EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0788

Uredba (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi (Besedilo velja za EGP.)

PE/92/2018/REV/1

UL L 130, 17.5.2019, p. 55–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj

17.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 130/55


UREDBA (EU) 2019/788 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. aprila 2019

o evropski državljanski pobudi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pogodba o Evropski uniji (PEU) uvaja državljanstvo Unije. Državljani Unije (v nadaljnjem besedilu: državljani) imajo pravico, da se neposredno obrnejo na Komisijo s pozivom, naj predloži predlog pravnega akta Unije za izvajanje Pogodb, ki je podobna pravici, podeljeni Evropskemu parlamentu v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in Svetu v skladu s členom 241 PDEU. Evropska državljanska pobuda torej prispeva k bolj demokratičnemu delovanju Unije, saj omogoča udeležbo državljanov v demokratičnem in političnem življenju. Kot je razvidno iz strukture člena 11 PEU in člena 24 PDEU, bi bilo treba evropsko državljansko pobudo obravnavati v okviru drugih ukrepov, s katerimi lahko državljani institucije Unije opozorijo na nekatera vprašanja in med katere sodijo dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo, posvetovanje z zadevnimi strankami, peticije in vloge varuhu človekovih pravic.

(2)

Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa pravila in postopke za evropsko državljansko pobudo, dopolnjuje pa jo Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1179/2011 (5).

(3)

Komisija je v svojem poročilu o uporabi Uredbe (EU) št. 211/2011 z dne 31. marca 2015 navedla številne izzive, ki izvirajo iz izvajanja navedene uredbe, ter se zavezala, da bo podrobneje analizirala učinek navedenih vprašanj na učinkovitost instrumenta evropske državljanske pobude in izboljšala njegovo delovanje.

(4)

Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 28. oktobra 2015 o evropski državljanski pobudi (6) in v osnutku samoiniciativnega zakonodajnega poročila z dne 26. junija 2017 (7) Komisijo pozval k pregledu Uredbe (EU) št. 211/2011 in Izvedbene uredbe (EU) št. 1179/2011.

(5)

Cilj te uredbe je zagotoviti, da je evropska državljanska pobuda dostopnejša organizatorjem in podpornikom, da je zanje manjše breme in da jo lažje uporabljajo, ter okrepiti njeno spremljanje, da se doseže njen celoten potencial kot orodja za spodbujanje razprave. Omogočati pa bi morala tudi udeležbo čim več državljanov v demokratičnem procesu odločanja v Uniji.

(6)

Za doseganje navedenih ciljev bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, učinkoviti, pregledni, jasni, preprosti, prijazni uporabnikom, dostopni invalidom in sorazmerni z naravo tega instrumenta. Temeljiti bi morali na razumnem ravnovesju med pravicami in obveznostmi ter bi morali zagotavljati, da bo Komisija tehtne pobude ustrezno obravnavala in se nanje odzvala.

(7)

Primerno je določiti najnižjo starost za podporo pobudi. Ta najnižja starost bi morala ustrezati starosti, pri kateri lahko državljani volijo na volitvah v Evropski parlament. Da se poveča udeležba mladih državljanov v demokratičnem življenju Unije in s tem doseže celoten potencial evropske državljanske pobude kot instrumenta participativne demokracije, bi morale imeti države članice možnost, da po potrebi določijo najnižjo starost za podporo pobudi na 16 let, o čemer bi morale ustrezno obvestiti Komisijo. Komisija bi morala redno pregledovati delovanje evropske državljanske pobude, tudi kar zadeva najnižjo starost za podporo pobudam. Dobro bi bilo, da bi države članice preučile možnost, da v skladu z nacionalno zakonodajo za najnižjo starost določijo 16 let.

(8)

V skladu s členom 11(4) PEU lahko najmanj milijon državljanov Unije iz večjega števila držav članic s pobudo Komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije.

(9)

Za zagotovitev, da pobuda zastopa interes Unije in da se pri tem instrument preprosto uporablja, bi bilo treba najmanjše število držav članic, iz katerih so državljani, določiti na eno četrtino držav članic.

(10)

Da se zagotovi reprezentativnost pobude in da so pogoji za državljane pri podpiranju pobude podobni, je tudi primerno določiti najmanjše število podpisnikov iz vsake od navedenih držav članic. To najmanjše število potrebnih podpisnikov iz vsake države članice bi moralo biti padajoče sorazmerno in ustrezati številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s številom vseh poslancev Evropskega parlamenta.

(11)

Da bi bile evropske državljanske pobude bolj vključujoče in prepoznavne, lahko organizatorji za svoje promocijske in komunikacijske dejavnosti uporabijo druge jezike, ki niso uradni jeziki institucij Unije in imajo v skladu z ustavnim redom države članice na njenem celotnem ozemlju ali delu njenega ozemlja uradni status.

(12)

Med osebnimi podatki, ki se obdelujejo pri uporabi te uredbe, so lahko občutljivi podatki, vendar je glede na naravo evropske državljanske pobude kot instrumenta participativne demokracije upravičeno zahtevati predložitev osebnih podatkov v podporo pobudi in te podatke obdelovati v obsegu, ki je potreben za preverjanje izjav o podpori v skladu z nacionalnim pravom in prakso.

(13)

Da bo evropska državljanska pobuda dostopnejša, bi morala Komisija državljanom in skupinam organizatorjev zagotoviti informacije, pomoč in praktično podporo, zlasti v zvezi z vidiki te uredbe, ki so v njeni pristojnosti. Da bo lahko Komisija bolje zagotavljala te informacije in pomoč, bi morala dati na voljo spletno sodelovalno platformo, da se zagotovijo namenski forum za razpravo ter neodvisna podpora, informacije in pravni nasveti o evropski državljanski pobudi. Platforma bi morala biti odprta za državljane, skupine organizatorjev, organizacije in zunanje strokovnjake z izkušnjami pri organiziranju evropskih državljanskih pobud. Dostopna bi morala biti invalidom.

(14)

Da bi lahko skupine organizatorjev svoje pobude upravljale med celotnim trajanjem postopka, bi morala Komisija dati na voljo spletni register za evropsko državljansko pobudo (v nadaljnjem besedilu: register). Register bi moral za ozaveščanje in zagotavljanje preglednosti vseh pobud vključevati javno spletno mesto z izčrpnimi informacijami o evropski državljanski pobudi na splošno, pa tudi z najnovejšimi informacijami o posameznih pobudah, njihovem statusu ter prijavljenih virih podpore in financiranja na podlagi informacij, ki jih predloži skupina organizatorjev.

(15)

Za zagotovitev bližine državljanom in ozaveščanje o evropski državljanski pobudi bi morale države članice na svojem ozemlju vzpostaviti eno ali več kontaktnih točk, ki bi državljanom zagotavljale informacije in pomoč v zvezi z evropsko državljansko pobudo. Te informacije in pomoč bi morale zadevati zlasti tiste vidike te uredbe, katerih izvajanje spada v pristojnost nacionalnih organov v državah članicah, ali ki zadevajo veljavno nacionalno pravo, in za katere lahko ti organi državljane in skupine organizatorjev najbolje obveščajo o teh vidikih in jim pomagajo. Države članice bi si morale, kadar je primerno, prizadevati za sinergijo s službami, ki zagotavljajo podporo pri uporabi podobnih nacionalnih instrumentov. Komisija, vključno s svojimi predstavništvi v državah članicah, bi morala zagotoviti tesno sodelovanje z nacionalnimi kontaktnimi točkami v zvezi s temi dejavnostmi obveščanja in pomoči, kadar je primerno, tudi s komunikacijskimi dejavnostmi na ravni Unije.

(16)

Za uspešno vlaganje in upravljanje državljanskih pobud je potrebna minimalna organizirana struktura. Ta struktura bi morala imeti obliko skupine organizatorjev, ki jo sestavljajo fizične osebe, ki prebivajo v najmanj sedmih različnih državah članicah, da bi tako spodbudili oblikovanje vseevropskih vprašanj in razmislek o njih. Za zagotovitev preglednosti ter nemotene in učinkovite komunikacije bi morala skupina organizatorjev imenovati predstavnika, ki bi ves čas postopka povezoval skupino organizatorjev in institucije Unije. Skupina organizatorjev bi morala imeti možnost, da v skladu z nacionalnim pravom ustanovi pravno osebo za upravljanje pobude. Navedena pravna oseba bi se morala za namene te uredbe šteti za skupino organizatorjev.

(17)

Medtem ko bo odgovornost in kazni v zvezi z obdelavo osebnih podatkov še naprej urejala Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (8), bi morala skupina organizatorjev v skladu z veljavnim nacionalnim pravom solidarno odgovarjati za vso škodo, ki jo povzročijo njeni člani pri organiziranju pobude z nezakonitimi dejanji, storjenimi namenoma ali iz hude malomarnosti. Države članice bi morale zagotoviti, da se skupini organizatorjev za kršitve te uredbe naložijo ustrezne kazni.

(18)

Za zagotovitev usklajenosti in preglednosti v zvezi s pobudami in za preprečitev zbiranja podpisov za pobudo, ki ne izpolnjuje pogojev iz Pogodb in te uredbe, bi morala Komisija pobude, ki izpolnjujejo pogoje iz te uredbe, pred začetkom zbiranja izjav državljanov o podpori prijaviti. Komisija bi morala prijavo obravnavati ob polnem spoštovanju obveznosti obrazložitve v skladu z drugim odstavkom člena 296 PDEU in splošnega načela dobrega upravljanja, določenega v členu 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina).

(19)

Da se zagotovita učinkovitost in večja dostopnost evropske državljanske pobude in upošteva, da morajo biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni, ter da se zagotovi prijava čim več pobud, je primerno, da se v primerih, kadar le deli pobude izpolnjujejo zahteve za prijavo v skladu s to uredbo, pobuda delno prijavi. Pobude bi bilo treba delno prijaviti, če del pobude, vključno z njenimi glavnimi cilji, ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb, in če so izpolnjene vse druge zahteve za prijavo. Zagotoviti bi bilo treba jasnost in preglednost v zvezi z obsegom delne prijave, morebitne podpisnike pa bi bilo treba obvestiti o obsegu prijave in o tem, da se izjave o podpori zbirajo le glede na obseg prijave pobude. Komisija bi morala skupino organizatorjev dovolj podrobno obvestiti o razlogih za svojo odločitev, da pobude ne bo prijavila ali jo bo le delno prijavila, ter o vseh možnih sodnih in zunajsodnih sredstvih, ki so ji na voljo.

(20)

Izjave o podpori pobudi bi bilo treba zbrati v določenem roku. Za zagotovitev, da pobuda ostane relevantna, in zaradi zapletenosti zbiranja izjav o podpori po Uniji ta rok ne bi smel biti daljši od 12 mesecev od datuma začetka obdobja zbiranja, ki ga določi skupina organizatorjev. Skupina organizatorjev bi morala imeti možnost izbrati datum začetka obdobja zbiranja v roku šest mesecev od prijave pobude. Skupina organizatorjev bi morala Komisijo obvestiti o izbranem datumu najpozneje 10 delovnih dni pred tem datumom. Za zagotovitev usklajenosti z nacionalnimi organi bi morala Komisija države članice obvestiti o datumu, ki ga je sporočila skupina organizatorjev.

(21)

Da bo evropska državljanska pobuda dostopnejša organizatorjem in državljanom, da bo zanje manjše breme ter da jo bodo lažje uporabljali, bi morala Komisija vzpostaviti in upravljati centralni sistem spletnega zbiranja izjav o podpori. Ta sistem bi moral biti brezplačno na voljo skupinam organizatorjev in bi moral imeti potrebne tehnične značilnosti, ki bi omogočale spletno zbiranje, vključno z gostovanjem in programsko opremo, ter elemente dostopnosti, da bi pobude lahko podprli tudi državljani, ki so invalidi. Ta sistem bi bilo treba vzpostaviti in vzdrževati v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 (9).

(22)

Državljani bi morali imeti možnost, da pobude podprejo na spletu ali v papirni obliki in predložijo samo osebne podatke, ki so določeni v Prilogi III k tej uredbi. Države članice bi morale Komisijo obvestiti, ali želijo biti vključene v del A oziroma del B Priloge III. Državljani, ki uporabljajo centralni sistem spletnega zbiranja za evropsko državljansko pobudo, bi morali imeti možnost, da pobudo podprejo na spletu z uporabo priglašenih sredstev za elektronsko identifikacijo ali z elektronskim podpisom v smislu Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (10). V ta namen bi morale Komisija in države članice uvesti ustrezne tehnične značilnosti v okviru navedene uredbe. Državljani bi morali izjavo o podpori podpisati samo enkrat.

(23)

Za lažji prehod na nov centralni sistem spletnega zbiranja bi morala imeti skupina organizatorjev še naprej možnost, da vzpostavi lastni sistem spletnega zbiranja in da za pobude, prijavljene v skladu s to uredbo do 31. decembra 2022, izjave o podpori zbira prek tega sistema. Skupina organizatorjev bi morala za vsako pobudo uporabljati en individualni sistem spletnega zbiranja. Individualni sistemi spletnega zbiranja, ki jih vzpostavi in upravlja skupina organizatorjev, bi morali imeti ustrezne tehnične in varnostne značilnosti, da se ves čas postopka zagotovijo varno zbiranje, shranjevanje in prenos podatkov. V ta namen bi morala Komisija v sodelovanju z državami članicami določiti podrobne tehnične specifikacije za individualne sisteme spletnega zbiranja. Komisija bi morala imeti možnost, da se posvetuje z Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA), ki institucijam Unije pomaga pri razvoju in izvajanju politik, povezanih z varnostjo omrežij in informacijskih sistemov.

(24)

Primerno je, da države članice pred zbiranjem izjav o podpori preverijo skladnost individualnih sistemov spletnega zbiranja, ki jih vzpostavi skupina organizatorjev, z zahtevami iz te uredbe in izdajo dokument, s katerim potrdijo tako skladnost. Potrjevanje individualnih sistemov spletnega zbiranja bi moral izvajati pristojni nacionalni organ države članice, v kateri so podatki, zbrani prek individualnega sistema spletnega zbiranja, shranjeni. Brez poseganja v pooblastila nacionalnih nadzornih organov na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 bi morale države članice imenovati pristojni nacionalni organ, odgovoren za potrjevanje sistemov. Države članice bi morale vzajemno priznavati potrdila, ki jih izdajo njihovi pristojni organi.

(25)

Kadar pobuda prejme potrebno število izjav podpisnikov o podpori, bi morala biti vsaka država članica odgovorna za preverjanje in potrjevanje izjav o podpori, ki jih podpišejo njeni državljani, da se oceni, ali je bilo doseženo potrebno najmanjše število podpisnikov, ki imajo pravico, da podprejo evropsko državljansko pobudo. Ob upoštevanju potrebe po omejitvi upravnega bremena za države članice bi bilo treba taka preverjanja opraviti z ustreznimi pregledi, ki lahko temeljijo na naključnem vzorčenju. Države članice bi morale izdati dokument, s katerim potrdijo število veljavnih prejetih izjav o podpori.

(26)

Kadar se Komisiji predloži pobuda, ki jo podpira zahtevano število podpisnikov in ki izpolnjuje druge zahteve iz te uredbe, bi morala imeti skupina organizatorjev za spodbujanje udeležbe in javne razprave o vprašanjih, na katera se nanašajo pobude, pravico, da pobudo predstavi na javni predstavitvi na ravni Unije. Javno predstavitev bi moral organizirati Evropski parlament v treh mesecih po predložitvi pobude Komisiji. Evropski parlament bi moral zagotoviti uravnoteženo zastopanost interesov ustreznih deležnikov, vključno s civilno družbo, socialnimi partnerji in strokovnjaki. Komisija bi morala biti zastopana na ustrezni ravni. Svetu, drugim institucijam in posvetovalnim organom Unije ter zainteresiranim deležnikom bi bilo treba omogočiti, da sodelujejo pri predstavitvi, da se zagotovi njena vključujoča narava in poveča zanimanje javnosti.

(27)

Evropski parlament bi moral imeti kot institucija, v kateri so državljani neposredno zastopani na ravni Unije, pravico, da po predložitvi veljavne pobude in javni predstavitvi o njej oceni podporo zanjo. Poleg tega bi moral imeti možnost, da oceni ukrepe, ki jih Komisija sprejme v odziv na pobudo in predstavi v sporočilu.

(28)

Za zagotovitev učinkovite udeležbe državljanov v demokratičnem življenju Unije bi morala Komisija veljavno pobudo preučiti in nanjo odgovoriti. Komisija bi zato morala v šestih mesecih od prejema pobude navesti svoje pravne in politične zaključke ter ukrepe, ki jih namerava sprejeti. Morala bi jasno, razumljivo in podrobno pojasniti razloge za nameravane ukrepe, tudi to, ali namerava v odziv na pobudo sprejeti predlog zakonodajnega akta Unije, razloge pa bi morala navesti tudi, če ne namerava sprejeti nobenega ukrepa. Komisija bi morala pobude preučiti v skladu s splošnimi načeli dobrega upravljanja, določenimi v členu 41 Listine.

(29)

Skupina organizatorjev bi morala za zagotovitev preglednosti financiranja in podpore za obdobje od datuma prijave do datuma predložitve pobude Komisiji zagotoviti redno posodobljene in podrobne informacije o virih financiranja in podpore za svoje pobude. Te informacije bi bilo treba objaviti v registru in na javnem spletnem mestu za evropsko državljansko pobudo. Izjava o virih financiranja in podpore, ki jo poda skupina organizatorjev, bi morala vključevati informacije o finančni podpori, ki presega 500 EUR na sponzorja, pa tudi o organizacijah, ki skupini organizatorjev prostovoljno pomagajo, če ekonomsko te podpore ni mogoče količinsko opredeliti. Subjekti, zlasti organizacije, ki v skladu s Pogodbama prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in izražanju volje državljanov Unije, bi morali imeti možnost, da spodbujajo pobude ter jim zagotavljajo financiranje in podporo, če to storijo v skladu s postopki in pogoji iz te uredbe.

(30)

Komisija bi za zagotovitev popolne preglednosti morala v registru in na javnem spletnem mestu za evropsko državljansko pobudo dati na voljo kontaktni obrazec, da državljani lahko vložijo pritožbo glede popolnosti in pravilnosti informacij o virih financiranja in podpore, kakor so jih prijavile skupine organizatorjev. Komisija bi morala imeti pravico, da od skupine organizatorjev zahteva morebitne dodatne informacije v zvezi s pritožbami in po potrebi v registru posodobi informacije o prijavljenih virih financiranja in podpore.

(31)

Za obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi te uredbe, se uporablja Uredba (EU) 2016/679. V zvezi s tem je zaradi pravne varnosti primerno pojasniti, da se za upravljavce podatkov v smislu Uredbe (EU) 2016/679, kar zadeva obdelavo osebnih podatkov pri zbiranju izjav o podpori, podatkov o elektronskih naslovih in podatkov o sponzorjih pobud ter za namene preverjanja in potrjevanja izjav o podpori, štejejo predstavnik skupine organizatorjev oziroma, kakor je primerno, pravna oseba, ustanovljena za upravljanje pobude, in pristojni organi držav članic, ter določiti najdaljše obdobje hrambe osebnih podatkov, zbranih za namene pobude. Predstavnik skupine organizatorjev oziroma, kakor je primerno, pravna oseba, ustanovljena za upravljanje pobude, in pristojni organi držav članic bi morali kot upravljavci podatkov sprejeti vse ustrezne ukrepe za izpolnjevanje obveznosti iz Uredbe (EU) 2016/679, zlasti tistih, ki so povezane z zakonitostjo obdelave in varnostjo dejavnosti obdelave, zagotavljanjem informacij in pravicami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

(32)

Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo pri uporabi te uredbe izvaja Komisija, se uporablja Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (11). Primerno je pojasniti, da se Komisija šteje za upravljavca podatkov v smislu Uredbe (EU) 2018/1725 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v registru, spletni sodelovalni platformi, centralnem sistemu spletnega zbiranja in pri zbiranju elektronskih naslovov. Centralni sistem spletnega zbiranja, ki skupini organizatorjev omogoča zbiranje izjav o podpori za njihove pobude na spletu, bi morala vzpostaviti in upravljati Komisija v skladu s to uredbo. Komisija in predstavnik skupine organizatorjev oziroma, kakor je primerno, pravna oseba, ustanovljena za upravljanje pobude, bi morala biti skupna upravljavca v smislu Uredbe (EU) 2016/679, kar zadeva obdelavo osebnih podatkov v centralnem sistemu spletnega zbiranja.

(33)

Za prispevanje k spodbujanju dejavne udeležbe državljanov v političnem življenju Unije bi morala Komisija ozaveščati o evropski državljanski pobudi, zlasti z uporabo digitalnih tehnologij in družbenih medijev ter v okviru ukrepov za promocijo državljanstva Unije in pravic državljanov. Evropski parlament bi moral prispevati k njenim dejavnostim obveščanja.

(34)

Komisija in skupina organizatorjev bi morala imeti za lažjo komunikacijo s podpisniki in njihovo obveščanje o nadaljnjih ukrepih v odziv na pobudo možnost, da v skladu s pravili o varstvu podatkov zbirata elektronske naslove podpisnikov. Zbiranje elektronskih naslovov bi moralo biti neobvezno, izvajalo pa bi se lahko samo, če podpisniki s tem izrecno soglašajo. Elektronski naslovi se ne bi smeli zbirati kot del obrazcev za izjave o podpori, morebitne podpisnike pa bi bilo treba obvestiti, da njihova pravica do podpore pobudi ni odvisna od tega, ali soglašajo z zbiranjem njihovih elektronskih naslovov.

(35)

Zaradi prilagajanja te uredbe prihodnjim potrebam bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU v zvezi s spremembo prilog k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (12). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(36)

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, zlasti za določitev tehničnih specifikacij za sisteme spletnega zbiranja v skladu s to uredbo. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (13).

(37)

Da bi dosegli osnovni cilj večje udeležbe državljanov v demokratičnem in političnem življenju Unije, je v skladu z načelom sorazmernosti potrebno in primerno določiti pravila o evropski državljanski pobudi. V skladu s členom 5(4) PEU ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje zastavljenega cilja.

(38)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela iz Listine.

(39)

Zaradi pravne varnosti in jasnosti bi bilo treba Uredbo (EU) št. 211/2011 razveljaviti.

(40)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (14), ki je uradne pripombe podal 19. decembra 2017 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa postopke in pogoje, potrebne za pobudo, ki Komisijo poziva, naj v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani Unije menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije (v nadaljnjem besedilu: „evropska državljanska pobuda“ ali „pobuda“).

Člen 2

Pravica do podpore evropski državljanski pobudi

1.   Vsak državljan Unije, ki je star najmanj toliko, da lahko voli na volitvah v Evropski parlament, ima v skladu s to uredbo pravico do podpore pobudi s podpisom izjave o podpori.

Države članice lahko v skladu s svojo nacionalno zakonodajo določijo, da je najnižja starost, s katero se pridobi pravica do podpore, 16 let, in o tem ustrezno obvestijo Komisijo.

2.   Države članice in Komisija v skladu z veljavnim pravom zagotovijo, da lahko invalidi uveljavljajo svojo pravico do podpore pobudam in lahko enakopravno z drugimi državljani dostopajo do vseh ustreznih virov informacij o pobudah.

Člen 3

Zahtevano število podpisnikov

1.   Pobuda je veljavna, če:

(a)

je prejela podporo najmanj milijona državljanov Unije v skladu s členom 2(1) (v nadaljnjem besedilu: podpisniki) iz vsaj ene četrtine držav članic in

(b)

je v vsaj eni četrtini držav članic v času prijave pobude število podpisnikov vsaj enako najmanjšemu številu iz Priloge I, ki ustreza številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s številom vseh poslancev Evropskega parlamenta.

2.   Za namene odstavka 1 se podpisnik šteje v svoji državi članici državljanstva, ne glede na kraj, v katerem je podpisal izjavo o podpori.

Člen 4

Informacije in pomoč Komisije ter držav članic

1.   Komisija državljanom in skupinam organizatorjev zagotovi enostavno dostopne in celovite informacije o evropski državljanski pobudi in pomoč v zvezi z njo, pri čemer jih tudi preusmeri na ustrezne vire informacij in pomoči.

Komisija na spletu in v papirni obliki objavi vodnik o evropski državljanski pobudi v vseh uradnih jezikih institucij Unije.

2.   Komisija brezplačno da na voljo spletno sodelovalno platformo za evropsko državljansko pobudo.

Platforma zagotavlja praktične in pravne nasvete ter forum za razpravo o evropski državljanski pobudi, da se med državljani, skupinami organizatorjev, deležniki, nevladnimi organizacijami, strokovnjaki ter drugimi institucijami in organi Unije, ki želijo sodelovati, izmenjajo informacije in primeri najboljše prakse.

Platforma mora biti dostopna invalidom.

Stroški delovanja in vzdrževanja platforme se krijejo iz splošnega proračuna Evropske unije.

3.   Komisija da na voljo spletni register, ki skupinam organizatorjev omogoča, da ves čas postopka upravljajo svojo pobudo.

Register obsega javno spletno mesto, ki zagotavlja informacije o evropski državljanski pobudi na splošno ter o posameznih pobudah in njihovem statusu.

Komisija register redno posodablja, tako da objavlja informacije, ki jih predložijo skupine organizatorjev.

4.   Ko Komisija prijavi pobudo v skladu s členom 6, v okviru omejitev iz Priloge II zagotovi prevod vsebine pobude, vključno z njeno prilogo, v vse uradne jezike institucij Unije za objavo v registru in za uporabo pri zbiranju izjav o podpori v skladu s to uredbo.

Skupina organizatorjev lahko poleg tega zagotovi prevode dodatnih informacij o pobudi in, če obstaja, osnutka pravnega akta iz Priloge II, predloženih v skladu s členom 6(2), v vse uradne jezike institucij Unije. Za te prevode je odgovorna skupina organizatorjev. Prevedena vsebina, ki jo zagotovi skupina organizatorjev, ustreza vsebini pobude, predloženi v skladu s členom 6(2).

Komisija zagotovi objavo informacij, predloženih v skladu s členom 6(2), in prevodov, predloženih v skladu s tem odstavkom, v registru in na javnem spletnem mestu za evropsko državljansko pobudo.

5.   Komisija za prenos izjav o podpori pristojnim organom držav članic v skladu s členom 12 razvije storitev za izmenjavo datotek in jo da brezplačno na voljo skupinam organizatorjev.

6.   Vsaka država članica določi eno ali več kontaktnih točk za brezplačno zagotavljanje informacij in pomoči skupinam organizatorjev v skladu z veljavnim pravom Unije in nacionalnim pravom.

POGLAVJE II

POSTOPKOVNE DOLOČBE

Člen 5

Skupina organizatorjev

1.   Pobudo pripravi in upravlja skupina najmanj sedmih fizičnih oseb (v nadaljnjem besedilu: skupina organizatorjev). Poslanci Evropskega parlamenta se ne štejejo za namen tega najmanjšega števila.

2.   Člani skupine organizatorjev so državljani Unije, ki so v času prijave pobude stari toliko, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament, skupino pa sestavljajo, prav tako v času prijave pobude, prebivalci najmanj sedmih različnih držav članic.

Komisija za vsako pobudo v registru objavi imena vseh članov skupine organizatorjev v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

3.   Skupina organizatorjev imenuje dva svoja člana za predstavnika oziroma njegovega namestnika, ki sta ves čas postopka odgovorna za povezovanje skupine organizatorjev in institucij Unije ter sta pooblaščena, da delujeta v imenu skupine organizatorjev (v nadaljnjem besedilu: kontaktni osebi).

Skupina organizatorjev lahko prav tako imenuje največ dve drugi fizični osebi, izbrani med svojimi člani ali kako drugače, ki sta pooblaščeni, da ves čas postopka delujeta v imenu kontaktnih oseb za namen povezovanja z institucijami Unije.

4.   Skupina organizatorjev ves čas postopka obvešča Komisijo o vseh spremembah svoje sestave in predloži ustrezen dokaz, da so zahteve iz odstavkov 1 in 2 izpolnjene. Spremembe v sestavi skupine organizatorjev se odražajo v obrazcih za izjave o podpori, imena sedanjih in nekdanjih članov skupine organizatorjev pa ves čas postopka ostanejo na voljo v registru.

5.   Brez poseganja v odgovornost predstavnika skupine organizatorjev kot upravljavca podatkov na podlagi člena 82(2) Uredbe (EU) 2016/679 so člani skupine organizatorjev solidarno odgovorni za vso škodo, povzročeno pri organiziranju pobude z nezakonitimi dejanji, storjenimi namenoma ali iz hude malomarnosti, v skladu z veljavnim nacionalnim pravom.

6.   Brez poseganja v kazni na podlagi člena 84 Uredbe (EU) 2016/679 države članice zagotovijo, da se člani skupine organizatorjev v skladu z nacionalnim pravom z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi kaznujejo za kršitve te uredbe ter zlasti za:

(a)

lažne izjave;

(b)

goljufivo uporabo podatkov.

7.   Kadar je bila v skladu z nacionalnim pravom države članice posebej za upravljanje dane pobude ustanovljena pravna oseba, se ta šteje za skupino organizatorjev ali njene člane za namene, kakor je primerno, odstavkov 5 in 6 tega člena, člena 6(2) in (4) do (7) ter členov 7 do 19 in prilog II do VII, če je član skupine organizatorjev, ki je imenovan za predstavnika, pooblaščen, da deluje v imenu pravne osebe.

Člen 6

Prijava

1.   Izjave o podpori pobudi se lahko zbirajo šele, ko Komisija pobudo prijavi.

2.   Skupina organizatorjev Komisiji prek registra predloži zahtevek za prijavo.

Ob predložitvi zahtevka skupina organizatorjev tudi:

(a)

pošlje informacije iz Priloge II v enem od uradnih jezikov institucij Unije;

(b)

navede sedem članov, ki se upoštevajo za namene člena 5(1) in (2), kadar skupino organizatorjev sestavlja več kot sedem članov;

(c)

po potrebi navede, da je bila ustanovljena pravna oseba v skladu s členom 5(7).

Komisija brez poseganja v odstavka 5 in 6 o zahtevku za prijavo odloči v dveh mesecih od njegove predložitve.

3.   Komisija pobudo prijavi, če:

(a)

je skupina organizatorjev predložila ustrezen dokaz, da izpolnjuje zahteve, določene v členu 5(1) in (2), in imenovala kontaktni osebi v skladu s prvim pododstavkom člena 5(3);

(b)

je bila v primeru iz člena 5(7) posebej za upravljanje pobude ustanovljena pravna oseba in je član skupine organizatorjev, ki je imenovan za njenega predstavnika, pooblaščen, da deluje v imenu pravne osebe;

(c)

noben del pobude ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb;

(d)

pobuda ni očitno žaljiva, neresna ali šikanozna;

(e)

pobuda ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije, kot so določene v členu 2 PEU, in pravicami, zapisanimi v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije.

Da Komisija ugotovi, ali so zahteve iz točk (a) do (e) prvega pododstavka tega odstavka izpolnjene, oceni informacije, ki jih v skladu z odstavkom 2 predloži skupina organizatorjev.

Če ena ali več zahtev, določenih v točkah (a) do (e) prvega pododstavka tega odstavka, ni izpolnjenih, Komisija brez poseganja v odstavka 4 in 5 zavrne prijavo pobude.

4.   Kadar Komisija meni, da so izpolnjene zahteve iz točk (a), (b), (d) in (e) prvega pododstavka odstavka 3, ne pa tudi zahteva iz točke (c) prvega pododstavka odstavka 3, v enem mesecu od predložitve zahtevka skupino organizatorjev obvesti o svoji oceni in razlogih zanjo.

V tem primeru lahko skupina organizatorjev bodisi pobudo spremeni, tako da upošteva oceno Komisije za zagotovitev skladnosti pobude z zahtevo iz točke (c) prvega pododstavka odstavka 3, bodisi ohrani prvotno pobudo ali jo umakne. Skupina organizatorjev Komisijo obvesti o svoji izbiri in razlogih zanjo v dveh mesecih od prejema ocene Komisije ter predloži morebitne spremembe prvotne pobude.

Kadar skupina organizatorjev spremeni ali ohrani svojo prvotno pobudo v skladu z drugim pododstavkom tega odstavka, Komisija:

(a)

pobudo prijavi, če izpolnjuje zahtevo iz točke (c) prvega pododstavka odstavka 3;

(b)

pobudo delno prijavi, če del pobude, vključno z njenimi glavnimi cilji, ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb;

(c)

v ostalih primerih zavrne prijavo pobude.

Komisija o zahtevku odloči v enem mesecu od prejema informacij iz drugega pododstavka tega odstavka od skupine organizatorjev.

5.   Prijavljena pobuda se objavi v registru.

Kadar Komisija pobudo delno prijavi, v registru objavi informacije o obsegu prijave pobude.

V takšnem primeru skupina organizatorjev zagotovi, da so morebitni podpisniki obveščeni o obsegu prijave pobude in o dejstvu, da se izjave o podpori zbirajo le glede na obseg prijave.

6.   Komisija pobudo prijavi pod enotno evidenčno številko in o tem obvesti skupino organizatorjev.

7.   Kadar Komisija v skladu z odstavkom 4 zavrne prijavo pobude ali jo prijavi samo delno, svojo odločitev ustrezno obrazloži in o tem obvesti skupino organizatorjev. Skupino organizatorjev tudi obvesti o vseh možnih sodnih in izvensodnih sredstvih, ki so ji na voljo.

Komisija vse odločitve o zahtevkih za prijavo, ki jih sprejme v skladu s tem členom, objavi v registru in na spletnem mestu za evropsko državljansko pobudo.

8.   Komisija o prijavi pobude obvesti Evropski parlament, Svet, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij.

Člen 7

Umik pobude

Skupina organizatorjev lahko kadar koli pred predložitvijo pobude Komisiji v skladu s členom 13 umakne pobudo, ki je bila prijavljena v skladu s členom 6. Takšen umik se objavi v registru.

Člen 8

Obdobje zbiranja

1.   Vse izjave o podpori se brez poseganja v člen 11(6) zbirajo v obdobju, ki ni daljše od 12 mesecev od datuma, ki ga izbere skupina organizatorjev (v nadaljnjem besedilu: obdobje zbiranja). Ta datum ne sme biti poznejši kot šest mesecev od prijave pobude v skladu s členom 6.

Skupina organizatorjev Komisijo obvesti o izbranem datumu najpozneje 10 delovnih dni pred tem datumom.

Kadar želi skupina organizatorjev v obdobju zbiranja izjav o podpori zbiranje zaključiti pred koncem obdobja zbiranja, Komisijo obvesti o tej nameri najmanj delovnih 10 dni pred novim izbranim datumom zaključka obdobja zbiranja.

Komisija obvesti države članice o datumu iz prvega pododstavka.

2.   Komisija v registru navede datuma začetka in konca obdobja zbiranja.

3.   Komisija konča upravljanje centralnega sistema spletnega zbiranja iz člena 10, skupina organizatorjev pa konča upravljanje individualnega sistema spletnega zbiranja iz člena 11 na datum, ko se zaključi obdobje zbiranja.

Člen 9

Postopek zbiranja izjav o podpori

1.   Izjave o podpori se lahko podpišejo na spletu ali v papirni obliki.

2.   Za zbiranje izjav o podpori se lahko uporabijo le obrazci, ki ustrezajo vzorcem iz Priloge III.

Skupina organizatorjev pred začetkom zbiranja izjav o podpori izpolni obrazce iz Priloge III. Informacije, navedene na obrazcih, se ujemajo z informacijami v registru.

Kadar se skupina organizatorjev odloči za spletno zbiranje izjav o podpori prek centralnega sistema spletnega zbiranja iz člena 10, je Komisija odgovorna za zagotovitev ustreznih obrazcev v skladu s Prilogo III.

Kadar je bila pobuda v skladu s členom 6(4) prijavljena delno, obrazci iz Priloge III ter centralni sistem spletnega zbiranja in individualni sistem spletnega zbiranja, kakor je primerno, odražajo obseg prijave pobude. Obrazci izjave o podpori se lahko prilagodijo za namene zbiranja na spletu ali v papirni obliki.

Priloga III se ne uporablja, kadar državljani pobudo podprejo na spletu prek centralnega sistema spletnega zbiranja iz člena 10 z uporabo priglašenih sredstev elektronske identifikacije v smislu Uredbe (EU) št. 910/2014, navedenih v členu 10(4) te uredbe. Državljani navedejo svoje državljanstvo, države članice pa sprejmejo minimalni podatkovni niz za fizično osebo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1501 (15).

3.   Oseba, ki podpiše izjavo o podpori, mora zagotoviti samo osebne podatke, ki so določeni v Prilogi III.

4.   Države članice Komisijo pred 30. junijem 2019 obvestijo, ali želijo biti vključene v del A oziroma del B Priloge III. Države članice, ki želijo biti vključene v del B Priloge III, navedejo vrste osebne identifikacijske številke oziroma številke osebnega dokumenta.

Komisija do 1. januarja 2020 v registru objavi obrazce iz Priloge III.

Država članica, vključena v en del Priloge III, lahko Komisijo zaprosi, da se prenese v drug del Priloge III. Na Komisijo naslovi zahtevo najmanj šest mesecev pred datumom, ko se bodo novi obrazci začeli uporabljati.

5.   Skupina organizatorjev je odgovorna za zbiranje izjav podpisnikov o podpori v papirni obliki.

6.   Oseba lahko izjavo o podpori za posamezno pobudo podpiše samo enkrat.

7.   Skupina organizatorjev Komisijo obvesti o številu zbranih izjav o podpori v vsaki državi članici najmanj vsaka dva meseca v obdobju zbiranja in o končnem številu v treh mesecih po koncu obdobja zbiranja za objavo v registru.

Kadar zahtevano število izjav o podpori ni bilo doseženo ali se v treh mesecih po koncu obdobja zbiranja skupina organizatorjev ne odzove, Komisija pobudo zaključi in o tem objavi obvestilo v registru.

Člen 10

Centralni sistem spletnega zbiranja

1.   Komisija za namene spletnega zbiranja izjav o podpori do 1. januarja 2020 vzpostavi in od tega datuma upravlja centralni sistem spletnega zbiranja v skladu s Sklepom (EU, Euratom) 2017/46.

Stroški vzpostavitve in delovanja centralnega sistema spletnega zbiranja se krijejo iz splošnega proračuna Evropske unije. Uporaba centralnega sistema spletnega zbiranja je brezplačna.

Centralni sistem spletnega zbiranja mora biti dostopen invalidom.

Podatki, pridobljeni prek centralnega sistema spletnega zbiranja, se hranijo na strežnikih, ki jih Komisija da na voljo v ta namen.

Centralni sistem spletnega zbiranja omogoča prenos izjav o podpori, zbranih v papirni obliki, na strežnik.

2.   Komisija za vsako pobudo zagotovi, da se lahko izjave o podpori v obdobju zbiranja, določenem v skladu s členom 8, zbirajo prek centralnega sistema spletnega zbiranja.

3.   Skupina organizatorjev najpozneje 10 delovnih dni pred začetkom obdobja zbiranja Komisijo obvesti, ali želi uporabljati centralni sistem spletnega zbiranja in ali želi na strežnik prenesti izjave o podpori, zbrane v papirni obliki.

Kadar želi skupina organizatorjev na strežnik prenesti izjave o podpori, zbrane v papirni obliki, to z vsemi izjavami o podpori, zbranimi v papirni obliki, stori najpozneje v dveh mesecih po koncu obdobja zbiranja in o tem obvesti Komisijo.

4.   Države članice zagotovijo:

(a)

da lahko državljani pobude podprejo na spletu z izjavami o podpori z uporabo priglašenih sredstev elektronske identifikacije ali z elektronskim podpisom izjave o podpori v smislu Uredbe (EU) št. 910/2014;

(b)

da se prizna vozlišče Komisije e-IDAS, razvito v okviru Uredbe (EU) št. 910/2014 in Izvedbene uredbe (EU) 2015/1501.

5.   Komisija se o nadaljnjem razvoju in izboljšavah centralnega sistema spletnega zbiranja posvetuje z deležniki, da se upoštevajo njihova priporočila in pomisleki.

Člen 11

Individualni sistemi spletnega zbiranja

1.   Kadar skupina organizatorjev ne uporablja centralnega sistema spletnega zbiranja, lahko na spletu zbira izjave o podpori v več ali vseh državah članicah prek drugega enotnega sistema spletnega zbiranja (v nadaljnjem besedilu: individualni sistem spletnega zbiranja).

Podatki, zbrani prek individualnega sistema spletnega zbiranja, se hranijo na ozemlju države članice.

2.   Skupina organizatorjev zagotovi, da je individualni sistem spletnega zbiranja v celotnem obdobju zbiranja skladen z zahtevami iz odstavka 4 tega člena in člena 18(3).

3.   Skupina organizatorjev po prijavi pobude in pred začetkom obdobja zbiranja ter brez poseganja v pooblastila nacionalnih nadzornih organov na podlagi poglavja VI Uredbe (EU) 2016/679 pristojni organ države članice, v kateri se bodo podatki, zbrani prek individualnega sistema spletnega zbiranja, hranili, zaprosi, da potrdi, da je ta sistem skladen z zahtevami iz odstavka 4 tega člena.

Kadar je individualni sistem spletnega zbiranja skladen z zahtevami iz odstavka 4 tega člena, pristojni organ v enem mesecu po prejemu zaprosila o tem izda potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge IV. Skupina organizatorjev objavi dvojnik tega potrdila na spletnem mestu, ki se uporablja za individualni sistem spletnega zbiranja.

Države članice priznajo potrdila, ki jih izdajo pristojni organi drugih držav članic.

4.   Individualni sistemi spletnega zbiranja imajo ustrezne varnostne in tehnične značilnosti, ki v celotnem obdobju zbiranja zagotavljajo, da:

(a)

lahko izjavo o podpori podpišejo le fizične osebe;

(b)

se informacije o pobudi ujemajo z informacijami, objavljenimi v registru;

(c)

so podatki od podpisnikov zbrani v skladu s Prilogo III;

(d)

so podatki, ki jih predložijo podpisniki, varno zbrani in shranjeni.

5.   Komisija do 1. januarja 2020 sprejme izvedbene akte, s katerimi določi tehnične specifikacije za izvajanje odstavka 4 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 22.

Komisija se lahko pri razvoju tehničnih specifikacij iz prvega pododstavka posvetuje z Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA).

6.   Kadar se izjave o podpori zbirajo prek individualnega sistema spletnega zbiranja, se lahko obdobje zbiranja začne šele, ko je bilo za ta sistem izdano potrdilo iz odstavka 3.

7.   Ta člen se uporablja samo za pobude, prijavljene v skladu s členom 6 do 31. decembra 2022.

Člen 12

Preverjanje in potrjevanje izjav o podpori s strani držav članic

1.   Vsaka država članica preveri in potrdi, da so izjave o podpori, ki jih podpišejo njeni državljani, skladne z določbami te uredbe (v nadaljnjem besedilu: odgovorna država članica).

2.   Skupina organizatorjev v treh mesecih po koncu obdobja zbiranja in brez poseganja v odstavek 3 tega člena pristojnim organom iz člena 20(2) odgovorne države članice predloži izjave o podpori, zbrane na spletu ali v papirni obliki.

Skupina organizatorjev predloži izjave o podpori pristojnim organom le, kadar je bilo doseženo najmanjše število podpisnikov iz člena 3.

Izjave o podpori se vsakemu pristojnemu organu v odgovorni državi članici predložijo samo enkrat, in sicer z uporabo obrazca iz Priloge V.

Izjave o podpori, zbrane na spletu, se predložijo v skladu z elektronsko shemo, ki jo objavi Komisija.

Izjave o podpori, zbrane v papirni obliki, in izjave o podpori, zbrane na spletu prek individualnega sistema spletnega zbiranja, se predložijo ločeno.

3.   Komisija izjave o podpori, zbrane na spletu prek centralnega sistema spletnega zbiranja, in izjave o podpori, zbrane v papirni obliki in prenesene na strežnik v skladu z drugim pododstavkom člena 10(3), predloži pristojnemu organu odgovorne države članice, takoj ko skupina organizatorjev v skladu z odstavkom 2 tega člena pristojnemu organu odgovorne države članice predloži obrazec iz Priloge V.

Kadar skupina organizatorjev zbere izjave o podpori prek individualnega sistema spletnega zbiranja, lahko zaprosi Komisijo, da te izjave o podpori predloži pristojnemu organu odgovorne države članice.

Komisija predloži izjave o podpori v skladu z drugim do četrtim pododstavkom odstavka 2 tega člena z uporabo storitve za izmenjavo datotek iz člena 4(5).

4.   Pristojni organi preverijo izjave o podpori v treh mesecih po njihovem prejemu, in sicer na podlagi ustreznih pregledov, ki lahko temeljijo na naključnem vzorčenju, v skladu z nacionalnim pravom in prakso.

Kadar se izjave o podpori, zbrane na spletu in v papirni obliki, predložijo ločeno, začne to obdobje teči, ko pristojni organ prejme vse izjave o podpori.

Za namene preverjanja izjav o podpori, zbranih v papirni obliki, podpisov ni treba overiti.

5.   Pristojni organ na podlagi opravljenih preverjanj potrdi število veljavnih izjav o podpori za zadevno državo članico. To potrdilo se brezplačno izda skupini organizatorjev z uporabo vzorca iz Priloge VI.

V potrdilu se navede število veljavnih izjav o podpori, zbranih v papirni obliki in na spletu, vključno s tistimi, ki so bile zbrane v papirni obliki ter prenesene na strežnik v skladu z drugim pododstavkom člena 10(3).

Člen 13

Predložitev Komisiji

Skupina organizatorjev v treh mesecih po prejemu zadnjega potrdila iz člena 12(5) pobudo predloži Komisiji.

Skupina organizatorjev predloži izpolnjeni obrazec iz Priloge VII skupaj z dvojniki potrdil iz člena 12(5) v papirni ali elektronski obliki.

Komisija obrazec iz Priloge VII objavi v registru.

Člen 14

Objava in javna predstavitev

1.   Ko Komisija prejme veljavno pobudo, za katero so bile zbrane in potrjene izjave o podpori v skladu s členi 8 do 12, nemudoma objavi obvestilo o tem v registru in pobudo posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in nacionalnim parlamentom.

2.   Skupini organizatorjev se v treh mesecih po predložitvi pobude omogoči, da jo predstavi na javni predstavitvi, ki jo organizira Evropski parlament.

Evropski parlament javno predstavitev organizira v svojih prostorih.

Komisija je na predstavitvi zastopana na ustrezni ravni.

Svetu, drugim institucijam in svetovalnim organom Unije, nacionalnim parlamentom in civilni družbi se omogoči, da se udeležijo predstavitve.

Evropski parlament zagotovi uravnoteženo zastopanost ustreznih javnih in zasebnih interesov.

3.   Evropski parlament po javni predstavitvi oceni politično podporo pobudi.

Člen 15

Pregled s strani Komisije

1.   Komisija v enem mesecu po predložitvi pobude v skladu s členom 13 na ustrezni ravni sprejme skupino organizatorjev, da ji omogoči, da podrobno pojasni cilje pobude.

2.   Komisija v šestih mesecih po objavi pobude v skladu s členom 14(1) in po javni predstavitvi iz člena 14(2) v sporočilu navede svoje pravne in politične zaključke o pobudi, morebitne ukrepe, ki jih namerava izvesti, in razloge za ukrepanje ali neukrepanje.

Kadar Komisija namerava v odziv na pobudo sprejeti ukrepe – kadar je primerno, vključno s sprejetjem enega ali več predlogov pravnih aktov Unije –, v sporočilu navede tudi predviden časovni razpored za te ukrepe.

O sporočilu uradno obvesti skupino organizatorjev ter Evropski parlament, Svet, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij ter ga objavi.

3.   Komisija in skupina organizatorjev podpisnike obvestita o odzivu na pobudo v skladu s členom 18(2) in (3).

Komisija v registru in na javnem spletnem mestu za evropsko državljansko pobudo zagotovi najnovejše informacije o izvajanju ukrepov iz sporočila, sprejetih v odziv na pobudo.

Člen 16

Spremljanje uspešnih državljanskih pobud s strani Evropskega parlamenta

Evropski parlament oceni ukrepe, ki jih Komisija sprejme na podlagi svojega sporočila iz člena 15(2).

POGLAVJE III

DRUGE DOLOČBE

Člen 17

Preglednost

1.   Skupina organizatorjev za objavo v registru in, kadar je primerno, na spletnem mestu svoje kampanje zagotovi jasne, točne in izčrpne informacije o virih financiranja pobude v znesku, ki presega 500 EUR na sponzorja.

Prijavljeni viri financiranja in podpore, vključno s sponzorji, in ustrezni zneski so jasno prepoznavni.

Skupina organizatorjev zagotovi tudi informacije o organizacijah, ki ji prostovoljno pomagajo, kadar ekonomsko te podpore ni mogoče količinsko opredeliti.

Te informacije se posodabljajo najmanj vsaka dva meseca v obdobju od datuma prijave do datuma, ko se pobuda v skladu s členom 13 predloži Komisiji. Komisija te informacije na jasen in dostopen način objavi v registru in na spletnem mestu za evropsko državljansko pobudo.

2.   Komisija ima pravico, da od skupine organizatorjev zahteva, da zagotovi morebitne dodatne informacije in pojasnila o virih financiranja in podpore, prijavljenih v skladu s to uredbo.

3.   Komisija državljanom omogoči, da lahko vložijo pritožbo glede popolnosti in pravilnosti informacij o virih financiranja in podpore, kakor so jih prijavile skupine organizatorjev, in v ta namen v registru in na javnem spletnem mestu za evropsko državljansko pobudo da na voljo kontaktni obrazec.

Komisija lahko od skupine organizatorjev zahteva morebitne dodatne informacije v zvezi s pritožbami, ki jih prejme v skladu s tem odstavkom, in po potrebi v registru posodobi informacije o prijavljenih virih financiranja in podpore.

Člen 18

Komunikacija

1.   Komisija s komunikacijskimi dejavnostmi in kampanjami obveščanja ozavešča javnost o obstoju, ciljih in delovanju evropske državljanske pobude in tako prispeva k spodbujanju dejavne udeležbe državljanov v političnem življenju Unije.

Evropski parlament prispeva h komunikacijskim dejavnostim Komisije.

2.   Skupina organizatorjev ali Komisija lahko za komunikacijske dejavnosti in dejavnosti obveščanja o zadevni pobudi z izrecnim soglasjem podpisnika zbereta njegov elektronski naslov.

Morebitni podpisniki so obveščeni, da njihova pravica do podpore pobudi ni odvisna od tega, ali se strinjajo z zbiranjem njihovih elektronskih naslovov.

3.   Elektronski naslovi se ne smejo zbirati kot del obrazcev za izjave o podpori. Lahko se zbirajo hkrati z izjavami o podpori, če se obdelujejo ločeno.

Člen 19

Varstvo osebnih podatkov

1.   Predstavnik skupine organizatorjev je upravljavec podatkov v smislu Uredbe (EU) 2016/679 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri zbiranju izjav o podpori in elektronskih naslovov ter podatkov o sponzorjih pobude. Kadar je ustanovljena pravna oseba iz člena 5(7) te uredbe, je ta pravna oseba upravljavec podatkov.

2.   Pristojni organi, imenovani v skladu s členom 20(2) te uredbe, so upravljavci podatkov v smislu Uredbe (EU) 2016/679 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za namene preverjanja in potrjevanja izjav o podpori.

3.   Komisija je upravljavec podatkov v smislu Uredbe (EU) 2018/1725 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v registru, spletni sodelovalni platformi, centralnem sistemu spletnega zbiranja iz člena 10 te uredbe in pri zbiranju elektronskih naslovov.

4.   Osebni podatki iz obrazcev za izjave o podpori se zbirajo za izvajanje postopkov, potrebnih za varno zbiranje in shranjevanje v skladu s členi 9 do 11, za predložitev državam članicam, preverjanje in potrjevanje v skladu s členom 12 ter za potrebna preverjanja kakovosti in statistično analizo.

5.   Skupina organizatorjev in Komisija, kakor je primerno, uničita vse izjave o podpori, podpisane za pobudo, in njihove morebitne dvojnike najpozneje mesec dni po predložitvi pobude Komisiji v skladu s členom 13 ali najpozneje 21 mesecev po začetku obdobja zbiranja, kar nastopi prej. Če pa je po začetku obdobja zbiranja pobuda umaknjena, se izjave o podpori in njihovi morebitni dvojniki uničijo najpozneje mesec dni po umiku iz člena 7.

6.   Pristojni organ uniči vse izjave o podpori in njihove dvojnike najpozneje tri mesece po izdaji potrdila iz člena 12(5).

7.   Izjave o podpori za posamezno pobudo in njihovi dvojniki se lahko hranijo preko časovnih omejitev, določenih v odstavkih 5 in 6, če je to potrebno zaradi pravnih ali upravnih postopkov, ki se nanašajo na zadevno pobudo. Uničijo se najpozneje mesec dni po datumu, ko se navedeni postopki zaključijo s pravnomočno odločbo.

8.   Komisija in skupina organizatorjev uničita evidence elektronskih naslovov, zbranih v skladu s členom 18(2), najpozneje mesec dni po umiku pobude ali 12 mesecev po koncu obdobja zbiranja oziroma predložitvi pobude Komisiji. Kadar pa Komisija v skladu s členom 15(2) v sporočilu navede ukrepe, ki jih namerava izvesti, se evidence elektronskih naslovov uničijo najpozneje tri leta po objavi sporočila.

9.   Brez poseganja v njihove pravice na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725 imajo člani skupine organizatorjev pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov iz registra po dveh letih od datuma prijave zadevne pobude.

Člen 20

Pristojni organi v državah članicah

1.   Za namene člena 11 vsaka država članica imenuje enega ali več pristojnih organov, ki so odgovorni za izdajo potrdila iz člena 11(3).

2.   Za namene člena 12 vsaka država članica imenuje pristojni organ, ki je odgovoren za usklajevanje postopka preverjanja izjav o podpori in izdajanje potrdil iz člena 12(5).

3.   Države članice do 1. januarja 2020 Komisiji pošljejo imena in naslove organov, imenovanih v skladu z odstavkoma 1 in 2. Komisijo obvestijo o morebitnih spremembah teh informacij.

Komisija imena in naslove organov, imenovanih v skladu z odstavkoma 1 in 2, objavi v registru.

Člen 21

Sporočanje nacionalnih določb

1.   Države članice do 1. januarja 2020 Komisiji sporočijo posebne določbe, ki jih sprejmejo za izvajanje te uredbe.

2.   Komisija te določbe objavi v registru v jeziku sporočila držav članic v skladu z odstavkom 1.

POGLAVJE IV

DELEGIRANI IN IZVEDBENI AKTI

Člen 22

Postopek v odboru

1.   Za izvajanje člena 11(5) te uredbe Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 23

Prenos pooblastila

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24 za spremembo prilog k tej uredbi v okviru določb te uredbe, ki zadevajo te priloge.

Člen 24

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 23 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 6. junija 2019.

3.   Prenos pooblastila iz člena 23 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 23, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 25

Pregled

Komisija redno izvaja pregled delovanja evropske državljanske pobude ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe najpozneje 1. januarja 2024 in nato vsaka štiri leta. V poročila je vključena tudi najnižja starost za podporo evropskim državljanskim pobudam v državah članicah. Poročila se objavijo.

Člen 26

Razveljavitev

Uredba (EU) št. 211/2011 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2020.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 27

Prehodne določbe

Členi 5 do 9 Uredbe (EU) št. 211/2011 se še naprej uporabljajo po 1. januarju 2020 za evropske državljanske pobude, prijavljene pred 1. januarjem 2020.

Člen 28

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020.

Členi 9(4), 10, 11(5) in 20 do 24 pa se uporabljajo od začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 17. aprila 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  UL C 237, 6.7.2018, str. 74.

(2)  UL C 247, 13.7.2018, str. 62.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 9. aprila 2019.

(4)  Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi (UL L 65, 11.3.2011, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1179/2011 z dne 17. novembra 2011 o tehničnih specifikacijah za sisteme spletnega zbiranja v skladu z Uredbo (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi (UL L 301, 18.11.2011, str. 3).

(6)  UL C 355, 20.10.2017, str. 17.

(7)  2017/2024 (INL).

(8)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(9)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji (UL L 6, 11.1.2017, str. 40).

(10)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

(11)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

(12)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(13)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(14)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(15)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1501 z dne 8. septembra 2015 o interoperabilnostnem okviru v skladu s členom 12(8) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (UL L 235, 9.9.2015, str. 1).


PRILOGA I

NAJMANJŠE ŠTEVILO PODPISNIKOV IZ POSAMEZNE DRŽAVE ČLANICE

Belgija

15 771

Bolgarija

12 767

Češka

15 771

Danska

9 763

Nemčija

72 096

Estonija

4 506

Irska

8 261

Grčija

15 771

Španija

40 554

Francija

55 574

Hrvaška

8 261

Italija

54 823

Ciper

4 506

Latvija

6 008

Litva

8 261

Luksemburg

4 506

Madžarska

15 771

Malta

4 506

Nizozemska

19 526

Avstrija

13 518

Poljska

38 301

Portugalska

15 771

Romunija

24 032

Slovenija

6 008

Slovaška

9 763

Finska

9 763

Švedska

15 020

Združeno kraljestvo

54 823


PRILOGA II

POTREBNE INFORMACIJE ZA PRIJAVO POBUDE

1.

Naslov pobude z največ 100 znaki (*1);

2.

cilji pobude, na podlagi katere se Komisijo poziva k ukrepanju, z največ 1 100 znaki brez presledkov (prilagojeno povprečje na jezik (*1));

skupina organizatorjev lahko predloži prilogo o vsebini, ciljih in ozadju pobude z največ 5 000 znaki brez presledkov (prilagojeno povprečje na jezik (*1));

skupina organizatorjev lahko zagotovi dodatne informacije o vsebini, ciljih in ozadju pobude. Po želji lahko priloži tudi osnutek pravnega akta;

3.

določbe Pogodb, za katere skupina organizatorjev meni, da se nanašajo na predlagani ukrep;

4.

polna imena, poštni naslovi, državljanstva in datumi rojstva sedmih članov skupine organizatorjev, ki prebivajo v sedmih različnih državah članicah in med katerimi sta posebej označena predstavnik in njegov namestnik ter njuna elektronska naslova in telefonski številki (1);

če predstavnik in/ali njegov namestnik nista med sedmimi člani iz prvega pododstavka, njuni polni imeni, poštna naslova, državljanstvi, datuma rojstva, elektronska naslova in telefonski številki;

5.

dokumenti, ki dokazujejo pravilnost polnega imena, poštnega naslova, državljanstva in datuma rojstva vsakega izmed sedmih članov iz točke 4 ter predstavnika in njegovega namestnika, če nista med navedenimi sedmimi člani;

6.

imena drugih članov skupine organizatorjev;

7.

v primeru iz člena 5(7) Uredbe (EU) 2019/788, kadar je primerno, dokumenti, ki dokazujejo ustanovitev pravne osebe v skladu z nacionalnim pravom države članice posebej za upravljanje dane pobude, in da je član skupine organizatorjev, ki je imenovan za njenega predstavnika, pooblaščen, da deluje v imenu pravne osebe;

8.

vsi viri podpore in financiranja pobude v času prijave.

(*1)  Komisija za vse prijavljene pobude zagotovi prevod teh elementov v vse uradne jezike institucij Unije.

(1)  Javnosti bodo v spletnem registru Komisije na voljo le polna imena članov skupine organizatorjev, država prebivališča predstavnika ali, kadar je primerno, ime in država sedeža pravne osebe, elektronski naslovi kontaktnih oseb ter informacije v zvezi z viri podpore in financiranja. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da ugovarjajo objavi svojih osebnih podatkov zaradi nujnih in legitimnih razlogov, ki izhajajo iz njihovih posebnih okoliščin.


PRILOGA III

OBRAZEC ZA IZJAVO O PODPORI – del A (1)

(za države članice, ki ne zahtevajo osebne identifikacijske številke / številke osebnega dokumenta)

Vsa polja na tem obrazcu so obvezna.

VNAPREJ IZPOLNI SKUPINA ORGANIZATORJEV::

1.

Vsi podpisniki tega obrazca so državljani:

Označite samo eno državo članico na seznamu.

2.

Evidenčna številka, ki jo dodeli Evropska komisija:

3.

Datuma začetka in konca obdobja zbiranja:

4.

Spletni naslov te pobude v registru Evropske komisije:

5.

Naslov te pobude:

6.

Cilji pobude:

7.

Imeni in elektronska naslova prijavljenih kontaktnih oseb:

v primeru iz člena 5(7) Uredbe (EU) 2019/788, kadar je primerno, tudi ime in država sedeža pravne osebe]:

8.

Spletno mesto te pobude (če obstaja):

IZPOLNIJO PODPISNIKI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI:

„Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da te pobude še nisem podprl.“

Vsa imena

Priimki

PREBIVALIŠČE (2)

(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država)

Datum rojstva

Datum

PODPIS (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava o varstvu osebnih podatkov (4) za izjave o podpori, zbrane v papirni obliki ali prek individualnih sistemov spletnega zbiranja:

 

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov) bodo vaši osebni podatki, predloženi na tem obrazcu, uporabljeni le za podporo pobudi in bodo na voljo pristojnim nacionalnim organom za namene preverjanja in potrjevanja. Od skupine organizatorjev te pobude imate pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, izbris in omejitev njihove obdelave.

 

Skupina organizatorjev bo vaše podatke hranila največ mesec dni po predložitvi pobude Evropski komisiji ali 21 mesecev od začetka obdobja zbiranja, kar nastopi prej. V primeru upravnih ali pravnih postopkov se lahko vaši podatki hranijo po izteku teh rokov, in sicer do največ mesec dni po datumu zaključka teh postopkov.

 

Če menite, da so bili vaši podatki nezakonito obdelani, imate brez poseganja v vsako drugo upravno ali sodno sredstvo pravico, da kadar koli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve.

 

Predstavnik skupine organizatorjev pobude ali, kadar je primerno, pravna oseba, ki jo je ustanovil, je upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, s katerim oziroma katero lahko vzpostavite stik s pomočjo podatkov na tem obrazcu.

 

Kontaktni podatki uradne osebe za varstvo podatkov (če obstaja) so na voljo na spletnem mestu te pobude v registru Evropske komisije, kot je navedeno v točki 4 tega obrazca.

 

Kontaktni podatki nacionalnega organa, ki bo vaše osebne podatke prejel in obdelal, in kontaktni podatki nacionalnih organov za varstvo podatkov so na voljo na: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sl.

Izjava o varstvu osebnih podatkov za izjave o podpori, zbrane na spletu prek centralnega sistema spletnega zbiranja:

 

V skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 in Uredbo (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov) bodo vaši osebni podatki, predloženi na tem obrazcu, uporabljeni le za podporo pobudi in bodo na voljo pristojnim nacionalnim organom za namene preverjanja in potrjevanja. Od Evropske komisije in predstavnika skupine organizatorjev pobude oziroma, kadar je primerno, pravne osebe, ki jo je ustanovil, imate pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, izbris in omejitev njihove obdelave.

 

Evropska komisija bo vaše podatke hranila največ mesec dni po predložitvi pobude Evropski komisiji ali 21 mesecev od začetka obdobja zbiranja, kar nastopi prej. V primeru upravnih ali pravnih postopkov se lahko vaši podatki hranijo po izteku teh rokov, in sicer do največ mesec dni po datumu zaključka teh postopkov.

 

Če menite, da so bili vaši podatki nezakonito obdelani, imate brez poseganja v vsako drugo upravno ali sodno sredstvo pravico, da kadar koli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve.

 

Evropska komisija in predstavnik skupine organizatorjev oziroma, kadar je primerno, pravna oseba, ki jo je ustanovil, sta skupna upravljavca v smislu Uredbe (EU) 2018/1725 in Splošne uredbe o varstvu podatkov, nanju se je mogoče obrniti z uporabo podatkov, ki so navedeni na tem obrazcu.

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov skupine organizatorjev (če obstaja) so na voljo na spletnem naslovu te pobude v registru Evropske komisije, kot je navedeno v točki 4 tega obrazca.

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov Evropske komisije, nacionalnega organa, ki bo vaše osebne podatke prejel in obdelal, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in kontaktni podatki nacionalnih organov za varstvo podatkov so na voljo na: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sl.

OBRAZEC ZA IZJAVO O PODPORI – del B (5)

(za države članice, ki zahtevajo osebno identifikacijsko številko /številko osebnega dokumenta)

Vsa polja na tem obrazcu so obvezna.

VNAPREJ IZPOLNI SKUPINA ORGANIZATORJEV:

1.

Vsi podpisniki tega obrazca so državljani:

Označite samo eno državo članico na seznamu.

Za osebne identifikacijske številke/številke osebnih dokumentov, od katerih je treba eno navesti, glej spletno mesto Evropske komisije za evropsko državljansko pobudo.

2.

Evidenčna številka, ki jo dodeli Evropska komisija:

3.

Datuma začetka in konca obdobja zbiranja:

4.

Spletni naslov te pobude v registru Evropske komisije:

5.

Naslov te pobude:

6.

Cilji pobude:

7.

Imeni in elektronska naslova prijavljenih kontaktnih oseb:

[v primeru iz člena 5(7) Uredbe (EU) 2019/788, kadar je primerno, tudi ime in država sedeža pravne osebe]:

8.

Spletno mesto te pobude (če obstaja):

IZPOLNIJO PODPISNIKI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI:

„Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da te pobude še nisem podprl.“

Vsa imena

Priimki

OSEBNA identifikacijska ŠTEVILKA/ŠTEVILKA OSEBNEGA DOKUMENTA

Vrsta osebne identifikacijske številke ali dokumenta

Datum

Podpis (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava o varstvu osebnih podatkov (7) za izjave o podpori, zbrane v papirni obliki ali prek individualnih sistemov spletnega zbiranja:

 

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov) bodo vaši osebni podatki, predloženi na tem obrazcu, uporabljeni le za podporo pobudi in bodo na voljo pristojnim nacionalnim organom za namene preverjanja in potrjevanja. Od skupine organizatorjev te pobude imate pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, izbris in omejitev njihove obdelave.

 

Skupina organizatorjev bo vaše podatke hranila največ mesec dni po predložitvi pobude Evropski komisiji ali 21 mesecev od začetka obdobja zbiranja, kar nastopi prej. V primeru upravnih ali pravnih postopkov se lahko vaši podatki hranijo po izteku teh rokov, in sicer do največ mesec dni po datumu zaključka teh postopkov.

 

Če menite, da so bili vaši podatki nezakonito obdelani, imate brez poseganja v vsako drugo upravno ali sodno sredstvo pravico, da kadar koli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve.

 

Predstavnik skupine organizatorjev pobude ali, kadar je primerno, pravna oseba, ki jo je ustanovil, je upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, s katerim oziroma katero lahko vzpostavite stik s pomočjo podatkov na tem obrazcu.

 

Kontaktni podatki uradne osebe za varstvo podatkov (če obstaja) so na voljo na spletnem mestu te pobude v registru Evropske komisije, kot je navedeno v točki 4 tega obrazca.

 

Kontaktni podatki nacionalnega organa, ki bo vaše osebne podatke prejel in obdelal, in kontaktni podatki nacionalnih organov za varstvo podatkov so na voljo na: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sl.

Izjava o varstvu osebnih podatkov za izjave o podpori, zbrane na spletu prek centralnega sistema spletnega zbiranja:

 

V skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 in Uredbo (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov) bodo vaši osebni podatki, predloženi na tem obrazcu, uporabljeni le za podporo pobudi in bodo na voljo pristojnim nacionalnim organom za namene preverjanja in potrjevanja. Od Evropske komisije in predstavnika skupine organizatorjev pobude ali, kadar je primerno, pravne osebe, ki jo je ustanovil, imate pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, izbris in omejitev njihove obdelave.

 

Evropska komisija bo vaše podatke hranila največ mesec dni po predložitvi pobude Evropski komisiji ali 21 mesecev od začetka obdobja zbiranja, kar nastopi prej. V primeru upravnih ali pravnih postopkov se lahko vaši podatki hranijo po izteku teh rokov, in sicer do največ mesec dni po datumu zaključka teh postopkov.

 

Če menite, da so bili vaši podatki nezakonito obdelani, imate brez poseganja v vsako drugo upravno ali sodno sredstvo pravico, da kadar koli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve.

 

Evropska komisija in predstavnik skupine organizatorjev pobude ali, kadar je primerno, pravna oseba, ki jo je ustanovil, sta skupna upravljavca v smislu Uredbe (EU) 2018/1725 in Splošne uredbe o varstvu podatkov, nanju se je mogoče obrniti z uporabo podatkov, ki so navedeni na tem obrazcu.

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov skupine organizatorjev (če obstaja) so na voljo na spletnem naslovu te pobude v registru Evropske komisije, kot je navedeno v točki 4 tega obrazca.

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov Evropske komisije, nacionalnega organa, ki bo vaše osebne podatke prejel in obdelal, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in kontaktni podatki nacionalnih organov za varstvo podatkov so na voljo na: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sl.


(1)  Obrazec mora biti natisnjen na enem listu. Skupina organizatorjev lahko uporabi obojestranski tisk. Za namen nalaganja izjav o podpori, zbranih v papirni obliki, v centralni sistem spletnega zbiranja se uporabi koda, ki jo da na voljo Evropska komisija.

(2)  Nemški državljani, ki prebivajo zunaj države, le v primeru, če so registrirali svoje trenutno stalno prebivališče na pristojnem nemškem diplomatskem predstavništvu v tujini.

(3)  Podpis ni obvezen, če se obrazec posreduje na spletu prek centralnega sistema spletnega zbiranja iz člena 10 Uredbe (EU) 2019/788 ali individualnega sistema spletnega zbiranja iz člena 11 navedene uredbe.

(4)  Odvisno od načina zbiranja se uporabi le ena od obeh predlaganih različic izjave o varstvu osebnih podatkov.

(5)  Obrazec mora biti natisnjen na enem listu. Skupina organizatorjev lahko uporabi obojestranski tisk. Za namen nalaganja izjav o podpori, zbranih v papirni obliki, v centralni sistem spletnega zbiranja se uporabi koda, ki jo da na voljo Evropska komisija.

(6)  Podpis ni obvezen, če se obrazec posreduje na spletu prek centralnega sistema spletnega zbiranja iz člena 10 Uredbe (EU) 2019/788 ali individualnega sistema spletnega zbiranja iz člena 11 navedene uredbe.

(7)  Odvisno od načina zbiranja se uporabi le ena od obeh predlaganih različic izjave o varstvu osebnih podatkov.


PRILOGA IV

OBRAZEC, KI POTRJUJE SKLADNOST SISTEMA SPLETNEGA ZBIRANJA Z UREDBO (EU) 2019/788 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Z DNE 17. APRILA 2019 O EVROPSKI DRŽAVLJANSKI POBUDI

… (ime pristojnega organa) iz … (ime države članice) potrjuje, da je individualni sistem spletnega zbiranja … (spletni naslov), uporabljen za zbiranje izjav o podpori … (naslov pobude) z evidenčno številko … (evidenčna številka pobude), skladen z ustreznimi določbami Uredbe (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi.

Datum, podpis in uradni žig pristojnega organa:


PRILOGA V

OBRAZEC ZA PREDLOŽITEV IZJAV O PODPORI PRISTOJNIM ORGANOM DRŽAV ČLANIC

1.

Polna imena, poštna naslova in elektronska naslova kontaktnih oseb (predstavnika skupine organizatorjev in njegovega namestnika) ali pravne osebe, ki upravlja pobudo, in njenega zastopnika:

2.

Naslov pobude:

3.

Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija:

4.

Datum prijave:

5.

Število podpisnikov, ki so državljani (ime države članice):

6.

Skupno število zbranih izjav o podpori:

7.

Število držav članic, v katerih je prag dosežen:

8.

Priloge:

(Priložite vse izjave o podpori podpisnikov, ki so državljani zadevne države članice.

Po potrebi priložite ustrezno potrdilo o tem, da je individualni sistem spletnega zbiranja skladen z Uredbo (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi.)

9.

Izjavljam, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da so bile izjave o podpori zbrane v skladu s členom 9 Uredbe (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi.

10.

Datum in podpis ene od kontaktnih oseb (predstavnika/namestnika (1)) ali zastopnika pravne osebe:

(1)  Neustrezno prečrtajte.


PRILOGA VI

POTRDILO O ŠTEVILU VELJAVNIH IZJAV O PODPORI, ZBRANIH ZA …. (IME DRŽAVE ČLANICE)

… (ime pristojnega organa) iz … (ime države članice) po opravljenem ustreznem preverjanju iz člena 12 Uredbe (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi potrjuje, da je v skladu z določbami navedene uredbe veljavnih … (število veljavnih izjav o podpori) izjav o podpori pobudi z evidenčno številko … (evidenčna številka pobude).

Datum, podpis in uradni žig


PRILOGA VII

OBRAZEC ZA PREDLOŽITEV POBUDE EVROPSKI KOMISIJI

1.

Naslov pobude:

2.

Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija:

3.

Datum prijave:

4.

Število prejetih veljavnih izjav o podpori (biti jih mora najmanj milijon):

5.

Število podpisnikov, ki so jih potrdile države članice:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Število podpisnikov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

SKUPAJ

Število podpisnikov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Polna imena, poštna naslova in elektronska naslova kontaktnih oseb (predstavnika skupine organizatorjev in njegovega namestnika) (1) ali pravne osebe, ki upravlja pobudo, in njenega zastopnika:

7.

Navedba vseh virov podpore in financiranja pobude, vključno z višino finančne podpore v času predložitve:

8.

Izjavljam, da so podatki na tem obrazcu pravilni ter da so bili izvedeni vsi ustrezni postopki in izpolnjeni vsi ustrezni pogoji iz Uredbe (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi.

Datum in podpis ene od kontaktnih oseb (predstavnika/namestnika (2)) ali zastopnika pravne osebe:

9.

Priloge: (Priložite vsa potrdila)

(1)  Javnosti bodo v spletnem registru Komisije na voljo le polna imena članov skupine organizatorjev, država prebivališča predstavnika ali, kadar je primerno, ime in država sedeža pravne osebe, elektronski naslovi kontaktnih oseb ter informacije v zvezi z viri podpore in financiranja. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da ugovarjajo objavi svojih osebnih podatkov zaradi nujnih legitimnih razlogov, ki izhajajo iz njihovih posebnih okoliščin.

(2)  Neustrezno prečrtajte.


Top