Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0211(05)

Sklep št. F2 z dne 23. junija 2015 o izmenjavi podatkov med nosilci za dodelitev družinskih dajatev (Besedilo velja za EGP in za Sporazum ES/Švica)

OJ C 52, 11.2.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

11.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/11


SKLEP št. F2

z dne 23. junija 2015

o izmenjavi podatkov med nosilci za dodelitev družinskih dajatev

(Besedilo velja za EGP in za Sporazum ES/Švica)

(2016/C 52/07)

UPRAVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1), zlasti člena 72(a) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (2) in zlasti člena 2(2) in poglavja VI naslova III Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na 340. sestanku Upravne komisije 22.–23. oktobra 2014 so delegacije izrazile zaskrbljenost glede težav v zvezi s hitrostjo, enotnostjo in strukturo izmenjave informacij med pristojnimi nosilci za namene dodelitve in izračuna družinskih dajatev.

(2)

O zahtevnosti in dolžini postopka za dodelitev družinskih dajatev se je razpravljalo tudi na sestanku delovne skupine Upravne komisije o družinskih dajatvah 18. aprila 2012 in na forumu za razmislek o vprašanjih izvoza in pristojnosti glede družinskih dajatev 10. marca 2015.

(3)

Izmenjava informacij med nosilci bi morala biti v skladu s členoma 68(3) in 76(4) Uredbe (ES) št. 883/2004 ter členom 2 in členom 60(2) in (3) Uredbe (ES) št. 987/2009.

(4)

V skladu s členom 60(3) Uredbe (ES) št. 987/2009, če nosilec, ki mu je bil predložen zahtevek za družinski dodatek, sklene, da se uporablja njegova zakonodaja, vendar ne kot prednostna pravica, bi moral brez odlašanja sprejeti začasno odločitev o veljavnih prednostnih pravilih in v skladu s členom 68(3) Uredbe (ES) št. 883/2004 zahtevek posredovati nosilcu v drugi državi članici, za katerega meni, da ima primarno pristojnost.

(5)

Če nosilec, ki mu je posredovan zahtevek v skladu s členom 60(3) Uredbe (ES) št. 987/2009, v določenem roku dveh mesecev ne sporoči, da nasprotuje začasni odločitvi, bo navedena začasna odločitev postala dokončna od datuma, ko nosilec prejemnik odobri odločitev, ali po preteku dveh mesecev od prejema zahtevka s strani nosilca prejemnika, če ta ne sporoči svojega stališča o začasni odločitvi (kar nastopi prej).

(6)

V skladu s členom 68(3)(a) Uredbe (ES) št. 883/2004 in členom 60(3) Uredbe (ES) št. 987/2009 bi bilo treba izračunati razliko v obliki dodatka in jo plačati brez odlašanja in takoj, ko zadevna oseba postane upravičena do dajatve in ima država članica informacije, potrebne za izračun razlike v obliki dodatka.

(7)

Če je nosilec, pri katerem je bil vložen zahtevek za družinske dajatve, sprejel začasno odločitev o prednostnih pravilih, ki se uporabljajo, vendar še nima vseh informacij, ki jih potrebuje za dokončni izračun razlike v obliki dodatka, bi moral navedeni nosilec na zahtevo zadevne osebe izračunati in dodeliti začasno razliko v obliki dodatka, če je tak izračun mogoč na podlagi informacij, ki jih ima na voljo v skladu s členom 68(3)(a) Uredbe (ES) št. 883/2004 ter členom 7 in členom 60(3) Uredbe (ES) št. 987/2009. Če so stališča zadevnih nosilcev glede tega, katera zakonodaja naj se uporablja kot prednostna pravica, različna, bi bilo treba uporabiti člen 6(2) do (5) in člen 60(4) Uredbe (ES) št. 987/2009.

(8)

Uporaba obrazcev za izmenjavo podatkov za namene dodelitve in izračuna družinskih dajatev v skladu z uredbama (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 bi morala biti v skladu s Sklepom št. E1 (3).

(9)

Za lažjo enotno uporabo uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 se Upravna komisija zato strinja, da bi bilo treba določiti jasnejše roke za izmenjavo podatkov za namene dodelitve in izračuna družinskih dajatev v skladu z uredbama (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, poleg tega pa bi morala obstajati jasnejša pravila za plačilo razlike v obliki dodatka (tudi začasne).

V skladu s pogoji iz člena 71(2) Uredbe (ES) št. 883/2004 –

SKLENILA:

1.

Nosilec brez odlašanja zadevnim nosilcem drugih držav članic zagotovi vse potrebne informacije za ugotovitev upravičenosti in izračun družinskih dajatev. Če nosilec izve za informacije, ki so lahko relevantne za odločitev o upravičenosti do družinskih dajatev ali njihovem znesku, ustrezne informacije čim prej posreduje drugim zadevnim nosilcem.

2.

Nosilec nemudoma odgovori na zahtevo za podatke iz druge države članice in v vsakem primeru najpozneje:

(a)

v dveh mesecih po datumu prejema zahteve v primeru zahtevka za stališče o začasni odločitvi o prednostnih pravilih iz člena 60(3) Uredbe (ES) št. 987/2009 ali

(b)

v treh mesecih po datumu prejema zahteve za podatke v vseh drugih primerih.

3.

V izjemnih primerih, če nosilec, ki prejme zahtevo za podatke, iz utemeljenih razlogov ne more odgovoriti v roku, določenem v odstavku 2(b), nosilca, ki je vložil zahtevo, obvesti o tem dejstvu in razlogih za zamudo; kadar je mogoče, nosilec navede, kdaj bo zagotovil zahtevane podatke, in nosilca, ki je vložil zahtevo, obvesti o kakršnih koli spremembah glede okvirnega roka.

4.

Če sta vpleteni vsaj dve državi članici, pristojni nosilci na zahtevo izmenjajo informacije o družinskem statusu upravičencev ter izplačanih zneskih in stopnjah dajatev. Take zahteve se obravnavajo po rokih iz odstavka 2(b). Brez poseganja v obveznost iz odstavka 1, v primeru splošnih rednih zahtev za nadzor zneska dajatve ali preverjanje upravičenosti do dajatve brez konkretnih razlogov, pristojni nosilec take zahteve ne predloži več kot enkrat letno, pristojni nosilec prejemnik pa na tako zahtevo ni dolžan odgovoriti več kot enkrat letno.

5.

Razlika v obliki dodatka se izračuna in plača brez odlašanja in takoj, ko zadevna oseba postane upravičena do dajatve in ima država članica informacije, potrebne za izračun razlike v obliki dodatka. Dodatek ali začasni dodatek se izplačuje v časovnih presledkih, določenih v nacionalni zakonodaji države članice, pristojne za izplačilo družinskih dajatev.

6.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Veljati začne dvajseti dan po objavi.

Predsednica Upravne komisije

Liene RAMANE


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.

(3)  Sklep št. E1 z dne 12. junija 2009 o praktičnih pravilih za prehodno obdobje za izmenjavo podatkov po elektronski poti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 106, 24.4.2010, str. 9).


Top