EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0503

Uredba (EU) 2019/503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (Besedilo velja za EGP.)

PE/72/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 60–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/503/oj

27.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 85/60


UREDBA (EU) 2019/503 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. marca 2019

o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o svoji nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Na področju železniškega prometa lahko posledice izstopa Združenega kraljestva iz Unije na spričevala in pooblastila z različnimi ukrepi odpravijo zadevni prevozniki. Navedeni ukrepi vključujejo ustanovitev sedeža prevoznika v eni od preostalih držav članic in pridobitev ustreznih licenc in spričeval v njej.

(3)

Za obravnavo vprašanj, ki se neposredno nanašajo na čezmejne železniške storitve in infrastrukturo, bi bili potrebni posebni sporazumi, predvideni v členu 14 Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2), s čimer bi se zagotovila kontinuiteta teh storitev in čim bolj zmanjšale motnje. V skladu z navedeno direktivo bi taki sporazumi zagotovili tudi vzajemno enakopravno obravnavo podjetij iz Unije in podjetij s sedežem v Združenem kraljestvu, ki uporabljajo čezmejno infrastrukturo.

(4)

Sklenitev takih sporazumov med zadevnimi državami članicami in Združenim kraljestvom bo mogoča šele, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država. Zlasti za uporabo varnostnih pravil Unije za predor pod Rokavskim prelivom je trenutno odgovorna medvladna komisija, ustanovljena s pogodbo iz Canterburyja, podpisano dne 12. februarja 1986, ki ji na področju varnosti svetuje organ za varnost predora pod Rokavskim prelivom. Sistem, vzpostavljen z navedeno pogodbo, bi bilo treba prilagoditi in ob tem upoštevati status Združenega kraljestva kot tretje države. Zlasti bi morala biti pristojnost za del predora pod Rokavskim prelivom, ki je na francoskem ozemlju, pod izključnim nadzorom pristojnega organa, kot je opredeljen v točki 7 člena 3 Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta (3), da bi se zagotovilo, da se za ta del predora uporablja pravo Unije kot tako. Ta pristojni organ pa bi lahko za čim boljše opravljanje svojih nalog in ob upoštevanju skupnih lastnosti predora na obeh straneh meje ter zaradi boljše usklajenosti odločitev upošteval mnenja dvostranskega organa, ustanovljenega s sporazumom med državama, kot je organ za varnost predora pod Rokavskim prelivom, ki je bil ustanovljen s pogodbo iz Canterburyja in ki svetuje medvladni komisiji, ali oblikoval druga sredstva sodelovanja z organi, ki so pristojni za del predora na ozemlju Združenega kraljestva.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so pogojeni z varnostnimi standardi in postopki, zahtevami za pravico do poslovanja kot prevoznik v železniškem prometu in zahtevami za vožnjo vlaka, ki so identični zahtevam Unije, veljavnimi za infrastrukturo, ki se uporablja za zagotavljanje čezmejne železniške povezljivosti z Združenim kraljestvom, pa tudi za prevoznike, ki delujejo v tej infrastrukturi, in voznike, ki na tej infrastrukturi vozijo vlake.

(6)

Da se zadevnim stranem omogoči sklenitev potrebnih sporazumov in sprejetje vseh ukrepov, potrebnih za preprečevanje motenj, je treba, ob upoštevanju statusa Združenega kraljestva kot tretje države, podaljšati veljavnost nekaterih spričeval, pooblastil in licenc.

(7)

Trajanje takšnega podaljšanja veljavnosti potrdil, pooblastil in licenc bi moralo biti časovno omejeno na tisto, kar je nujno potrebno, da se zadevnim državam članicam omogoči potrebno ukrepanje v skladu z določbami iz Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) ter Direktive 2012/34/EU.

(8)

Da bi se izognili večji motnji pri storitvah čezmejnega železniškega prometa z Združenim kraljestvom, je pomembno tudi, da prevozniki v železniškem prometu in nacionalni organi hitro sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da bodo dovoljenja, pooblastila in licence na podlagi te uredbe izdani pravočasno pred prenehanjem veljavnosti te uredbe in druga dovoljenja, pooblastila in licence za delovanje na ozemlju Unije izdani pred izstopom Združenega kraljestva.

(9)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za odvzem ugodnosti, dodeljenih imetnikom dovoljenj, pooblastil in licenc, kadar ni zagotovljena skladnost z zahtevami Unije. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (6). Za sprejetje teh ukrepov bi bilo zaradi njihovega morebitnega učinka na varnost na železnici treba uporabiti postopek pregleda. Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih.

(10)

Glede na nujnost zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije je primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(11)

Ker cilja te uredbe, in sicer vzpostavitve začasnih ukrepov o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije v odsotnosti sporazuma o izstopu, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(12)

Določbe te uredbe bi morale nujno začeti veljati čim prej in bi se morale uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa posebne določbe v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) iz Evropske unije za nekatera varnostna spričevala in varnostna pooblastila, izdana na podlagi Direktive 2004/49/ES, nekatera dovoljenja za strojevodje, izdana na podlagi Direktive 2007/59/ES, in nekatera dovoljenja za prevoznike v železniškem prometu, izdana na podlagi Direktive 2012/34/EU.

2.   Ta uredba se uporablja za naslednja dovoljenja, pooblastila in licence, ki so veljavna na dan pred datumom začetka uporabe te uredbe:

(a)

varnostna pooblastila, izdana na podlagi člena 11 Direktive 2004/49/ES upravljavcem železniške infrastrukture za upravljanje in delovanje čezmejne infrastrukture, ki povezuje Unijo in Združeno kraljestvo;

(b)

varnostna spričevala, izdana na podlagi člena 10 Direktive 2004/49/ES prevoznikom v železniškem prometu, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu;

(c)

licence, izdane na podlagi poglavja III Direktive 2012/34/EU prevoznikom v železniškem prometu, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu;

(d)

dovoljenja strojevodij, izdana na podlagi postopka iz člena 14 Direktive 2007/59/ES.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo ustrezne opredelitve iz direktiv 2004/49/ES, 2007/59/ES in 2012/34/EU ter izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi navedenih direktiv. Za namene te uredbe se ustrezne opredelitve iz Direktive (EU) 2016/798 ter iz vseh delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi navedene direktive, uporabljajo od datuma, ko se navedena direktiva začne uporabljati za pooblastila in spričevala iz točk (a) in (b) člena 1(2).

Člen 3

Veljavnost varnostnih pooblastil, varnostnih spričeval, operativnih licenc in dovoljenj strojevodij

1.   Varnostna pooblastila iz točke (a) člena 1(2) in varnostna spričevala iz točke (b) člena 1(2) ostanejo veljavna devet mesecev od datuma začetka uporabe te uredbe. Varnostna spričevala iz točke (b) člena 1(2) so veljavna samo za namene prispetja do mejnih prehodov in terminalov iz Priloge k tej uredbi iz Združenega kraljestva ali za namene odhoda z navedenih prehodov in terminalov v Združeno kraljestvo.

2.   Licence iz točke (c) člena 1(2) ostanejo veljavna devet mesecev od datuma začetka uporabe te uredbe. Z odstopanjem od člena 23(1) Direktive 2012/34/EU so navedene licence veljavne le na ozemlju, ki se nahaja med mejnimi prehodi in terminali iz Priloge k tej uredbi in Združenim kraljestvom.

3.   Dovoljenja iz točke (d) člena 1(2) ostanejo veljavna devet mesecev od datuma začetka uporabe te uredbe za strojevodje, ki delujejo na ozemlju med mejnimi prehodi in terminali iz Priloge k tej uredbi in Združenim kraljestvom.

Člen 4

Pravila in obveznosti glede varnostnih spričeval, varnostnih pooblastil in licenc

1.   Za varnostna spričevala, varnostna pooblastila in licence, ki jih ureja člen 3 te uredbe, se uporabljajo pravila, ki se uporabljajo zanje v skladu z Direktivo 2004/49/ES, Direktivo (EU) 2016/798 od datuma, ko se ta začne uporabljati za navedena pooblastila, Direktivo 2012/34/EU in Direktivo 2007/59/ES ter v skladu z izvedbenimi in delegiranimi akti, sprejetimi na podlagi navedenih direktiv.

2.   Imetniki varnostnih spričeval, varnostnih pooblastil in licenc iz člena 1(2) in, če je to primerno, organ, ki jih izdaja, če to ni nacionalni varnostni organ, na ozemlju katerega se v Uniji nahaja infrastruktura, oziroma v pristojnosti katerega so mejnih prehodi in terminali iz Priloge, sodelujejo z nacionalnim varnostnim organom ter mu predložijo vse ustrezne informacije in dokumente.

3.   Kadar informacije ali dokumenti niso bili predloženi v rokih, ki jih je v svojih zahtevkih določil nacionalni varnostni organ iz odstavka 2 tega člena, lahko Komisija na podlagi obvestila nacionalnega varnostnega organa sprejme izvedbene akte, s katerimi odvzame ugodnosti, dodeljene imetniku na podlagi člena 3. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2).

4.   Imetniki varnostnih spričeval, varnostnih pooblastil in licenc iz točk (a), (b) in (d) člena 1(2) te uredbe Komisijo in Agencijo Evropske unije za železnice brez odlašanja obvestijo o vseh ukrepih drugih pristojnih varnostnih organov, ki bi lahko bili v nasprotju z njihovimi obveznostmi v skladu s to uredbo, Direktivo 2004/49/ES, Direktivo 2007/59/ES ali Direktivo (EU) 2016/798.

Imetniki licenc iz točke (c) člena 1(2) Komisijo brez odlašanja obvestijo o vseh ukrepih drugih pristojnih varnostnih organov, ki bi lahko bili v nasprotju z njihovimi obveznostmi na podlagi te uredbe ali Direktive 2012/34/EU.

5.   Preden Komisija odvzame ugodnosti, dodeljene v skladu s členom 3, pravočasno obvesti nacionalni varnostni organ iz odstavka 2 tega člena, organ, ki je izdal varnostna spričevala, varnostna pooblastila in licence iz člena 1(2), in imetnike zadevnih spričeval, pooblastil in licenc o svoji nameri za odvzem ugodnosti in jim omogoči, da izrazijo svoja stališča.

6.   V zvezi z licencami iz točke (c) člena 1(2) se za namene odstavkov 1 do 5 tega člena sklicevanja na nacionalni varnostni organ razumejo kot sklicevanja na licenčni organ, opredeljen v točki 15 člena 3 Direktive 2012/34/EU.

Člen 5

Spremljanje skladnosti s pravom Unije

1.   Nacionalni varnostni organ iz člena 4(2) spremlja varnostne standarde v železniškem prometu, ki se uporabljajo za prevoznike v železniškem prometu s sedežem v Združenem kraljestvu, ki uporabljajo čezmejno infrastrukturo iz točke (a) člena 1(2), in za navedeno čezmejno infrastrukturo. Poleg tega nacionalni varnostni organ preveri, ali upravljavci infrastrukture izpolnjujejo varnostne zahteve, določene v pravu Unije, in da strojevodje, ki delujejo na ozemlju pod njegovo jurisdikcijo, izpolnjujejo zahteve iz ustreznih določb prava Unije. Nacionalni varnostni organ Komisiji in Agenciji Evropske unije za železnice pošilja poročila o tej zadevi, ki jim po potrebi priloži priporočilo, naj Komisija ukrepa v skladu z odstavkom 2 tega člena.

Licenčni organ iz člena 4(2) in (6) te uredbe spremlja, ali so zahteve iz členov 19 do 22 Direktive 2012/34/EU še vedno izpolnjene, kar zadeva prevoznike v železniškem prometu, ki so licenco pridobili v Združenem kraljestvu, iz točke (c) člena 1(2) te uredbe.

2.   Kadar Komisija utemeljeno dvomi, da so varnostni standardi, ki se uporabljajo za opravljanje čezmejnih železniških storitev ali upravljanje infrastrukture s področja uporabe te uredbe ali del te infrastrukture, ki se nahaja v Združenem kraljestvu, v skladu z ustreznimi določbami prava Unije, brez nepotrebnega odlašanja sprejme izvedbene akte za odvzem ugodnosti, dodeljene imetniku v skladu s členom 3. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2). To se smiselno uporablja v primerih, kadar Komisija utemeljeno dvomi glede spoštovanja zahtev za pridobitev licence za prevoznika v železniškem prometu ali za strojevodje.

3.   Za namene odstavka 1 tega člena lahko nacionalni varnostni organ ali licenčni organ iz člena 4(2) oziroma (6) zahteva informacije od ustreznih pristojnih organov in za to določi razumen rok. Kadar navedeni ustrezni pristojni organi zahtevanih informacij ne predložijo v določenem roku ali so te informacije nepopolne, lahko Komisija na podlagi uradnega obvestila nacionalnega varnostnega organa ali licenčnega organa iz člena 4(2) in (6), kar je ustrezno, sprejme izvedbene akte o odvzemu ugodnosti, dodeljene imetniku na podlagi člena 3. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2).

4.   Preden Komisija odvzame ugodnosti, dodeljene v skladu s členom 3, pravočasno obvesti nacionalni varnostni organ iz člena 4(2), organ, ki je izdal varnostna spričevala, varnostna pooblastila in licence iz člena 1(2), imetnike zadevnih spričeval, pooblastil in licenc in nacionalni varnostni organ ter licenčni organ Združenega kraljestva o svoji nameri za odvzem ugodnosti in jim omogoči, da izrazijo svoja stališča.

Člen 6

Posvetovanje in sodelovanje

1.   Pristojni organi držav članic se po potrebi posvetujejo s pristojnimi organi Združenega kraljestva in z njimi sodelujejo, da se zagotovi izvajanje te uredbe.

2.   Države članice Komisiji na zahtevo brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo vse informacije, ki so jih pridobile v skladu z odstavkom 1, ali vse druge informacije, ki so pomembne za izvajanje te uredbe.

Člen 7

Odbor

1.   Komisiji pomagata odbor iz člena 51 Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (7) in odbor iz člena 62 Direktive 2012/34/EU. Ta odbora sta odbora v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 navedene uredbe.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji.

3.   Ta uredba se ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) Pogodbe o Evropski uniji, začne veljati do dne iz odstavka 2.

4.   Ta uredba se preneha uporabljati devet mesecev po dnevu, ko se je začela uporabljati v skladu z odstavkom 2.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. marca 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 22. marca 2019.

(2)  Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L 343, 14.12.2012, str. 32).

(3)  Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102).

(4)  Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL L 164, 30.4.2004, str. 44).

(5)  Direktiva 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L 315, 3.12.2007, str. 51).

(6)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(7)  Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).


PRILOGA

Mejni prehodi in terminali iz členov 3 in 4 so:

1.   IRSKA

Dún Dealgan/Dundalk

2.   FRANCIJA

Calais-Fréthun


Top