EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0776

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/776 z dne 16. maja 2019 o spremembi uredb Komisije (EU) št. 321/2013, (EU) št. 1299/2014, (EU) št. 1301/2014, (EU) št. 1302/2014, (EU) št. 1303/2014, (EU) 2016/919 ter Izvedbenega sklepa Komisije 2011/665/EU v zvezi z uskladitvijo z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter izvajanjem posebnih ciljev, določenih v Delegiranem sklepu Komisije (EU) 2017/1474 (Besedilo velja za EGP.)

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 108–311 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/776/oj

27.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 139/108


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/776

z dne 16. maja 2019

o spremembi uredb Komisije (EU) št. 321/2013, (EU) št. 1299/2014, (EU) št. 1301/2014, (EU) št. 1302/2014, (EU) št. 1303/2014, (EU) 2016/919 ter Izvedbenega sklepa Komisije 2011/665/EU v zvezi z uskladitvijo z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter izvajanjem posebnih ciljev, določenih v Delegiranem sklepu Komisije (EU) 2017/1474

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (1) ter zlasti člena 5(11) in člena 48(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 19 Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta (2) mora Agencija Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) na Komisijo nasloviti priporočila o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost (v nadaljnjem besedilu: TSI) in njihovi reviziji ter zagotoviti, da so TSI prilagojene tehničnemu napredku, tržnim trendom in socialnim zahtevam.

(2)

TSI bi bilo treba spremeniti, da bi se navedle določbe, ki se uporabljajo za obstoječe podsisteme in vozila, zlasti v primeru njihove nadgradnje in obnove, ter da bi se navedli parametri vozil in fiksnih podsistemov, ki jih mora preveriti prevoznik v železniškem prometu, da se zagotovi skladnost med vozili in progami, na katerih naj bi vozila obratovala, ter postopki, ki se uporabljajo za preverjanje teh parametrov po izdaji dovoljenja za dajanje vozila na trg in pred prvo uporabo vozila.

(3)

V Delegiranem sklepu Komisije (EU) 2017/1474 (3) so določeni posebni cilji za pripravo, sprejetje in pregled TSI. Komisija je 22. septembra 2017 od Agencije zahtevala, naj pripravi priporočila o izvedbi več navedenih ciljev.

(4)

V skladu s Sklepom (EU) 2017/1474 bi bilo treba TSI pregledati, da bi se upošteval razvoj železniškega sistema Unije v zvezi z raziskovalnimi in inovacijskimi dejavnostmi ter posodobili sklici na standarde.

(5)

Poleg tega bi bilo treba TSI pregledati, da bi se rešila preostala odprta vprašanja. Rešiti bi bilo treba zlasti odprta vprašanja v zvezi s specifikacijami za projektiranje tira, ki je združljivo z uporabo zavor na vrtinčne tokove, in najmanjšim faktorjem za prometne kode iz Uredbe Komisije (EU) št. 1299/2014 (4). Rešiti bi bilo treba tudi odprta vprašanja v zvezi z aerodinamičnimi učinki, pasivno varnostjo, sistemi s spremenljivo tirno širino in zavornimi sistemi iz Uredbe Komisije (EU) št. 1302/2014 (5). Rešiti bi bilo treba odprta vprašanja v zvezi s specifikacijami o preskusnih pogojih za preskuse na tirih in sistemi s spremenljivo tirno širino iz Uredbe Komisije (EU) št. 321/2013 (6).

(6)

V Sklepu (EU) 2017/1474 so določeni tudi posebni cilji za TSI v zvezi s podsistemom „tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila“ in TSI v zvezi s podsistemom „železniški vozni park – tovorni vagoni“. Zlasti bi bilo treba pregledati določbe v zvezi s samodejnimi sistemi s spremenljivo tirno širino, hkrati pa olajšati dostop do potniških vagonov, izdajanje dovoljenj za potniška vozila na širokih področjih uporabe in sestavljanje potniških vlakov.

(7)

Nekatere komponente, pri katerih bi lahko ena sama okvara neposredno povzročila hudo nesrečo, so bistvene za varnost železniškega sistema in bi jih bilo treba za vsak primer posebej označiti kot „pomembne za varnost“. Proizvajalec bi moral v dokumentaciji o vzdrževanju vozila navesti komponente, pomembne za varnost.

(8)

Naložbe v opremo ob progi in na vozilu bi morale biti zavarovane z zagotovitvijo združljivosti in stabilnosti specifikacij evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS), s čimer bi se zagotovila pravna in tehnična varnost, da enota ERTMS na vozilu, skladna z osnovno konfiguracijo 3, lahko varno in z zadovoljivo stopnjo učinkovitosti deluje na skladni progi ERTMS. Za sledenje tehnološkemu napredku in spodbujanje posodobitve, na primer s spremembami ERTMS, usmerjenimi v prihodnost, kot je opredeljeno v poročilu Agencije o dolgoročnejši perspektivi ERTMS (ERA-REP-150), bi bilo treba pod določenimi pogoji omogočiti njihovo izvajanje. Če Agencija osnutke specifikacij sprememb ERTMS, usmerjenih v prihodnost, izda pred predvideno pravno objavo leta 2022, bi morali dobavitelji in zgodnji izvajalci specifikacije uporabiti v njihovi pilotni fazi, če lahko enota na vozilu, skladna z osnovno konfiguracijo 3, varno vozi na kateri koli infrastrukturi, na kateri se izvajajo take rešitve.

(9)

Na podlagi raziskovalnega in inovacijskega dela Skupnega podjetja Shift2Rail v zvezi z arhitekturo sistema si Agencija z delom v zvezi s spremembami, ki so usmerjene v prihodnost in se nanašajo na razvoj sistema radijske komunikacije, prizadeva predlagati rešitve, ki bi omogočale neodvisno upravljanje življenjskega cikla za sistem radijske komunikacije in sistem zaščite vlaka, hkrati pa olajšale integracijo novega sistema radijske komunikacije v opremo evropskega sistema za nadzor vlakov (European Train Control System – ETCS) na vozilu, ki je skladna s tretjim sklopom specifikacij iz preglednice 2.3 v Prilogi A k Uredbi Komisije (EU) 2016/919 (7).

(10)

Tudi z uspešno zaključenim postopkom certificiranja ni mogoče vedno izključiti možnosti, da pri interakciji podsistemov vodenje-upravljanje in signalizacija na vozilu in ob progi v določenih pogojih eden od teh podsistemov večkrat zapored ne deluje ali ne deluje, kot je predvideno. Razlog za to so lahko uporaba različne nacionalne opreme za vodenje-upravljanje in signalizacijo (npr. postavljalnice), projektantski in operativni predpisi, pomanjkljivosti v specifikacijah, različne razlage, napake pri zasnovi ali napačno nameščena oprema. Zato so morda potrebna preverjanja, da se dokaže tehnična združljivost podsistemov vodenje-upravljanje in signalizacija na območju uporabe vozila. Zahtevo po teh preverjanjih bi bilo treba obravnavati kot začasen ukrep za povečanje zaupanja v tehnično združljivost podsistemov. Poleg tega bi bilo treba v Uredbi (EU) 2016/919 določiti postopek za navedena preverjanja. Predvsem bi morala biti načela, ki veljajo za navedena preverjanja, pregledna, z njimi pa bi se morali postaviti temelji za nadaljnjo harmonizacijo. Prednostno bi bilo treba obravnavati možnost izvajanja navedenih preverjanj v laboratoriju z uporabo konfiguracije ob progi, ki jo da na voljo upravljavec infrastrukture.

(11)

Da bi se čim bolj omejila preverjanja, bi morala vsaka država članica spodbujati harmonizacijo znotraj svoje infrastrukture. V skladu s tem načelom bi morala posamezna država članica zahtevati samo en sklop preverjanj združljivosti za radijsko komunikacijo (eno za prenos govora in eno za prenos podatkov), če je ta sploh potreben.

(12)

V najkrajšem možnem času bi bilo treba obravnavati ukrepe za povečanje zaupanja v tehnično združljivost ter zmanjšanje in odpravo preskusov ali preverjanj tehnične združljivosti enot na vozilu in različnih naprav evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa ob progi. Zato bi morala Agencija oceniti osnovne tehnične razlike ter opredeliti ukrepe, potrebne za odpravo preskusov ali preverjanj tehnične združljivosti enot na vozilu in različnih naprav ob progi.

(13)

Z nekaterimi TSI se lahko določijo prehodni ukrepi, da bi se ohranila konkurenčnost železniškega sektorja in preprečili nepotrebni stroški, ki jih povzročijo prepogoste spremembe pravnega okvira. Taki prehodni ukrepi veljajo za pogodbe med izvajanjem in projekte, ki so na datum začetka uporabe zadevne TSI v poznejši fazi razvoja. Dokler se ti prehodni ukrepi uporabljajo, naj zahtevki za uporabo člena 7(1) Direktive 2016/797 ne bi bili potrebni. Po izteku veljavnosti teh prehodnih ukrepov bi morali vložniki, ki zahtevajo neuporabo TSI ali dela TSI, to storiti v skladu s členom 7(1) Direktive (EU) 2016/797. Vendar bi morali taki zahtevki samo v ustrezno utemeljenih primerih temeljiti na členu 7(1)(a) Direktive 2016/797.

(14)

V Direktivi (EU) 2016/797 in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/545 (8) je določeno, da ima Agencija vlogo subjekta za izdajo dovoljenj. Poleg tega je v Izvedbeni uredbi (EU) 2018/545 določen postopek, ki se uporablja v primeru spremembe obstoječega tipa vozila, zlasti za ustvarjanje izvedenk tipa vozila in izvedenk variante tipa vozila. Vlogo Agencije pri registraciji podatkov v evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil (European register of authorised types of railway vehicles – ERATV) ter naloge subjektov za izdajo dovoljenj v zvezi z izvedenkami tipa vozila in izvedenkami variante tipa vozila bi bilo treba ustrezno prilagoditi.

(15)

V uredbah (EU) št. 321/2013, (EU) št. 1302/2014 in (EU) 2016/919 bi se morale upoštevati spremembe postopka za dajanje mobilnih podsistemov na trg, kot so določene v členih od 20 do 26 Direktive (EU) 2016/797. Zato bi bilo treba z navedenimi TSI našteti osnovne konstrukcijske značilnosti, uporabljene za opredelitev tipa vozila, ter določiti zahteve v zvezi s spremembami, ki vplivajo nanje. Seznam parametrov ERATV bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(16)

V skladu s Sklepom (EU) 2017/1474 bi bilo treba s TSI navesti, ali je treba organe za ocenjevanje skladnosti, ki so bili že priglašeni na podlagi prejšnje različice TSI, znova priglasiti in ali bi bilo treba uporabiti poenostavljen postopek priglasitve. S to uredbo se uvedejo omejene spremembe, ponovna priglasitev organov, ki so bili že priglašeni na podlagi prejšnje različice TSI, pa ne bi smela biti potrebna.

(17)

S to uredbo se spremenijo TSI, da bi se nadalje dosegla interoperabilnost železniškega sistema Unije, izboljšal in razvil mednarodni železniški promet, podprlo postopno oblikovanje notranjega trga ter dopolnile TSI zaradi zajetja bistvenih zahtev. Na podlagi Uredbe bo mogoče izpolniti cilje in bistvene zahteve Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) in Direktive (EU) 2016/797. Zato bi se morala ta uredba neposredno uporabljati v vseh državah članicah, vključno s tistimi, ki so v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 Agencijo in Komisijo uradno obvestile, da so podaljšale obdobje za prenos in bodo najpozneje do 15. junija 2020 še naprej uporabljale Direktivo 2008/57/ES. Priglašeni organi, ki opravljajo naloge v skladu z Direktivo 2008/57/ES v državah članicah, ki so podaljšale obdobje za prenos, bi morali imeti možnost, da izdajo potrdilo ES v skladu s to uredbo, dokler se Direktiva 2008/57/ES uporablja v državi članici, kjer imajo sedež.

(18)

Agencija je 17. decembra 2015, 6. januarja 2016 in 14. novembra 2017 izdala tri priporočila o spremembi Uredbe (EU) št. 1302/2014 v zvezi s pogoji, pod katerimi se dovoljenje za dajanje na trg ne omeji na posebna nacionalna omrežja, reševanjem odprtih vprašanj, zahtevami v zvezi s komponentami, pomembnimi za varnost, in revizijo določb o samodejnih sistemih s spremenljivo tirno širino.

(19)

Agencija je 11. aprila 2016 izdala priporočilo o spremembi Uredbe (EU) št. 321/2013 v zvezi z reševanjem odprtih vprašanj.

(20)

Agencija je 4. oktobra 2017 izdala priporočilo o spremembi Uredbe (EU) št. 1299/2014 v zvezi z reševanjem odprtih vprašanj.

(21)

Agencija je 19. julija 2018 izdala priporočilo o spremembi uredb (EU) št. 321/2013 in (EU) št. 1302/2014 ter Izvedbenega sklepa Komisije 2011/665/EU (10) v zvezi s spremembami postopka za dajanje mobilnih podsistemov na trg, vključno s preverjanjem skladnosti med vozilom in progo po izdaji dovoljenja za vozilo in pred prvo uporabo dovoljenih vozil ter določbami, ki se uporabljajo za obstoječe podsisteme in vozila, zlasti v primeru njihove nadgradnje in obnove.

(22)

Agencija je 19. oktobra 2018 izdala priporočilo o spremembi Uredbe (EU) 2016/919 v zvezi s spremembami postopka za dajanje mobilnih podsistemov na trg, vključno s preverjanjem skladnosti med vozilom in progo pred prvo uporabo dovoljenih vozil ter določbami, ki se uporabljajo za obstoječe podsisteme in vozila, zlasti v primeru njihove nadgradnje in obnove.

(23)

Agencija je 15. novembra 2018 izdala priporočilo o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2014 v zvezi s spremembami za uskladitev navedene uredbe z Direktivo (EU) 2016/797.

(24)

Agencija je 29. novembra 2018 izdala priporočilo o spremembi uredb (EU) št. 1299/2014 in (EU) št. 1301/2014 v zvezi s spremembami za uskladitev navedenih uredb z Direktivo (EU) 2016/797.

(25)

Zato bi bilo treba Uredbo (EU) št. 321/2013, Uredbo (EU) št. 1299/2014, Uredbo (EU) št. 1301/2014, Uredbo (EU) št. 1302/2014, Uredbo (EU) št. 1303/2014, Uredbo (EU) 2016/919 in Izvedbeni sklep 2011/665/EU ustrezno spremeniti.

(26)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 51(1) Direktive (EU) 2016/797 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 321/2013 se spremeni:

(1)

v členu 2(1) se besedilo „točki 2.7 Priloge II k Direktivi 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „točki 2.7 Priloge II k Direktivi (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (*)

(*)

Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).“;

(2)

v členu 3 se drugi pododstavek spremeni:

(a)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

če je obnovljen ali nadgrajen v skladu z oddelkom 7.2.2 Priloge k tej uredbi,“;

(b)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

v zvezi z oznako ‚GE‘, kot je prikazana v točki 5 Dodatka C k Prilogi, lahko vagoni iz obstoječega voznega parka, ki so odobreni v skladu z Odločbo Komisije 2006/861/ES, kot je bila spremenjena z Odločbo 2009/107/ES, ali Odločbo Komisije 2006/861/ES, kot je bila spremenjena z Odločbo 2009/107/ES in Sklepom 2012/464/EU, in ki izpolnjujejo pogoje iz točke 7.6.4 Odločbe 2009/107/ES, to oznako ‚GE‘ prejmejo brez dodatnega ocenjevanja, ki ga izvede tretja stran, ali novega dovoljenja za dajanje na trg. Uporaba te oznake na vagonih, ki že obratujejo, ostaja v pristojnosti prevoznikov v železniškem prometu.“;

(3)

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   V zvezi z ‚odprtimi točkami‘ iz Dodatka A so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za preverjanje bistvenih zahtev Direktive (EU) 2016/797, določeni z nacionalnimi predpisi, veljavnimi v državi članici, ki je del območja uporabe vozil, zajetih s to uredbo.“;

(b)

točka (c) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„(c)

informacije o organih, imenovanih za izvajanje postopkov za ocenjevanje skladnosti in verifikacijo v zvezi z odprtimi točkami.“;

(4)

člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   V zvezi s posebnimi primeri v oddelku 7.3 Priloge so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za preverjanje bistvenih zahtev Direktive (EU) 2016/797, določeni v oddelku 7.3 Priloge ali z nacionalnimi predpisi, veljavnimi v državi članici, ki je del področja uporabe vozil, zajetih s to uredbo.“;

(b)

točka (c) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„(c)

organih, ki so imenovani za izvajanje postopkov za ocenjevanje skladnosti in verifikacijo za nacionalne predpise v zvezi s posebnimi primeri iz točke 7.3 Priloge.“;

(5)

člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za podsistem, ki vsebuje komponente interoperabilnosti brez ES-izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo, se potrdilo ES o verifikaciji lahko izda v prehodnem obdobju, ki se konča 1. januarja 2024, če so izpolnjene določbe iz oddelka 6.3 Priloge.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Izdelava ali nadgradnja/obnova podsistema, ki uporablja necertificirane komponente interoperabilnosti, se zaključi v prehodnem obdobju iz odstavka 1, vključno z dajanjem na trg.“;

(c)

v točki (b) odstavka 3 se besedilo „člena 18 Direktive 2004/49/ES“ nadomesti z besedilom „člena 19 Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta (*)

(*)

Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102).“;

(d)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Po preteku prehodnega obdobja, ki se konča 1. januarja 2015, so na novo izdelane komponente interoperabilnosti ‚signali za sklep‘ zajete v zahtevani ES-izjavi o skladnosti.“;

(6)

člen 8a se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ne glede na določbe oddelka 6.3 Priloge se lahko izda potrdilo ES o verifikaciji za podsistem, ki vsebuje komponente, ki ustrezajo komponenti interoperabilnosti ‚torni element za zavornjake, ki delujejo na vozni površini kolesa‘, za katero ni bila pridobljena ES-izjava o skladnosti v prehodnem obdobju, ki se konča 1. januarja 2024, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

komponenta je bila izdelana pred datumom začetka uporabe te uredbe in

(b)

komponenta interoperabilnosti se uporablja v podsistemu, ki je bil odobren in dan na trg v vsaj eni državi članici že pred datumom začetka uporabe te uredbe.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Izdelava, nadgradnja ali obnova podsistema, ki uporablja necertificirane komponente interoperabilnosti, se vključno z izdajo dovoljenja za dajanje na trg zaključi pred iztekom prehodnega obdobja iz odstavka 1.“;

(c)

v točki (b) odstavka 3 se besedilo „člena 18 Direktive 2004/49/ES“ nadomesti z besedilom „člena 19 Direktive (EU) 2016/798“;

(7)

člen 8c se spremeni:

(a)

točka (b) odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

„(b)

komponenta interoperabilnosti se uporablja v podsistemu, ki je bil odobren in dan na trg v vsaj eni državi članici že pred iztekom njene odobritve.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Izdelava, nadgradnja ali obnova podsistema, ki uporablja necertificirane komponente interoperabilnosti, se vključno z izdajo dovoljenja za dajanje na trg zaključi pred iztekom prehodnega obdobja iz odstavka 1.“;

(c)

v točki (b) odstavka 3 se besedilo „člena 18 Direktive 2004/49/ES“ nadomesti z besedilom „člena 19 Direktive (EU) 2016/798“;

(8)

člen 9 se spremeni:

„Šteje se, da izjava o verifikaciji in/ali skladnosti s tipom novega vozila, določena v skladu z Odločbo 2006/861/ES, velja do konca prehodnega obdobja, ki se konča 1. januarja 2017.“;

(9)

člen 10a se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se besedilo „členom 6 Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členom 5 Direktive (EU) 2016/797“;

(b)

v odstavku 5 se besedilo „Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „Direktive (EU) 2016/797“;

(10)

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (EU) št. 1299/2014 se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se besedilo „točki 2.1 Priloge I k Direktivi 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „točki 2.1 Priloge II k Direktivi (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (*)

(*)

Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).“;

(b)

v odstavku 3 se besedilo „členom 20 Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členom 18 Direktive (EU) 2016/797“;

(c)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   TSI se uporablja za omrežje železniškega sistema Unije, kot je opisano v Prilogi I k Direktivi (EU) 2016/797, razen za primere iz člena 1(3) in (4) Direktive (EU) 2016/797.“;

(2)

člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za vidike, ki so navedeni kot ‚odprte točke‘ v Dodatku R k Prilogi k tej uredbi, so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za verifikacijo bistvenih zahtev iz Priloge III k Direktivi (EU) 2016/797, določeni z nacionalnimi predpisi v uporabi v državi članici, ki odobri začetek obratovanja zadevnega podsistema iz te uredbe.“;

(b)

točka (c) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„(c)

informacije o organih, imenovanih za izvajanje postopkov za ocenjevanje skladnosti in verifikacijo v zvezi z odprtimi točkami.“;

(3)

člen 4 se spremeni:

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za posebne primere, navedene v oddelku 7.7 Priloge, so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za verifikacijo bistvenih zahtev iz Priloge III k Direktivi (EU) 2016/797, določeni v oddelku 7.7 Priloge ali z nacionalnimi predpisi v uporabi v državi članici, ki odobri začetek obratovanja zadevnega podsistema iz te uredbe.“;

(4)

točka (c) odstavka 2 člena 4 se nadomesti z naslednjim:

„(c)

informacije o organih, imenovanih za izvajanje postopkov za ocenjevanje skladnosti in verifikacijo za nacionalne predpise v zvezi s posebnimi primeri iz točke 7.7 Priloge.“;

(5)

člen 7(3) se spremeni:

(a)

v točki (a) se besedilo „členom 18 Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členom 15 Direktive (EU) 2016/797“;

(b)

v točki (b) se besedilo „členom 16(2)(c) Direktive 2004/49/ES“ oziroma „člena 18 Direktive 2004/49/ES“ nadomesti z besedilom „členom 16(2)(d) Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta (*)

(*)

Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102).“

oziroma „člena 19 Direktive (EU) 2016/798“;

(6)

v členu 9 se odstavek 2 črta;

(7)

člen 10 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se besedilo „členom 6 Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členom 5 Direktive (EU) 2016/797“;

(b)

v odstavku 5 se besedilo „Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „Direktive (EU) 2016/797“;

(8)

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Uredba (EU) št. 1301/2014 se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se besedilo „točki 2.2 Priloge II k Direktivi 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „točki 2.2 Priloge II k Direktivi (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (*)

(*)

Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).“;

(b)

v odstavku 3 se besedilo „členom 20 Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členom 18 Direktive (EU) 2016/797“;

(c)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   TSI se uporablja za omrežje železniškega sistema Unije, kot je opisano v Prilogi I k Direktivi (EU) 2016/797, razen za primere iz člena 1(3) in (4) Direktive (EU) 2016/797.“;

(2)

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   V zvezi s posebnimi primeri, navedenimi v oddelku 7.4.2 Priloge, so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za verifikacijo izpolnjevanja bistvenih zahtev iz Priloge III k Direktivi (EU) 2016/797, določeni v oddelku 7.4.2 Priloge ali z nacionalnimi predpisi v uporabi v državi članici, ki odobri začetek obratovanja zadevnega podsistema iz te uredbe.“;

(b)

točka (c) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„(c)

informacije o organih, imenovanih za izvajanje postopkov za ocenjevanje skladnosti in verifikacijo za nacionalne predpise v zvezi s posebnimi primeri iz točke 7.4.2 Priloge.“;

(3)

člen 7(3) se spremeni:

(a)

v točki (a) se besedilo „členom 18 Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členom 15 Direktive (EU) 2016/797“;

(b)

v točki (b) se besedilo „členom 16(2)(c) Direktive 2004/49/ES“ oziroma „člena 18 Direktive 2004/49/ES“ nadomesti z besedilom „členom 16(2)(d) Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta (*)

(*)

Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102).“

oziroma „člena 19 Direktive (EU) 2016/798“;

(4)

v členu 9 se odstavek 2 črta;

(5)

člen 10 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se besedilo „členom 6 Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členom 5 Direktive (EU) 2016/797“;

(b)

v odstavku 5 se besedilo „Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „Direktive (EU) 2016/797“;

(6)

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 4

Uredba (EU) št. 1302/2014 se spremeni:

(1)

v členu 2(1) se besedilo „točki 2.7 Priloge II k Direktivi 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „točki 2.7 Priloge II k Direktivi (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (*)

(*)

Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).“;

(2)

v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   TSI se ne uporablja za obstoječa tirna vozila železniškega sistema v Uniji, ki 1. januarja 2015 že obratujejo na celotnem omrežju ali delu omrežja katere koli države članice, razen za tirna vozila, ki se obnavljajo ali nadgrajujejo v skladu z oddelkom 7.1.2 Priloge.“;

(3)

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za vidike, ki so navedeni kot ‚odprte točke‘ v Dodatku I k Prilogi, so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za verifikacijo bistvenih zahtev iz Priloge III k Direktivi (EU) 2016/797, določeni z nacionalnimi predpisi, veljavnimi v državah članicah, ki so del področja uporabe vozil, zajetih s to uredbo.“;

(b)

točka (c) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„(c)

informacije o organih, imenovanih za izvajanje postopkov za ocenjevanje skladnosti in verifikacijo v zvezi z odprtimi točkami.“;

(4)

člen 5 se spremeni:

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   V zvezi s posebnimi primeri, navedenimi v oddelku 7.3 Priloge, so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za verifikacijo bistvenih zahtev iz Priloge III k Direktivi (EU) 2016/797, določeni v oddelku 7.3 Priloge ali z nacionalnimi predpisi, veljavnimi v državah članicah, ki so del področja uporabe vozil, zajetih s to uredbo.“;

(5)

točka (c) odstavka 2 člena 5 se nadomesti z naslednjim:

„(c)

organih, imenovanih za izvajanje postopkov za ocenjevanje skladnosti in verifikacijo za nacionalne predpise v zvezi s posebnimi primeri iz točke 7.3 Priloge.“;

(6)

člen 8(3) se spremeni:

(a)

v točki (a) se besedilo „členom 18 Direktive 2008/57/ES“ oziroma „členom 16(2)(c) Direktive 2004/49/ES“ nadomesti z besedilom „členom 15 Direktive (EU) 2016/797“;

(b)

v točki (b) se besedilo „členom 16(2)(c) Direktive 2004/49/ES“ oziroma „člena 18 Direktive 2004/49/ES“ nadomesti z besedilom „členom 16(2)(d) Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta (*)

(*)

Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102).“

oziroma „člena 19 Direktive (EU) 2016/798“;

(7)

v členu 9 se besedilo „členov od 16 do 18 Direktive 2008/57/ES“ oziroma „člena 26 Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členov od 13 do 15 Direktive (EU) 2016/797“ oziroma „člena 24 Direktive (EU) 2016/797“;

(8)

člen 10 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se besedilo „členom 6 Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členom 5 Direktive (EU) 2016/797“;

(b)

v odstavku 5 se besedilo „Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „Direktive (EU) 2016/797“;

(9)

v členu 11 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Oddelek 7.1.3.1 Priloge k tej uredbi se ne uporablja za vozila, dana na trg po 31. decembru 2028. Vozila, dana na trg po navedenem datumu, so skladna z odstavki 4, 5 in 6 Priloge k tej uredbi.“;

(10)

v členu 11 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Države članice lahko samo v ustrezno utemeljenih primerih vložnikom dovolijo neuporabo te uredbe ali njenih delov v skladu s členom 7(1)(a) Direktive (EU) 2016/797 za projekte, za katere obstaja možnost uporabe oddelka 7.1.1.2 ali 7.1.3.1 Priloge ali pa je ta možnost potekla. Uporaba oddelka 7.1.1.2 ali 7.1.3.1 Priloge ne zahteva uporabe člena 7(1)(a) Direktive 2016/797.“;

(11)

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

Člen 5

Uredba (EU) št. 1303/2014 se spremeni:

(1)

v členu 2 se besedilo „Prilogi II k Direktivi 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „Prilogi II k Direktivi (EU) 2016/797 (*)

(*)

Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).“;

(2)

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   V zvezi s posebnimi primeri iz oddelka 7.3 Priloge morajo biti izpolnjeni pogoji za verifikacijo bistvenih zahtev iz Priloge III k Direktivi (EU) 2016/797, ki so določeni v oddelku 7.3 Priloge ali jih določajo veljavni nacionalni predpisi v državi članici, s katerimi se odobri začetek obratovanja fiksnih podsistemov, ali veljavni nacionalni predpisi v državi članici, ki je del področja uporabe vozil, zajetih s to uredbo.“;

(b)

točka (c) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„(c)

organih, ki so imenovani za izvajanje postopkov za ocenjevanje skladnosti in verifikacijo za nacionalne predpise v zvezi s posebnimi primeri iz točke 7.3 Priloge.“;

(3)

člen 8 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se besedilo „členom 6 Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členom 5 Direktive (EU) 2016/797“;

(b)

v odstavku 5 se besedilo „Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „Direktive (EU) 2016/797“;

(4)

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo V k tej uredbi.

Člen 6

Uredba (EU) 2016/919 se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   TSI se uporablja za vsak nov, nadgrajen ali obnovljen podsistem železniškega sistema ‚vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi‘ ter podsistem ‚vodenje-upravljanje in signalizacija na vozilu‘, kakor sta opredeljena v točkah 2.3 in 2.4 Priloge II k Direktivi (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (*1). Oddelek 7.2.1a Priloge se uporablja za vse spremembe obstoječega podsistema na vozilu.

(*1)  Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).“;"

(b)

v odstavku 2 se besedilo „s členom 20 Direktive 2008/57/ES in“ nadomesti z „z“;

(c)

odstavek 3 se črta;

(2)

v členu 3(1) se besedilo „členom 17(3) Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členom 14 Direktive (EU) 2016/797“;

(3)

člen 5 se črta;

(4)

člen 6 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se besedilo „členoma 13 in 18 Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členoma 10 in 15 Direktive (EU) 2016/797“;

(b)

v odstavku 3 se besedilo „členom 16 Direktive 2004/49/ES“ nadomesti z besedilom „členom 16 Direktive (EU) 2016/798 (*)

(*)

Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102)“;

(5)

člen 9 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se besedilo „člena 29(1) Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „člena 51(1) Direktive (EU) 2016/797“;

(b)

v odstavku 5 se besedilo „točk 7.3.2.1, 7.3.2.2 in 7.3.2.3 Sklepa 2012/88/EU“ nadomesti z besedilom „člena 2(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/6 (*) in točke 7.4.1.1 Priloge k tej uredbi.

(*)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/6 z dne 5. januarja 2017 o evropskem načrtu za uvedbo evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (UL L 3, 6.1.2017, str. 6).“;

(6)

Člena 10 in 11 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 10

Popravki napak

Če so zaznane napake, ki sistemu ne omogočajo normalnega obratovanja, Agencija na lastno pobudo ali na zahtevo Komisije čim prej opredeli rešitve za njihovo odpravo ter oceni njihov učinek na združljivost in stabilnost uvedenega obstoječega ERTMS. V takih primerih Agencija pošlje Komisiji mnenje o takih rešitvah in oceno. Komisija analizira mnenje Agencije s pomočjo odbora iz člena 51(1) Direktive (EU) 2016/797 ter lahko priporoči, naj se rešitve iz mnenja Agencije uporabljajo do naslednje revizije TSI.

Člen 11

SpremembeERTMS, usmerjene v prihodnost

1.   Komisija do junija 2021 izda poročilo o opredelitvi komunikacijskega sistema naslednje generacije, pri čemer upošteva prispevek Skupnega podjetja Shift2Rail in Agencije. Poročilo vsebuje pogoje in morebitne strategije za migracijo na navedeni sistem, pri čemer se ustrezno upošteva soobstoj zahtev glede sistema in spektra.

2.   Če je Agencija izdala mnenje z osnutki specifikacij v zvezi s spremembami ERTMS, usmerjenimi v prihodnost, kot je opredeljeno v ERA-REP-150, dobavitelji in zgodnji izvajalci navedene specifikacije uporabijo pri svojih pilotnih projektih in o tem obvestijo Agencijo.“;

(7)

vstavi se naslednji člen 11a:

„Člen 11a

Združljivost in prihodnja revizija ERTMS

1.   Agencija do 1. junija 2020 Komisiji pošlje poročilo o izvajanju združljivosti sistema ETCS (ETCS system compatibility – ESC) in združljivosti radijskega sistema (radio system compatibility – RSC). Poročilo vključuje oceno različnih vrst ESC in RSC ter možnosti za zmanjšanje osnovnih tehničnih razlik med posameznimi vrstami ESC in RSC. Države članice Agenciji zagotovijo informacije, potrebne za izvedbo analize.

2.   Komisija na podlagi prispevka Agencije do 1. decembra 2021 opredeli ukrepe, potrebne za odpravo preskusov ali preverjanj tehnične združljivosti enot na vozilu in različnih naprav ERTMS ob progi, zlasti za zagotovitev harmonizacije projektantskih in operativnih predpisov na ravni držav članic ter med državami članicami. Države članice Komisiji in Agenciji zagotovijo informacije, potrebne za izvedbo analize.

3.   Agencija do 1. decembra 2020 Komisiji pošlje poročilo o možnosti za vključitev dodatnih elementov arhitekture sistema vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi in na vozilu, zlasti za zagotovitev zasnove, ki bo primerna tudi v prihodnosti, s čimer se bo olajšala uporaba najsodobnejše tehnologije in zagotovila povratna združljivost.“;

(8)

v členu 13 se dodata naslednja odstavka 2 in 3:

„2.   Države članice lahko samo v ustrezno utemeljenih primerih vložnikom dovolijo neuporabo oddelka 7.4.2.1 Priloge v skladu s členom 7(1)(a) Direktive (EU) 2016/797 za projekte, za katere obstaja možnost uporabe oddelka 7.4.2.3 Priloge ali pa je ta možnost potekla. Uporaba oddelka 7.4.2.3 Priloge ne zahteva uporabe člena 7(1)(a) Direktive 2016/797.

3.   Brez poseganja v oddelka 6.1.2.4 in 6.1.2.5 Priloge lahko vložniki še naprej uporabljajo določbe prvotne različice Uredbe (EU) 2016/919 (in ustreznih mnenj Agencije), ko predložijo vlogo za odobritev

(a)

projektov v zvezi z opremo ob progi, ki so na datum začetka veljavnosti te uredbe v poznejši fazi razvoja, in

(b)

projektov v zvezi z opremo na vozilu, razvitimi v skladu s specifikacijami ERTMS#2 ali #3 iz preglednice A.2 v Prilogi A, ki so na datum začetka veljavnosti te uredbe v poznejši fazi razvoja.“;

(9)

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo VII k tej uredbi.“.

Člen 7

Izvedbeni sklep 2011/665/EU se spremeni:

(1)

vstavi se naslednji člen 2a:

„Člen 2a

Informacije, ki jih vnese Agencija

Agencija v evropski register dovoljenih tipov vozil vnese informacije o odobritvah tipov vozil, ki jih je izdala, ali variantah tipa vozila, ki jih je odobrila, ter o novih različicah tipa vozila ali variante tipa vozila v skladu s členom 50 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545 (*2), kot je določeno v Prilogi II k temu sklepu.

(*2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 z dne 4. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90, 6.4.2018, str. 66).“;"

(2)

v členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice zagotovijo, da nacionalni varnostni organi zagotovijo informacije o odobritvah tipov vozil, ki so jih izdali, ali variantah tipa vozila, ki so jih odobrili, ter o novi različici tipa vozila ali variante tipa vozila v skladu s členom 50 Uredbe (EU) 2018/545, kot je določeno v Prilogi II k temu sklepu.“;

(3)

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Oznake omejitev

Usklajene oznake omejitev se uporabljajo v vseh državah članicah.

Seznam usklajenih oznak omejitev je seznam iz Izvedbenega Sklepa (EU) 2018/1614 (*3)

(*3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1614 z dne 25. oktobra 2018 o določitvi specifikacij za registre vozil iz člena 47 Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi in razveljavitvi Odločbe Komisije 2007/756/ES (UL L 268, 26.10.2018, str. 53).“;"

(4)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo VIII k tej uredbi.

(5)

Priloga II se nadomesti s Prilogo IX k tej uredbi.

Člen 8

V skladu z uredbama (EU) št. 1299/2014 in (EU) št. 1303/2014 vsaka država članica posodobi svoj nacionalni izvedbeni načrt za TSI INF in TSI SRT. Vsaka država članica do 1. januarja 2020 drugim državam članicam in Komisiji posreduje svoj posodobljen izvedbeni načrt.

Člen 9

1.   Priglasitve organov za ocenjevanje skladnosti za potrebe uredb (EU) št. 321/2013, (EU) št. 1299/2014, (EU) št. 1301/2014, (EU) št. 1302/2014, (EU) št. 1303/2014 in (EU) 2016/919 so še naprej veljavne na podlagi navedenih uredb, kot so bile spremenjene s to uredbo.

2.   Organi za ocenjevanje skladnosti, priglašeni v skladu z Direktivo 2008/57/ES, lahko izdajo potrdilo ES o verifikaciji in potrdilo ES o skladnosti ali primernosti komponent interoperabilnosti za uporabo v skladu s to uredbo, dokler se v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 Direktiva 2008/57/ES uporablja v državah članicah, kjer imajo ti organi sedež, in najpozneje do 15. junija 2020.

Člen 10

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. junija 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 44.

(2)  Uredba (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (UL L 138, 26.5.2016, str. 1).

(3)  Delegirani sklep Komisije (EU) 2017/1474 z dne 8. junija 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih ciljev za pripravo, sprejetje in pregled tehničnih specifikacij za interoperabilnost (UL L 210, 15.8.2017, str. 5).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 1299/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „infrastruktura“ železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 356, 12.12.2014, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 1302/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila“ železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 356, 12.12.2014, str. 228).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 321/2013 z dne 13. marca 2013 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „železniški vozni park – tovorni vagoni“ železniškega sistema v Evropski uniji in o razveljavitvi Odločbe Komisije 2006/861/ES (UL L 104, 12.4.2013, str. 1).

(7)  Uredba Komisije (EU) 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 158, 15.6.2016, str. 1).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 z dne 4. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90, 6.4.2018, str. 66).

(9)  Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (UL L 191, 18.7.2008, str. 1).

(10)  Izvedbeni sklep Komisije 2011/665/EU z dne 4. oktobra 2011 o evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil (UL L 264, 8.10.2011, str. 32).


PRILOGA I

Priloga k Uredbi (EU) št. 321/2013 se spremeni:

(1)

v oddelkih 1., 1.3, 3., 4.1, 4.2.1, 4.7, 5.1 in 6.1.2.3 se sklici na „Direktivo 2008/57/ES“ nadomestijo s sklici na „Direktivo (EU) 2016/797“;

(2)

oddelek 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„1.2   Geografsko področje uporabe

Geografsko področje uporabe te TSI je celotni železniški sistem Evropske unije, določen v oddelku 1 Priloge I k Direktivi (EU) 2016/797, ob upoštevanju omejitev v zvezi s tirno širino iz člena 2.“;

(3)

oddelek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV PODSISTEMA

2.1   Področje uporabe

Ta TSI se uporablja za ‚tovorne vagone, vključno z vozili, ki so namenjena za prevoz tovornjakov‘, kot je navedeno v oddelku 2 Priloge I k Direktivi (EU) 2016/797, ob upoštevanju omejitev iz člena 2. Ta del podsistema tirnih vozil se v nadaljnjem besedilu imenuje ‚tovorni vagon‘ in spada v podsistem ‚tirna vozila‘, kot je določen v Prilogi II k Direktivi (EU) 2016/797.

Druga vozila iz oddelka 2 Priloge I k Direktivi (EU) 2016/797 so izključena iz področja uporabe te TSI; to velja zlasti za:

(a)

mobilno opremo za gradnjo in vzdrževanje železniške infrastrukture;

(b)

vozila, ki so konstruirana za prevoz:

motornih vozil s potniki v vozilu ali

motornih vozil brez potnikov v vozilu, ki pa so predvidena za vključitev v potniški vlak (vagoni za avtomobile);

(c)

vozila, ki:

imajo v obremenjenem stanju večjo dolžino in

katerih koristni tovor je del strukture vozila.

Opomba: glej tudi oddelek 7.1 za posamezne primere.

2.2   Opredelitev pojmov

V tej TSI se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚Enota‘ je splošni izraz, ki se uporablja za tirna vozila. Spada v področje uporabe te TSI, zato se obravnava s postopki za ES-verifikacijo.

Enoto lahko sestavlja:

‚vagon‘, ki lahko obratuje ločeno kot posamezen okvir, nameščen na lastni komplet koles, ali

kompozicija trajno povezanih ‚elementov‘, ki ne morejo obratovati ločeno, ali

‚ločeni železniški podstavni vozički, povezani z združljivim(-i) cestnim(-i) vozilom(-li)‘, katerih kombinacija oblikuje kompozicijo z železnico združljivega sistema.

(b)

‚Vlak‘ je obratovalna sestava, ki je sestavljena iz več enot.

(c)

‚Stanje načrtovanega delovanja‘ vključuje vse pogoje, v okviru katerih je enota predvidena za obratovanje, in njene tehnične omejitve. Stanje načrtovanega delovanja lahko presega specifikacije te TSI, da se lahko enote uporabljajo skupaj na vlaku v omrežju v skladu s sistemom upravljanja varnosti prevoznika.“;

(4)

v oddelku 3 se vrstica 4.2.3.6.6 preglednice 1 nadomesti z naslednjim:

„4.2.3.6.6

Samodejni sistemi s spremenljivo tirno širino

1.1.1,

1.1.2,

1.1.3

1.2

 

 

1.5“

(5)

oddelek 4.2.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„4.2.2.2

Konstrukcija osrednjega dela enote ter vseh dodatkov k opremi in točk dviga je konstruirana tako, da v okviru primerov obremenitve, opredeljenih v poglavju 5 standarda EN 12663-2:2010, ne nastanejo razpoke, večje stalne deformacije ali prelomi.

V primeru kompozicije z železnico združljivega sistema, sestavljene iz ločenih železniških podstavnih vozičkov, povezanih z združljivimi cestnimi vozili, so lahko primeri obremenitve drugačni od zgoraj navedenih zaradi njihove bimodalne specifikacije; v takih primerih vložnik opiše obravnavane primere obremenitve na podlagi usklajenega sklopa specifikacij, pri čemer upošteva posebne pogoje uporabe v zvezi s sestavo vlaka, ranžiranjem in obratovanjem.

Prikaz skladnosti je opisan v točki 6.2.2.1.

Na enoti se označi položaj točk dviga. Oznaka ustreza točki 4.5.14 standarda EN 15877-1:2012.

Opomba: šteje se, da so tudi tehnike spenjanja zajete v prikaz skladnosti v skladu s točko 6.2.2.1.“;

(6)

v drugem in tretjem odstavku oddelka 4.2.3.1 se besedilo „EN 15273-2:2009“ nadomesti z „EN 15273-2:2013 + A1:2016“;

(7)

v oddelku 4.2.3.1 se besedilo „GIC1 in GIC2“ nadomesti z besedilom „GI1 in GI2“;

(8)

v oddelku 4.2.3.2 se besedilo „EN 15528:2008“ nadomesti z besedilom „EN 15528:2015“;

(9)

v oddelku 4.2.3.3 se besedilo „Sklepa Komisije 2012/88/EU (1)“ nadomesti z „ERA/ERTMS/033281 rev. 4.0“;

(10)

v točki 4.2.3.3 se opomba „(1) UL L 51, 23.2.2012, str. 1.“ črta;

(11)

v oddelku 4.2.3.4 se besedilo „Specifikacije za konstrukcijo in oceno skladnosti opreme na vozilu so v tej TSI odprta točka.“ nadomesti z naslednjim:

„Če je predvidena možnost nadzora nad enoto z opremo na vozilu, veljajo naslednje zahteve:

ta oprema je sposobna zaznati okvaro katerega koli osnega ležaja enote;

brezhibnost ležajev se oceni s spremljanjem njihove temperature, dinamičnih frekvenc ali kake druge primerne značilnosti stanja ležajev;

sistem za zaznavanje napak je v celoti nameščen v enoti in diagnostična sporočila so na voljo v vozilu;

diagnostična sporočila in način, kako se zagotavljajo, se opišejo v dokumentaciji o obratovanju, opredeljeni v oddelku 4.4 te TSI, ter v predpisih glede vzdrževanja, opisanih v oddelku 4.5 te TSI.“;

(12)

v oddelku 4.2.3.5.2 se besedilo „poglavja 5 standarda EN 14363:2005“ nadomesti z besedilom „poglavij 4, 5 in 7 standarda EN 14363:2016“;

(13)

oddelek 4.2.3.6.6 se nadomesti z naslednjim:

„4.2.3.6.6   Samodejni sistemi s spremenljivo tirno širino

Ta zahteva velja za enote, opremljene s samodejnim sistemom s spremenljivo tirno širino z mehanizmom za menjavo osnega položaja kolesa, zaradi katerega je lahko enota združljiva s tirno širino 1 435 mm in drugimi tirnimi širinami na področju uporabe te TSI na podlagi prehoda skozi menjalno napravo.

Menjalni mehanizem zagotavlja zaklep v pravilnem predvidenem osnem položaju kolesa.

Po prehodu skozi menjalno napravo se stanje sistema za zaklepanje (zaklenjeno ali odklenjeno) in položaja koles preveri na en ali več naslednjih načinov: vizualni pregled, nadzorni sistem na vozilu ali nadzorni sistem infrastrukture/naprave. V primeru nadzornega sistema na vozilu je mogoč neprekinjen nadzor.

Če je tekalni mehanizem opremljen z zavorno opremo, katere položaj se lahko spremeni pri spremembi tirne širine, samodejni sistem s spremenljivo tirno širino zagotovi položaj in varen zaklep v pravilnem položaju te opreme sočasno s kolesi.

Za neuspešen zaklep položaja koles in (če je relevantno) zavorne opreme je verjetno, da bi lahko neposredno povzročil katastrofalno nesrečo (z več smrtnimi žrtvami); ob upoštevanju te resnosti posledice okvare se dokaže, da je tveganje nadzorovano do sprejemljive ravni.

Samodejni sistem s spremenljivo tirno širino je opredeljen kot komponenta interoperabilnosti (točka 5.3.4b) in je del komponente interoperabilnosti kolesna dvojica (točka 5.3.2). Postopek ocenjevanja skladnosti je določen v točki 6.1.2.6 (raven komponente interoperabilnosti), točki 6.1.2.2 (varnostna zahteva) in točki 6.2.2.4a (raven podsistema) te TSI.

Tirne širine, s katerimi je združljiva enota, se vpišejo v tehnično dokumentacijo.

Opis operacije menjave v normalnem načinu, vključno z vrstami naprav za menjavo tirnih širin, s katerimi je združljiva enota, je del tehnične dokumentacije (glej tudi oddelek 4.4 te TSI).

Zahteve in potrebne ocene skladnosti iz drugih oddelkov te TSI veljajo ločeno za vsak posamezen položaj koles, ki ustreza eni tirni širini, in jih je treba ustrezno dokumentirati.“;

(14)

v oddelku 4.2.4.2 se besedilo „Uredbo Komisije (ES) št. 352/2009 (1)“ nadomesti z besedilom „Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 402/2013 (1)“;

(15)

v oddelku 4.2.4.2 se opomba „(1) UL L 108, 29.4.2009, str. 4.“ nadomesti z opombo „(1) UL L 121, 3.5.2013, str. 8.“;

(16)

v oddelku 4.2.4.3.2.1 se besedilo „navodilom UIC 544-1:2013“ oziroma „UIC 544-1:2013“ nadomesti z besedilom „UIC 544-1:2014“;

(17)

v oddelku 4.2.4.3.2.2 se besedilo „najmanjša zavorna zmogljivost parkirne zavore“ nadomesti z besedilom „najmanjša sila parkirne zavore“;

(18)

v oddelku 4.2.4.3.2.2 se besedilo „najmanjša zavorna zmogljivost parkirne zavore se označi na enoti. Oznaka je skladna s točko 4.5.25 standarda EN 15877-1:2012.“ črta;

(19)

v oddelku 4.2.5 se besedilo „EN 50125-1:1999“ nadomesti z besedilom „EN 50125-1:2014“;

(20)

v oddelku 4.2.6.2.1 se besedilo „EN 50153:2002“ nadomesti z besedilom „EN 50153:2014“;

(21)

v oddelku 6.2.2.8.4 se besedilo „TS 45545-7:2009“ nadomesti z besedilom „EN 45545-7:2013“;

(22)

v oddelku 4.2.6.2.2 se besedilo „EN 50153:2002“ nadomesti z besedilom „EN 50153:2014“;

(23)

v oddelku 4.2.6.3 se besedilo „v poglavju 1 tehničnega dokumenta Evropske agencije za železniški promet ERA/TD/2012-04/INT, različica 1.2 z dne 18. januarja 2013, ki je objavljen na spletišču Agencije (http://www.era.europa.eu)“ nadomesti z besedilom „na sliki 11 standarda EN 16116-2:2013“;

(24)

v preglednici 7 oddelka 4.3.3 se besedilo „Sklicevanje Sklep Komisije 2012/88/EU Priloga A, preglednica A2, indeks 77“ nadomesti z besedilom „Sklicevanje ERA/ERTMS/033281 rev. 4.0“;

(25)

oddelek 4.4 se nadomesti z naslednjim:

„4.4   Operativni predpisi

Predpisi o obratovanju se pripravljajo v postopkih, opisanih v prevoznikovem sistemu upravljanja varnosti. Ti predpisi upoštevajo dokumentacijo, povezano z obratovanjem, ki je del tehnične dokumentacije, kot je zahtevano v členu 15(4) Direktive (EU) 2016/797 in določeno v Prilogi IV k navedeni direktivi.

Posebne operativne zahteve in operativne zahteve glede sledljivosti za komponente, pomembne za varnost (glej tudi oddelek 4.5), oblikujejo projektanti/proizvajalci v fazi projektiranja in v sodelovanju z zadevnimi prevozniki v železniškem prometu ali zadevnim imetnikom vagona po začetku obratovanja vozil.

Dokumentacija, povezana z obratovanjem, opisuje značilnosti enote v povezavi s stanjem načrtovanega obratovanja, ki ga je treba upoštevati za določitev operativnih predpisov v normalnih in različnih utemeljeno predvidenih poslabšanih razmerah.

Dokumentacijo, povezano z obratovanjem, sestavljajo:

opis obratovanja v normalnem načinu, vključno z značilnostmi in omejitvami obratovanja enote (npr. profil vozila, najvišja konstrukcijsko določena hitrost, obremenitve osi, zavorna zmogljivost, združljivost s sistemi za ugotavljanje lokacije vlaka, dovoljeni okoljski pogoji, vrste naprav za menjavo tirne širine, s katerimi je enota združljiva, in njihovo obratovanje);

opis delovanja v poslabšanih razmerah (v primeru varnostnih napak opreme ali funkcij, opisanih v tej TSI), ki se lahko utemeljeno predvidevajo, skupaj z ustreznimi sprejemljivimi omejitvami in pogoji obratovanja enote, ki bi se lahko zgodili;

seznam komponent, pomembnih za varnost: seznam komponent, pomembnih za varnost, vsebuje posebne operativne zahteve in operativne zahteve glede sledljivosti.

Vlagatelj zagotovi začetno različico dokumentacije, povezane z operativnimi predpisi. Ta dokumentacija se pozneje lahko spremeni v skladu z ustrezno zakonodajo Unije, ob upoštevanju obstoječih pogojev za obratovanje in vzdrževanje enote. Priglašeni organ preveri le, ali je dokumentacija o obratovanju zagotovljena.“;

(26)

oddelek 4.5 se nadomesti z naslednjim:

„4.5   Predpisi glede vzdrževanja

Vzdrževanje je niz dejavnosti, ki so predvidene za ohranjanje funkcionalnosti enote ali obnovitev enote v stanje, v katerem lahko opravlja svojo zahtevano funkcijo.

Za izvajanje vzdrževalnih dejavnosti na enotah so potrebni naslednji dokumenti, ki so del tehnične dokumentacije, kot je zahtevano v členu 15(4) Direktive (EU) 2016/797 in določeno v Prilogi IV k navedeni direktivi:

splošna dokumentacija (točka 4.5.1),

dokumentacija o utemeljitvi načrta vzdrževanja (točka 4.5.2) in

dokumentacija z opisom vzdrževanja (točka 4.5.3).

Vlagatelj zagotovi tri dokumente, opisane v točkah 4.5.1, 4.5.2 in 4.5.3. Ta dokumentacija se pozneje lahko spremeni v skladu z ustrezno zakonodajo Unije, ob upoštevanju obstoječih pogojev za obratovanje in vzdrževanje enote. Priglašeni organ preveri le, ali je dokumentacija o vzdrževanju zagotovljena.

Vlagatelj ali subjekt, ki ga vlagatelj pooblasti (npr. imetnik), to dokumentacijo subjektu, zadolženemu za vzdrževanje, predloži takoj, ko se ta dodeli za vzdrževanje enote.

Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, na podlagi teh treh dokumentov opredeli načrt vzdrževanja in ustrezne zahteve za vzdrževanje na operativni ravni vzdrževanja, ki je v njegovi izključni pristojnosti (ne v okviru ocenjevanja glede na to TSI).

Dokumentacija vsebuje seznam komponent, pomembnih za varnost. Komponente, pomembne za varnost, so tiste, pri katerih lahko že ena napaka potencialno neposredno povzroči resno nesrečo, kot je opredeljena v členu 3(12) Direktive (EU) 2016/798.

Komponente, pomembne za varnost, ter njihove posebne zahteve glede servisiranja, vzdrževanja in sledljivosti vzdrževanja opredelijo projektanti/proizvajalci v fazi projektiranja in v sodelovanju z zadevnimi subjekti, zadolženimi za vzdrževanje, po začetku obratovanja vozil.

4.5.1   Splošna dokumentacija

Splošna dokumentacija je sestavljena iz:

risb in opisov enote in njenih komponent;

morebitnih zakonskih zahtev v zvezi z vzdrževanjem enote;

risb sistemov (sheme električne, pnevmatične, hidravlične napeljave in stikalne sheme);

dodatnih sistemov v enoti (opis sistemov, vključno z opisom funkcionalnosti, specifikacijo vmesnikov ter obdelave podatkov in protokolov);

dokumentacije o konfiguraciji za vsako vozilo (seznam delov in materiala) za omogočanje (predvsem, vendar ne izključno) sledljivosti med vzdrževalnimi dejavnostmi.

4.5.2   Dokumentacija o utemeljitvi načrta vzdrževanja

Dokumentacija o utemeljitvi načrta vzdrževanja pojasnjuje, kako so vzdrževalne dejavnosti opredeljene in zasnovane, da se zagotovi, da bodo značilnosti tirnih vozil v življenjski dobi ostale znotraj sprejemljivih meja uporabe. Ta dokumentacija vsebuje vhodne podatke za določitev meril za pregledovanje in pogostost vzdrževalnih dejavnosti. Dokumentacija o utemeljitvi načrta vzdrževanja vsebuje:

precedenčne primere, načela in metode, ki se uporabljajo za načrtovanje vzdrževanja enote;

referenčne primere, načela in metode, ki se uporabljajo za opredelitev komponent, pomembnih za varnost, ter njihovih posebnih zahtev glede obratovanja, servisiranja, vzdrževanja in sledljivosti.

omejitve normalne uporabe enote (npr. km/mesec, podnebne omejitve, predvidene vrste obremenitev itd.);

ustrezne podatke, ki so bili uporabljeni za načrtovanje vzdrževanja, in izvor teh podatkov (izmenjava izkušenj);

preskuse, preiskave in izračune, opravljene za načrtovanje vzdrževanja.

4.5.3   Dokumentacija z opisom vzdrževanja

Dokumentacija z opisom vzdrževanja opisuje, kako se lahko izvajajo vzdrževalne dejavnosti. Vzdrževalne dejavnosti med drugim vključujejo preglede, spremljanje, preskuse, meritve, zamenjave, prilagoditve in popravila.

Vzdrževalne dejavnosti so razdeljene na:

preventivno vzdrževanje (načrtovano in nadzorovano) ter

popravila.

Dokumentacija z opisom vzdrževanja vključuje:

hierarhijo komponent in funkcionalni opis, ki določata meje tirnih vozil z navedbo vseh elementov v strukturi izdelave navedenih tirnih vozil in uporabo ustreznega števila ločenih ravni. Najnižja točka v hierarhiji je zamenljiva komponenta;

seznam delov, ki vsebuje tehnične in funkcionalne opise rezervnih delov (zamenljive enote). Seznam vključuje vse dele, določene za zamenjavo pod pogojem, ki lahko zahteva zamenjavo po električni ali mehanski okvari ali predvideva zamenjavo po naključni poškodbi. Komponente interoperabilnosti se označijo, navede se tudi sklic na ustrezno izjavo o skladnosti;

seznam komponent, pomembnih za varnost: seznam komponent, pomembnih za varnost, vsebuje posebne zahteve glede servisiranja, vzdrževanja in sledljivosti servisiranja/vzdrževanja;

mejne vrednosti za komponente, ki se pri obratovanju ne smejo preseči. Dovoljeno je navesti omejitve za obratovanje v poslabšanih razmerah (dosežena mejna vrednost);

seznam sklicevanj na evropske zakonske obveznosti, ki obravnavajo komponente ali podsisteme;

načrt vzdrževanja (*1), tj. strukturirani sklop nalog za izvajanje vzdrževanja, ki vključuje dejavnosti, postopke in sredstva. Opis tega sklopa nalog vključuje:

(a)

navodila za razstavljanje/sestavljanje, risbe, potrebne za pravilno sestavljanje/razstavljanje zamenljivih delov,

(b)

merila za vzdrževanje,

(c)

preveritve in preskuse, predvsem delov, ki so pomembni za varnost; ti vključujejo oglede in preskuse, ki ne povzročajo poškodb (kadar so ustrezni, npr. za odkrivanje pomanjkljivosti, ki lahko poslabšajo varnost),

(d)

orodja in materiale, potrebne za izvajanje naloge,

(e)

potrošni material, potreben za izvajanje naloge,

(f)

varnostne ukrepe in opremo za osebno zaščito,

potrebne preskuse in postopke, ki jih je treba opraviti po vsaki vzdrževalni dejavnosti pred začetkom ponovnega obratovanja tirnih vozil.

(*1)  Načrt vzdrževanja upošteva ugotovitve delovne skupine ERA za vzdrževanje tovornih vagonov (glej ‚Final report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance‘ (Končno poročilo o delu delovne skupine za vzdrževanje tovornih vagonov), objavljeno na spletišču Evropske agencije za železniški promet http://www.era.europa.eu).“;"

(27)

v oddelku 4.8 se besedilo „GIC1 in GIC2“ nadomesti z besedilom „GI1 in GI2“;

(28)

doda se nov oddelek 4.9:

„4.9   Preverjanja združljivosti s progo pred uporabo dovoljenih vozil

Parametri podsistema ‚tirna vozila – tovorni vagoni‘, ki jih mora prevoznik v železniškem prometu uporabiti za preverjanje združljivosti s progo, so opisani v Dodatku D1 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/773 (*2)

(*2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/773 z dne 16. maja 2019 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚vodenje in upravljanje prometa‘ železniškega sistema v Evropski uniji ter razveljavitvi Sklepa 2012/757/EU (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 5.“;"

(29)

v oddelku 5.3.1 se besedilo „Tekalni mehanizem se konstruira za razpon in območje uporabe, kot je opredeljeno z naslednjimi parametri:“ nadomesti z naslednjim:

„Tekalni mehanizem se konstruira za vse razpone in območja uporabe, kot so opredeljeni z naslednjimi parametri:

tirna širina“;

(30)

v oddelku 5.3.2 se besedilo „Kolesna dvojica se oceni in konstruira za območje uporabe, opredeljeno z:“ nadomesti z naslednjim:

„Za namen te TSI kolesne dvojice vključujejo glavne dele, ki zagotavljajo mehanski vmesnik s progo (kolesa in povezovalne elemente: npr. prečno os, os neodvisnega kolesa). Pomožni deli (osni ležaji, ohišja osnih ležajev in zavorne kolute) se ocenijo na ravni podsistema.

Kolesna dvojica se oceni in konstruira za območje uporabe, opredeljeno s:

tirno širino,“;

(31)

v oddelku 5.3.3 se besedilo „— najvišjo hitrostjo in obratovalno dobo ter“ nadomesti z naslednjim:

„—

najvišjo hitrostjo,

delovnimi mejnimi vrednostmi in“;

(32)

za oddelkom 5.3.4a se doda nov oddelek 5.3.4b:

„5.3.4b   Samodejni sistem s spremenljivo tirno širino

Komponenta interoperabilnosti ‚samodejni sistem s spremenljivo tirno širino‘ se konstruira in oceni za območje uporabe, opredeljeno s:

tirnimi širinami, za katere je sistem konstruiran;

razponom največje statične osne obremenitve;

razponom nazivnega premera kolesnega obroča;

najvišjo konstrukcijsko določeno hitrostjo enote in

vrstami naprav za menjavo tirne širine, za katere je sistem konstruiran, vključno z nazivno hitrostjo prehoda skozi naprave za menjavo tirne širine in največjimi osnimi silami med procesom samodejne menjave tirne širine.

Samodejni sistem s spremenljivo tirno širno je skladen z zahtevami iz točke 4.2.3.6.6; te zahteve se ocenijo na ravni komponente interoperabilnosti, kot je določeno v točki 6.1.2.6.“;

(33)

v preglednici 9 oddelka 6.1.2 se za vrstico „4.2.3.6.4 Os“ doda nova vrstica 4.2.3.6.6

„4.2.3.6.6

Samodejni sistem s spremenljivo tirno širino

X (*)

X

X

X (*)

X

X (**)“

(34)

v oddelku 6.1.2 se za zadnjim odstavkom doda naslednje besedilo:

„V primeru posebnega primera, ki se nanaša na komponento, opredeljeno kot komponenta interoperabilnosti v oddelku 5.3 te TSI, je lahko ustrezna zahteva del preverjanja na ravni komponente interoperabilnosti le, če je komponenta še naprej v skladu s poglavjema 4 in 5 te TSI ter če se posebni primer ne nanaša na nacionalni predpis (tj. dodatno zahtevo, združljivo z osnovno TSI in v celoti določeno v TSI).

V drugih primerih se preverjanje opravi na ravni podsistema; če nacionalni predpis velja za komponento, lahko zadevna država članica opredeli ustrezne postopke ocenjevanja skladnosti, ki se uporabljajo.“;

(35)

oddelek 6.1.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„6.1.2.1   Tekalni mehanizem

Prikaz skladnosti za vozno dinamiko je določen v standardu EN 16235:2013.

Predpostavlja se, da so enote, ki so opremljene z uveljavljenim tekalnim mehanizmom, kot je opisan v poglavju 6 standarda EN 16235:2013, skladne z ustrezno zahtevo, če tekalni mehanizmi obratujejo v okviru svojega določenega območja uporabe.

Ocena trdnosti podstavnega vozička temelji na točki 6.2 standarda EN 13749:2011.“;

(36)

v oddelku 6.1.2.2 se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Vzpostavljen je postopek preveritve, s katerim se v fazi sestavljanja zagotovi, da na varnost ne morejo škodljivo vplivati nikakršne okvare zaradi morebitne spremembe mehanskih značilnosti pritrjenih delov osi. Ta postopek vključuje določitev vrednosti interference, v primeru kolesnih dvojic, nameščenih z navlečenjem, pa tudi ustrezni diagram navleka.“;

(37)

v oddelku 6.1.2.5 se štiri ponovitve besedila „ERA/TD/2013-02/INT, različica 2.0 z dne XX.XX.2014“ nadomestijo z besedilom „ERA/TD/2013-02/INT različica 3.0 z dne 27.11.2015“;

(38)

za oddelkom 6.1.2.5 se doda nov oddelek 6.1.2.6:

„6.1.2.6   Samodejni sistem s spremenljivo tirno širino

Postopek ocenjevanja temelji na načrtu potrjevanja, ki zajema vse vidike iz točk 4.2.3.6.6 in 5.3.4b.

Načrt potrjevanja je skladen z analizo varnosti, ki se zahteva v točki 4.2.3.6.6, v njem pa se opredeli ocenjevanje, potrebno v vseh naslednjih fazah:

pregled konstruiranja;

statični preskusi (preskusi na preskusni napravi in preskusi vključenosti v kolesno dvojico/enoto);

preskus v napravah za menjavo tirne širine z reprezentativnimi pogoji obratovanja;

preskusi na tirih z reprezentativnimi pogoji obratovanja.

V zvezi s prikazom skladnosti z ravnjo varnosti, ki se zahteva v točki 4.2.3.6.6, se jasno dokumentirajo predpostavke, upoštevane za analizo varnosti v zvezi z enoto, v katero naj bi se sistem vključil, in profilom naloge navedene enote.

V zvezi s samodejnim sistemom s spremenljivo tirno širino se lahko opravi ocena primernosti za uporabo (modul CV). Pred začetkom preskusov delovanja se za certificiranje projektiranja komponente interoperabilnosti uporabi ustrezen modul (CB ali CH1). Preskus delovanja se organizira na zahtevo proizvajalca, ki mora pridobiti soglasje prevoznika v železniškem prometu za njegov prispevek k takšnemu ocenjevanju.

Potrdilo, ki ga predloži priglašeni organ, pristojen za ocenjevanje skladnosti, vključuje pogoje za uporabo v skladu s točko 5.3.4b ter vrste in pogoje obratovanja naprav za menjavo tirne širine, za katere je bil ocenjen samodejni sistem s spremenljivo tirno širino.“;

(39)

v točki 6.2.2.1 se besedilo „Prikaz skladnosti je v skladu s poglavjema 6 in 7 standarda EN 12663-2:2010.“ nadomesti z besedilom „Prikaz skladnosti je v skladu s poglavjema 6 in 7 standarda EN 12663-2:2010 ali poglavjem 9.2 standarda EN 12663-1:2010 + A1:2014.“;

(40)

oddelek 6.2.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„6.2.2.2   Zaščita pred iztirjenjem med vožnjo po vegavih tirih

Prikaz skladnosti se opravi v skladu s poglavji 4, 5 in 6.1 standarda EN 14363:2016.“;

(41)

oddelek 6.2.2.3 se nadomesti z naslednjim:

„6.2.2.3   Vozna dinamika

Preskusi na tirih

Prikaz skladnosti se opravi v skladu s poglavji 4, 5 in 7 standarda EN 14363:2016.

Za enote, ki obratujejo v omrežju s tirno širino 1 668 mm, se ocena ocenjene vrednosti za vodilno silo, normalizirane z uporabo polmera Rm = 350 m v skladu s točko 7.6.3.2.6 (2) standarda EN 14363:2016, izračuna v skladu z naslednjo formulo:

Ya,nf,qst = Ya,f,qst – (11 550 m / Rm – 33) kN.

Mejna vrednost kvazistatične vodilne sile Yj,a,qst je 66 kN.

Vrednosti primanjkljaja nadvišanja se lahko prilagodijo tirni širini 1 668 mm, tako da se ustrezne vrednosti parametra 1 435 mm pomnožijo z naslednjim faktorjem pretvorbe: 1 733/1 500.

Kombinacija najvišje ekvivalentne koničnosti in hitrosti, za katero enota izpolnjuje merilo stabilnosti iz poglavij 4, 5 in 7 standarda EN 14363:2016, se navede v poročilu.“;

(42)

v oddelku 6.2.2.4 se za besedilom doda naslednje besedilo:

„Kadar standardi EN ne zajemajo predlagane tehnične rešitve, je dovoljeno uporabiti druge standarde za zgoraj navedeni prikaz skladnosti; v takšnem primeru priglašeni organ preveri, ali so drugi standardi vključeni v tehnično skladen sklop standardov, ki se uporabljajo za projektiranje, konstrukcijo in preskušanje ležajev.

Pri prikazu, zahtevanem zgoraj, se je mogoče sklicevati le na standarde, ki so javno dostopni.

V primeru ležajev, ki so bili proizvedeni v skladu z načrtom, razvitim in že uporabljenim za dajanje proizvodov na trg pred začetkom veljavnosti ustrezne TSI, ki se uporablja za navedene proizvode, lahko vlagatelj odstopa od zgoraj navedenega prikaza skladnosti ter se sklicuje na pregled konstruiranja in pregled tipa, ki sta bila opravljena za predhodne vloge pod primerljivimi pogoji; ta prikaz se dokumentira in šteje za enako tehten dokaz kot pregled tipa v skladu z modulom SB ali pregled konstruiranja v skladu z modulom SH1.“;

(43)

za oddelkom 6.2.2.4 se doda nov oddelek 6.2.2.4a:

„6.2.2.4a   Samodejni sistemi s spremenljivo tirno širino

Analiza varnosti, ki se zahteva v točki 4.2.3.6.6 in opravi na ravni komponente interoperabilnosti, se uskladi na ravni enote; zlasti je morda treba pregledati predpostavke, uporabljene v skladu s točko 6.1.2.6, da bi se upoštevala enota in njen profil naloge.“;

(44)

v oddelku 6.2.2.5 se besedilo „za enote podstavnih vozičkov: slika 18 iz Priloge H k navodilom UIC 430-1:2012.“ nadomesti z besedilom „za enote podstavnih vozičkov: slika 18 iz Priloge H ter sliki 19 in 20 Priloge I k navodilom UIC 430-1:2012.“;

(45)

v oddelku 6.2.2.8.1 se besedilo „EN 1363-1:1999“ nadomesti z besedilom „EN 1363-1:2012“;

(46)

v oddelku 6.2.2.8.2 se besedilo „Preskušanje vnetljivosti materialov in njihovih lastnosti glede širjenja plamena se izvaja v skladu s standardom ISO 5658-2:2006/Am1:2011, za katerega je mejna vrednost CFE ≥ 18 kW/m2. Šteje se, da so zahteve glede požarne varnosti skladne z zahtevano vnetljivostjo in lastnostmi širjenja plamena za naslednje materiale in komponente:“ nadomesti z besedilom „Preskušanje vnetljivosti materialov in njihovih lastnosti glede širjenja plamena se izvaja v skladu s standardom ISO 5658-2:2006/Am1:2011, za katerega je mejna vrednost CFE ≥ 18 kW/m2.

Za gumijaste dele podstavnih vozičkov se preskušanje izvaja v skladu s standardom ISO 5660-1:2015, za katerega je mejna vrednost MARHE ≤ 90 kW/m2 pod preskusnimi pogoji, določenimi pod referenčno št. T03.02 preglednice 6 standarda EN 45545-2:2013 + A1:2015.

Šteje se, da so zahteve glede požarne varnosti skladne z zahtevano vnetljivostjo in lastnostmi širjenja plamena za naslednje materiale in komponente:

kolesne dvojice s premazom ali brez njega,“;

(47)

v oddelku 6.2.2.8.3 se besedilo „EN 50355:2003“ nadomesti z besedilom „EN 50355:2013“;

(48)

v oddelku 6.2.2.8.3 se besedilo „EN 50343:2003“ nadomesti z besedilom „EN 50343:2014“;

(49)

oddelek 7.1 se nadomesti z naslednjim:

„7.1   Dovoljenje za dajanje na trg

Ta TSI se uporablja za podsistem ‚tirna vozila – tovorni vagoni‘, ki spada na področje uporabe, določeno v njenih oddelkih 1.1, 1.2 in 2.1, pri čemer se ti vagoni dajo na trg po datumu začetka uporabe te TSI.

Ta TSI se prostovoljno uporablja tudi za:

enote iz točke (a) oddelka 2.1 v prometni (obratujoči) konfiguraciji, če ustrezajo opredelitvi pojma ‚enota‘ v tej TSI, ter

enote, kot so opredeljene v točki (c) oddelka 2.1, če so v prazni konfiguraciji.

Če se vlagatelj odloči, da bi uporabil to TSI, se ustrezna ES-izjava o verifikaciji prizna kot takšna v državah članicah.“;

(50)

oddelek 7.1.2 se nadomesti z naslednjim:

„7.1.2   Vzajemno priznavanje prvega dovoljenja za dajanje na trg

V skladu s členom 21(3)(b) Direktive (EU) 2016/797 se dovoljenje za dajanje vozila (kot je opredeljeno v tej TSI) na trg izda na podlagi:

v skladu s točko (a) člena 21(3): ES-izjave o verifikaciji, kot je določena v členu 15 navedene direktive, in

v skladu s točko (d) člena 21(3): dokazila o tehnični združljivosti enote z omrežjem na območju uporabe, ki zajema omrežje EU.

Točki (b) in (c) člena 21(3) Direktive (EU) 2016/797 ne pomenita dodatne zahteve. Tudi tehnična združljivost vozila z omrežjem, zajetim s predpisi (TSI ali nacionalnimi predpisi), se upošteva na ravni ES-verifikacije.

Zato so pogoji za to, da se območje uporabe ne omeji na posamezna nacionalna omrežja, določeni v nadaljevanju kot dodatne zahteve, ki jih je treba zajeti v ES-verifikacijo podsistema ‚tirna vozila‘. Ti pogoji se obravnavajo kot dopolnitev zahtev iz oddelka 4.2 in morajo biti izpolnjeni v celoti:

(a)

enota mora biti opremljena s kovanimi ali valjanimi kolesi, ocenjenimi v skladu s točko 6.1.2.3(a);

(b)

skladnost oziroma neskladnost z zahtevami glede nadzora stanja osnih ležajev z opremo za zaznavanje ob progi, kot je določena v točki 7.3.2.2(a), mora biti zabeležena v tehnični dokumentaciji;

(c)

referenčni profil, določen za enoto v skladu s točko 4.2.3.1, mora biti dodeljen enemu od ciljnih referenčnih profilov G1, GA, GB in GC, vključno s tistimi, ki se uporabljajo za spodnji del, GI1 in GI2;

(d)

enota mora biti združljiva s sistemi za ugotavljanje lokacije vlaka, ki temeljijo na tirnih tokokrogih, osnih števcih in opremi za zankanje, kot so opredeljeni v točkah 4.2.3.3(a), 4.2.3.3(b) in 4.2.3.3(c);

(e)

enota mora biti opremljena z ročnim spenjalnim sistemom, ki je v skladu s predpisi iz oddelka 1 Dodatka C in izpolnjuje oddelek 8, ali s kakršnim koli polavtomatskim ali avtomatskim standardiziranim sistemom spenjanja;

(f)

kadar se uporablja referenčni primer iz točke 4.2.4.2, mora biti zavorni sistem v skladu s pogoji iz oddelkov 9, 14 in 15 Dodatka C;

(g)

enota mora biti označena z vsemi veljavnimi oznakami v skladu s standardom EN 15877-1:2012, razen oznake, opredeljene v točki 4.5.25(b) standarda;

(h)

sila parkirne zavore je navedena, kot je določeno na sliki 1, tj. 30 mm nižje od oznake, opredeljene v točki 4.5.3 standarda EN 15877-1:

Slika 1

Oznaka sile parkirne zavore

Image 1

Če mednarodni sporazum, katerega pogodbenica je Evropska unija, določa pravne določbe o vzajemnosti, se šteje, da imajo enote, ki imajo dovoljenje za obratovanje v skladu z navedenim mednarodnim sporazumom in izpolnjujejo vse zahteve iz oddelka 4.2 in te točke 7.1.2, dovoljenje za dajanje na trge držav članic Evropske unije.“

(51)

oddelek 7.2 se nadomesti z naslednjim:

„7.2   Splošni predpisi za izvajanje

7.2.1   Zamenjava komponent

V tem oddelku se obravnavajo zamenjave komponent, kot so navedene v členu 2 Direktive (EU) 2016/797.

Upoštevati je treba naslednje kategorije:

 

certificirane komponente interoperabilnosti (IC): komponente, ki ustrezajo komponenti interoperabilnosti v poglavju 5 in imajo potrdilo o skladnosti;

 

druge komponente: vsaka komponenta, ki ne ustreza komponenti interoperabilnosti v poglavju 5;

 

necertificirane komponente interoperabilnosti (IC): komponente, ki ustrezajo komponenti interoperabilnosti v poglavju 5, vendar nimajo potrdila o skladnosti in so izdelane pred potekom prehodnega obdobja iz oddelka 6.3.

Možne zamenjave prikazuje preglednica 11.

Preglednica 11

Preglednica zamenjav

 

… zamenjano s/z …

… certificiranimi IC

… drugimi komponentami

… necertificiranimi IC

Certificirane IC …

preveritev

ni možno

preveritev

Druge komponente …

ni možno

preveritev

ni možno

Necertificirane IC …

preveritev

ni možno

preveritev

Beseda ‚preveritev‘ v preglednici 11 pomeni, da lahko subjekt, zadolžen za vzdrževanje (ECM), v okviru svojih pristojnosti zamenja komponento z drugo, ki ima isto funkcijo in vsaj isto zmogljivost v skladu z zahtevami iz ustrezne TSI, ob upoštevanju, da so te komponente:

primerne, kar pomeni da so skladne z ustrezno(-nimi) TSI;

da se uporabljajo na svojem območju uporabe;

omogočajo interoperabilnost;

izpolnjujejo bistvene zahteve in

so v skladu z omejitvami iz tehnične dokumentacije.

7.2.2   Spremembe obstoječe enote ali obstoječe vrste enote

7.2.2.1   Uvod

V tej točki 7.2.2 so opredeljena načela, ki jih morajo uporabiti subjekti za upravljanje sprememb in subjekti za izdajo dovoljenj v skladu s postopkom ES-verifikacije, opisanim v členu 15(9) in členu 21(12) Direktive (EU) 2016/797 ter Prilogi IV k navedeni direktivi. Ta postopek je dodatno izpopolnjen v členih 13, 15 in 16 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545 (*3) in Sklepu Komisije 2010/713/EU (*4).

Ta točka 7.2.2 se uporablja v primeru vseh sprememb obstoječe enote ali vrste enote, vključno z obnovo ali nadgradnjo. Ne uporablja se v primeru sprememb, ki:

ne povzročijo odstopanja od tehnične dokumentacije, priložene ES-izjavam o verifikaciji podsistemov, če obstajajo; in

ne vplivajo na osnovne parametre, ki niso zajeti z ES-izjavo, če obstaja.

Imetnik dovoljenja za tip vozila subjektu za upravljanje sprememb pod razumnimi pogoji zagotovi informacije, potrebne za ocenjevanje sprememb.

7.2.2.2   Predpisi za upravljanje sprememb enote ali vrste enote

Deli in osnovni parametri enote, na katere niso vplivale spremembe, so izvzeti iz ocenjevanja skladnosti na podlagi določb te TSI.

Brez poseganja v točko 7.2.2.3 je skladnost z zahtevami iz te TSI ali TSI hrup (Uredba Komisije (EU) št. 1304/2014 (*5); glej točko 7.2 navedene TSI) potrebna samo za osnovne parametre v tej TSI, na katere lahko vplivajo spremembe.

V skladu s členoma 15 in 16 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545 in Sklepom 2010/713/EU ter ob uporabi modula SB, SD/SF ali SH1 za ES-verifikacijo, po potrebi pa tudi v skladu s členom 15(5) Direktive (EU) 2016/797 subjekt za upravljanje sprememb priglašeni organ obvesti o vseh spremembah, ki vplivajo na skladnost podsistema z zahtevami ustreznih TSI in zaradi katerih mora priglašeni organ opraviti nove preveritve. Subjekt za upravljanje sprememb te informacije zagotovi z ustreznimi sklici na tehnično dokumentacijo v zvezi z obstoječim potrdilom ES o pregledu tipa ali projektiranja.

Brez poseganja v splošno varnostno presojo, ki se zahteva v skladu s členom 21(12)(b) Direktive (EU) 2016/797, je v primeru sprememb, zaradi katerih je treba v zvezi z zavornim sistemom znova oceniti varnostne zahteve iz točke 4.2.4.2, potrebno novo dovoljenje za dajanje na trg, razen če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

zavorni sistem po spremembi izpolnjuje pogoja C.9 in C.14 Dodatka C ali

izvirni in spremenjeni zavorni sistem izpolnjujeta varnostne zahteve iz točke 4.2.4.2.

Nacionalne strategije migracije, povezane z izvajanjem drugih TSI (npr. TSI, ki zajemajo fiksne naprave), se upoštevajo pri opredelitvi obsega, v katerem je treba uporabljati TSI, ki zajemajo tirna vozila.

Osnovne konstrukcijske značilnosti tirnih vozil so opredeljene v preglednici 11a. Na podlagi teh preglednic in varnostne presoje, ki se zahteva na podlagi člena 21(12)(b) Direktive (EU) 2016/797, se spremembe razvrstijo v kategorije, kot sledi:

spremembe iz člena 15(1)(c) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545, če presegajo pragove iz stolpca 3 in ne dosegajo pragov iz stolpca 4, razen če jih je treba v skladu z varnostno presojo, ki se zahteva na podlagi člena 21(12)(b) Direktive (EU) 2016/797, razvrstiti med spremembe iz člena 15(1)(d), ali

spremembe iz člena 15(1)(d) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545, če presegajo pragove iz stolpca 4 ali če jih je treba v skladu z varnostno presojo, ki se zahteva na podlagi člena 21(12)(b) Direktive (EU) 2016/797, razvrstiti med spremembe iz člena 15(1)(d).

Ali spremembe presegajo navedene pragove, se ugotavlja s sklicevanjem na vrednosti parametrov v trenutku zadnjega dovoljenja za tirna vozila ali tip tirnih vozil.

Za spremembe, ki niso navedene v zgornjem odstavku, se šteje, da ne vplivajo na osnovne konstrukcijske značilnosti, zato se razvrstijo med spremembe iz člena 15(1)(a) ali člena 15(1)(b) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545, razen če jih je treba v skladu z varnostno presojo, ki se zahteva na podlagi člena 21(12)(b) Direktive (EU) 2016/797, razvrstiti med spremembe iz člena 15(1)(d).

Varnostna presoja, ki se zahteva na podlagi člena 21(12)(b) Direktive (EU) 2016/797, zajema vse spremembe osnovnih parametrov iz preglednice 1, povezane z bistvenimi zahtevami, zlasti z zahtevama ‚Varnost‘ in ‚Tehnična združljivost‘.

Brez poseganja v točko 7.2.2.3 vse spremembe ostanejo skladne z veljavnimi TSI ne glede na njihovo razvrstitev.

V primeru zamenjave celotnega elementa kompozicije trajno povezanih elementov zaradi resne poškodbe ocena skladnosti s to TSI ni potrebna, če je element popolnoma enak zamenjanemu elementu. Tak element mora biti sledljiv in certificiran v skladu s katerim koli nacionalnim ali mednarodnim predpisom ali širše priznanim kodeksom ravnanja na področju železnic.

Preglednica 11a

Osnovne značilnosti zasnove glede osnovnih parametrov, določenih v TSI v zvezi s tirnimi vozili – tovorni vagoni (WAG TSI)

1.

Točka TSI

2.

Povezane osnovne konstrukcijske značilnosti

3.

Spremembe, ki vplivajo na osnovne konstrukcijske značilnosti in se ne razvrstijo med spremembe iz člena 21(12)(a) Direktive (EU) 2016/797

4.

Spremembe, ki vplivajo na osnovne konstrukcijske značilnosti in se razvrstijo med spremembe iz člena 21(12)(a) Direktive (EU) 2016/797

4.2.2.1.1

Končna spenjača

Tip končne spenjače

Sprememba tipa končne spenjače

n. r.

4.2.3.1

Profili

Referenčni profil

n. r.

Sprememba referenčnega profila, s katerim je vozilo skladno

 

Najmanjši še prevozni polmer konveksnega vertikalnega loka zavoja

Sprememba najmanjšega še prevoznega polmera konveksnega vertikalnega loka zavoja, s katerim je enota združljiva, za več kot 10 %

n. r.

 

Najmanjši še prevozni polmer konkavnega vertikalnega loka zavoja

Sprememba najmanjšega še prevoznega konkavnega polmera vertikalnega loka zavoja, s katerim je enota združljiva, za več kot 10 %

n. r.

4.2.3.2

Združljivost z zmogljivostjo tirnic za prenašanje obremenitve

Dopustni koristni tovor za različne kategorije prog

Sprememba (1) katere koli od značilnosti navpične obremenitve, ki povzroči spremembo kategorij proge, s katerimi je vagon združljiv

n. r.

4.2.3.3

Združljivost s sistemi za ugotavljanje lokacije vlaka

Združljivost s sistemi za ugotavljanje lokacije vlaka

n. r.

Sprememba navedene združljivosti z enim od treh sistemov za ugotavljanje lokacije vlaka ali več teh sistemov:

 

tirni tokokrogi

 

števci osi

 

oprema za zankanje

4.2.3.4

Nadzor stanja osnih ležajev

Sistem za zaznavanje na vozilu

n. r.

Nameščanje/odstranitev sistema za zaznavanje na vozilu

4.2.3.5

Varnost pri vožnji

Kombinacija najvišje hitrosti in največjega primanjkljaja nadvišanja, za katero je bila enota ocenjena

n. r.

Povišanje najvišje hitrosti za več kot 15 km/h ali sprememba največjega dopustnega primanjkljaja nadvišanja za več kot ± 10 %

 

Nagib tirnice

n. r.

Sprememba nagiba tirnice, s katerim je vozilo skladno (2)

4.2.3.6.2

Značilnosti kolesnih dvojic

Tirna širina kolesnih dvojic

n. r.

Sprememba tirne širine, s katero je kolesna dvojica združljiva

4.2.3.6.3

Značilnosti koles

Najmanjši potreben premer kolesa v obratovanju

Sprememba minimalnega potrebnega premera v obratovanju za več kot 10 mm

n. r.

4.2.3.6.6

Samodejni sistemi s spremenljivo tirno širino

Naprava za menjavo tirne širine kolesne dvojice

Sprememba enote, ki povzroči spremembo naprav za menjavo, s katerimi je kolesna dvojica združljiva

Sprememba tirnih širin, s katerimi je kolesna dvojica združljiva

4.2.4.3.2.1

Delovna zavora

Zavorna pot

Sprememba zavorne poti za več kot ± 10 %

Opomba: Uporablja se lahko tudi odstotek zavorne mase (tudi lambda ali odstotni delež zavorne mase) ali zavorna masa, ki se lahko z izračunom izpeljeta (neposredno ali prek zavorne poti) iz profilov pojemkov.

Dovoljena sprememba je enaka (± 10 %).

n. r.

Največji pojemek za pogoj obremenitve ‚najvišja hitrost ob normalnem koristnem tovoru‘ pri najvišji konstrukcijsko določeni hitrosti

Sprememba največjega povprečnega pojemka za več kot ± 10 %

n. r.

4.2.4.3.2.2

Parkirna zavora

Parkirna zavora

Nameščena/odstranjena funkcija parkirne zavore

n. r.

4.2.4.3.3

Toplotna zmogljivost

Toplotna zmogljivost, izražena v zvezi s

 

hitrostjo

 

nagibom

 

zavorno potjo

n. r.

Opredelitev novega referenčnega primera

4.2.4.3.4

Zaščita proti zdrsavanju koles (WSP)

Zaščita proti zdrsavanju koles

n. r.

Namestitev/odstranitev funkcije WSP

4.2.5

Okoljski pogoji

Temperaturno območje

Sprememba temperaturnega območja (T1, T2, T3)

n. r.

 

Sneg, led in toča

Sprememba izbranega območja za ‚sneg, led in toča‘ (nazivnega ali za hude pogoje)

n. r.

Da bi priglašeni organ, ki ga je izbral subjekt za upravljanje sprememb, zagotovil potrdilo ES o pregledu tipa ali konstruiranja, se lahko sklicuje na:

 

izvirno potrdilo ES o pregledu tipa ali konstruiranja za dele konstrukcije, ki so nespremenjeni, ali dele, ki so spremenjeni, vendar ne vplivajo na skladnost podsistema, če je potrdilo še veljavno (v desetih letih obdobja faze B);

 

dodatno potrdilo ES o pregledu tipa ali konstruiranja (s katerim se spremeni izvirno potrdilo) za spremenjene dele konstrukcije, ki vplivajo na skladnost podsistema z najnovejšo veljavno revizijo te TSI.

Subjekt za upravljanje sprememb vsekakor zagotovi ustrezno posodobitev tehnične dokumentacije v zvezi s potrdilom ES o pregledu tipa ali konstruiranja.

Posodobljena tehnična dokumentacija v zvezi s potrdilom ES o pregledu tipa ali konstruiranja se navede v tehnični dokumentaciji, priloženi ES-izjavi o verifikaciji, ki jo subjekt za upravljanje sprememb izda za tirna vozila, opredeljena kot skladna s spremenjenim tipom.

7.2.2.3   Posebni predpisi za obstoječe enote, ki niso zajete z ES-izjavo o verifikaciji in za katere je bilo prvo dovoljenje za začetek obratovanja izdano pred 1. januarjem 2015

Poleg točke 7.1.2.2 se za obstoječe enote, za katere je bilo prvo dovoljenje za začetek obratovanja izdano pred 1. januarjem 2015, uporabljajo naslednji predpisi v primeru sprememb, ki vplivajo na osnovne parametre, ki niso zajeti z ES-izjavo.

Šteje se, da je skladnost s tehničnimi zahtevami te TSI vzpostavljena, ko je osnovni parameter izboljšan v smeri zmogljivosti, ki je opredeljena v TSI, subjekt za upravljanje sprememb pa dokaže, da so ustrezne bistvene zahteve izpolnjene, raven varnosti pa se je ohranila in, kadar je to upravičeno in izvedljivo, izboljšala. Subjekt za upravljanje sprememb v tem primeru utemelji razloge za neskladnost z zmogljivostjo, ki je opredeljena v TSI, pri čemer upošteva strategije migracije drugih TSI, kot so navedene v oddelku 7.2.2.2. Ta utemeljitev se vključi v tehnično dokumentacijo, če obstaja, ali v izvirno tehnično dokumentacijo enote.

Posebni predpis iz zgornjega odstavka se ne uporablja za spremembe, ki vplivajo na osnovne značilnosti zasnove in se razvrstijo med spremembe iz člena 21(12)(a), kot so predstavljene v preglednici 11b. Za navedene spremembe je skladnost z zahtevami TSI obvezna.

Preglednica 11b

Spremembe osnovnih parametrov, za katere je obvezna skladnost z zahtevami TSI za tirna vozila, za katera ni bilo izdano potrdilo ES o pregledu tipa ali konstruiranja

Točka TSI

Povezane osnovne konstrukcijske značilnosti

Spremembe, ki vplivajo na osnovne konstrukcijske značilnosti in se razvrstijo med spremembe iz člena 21(12)(a) Direktive (EU) 2016/797

4.2.3.1

Profili

Referenčni profil

Sprememba referenčnega profila, s katerim je enota skladna

4.2.3.3

Združljivost s sistemi za ugotavljanje lokacije vlaka

Združljivost s sistemi za ugotavljanje lokacije vlaka

Sprememba navedene združljivosti z enim od treh sistemov za ugotavljanje lokacije vlaka ali več teh sistemov:

 

tirni tokokrogi

 

števci osi

 

oprema za zankanje

4.2.3.4

Nadzor stanja osnih ležajev

Sistem za zaznavanje na vozilu

Nameščanje/odstranitev sistema za zaznavanje na vozilu

4.2.3.6.2

Značilnosti kolesnih dvojic

Tirna širina kolesnih dvojic

Sprememba tirne širine, s katero je kolesna dvojica združljiva

4.2.3.6.6

Samodejni sistemi s spremenljivo tirno širino

Naprava za menjavo tirne širine kolesne dvojice

Sprememba tirnih širin, s katerimi je kolesna dvojica združljiva

7.2.3   Predpisi, ki se nanašajo na potrdila ES o pregledu tipa ali konstruiranja

7.2.3.1   Podsistem tirna vozila

Ta točka se nanaša na tip tirnih vozil (vrsta enote v okviru te TSI), kot je opredeljen v členu 2(26) Direktive (EU) 2016/797 in za katerega velja postopek ES-verifikacije tipa ali konstruiranja v skladu z oddelkom 6.2 te TSI. Uporablja se tudi za postopek ES-verifikacije tipa ali konstruiranja v skladu s TSI hrup, katere področje uporabe za tovorne enote je določeno s sklicevanjem na to TSI.

Podlaga za ocenjevanje TSI za pregled tipa ali konstruiranja je opredeljena v stolpcih ‚Pregled konstruiranja‘ in ‚Preskus tipa‘ Dodatka F k tej TSI ter Dodatka C k TSI hrup.

7.2.3.1.1    Faza A

Faza A se začne, ko vlagatelj imenuje priglašeni organ, ki je odgovoren za ES-verifikacijo, in konča, ko se izda potrdilo ES o pregledu tipa ali konstruiranja.

Podlaga za ocenjevanje TSI za tip se opredeli za obdobje faze A za največ štiri leta. V obdobju faze A se podlaga za ocenjevanje za ES-verifikacijo, ki jo mora uporabljati priglašeni organ, ne spremeni.

Kadar v obdobju faze A začne veljati sprememba te TSI ali TSI hrup, je dovoljeno (vendar ni obvezno) uporabljati celotne spremenjene različice ali posamezne oddelke spremenjenih različic, razen če ni izrecno določeno drugače v spremenjenih različicah teh TSI. Če je uporaba omejena na določene oddelke, mora vlagatelj utemeljiti in dokumentirati, da veljavne zahteve ostanejo skladne, to pa mora potrditi tudi priglašeni organ.

7.2.3.1.2    Faza B

Faza B določa obdobje veljavnosti potrdila ES o pregledu tipa ali konstruiranja, potem ko ga izda priglašeni organ. V tem obdobju se lahko za enote izda potrdilo ES na podlagi skladnosti s tipom.

Potrdilo ES o pregledu tipa ali konstruiranja, izdano na podlagi ES-verifikacije podsistema, je veljavno za desetletno obdobje faze B po izdaji potrdila, tudi če začne veljati sprememba te TSI ali TSI hrup, razen če ni izrecno določeno drugače v spremenjenih različicah teh TSI. V tem obdobju veljavnosti se lahko na trg dajo nova tirna vozila istega tipa na podlagi ES-izjave o verifikaciji, ki se nanaša na potrdilo o verifikaciji tipa.

Posodobljena tehnična dokumentacija v zvezi s potrdilom ES o pregledu tipa ali konstruiranja se navede v tehnični dokumentaciji, priloženi ES-izjavi o verifikaciji, ki jo izda vlagatelj za tirna vozila, opredeljena kot skladna s spremenjenim tipom.

7.2.3.2   Komponente interoperabilnosti

Ta točka se nanaša na komponente interoperabilnosti, za katere se opravi ES-pregled tipa (modul CB) ali pregled konstruiranja (modul CH1) ali ocena primernosti za uporabo (modul CV) v skladu z oddelkom 6.1 te TSI.

Potrdilo ES o pregledu tipa ali konstruiranja oziroma primernosti za uporabo je veljavno deset let. V tem obdobju se lahko nove komponente istega tipa na trg dajo brez nove ocene tipa, razen če ni izrecno določeno drugače v spremenjeni različici te TSI. Pred koncem desetletnega obdobja se komponenta oceni glede na najnovejšo spremembo te TSI, ki je takrat v veljavi, in sicer v zvezi s tistimi zahtevami, ki so se spremenile ali so nove glede na podlago za certificiranje.

(*3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 z dne 4. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90, 6.4.2018, str. 66)."

(*4)  Sklep Komisije 2010/713/EU z dne 9. novembra 2010 o modulih za postopke ocenjevanja skladnosti, primernosti za uporabo in ES-verifikacije, ki se uporabljajo v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, sprejetih v okviru Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 319, 4.12.2010, str. 1)."

(*5)  Uredba Komisije (EU) št. 1304/2014 z dne 26. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚tirna vozila – hrup‘ ter o spremembi Odločbe 2008/232/ES in razveljavitvi Sklepa 2011/229/EU (UL L 356, 12.12.2014, str. 421).“;"

(52)

v oddelku 7.2.2.2 se doda nova opomba „(1) UL L 356, 12.12.2014, str. 421.“ na isti strani kot besedilo „Uredba Komisije (EU) št. 1304/2014 (1)“;

(53)

oddelek 7.3.1 se nadomesti z naslednjim:

„Posebni primeri, ki so navedeni v točki 7.3.2, so razvrščeni kot:

primeri ‚P‘: ‚trajni‘ primeri;

primeri ‚T‘: ‚začasni‘ primeri, v katerih se ciljni sistem doseže do 31. decembra 2025.

Vsi posebni primeri in njihovi zadevni datumi se ponovno proučijo pri prihodnjih revizijah TSI, da se na podlagi ocene njihovega vpliva na varnost, interoperabilnost, čezmejne storitve in koridorje TEN-T ter praktičnega in ekonomskega vpliva njihove ohranitve ali odprave omeji njihovo tehnično in geografsko področje uporabe. Posebej se upošteva razpoložljivost sredstev EU.

Posebni primeri so omejeni na pot ali omrežje, na katerem so nujno potrebni, in upoštevani v postopkih zagotavljanja združljivosti s potjo.

V posebnem primeru, ki se nanaša na komponento, opredeljeno kot komponenta interoperabilnosti v oddelku 5.3 te TSI, je treba ocenjevanje skladnosti opraviti v skladu s točko 6.1.2.“;

(54)

doda se oddelek 7.3.2.1a:

„7.3.2.1a   Profili (točka 4.2.3.1)

Posebni primer za Irsko in Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko

(‚P‘) Za referenčni profil zgornjega in spodnjega dela enote je dovoljeno, da je določen v skladu z nacionalnimi tehničnimi predpisi, priglašenimi za ta namen.

Ta posebni primer ne preprečuje dostopa katerim koli tirnim vozilom, skladnim s TSI, če so združljiva tudi s profilom IRL (sistem tirne širine 1 600 mm).“;

(55)

v oddelku 7.3.2.2 se črta naslednje besedilo:

(b)    Posebni primer za Portugalsko

(‚P‘) Enote, ki so predvidene za obratovanje na portugalskem železniškem omrežju, so skladne s ciljnimi in zaščitenimi conami, ki so določene v preglednici 13.

Preglednica 13

Ciljno in zaščiteno območje za enote, ki so predvidene za obratovanje na Portugalskem

 

YTA [mm]

WTA [mm]

LTA [mm]

YPZ [mm]

WPZ [mm]

LPZ [mm]

Portugalska

1 000

≥ 65

≥ 100

1 000

≥ 115

≥ 500“

(56)

v oddelku 7.3.2.3 se besedilo „točki 4.1.3.4.1 standarda EN 14363:2005“ nadomesti z besedilom „točki 6.1.5.3.1 standarda EN 14363:2016“;

(57)

v oddelku 7.3.2.3 se za besedilom doda naslednje besedilo:

„Ta posebni primer tirnim vozilom, ki so v skladu s TSI, ne preprečuje dostopa do nacionalnega omrežja.“

(58)

oddelek 7.3.2.4 „Vozna dinamika (točka 4.2.3.5.2)“ se nadomesti z naslednjim:

Posebni primer za Združeno kraljestvo v zvezi z Veliko Britanijo

(‚P‘) Osnovni pogoj za uporabo poenostavljene merilne metode iz točke 7.2.2 standarda EN 14363:2016 bi bilo treba razširiti na nazivne navpične statične sile kolesnih dvojic (PF0) do 250 kN. Zaradi tehnične združljivosti z obstoječim omrežjem je dovoljeno uporabljati nacionalne tehnične predpise, ki spreminjajo standard EN 14363:2016 ter so priglašeni za namene ocenjevanja vozne dinamike.

Ta posebni primer tirnim vozilom, ki so v skladu s TSI, ne preprečuje dostopa do nacionalnega omrežja.

Posebni primer za Irsko in Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko

(‚P‘) Zaradi tehnične združljivosti z obstoječim omrežjem s tirno širino 1 600 mm je dovoljeno uporabljati nacionalne tehnične predpise, priglašene za namene ocenjevanja vozne dinamike.

Ta posebni primer tirnim vozilom, ki so v skladu s TSI, ne preprečuje dostopa do nacionalnega omrežja.“;

(59)

oddelek 7.3.2.5 „Značilnosti kolesnih dvojic (točka 4.2.3.6.2)“ se nadomesti z naslednjim:

„7.3.2.5   Značilnosti kolesnih dvojic, koles in osi (točki 4.2.3.6.2 in 4.3.2.6.3)

Posebni primer za Združeno kraljestvo v zvezi z Veliko Britanijo

(‚P‘) Za enote, ki so predvidene za obratovanje samo na železniškem omrežju Velike Britanije, so lahko značilnosti kolesnih dvojic, koles in osi v skladu z nacionalnimi tehničnimi predpisi, priglašenimi za ta namen.

Ta posebni primer tirnim vozilom, ki so v skladu s TSI, ne preprečuje dostopa do nacionalnega omrežja.“;

(60)

oddelek 7.3.2.6 „Značilnosti koles (točka 4.2.3.6.3)“ se črta;

(61)

oddelek 7.3.2.7 se preštevilči v 7.3.2.6. Besedilo v oddelku se nadomesti z naslednjim:

„Naprave za pritrditev signalov za sklep (točka 4.2.6.3)

Posebni primer za Irsko in Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko

(‚P‘) Naprave za pritrditev signalov za sklep na enote, predvidene za obratovanje samo v prometu na omrežjih s tirno širino 1 600 mm, so skladne z nacionalnimi predpisi, priglašenimi za ta namen.

Ta posebni primer tirnim vozilom, ki so v skladu s TSI, ne preprečuje dostopa do nacionalnega omrežja.“;

(62)

doda se oddelek 7.3.2.7:

„7.3.2.7   Predpisi za upravljanje sprememb tirnih vozil in tipa tirnih vozil (7.2.2.2)

Posebni primer za Združeno kraljestvo (Veliko Britanijo)

(‚P‘) Vsaka sprememba prečnega profila vozila, kot je opisana v nacionalnih tehničnih predpisih, priglašenih za postopek določanja profila (na primer v RIS-2773-RST), bo kategorizirana kot sprememba iz člena 15(1)(c) Izvedbene uredbe (EU) 2018/545 in ne bo razvrščena med spremembe iz člena 21(12)(a) Direktive (EU) 2016/797.“;

(63)

doda se nov oddelek 7.6:

„7.6   Vidiki, ki jih je treba upoštevati v postopku revizije ali pri drugih dejavnostih Agencije

Poleg analize, opravljene med postopkom priprave te TSI, so bili opredeljeni določeni vidiki, ki bi lahko bili zanimivi za prihodnji razvoj železniškega sistema EU.

Ti vidiki so opredeljeni v nadaljevanju.

7.6.1   Predpisi za razširitev območja uporabe za obstoječa tirna vozila, ki niso zajeta z ES-izjavo o verifikaciji

V skladu s členom 54(2) in (3) Direktive (EU) 2016/797 vozila, za katera je bil začetek obratovanja odobren pred 15. junijem 2016, za obratovanje v enem ali več omrežjih, ki še niso zajeta v njihovem dovoljenju, prejmejo dovoljenje za dajanje na trg v skladu s členom 21 Direktive (EU) 2016/797. Taka vozila so zato skladna s to TSI ali pa jim ni treba uporabljati te TSI v skladu s členom 7(1) Direktive 2016/797.

Za olajšanje prostega pretoka vozil se pripravijo določbe o tem, kakšna raven prožnosti se lahko dovoli takim vozilom in vozilom, ki jih dovoljenje ne zajema, v zvezi s skladnostjo z zahtevami TSI, ob tem da izpolnjujejo bistvene zahteve, ohranjajo primerno raven varnosti in jo, kadar je to ustrezno in izvedljivo, izboljšujejo.“;

(64)

v Dodatku A se celotno besedilo nadomesti s „Se ne uporablja.“;

(65)

v Dodatku C, pogoj C.1 – „Ročni spenjalni sistem“, se besedilo „Praznina za vlečni kavelj je v skladu s poglavjem 2 tehničnega dokumenta Evropske agencije za železniški promet ERA/TD/2012-04/INT, različica 1.2 z dne 18. januarja 2013, ki je objavljen na spletišču Agencije (http://www.era.europa.eu).“ nadomesti z besedilom „Praznina za vlečni kavelj je v skladu s točko 6.3.2 standarda EN 16116-2:2013.“;

(66)

v Dodatku C, pogoj C.1 – „Ročni spenjalni sistem“, se besedilo „Prostor za delovanje premikalnega osebja je v skladu s poglavjem 3 tehničnega dokumenta Evropske agencije za železniški promet ERA/TD/2012-04/INT, različica 1.2 z dne 18. januarja 2013, ki je objavljen na spletišču Agencije (http://www.era.europa.eu).“ nadomesti z besedilom „Prostor za delovanje premikalnega osebja je v skladu s točko 6.2.1 standarda EN 16116-2:2013. Za ročne spenjalne sisteme, opremljene z odbojniki s širino 550 mm, se lahko prazen prostor izračuna z upoštevanjem tega, da so komponente spenjalnega mehanizma nameščene bočno sredinsko (D = 0 mm, kot je opredeljeno v Prilogi A k standardu EN 16116-2:2013).“;

(67)

v Dodatku C se pogoj C.2 – „Stopnice in oprijemala UIC“ nadomesti z naslednjim:

„2.   Stopnice in oprijemala UIC

Enota je opremljena s stopnicami in oprijemali v skladu s poglavjema 4 in 5 standarda EN 16116-2:2013 ter odmiki v skladu s točko 6.2.2 standarda EN 16116-2:2013.“;

(68)

v Dodatku C, pogoj C.5 – „Označevanje enot“, se črta naslednje besedilo:

„Kjer je ustrezno, se zahtevajo oznake iz standarda EN 15877-1:2012. Vedno velja naslednje:

4.5.2 Oznaka tirne širine,

4.5.3 Tara masa vozila,

4.5.4 Preglednica obremenitve vozila,

4.5.5 Oznaka za dolžino čez odbojnike,

4.5.12 Preglednica datumov vzdrževanja,

4.5.14 Oznake za dvigovanje in ponovno utirjanje,

4.5.23 Razdalje med zadnjimi osmi in središči podstavnih vozičkov,

4.5.29 Zavorna masa.“;

(69)

v Dodatku C, pogoj C.6 – „Profil G1“, se besedilo „GIC1“ nadomesti z besedilom „GI1“;

(70)

v Dodatku C, pogoj C.8 – „Preskusi glede vzdolžnih tlačnih sil“, se besedilo „EN 15839:2012“ nadomesti z besedilom „EN 15839:2012 + A1:2015“;

(71)

v Dodatku C, pogoj C.9 – „Zavora UIC“, se besedilo „UIC 540:2006“ v točkah (c) in (e) nadomesti z besedilom „UIC 540:2014“;

(72)

v Dodatku C, pogoj C.9 – „Zavora UIC“, se besedilo „(i) pnevmatična polspojka“ nadomesti z besedilom „(i) pnevmatična polspojka in njena cev“;

(73)

v Dodatku C, pogoj C.9 – „Zavora UIC“, se besedilo „(k) držala zavornjakov so v skladu z navodilom UIC 542:2010“ nadomesti z besedilom „(k) držala zavornjakov so v skladu z navodilom UIC 542:2015“;

(74)

v Dodatku C, pogoj C.9 – „Zavora UIC“, se točka (m) nadomesti z naslednjim:

„(m)

regulatorji so v skladu s poglavjema 4 in 5 standarda EN 16241:2014. Ocena skladnosti se opravi v skladu s točkami od 6.3.2 do 6.3.5 standarda EN 16241:2014. Poleg tega se izvede preskus življenjske dobe, da se dokaže primernost regulatorjev za obratovanje na enoti ter preverijo zahteve po vzdrževanju med življenjsko dobo naprave. Ta preskus se izvede pri največjem nazivnem spreminjanju obremenitve s celotnim obsegom nastavitev.“;

(75)

v Dodatku C, pogoj C.9 – „Zavora UIC“, se besedilo „UIC 544-1:2013“ v vrstici „Način zaviranja ‚G‘“ preglednice C.3 nadomesti z besedilom „UIC 544-1:2014“;

(76)

v Dodatku C, pogoj C.9 – „Zavora UIC“, se besedilo „oddelku 5.11 standarda EN 14531-1:2005“ v opombi (1) preglednice C.3 nadomesti z besedilom „oddelku 4 standarda EN 14531-1:2015“;

(77)

v Dodatku C se pogoj C.11 – „Temperaturna območja za posode za zrak, cevi in mazivo“ nadomesti z naslednjim:

„11.   Temperaturna območja za posode za zrak, cevi in mazivo

Šteje se, da so naslednje zahteve skladne z vsakim temperaturnim območjem, navedenim v točki 4.2.5:

posode za zrak so konstruirane za temperaturno območje od –40 °C do +70 °C;

zavorni valji in zavorne spojke so konstruirani za temperaturno območje od –40 °C do +70 °C;

cevi za zračne zavore in dovod zraka so določene za temperaturno območje od –40 °C do +70 °C.

Šteje se, da je naslednja zahteva skladna z območjem T1, navedenim v točki 4.2.5:

mazivo za mazanje ležajev se določi za temperature okolja do –20 °C.“;

(78)

v Dodatku C se pogoj C.12 – „Varjenje“ nadomesti z naslednjim:

„Varjenje se izvaja v skladu s standardi EN 15085-1:2007 + A1:2013, EN 15085-2:2007, EN 15085-3:2007, EN 15085-4:2007 in EN 15085-5:2007.“;

(79)

v Dodatku C se za besedilom pogoja C.16 – „Vlečne kljuke“ doda naslednje besedilo:

„Alternative tehnične rešitve so dovoljene, če se upoštevajo pogoji od 1.4.2 do 1.4.9 UIC 535-2:2006. Če je alternativna rešitev nosilec kabelske zanke, je njegov premer vsaj 85 mm.“;

(80)

v Dodatku C se doda naslednji pogoj C.19:

„19.   Nadzor stanja osnih ležajev

Nadzor stanja osnih ležajev enote je mogoče izvajati z opremo za zaznavanje ob progi.“;

(81)

Dodatek D se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek D

Obvezni standardi ali normativni dokumenti, na katere se sklicuje ta TSI

TSI

Standard/dokument

Značilnosti, ki se ocenjujejo

Sklicevanja na standard ali dokument

Točke

Konstrukcija in mehanski del

4.2.2

 

Trdnost enote

4.2.2.2

EN 12663-2:2010

5

EN 15877-1:2012

4.5.14

6.2.2.1

EN 12663-1:2010 + A1:2014

9.2

EN 12663-2:2010

6, 7

Medsebojno vplivanje profilov in tira

4.2.3

 

Profili

4.2.3.1

EN 15273-2:2013

Vse

Združljivost z zmogljivostjo tirnic za prenašanje obremenitve

4.2.3.2

EN 15528:2015

6.1, 6.2

Združljivost s sistemi za ugotavljanje lokacije vlaka

4.2.3.3

ERA/ERTMS/033281 rev. 4.0

Glej preglednico 7 v tej TSI

Nadzor stanja osnih ležajev

4.2.3.4

EN 15437-1:2009

5.1, 5.2

Zaščita pred iztirjenjem med vožnjo po vegavih tirih

4.2.3.5.1

6.2.2.2

EN 14363:2016

4, 5, 6.1

Vozna dinamika

4.2.3.5.2

EN 14363:2016

4, 5, 7

6.1.2.1

EN 14363:2016

4, 5, 7

6.2.2.3

EN 16235:2013

Vse

6.1.2.1

EN 13749:2011

6.2

Konstrukcijsko projektiranje podstavnega vozička

4.2.3.6.1

EN 13749:2011

6.2

6.1.2.1

EN 13749:2011

6.2

Značilnosti kolesnih dvojic

4.2.3.6.2

6.1.2.2

EN 13260:2009 + A1:2010

3.2.1

Značilnosti koles

4.2.3.6.3

6.1.2.3

EN 13979-1:2003 + A1:2009

+ A2:2011

7, 6.2

Značilnosti osi

4.2.3.6.4

6.1.2.4

EN 13103:2009 + A2:2012

4, 5, 6, 7

Pestnice/osni ležaji

4.2.3.6.5

 

6.2.2.4

EN 12082:2007 + A1:2010

6

Tekalni mehanizem za ročno zamenjavo kolesnih dvojic

4.2.3.6.7

6.2.2.5

Navodilo UIC 430-1:2012

Priloge B, H, I

UIC 430-3:1995

Priloga 7

Zavora

4.2.4

 

Delovna zavora

4.2.4.3.2.1

EN 14531-6:2009

Vse

UIC 544-1:2014

Vse

Parkirna zavora

4.2.4.3.2.2

EN 14531-6:2009

6

Torni element za zavornjake, ki delujejo na vozni površini kolesa

4.2.4.3.5

6.1.2.5

Tehnični dokument ERA ERA/TD/2013-02/INT

različica 3.0 z dne 27. novembra 2015

Vse

Okoljski pogoji

4.2.5

 

Okoljski pogoji

4.2.5

EN 50125-1:2014

4.7

6.2.2.7

Sistemska zaščita

4.2.6

 

Pregrade

4.2.6.1.2.1

6.2.2.8.1

EN 1363-1:2012

Vse

Materiali

4.2.6.1.2.2

6.2.2.8.2

ISO 5658-2:2006/Am1:2011

Vse

EN 13501-1:2007 + A1:2009

Vse

EN 45545-2:2013 + A1:2015

Preglednica 6

ISO 5660-1:2015

Vse

Kabli

6.2.2.8.3

EN 50355:2013

Vse

EN 50343:2014

Vse

Vnetljive tekočine

6.2.2.8.4

EN 45545-7:2013

Vse

Varnostni ukrepi za preprečevanje posrednega stika (zaščitno spenjanje)

4.2.6.2. 1

EN 50153:2014

6.4

Varnostni ukrepi za preprečevanje neposrednega stika

4.2.6.2. 2

EN 50153:2014

5

Naprave za pritrditev signalov za sklep

4.2.6.3

EN 16116-2:2013

Slika 11

Standardi ali dokumenti, navedeni pri dodatnih neobveznih pogojih v Dodatku C:

Dodatni neobvezni pogoji za enote

Dod. C

Standard/navodilo UIC/dokument

Ročni spenjalni sistem

C.1

EN 15566:2009 + A1:2010

Vse (razen 4.4)

EN 15551:2009 + A1:2010

Vse

EN 16116-2:2013

6.2.1, 6.3.2

EN 15877-1:2012

Slika 75

Stopnice in oprijemala UIC

C.2

EN 16116-2:2013

4, 5, 6.2.2

Zmožnost za ranžiranje prek drče

C.3

EN 12663-2:2010

5, 8

Preskusi glede vzdolžnih tlačnih sil

C.8

EN 15839:2012 + A1:2015

Vse

Zavora UIC

C.9

EN 15355:2008 + A1:2010

Vse

EN 15611:2008 + A1:2010

Vse

UIC 540:2014

Vse

EN 14531-1:2015

4

EN 15624:2008 + A1:2010

Vse

EN 15625:2008 + A1:2010

Vse

EN 286-3:1994

Vse

EN 286-4:1994

Vse

EN 15807:2011

Vse

EN 14601:2005 + A1:2010

Vse

UIC 544-1:2014

Vse

UIC 542:2015

Vse

UIC 541-4:2010

Vse

 

 

EN 16241:2014

4, 5, 6.3.2 do 6.3.5

EN 15595:2009 + A1:2011

Vse

Varjenje

C.12

EN 15085-1:2007 + A1:2013 EN 15085-2:2007

EN 15085-3:2007

EN 15085-4:2007

EN 15085-5:2007

Vse

Posebne lastnosti proizvoda za kolo

C.15

EN 13262:2004

+ A1:2008 + A2:2011

Vse

EN 13979-1:2003

+ A1:2009 + A2:2011

Vse

Vlečne kljuke

C.16

UIC 535-2:2006

1.4

Varnostne naprave na izbočenih delih

C.17

UIC 535-2:2006

1.3

Držala za oznake in naprave za pritrditev signala za sklep

C.18

UIC 575:1995

1

(82)

v Dodatku E se besedilo „Luč ima svetilno površino s premerom vsaj 170 mm. Luč ima svetilno površino s premerom vsaj 170 mm. Reflektorski sistem je konstruiran tako, da prikaže svetlobno moč vsaj 15 kandel rdeče svetlobe vzdolž osi svetilne površine za kot odprtine 15° vodoravno in 5° navpično. Intenzivnost mora biti vsaj 7,5 kandel rdeče svetlobe.“ nadomesti z besedilom „Zadnja luč je konstruirana tako, da prikaže svetilnost v skladu s preglednico 8 standarda EN 15153-1:2013+A1:2016“;

(83)

v Dodatku E se besedilo „EN 15153-1:2013“ nadomesti z besedilom „EN 15153-1:2013 + A1:2016“;

(84)

v Dodatku F se vrstica „Kolesne dvojice s spremenljivo tirno širino“ preglednice F.1 nadomesti z naslednjim:

„Samodejni sistem s spremenljivo tirno širino

4.2.3.6.6

X

X

X

6.1.2.6/6.2.2.4a“


(*1)  Načrt vzdrževanja upošteva ugotovitve delovne skupine ERA za vzdrževanje tovornih vagonov (glej ‚Final report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance‘ (Končno poročilo o delu delovne skupine za vzdrževanje tovornih vagonov), objavljeno na spletišču Evropske agencije za železniški promet http://www.era.europa.eu).“;

(*2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/773 z dne 16. maja 2019 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚vodenje in upravljanje prometa‘ železniškega sistema v Evropski uniji ter razveljavitvi Sklepa 2012/757/EU (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 5.“;

(*3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 z dne 4. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90, 6.4.2018, str. 66).

(*4)  Sklep Komisije 2010/713/EU z dne 9. novembra 2010 o modulih za postopke ocenjevanja skladnosti, primernosti za uporabo in ES-verifikacije, ki se uporabljajo v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, sprejetih v okviru Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 319, 4.12.2010, str. 1).

(*5)  Uredba Komisije (EU) št. 1304/2014 z dne 26. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚tirna vozila – hrup‘ ter o spremembi Odločbe 2008/232/ES in razveljavitvi Sklepa 2011/229/EU (UL L 356, 12.12.2014, str. 421).“;“


(1)  Sprememba značilnosti obremenitve se ne sme znova oceniti med obratovanjem (natovarjanjem/raztovarjanjem vagona).

(2)  Za tirna vozila, ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev, se šteje, da so združljiva z vsemi nagibi tirnice:

tirna vozila, ocenjena v skladu s standardom EN 14363:2016;

tirna vozila, ocenjena v skladu s standardom EN 14363:2005 (spremenjenim z ERA/TD/2012-17/INT ali ne) ali UIC 518:2009, pri čemer je ugotovljeno, da omejitve na en nagib tirnice ni;

vozila, ocenjena v skladu s standardom EN 14363:2005 (spremenjenim z ERA/TD/2012-17/INT ali ne) ali UIC 518:2009, pri čemer je ugotovljeno, da obstaja omejitev na en nagib tirnice, nova ocena preskusnih pogojev stika med kolesi in tirnico, ki temelji na dejanskih profilih koles in tirnice ter izmerjeni tirni širini, pa pokaže skladnost z zahtevami za pogoje stika med kolesi in tirnico iz standarda EN 14363:2016.


PRILOGA II

Priloga k Uredbi Komisije (EU) št. 1299/2014 se spremeni:

(1)

oddelek 1.1 se nadomesti z naslednjim:

„1.1   Tehnično področje uporabe

Ta TSI zadeva podsistem infrastruktura in del podsistema vzdrževanje železniškega sistema v Uniji v skladu s členom 1 Direktive (EU) 2016/797.

Podsistema infrastruktura in vzdrževanje sta opredeljena v točki 2.1 oziroma 2.8 Priloge II k Direktivi (EU) 2016/797.

Tehnično področje uporabe te TSI je podrobneje opredeljeno v členu 2(1), (5) in (6) te uredbe.“;

(2)

točka 1 oddelka 1.3 se nadomesti z naslednjim:

„(1)

V skladu s členom 4(3) Direktive (EU) 2016/797 ta TSI:

(a)

navaja svoje predvideno področje uporabe (oddelek 2);

(b)

določa bistvene zahteve za podsistem infrastruktura in del podsistema vzdrževanje (oddelek 3);

(c)

določa funkcionalne in tehnične specifikacije, ki jih morajo izpolnjevati podsistem infrastruktura in del podsistema vzdrževanje ter njuni vmesniki glede na druge podsisteme (oddelek 4);

(d)

določa komponente interoperabilnosti in vmesnike, ki jih morajo obravnavati evropske specifikacije, vključno z evropskimi standardi, potrebne za doseganje interoperabilnosti znotraj železniškega sistema v Uniji (oddelek 5);

(e)

za vsak obravnavani primer navaja postopke za ocenjevanje skladnosti ali primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti na eni strani ali ES-verifikacijo podsistemov na drugi strani (oddelek 6);

(f)

navaja strategijo za izvajanje te TSI (oddelek 7);

(g)

navaja pogoje glede poklicnih kvalifikacij ter zdravja in varnosti pri delu, ki se zahtevajo za zadevno osebje pri obratovanju in vzdrževanju podsistema infrastruktura, pa tudi za izvajanje te TSI (oddelek 4);

(h)

navaja določbe, ki se uporabljajo za obstoječi podsistem infrastruktura, zlasti v primeru nadgradnje in obnove, ter za take primere navaja še spremembe, zaradi katerih je treba zaprositi za novo dovoljenje;

(i)

navaja parametre podsistema infrastruktura, ki jih mora preveriti prevoznik v železniškem prometu, in postopke, ki se uporabljajo za preverjanje teh parametrov po izdaji dovoljenja za dajanje vozila na trg in pred prvo uporabo vozila, da se zagotovi skladnost med vozili in progami, na katerih naj bi vozila obratovala.

V skladu s členom 4(5) Direktive (EU) 2016/797 so določbe za posebne primere navedene v oddelku 7.“;

(3)

oddelek 2.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.1   Opredelitev podsistema infrastruktura

Ta TSI zajema:

(a)

strukturni podsistem infrastruktura in

(b)

del vzdrževalnega funkcionalnega podsistema v zvezi s podsistemom infrastruktura (tj. naprave za čiščenje zunanjosti vlakov, oskrbo z vodo, polnjenje z gorivom, fiksne naprave za praznjenje stranišč in stacionarno oskrbo z električno energijo).

Elementi podsistema infrastruktura so opisani v točki 2.1 Priloge II k Direktivi (EU) 2016/797.

Elementi podsistema vzdrževanje so opisani v točki 2.8 Priloge II k Direktivi (EU) 2016/797.

Področje uporabe te TSI torej vključuje naslednje vidike podsistema infrastruktura:

(a)

traso proge;

(b)

parametre tira;

(c)

kretnice in tirna križišča;

(d)

odpor tira na dejanske obremenitve;

(e)

odpornost konstrukcij na prometne obremenitve;

(f)

mejne vrednosti takojšnjega ukrepanja pri napakah v geometriji tira;

(g)

perone;

(h)

zdravje, varnost in okolje;

(i)

določbe za obratovanje;

(j)

fiksne naprave za servisiranje vlakov.

Dodatne podrobnosti so navedene v točki 4.2.2 te TSI.“;

(4)

v oddelku 2.5 se besedilo „Direktive 2004/49/ES“ nadomesti z besedilom „Direktive (EU) 2016/798“;

(5)

v oddelku 3 se besedilo „Direktivi 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „Direktivi (EU) 2016/797“;

(6)

preglednica 1 v oddelku 3 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 1

Osnovni parametri podsistema infrastruktura, ki ustrezajo bistvenim zahtevam

Točka TSI

Naslov točke TSI

Varnost

Zanesljivost in razpoložljivost

Zdravje

Varstvo okolja

Tehnična združljivost

Dostopnost

4.2.3.1

Svetli profil

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.3.2

Medtirna razdalja

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.3.3

Največji nakloni

1.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.3.4

Najmanjši polmer horizontalnega loka

1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.3.5

Najmanjši polmer vertikalnega loka

1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.4.1

Nazivna tirna širina

 

 

 

 

1.5

 

4.2.4.2

Nadvišanje

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

1.6.1

4.2.4.3

Primanjkljaj nadvišanja

1.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.4.4

Nenadna sprememba primanjkljaja nadvišanja

2.1.1

 

 

 

 

 

4.2.4.5

Ekvivalentna koničnost

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.4.6

Profil glave tirnice na odprti progi

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.4.7

Nagib tirnice

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.5.1

Konstrukcijsko določena geometrija kretnic in tirnih križišč

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.5.2

Uporaba kretnic s premičnimi srci

1.1.2, 1.1.3

 

 

 

 

 

4.2.5.3

Največja nevodena dolžina nepremičnih dvojnih src kretnic

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.6.1

Odpor tira na navpične obremenitve

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.6.2

Vzdolžni odpor tira

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.6.3

Prečni odpor tira

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.7.1

Odpornost novih mostov na prometne obremenitve

1.1.1, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.7.2

Enakovredna navpična obremenitev, ki deluje na nove zemeljske objekte, in učinki zemeljskega pritiska na nove konstrukcije

1.1.1, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.7.3

Odpornost novih konstrukcij nad tiri ali v bližini tirov

1.1.1, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.7.4

Odpornost obstoječih mostov in zemeljskih objektov na prometne obremenitve

1.1.1, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.8.1

Mejna vrednost takojšnjega ukrepanja pri poravnavi

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.2

Mejna vrednost takojšnjega ukrepanja pri višinskih napakah tira

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.3

Mejna vrednost takojšnjega ukrepanja pri vegavosti tira

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.4

Mejna vrednost takojšnjega ukrepanja pri tirni širini kot posamezni napaki

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.5

Mejna vrednost takojšnjega ukrepanja pri nadvišanju

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.6

Mejne vrednosti takojšnjega ukrepanja pri kretnicah in tirnih križiščih

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

1.5

 

4.2.9.1

Uporabna dolžina peronov

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.9.2

Višina perona

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

1.6.1

4.2.9.3

Odmik perona

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

1.6.1

4.2.9.4

Trasa tira vzdolž peronov

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

1.6.1

4.2.10.1

Največje nihanje tlaka v predorih

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.10.2

Vpliv bočnih vetrov

1.1.1, 2.1.1

1.2

 

 

1.5

 

4.2.10.3

Aerodinamični učinek na tir s tirno gredo

1.1.1

1.2

 

 

1.5

 

4.2.11.1

Označevalci lokacije

1.1.1

1.2

 

 

 

 

4.2.11.2

Ekvivalentna koničnost med obratovanjem

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.12.2

Praznjenje stranišč

1.1.5

1.2

1.3.1

 

1.5

 

4.2.12.3

Naprave za čiščenje zunanjosti vlaka

 

1.2

 

 

1.5

 

4.2.12.4

Oskrba z vodo

1.1.5

1.2

1.3.1

 

1.5

 

4.2.12.5

Polnjenje z gorivom

1.1.5

1.2

1.3.1

 

1.5

 

4.2.12.6

Stacionarna oskrba z električno energijo

1.1.5

1.2

 

 

1.5

 

4.4

Operativni predpisi

 

1.2

 

 

 

 

4.5

Predpisi glede vzdrževanja

 

1.2

 

 

 

 

4.6

Poklicne kvalifikacije

1.1.5

1.2

 

 

 

 

4.7

Zdravstveni in varnostni pogoji

1.1.5

1.2

1.3

1.4.1“

 

 

(7)

v točki 1 oddelka 4.1 se besedilo „Direktiva 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „Direktiva (EU) 2016/797“;

(8)

točka 3 oddelka 4.1 se nadomesti z naslednjim:

„(3)

Funkcionalne in tehnične specifikacije podsistema infrastruktura in dela podsistema vzdrževanje ter njunih vmesnikov, kot so navedene v točkah 4.2 in 4.3, ne predpisujejo uporabe posebnih tehnologij ali tehničnih rešitev, razen kadar je to nujno potrebno za interoperabilnost železniškega sistema Unije.“;

(9)

naslov oddelka 4.2 se nadomesti z naslednjim:

„4.2    Funkcionalne in tehnične specifikacije podsistema infrastruktura“;

(10)

točke od 1 do 3 oddelka 4.2.1 se nadomestijo z naslednjim:

„(1)

Elementi železniškega omrežja Unije so določeni v točki 1 Priloge I k Direktivi (EU) 2016/797. Za stroškovno učinkovito uresničitev interoperabilnosti se vsakemu elementu železniškega omrežja Unije dodeli ‚TSI kategorija proge‘.

(2)

TSI-kategorizacija prog sestoji iz kombinacije prometnih kod. Na progah, po katerih poteka le ena vrsta prometa (na primer proge za izključno tovorni promet), se lahko za opis zmogljivosti uporabi ena koda; če po progi poteka mešan promet, se kategorija opiše z eno ali več kodami za potniški in tovorni promet. Kombinirane prometne kode opisujejo okvirno želeno mešanico prometa, ki ga proga lahko sprejme.

(3)

Ta TSI-kategorizacija prog se uporabi za razvrščanje obstoječih prog, da se ciljni sistem opredeli tako, da so izpolnjeni ustrezni parametri zmogljivosti.“;

(11)

v točki 7 oddelka 4.2.1 se opomba (*) Preglednice 3 nadomesti z naslednjim:

„(*)

Osna obremenitev za pogonske glave in lokomotive je izračunana na podlagi konstrukcijsko določene mase v stanju obratovanja, kot je določeno v točki 2.1 standarda EN 15663:2009+AC:2010, za druga vozila pa na podlagi konstrukcijsko določene mase pri normalnem koristnem tovoru v skladu s točko 6.3 standarda EN 15663:2009+AC:2010.“;

(12)

točka 10 oddelka 4.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„(10)

V skladu s členom 4(7) Direktive (EU) 2016/797, v katerem je določeno, da TSI državam članicam ne smejo preprečevati odločitev v zvezi z uporabo infrastrukture za promet z vozili, ki jih ne urejajo TSI, je dovoljeno projektiranje novih in nadgrajenih prog, ki lahko sprejemajo:

večje tirne širine;

večje osne obremenitve;

višje hitrosti;

večjo uporabno dolžino perona in

daljše vlake,

od tistih iz preglednic 2 in 3.“;

(13)

točka (c) točke H oddelka 4.2.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„(c)

Aerodinamični učinek na tir s tirno gredo (4.2.10.3)“;

(14)

v točki K oddelka 4.2.2.1 se doda se naslednja točka:

„(b)

načrt vzdrževanja (4.5.2).“;

(15)

točka 5 v oddelku 4.2.4.2 se nadomesti z naslednjim:

„(5)

Za sistem tirne širine 1 668 mm namesto točke (1) konstrukcijsko določeno nadvišanje ne presega 185 mm.“;

(16)

točka 4 v oddelku 4.2.4.4 se nadomesti z naslednjim:

„(4)

Za sistem tirne širine 1 668 mm so namesto točke (1) najvišje vrednosti nenadne spremembe primanjkljaja nadvišanja naslednje:

(a)

150 mm za V ≤ 45 km/h;

(b)

115 mm za 45 km/h < V ≤ 100 km/h;

(c)

(399 – V)/2,6 [mm] za 100 km/h < V ≤ 220 km/h;

(d)

70 mm za 220 km/h < V ≤ 230 km/h.

(e)

Pri hitrostih, ki presegajo 230 km/h, nenadna sprememba primanjkljaja nadvišanja ni dovoljena.“;

(17)

točka 3 v oddelku 4.2.4.5 se nadomesti z naslednjim:

„(3)

Konstrukcijsko določena tirna širina, profil glave tirnice in nagib tirnice na odprti progi se izberejo tako, da se ne presežejo dopustne vrednosti ekvivalentne koničnosti iz preglednice 10.“;

(18)

slika 1 v oddelku 4.2.4.6 se nadomesti z naslednjim:

Slika 1

Profil glave tirnice

Image 2

1:∞ to 1:16

1 gornji rob tirnice

2 tangentna točka

3 stranski nagib

4 napvpična os glave tirnice

5 vozni rob tirnice

(19)

točka 2 v oddelku 4.2.4.7.1 se nadomesti z naslednjim:

„(2)

Za tire, predvidene za hitrosti, višje od 60 km/h, je nagib tirnic za dano progo v razponu od 1/20 do 1/40.“;

(20)

točka 2 v oddelku 4.2.6.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„(2)

Določbe za uporabo zavornih sistemov na vrtinčne tokove na tirih določi upravljavec infrastrukture na operativni ravni na podlagi specifičnih značilnosti tira, vključno s kretnicami in tirnimi križišči. Pogoji za uporabo tega zavornega sistema se registrirajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/777 (*1) (RINF).

(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/777 z dne 16. maja 2019 o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/880/EU (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 312).“;"

(21)

preglednica 11 v oddelku 4.2.7.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„Preglednica 11

Faktor alfa (α) za projektiranje novih konstrukcij

Vrsta prometa

Najmanjši faktor alfa (α)

P1, P2, P3, P4

1,0

P5

0,91

P6

0,83

P1520

1

P1600

1,1

F1, F2, F3

1,0

F4

0,91

F1520

1,46

F1600

1,1“

(22)

oddelek 4.2.10.3 se nadomesti z naslednjim:

„4.2.10.3   Aerodinamični učinek na tir s tirno gredo

(1)

Aerodinamični vplivi med tirnim vozilom in infrastrukturo lahko povzročijo privzdigovanje ali odpihovanje tolčenca s tirne grede na odprti progi ter kretnicah in tirnih križiščih (privzdigovanje tolčenca). To tveganje je treba zmanjšati.

(2)

Zahteve za podsistem infrastruktura za zmanjšanje tveganja za ‚privzdigovanje tolčenca‘ se uporabljajo le za proge, predvidene za hitrost, večjo od 250 km/h.

(3)

Zahteve iz točke (2) zgoraj so odprta točka.“;

(23)

oddelek 4.2.12.2 se nadomesti z naslednjim:

„4.2.12.2   Praznjenje stranišč

Fiksne naprave za praznjenje stranišč so združljive z značilnostmi zbiralnega sanitarnega sistema, določenimi v TSI lokomotive in potniška tirna vozila.“;

(24)

točka 1 v oddelku 4.2.12.4 se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Fiksna oprema za oskrbo z vodo je združljiva z značilnostmi sistema za oskrbo z vodo, določenimi v TSI lokomotive in potniška tirna vozila.“;

(25)

oddelek 4.2.12.5 se nadomesti z naslednjim:

„4.2.12.5   Polnjenje z gorivom

Oprema za polnjenje z gorivom je združljiva z značilnostmi sistema za gorivo, ki ga določa TSI lokomotive in potniška tirna vozila.“;

(26)

oddelek 4.2.12.6 se nadomesti z naslednjim:

„4.2.12.6   Stacionarna oskrba z električno energijo

Kjer je predvidena, se stacionarna oskrba z električno energijo izvaja s pomočjo enega ali več sistemov oskrbe z električno energijo, ki jih določa TSI lokomotive in potniška tirna vozila.“;

(27)

preglednica 15 v oddelku 4.3.1 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 15

Vmesniki s podsistemom tirna vozila, ‚TSI lokomotive in potniška tirna vozila‘

Vmesnik

Sklic na TSI infrastruktura

Sklic na TSI lokomotive in potniška tirna vozila

Tirna širina

4.2.4.1

Nazivna tirna širina

4.2.5.1

Konstrukcijsko določena geometrija kretnic in tirnih križišč

4.2.8.6

Mejne vrednosti takojšnjega ukrepanja pri kretnicah in tirnih križiščih

4.2.3.5.2.1

Mehanske in geometrijske značilnosti kolesnih dvojic

4.2.3.5.2.3

Kolesne dvojice s spremenljivo tirno širino

Profil

4.2.3.1

Svetli profil

4.2.3.2

Medtirna razdalja

4.2.3.5

Najmanjši polmer vertikalnega loka

4.2.9.3

Odmik perona

4.2.3.1

Profili

Osna obremenitev in razmik med kolesnimi dvojicami

4.2.6.1

Odpor tira na navpične obremenitve

4.2.6.3

Prečni odpor tira

4.2.7.1

Odpornost novih mostov na prometne obremenitve

4.2.7.2

Enakovredna navpična obremenitev, ki deluje na nove zemeljske objekte, in učinki zemeljskega pritiska na nove konstrukcije

4.2.7.4

Odpornost obstoječih mostov in zemeljskih objektov na prometne obremenitve

4.2.2.10

Pogoji obremenitve in tehtana masa

4.2.3.2.1

Parameter osne obremenitve

Vozne značilnosti

4.2.6.1

Odpor tira na navpične obremenitve

4.2.6.3

Prečni odpor tira

4.2.7.1.4

Bočne sile

4.2.3.4.2.1

Mejne vrednosti za vozno varnost

4.2.3.4.2.2

Mejne vrednosti obremenitve tira

Stabilnost vožnje

4.2.4.4

Ekvivalentna koničnost

4.2.4.6

Profil glave tirnice na odprti progi

4.2.11.2

Ekvivalentna koničnost med obratovanjem

4.2.3.4.3

Ekvivalentna koničnost

4.2.3.5.2.2

Mehanske in geometrijske značilnosti koles

Vzdolžni vplivi

4.2.6.2

Vzdolžni odpor tira

4.2.7.1.5

Vplivi zaradi vleke in zaviranja (vzdolžne obremenitve)

4.2.4.5

Zavorna zmogljivost

Najmanjši polmer horizontalnega loka

4.2.3.4

Najmanjši polmer horizontalnega loka

4.2.3.6

Najmanjši polmer loka zavoja

Dodatek A, A.1 Odbojniki

Dinamično vozno vedenje

4.2.4.3

Primanjkljaj nadvišanja

4.2.3.4.2.

Dinamično vozno vedenje

Največji pojemek

4.2.6.2

Vzdolžni odpor tira

4.2.7.1.5

Vplivi zaradi vleke in zaviranja

4.2.4.5

Zavorna zmogljivost

Aerodinamični učinek

4.2.3.2

Medtirna razdalja

4.2.7.3

Odpornost novih konstrukcij nad tiri ali v bližini tirov

4.2.10.1

Največje nihanje tlaka v predorih

4.2.10.3

Aerodinamični učinek na tir s tirno gredo

4.2.6.2.1

Učinek zračnega toka ob vlaku na potnike na peronu in delavce ob progi

4.2.6.2.2

Sunek čelnega tlaka

4.2.6.2.3

Največje nihanje tlaka v predorih

4.2.6.2.5

Aerodinamični učinek na tir s tirno gredo

Bočni veter

4.2.10.2

Vpliv bočnih vetrov

4.2.6.2.4

Bočni veter

Naprave za servisiranje vlakov

4.2.12.2

Praznjenje stranišč

4.2.12.3

Naprave za čiščenje zunanjosti vlaka

4.2.12.4

Oskrba z vodo

4.2.12.5

Polnjenje z gorivom

4.2.12.6

Stacionarna oskrba z električno energijo

4.2.11.3

Priključki sistema za praznjenje stranišč

4.2.11.2.2

Zunanje čiščenje v pralnici

4.2.11.4

Oprema za oskrbo z vodo

4.2.11.5

Vmesnik za oskrbo z vodo

4.2.11.7

Oprema za polnjenje goriva

4.2.11.6

Posebne zahteve za postavljanje vlakov na stranski tir“

(28)

preglednica 16 v oddelku 4.3.1 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 16

Vmesniki s podsistemom tirna vozila, ‚TSI tovorni vagoni‘

Vmesnik

Sklic na TSI infrastruktura

Sklic na TSI tovorni vagoni

Tirna širina

4.2.4.1

Nazivna tirna širina

4.2.4.6

Profil glave tirnice na odprti progi

4.2.5.1

Konstrukcijsko določena geometrija kretnic in tirnih križišč

4.2.8.6

Mejne vrednosti takojšnjega ukrepanja pri kretnicah in tirnih križiščih

4.2.3.6.2

Značilnosti kolesnih dvojic

4.2.3.6.3

Značilnosti koles

Profil

4.2.3.1

Svetli profil

4.2.3.2

Medtirna razdalja

4.2.3.5

Najmanjši polmer vertikalnega loka

4.2.9.3

Odmik perona

4.2.3.1

Profili

Osna obremenitev in razmik med kolesnimi dvojicami

4.2.6.1

Odpor tira na navpične obremenitve

4.2.6.3

Prečni odpor tira

4.2.7.1

Odpornost novih mostov na prometne obremenitve

4.2.7.2

Enakovredna navpična obremenitev, ki deluje na nove zemeljske objekte, in učinki zemeljskega pritiska na nove konstrukcije

4.2.7.4

Odpornost obstoječih mostov in zemeljskih objektov na prometne obremenitve

4.2.3.2

Združljivost z zmogljivostjo tirnic za prenašanje obremenitve

Dinamično vozno vedenje

4.2.8

Mejna vrednost takojšnjega ukrepanja pri napakah v geometriji tira

4.2.3.5.2

Vozna dinamika

Vzdolžni vplivi

4.2.6.2

Vzdolžni odpor tira

4.2.7.1.5

Vplivi zaradi vleke in zaviranja (vzdolžne obremenitve)

4.2.4.3.2

Zavorna zmogljivost

Najmanjši polmer loka zavoja

4.2.3.4

Najmanjši polmer horizontalnega loka

4.2.2.1

Mehanski vmesnik

Vertikalni lok

4.2.3.5

Najmanjši polmer vertikalnega loka

4.2.3.1

Profili“;

(29)

preglednica 19 v oddelku 4.3.4 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 19

‚Vmesniki s podsistemom vodenje in upravljanje prometa‘

Vmesnik

Sklic na TSI infrastruktura

Sklic na TSI vodenje in upravljanje prometa

Stabilnost vožnje

4.2.11.2

Ekvivalentna koničnost med obratovanjem

4.2.3.4.4

Kakovost obratovanja

Uporaba zavor na vrtinčne tokove

4.2.6.2

Vzdolžni odpor tira

4.2.2.6.2

Zavorna zmogljivost

Bočni vetrovi

4.2.10.2

Vpliv bočnih vetrov

4.2.3.6.3

Predpisani postopek ob nepredvidenih dogodkih

Operativni predpisi

4.4

Operativni predpisi

4.2.1.2.2.2

Spremembe informacij iz Navodila o progi

4.2.3.6

Delovanje v poslabšanih razmerah

Usposobljenost osebja

4.6

Strokovna usposobljenost

2.2.1

Osebje in vlaki“

(30)

v točki (1) oddelka 4.4 se besedilo „členu 18(3) Direktive 2008/57/ES in določeno v Prilogi VI (točka I.2.4) k navedeni direktivi“ nadomesti z besedilom „členu 15(4) Direktive (EU) 2016/797 in določeno v Prilogi IV (točka 2.4) k navedeni direktivi.“;

(31)

oddelek 4.5.2 se nadomesti z naslednjim:

„4.5.2   Načrt vzdrževanja

Upravljavec infrastrukture ima načrt vzdrževanja, ki vsebuje postavke iz točke 4.5.1, skupaj z najmanj naslednjim:

(a)

naborom mejnih vrednosti za intervencije in opozorila;

(b)

izjavo o metodah, strokovni usposobljenosti osebja in osebni zaščitni opremi, ki se mora uporabljati;

(c)

pravili, ki se uporabljajo za zaščito ljudi, ki delajo na progi ali v njeni bližini;

(d)

sredstvi, ki se uporabljajo za preverjanje upoštevanja obratovalnih vrednosti;

(e)

sprejetimi ukrepi za zmanjšanje tveganja privzdigovanja tolčenca pri hitrostih, večjih od 250 km/h.“;

(32)

točka 1 v oddelku 4.7 se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Zdravstveni in varnostni pogoji za osebje, ki se zahtevajo za upravljanje in vzdrževanje podsistema infrastruktura, so v skladu z ustrezno evropsko in nacionalno zakonodajo.“;

(33)

točka (b) točke 2 v oddelku 5.3.2 se nadomesti z naslednjim:

„(b)

pritrdilni sistem vzdrži 3 000 000 ciklov značilne obremenitve pri vožnji v ostri krivini, pri čemer sprememba zmogljivosti pritrdilnega sistema ne presega:

20 % v zvezi z vpenjalno silo;

25 % v zvezi z vertikalno togostjo;

20-odstotnega zmanjšanja v zvezi z vzdolžnim uporom.

Značilna obremenitev ustreza:

največji osni obremenitvi, za prevzem katere je pritrdilni sistem projektiran;

kombinaciji tirnice, nagiba tirnic, tirničnega vložka in vrste pragov, s katero se pritrdilni sistem lahko uporablja.“;

(34)

oddelek 6.1.4.1 se nadomesti z naslednjim:

„6.1.4.1   Komponente interoperabilnosti, ki jih urejajo druge direktive Evropske unije

(1)

V skladu s členom 10(3) Direktive (EU) 2016/797 se za komponente interoperabilnosti, za katere se uporabljajo drugi pravni akti Unije, ki zajemajo druge vidike, v ES-izjavi o skladnosti ali primernosti za uporabo navede, da komponente interoperabilnosti izpolnjujejo tudi zahteve, določene v teh drugih pravnih aktih.

(2)

V skladu s Prilogo I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/250 (*2) ES-izjava o skladnosti ali primernosti za uporabo vključuje seznam omejitev ali pogojev uporabe.

(*2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/250 z dne 12. februarja 2019 o predlogah za izjave in potrdila ES za komponente interoperabilnosti železniškega sistema in podsisteme, vzorcu izjave o skladnosti za dovoljen tip železniškega vozila in postopku verifikacije ES za podsisteme v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 201/2011 (UL L 42, 13.2.2019, str. 9).“;"

(35)

v točki 1 oddelka 6.2.1 se besedilo „členom 18 Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členom 15 Direktive (EU) 2016/797“;

(36)

točka 6 oddelka 6.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„(6)

Vložnik sestavi ES-izjavo o verifikaciji za podsistem infrastruktura v skladu s členom 15 Direktive (EU) 2016/797.“;

(37)

v oddelku 6.2.4 se za točko 6.2.4.14 doda naslednja točka:

„6.2.4.15   Ocena združljivosti z zavornimi sistemi

Ocena zahtev iz točke 4.2.6.2.2(2) ni potrebna.“;

(38)

točka 3 oddelka 6.4 se nadomesti z naslednjim:

„(3)

Priglašeni organ sklic na dokumentacijo o vzdrževanju, ki jo zahteva točka 4.5.1 te TSI, vključi v tehnično dokumentacijo, navedeno v členu 15(4) Direktive (EU) 2016/797.“;

(39)

v točki 2 oddelka 6.5.2 se besedilo „členom 17 Direktive 2008/57/ES“ nadomesti z besedilom „členom 14 Direktive (EU) 2016/797.“;

(40)

prvi odstavek oddelka 7 nad oddelkom 7.1 se nadomesti z naslednjim:

„Države članice izdelajo nacionalni načrt za izvajanje te TSI, pri čemer morajo upoštevati skladnost celotnega železniškega sistema v Evropski uniji. Ta načrt zajema vse projekte v zvezi z gradnjo, nadgradnjo ali obnovo podsistema infrastruktura v skladu s podrobnostmi iz točk od 7.1 do 7.7 spodaj.“;

(41)

oddelek 7.3.1 se nadomesti z naslednjim:

„7.3.1   Nadgradnja ali obnova proge

(1)

V skladu s členom 2(14) Direktive (EU) 2016/797 ‚nadgradnja‘ pomeni vsako pomembno spremembo podsistema ali njegovega dela, ki privede do spremembe tehnične dokumentacije, priložene ES-izjavi o verifikaciji, če takšna tehnična dokumentacija obstaja, in ki izboljša celotno delovanje podsistema.

(2)

Podsistem infrastruktura na progi se v smislu te TSI šteje za nadgrajenega, če je izboljšan vsaj parameter zmogljivosti osna obremenitev ali profil, kot sta opredeljena v točki 4.2.1, z namenom izpolnitve zahtev druge prometne kode.

(3)

V skladu s členom 2(15) Direktive (EU) 2016/797 ‚obnova‘ pomeni vsako večje obnovitveno delo na podsistemu ali njegovem delu, ki ne spremeni celotnega delovanja podsistema.

(4)

Za ta namen je treba večje obnovitveno delo razumeti kot projekt, ki se izvede kot sistematična zamenjava elementov na progi ali na odseku proge. Obnova se razlikuje od zamenjave v okviru vzdrževanja, navedenega v točki 7.3.3 spodaj, ker omogoča, da se doseže stanje proge, skladno s TSI. Obnova je isto kot nadgradnja, vendar brez spremembe parametrov zmogljivosti.

(5)

Nadgradnja ali obnova podsistema infrastruktura lahko zajema celotni podsistem na zadevni progi ali le nekatere dele podsistema. V skladu s členom 18(6) Direktive (EU) 2016/797 nacionalni varnostni organ prouči projekt in odloči, ali je potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja.

(6)

Če je potrebno novo dovoljenje, so deli podsistema infrastruktura, zajeti v obsegu nadgradnje ali obnove, skladni s to TSI, v zvezi z njimi pa se uporabi postopek, določen v členu 15 Direktive (EU) 2016/797, razen v primeru odobritve neuporabe TSI v skladu s členom 7 Direktive (EU) 2016/797.

(7)

Če novo dovoljenje za začetek obratovanja ni potrebno, se priporoča skladnost s to TSI. Kadar skladnosti ni mogoče doseči, naročnik državo članico obvesti o razlogih za to.“;

(42)

oddelek 7.3.2 se črta;

(43)

točka 4 v oddelku 7.3.3 se nadomesti z naslednjim:

„(4)

V takšnih primerih je treba upoštevati dejstvo, da noben posamezni zgornji element ne more zagotoviti skladnosti celotnega podsistema. Skladnost podsistema se lahko zagotovi le, če so s TSI skladni vsi elementi.“;

(44)

oddelek 7.6 se nadomesti z naslednjim:

„7.6   Preverjanja združljivosti s progo pred uporabo dovoljenih vozil

Postopek in parametri podsistema infrastruktura, ki jih mora prevoznik v železniškem prometu uporabiti za preverjanje združljivosti s progo, so opisani v točki 4.2.2.5 in Dodatku D1 k Prilogi k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/773 (*3).

(*3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/773 z dne 16. maja 2019 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚vodenje in upravljanje prometa‘ železniškega sistema v Evropski uniji ter razveljavitvi Sklepa 2012/757/EU (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 5).“;"

(45)

v oddelku 7.7 se za točko (b) in nad oddelkom 7.7.1 doda naslednji odstavek:

„Vsi posebni primeri in njihovi zadevni datumi se ponovno proučijo pri prihodnjih revizijah TSI, da se na podlagi ocene njihovega vpliva na varnost, interoperabilnost, čezmejne storitve in koridorje TEN-T ter praktičnega in ekonomskega vpliva njihove ohranitve ali odprave omeji njihovo tehnično in geografsko področje uporabe. Posebej se upošteva razpoložljivost sredstev EU.

Posebni primeri so omejeni na progo ali omrežje, na katerem so nujno potrebni, in upoštevani v postopkih zagotavljanja združljivosti s progo.“;

(46)

v oddelku 7.7.2.1 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Za perone višine 550 mm in 760 mm se konvencionalna vrednost odmika perona bq0 izračuna v skladu z naslednjima enačbama:“;

(47)

v oddelku 7.7.8.1 se naslov „Višina perona (4.2.9.3)“ nadomesti z naslovom „Višina perona (4.2.9.2)“;

(48)

točka 2 oddelka 7.7.11.1 se črta;

(49)

oddelek 7.7.13.5 se nadomesti z naslednjim:

„7.7.13.5   Višina perona (4.2.9.2)

Primeri P

Za nadgrajene ali obnovljene perone pri nazivni tirni širini 1 668 mm sta pri polmerih, večjih od 300 m oziroma 350 m, dovoljeni nazivni višini perona 685 mm (splošna uporaba) oziroma 900 mm (mestni in primestni promet) nad vozno površino.“;

(50)

preglednica 36 v Dodatku A se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 36

Ocena komponent interoperabilnosti za ES-izjavo o skladnosti

Značilnosti, ki se ocenjujejo

Ocenjevanje v naslednji fazi

Faza projektiranja in razvoja

Faza proizvodnje

Proizvodni proces + preskus proizvoda

Pregled projektiranja

Pregled proizvodnega procesa

Preskus tipa

Kakovost proizvoda

(serije)

5.3.1

Tirnica

 

 

 

 

5.3.1.1

Profil glave tirnice

X

n. r.

X

X

5.3.1.2

Jeklo tirnice

X

X

X

X

5.3.2

Pritrdilni sistemi

n. r.

n. r.

X

X

5.3.3

Tirni pragovi

X

X

n. r.

X“

(51)

v preglednici 37 v Dodatku B se vrstica v zvezi z besedilom „Vzdolžni odpor tira“ nadomesti z naslednjim:

Značilnosti, ki se ocenjujejo

Pregled projektiranja

Končana gradnja pred začetkom obratovanja

Posebni postopki ocenjevanja

„Vzdolžni odpor tira (4.2.6.2)

X

n. r.

6.2.5

6.2.4.15“

(52)

točka (c) v Dodatku C.2 se nadomesti z naslednjim:

„(c)

Kretniški prag“;

(53)

Dodatek E se spremeni:

(a)

drugi odstavek se nadomesti z naslednjim:

„EN-kategorija proge je funkcija osne obremenitve in geometrijskih vidikov, ki se nanašajo na razmik osi. EN-kategorije proge so določene v Prilogi A k standardu EN 15528:2015.“;

(b)

preglednica 38 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 38

EN-kategorija proge – pripadajoča hitrost (1) (6) [km/h] – potniški promet

Prometna koda

Potniški vagoni (vključno s potniškimi vagoni, poltovornimi vagoni in vagoni za avtomobile) in lahki tovorni vagoni (2) (3)

Lokomotive in pogonske glave (2) (4)

Električne ali dizelske garniture z več enotami, pogonske enote in motorniki (2) (3)

P1

n. r. (12)

n. r. (12)

Odprta točka

P2

n. r. (12)

n. r. (12)

Odprta točka

P3a (> 160 km/h)

A – 200

B1 – 160

D2 – 200 (11)

Odprta točka

P3b (≤ 160 km/h)

B1 – 160

D2 – 160

C2 (8) – 160

D2 (9) – 120

P4a (> 160 km/h)

A – 200

B1 – 160

D2 – 200 (11)

Odprta točka

P4b (≤ 160 km/h)

A – 160

B1 – 140

D2 – 160

B1 (7) – 160

C2 (8) – 140

D2 (9) – 120

P5

B1 – 120

C2 – 120 (5)

B1 (7) – 120

P6

a12

P1520

Odprta točka

P1600

Odprta točka“

(c)

opomba (1) se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Hitrosti iz preglednice predstavljajo največje zahteve za progo in so lahko nižje v skladu z zahtevami iz točke 4.2.1(12). Pri preverjanju posameznih konstrukcij na progi je sprejemljivo upoštevati vrsto vozila in lokalno dovoljeno hitrost.“;

(d)

opomba (2) se nadomesti z naslednjim:

„(2)

Potniški vagoni (vključno s potniškimi vagoni, poltovornimi vagoni, vagoni za avtomobile), druga vozila, lokomotive, pogonske glave, električne ali dizelske garniture z več enotami, pogonske enote in železniška motorna vozila so opredeljeni v TSI lokomotive in potniška tirna vozila. Lahki tovorni vagoni so opredeljeni kot poltovorni vagoni, vendar se dovoli njihovo prevažanje v formacijah, ki niso namenjene prevozu potnikov.“;

(e)

opomba (10) se črta;

(f)

doda se naslednja opomba (12):

„(12)

Ob upoštevanju najnovejšega stanja tehnike v obratovanju ni treba opredeliti usklajenih zahtev za zagotavljanje ustrezne ravni interoperabilnosti za to vrsto vozil za prometni kodi P1 in P2.“;

(54)

Dodatek F se spremeni:

(a)

preglednica 40 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 40

Številka razpoložljivosti proge – povezana hitrost (1) (5) [milj na uro] – potniški promet

Prometna koda

Potniški vagoni (vključno s potniškimi vagoni, poltovornimi vagoni in vagoni za avtomobile) in lahki tovorni vagoni (2) (3) (6)

Lokomotive in pogonske glave (2) (4)

Električne ali dizelske garniture z več enotami, pogonske enote in železniška motorna vozila (2) (3) (6)

P1

n. r. (11)

n. r. (11)

Odprta točka

P2

n. r. (11)

n. r. (11)

Odprta točka

P3a (> 160 km/h)

RA1 – 125

RA2 – 90

RA7 – 125 (7)

RA8 – 110 (7)

RA8 – 100 (8)

RA5 – 125 (9)

Odprta točka

P3b (≤ 160 km/h)

RA1 – 100

RA2 – 90

RA8 – 100 (8)

RA5 – 100 (9)

RA3 – 100

P4a (> 160 km/h)

RA1 – 125

RA2 – 90

RA7 – 125 (7)

RA7 – 100 (8)

RA4 – 125 (9)

Odprta točka

P4b (≤ 160 km/h)

RA1 – 100

RA2 – 90

RA7 – 100 (8)

RA4 – 100 (9)

RA3 – 100

P5

RA1 – 75

RA5 – 75 (8) (10)

RA4 – 75 (9) (10)

RA3 – 75

P6

RA1

P1600

Odprta točka“

(b)

opomba (1) se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Hitrosti iz preglednice predstavljajo največje zahteve za progo in so lahko nižje v skladu z zahtevami iz točke 4.2.1(12). Pri preverjanju posameznih konstrukcij na progi je sprejemljivo upoštevati vrsto vozila in lokalno dovoljeno hitrost.“;

(c)

opomba (2) se nadomesti z naslednjim:

„(2)

Potniški vagoni (vključno s potniškimi vagoni, poltovornimi vagoni, vagoni za avtomobile), druga vozila, lokomotive, pogonske glave, električne ali dizelske garniture z več enotami, pogonske enote in železniška motorna vozila so opredeljeni v TSI lokomotive in potniška tirna vozila. Lahki tovorni vagoni so opredeljeni kot poltovorni vagoni, vendar se dovoli njihovo prevažanje v formacijah, ki niso namenjene prevozu potnikov.“;

(d)

doda se opomba (11):

„(11)

Ob upoštevanju najnovejšega stanja tehnike v obratovanju ni treba opredeliti usklajenih zahtev za zagotavljanje ustrezne ravni interoperabilnosti za to vrsto vozil za prometni kodi P1 in P2.“;

(55)

četrti odstavek v Dodatku K nad preglednico 45 se črta;

(56)

Dodatek L se črta;

(57)

drugi odstavek točke P3 v Dodatku P se spremeni (običajna pisava):

„Polmer vertikalnega loka Rv je omejen na 500 m. Višine do vključno 80 mm v okviru polmera Rv med 500 m in 625 m se zanemarijo.“;

(58)

preglednica 47 v Dodatku Q se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 47

Priglašeni nacionalni tehnični predpisi za posebne primere UK–GB

Posebni primer

Točka TSI

Zahteva

Ref. št. NTP

Naslov NTP

7.7.17.1

4.2.1: preglednici 2 in 3

Kategorizacija prog: profil

GI/RT7073

Requirements for the Position of Infrastructure and for Defining and Maintaining Clearances

GE/RT8073

Requirements for the Application of Standard Vehicle Gauges

GI/RT7020

GB Requirements for Platform Height, Platform Offset and Platform Width

7.7.17.2 in 7.7.17.9

4.2.3.1 in 6.2.4.1

Svetli profil

GI/RT7073

Requirements for the Position of Infrastructure and for Defining and Maintaining Clearances

GE/RT8073

Requirements for the Application of Standard Vehicle Gauges

GI/RT7020

GB Requirements for Platform Height, Platform Offset and Platform Width

7.7.17.3 in 7.7.17.10

4.2.3.2: preglednica 4 in 6.2.4.2

Medtirna razdalja

GI/RT7073

Requirements for the Position of Infrastructure and for Defining and Maintaining Clearances

7.7.17.4

4.2.5.3 in Dodatek J

Največja nevodena dolžina nepremičnih dvojnih src kretnic

GC/RT5021

Track System Requirements

GM/RT2466

Railway Wheelsets

7.7. 17.6

4.2.9.2

Višina perona

GI/RT7020

GB Requirements for Platform Height, Platform Offset and Platform Width

7.7. 17.7 in 7.7. 17.11

4.2.9.3 in 6.2.4.11

Odmik perona

GI/RT7020

GB Requirements for Platform Height, Platform Offset and Platform Width

GI/RT7073

Requirements for the Position of Infrastructure and for Defining and Maintaining Clearances“

(59)

Dodatek R se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek R

Seznam odprtih točk

(1)

Mejne vrednosti takojšnjega ukrepanja za posamezne napake pri poravnavi za hitrosti, ki presegajo 300 km/h (4.2.8.1);

(2)

mejne vrednosti takojšnjega ukrepanja za posamezne višinske napake tira za hitrosti, ki presegajo 300 km/h (4.2.8.2);

(3)

najmanjša dovoljena medtirna razdalja za enotni svetli profil IRL3 je odprta točka (7.7.18.2);

(4)

kategorija proge EN – povezana hitrost [km/h] za prometne kode P1 (več enot), P2 (več enot), P3a (več enot), P4a (več enot), P1520 (vsa vozila), P1600 (vsa vozila), F1520 (vsa vozila) in F1600 (vsa vozila) v preglednicah 38 in 39 Dodatka E;

(5)

številka razpoložljivosti proge – povezana hitrost [milj/h] za prometne kode P1 (več enot), P2 (več enot), P3a (več enot), P4a (več enot), P1600 (vsa vozila) in F1600 (vsa vozila) v preglednicah 40 in 41 Dodatka F;

(6)

predpisi in skice, povezani s profili IRL1, IRL2 in IRL3, so odprta točka (Dodatek O);

(7)

zahteve za zmanjšanje tveganja privzdigovanja tolčenca za hitrosti, ki presegajo 250 km/h.
;

(60)

preglednica 48 v Dodatku S se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 48

Termini

Opredeljeni termin

Točka TSI

Opredelitev

Vrh srca (RP)/ Actual point (RP)/

Praktischer Herzpunkt/

Pointe de coeur

4.2.8.6

Fizični konec vrha srca. Glej sliko 2, ki prikazuje odnos med vrhom srca (RP) in teoretičnim vrhom srca (IP).

Mejna vrednost opozorila/ Alert limit/

Auslösewert/

Limite d'alerte

4.5.2

Vrednost, ki ob prekoračitvi zahteva analizo stanja geometrije tira in njeno uvrstitev v redno načrtovana vzdrževalna dela.

Osna obremenitev/ Axle load/

Achsfahrmasse/

Charge à l'essieu

4.2.1, 4.2.6.1

Vsota statičnih vertikalnih kolesnih sil, ki prek kolesne dvojice ali para neodvisnih koles delujejo na tir, deljena s pospeškom prostega pada.

Zavorni sistemi, neodvisni od pogojev adhezije kolo–tirnica

4.2.6.2.2

‚Zavorni sistemi, neodvisni od pogojev adhezije kolo–tirnica‘ pomeni vse zavorne sisteme tirnih vozil, ki lahko razvijejo zavorno silo na tirnice neodvisno od pogojev adhezije kolo-tirnica (npr. magnetni zavorni sistemi in zavorni sistemi na vrtinčne tokove).

Nadvišanje/ Cant/

Überhöhung/

Dévers de la voie

4.2.4.2

4.2.8.5

Razlika v relativni višini med tirnicama istega tira glede na vodoravnico na določeni lokaciji, izmerjena v določenem prerezu na oseh zgornjih robov glav tirnic.

Primanjkljaj nadvišanja/Cant deficiency/Überhöhungsfehlbetrag/Insuffisance de devers

4.2.4.3

Razlika med uporabljenim nadvišanjem in teoretičnim nadvišanjem.

Nepremično srce/ Common crossing/

Starres Herzstück/

Coeur de croisement

4.2.8.6

Sklop, ki omogoča križanje dveh nasprotnih voznih robov na kretnicah ali tirnih križiščih; sestavljajo ga srce in dve krilni tirnici.

Bočni veter/ Crosswind/

Seitenwind/

Vents traversiers

4.2.10.2

Močan veter, ki piha prečno/bočno na progo, kar lahko negativno vpliva na varno vožnjo vlakov.

Konstrukcijsko določena vrednost/ Design value/

Planungswert/

Valeur de conception

4.2.3.4, 4.2.4.2, 4.2.4.5, 4.2.5.1, 4.2.5.3

Teoretična vrednost brez proizvodnih, gradbenih ali vzdrževalnih odstopanj.

Konstrukcijsko določena tirna širina/ Design track gauge/

Konstruktionsspurweite/

Ecartement de conception de la voie

5.3.3

Enotna vrednost, ki se pridobi, ko vsi elementi tira natančno ustrezajo svojim konstrukcijsko določenim meram ali srednjim konstrukcijsko določenim meram, če so te v določenem razponu.

Medtirna razdalja/ Distance between track centres/

Gleisabstand/

Entraxe de voies

4.2.3.2

Razdalja med osema dveh sosednjih tirov, merjena vzporedno z vozno površino referenčnega tira, in sicer tira z manjšim nadvišanjem.

Dinamična bočna sila/Dynamic lateral force/Dynamische Querkraft/

Effort dynamique transversal

4.2.6.3

Vsota dinamičnih sil kolesne dvojice na tir v bočni smeri.

Zemeljski objekti/ Earthworks/

Erdbauwerke/

Ouvrages en terre