EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0006

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/6 z dne 5. januarja 2017 o evropskem načrtu za uvedbo evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa

C/2016/8973

OJ L 3, 6.1.2017, p. 6–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/6/oj

6.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/6

z dne 5. januarja 2017

o evropskem načrtu za uvedbo evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (1) ter zlasti člena 47(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj evropskega načrta za uvedbo evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) je zagotoviti, da lahko vozila iz točke 1.1 Priloge k Uredbi Komisije (EU) 2016/919 (2), opremljena z ERTMS, postopno začnejo uporabljati vse več prog, postaj, terminalov in ranžirnih postaj, ne da bi poleg ERTMS potrebovala še sisteme razreda B. Evropski načrt za uvedbo ERTMS, določen v Sklepu Komisije 2012/88/EU (3), bi bilo treba prilagoditi, da se upošteva stanje uvedbe ERTMS v državah članicah ter da bo načrt v skladu z zahtevami iz člena 39(2) Uredbe (EU) št. 1315/2013 in opredelitvijo koridorjev jedrnega omrežja iz člena 2(14) Uredbe (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Ta načrt bi v kombinaciji z nacionalnim izvedbenim načrtom iz točke 7.4.4 Priloge k Uredbi (EU) 2016/919 lastnikom vozil moral dati dovolj vidnosti za omogočanje ustreznega poslovnega načrtovanja.

(2)

Načrt za uvedbo koridorjev jedrnega omrežja bi moral vključevati postaje, križišča, dostop do osrednjih morskih pristanišč in pristanišč na celinskih plovnih poteh, letališč, železniških/cestnih terminalov in sestavnih delov infrastrukture, kot so navedeni v členu 11 Uredbe (EU) št. 1315/2013, saj so ti bistveni za doseganje interoperabilnosti v evropskem železniškem omrežju.

(3)

Ključen predpogoj za uvedbo ERTMS je popolna skladnost z Uredbo (EU) 2016/919. Države članice tega cilja še niso dosegle, zlasti zato, ker so uvedle nacionalne rešitve ali rešitve, prirejene posameznim projektom.

(4)

Za uvedbo nove ERTMS opreme ob progi bi države članice morale uporabljati najnovejše specifikacije iz Priloge A k Uredbi (EU) 2016/919, ki popravlja napake in napačne razlage prejšnje osnovne konfiguracije, vodi k enostavnejšim tehničnim rešitvam in zagotavlja skladnost z enotami na vozilu, skladnimi z osnovno konfiguracijo 3.

(5)

Pravila za izvedbo ob progi dopolnjujejo pravila izvedbo na vozilu, določena v Uredbi (EU) št. 2016/919; zato je evropski načrt za uvedbo ERTMS treba uskladiti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija iz navedene uredbe.

(6)

Uvedba ERTMS na čezmejnih odsekih je lahko tehnično zahtevna in bi zato morala biti deležna prednostnega posredovanja Unije, držav članic in zadevnih upravljavcev infrastrukture. Tovorni železniški koridorji v smislu Uredbe (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (5) bi prav tako lahko igrali ključno vlogo pri uvedbi ERTMS na čezmejnih odsekih, zlasti z uvedbo usklajenih rešitev.

(7)

Ker je usklajevanje pri uvedbi ERTMS na čezmejnih odsekih pomemben poslovni element za prevoznike v železniškem prometu, bi zadevni upravljavci infrastrukture morali podpisati sporazum, s katerim bi se zagotovilo usklajevanje datumov uvedbe in tehničnih rešitev. V primeru nesoglasij lahko Komisija ponudi pomoč pri iskanju rešitev.

(8)

Da bi sledili napredku pri uvedbi ERTMS na koridorjih jedrnega omrežja, bi morale države članice Komisijo uradno obveščati o pravočasni izvedbi na svojih odsekih, in sicer prek sistema TENtec in Evropskega infrastrukturnega registra. Preložitev relevantnih datumov se lahko odobri na prošnjo države članice in le v izjemnih okoliščinah.

(9)

Pregled Uredbe (EU) št. 1316/2013 bi lahko vplival na uskladitev koridorjev jedrnega omrežja. Skladno s tem bi bilo treba pregledati tudi to uredbo. Ta uredba določa datume izvedbe tistih odsekov koridorjev, na katerih lahko ERTMS začne obratovati najpozneje do leta 2023. Vsi datumi po letu 2023 bodo pregledani do 31. decembra 2023 v skladu s časovnim okvirom iz Uredbe (EU) št. 1315/2013, da bi se zagotovilo realistično izvajanje časovnega načrta in odkrile možnosti za zgodnejše datume izvedbe.

(10)

Od datuma začetka uporabe te uredbe, ki je izvedbeni akt v smislu člena 13 Uredbe (EU) 2016/919, se točke 7.3.1, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.2.4, 7.3.2.5, 7.3.2.6, 7.3.4 in 7.3.5 Priloge III k Sklepu 2012/88/EU prenehajo uporabljati. Vendar točka 7.3.2.3 ne bi smela biti zajeta v tej uredbi, saj presega področje uporabe njene pravne podlage. Zato bi bilo treba točko 7.3.2.3 Priloge III k Sklepu 2012/88/EU še naprej uporabljati do sprejetja drugega izvedbenega akta.

(11)

Če je v zvezi s progami za visoke hitrosti, ki se nahajajo na koridorjih jedrnega omrežja, zajetih v tej uredbi, eden od pogojev iz točke 7.3.2.3 Priloge III k Sklepu 2012/88/EU izpolnjen pred datumom, ki je za isti odsek naveden v Prilogi I, bi morali upravljavci železniške infrastrukture na ta odsek namestiti ERTMS opremo ob progi v skladu z navedeno določbo.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 52 Uredbe (EU) št. 1315/2013 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa časovni načrt za uvedbo evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: ERTMS) na koridorjih jedrnega omrežja, kot so določeni v Prilogi I.

2.   Ta uredba se ne uporablja za izvedbo ERTMS na vozilu, kot je določena v točki 7.3.3 Priloge III k Sklepu 2012/88/EU.

Člen 2

Pravila za izvedbo v zvezi z napravami ob progi, specifična za ETCS

1.   Upravljavci železniške infrastrukture koridorje jedrnega omrežja, vključno z železniškimi postajami in križišči, opremijo z ERTMS in na teh koridorjih začnejo izvajati ERTMS najpozneje do datumov, določenih v Prilogi I k tej uredbi. Železniške povezave do lokacij iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1315/2013 in do sestavnih delov infrastrukture, kot so navedeni v členu 11 Uredbe (EU) št. 1315/2013 in se nahajajo na koridorju jedrnega omrežja, se opremijo in začnejo obratovati na datum, določen za zadevni odsek koridorja jedrnega omrežja.

Njihova uvedba je v skladu s členi 1(4), 7(2c) in 39(3) Uredbe (EU) št. 1315/2013.

2.   Koridor jedrnega omrežja se šteje za opremljenega z ERTMS, če se dovoli začetek obratovanja ERTMS v skladu s členom 15 Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) ali členom 18 Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (7), kar omogoča potek potniškega in tovornega prometa v obe smeri, zlasti v primeru gradnje ali motenj, in, kolikor je to potrebno za obratovanje vozil, opremljenih samo z ERTMS, na stranskih tirih.

3.   Upravljavci železniške infrastrukture si v sodelovanju prizadevajo za to, da čezmejne odseke opremijo z ERTMS ter istočasno in na tehnično skladen način začnejo njegovo obratovanje. Upravljavci železniške infrastrukture po posvetovanju s prevozniki v železniškem prometu, ki jih to zadeva, podpišejo sporazum o tehničnih in operativnih vidikih uvedbe za vsak posamezen čezmejni odsek. Upravljavci železniške infrastrukture tak sporazum sklenejo najpozneje eno leto pred najzgodnejšim datumom uvedbe za navedeni čezmejni odsek. V sporazumu so določene prehodne določbe za upoštevanje potreb prevoznikov v železniškem prometu za opravljanje čezmejnih dejavnosti. V primeru nesoglasij zadevne države članice vzpostavijo aktiven dialog z namenom iskanja skupnih, sporazumnih rešitev. Pri tem lahko zaprosijo za podporo Komisije. Države članice Komisijo o takih sporazumih uradno obvestijo najpozneje en mesec po sklenitvi.

4.   Datumi za zaključitev projektov, določeni v sporazumih za projekte, ki jih sofinancira Unija, ki so pred datumi iz Priloge I, imajo prednost pred slednjimi.

5.   Države članice se lahko odločijo, da bodo ohranile obstoječe sisteme razreda B, kot so določeni v točki 2.2 Priloge k Uredbi (EU) 2016/919. Vendar se do datumov, določenih v Prilogi I, vozilom iz točke 1.1 Priloge k Uredbi (EU) 2016/919, ki so opremljena z ERTMS verzije, združljive z opremo ob progi, omogoči dostop do navedenih prog in do sestavnih delov infrastrukture, kot so navedeni v členu 11 Uredbe (EU) št. 1315/2013, tudi če niso opremljena s sistemom razreda B.

Člen 3

Uradna obvestila

1.   Ko ERTMS začne obratovati na odseku koridorja jedrnega omrežja, zadevna država članica o tem uradno obvesti Komisijo v enem mesecu, in sicer prek sistemov, vzpostavljenih v skladu s členom 49(1) Uredbe (EU) št. 1315/2013 in členom 5(1) Izvedbenega sklepa Komisije 2014/880/EU (8).

2.   Države članice uradno obvestijo Komisijo o kakršnih koli zamudah pri uvajanju ERTMS na določenem odseku koridorja jedrnega omrežja, ki naj bi bil opremljen. Upravljavci železniške infrastrukture o teh zamudah ustrezno obvestijo države članice.

3.   Pri uradnem obveščanju o zamudah iz odstavka 2 zadevna država članica pošlje Komisiji dokumentacijo, ki vsebuje tehnični opis projekta in določa nov datum za začetek obratovanja ERTMS. V dokumentaciji morajo biti navedeni vzroki za zamudo in opisani popravni ukrepi, ki jih je sprejel upravljavec železniške infrastrukture.

4.   Če je zamuda posledica izjemnih okoliščin, lahko Komisija sprejme preložitev zadevnega datuma za največ tri leta. Če je preložitev odobrena, država članica ustrezno spremeni svoj nacionalni izvedbeni načrt, kot je opredeljen v točki 7.4.4 Priloge k Uredbi (EU) 2016/919, v roku enega meseca po odobritvi preložitve.

Izjemne okoliščine iz prvega pododstavka pomenijo okoliščine, ki izhajajo iz faze načrtovanja in se nanašajo na posebne geološke ugotovitve, varstvo okolja ali vrst, arheološke najdbe, postopke pridobivanja dovoljenj, izvajanje presoje vplivov na okolje v skladu z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta (9) ali okoliščine, ki izhajajo iz faze gradnje in odobritvene faze, na katere nosilec projekta ne more vplivati, in ne spadajo v kategorijo običajnih tveganj, ki bi jih bilo pri tovrstnih projektih treba obravnavati na ravni vodenja projekta.

5.   Če zakonodajni akt na neskladen način spremeni specifikacije za ERTMS iz Uredbe (EU) 2016/919, države članice Komisiji brez nerazumnega odlašanja oziroma najpozneje ob sprejetju uradnega mnenja odbora iz člena 51 Direktive (EU) 2016/797 sporočijo analizo vpliva uporabe spremenjene pravne podlage na njihovo omrežje in na načrtovanje v zvezi z ERTMS. Če se dokaže, da spremembe neposredno vplivajo na stroške ali časovni načrt specifičnih izvedb, se Priloga I ustrezno prilagodi.

Člen 4

Pregled

Komisija najpozneje do 31. decembra 2023 po posvetu z državami članicami in s pomočjo evropskega koordinatorja za ERTMS iz člena 45 Uredbe (EU) št. 1315/2013 opravi pregled datumov, poznejših od 1. januarja 2024, ki so določeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 5

Sklici

Sklici na Prilogo III k Sklepu 2012/88/EU štejejo kot sklici na to uredbo in se razlagajo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi II.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 26. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 348, 20.12.2013, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 158, 15.6.2016, str. 1).

(3)  Sklep Komisije 2012/88/EU z dne 25. januarja 2012 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija (UL L 51, 23.2.2012, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129).

(5)  Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (UL L 276, 20.10.2010, str. 22).

(6)  Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (UL L 191, 18.7.2008, str. 1).

(7)  Direktiva (EU) 2016/797/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).

(8)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/880/EU z dne 26. novembra 2014 o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2011/633/EU (UL L 356, 12.12.2014, str. 489).

(9)  Direktiva 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 124, 25.4.2014, str. 1).


PRILOGA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Sklep 2012/88/EU

Ta uredba

Točka 7.3.1 Priloge III

Člen 1

Točka 7.3.2 Priloge III

Člena 1 in 2

Točka 7.3.2.1 Priloge III

Člen 2(1)

Točka 7.3.2.2 Priloge III

Člen 2(1)

Točka 7.3.2.4 Priloge III

Točka 7.3.2.5 Priloge III

Člen 3(1)

Točka 7.3.2.6 Priloge III

Člen 3(2), (3) in (4)

Točka 7.3.4 Priloge III

Priloga I

Točka 7.3.5 Priloge III

Člen 2(1)


Top