EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0768

Sklep Sveta (EU) 2018/768 z dne 22. maja 2018 o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zavzame na 55. zasedanju strokovnega odbora za prevoz nevarnega blaga Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet v zvezi z določenimi spremembami Dodatka C h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu

OJ L 129, 25.5.2018, p. 77–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/768/oj

25.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/77


SKLEP SVETA (EU) 2018/768

z dne 22. maja 2018

o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zavzame na 55. zasedanju strokovnega odbora za prevoz nevarnega blaga Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet v zvezi z določenimi spremembami Dodatka C h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija COTIF), pristopila na podlagi Sklepa Sveta 2013/103/EU (1).

(2)

Vse države članice razen Cipra in Malte so pogodbenice Konvencije COTIF in jo uporabljajo.

(3)

V skladu s točko (d) člena 13(1) in členom 33(5) Konvencije COTIF lahko strokovni odbor za prevoz nevarnega blaga (v nadaljnjem besedilu: strokovni odbor RID) Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) spremeni Prilogo k Dodatku C h Konvenciji COTIF, in sicer Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID).

(4)

Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) vsebuje določbe za prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh znotraj držav članic ali med njimi, pri čemer se sklicuje na RID.

(5)

Za prilagoditev Priloge k RID tehničnemu in znanstvenemu napredku je bistvenega pomena, da strokovni odbor RID sprejme spremembe v zvezi s tehničnimi standardi ali enotnimi tehničnimi predpisi. Cilj teh sprememb je zagotoviti varen in učinkovit prevoz nevarnega blaga ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega napredka v sektorju ter razvoja novih snovi in izdelkov, ki bi lahko predstavljali nevarnost med prevozom.

(6)

Odbor za prevoz nevarnega blaga, ustanovljen z Direktivo 2008/68/ES, je o predlaganih spremembah predhodno razpravljal.

(7)

Strokovni odbor RID bo na svojem 55. zasedanju 30. maja 2018 sprejel sklep o spremembah RID.

(8)

Primerno je, da se določi stališče, ki se v imenu Unije zavzame v strokovnem odboru RID, saj bo sklep, ki ga navedeni odbor sprejme, za Unijo zavezujoč.

(9)

Stališče Unije na 55. zasedanju strokovnega odbora RID bi zato moralo temeljiti na besedilu, priloženemu temu sklepu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zavzame na 55. zasedanju strokovnega odbora RID v okviru Konvencije o mednarodnem železniškem prometu z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999, je določeno v besedilu, priloženemu temu sklepu.

Predstavniki Unije v strokovnem odboru RID se lahko sporazumejo o manjših spremembah dokumentov iz besedila, priloženega temu sklepu, brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 2

Sklepi strokovnega odbora RID se po sprejetju objavijo v Uradnem listu Evropske unije, vključno z navedbo datuma začetka veljavnosti.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. maja 2018

Za Svet

Predsednik

K. VALCHEV


(1)  Sklep Sveta 2013/103/EU z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pristopu Evropske unije h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999 (UL L 51, 23.2.2013, str. 1).

(2)  Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (UL L 260, 30.9.2008, str. 13).


PRILOGA

Predlog

Referenčni dokument

Zadeva

Opombe

Stališče Unije

1

OTIF/RID/CE/GTP/2017/1

Identifikacijska številka za nevarnost za številki UN 3166 in 3171

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini OTIF, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno.

Se strinja s spremembami.

2

OTIF/RID/CE/GTP/2017/3

Prevoz nevarnih snovi kot ročna prtljaga ali prijavljena prtljaga

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini OTIF, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno.

Se strinja s spremembo.

3

OTIF/RID/CE/GTP/2017/5

102. zasedanje WP.15 (Ženeva, 8. do 12. maj 2017)

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini OTIF, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno.

Se strinja s spremembami, kakor so bile revidirane v stalni delovni skupini.

4

OTIF/RID/CE/GTP/2017/7/Rev.1

Osnutek seznama popravkov št. 2 k izdaji RID iz leta 2017

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini OTIF, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno.

Se strinja s spremembami, kakor so bile revidirane v stalni delovni skupini.

5

OTIF/RID/CE/GTP/2017/8

Neformalna delovna skupina za kontrolne sezname za polnjenje vagonov-cistern z utekočinjenim plinom in njihovo praznjenje (Firence, 11. do 13. julij 2017)

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini OTIF, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno.

Se strinja s spremembami, kakor so bile revidirane v stalni delovni skupini.

6

OTIF/RID/CE/GTP/2017/15

Prečiščena besedila, ki so bila sprejeta na skupnem zasedanju v letih 2016 in 2017 ter s strani stalne delovne skupine strokovnega odbora RID novembra 2016

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini OTIF, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno.

Se strinja s spremembami, kakor so bile revidirane v stalni delovni skupini.

7

Glej prejšnjo opombo

Spremembe, ki jih nadalje prouči stalna delovna skupina

8

Glej prejšnjo opombo

Spremembe, za katere je potrebno skupno stališče, doseženo na skupnem zasedanju UN-ECE – OTIF

Treba je olajšati učinkovit multimodalni prevoz.

Se strinja s spremembo, kakor je bila priporočena na skupnem zasedanju.

9

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.8

Podvojena alineja v točki 4.3.3.5

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini OTIF, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno.

Se strinja s spremembami, kakor so bile revidirane v stalni delovni skupini.

10

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.10

Prehodne določbe

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini OTIF, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno.

Se strinja s spremembami, kakor so bile revidirane v stalni delovni skupini.

11

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.12

Predlagana sprememba točke 2.1.3.5.5 v dokumentu OTIF/RID/CE/GTP/2017/15

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini OTIF, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno.

Se strinja s spremembami, kakor so bile revidirane v stalni delovni skupini.

12

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.16

103. zasedanje WP.15 (Ženeva, 6. do 10. november 2017)

Tehnično soglasje, doseženo v stalni delovni skupini OTIF, o sprejetju besedila, kakor je bilo spremenjeno.

Se strinja s spremembami, kakor so bile revidirane v stalni delovni skupini.


Top