pokazala, da so ustrezne nadomestne snovi za šestvalentni krom na voljo, vendar jih še ni mogoče uporabiti v izdelkih. Po pričakovanjih bi ustrezne alternative uporabi šestvalentnega kroma lahko postale na voljo v prihodnosti. Zato je sedanje izvzetje ustrezno razdeliti na tri podvnose in za dva od njih določiti datum izteka veljavnosti.

(4)

Direktivo 2000/53/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 2000/53/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 5. aprila 2020 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedila navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. decembra 2019

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34.

(2)  Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 174, 1.7.2011, str. 88).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

V Prilogi II k Direktivi 2000/53/ES se vnos 14 nadomesti z naslednjim:

„14. Šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v koncentraciji do 0,75 mas. % v hladilni tekočini:

(i)

zasnovani za delovanje (izključno ali delno) z električnim grelnikom s povprečnim odjemom električne energije < 75 W pri konstantnih obratovalnih pogojih;

(ii)

zasnovani za delovanje (izključno ali delno) z električnim grelnikom s povprečnim odjemom električne energije ≥ 75 W pri konstantnih obratovalnih pogojih;

(iii)

zasnovani za delovanje izključno z neelektričnim grelnikom.

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2020, in rezervni deli za ta vozila

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2026, in rezervni deli za ta vozila

X“


Top