EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2452

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2452 z dne 2. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki, oblikami in predlogami poročila o in finančnem položaju v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

OJ L 347, 31.12.2015, p. 1285–1480 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2452/oj

31.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/1285


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2452

z dne 2. decembra 2015

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki, oblikami in predlogami poročila o in finančnem položaju v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (1) in zlasti četrtega odstavka člena 56 in člena 256(5) Direktive;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Usklajenost zahtev po razkritju v zvezi s kvantitativnimi informacijami, vključenimi v poročilo o solventnosti in finančnem položaju, bi bilo treba zagotoviti z uporabo predpisanega sklopa predlog za razkrivanje informacij, ki omogočajo boljše razumevanje informacij, ki se razkrivajo javnosti, zlasti za primerjavo med različnimi obdobji in med različnimi podjetji. Z uporabo predlog bi se morala tudi zagotoviti enaka obravnava zavarovalnic in pozavarovalnic ter izboljšati razumevanje razkritij, ki jih izvajajo skupine.

(2)

Ko so zavarovalnice in pozavarovalnice, udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi ali mešani finančni holdingi pooblaščeni za objavo skupnega poročila o solventnosti in finančnem položaju, bi morali ločeno, kot del svojega poročila, razkriti informacije iz te uredbe za posamezna podjetja, in sicer za vsako hčerinsko zavarovalnico in pozavarovalnico, ki jo zajema navedeno poročilo, ter informacije, ki se zahtevajo za skupine.

(3)

Da se zagotovi skladna uporaba načinov razkritja, bi se morale za razkritja poročil o solventnosti in finančnem položaju skupine in skupnih poročil o solventnosti in finančnem položaju uporabljati zadevne določbe o načinih razkritja iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (2).

(4)

Zavarovalnice in pozavarovalnice ter skupine bi morale razkriti samo informacije, ki se nanašajo na njihovo poslovanje. Na primer nekatere možnosti iz Direktive 2009/138/ES, kot je uporaba uskladitvene prilagoditve za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij ali uporaba popolnega ali delnega notranjega modela ali za podjetje specifičnih parametrov za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, vplivajo na obseg informacij, ki jih je treba razkriti. V večini primerov bi bilo treba predložiti samo določene predloge iz te uredbe, saj se vse predloge ne uporabljajo za vsa podjetja.

(5)

Določbe v tej uredbi so med seboj tesno povezane, saj se nanašajo na postopke in predloge za razkritje poročila o solventnosti in finančnem položaju. Za zagotovitev skladnosti med navedenimi določbami, ki bi morale začeti veljati istočasno, in za omogočanje celovitega pregleda nad določbami in dostopa do njih za osebe, za katere veljajo navedene obveznosti, vključno z vlagatelji, ki niso rezidenti Unije, je zaželeno, da se vsi izvedbeni tehnični standardi, ki se zahtevajo s členoma 56 in 256(5) Direktive 2009/138/ES, vključijo v eno uredbo.

(6)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine predložil Komisiji.

(7)

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je opravil odprta javna posvetovanja o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za zavarovanja in pozavarovanja, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa izvedbene tehnične standarde v zvezi s poročilom o solventnosti in finančnem položaju, tako da uvaja postopke, oblike in predloge za razkritje informacij iz člena 51 Direktive 2009/138/ES za posamezne zavarovalnice in pozavarovalnice ter iz člena 256 Direktive 2009/138/ES za skupine.

Člen 2

Oblike javnega razkritja

Pri razkrivanju informacij iz te uredbe se vrednosti, ki izražajo denarne zneske, razkrijejo v tisočih enotah.

Člen 3

Valuta

1.   Za namene te uredbe je, razen če nadzorni organ ne zahteva drugače, „valuta poročanja“:

(a)

pri razkritju posameznih podjetij valuta, ki se uporablja za pripravo računovodskih izkazov zavarovalnice ali pozavarovalnice;

(b)

pri razkritju skupine valuta, ki se uporablja za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov.

2.   Vrednosti, ki izražajo denarne zneske, se razkrijejo v valuti poročanja. Katera koli druga valuta, ki ni valuta poročanja, se pretvori v valuto poročanja.

3.   Pri izražanju vrednosti katerega koli sredstva ali obveznosti v valuti, ki ni valuta poročanja, se vrednost pretvori v valuto poročanja, kot da bi do pretvorbe prišlo po končnem tečaju na zadnji dan, za katerega je na voljo ustrezni tečaj v obdobju poročanja, na katerega se nanaša sredstvo ali obveznost.

4.   Pri izražanju vrednosti kakršnega koli prihodka ali odhodka se vrednost pretvori v valuto poročanja tako, da se za pretvorbo uporabi ista osnova, kot se uporablja za računovodske namene.

5.   Pretvorba v valuto poročanja se pri poročanju posameznih podjetij izračuna po menjalnem tečaju iz istega vira, kot se uporablja za računovodske izkaze zavarovalnic ali pozavarovalnic, pri poročanju skupine pa za konsolidirane računovodske izkaze, razen če nadzorni organ ne zahteva drugače.

Člen 4

Predloge za poročilo o solventnosti in finančnem položaju posameznih podjetij

Zavarovalnice in pozavarovalnice kot del svojega poročila o solventnosti in finančnem položaju javno razkrijejo vsaj naslednje predloge:

(a)

predlogo S.02.01.02 iz Priloge I za opredelitev informacij o bilanci stanja, tako da se uporabi vrednotenje v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES, v skladu z navodili v predlogi S.02.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(b)

predlogo S.05.01.02 iz Priloge I za opredelitev informacij o premijah, zahtevkih in odhodkih, tako da se uporabijo načela glede vrednotenja in pripoznavanja iz računovodskih izkazov podjetja, v skladu z navodili v oddelku S.05.01 iz Priloge II k tej uredbi, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35;

(c)

predlogo S.05.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o premijah, zahtevkih in odhodkih po državah, tako da se uporabijo načela glede vrednotenja in pripoznavanja iz računovodskih izkazov podjetja, v skladu z navodili v oddelku S.05.02 iz Priloge II;

(d)

predloge S.12.01.02 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalno-tehničnih rezervacijah v zvezi z življenjskimi in zdravstvenimi zavarovanji, ki se izvajajo na podobni tehnični osnovi kot življenjska zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: zdravstvena zavarovanja SLT), in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.12.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(e)

predlogo S.17.01.02 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalno-tehničnih rezervacijah za neživljenjska zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.17.01 iz Priloge II k tej uredbi, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35;

(f)

predlogo S.19.01.21 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalnih zahtevkih iz neživljenjskih zavarovanj v obliki trikotnikov razvoja v skladu z navodili v oddelku S.19.01 iz Priloge II za vse posle na področju neživljenjskih zavarovanj skupaj;

(g)

predlogo S.22.01.21 iz Priloge I za opredelitev informacij o učinku dolgoročnih jamstev in prehodnih ukrepov v skladu z navodili v oddelku S.22.01 iz Priloge II;

(h)

predlogo S.23.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o lastnih sredstvih, vključno z osnovnimi in pomožnimi lastnimi sredstvi v skladu z navodili v oddelku S.23.01 iz Priloge II;

(i)

predlogo S.25.01.21 iz Priloge I za opredelitev informacij o zahtevanem solventnostnem kapitalu, izračunanem z uporabo standardne formule, v skladu z navodili v oddelku S.25.01 iz Priloge II;

(j)

predlogo S.25.02.21 iz Priloge I za opredelitev informacij o zahtevanem solventnostnem kapitalu, izračunanem z uporabo standardne formule in delnega notranjega modela, v skladu z navodili v oddelku S.25.02 iz Priloge II;

(k)

predlogo S.25.03.21 iz Priloge I za opredelitev informacij o zahtevanem solventnostnem kapitalu, izračunanem z uporabo popolnega notranjega modela, v skladu z navodili v oddelku S.25.03 iz Priloge II;

(l)

predlogo S.28.01.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega minimalnega kapitala za zavarovalnice in pozavarovalnice, ki se ukvarjajo samo z življenjskimi ali samo neživljenjskimi zavarovanji ali pozavarovanji, v skladu z navodili v oddelku S.28.01 iz Priloge II;

(m)

predlogo S.28.02.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega minimalnega kapitala za zavarovalnice, ki se ukvarjajo tako z življenjskim kot z neživljenjskim zavarovanjem, v skladu z navodili v oddelku S.28.02 iz Priloge II.

Člen 5

Predloge za poročilo o solventnosti in finančnem položaju skupin

Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi ali mešani finančni holdingi kot del svojega poročila o solventnosti in finančnem položaju skupine javno razkrijejo vsaj naslednje predloge:

(a)

predlogo S.32.01.22 iz Priloge I za opredelitev informacij o podjetjih znotraj skupine v skladu z navodili v oddelku S.32.01 iz Priloge III;

(b)

predlogo S.02.01.02 iz Priloge I k tej uredbi za opredelitev informacij o bilanci stanja, tako da se uporabi vrednotenje v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES, v skladu z navodili v predlogi S.02.01 iz Priloge III k tej uredbi, kadar skupina za izračun solventnosti skupine uporablja metodo 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, izključno ali v kombinaciji z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 Direktive 2009/138/ES;

(c)

predlogo S.05.01.02 iz Priloge I za opredelitev informacij o premijah, zahtevkih in odhodkih, tako da se uporabijo načela glede vrednotenja in pripoznavanja iz konsolidiranih računovodskih izkazov, v skladu z navodili v oddelku S.05.01 iz Priloge III k tej uredbi, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35;

(d)

predlogo S.05.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o premijah, zahtevkih in odhodkih po državah, tako da se uporabijo načela glede vrednotenja in pripoznavanja iz konsolidiranih računovodskih izkazov, v skladu z navodili v oddelku S.05.02 iz Priloge III;

(e)

predlogo S.22.01.22 iz Priloge I za opredelitev informacij o učinku dolgoročnih jamstev in prehodnih ukrepov v skladu z navodili v oddelku S.22.01 iz Priloge III;

(f)

predlogo S.23.01.22 iz Priloge I za opredelitev informacij o lastnih sredstvih, vključno z osnovnimi in pomožnimi lastnimi sredstvi, v skladu z navodili v oddelku S.23.01 iz Priloge III;

(g)

predlogo S.25.01.22 iz Priloge I k tej uredbi za opredelitev informacij o zahtevanem solventnostnem kapitalu, izračunanem z uporabo standardne formule, v skladu z navodili v predlogi S.25.01 iz Priloge III k tej uredbi, kadar skupina za izračun solventnosti skupine uporablja metodo 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, izključno ali v kombinaciji z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 navedene direktive;

(h)

predlogo S.25.02.22 iz Priloge I k tej uredbi za opredelitev informacij o zahtevanem solventnostnem kapitalu, izračunanem z uporabo standardne formule in delnega notranjega modela, v skladu z navodili v predlogi S.25.02 iz Priloge III k tej uredbi, kadar skupina za izračun solventnosti skupine uporablja metodo 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, izključno ali v kombinaciji z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 navedene direktive;

(i)

predlogo S.25.03.22 iz Priloge I k tej uredbi za opredelitev informacij o zahtevanem solventnostnem kapitalu, izračunanem z uporabo popolnega notranjega modela, v skladu z navodili v oddelku S.25.03 iz Priloge III k tej uredbi, kadar skupina za izračun solventnosti skupine uporablja metodo 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, izključno ali v kombinaciji z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 navedene direktive.

Člen 6

Sklic na druge dokumente v poročilu o solventnosti in finančnem položaju

Ko zavarovalnice in pozavarovalnice, udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi ali mešani finančni holdingi vključijo v poročilo o solventnosti in finančnem položaju sklicevanja na druge javno dostopne dokumente, se sklicujejo neposredno na same informacije in ne na splošen dokument.

Člen 7

Skladnost informacij

Zavarovalnice in pozavarovalnice, udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi ali mešani finančni holdingi ocenijo, ali so razkrite informacije v celoti skladne z informacijami, sporočenimi nadzornim organom.

Člen 8

Načini razkritja poročila o solventnosti in finančnem položaju skupine in skupnega poročila o solventnosti in finančnem položaju

Za razkritje poročila o solventnosti in finančnem položaju skupine in skupnega poročila o solventnosti in finančnem položaju se uporablja člen 301 Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

Člen 9

Vključitev hčerinskih podjetij v skupno poročilo o solventnosti in finančnem položaju

1.   Ko udeležena zavarovalnica ali pozavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni holding nadzornika skupine zaprosi za soglasje glede priprave skupnega poročila o solventnosti in finančnem položaju, nadzornik skupine nemudoma stopi v stik z vsemi zadevnimi nadzornimi organi, da bi se z njimi dogovoril zlasti o jeziku besedila skupnega poročila o solventnosti in finančnem položaju.

2.   Udeležena zavarovalnica in pozavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni holding predloži pojasnilo o tem, kako bodo zajeta hčerinska podjetja ter kako bo upravni, upravljalni ali nadzorni organ hčerinskih podjetij vključen v postopek in odobritev skupnega poročila o solventnosti in finančnem položaju.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).


PRILOGA I

S.02.01.02

Bilanca stanja

 

 

Vrednost po Solventnosti II

Sredstva

 

C0010

Neopredmetena sredstva

R0030

 

Odložene terjatve za davek

R0040

 

Presežek iz naslova pokojninskih shem

R0050

 

Opredmetena osnovna sredstva v posesti za lastno uporabo

R0060

 

Naložbe (razen sredstev v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja)

R0070

 

Nepremičnine (razen za lastno uporabo)

R0080

 

Deleži v povezanih podjetjih, vključno z udeležbami

R0090

 

Lastniški vrednostni papirji

R0100

 

Lastniški vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi

R0110

 

Lastniški vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzi

R0120

 

Obveznice

R0130

 

Državne obveznice

R0140

 

Podjetniške obveznice

R0150

 

Strukturirani vrednostni papirji

R0160

 

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem

R0170

 

Kolektivni naložbeni podjemi

R0180

 

Izvedeni finančni instrumenti

R0190

 

Depoziti, ki niso denarni ustrezniki

R0200

 

Druge naložbe

R0210

 

Sredstva v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja

R0220

 

Krediti in hipoteke

R0230

 

Posojila, vezana na police

R0240

 

Krediti in hipoteke posameznikom

R0250

 

Drugi krediti in hipoteke

R0260

 

Izterljivi zneski iz pozavarovanj iz naslova:

R0270

 

neživljenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim

R0280

 

neživljenjskih zavarovanj brez zdravstvenih zavarovanj

R0290

 

zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim

R0300

 

življenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0310

 

zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim

R0320

 

življenjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0330

 

življenjskih zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0340

 

Depoziti pri cedentih

R0350

 

Terjatve iz naslova zavarovanj in terjatve do posrednikov

R0360

 

Terjatve iz naslova pozavarovanj

R0370

 

Terjatve (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)

R0380

 

Lastne delnice (v posesti neposredno)

R0390

 

Zneski, dolgovani podjetju v zvezi s postavkami lastnih sredstev ali ustanovnim kapitalom, ki je bil vpoklican in še ni vplačan

R0400

 

Denar in denarni ustrezniki

R0410

 

Vsa druga sredstva, ki niso prikazana drugje

R0420

 

Sredstva skupaj

R0500

 

Obveznosti

 

C0010

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja

R0510

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj)

R0520

 

ZTR, izračunane kot celota

R0530

 

Najboljša ocena

R0540

 

Marža za tveganje

R0550

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna neživljenjskim)

R0560

 

ZTR, izračunane kot celota

R0570

 

Najboljša ocena

R0580

 

Marža za tveganje

R0590

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja)

R0600

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna življenjskim)

R0610

 

ZTR, izračunane kot celota

R0620

 

Najboljša ocena

R0630

 

Marža za tveganje

R0640

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja)

R0650

 

ZTR, izračunane kot celota

R0660

 

Najboljša ocena

R0670

 

Marža za tveganje

R0680

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja

R0690

 

ZTR, izračunane kot celota

R0700

 

Najboljša ocena

R0710

 

Marža za tveganje

R0720

 

Pogojne obveznosti

R0740

 

Rezervacije, razen zavarovalno-tehničnih rezervacij

R0750

 

Obveznosti iz naslova pokojninskih shem

R0760

 

Depoziti pozavarovateljev

R0770

 

Odložene obveznosti za davek

R0780

 

Izvedeni finančni instrumenti

R0790

 

Zneski, dolgovani kreditnim institucijam

R0800

 

Finančne obveznosti, razen zneskov, dolgovanih kreditnim institucijam

R0810

 

Obveznosti iz naslova zavarovanja in obveznosti do posrednikov

R0820

 

Obveznosti iz naslova pozavarovanja

R0830

 

Obveznosti (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)

R0840

 

Podrejene obveznosti

R0850

 

Podrejene obveznosti, ki niso del osnovnih lastnih sredstev

R0860

 

Podrejene obveznosti, ki so del osnovnih lastnih sredstev

R0870

 

Vse druge obveznosti, ki niso prikazane drugje

R0880

 

Obveznosti skupaj

R0900

 

Presežek sredstev nad obveznostmi

R1000

 

S.05.01.02

Premije, zahtevki in odhodki po vrstah poslovanja

 

 

Vrsta poslovanja za: zavarovalne in pozavarovalne obveznosti iz neživljenjskega zavarovanja (neposredni posli in sprejeto proporcionalno pozavarovanje)

 

 

Zavarovanje za stroške zdravljenja

Zavarovanje izpada dohodka

Nezgodno zavarovanje zaposlenih

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Druga zavarovanja motornih vozil

Pomorsko, letalsko in transportno zavarovanje

Požarno in drugo škodno zavarovanje

Splošno zavarovanje odgovornosti

Kreditno in kavcijsko zavarovanje

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Obračunane premije

bruto – neposredni posli

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodki od premije

bruto – neposredni posli

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

bruto – neposredni posli

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

bruto – neposredni posli

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi odhodki

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki skupaj

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vrsta poslovanja za: zavarovalne in pozavarovalne obveznosti iz neživljenjskega zavarovanja (neposredni posli in sprejeto proporcionalno pozavarovanje)

Vrsta poslovanja za: sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

Skupaj

 

 

Zavarovanje stroškov postopka

Zavarovanje pomoči

Različne finančne izgube

Zdravstveno pozavarovanje

Pozavarovanje odgovornosti

Pomorsko, letalsko in transportno pozavarovanje

Premoženjsko pozavarovanje

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Obračunane premije

bruto – neposredni posli

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodki od premije

bruto – neposredni posli

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

bruto – neposredni posli

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

bruto – neposredni posli

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi odhodki

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki skupaj

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vrsta poslovanja za: obveznosti iz življenjskih zavarovanj

Obveznosti iz življenjskih pozavarovanj

Skupaj

 

 

Zdravstveno zavarovanje

Zavarovanje z udeležbo pri dobičku

Zavarovanje, vezano na indeks ali enoto premoženja

Druga življenjska zavarovanja

Rente, ki izhajajo iz pogodb o neživljenjskem zavarovanju in se nanašajo na obveznosti iz zdravstvenih zavarovanj

Rente, ki izhajajo iz pogodb o neživljenjskem zavarovanju in se nanašajo na zavarovalne obveznosti, ki niso obveznosti iz zdravstvenih zavarovanj

Zdravstveno pozavarovanje

Življenjsko pozavarovanje

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Obračunane premije

bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodki od premije

bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi odhodki

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki skupaj

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Premije, zahtevki in odhodki po državah

 

 

Matična država

Najpomembnejših 5 držav (po znesku bruto obračunanih premij) – obveznosti iz neživljenjskih zavarovanj

Najpomembnejših 5 in matična država, skupaj

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Obračunane premije

bruto – neposredni posli

R0110

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0140

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Prihodki od premije

bruto – neposredni posli

R0210

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0240

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

bruto – neposredni posli

R0310

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0340

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

bruto – neposredni posli

R0410

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0440

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Drugi odhodki

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki skupaj

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Matična država

Najpomembnejših 5 držav (po znesku bruto obračunanih premij) – obveznosti iz življenjskih zavarovanj

Najpomembnejših 5 in matična država, skupaj

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Obračunane premije

bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1420

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Prihodki od premije

bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1520

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1620

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1720

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Drugi odhodki

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki skupaj

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Zavarovalno-tehnične rezervacije za SLT življenjska in zdravstvena zavarovanja

 

 

Zavarovanje z udeležbo pri dobičku

Zavarovanje, vezano na indeks ali enoto premoženja

Druga življenjska zavarovanja

Rente, ki izhajajo iz pogodb o neživljenjskem zavarovanju in se nanašajo na zavarovalne obveznosti, ki niso obveznosti iz zdravstvenih zavarovanj

Sprejeto pozavarovanje

Skupaj (življenjska zavarovanja razen zdravstvenih, vključno z na enoto premoženja vezanimi zavarovanji)

 

 

 

Pogodbe brez opcij in jamstev

Pogodbe z opcijami ali jamstvi

 

Pogodbe brez opcij in jamstev

Pogodbe z opcijami ali jamstvi

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah, izračunanih kot celota

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot vsota najboljše ocene in marže za tveganje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljša ocena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto najboljša ocena

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljša ocena, zmanjšana za izterljive zneske iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja, skupaj

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marža za tveganje

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Znesek prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljša ocena

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marža za tveganje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije skupaj

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Življenjsko zavarovanje (neposredni posli)

Rente, ki izhajajo iz pogodb o neživljenjskem zavarovanju in se nanašajo na obveznosti iz zdravstvenih zavarovanj

Zdravstveno pozavarovanje (sprejeto pozavarovanje)

Skupaj (zdravstvena zavarovanja, podobna življenjskim)

 

 

 

Pogodbe brez opcij in jamstev

Pogodbe z opcijami ali jamstvi

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0010

 

 

 

 

 

Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah, izračunanih kot celota

R0020

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot vsota najboljše ocene in marže za tveganje

 

 

 

 

 

 

 

Najboljša ocena

 

 

 

 

 

 

 

Bruto najboljša ocena

R0030

 

 

 

 

 

 

Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke

R0080

 

 

 

 

 

 

Najboljša ocena, zmanjšana za izterljive zneske iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja, skupaj

R0090

 

 

 

 

 

 

Marža za tveganje

R0100

 

 

 

 

 

Znesek prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0110

 

 

 

 

 

Najboljša ocena

R0120

 

 

 

 

 

 

Marža za tveganje

R0130

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije skupaj

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Zavarovalno-tehnične rezervacije za neživljenjska zavarovanja

 

 

Neposredni posli in sprejeto proporcionalno pozavarovanje

 

 

Zavarovanje za stroške zdravljenja

Zavarovanje izpada dohodka

Nezgodno zavarovanje zaposlenih

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Druga zavarovanja motornih vozil

Pomorsko, letalsko in transportno zavarovanje

Požarno in drugo škodno zavarovanje

Splošno zavarovanje odgovornosti

Kreditno in kavcijsko zavarovanje

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah, izračunanih kot celota

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot vsota najboljše ocene in marže za tveganje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljša ocena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije za prenosne premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto najboljša ocena ZTR za prenosne premije

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škodne rezervacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto najboljša ocena škodnih rezervacij

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljša ocena skupaj – bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljša ocena skupaj – neto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marža za tveganje

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znesek prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljša ocena

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marža za tveganje

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije skupaj

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke, skupaj

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, zmanjšane za izterljive zneske iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja, skupaj

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Neposredni posli in sprejeto proporcionalno pozavarovanje

Sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

Obveznosti iz neživljenjskih zavarovanj skupaj

 

 

Zavarovanje stroškov postopka

Zavarovanje pomoči

Različne finančne izgube

Neproporcionalno zdravstveno pozavarovanje

Neproporcionalno pozavarovanje odgovornosti

Neproporcionalno pomorsko, letalsko in transportno pozavarovanje

Neproporcionalno premoženjsko pozavarovanje

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah, izračunanih kot celota

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot vsota najboljše ocene in marže za tveganje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljša ocena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije za prenosne premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto najboljša ocena ZTR za prenosne premije

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Škodne rezervacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto najboljša ocena škodnih rezervacij

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljša ocena skupaj – bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljša ocena skupaj – neto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Marža za tveganje

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Znesek prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljša ocena

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Marža za tveganje

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije skupaj

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke, skupaj

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, zmanjšane za izterljive zneske iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja, skupaj

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Zavarovalni zahtevki iz neživljenjskih zavarovanj

Posli na področju neživljenjskih zavarovanj skupaj

Leto nezgode/pogodbeno leto

Z0010

 


Obračunani bruto zneski škod (nekumulativno)

(absolutni znesek)

 

 

Razvojno leto

 

 

V tekočem letu

 

Vsota posameznih let (kumulativno)

 

Leto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Predhodno

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

R0260

 

 

 


Bruto nediskontirana najboljša ocena škodnih rezervacij

(absolutni znesek)

 

 

Razvojno leto

 

 

Konec leta (diskontirani podatki)

 

Leto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Predhodno

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

R0260

 

S.22.01.21

Učinek ukrepov v zvezi z dolgoročnimi jamstvi in prehodnih ukrepov

 

 

Znesek skupaj z ukrepi v zvezi z dolgoročnimi jamstvi in prehodnimi ukrepi

Učinek prehodnih ukrepov pri ZTR

Učinek prehodnih ukrepov pri obrestni meri

Učinek nastavitve prilagoditve za nestanovitnost na nič

Učinek nastavitve uskladitvene prilagoditve na nič

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Zavarovalno-tehnične rezervacije

R0010

 

 

 

 

 

Osnovna lastna sredstva

R0020

 

 

 

 

 

Primerna lastna sredstva za izpolnjevanje zahtevanega solventnostnega kapitala

R0050

 

 

 

 

 

Zahtevani solventnostni kapital

R0090

 

 

 

 

 

Primerna lastna sredstva za izpolnjevanje zahtevanega minimalnega kapitala

R0100

 

 

 

 

 

Zahtevani minimalni kapital

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Učinek ukrepov v zvezi z dolgoročnimi jamstvi in prehodnih ukrepov

 

 

Znesek skupaj z ukrepi v zvezi z dolgoročnimi jamstvi in prehodnimi ukrepi

Učinek prehodnih ukrepov pri ZTR

Učinek prehodnih ukrepov pri obrestni meri

Učinek nastavitve prilagoditve za nestanovitnost na nič

Učinek nastavitve uskladitvene prilagoditve na nič

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Zavarovalno-tehnične rezervacije

R0010

 

 

 

 

 

Osnovna lastna sredstva

R0020

 

 

 

 

 

Primerna lastna sredstva za izpolnjevanje zahtevanega solventnostnega kapitala

R0050

 

 

 

 

 

Zahtevani solventnostni kapital

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Lastna sredstva

 

 

Skupaj

Stopnja 1 – neomejene postavke

Stopnja 1 – omejene postavke

Stopnja 2

Stopnja 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Osnovna lastna sredstva pred odbitkom za udeležbe v drugih subjektih finančnega sektorja, kot je predvideno v členu 68 Delegirane uredbe (EU) 2015/35

 

 

 

 

 

 

Navadne delnice (skupaj z lastnimi delnicami)

R0010

 

 

 

 

 

Vplačani presežek kapitala v zvezi z navadnimi delnicami

R0030

 

 

 

 

 

Ustanovni kapital, prispevki članov ali enakovredna postavka osnovnih lastnih sredstev družb za vzajemno zavarovanje ali družb, ki delujejo po načelu vzajemnosti

R0040

 

 

 

 

 

Sredstva na podrejenih računih članov družbe za vzajemno zavarovanje

R0050

 

 

 

 

 

Presežek sredstev

R0070

 

 

 

 

 

Prednostne delnice

R0090

 

 

 

 

 

Vplačani presežek kapitala v zvezi s prednostnimi delnicami

R0110

 

 

 

 

 

Uskladitvene rezerve

R0130

 

 

 

 

 

Podrejene obveznosti

R0140

 

 

 

 

 

Znesek neto odloženih terjatev za davek

R0160

 

 

 

 

 

Druge postavke lastnih sredstev, ki jih je nadzorni organ odobril kot osnovna lastna sredstva in ki niso navedene zgoraj

R0180

 

 

 

 

 

Lastna sredstva iz računovodskih izkazov, ki ne bi smela biti predstavljena v okviru uskladitvenih rezerv in ne izpolnjujejo meril za razvrstitev kot lastna sredstva v skladu s Solventnostjo II

 

 

 

 

 

 

Lastna sredstva iz računovodskih izkazov, ki ne bi smela biti predstavljena v okviru uskladitvenih rezerv in ne izpolnjujejo meril za razvrstitev kot lastna sredstva v skladu s Solventnostjo II

R0220

 

 

 

 

 

Odbitki

 

 

 

 

 

 

Odbitki za udeležbe v finančnih in kreditnih institucijah

R0230

 

 

 

 

 

Skupna osnovna lastna sredstva po odbitkih

R0290

 

 

 

 

 

Pomožna lastna sredstva

 

 

 

 

 

 

Nevplačane in nevpoklicane navadne delnice, ki se jih lahko vpokliče na zahtevo

R0300

 

 

 

 

 

Nevplačan in nevpoklican ustanovni kapital, prispevki članov ali enakovredna postavka osnovnih lastnih sredstev družb za vzajemno zavarovanje ali družb, ki delujejo po načelu vzajemnosti, ki se jih lahko vpokliče na zahtevo

R0310

 

 

 

 

 

Nevplačane in nevpoklicane prednostne delnice, ki se jih lahko vpokliče na zahtevo

R0320

 

 

 

 

 

Pravno zavezujoča zaveza vpisa in plačila podrejenih obveznosti na zahtevo

R0330

 

 

 

 

 

Akreditivi in jamstva v skladu s členom 96(2) Direktive 2009/138/ES

R0340

 

 

 

 

 

Akreditivi in jamstva, razen tistih v skladu s členom 96(2) Direktive 2009/138/ES

R0350

 

 

 

 

 

Pozivi članom za dodatne prispevke v skladu s prvim pododstavkom člena 96(3) Direktive 2009/138/ES

R0360

 

 

 

 

 

Pozivi članom za dodatne prispevke, razen tistih v skladu s prvim pododstavkom člena 96(3) Direktive 2009/138/ES

R0370

 

 

 

 

 

Druga pomožna lastna sredstva

R0390

 

 

 

 

 

Skupaj pomožna lastna sredstva

R0400

 

 

 

 

 

Razpoložljiva in primerna lastna sredstva

 

 

 

 

 

 

Skupna razpoložljiva lastna sredstva za izpolnjevanje SCR

R0500

 

 

 

 

 

Skupna razpoložljiva lastna sredstva za izpolnjevanje MCR

R0510

 

 

 

 

 

Skupna primerna lastna sredstva za izpolnjevanje SCR

R0540

 

 

 

 

 

Skupna primerna lastna sredstva za izpolnjevanje MCR

R0550

 

 

 

 

 

SCR

R0580

 

 

 

 

 

MCR

R0600

 

 

 

 

 

Razmerje med primernimi lastnimi sredstvi in SCR

R0620

 

 

 

 

 

Razmerje med primernimi lastnimi sredstvi in MCR

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Uskladitvene rezerve

 

 

 

 

 

 

Presežek sredstev nad obveznostmi

R0700

 

 

 

 

 

Lastne delnice (v posesti neposredno in posredno)

R0710

 

 

 

 

 

Predvidljive dividende, razdelitve in dajatve

R0720

 

 

 

 

 

Druge postavke osnovnih lastnih sredstev

R0730

 

 

 

 

 

Prilagoditev za omejene postavke lastnih sredstev v zvezi s portfelji uskladitvenih prilagoditev in omejenimi skladi

R0740

 

 

 

 

 

Uskladitvene rezerve

R0760

 

 

 

 

 

Pričakovani dobički

 

 

 

 

 

 

Pričakovani dobički, vključeni v prihodnje premije (EPIFP) – življenjska zavarovanja

R0770

 

 

 

 

 

Pričakovani dobički, vključeni v prihodnje premije (EPIFP) – neživljenjska zavarovanja

R0780

 

 

 

 

 

Skupni pričakovani dobički, vključeni v prihodnje premije (EPIFP)

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Lastna sredstva

 

 

Skupaj

Stopnja 1 – neomejene postavke

Stopnja 1 – omejene postavke

Stopnja 2

Stopnja 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Osnovna lastna sredstva pred odbitkom za udeležbe v drugih subjektih finančnega sektorja

 

 

 

 

 

 

Navadne delnice (skupaj z lastnimi delnicami)

R0010

 

 

 

 

 

Nerazpoložljiv vpoklican, a nevplačan navadni lastniški kapital na ravni skupine

R0020

 

 

 

 

 

Vplačani presežek kapitala v zvezi z navadnimi delnicami

R0030

 

 

 

 

 

Ustanovni kapital, prispevki članov ali enakovredna postavka osnovnih lastnih sredstev družb za vzajemno zavarovanje ali družb, ki delujejo po načelu vzajemnosti

R0040

 

 

 

 

 

Sredstva na podrejenih računih članov družbe za vzajemno zavarovanje

R0050

 

 

 

 

 

Nerazpoložljiva sredstva na podrejenih računih članov družbe za vzajemno zavarovanje na ravni skupine

R0060

 

 

 

 

 

Presežek sredstev

R0070

 

 

 

 

 

Nerazpoložljiva presežna sredstva na ravni skupine

R0080

 

 

 

 

 

Prednostne delnice

R0090

 

 

 

 

 

Nerazpoložljive prednostne delnice na ravni skupine

R0100

 

 

 

 

 

Vplačani presežek kapitala v zvezi s prednostnimi delnicami

R0110

 

 

 

 

 

Nerazpoložljivi vplačani presežek kapitala v zvezi s prednostnimi delnicami na ravni skupine

R0120

 

 

 

 

 

Uskladitvene rezerve

R0130

 

 

 

 

 

Podrejene obveznosti

R0140

 

 

 

 

 

Nerazpoložljive podrejene obveznosti na ravni skupine

R0150

 

 

 

 

 

Znesek neto odloženih terjatev za davek

R0160

 

 

 

 

 

Znesek neto odloženih terjatev za davek, ki ni razpoložljiv na ravni skupine

R0170

 

 

 

 

 

Druge postavke, ki jih je nadzorni organ odobril kot osnovna lastna sredstva in ki niso navedene zgoraj

R0180

 

 

 

 

 

Nerazpoložljiva lastna sredstva, povezana s postavkami drugih lastnih sredstev, ki jih je odobril nadzorni organ

R0190

 

 

 

 

 

Manjšinski deleži (če niso sporočeni v okviru specifične postavke lastnih sredstev)

R0200

 

 

 

 

 

Nerazpoložljivi manjšinski deleži na ravni skupine

R0210

 

 

 

 

 

Lastna sredstva iz računovodskih izkazov, ki ne bi smela biti predstavljena v okviru uskladitvenih rezerv in ne izpolnjujejo meril za razvrstitev kot lastna sredstva v skladu s Solventnostjo II

 

 

 

 

 

 

Lastna sredstva iz računovodskih izkazov, ki ne bi smela biti predstavljena v okviru uskladitvenih rezerv in ne izpolnjujejo meril za razvrstitev kot lastna sredstva v skladu s Solventnostjo II

R0220

 

 

 

 

 

Odbitki

 

 

 

 

 

 

Odbitki za udeležbe v drugih finančnih subjektih, vključno z nereguliranimi subjekti, ki izvajajo finančne dejavnosti

R0230

 

 

 

 

 

Od tega odbiti v skladu s členom 228 Direktive 2009/138/ES

R0240

 

 

 

 

 

Odbitki za udeležbe, kadar informacije niso razpoložljive (člen 229)

R0250

 

 

 

 

 

Odbitki za udeležbe, vključene z uporabo metode odbitkov in združevanja, kadar se uporabi kombinacija metod

R0260

 

 

 

 

 

Nerazpoložljive postavke lastnih sredstev skupaj

R0270

 

 

 

 

 

Odbitki skupaj

R0280

 

 

 

 

 

Skupna osnovna lastna sredstva po odbitkih

R0290

 

 

 

 

 

Pomožna lastna sredstva

 

 

 

 

 

 

Nevplačane in nevpoklicane navadne delnice, ki se jih lahko vpokliče na zahtevo

R0300

 

 

 

 

 

Nevplačan in nevpoklican ustanovni kapital, prispevki članov ali enakovredna postavka osnovnih lastnih sredstev družb za vzajemno zavarovanje ali družb, ki delujejo po načelu vzajemnosti, ki se jih lahko vpokliče na zahtevo

R0310

 

 

 

 

 

Nevplačane in nevpoklicane prednostne delnice, ki se jih lahko vpokliče na zahtevo

R0320

 

 

 

 

 

Akreditivi in jamstva, razen tistih v skladu s členom 96(2) Direktive 2009/138/ES

R0350

 

 

 

 

 

Akreditivi in jamstva v skladu s členom 96(2) Direktive 2009/138/ES

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozivi članom za dodatne prispevke v skladu s prvim pododstavkom člena 96(3) Direktive 2009/138/ES

R0360

 

 

 

 

 

Pozivi članom za dodatne prispevke, razen tistih v skladu s prvim pododstavkom člena 96(3) Direktive 2009/138/ES

R0370

 

 

 

 

 

Nerazpoložljiva pomožna lastna sredstva na ravni skupine

R0380

 

 

 

 

 

Druga pomožna lastna sredstva

R0390

 

 

 

 

 

Skupaj pomožna lastna sredstva

R0400

 

 

 

 

 

Lastna sredstva v drugih finančnih sektorjih

 

 

 

 

 

 

Uskladitvene rezerve

R0410

 

 

 

 

 

Institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje

R0420

 

 

 

 

 

Neregulirani subjekti, ki izvajajo finančne dejavnosti

R0430

 

 

 

 

 

Skupna lastna sredstva v drugih finančnih sektorjih

R0440

 

 

 

 

 

Lastna sredstva ob uporabi metode odbitkov in združevanja (D&A), same ali v kombinaciji z metodo 1

 

 

 

 

 

 

Lastna sredstva, združena ob uporabi metode D&A in kombinacije metod

R0450

 

 

 

 

 

Lastna sredstva, združena ob uporabi metode D&A in kombinacije metod, brez transakcij znotraj skupine

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupna razpoložljiva lastna sredstva za izpolnjevanje konsolidiranega zahtevanega solventnostnega kapitala (SCR) na ravni skupine (brez lastnih sredstev iz drugih subjektov finančnega sektorja in iz subjektov, vključenih prek metode D&A)

R0520

 

 

 

 

 

Skupna razpoložljiva lastna sredstva za izpolnjevanje minimalnega konsolidiranega SCR na ravni skupine

R0530

 

 

 

 

 

Skupna primerna lastna sredstva za izpolnjevanje konsolidiranega SCR na ravni skupine (brez lastnih sredstev iz drugih subjektov finančnega sektorja in iz subjektov, vključenih prek metode D&A)

R0560

 

 

 

 

 

Skupna primerna lastna sredstva za izpolnjevanje minimalnega konsolidiranega SCR na ravni skupine

R0570

 

 

 

 

 

Minimalni konsolidirani SCR na ravni skupine

R0610

 

 

 

 

 

Razmerje med primernimi lastnimi sredstvi in minimalnim konsolidiranim SCR na ravni skupine

R0650

 

 

 

 

 

Skupna primerna lastna sredstva za izpolnjevanje SCR na ravni skupine (vključno z lastnimi sredstvi iz drugih subjektov finančnega sektorja in iz podjetij, vključenih prek metode D&A)

R0660

 

 

 

 

 

Zahtevani solventnostni kapital na ravni skupine

R0680

 

 

 

 

 

Razmerje med primernimi lastnimi sredstvi in SCR na ravni skupine, vključno z drugimi subjekti finančnega sektorja in subjekti, vključenimi prek metode D&A

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Uskladitvene rezerve

 

 

 

 

 

 

Presežek sredstev nad obveznostmi

R0700

 

 

 

 

 

Lastne delnice (v posesti neposredno in posredno)

R0710

 

 

 

 

 

Predvidljive dividende, razdelitve in dajatve

R0720

 

 

 

 

 

Druge postavke osnovnih lastnih sredstev

R0730

 

 

 

 

 

Prilagoditev za omejene postavke lastnih sredstev v zvezi s portfelji uskladitvenih prilagoditev in omejenimi skladi

R0740

 

 

 

 

 

Druga nerazpoložljiva lastna sredstva

R0750

 

 

 

 

 

Uskladitvene rezerve pred odbitkom za udeležbe v drugih subjektih finančnega sektorja

R0760

 

 

 

 

 

Pričakovani dobički

 

 

 

 

 

 

Pričakovani dobički, vključeni v prihodnje premije (EPIFP) – življenjska zavarovanja

R0770

 

 

 

 

 

Pričakovani dobički, vključeni v prihodnje premije (EPIFP) – neživljenjska zavarovanja

R0780

 

 

 

 

 

Skupni pričakovani dobički, vključeni v prihodnje premije (EPIFP)

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Zahtevani solventnostni kapital – za podjetja, ki uporabljajo standardno formulo

 

 

Bruto zahtevani solventnostni kapital

Za podjetje specifični parametri

Poenostavitve

 

 

C0110

C0090

C0100

Tržno tveganje

R0010

 

 

 

Tveganje neplačila nasprotne stranke

R0020

 

 

 

Tveganje iz pogodb življenjskega zavarovanja

R0030

 

 

 

Tveganje zdravstvenega zavarovanja

R0040

 

 

 

Tveganje iz pogodb neživljenjskega zavarovanja

R0050

 

 

 

Razpršenost

R0060

 

 

 

Tveganje neopredmetenih sredstev

R0070

 

 

 

Osnovni zahtevani solventnostni kapital

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala

 

C0100

 

 

Operativno tveganje

R0130

 

 

 

Absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij

R0140

 

 

 

Absorpcijske kapacitete odloženih davkov

R0150

 

 

 

Kapitalske zahteve za posle, ki se izvajajo v skladu s členom 4 Direktive 2003/41/ES

R0160

 

 

 

Zahtevani solventnostni kapital brez kapitalskega pribitka

R0200

 

 

 

Že določen kapitalski pribitek

R0210

 

 

 

Zahtevani solventnostni kapital

R0220

 

 

 

Druge informacije o SCR

 

 

 

 

Kapitalske zahteve za podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev, ki temelji na trajanju

R0400

 

 

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za preostali del

R0410

 

 

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za omejene sklade

R0420

 

 

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za portfelje uskladitvenih prilagoditev

R0430

 

 

 

Učinki razpršenosti zaradi združevanja teoretičnega SCR omejenih skladov za potrebe člena 304

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Zahtevani solventnostni kapital – za skupine, ki uporabljajo standardno formulo

 

 

Bruto zahtevani solventnostni kapital

Za podjetje specifični parametri

Poenostavitve

 

 

C0110

C0080

C0090

Tržno tveganje

R0010

 

 

 

Tveganje neplačila nasprotne stranke

R0020

 

 

 

Tveganje iz pogodb življenjskega zavarovanja

R0030

 

 

 

Tveganje zdravstvenega zavarovanja

R0040

 

 

 

Tveganje iz pogodb neživljenjskega zavarovanja

R0050

 

 

 

Razpršenost

R0060

 

 

 

Tveganje neopredmetenih sredstev

R0070

 

 

 

Osnovni zahtevani solventnostni kapital

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala

 

C0100

 

 

Operativno tveganje

R0130

 

 

 

Absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij

R0140

 

 

 

Absorpcijske kapacitete odloženih davkov

R0150

 

 

 

Kapitalske zahteve za posle, ki se izvajajo v skladu s členom 4 Direktive 2003/41/ES

R0160

 

 

 

Zahtevani solventnostni kapital brez kapitalskega pribitka

R0200

 

 

 

Že določen kapitalski pribitek

R0210

 

 

 

Zahtevani solventnostni kapital

R0220

 

 

 

Druge informacije o SCR

 

 

 

 

Kapitalske zahteve za podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev, ki temelji na trajanju

R0400

 

 

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za preostali del

R0410

 

 

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za omejene sklade

R0420

 

 

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za portfelje uskladitvenih prilagoditev

R0430

 

 

 

Učinki razpršenosti zaradi združevanja teoretičnega SCR omejenih skladov za potrebe člena 304

R0440

 

 

 

Minimalni konsolidirani zahtevani solventnostni kapital skupine

R0470

 

 

 

Informacije o drugih subjektih

 

 

 

 

Kapitalske zahteve za druge finančne sektorje (nezavarovalniške kapitalske zahteve)

R0500

 

 

 

Kapitalske zahteve za druge finančne sektorje (nezavarovalniške kapitalske zahteve) – kreditne institucije, investicijska podjetja in finančne institucije, upravitelje alternativnih investicijskih skladov, družbe za upravljanje KNPVP

R0510

 

 

 

Kapitalske zahteve za druge finančne sektorje (nezavarovalniške kapitalske zahteve) – institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje

R0520

 

 

 

Kapitalske zahteve za druge finančne sektorje (nezavarovalniške kapitalske zahteve) – kapitalske zahteve za neregulirane subjekte, ki izvajajo finančne dejavnosti

R0530

 

 

 

Kapitalske zahteve za neobvladovane udeležbe

R0540

 

 

 

Kapitalske zahteve za preostala podjetja

R0550

 

 

 

Skupni SCR

 

 

 

 

SCR za podjetja, vključena prek metode D&A

R0560

 

 

 

Zahtevani solventnostni kapital

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Zahtevani solventnostni kapital – za podjetja, ki uporabljajo standardno formulo in delni notranji model

Edinstvena številka komponente

Opis komponent

Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala

Modelirani znesek

Za podjetje specifični parametri

Poenostavitve

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala

 

C0100

 

 

 

Nerazpršene komponente skupaj

R0110

 

 

 

 

Razpršenost

R0060

 

 

 

 

Kapitalske zahteve za posle, ki se izvajajo v skladu s členom 4 Direktive 2003/41/ES

R0160

 

 

 

 

Zahtevani solventnostni kapital brez kapitalskega pribitka

R0200

 

 

 

 

Že določeni kapitalski pribitki

R0210

 

 

 

 

Zahtevani solventnostni kapital

R0220

 

 

 

 

Druge informacije o SCR

 

 

 

 

 

Znesek/ocena skupnih absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij

R0300

 

 

 

 

Znesek/ocena skupnih absorpcijskih kapacitet odloženih davkov

R0310

 

 

 

 

Kapitalske zahteve za podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev, ki temelji na trajanju

R0400

 

 

 

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za preostali del

R0410

 

 

 

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za omejene sklade (razen tistih, povezanih s posli, ki se izvajajo v skladu s členom 4 Direktive 2003/41/ES (prehodno))

R0420

 

 

 

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za portfelje uskladitvenih prilagoditev

R0430

 

 

 

 

Učinki razpršenosti zaradi združevanja teoretičnega SCR omejenih skladov za potrebe člena 304

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Zahtevani solventnostni kapital – za skupine, ki uporabljajo standardno formulo in delni notranji model

Edinstvena številka komponente

Opis komponent

Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala

Modelirani znesek

Za podjetje specifični parametri

Poenostavitve

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala

 

C0100

 

 

 

Nerazpršene komponente skupaj

R0110

 

 

 

 

Razpršenost

R0060

 

 

 

 

Kapitalske zahteve za posle, ki se izvajajo v skladu s členom 4 Direktive 2003/41/ES

R0160

 

 

 

 

Zahtevani solventnostni kapital brez kapitalskega pribitka

R0200

 

 

 

 

Že določeni kapitalski pribitki

R0210

 

 

 

 

Zahtevani solventnostni kapital za podjetja po konsolidirani metodi

R0220

 

 

 

 

Druge informacije o SCR

 

 

 

 

 

Znesek/ocena skupnih absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij

R0300

 

 

 

 

Znesek/ocena skupnih absorpcijskih kapacitet odloženih davkov

R0310

 

 

 

 

Kapitalske zahteve za podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev, ki temelji na trajanju

R0400

 

 

 

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za preostali del

R0410

 

 

 

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za omejene sklade (razen tistih, povezanih s posli, ki se izvajajo v skladu s členom 4 Direktive 2003/41/ES (prehodno))

R0420

 

 

 

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za portfelje uskladitvenih prilagoditev

R0430

 

 

 

 

Učinki razpršenosti zaradi združevanja teoretičnega SCR omejenih skladov za potrebe člena 304

R0440

 

 

 

 

Minimalni konsolidirani zahtevani solventnostni kapital skupine

R0470

 

 

 

 

Informacije o drugih subjektih

 

 

 

 

 

Kapitalske zahteve za druge finančne sektorje (nezavarovalniške kapitalske zahteve)

R0500

 

 

 

 

Kapitalske zahteve za druge finančne sektorje (nezavarovalniške kapitalske zahteve) – kreditne institucije, investicijska podjetja in finančne institucije, upravitelje alternativnih investicijskih skladov, družbe za upravljanje KNPVP

R0510

 

 

 

 

Kapitalske zahteve za druge finančne sektorje (nezavarovalniške kapitalske zahteve) – institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje

R0520

 

 

 

 

Kapitalske zahteve za druge finančne sektorje (nezavarovalniške kapitalske zahteve) – kapitalske zahteve za neregulirane subjekte, ki izvajajo finančne dejavnosti

R0530

 

 

 

 

Kapitalske zahteve za neobvladovane udeležbe

R0540

 

 

 

 

Kapitalske zahteve za preostala podjetja

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Skupni SCR

 

 

 

 

 

SCR za podjetja, vključena prek metode D&A

R0560

 

 

 

 

Zahtevani solventnostni kapital

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Zahtevani solventnostni kapital – za podjetja, ki uporabljajo popoln notranji model

Edinstvena številka komponente

Opis komponent

Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala

 

C0100

Nerazpršene komponente skupaj

R0110

 

Razpršenost

R0060

 

Kapitalske zahteve za posle, ki se izvajajo v skladu s členom 4 Direktive 2003/41/ES (prehodno)

R0160

 

Zahtevani solventnostni kapital brez kapitalskega pribitka

R0200

 

Že določeni kapitalski pribitki

R0210

 

Zahtevani solventnostni kapital

R0220

 

Druge informacije o SCR

 

 

Znesek/ocena skupnih absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij

R0300

 

Znesek/ocena skupnih absorpcijskih kapacitet odloženih davkov

R0310

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za preostali del

R0410

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za omejene sklade (razen tistih, povezanih s posli, ki se izvajajo v skladu s členom 4 Direktive 2003/41/ES (prehodno))

R0420

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za portfelje uskladitvenih prilagoditev

R0430

 

Učinki razpršenosti zaradi združevanja teoretičnega SCR omejenih skladov za potrebe člena 304

R0440

 


S.25.03.22

Zahtevani solventnostni kapital – za skupine, ki uporabljajo popoln notranji model

Edinstvena številka komponente

Opis komponent

Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala

 

C0100

Nerazpršene komponente skupaj

R0110

 

Razpršenost

R0060

 

Kapitalske zahteve za posle, ki se izvajajo v skladu s členom 4 Direktive 2003/41/ES

R0160

 

Zahtevani solventnostni kapital brez kapitalskega pribitka

R0200

 

Že določeni kapitalski pribitki

R0210

 

Zahtevani solventnostni kapital

R0220

 

Druge informacije o SCR

 

 

Znesek/ocena skupnih absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij

R0300

 

Znesek/ocena skupnih absorpcijskih kapacitet odloženih davkov

R0310

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za preostali del

R0410

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za omejene sklade (razen tistih, povezanih s posli, ki se izvajajo v skladu s členom 4 Direktive 2003/41/ES (prehodno))

R0420

 

Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za portfelje uskladitvenih prilagoditev

R0430

 

Učinki razpršenosti zaradi združevanja teoretičnega SCR omejenih skladov za potrebe člena 304

R0440

 

Minimalni konsolidirani zahtevani solventnostni kapital skupine

R0470

 

Informacije o drugih subjektih

 

 

Kapitalske zahteve za druge finančne sektorje (nezavarovalniške kapitalske zahteve)

R0500

 

Kapitalske zahteve za druge finančne sektorje (nezavarovalniške kapitalske zahteve) – kreditne institucije, investicijska podjetja in finančne institucije, upravitelje alternativnih investicijskih skladov, družbe za upravljanje KNPVP

R0510

 

Kapitalske zahteve za druge finančne sektorje (nezavarovalniške kapitalske zahteve) – institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje

R0520

 

Kapitalske zahteve za druge finančne sektorje (nezavarovalniške kapitalske zahteve) – kapitalske zahteve za neregulirane subjekte, ki izvajajo finančne dejavnosti

R0530

 

Kapitalske zahteve za neobvladovane udeležbe

R0540

 

Kapitalske zahteve za preostala podjetja

R0550

 

S.28.01.01

Zahtevani minimalni kapital – samo življenjska ali samo neživljenjska zavarovanja ali pozavarovanja

Komponenta linearne formule za obveznosti iz neživljenjskih zavarovanj in pozavarovanj

 

 

C0010

 

 

 

Rezultat MCRNL

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (brez pozavarovanja/namenskih družb) najboljša ocena in ZTR, izračunane kot celota

Neto (brez pozavarovanja) obračunane premije v zadnjih 12 mesecih

 

 

 

 

C0020

C0030

Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje za stroške zdravljenja

R0020

 

 

Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje izpada dohodka

R0030

 

 

Nezgodno zavarovanje in nezgodno proporcionalno pozavarovanje zaposlenih

R0040

 

 

Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje avtomobilske odgovornosti

R0050

 

 

Drugo zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje motornih vozil

R0060

 

 

Pomorsko, letalsko in transportno zavarovanje ter proporcionalno pozavarovanje

R0070

 

 

Požarno zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje ter zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje druge škode na premoženju

R0080

 

 

Splošno zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje odgovornosti

R0090

 

 

Kreditno in kavcijsko zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje

R0100

 

 

Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje stroškov postopka

R0110

 

 

Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje pomoči

R0120

 

 

Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje različnih finančnih izgub

R0130

 

 

Neproporcionalno zdravstveno pozavarovanje

R0140

 

 

Neproporcionalno pozavarovanje odgovornosti

R0150

 

 

Neproporcionalno pomorsko, letalsko in transportno pozavarovanje

R0160

 

 

Neproporcionalno premoženjsko pozavarovanje

R0170

 

 


Komponenta linearne formule za obveznosti iz življenjskih zavarovanj in pozavarovanj

 

 

C0040

 

 

 

Rezultat MCRL

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (brez pozavarovanja/namenskih družb) najboljša ocena in ZTR, izračunane kot celota

Neto (brez pozavarovanja/namenskih družb) skupni rizični kapital

 

 

 

 

C0050

C0060

Obveznosti z udeležbo pri dobičku – zajamčena upravičenja

R0210

 

 

Obveznosti z udeležbo pri dobičku – prihodnja diskrecijska upravičenja

R0220

 

 

Obveznosti iz zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0230

 

 

Druge obveznosti iz življenjskih in zdravstvenih (po)zavarovanj

R0240

 

 

Skupni rizični kapital za vse obveznosti iz življenjskega (po)zavarovanja

R0250

 

 


Izračun skupnega minimalnega zahtevanega kapitala (MCR)

 

 

C0070

Linearni MCR

R0300

 

SCR

R0310

 

Zgornja meja MCR

R0320

 

Spodnja meja MCR

R0330

 

Kombinirani MCR

R0340

 

Absolutna spodnja meja (absolutni prag) MCR

R0350

 

 

 

C0070

Zahtevani minimalni kapital

R0400

 

S.28.02.01

Zahtevani minimalni kapital – tako življenjska kot neživljenjska zavarovanja

 

 

Dejavnosti neživljenjskih zavarovanj

Dejavnosti življenjskih zavarovanj

 

Dejavnosti neživljenjskih zavarovanj

Dejavnosti življenjskih zavarovanj

 

 

Rezultat MCR(NL,NL)

Rezultat MCR(NL,L)

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Komponenta linearne formule za obveznosti iz neživljenjskih zavarovanj in pozavarovanj

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (brez pozavarovanja/namenskih družb) najboljša ocena in ZTR, izračunane kot celota

Neto (brez pozavarovanja) obračunane premije v zadnjih 12 mesecih

Neto (brez pozavarovanja/namenskih družb) najboljša ocena in ZTR, izračunane kot celota

Neto (brez pozavarovanja) obračunane premije v zadnjih 12 mesecih

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje za stroške zdravljenja

R0020

 

 

 

 

Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje izpada dohodka

R0030

 

 

 

 

Nezgodno zavarovanje in nezgodno proporcionalno pozavarovanje zaposlenih

R0040

 

 

 

 

Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje avtomobilske odgovornosti

R0050

 

 

 

 

Drugo zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje motornih vozil

R0060

 

 

 

 

Pomorsko, letalsko in transportno zavarovanje ter proporcionalno pozavarovanje

R0070

 

 

 

 

Požarno zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje ter zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje druge škode na premoženju

R0080

 

 

 

 

Splošno zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje odgovornosti

R0090

 

 

 

 

Kreditno in kavcijsko zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje

R0100

 

 

 

 

Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje stroškov postopka

R0110

 

 

 

 

Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje pomoči

R0120

 

 

 

 

Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje različnih finančnih izgub

R0130

 

 

 

 

Neproporcionalno zdravstveno pozavarovanje

R0140

 

 

 

 

Neproporcionalno pozavarovanje odgovornosti

R0150

 

 

 

 

Neproporcionalno pomorsko, letalsko in transportno pozavarovanje

R0160

 

 

 

 

Neproporcionalno premoženjsko pozavarovanje

R0170

 

 

 

 


 

 

Dejavnosti neživljenjskih zavarovanj

Dejavnosti življenjskih zavarovanj

 

Dejavnosti neživljenjskih zavarovanj

Dejavnosti življenjskih zavarovanj

 

 

Rezultat MCR(L,NL)

Rezultat MCR(L,L)

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Komponenta linearne formule za obveznosti iz življenjskih zavarovanj in pozavarovanj

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (brez pozavarovanja/namenskih družb) najboljša ocena in ZTR, izračunane kot celota

Neto (brez pozavarovanja/namenskih družb) skupni rizični kapital

Neto (brez pozavarovanja/namenskih družb) najboljša ocena in ZTR, izračunane kot celota

Neto (brez pozavarovanja/namenskih družb) skupni rizični kapital

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Obveznosti z udeležbo pri dobičku – zajamčena upravičenja

R0210

 

 

 

 

Obveznosti z udeležbo pri dobičku – prihodnja diskrecijska upravičenja

R0220

 

 

 

 

Obveznosti iz zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0230

 

 

 

 

Druge obveznosti iz življenjskih in zdravstvenih (po)zavarovanj

R0240

 

 

 

 

Skupni rizični kapital za vse obveznosti iz življenjskega (po)zavarovanja

R0250

 

 

 

 


Izračun skupnega minimalnega zahtevanega kapitala (MCR)

 

 

C0130

 

Linearni MCR

R0300

 

 

SCR

R0310

 

 

Zgornja meja MCR

R0320

 

 

Spodnja meja MCR

R0330

 

 

Kombinirani MCR

R0340

 

 

Absolutna spodnja meja (absolutni prag) MCR

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Zahtevani minimalni kapital

R0400

 

 

 

 

 

 

Izračun teoretičnega MCR za neživljenjska in življenjska zavarovanja

Dejavnosti neživljenjskih zavarovanj

Dejavnosti življenjskih zavarovanj

 

 

C0140

C0150

Teoretični linearni MCR

R0500

 

 

Teoretični SCR brez pribitka (letni ali zadnji izračun)

R0510

 

 

Zgornja meja teoretičnega MCR

R0520

 

 

Spodnja meja teoretičnega MCR

R0530

 

 

Teoretični kombinirani MCR

R0540

 

 

Absolutna spodnja meja (absolutni prag) teoretičnega MCR

R0550

 

 

Teoretični MCR

R0560

 

 

S.32.01.22

Podjetja v okviru skupine

Država

Identifikacijska koda podjetja

Vrsta identifikacijske kode podjetja

Zakonito ime podjetja

Vrsta podjetja

Pravna oblika

Kategorija (vzajemno/nevzajemno)

Nadzorni organ

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(nadalj.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Merila vpliva

Vključenost v okvir nadzora skupine

Izračun solventnosti na ravni skupine

% deleža v kapitalu

% ki se uporablja za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov

% glasovalnih pravic

Druga merila

Raven vpliva

Sorazmerni delež, ki se uporablja za izračun solventnosti na ravni skupine

DA/NE

Datum odločitve, če se uporablja člen 214

Uporabljena metoda in, pri metodi 1, obravnava podjetja

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA II

Navodila v zvezi s predlogami za poročilo o solventnosti in finančnem položaju posameznih podjetij

Ta priloga vsebuje dodatna navodila v zvezi s predlogami iz Priloge I k tej uredbi. V prvem stolpcu razpredelnic so navedene postavke, ki jih je treba razkriti, in sicer z opredelitvijo stolpcev in vrstic, kot so prikazani v predlogi iz Priloge I.

Predloge, ki se izpolnijo v skladu z navodili iz različnih oddelkov te priloge, se v celotnem besedilu te priloge omenjajo kot „ta predloga“.

S.02.01. – Bilanca stanja

Splošne opombe:

Ta oddelek se nanaša na letno razkrivanje informacij za posamezna podjetja.

Stolpec „Vrednost po Solventnosti II“ (C0010) se izpolni z uporabo načel vrednotenja iz Direktive 2009/138/ES, Delegirane uredbe (EU) 2015/35 ter tehničnih standardov in smernic za izvajanje direktive Solventnost 2.

 

POSTAVKA

NAVODILA

Sredstva

C0010/R0030

Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva razen dobrega imena. Razpoznavno nedenarno sredstvo, ki fizično ne obstaja.

C0010/R0040

Odložene terjatve za davek

Odložene terjatve za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih in izhajajo iz:

(a)

odbitnih začasnih razlik,

(b)

prenosa neporabljenih davčnih izgub v prihodnja obdobja in/ali

(c)

prenosa neporabljenih davčnih dobropisov v prihodnja obdobja.

C0010/R0050

Presežek iz naslova pokojninskih shem

To je vsota neto presežkov, povezanih s pokojninskimi shemami zaposlenih.

C0010/R0060

Opredmetena osnovna sredstva v posesti za lastno uporabo

Opredmetena sredstva, ki so namenjena stalni uporabi, in nepremičnine, ki jih ima podjetje v posesti za lastno uporabo. Vključuje tudi nepremičnine za lastno uporabo, ki so v gradnji.

C0010/R0070

Naložbe (razen sredstev v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja)

To je skupni znesek naložb, razen sredstev v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja.

C0010/R0080

Nepremičnine (razen za lastno uporabo)

Znesek nepremičnin, razen tistih za lastno uporabo. Vključuje tudi nepremičnine v gradnji, razen tistih za lastno uporabo.

C0010/R0090

Deleži v povezanih podjetjih, vključno z udeležbami

Udeležbe, kot so opredeljene v členu 13(20) in členu 212(2), ter deleži v povezanih podjetjih iz člena 212(1)(b) Direktive 2009/138/ES.

Če se del sredstev v zvezi z udeležbami in povezanimi podjetji nanaša na pogodbe, vezane na indeks oziroma enoto premoženja, se ti deli razkrijejo v polju C0010/R0220 „Sredstva v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja“.

C0010/R0100

Lastniški vrednostni papirji

To je skupni znesek lastniških vrednostnih papirjev, tako tistih, ki kotirajo na borzi, kot tistih, ki ne kotirajo na borzi.

C0010/R0110

Lastniški vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi

Delnice, ki predstavljajo kapital podjetij, npr. ki predstavljajo lastništvo v podjetju, pridobljene na reguliranem trgu ali v večstranskem sistemu trgovanja (MTF), kot je opredeljen v Direktivi 2004/39/ES.

Izključijo se deleži v povezanih podjetjih, vključno z udeležbami.

C0010/R0120

Lastniški vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzi

Delnice, ki predstavljajo kapital podjetij, npr. ki predstavljajo lastništvo v podjetju, ki niso pridobljene na reguliranem trgu ali v večstranskem sistemu trgovanja (MTF), kot je opredeljen v Direktivi 2004/39/ES.

Izključijo se deleži v povezanih podjetjih, vključno z udeležbami.

C0010/R0130

Obveznice

Skupni znesek državnih obveznic, podjetniških obveznic, strukturiranih vrednostnih papirjev in vrednostnih papirjev, zavarovanih s premoženjem.

C0010/R0140

Državne obveznice

Obveznice, ki jih izdajo javni organi, kot so enote centralne ravni držav, nadnacionalne vladne institucije, regionalne vlade ali lokalni organi, in obveznice, za katere v celoti, brezpogojno in nepreklicno jamčijo Evropska centralna banka, enote centralne ravni ali centralne banke držav članic, pri čemer so te obveznice denominirane in financirane v domači valuti teh enot centralne ravni in centralnih bank, multilateralne razvojne banke iz odstavka 2 člena 117 Uredbe (EU) št. 575/2013 ali mednarodne organizacije iz člena 118 Uredbe (EU) št. 575/2013, pri čemer jamstvo izpolnjuje zahteve iz člena 215 Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

C0010/R0150

Podjetniške obveznice

Obveznice, ki jih izdajo podjetja.

C0010/R0160

Strukturirani vrednostni papirji

Hibridni vrednostni papirji, ki združujejo instrument s stalnim donosom (donos v obliki fiksnih izplačil) z vrsto sestavin izvedenih finančnih instrumentov. Iz te kategorije so izključeni vrednostni papirji s stalnim donosom, ki jih izdajo suverene vlade. Kategorija se nanaša na vrednostne papirje, ki imajo vgrajeno katero koli kategorijo izvedenih finančnih instrumentov, vključno s kreditnimi zamenjavami (CDS), zamenjavami s konstantno zapadlostjo (CMS) in opcijami za nakup/prodajo kreditne zamenjave (CDOp). Sredstva v tej kategoriji se ne ločujejo (razstavljajo).

C0010/R0170

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem

Vrednostni papirji, katerih vrednost in plačila temeljijo na portfelju osnovnega premoženja. Kategorija vključuje finančne instrumente, zavarovane z zastavo premoženja (ABS), finančne instrumente, zavarovane z zastavo hipoteke (MBS), finančne instrumente, zavarovane s hipoteko na poslovno nepremičnino (CMBS), finančne instrumente, zavarovane z zastavo dolžniških instrumentov (CDO), finančne instrumente, zavarovane z zastavo posojila (CLO), obveznice na podlagi sekundarnega zavarovanja hipotekarnih obveznosti (CMO).

C0010/R0180

Kolektivni naložbeni podjemi

Kolektivni naložbeni podjem pomeni družbo za kolektivna vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kot je opredeljena v členu 1(2) Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ali alternativni investicijski sklad (AIS), kot je opredeljen v členu 4(1)(a) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

C0010/R0190

Izvedeni finančni instrumenti

Finančni instrument ali druga pogodba z vsemi tremi naslednjimi lastnostmi:

(a)

njegova vrednost se spremeni in se tako odzove na spremembo specifične obrestne mere, cene finančnih instrumentov, cene blaga, deviznega tečaja, indeksa cen ali tečajev, kreditne sposobnosti ali kreditnega indeksa ali drugih spremenljivk, če v primeru nefinančne spremenljivke taka spremenljivka ni značilna za eno od pogodbenih strank (včasih se imenuje „podlaga“ oz. „osnova“);

(b)

ne zahteva začetne neto finančne naložbe ali pa samo začetno neto naložbo, ki je nižja kot so potrebne pri drugih vrstah pogodb, za katere se pričakuje podoben odziv na spremembe tržnih dejavnikov, ter

(c)

poravnan je na datum v prihodnosti.

Tukaj se sporoči vrednost po direktivi Solventnost II za izvedeni finančni instrument na datum poročanja, vendar samo, če je pozitivna (v primeru negativne vrednosti glej C0010/R0790),

C0010/R0200

Depoziti, ki niso denarni ustrezniki

Depoziti, ki niso denarni ustrezniki, ki se ne morejo uporabiti za izvajanje plačil do določenega datuma zapadlosti in ki se ne morejo zamenjati za denarna sredstva ali prenosljive depozite brez pomembnih omejitev ali kazni.

C0010/R0210

Druge naložbe

Druge naložbe, ki ne spadajo med zgoraj razkrite naložbe.

C0010/R0220

Sredstva v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja

Sredstva v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja (razvrščena v vrsto poslovanja 31, kot je opredeljena v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35).

C0010/R0230

Krediti in hipoteke

To je skupni znesek kreditov in hipotek, tj. finančnih sredstev, ustvarjenih, ko podjetja posodijo sredstva, z zavarovanjem s premoženjem ali brez, vključno z denarnimi sredstvi, združenimi v skupine.

C0010/R0240

Posojila, vezana na police

Posojila imetnikom polic, zavarovana s policami (zavarovalno-tehnične rezervacije kot podlaga/osnova).

C0010/R0250

Krediti in hipoteke posameznikom

Finančna sredstva, ustvarjena, ko upniki posodijo sredstva dolžnikom, ki so posamezniki, z zavarovanjem s premoženjem ali brez, vključno z denarnimi sredstvi, združenimi v skupine.

C0010/R0260

Drugi krediti in hipoteke

Finančna sredstva, ustvarjena, ko upniki posodijo sredstva drugim dolžnikom, ki se jih ne da razvrstiti pod postavko R0240 ali R0250, z zavarovanjem s premoženjem ali brez, vključno z denarnimi sredstvi, združenimi v skupine.

C0010/R0270

Izterljivi zneski iz pozavarovanj iz naslova:

Skupni znesek izterljivih zneskov iz pozavarovanj. Ustreza znesku deleža pozavarovateljev v zavarovalno-tehničnih rezervacijah (vključno s končnim pozavarovanjem in namenskimi družbami).

C0010/R0280

neživljenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim

Izterljivi zneski iz pozavarovanj v zvezi z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami za neživljenjska zavarovanja in zdravstvena zavarovanja, podobna neživljenjskim.

C0010/R0290

neživljenjskih zavarovanj brez zdravstvenih zavarovanj

Izterljivi zneski iz pozavarovanj v zvezi z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami za posle neživljenjskega zavarovanja brez zavarovalno-tehničnih rezervacij za zdravstvena zavarovanja, podobna neživljenjskim

C0010/R0300

zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim

Izterljivi zneski iz pozavarovanj v zvezi z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami za zdravstvena zavarovanja, podobna neživljenjskim.

C0010/R0310

življenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

Izterljivi zneski iz pozavarovanj v zvezi z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami za življenjska zavarovanja in zdravstvena zavarovanja, podobna življenjskim, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks oziroma enoto premoženja.

C0010/R0320

zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim

Izterljivi zneski iz pozavarovanj v zvezi z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami za zdravstvena zavarovanja, podobna življenjskim.

C0010/R0330

življenjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

Izterljivi zneski iz pozavarovanj v zvezi z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami za posle življenjskega zavarovanja brez zavarovalno-tehničnih rezervacij za SLT zdravstvena zavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij za zavarovanja, vezana na indeks oziroma enoto premoženja.

C0010/R0340

življenjskih zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

Izterljivi zneski iz pozavarovanj v zvezi z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami za posle za življenjska zavarovanja, vezana na indeks oziroma enoto premoženja.

C0010/R0350

Depoziti pri cedentih

Depoziti, povezani s sprejetim pozavarovanjem.

C0010/R0360

Terjatve iz naslova zavarovanj in terjatve do posrednikov

Zneski, zapadli v plačilo, ki jih dolgujejo imetniki polic, zavarovatelji in druge osebe, povezane z zavarovalnimi posli, ki niso vključeni v denarne tokove zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Vključijo se terjatve iz naslova sprejetega pozavarovanja.

C0010/R0370

Terjatve iz naslova pozavarovanj

Zneski, zapadli v plačilo, ki jih dolgujejo pozavarovatelji in so povezani s pozavarovalnimi posli, ki niso vključeni v izterljive zneske iz pozavarovanj.

Vključeni so lahko: zapadli zneski iz naslova terjatev do pozavarovateljev, ki se nanašajo na poravnane zahtevke imetnikov polic ali upravičencev, in terjatve do pozavarovateljev v zvezi z drugimi zavarovalnimi dogodki ali poravnanimi zavarovalnimi zahtevki, na primer provizije.

C0010/R0380

Terjatve (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)

Znesek vključuje terjatve do zaposlenih ali različnih poslovnih partnerjev (ki niso povezani z zavarovalno dejavnostjo), vključno s subjekti javnega sektorja.

C0010/R0390

Lastne delnice (v posesti neposredno)

Skupni znesek lastnih delnic, ki jih ima podjetje neposredno v posesti.

C0010/R0400

Zneski, dolgovani podjetju v zvezi s postavkami lastnih sredstev ali ustanovnim kapitalom, ki je bil vpoklican in še ni vplačan

Vrednost zneskov, dolgovanih podjetju v zvezi s postavkami lastnih sredstev ali ustanovnim kapitalom, ki je bil vpoklican in še ni vplačan.

C0010/R0410

Denar in denarni ustrezniki

Bankovci in kovanci v obtoku, ki se običajno uporabljajo za plačevanje, ter depoziti, na zahtevo zamenljivi za denar po nominalni vrednosti, ki se lahko neposredno uporabijo za plačevanje s čeki, menicami, nalogom za plačilo prek žiro računa, neposredno bremenitvijo/dobropisom ali prek drugega instrumenta za neposredno plačevanje, in sicer brez dodatnih stroškov ali omejitev.

Bančni računi se ne pobotajo, zato se pod to postavko navedejo samo računi s pozitivnim stanjem, prekoračitve stanj pa se prikažejo med obveznostmi, razen če obstajata tako zakonita pravica do pobota in dokazljiva namera o neto poravnavi.

C0010/R0420

Vsa druga sredstva, ki niso prikazana drugje

Znesek vseh drugih sredstev, ki niso vključena že v druge postavke v bilanci stanja.

C0010/R0500

Sredstva skupaj

Skupni znesek vseh sredstev.

Obveznosti

C0010/R0510

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja

Vsota zavarovalno-tehničnih rezervacij za neživljenjska zavarovanja.

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0520

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj)

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij za posle neživljenjskega zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj).

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0530

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj) – zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, izračunanih kot celota (portfelj, ki ga je mogoče replicirati/zavarovati pred tveganji), za posle neživljenjskega zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj).

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0540

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj) – najboljša ocena

Skupni znesek najboljših ocen zavarovalno-tehničnih rezervacij za posle neživljenjskega zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj).

Razkrije se najboljša ocena ob upoštevanju pozavarovanj.

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0550

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj) – marža za tveganje

Skupni znesek marže za tveganje pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah za posle neživljenjskega zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj).

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0560

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna neživljenjskim)

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij za zdravstvena zavarovanja (podobna neživljenjskim).

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0570

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna neživljenjskim) – zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, izračunanih kot celota (portfelj, ki ga je mogoče replicirati/zavarovati pred tveganji), za zdravstvena zavarovanja (podobna neživljenjskim).

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0580

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna neživljenjskim) – najboljša ocena

Skupni znesek najboljših ocen zavarovalno-tehničnih rezervacij za posle zdravstvenega zavarovanja (podobne neživljenjskim).

Razkrije se najboljša ocena ob upoštevanju pozavarovanj.

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0590

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna neživljenjskim) – marža za tveganje

Skupni znesek marž za tveganje pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah za posle zdravstvenega zavarovanja (podobne neživljenjskim).

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0600

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja)

Vsota zavarovalno-tehničnih rezervacij za življenjska zavarovanja (brez zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja).

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0610

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna življenjskim)

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij za posle zdravstvenega zavarovanja (podobne življenjskim).

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0620

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna življenjskim) – zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, izračunanih kot celota (portfelj, ki ga je mogoče replicirati/zavarovati pred tveganji), za zdravstvena zavarovanja (podobna življenjskim).

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0630

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna življenjskim) – najboljša ocena

Skupni znesek najboljših ocen zavarovalno-tehničnih rezervacij za posle zdravstvenega zavarovanja (podobne življenjskim).

Razkrije se najboljša ocena ob upoštevanju pozavarovanj.

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0640

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna življenjskim) – marža za tveganje

Skupni znesek marž za tveganje pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah za posle zdravstvenega zavarovanja (podobne življenjskim).

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0650

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja)

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij za posle življenjskega zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja).

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0660

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja) – zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, izračunanih kot celota (portfelj, ki ga je mogoče replicirati/zavarovati pred tveganji), za posle življenjskega zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja).

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0670

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja) – najboljša ocena

Skupni znesek najboljših ocen zavarovalno-tehničnih rezervacij za posle življenjskega zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja).

Razkrije se najboljša ocena ob upoštevanju pozavarovanj.

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0680

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja) – marža za tveganje

Skupni znesek marž za tveganje pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah za posle življenjskega zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja).

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0690

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij za zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja.

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0700

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja – zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

Skupni znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, izračunanih kot celota (portfelj, ki ga je mogoče replicirati/zavarovati pred tveganji), za zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja.

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0710

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja – najboljša ocena

Skupni znesek najboljših ocen zavarovalno-tehničnih rezervacij za zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja.

Razkrije se najboljša ocena ob upoštevanju pozavarovanj.

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0720

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja – marža za tveganje

Skupni znesek marž za tveganje pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah za zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja.

Ta znesek bi moral vključevati razporeditev iz prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah v skladu s sorazmerno metodo, ki se uporablja za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (MCR).

C0010/R0740

Pogojne obveznosti

Pogojna obveznost je opredeljena kot:

a)

možna obveza, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere obstoj se potrdi samo s pojavom ali odsotnostjo enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, na katere podjetje ne more v celoti vplivati, ali

(b)

sedanja obveza, ki izhaja iz preteklih dogodkov, tudi če:

(i)

ni verjetno, da bo za poravnavo obveze potreben odtok sredstev, ki predstavljajo gospodarske koristi, ali

(ii)

zneska obveze ni mogoče dovolj zanesljivo izmeriti.

Znesek pogojnih obveznosti, pripoznanih v bilanci stanja, bi moral upoštevati merila iz člena 11 Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

C0010/R0750

Rezervacije, razen zavarovalno-tehničnih rezervacij

Obveznosti, ki so negotove glede časa ali zneska, brez obveznosti, razkritih pod postavko „Obveznosti iz naslova pokojninskih shem“,

Rezervacije se pripoznajo kot obveznosti (ob predpostavki, da jih je mogoče zanesljivo oceniti), če predstavljajo obveze in je verjetno, da bo za njihovo poravnavo potreben odtok sredstev, ki predstavljajo gospodarske koristi.

C0010/R0760

Obveznosti iz naslova pokojninskih shem

To je vsota neto obveznosti, povezanih s pokojninskimi shemami zaposlenih.

C0010/R0770

Depoziti pozavarovateljev

Zneski (npr. denarna sredstva), prejeti od pozavarovatelja ali ki jih pozavarovatelj odbije v skladu s pozavarovalno pogodbo.

C0010/R0780

Odložene obveznosti za davek

Odložene obveznosti za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih in izhajajo iz obdavčljivih začasnih razlik.

C0010/R0790

Izvedeni finančni instrumenti

Finančni instrument ali druga pogodba z vsemi tremi naslednjimi lastnostmi:

(a)

njegova vrednost se spremeni in se tako odzove na spremembo specifične obrestne mere, cene finančnih instrumentov, cene blaga, deviznega tečaja, indeksa cen ali tečajev, kreditne sposobnosti ali kreditnega indeksa ali drugih spremenljivk, če v primeru nefinančne spremenljivke taka spremenljivka ni značilna za eno od pogodbenih strank (včasih se imenuje „podlaga“ oz. „osnova“);

(b)

ne zahteva začetne neto finančne naložbe ali pa samo začetno neto naložbo, ki je nižja kot so potrebne pri drugih vrstah pogodb, za katere se pričakuje podoben odziv na spremembe tržnih dejavnikov, ter

(c)

poravnan je na datum v prihodnosti.

V tej vrstici se razkrijejo samo obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov (tj. izvedeni finančni instrumenti z negativnimi vrednostmi na datum poročanja). Sredstva iz izvedenih finančnih instrumentov se razkrijejo v polju C0010/R0190.

Podjetjem, ki ne vrednotijo izvedenih finančnih instrumentov v skladu z lokalnimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli, ni treba sporočiti vrednosti iz računovodskih izkazov.

C0010/R0800

Zneski, dolgovani kreditnim institucijam

Dolgovi, kot so hipoteke in krediti, dolgovani kreditnim institucijam, razen obveznic v posesti kreditnih institucij (podjetje ne more identificirati vseh imetnikov obveznic, ki jih izda) in podrejenih obveznosti. Ta kategorija vključuje tudi prekoračitve stanj na bančnih računih.

C0010/R0810

Finančne obveznosti, razen zneskov, dolgovanih kreditnim institucijam

Finančne obveznosti, vključno z obveznicami, ki jih izda podjetje (v posesti kreditnih institucij ali ne), strukturiranimi vrednostnimi papirji, ki jih izda samo podjetje, ter hipotekami in krediti, dolgovanimi subjektom, ki niso kreditne institucije.

Podrejene obveznosti niso vključene v to kategorijo.

C0010/R0820

Obveznosti iz naslova zavarovanja in obveznosti do posrednikov

Zneski, zapadli v plačilo, dolgovani imetnikom polic in zavarovateljem ter dolgovani v okviru drugih poslov, povezanih z zavarovanjem, ki pa niso zavarovalno-tehnične rezervacije.

Kategorija vključuje zneske, zapadle v plačilo, dolgovane (po)zavarovalnim posrednikom (npr. provizije, dolgovane posrednikom, ki pa jih podjetje še ni plačalo).

Izključeni so krediti in hipoteke, dolgovani drugim zavarovalnicam, če se nanašajo samo na financiranje in niso povezani z zavarovalnimi posli (taki krediti in hipoteke se razkrivajo kot finančne obveznosti).

V kategorijo se vključijo obveznosti iz naslova sprejetega pozavarovanja.

C0010/R0830

Obveznosti iz naslova pozavarovanja

Zneski obveznosti, zapadlih v plačilo, dolgovani pozavarovateljem (zlasti tekoči računi), razen depozitov, povezanih s pozavarovalnimi posli, ki niso vključeni v izterljive zneske iz pozavarovanj.

Kategorija vključuje obveznosti do pozavarovateljev, povezane s cediranimi premijami.

C0010/R0840

Obveznosti (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)

Skupni znesek obveznosti do kupcev, vključno z zneski, dolgovanimi zaposlenim, dobaviteljem itd., ki niso povezani z zavarovanjem, ustrezajočih terjatvam (do kupcev, nepovezanim z zavarovanjem) na strani sredstev; vključijo se tudi subjekti javnega sektorja.

C0010/R0850

Podrejene obveznosti

Podrejene obveznosti so dolgovi, ki so uvrščeni za drugimi opredeljenimi dolgovi, ko se podjetje likvidira. To je skupni znesek podrejenih obveznosti, razvrščenih kot osnovna lastna sredstva, ter tistih, ki niso vključene v osnovna lastna sredstva.

C0010/R0860

Podrejene obveznosti, ki niso del osnovnih lastnih sredstev

Podrejene obveznosti so dolgovi, ki so uvrščeni za drugimi opredeljenimi dolgovi, ko se podjetje likvidira. Drugi dolgovi so lahko še bolj podrejeni. Tukaj se navedejo samo podrejene obveznosti, ki niso razvrščene med osnovna lastna sredstva.

C0010/R0870

Podrejene obveznosti, ki so del osnovnih lastnih sredstev

Podrejene obveznosti, razvrščene med osnovna lastna sredstva.

C0010/R0880

Vse druge obveznosti, ki niso prikazane drugje

Skupni znesek vseh drugih obveznosti, ki niso vključene že v druge postavke v bilanci stanja.

C0010/R0900

Obveznosti skupaj

Skupni znesek vseh obveznosti.

C0010/R1000

Presežek sredstev nad obveznostmi

Skupni znesek presežka sredstev nad obveznostmi podjetja, ovrednoten v skladu s podlago za vrednotenje iz direktive Solventnost II. Vrednost sredstev, od katere se odštejejo obveznosti.

S.05.01. – Premije, zahtevki in odhodki po vrstah poslovanja

Splošne opombe:

Ta oddelek se nanaša na letno razkrivanje informacij za posamezna podjetja.

Informacije v tej predlogi se razkrivajo z računovodskega vidika, tj. na podlagi lokalnih splošno sprejetih računovodskih načel ali MSRP, če so bili sprejeti kot splošna računovodska načela, vendar ob uporabi vrst poslovanja, določenih v direktivi Solventnost II. Podjetja uporabljajo podlago za pripoznavanje in vrednotenje kot pri objavljenih računovodskih izkazih; novo pripoznavanje ali prevrednotenje ni potrebno.

 

POSTAVKA

NAVODILA

Zavarovalne in pozavarovalne obveznosti iz neživljenjskega zavarovanja

C0010 do C0120/R0110

Obračunane premije – bruto – neposredni posli

Opredelitev obračunanih premij ob uporabi Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: bruto obračunane premije zajemajo vse zneske, zapadle med poslovnim letom v zvezi z zavarovalnimi pogodbami, ki izhajajo iz neposrednih poslov, ne glede na to, da se ti zneski mogoče v celoti ali delno nanašajo na kasnejše poslovno leto.

C0010 do C0120/R0120

Obračunane premije – bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

Opredelitev obračunanih premij ob uporabi Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: bruto obračunane premije zajemajo vse zneske, zapadle med poslovnim letom v zvezi z zavarovalnimi pogodbami, ki izhajajo iz sprejetega proporcionalnega pozavarovanja, ne glede na to, da se ti zneski mogoče v celoti ali delno nanašajo na kasnejše poslovno leto.

C0130 do C0160/R0130

Obračunane premije – bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

Opredelitev obračunanih premij ob uporabi Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: bruto obračunane premije zajemajo vse zneske, zapadle med poslovnim letom v zvezi z zavarovalnimi pogodbami, ki izhajajo iz sprejetega neproporcionalnega pozavarovanja, ne glede na to, da se ti zneski mogoče v celoti ali delno nanašajo na kasnejše poslovno leto.

C0010 do C0160/R0140

Obračunane premije – delež pozavarovateljev

Opredelitev obračunanih premij ob uporabi Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: bruto obračunane premije zajemajo vse zneske, cedirane pozavarovateljem med poslovnim letom v zvezi z zavarovalnimi pogodbami, ne glede na to, da se ti zneski mogoče v celoti ali delno nanašajo na kasnejše poslovno leto.

C0010 do C0160/R0200

Obračunane premije – neto

Opredelitev obračunanih premij ob uporabi Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: neto obračunane premije so vsota neposrednih poslov in sprejetih pozavarovalnih poslov, zmanjšana za znesek, cediran pozavarovalnicam.

C0010 do C0120/R0210

Prihodki od premije – bruto – neposredni posli

Opredelitev prihodkov od premije iz Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: vsota bruto obračunanih premij, zmanjšana za spremembo bruto rezervacije za prenosne premije, povezane z neposrednimi zavarovalnimi posli.

C0010 do C0120/R0220

Prihodki od premije – bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

Opredelitev prihodkov od premije iz Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: vsota bruto obračunanih premij, zmanjšana za spremembo bruto rezervacije za prenosne premije, povezane s sprejetim proporcionalnim pozavarovanjem.

C0130 do C0160/R0230

Prihodki od premije – bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

Opredelitev prihodkov od premije iz Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: vsota bruto obračunanih premij, zmanjšana za spremembo bruto rezervacije za prenosne premije, povezane s sprejetim neproporcionalnim pozavarovanjem.

C0010 do C0160/R0240

Prihodki od premije – delež pozavarovateljev

Opredelitev prihodkov od premije iz Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: vsota pozavarovateljevega deleža v bruto obračunanih premijah, zmanjšana za spremembo pozavarovateljevega deleža v rezervaciji za prenosne premije.

C0010 do C0160/R0300

Prihodki od premije – neto

Opredelitev prihodkov od premije iz Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: vsota bruto obračunanih premij, zmanjšana za spremembo bruto rezervacije za prenosne premije, povezane z vsoto neposrednih poslov in sprejetih pozavarovalnih poslov, zmanjšano za znesek, cediran pozavarovalnicam.

C0010 do C0120/R0310

Odhodki za škode – bruto – neposredni posli

Odhodki za škode v obdobju poročanja, kot je opredeljeno v Direktivi 91/674/EGS, kjer je relevantno: odhodki za škode pomeni vsoto obračunanih zneskov škod in spremembe škodnih rezervacij med poslovnim letom v zvezi z zavarovalnimi pogodbami, ki izhajajo iz neposrednih poslov.

Postavka izključuje stroške obravnavanja odškodninskih zahtevkov in spremembe rezervacij pri stroških obravnavanja odškodninskih zahtevkov.

C0010 do C0120/R0320

Odhodki za škode – bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

Odhodki za škode v obdobju poročanja, kot je opredeljeno v Direktivi 91/674/EGS, kjer je relevantno: odhodki za škode pomeni vsoto obračunanih zneskov škod in spremembe škodnih rezervacij med poslovnim letom v zvezi z zavarovalnimi pogodbami, ki izhajajo iz bruto sprejetega proporcionalnega pozavarovanja.

Postavka izključuje stroške obravnavanja odškodninskih zahtevkov in spremembe rezervacij pri stroških obravnavanja odškodninskih zahtevkov.

C0130 do C0160/R0330

Odhodki za škode – bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

Odhodki za škode v obdobju poročanja, kot je opredeljeno v Direktivi 91/674/EGS, kjer je relevantno: odhodki za škode pomeni vsoto obračunanih zneskov škod in spremembe škodnih rezervacij med poslovnim letom v zvezi z zavarovalnimi pogodbami, ki izhajajo iz bruto sprejetega neproporcionalnega pozavarovanja.

Postavka izključuje stroške obravnavanja odškodninskih zahtevkov in spremembe rezervacij pri stroških obravnavanja odškodninskih zahtevkov.

C0010 do C0160/R0340

Odhodki za škode – delež pozavarovateljev

Odhodki za škode v obdobju poročanja, kot je opredeljeno v Direktivi 91/674/EGS, kjer je relevantno: delež pozavarovateljev v vsoti obračunanih zneskov škod in spremembe škodnih rezervacij med poslovnim letom.

Postavka izključuje stroške obravnavanja odškodninskih zahtevkov in spremembe rezervacij pri stroških obravnavanja odškodninskih zahtevkov.

C0010 do C0160/R0400

Odhodki za škode – neto

Odhodki za škode v obdobju poročanja, kot je opredeljeno v Direktivi 91/674/EGS, kjer je relevantno: odhodki za škode pomeni vsoto obračunanih zneskov škod in spremembe škodnih rezervacij med poslovnim letom v zvezi z vsoto neposrednih poslov in sprejetih pozavarovanj, zmanjšano za znesek, cediran pozavarovalnicam.

Postavka izključuje stroške obravnavanja odškodninskih zahtevkov in spremembe rezervacij pri stroških obravnavanja odškodninskih zahtevkov.

C0010 do C0120/R0410

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij – bruto – neposredni posli

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij, kot so opredeljene v Direktivi 91/674/EGS, kjer je relevantno: spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij za bruto neposredne posle.

C0010 do C0120/R0420

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij – bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij, kot so opredeljene v Direktivi 91/674/EGS, kjer je relevantno: spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij za bruto sprejeto proporcionalno pozavarovanje.

C0130 do C0160/R0430

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij – bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij, kot so opredeljene v Direktivi 91/674/EGS, kjer je relevantno: spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij za bruto sprejeto neproporcionalno pozavarovanje.

C0010 do C0160/R0440

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij – delež pozavarovateljev

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij, kot so opredeljene v Direktivi 91/674/EGS, kjer je relevantno: spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij v zvezi z zneski, cediranimi pozavarovalnicam.

C0010 do C0160/R0500

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij – neto

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij, kot so opredeljene v Direktivi 91/674/EGS, kjer je relevantno: neto znesek sprememb drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij je vsota neposrednih poslov in sprejetih pozavarovalnih poslov, zmanjšana za znesek, cediran pozavarovalnicam.

C0010 do C0160/R0550

Odhodki

Vsi zavarovalni odhodki podjetja v obdobju poročanja, obračunani na podlagi nastanka poslovnih dogodkov.

C0200/R0110-R0550

Skupaj

Skupni znesek za različne postavke za vse vrste poslovanja.

C0200/R1200

Drugi odhodki

Drugi zavarovalni odhodki, ki niso zajeti v zgoraj navedenih odhodkih in niso razdeljeni po vrstah poslovanja.

Ne smejo vključevati nezavarovalnih odhodkov, kot so davki, odhodki za obresti, izgube ob odtujitvi itd.

C0200/R1300

Odhodki skupaj

Skupni znesek vseh zavarovalnih odhodkov.

Zavarovalne in pozavarovalne obveznosti iz življenjskega zavarovanja

C0210 do C0280/R1410

Obračunane premije – bruto

Opredelitev obračunanih premij ob uporabi Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: bruto obračunane premije zajemajo vse zneske, zapadle med poslovnim letom v zvezi z zavarovalnimi pogodbami, ki izhajajo iz bruto poslov, ne glede na to, da se ti zneski mogoče v celoti ali delno nanašajo na kasnejše poslovno leto.

Vključujejo tako neposredne posle kot posle pozavarovanja.

C0210 do C0280/R1420

Obračunane premije – delež pozavarovateljev

Opredelitev obračunanih premij ob uporabi Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: bruto obračunane premije zajemajo vse zneske, cedirane pozavarovateljem, zapadle med poslovnim letom v zvezi z zavarovalnimi pogodbami, ne glede na to, da se ti zneski mogoče v celoti ali delno nanašajo na kasnejše poslovno leto.

C0210 do C0280/R1500

Obračunane premije – neto

Opredelitev obračunanih premij ob uporabi Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: neto obračunane premije so vsota neposrednih poslov in sprejetih pozavarovalnih poslov, zmanjšana za znesek, cediran pozavarovalnicam.

C0210 do C0280/R1510

Prihodki od premije – bruto

Opredelitev prihodkov od premije iz Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: vsota bruto obračunanih premij, zmanjšana za spremembo bruto rezervacije za prenosne premije, povezane z neposrednimi zavarovalnimi posli in sprejetim pozavarovanjem.

C0210 do C0280/R1520

Prihodki od premije – delež pozavarovateljev

Opredelitev prihodkov od premije iz Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: pozavarovateljev delež v bruto obračunanih premijah, zmanjšan za spremembo pozavarovateljevega deleža v rezervaciji za prenosne premije.

C0210 do C0280/R1600

Prihodki od premije – neto

Opredelitev prihodkov od premije iz Direktive 91/674/EGS, kjer je relevantno: vsota bruto obračunanih premij, zmanjšana za spremembo bruto rezervacije za prenosne premije, povezane z vsoto neposrednih poslov in sprejetih pozavarovalnih poslov, zmanjšano za znesek, cediran pozavarovalnicam.

C0210 do C0280/R1610

Odhodki za škode – bruto

Odhodki za škode v obdobju poročanja, kot je opredeljeno v Direktivi 91/674/EGS: odhodki za škode pomeni vsoto obračunanih zneskov škod in spremembe škodnih rezervacij med poslovnim letom v zvezi z zavarovalnimi pogodbami, ki izhajajo iz neposrednih in pozavarovalnih poslov.

Postavka izključuje stroške obravnavanja odškodninskih zahtevkov in spremembe rezervacij pri stroških obravnavanja odškodninskih zahtevkov.

C0210 do C0280/R1620

Odhodki za škode – delež pozavarovateljev

Odhodki za škode v obdobju poročanja, kot je opredeljeno v Direktivi 91/674/EGS: delež pozavarovateljev v vsoti obračunanih zneskov škod in spremembe škodnih rezervacij med poslovnim letom.

Postavka izključuje stroške obravnavanja odškodninskih zahtevkov in spremembe rezervacij pri stroških obravnavanja odškodninskih zahtevkov.

C0210 do C0280/R1700

Odhodki za škode – neto

Odhodki za škode v obdobju poročanja, kot je opredeljeno v Direktivi 91/674/EGS: odhodki za škode pomeni vsoto obračunanih zneskov škod in spremembe škodnih rezervacij med poslovnim letom v zvezi z vsoto neposrednih poslov in sprejetih pozavarovanj, zmanjšano za znesek, cediran pozavarovalnicam.

Postavka izključuje stroške obravnavanja odškodninskih zahtevkov in spremembe rezervacij pri stroških obravnavanja odškodninskih zahtevkov.

C0210 do C0280/R1710

Sp