EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1986

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 z dne 11. novembra 2015 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene Uredbe (EU) št. 842/2011 (Besedilo velja za EGP)

OJ L 296, 12.11.2015, p. 1–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1986/oj

12.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1986

z dne 11. novembra 2015

o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene Uredbe (EU) št. 842/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (1) in zlasti člena 3a Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (2) in zlasti člena 3a Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (3) ter zlasti člena 32(1), člena 52(2) in člena 64 Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (4) in zlasti člena 33(1) in (2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (5) ter zlasti člena 51(1) in (2), člena 75(3) ter člena 79(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (6) in zlasti člena 71(1) in (2), člena 92(3) ter člena 96(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi 89/665/EGS in 2014/24/EU določata, da je treba javna naročila za preskrbo, javna naročila za gradnje in javna naročila storitev objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Objavljena obvestila bi morala vsebovati informacije, določene v navedenih direktivah.

(2)

Direktivi 92/13/EGS in 2014/25/EU določata, da je treba naročila gradenj, blaga in storitev v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Objavljena obvestila bi morala vsebovati informacije, določene v navedenih direktivah.

(3)

Direktiva 2009/81/ES določa, da je treba nekatera naročila gradenj, blaga in storitev na področju obrambe in varnosti objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Objavljena obvestila bi morala vsebovati informacije, določene v navedeni direktivi.

(4)

Direktive 89/665/EGS, 92/13/EGS in 2014/23/EU določajo, da je treba koncesije za gradnje in storitve objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Objavljena obvestila bi morala vsebovati informacije, določene v navedenih direktivah.

(5)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 842/2011 (7) določa standardne obrazce, ki ji določajo direktive 2004/17/ES, 2004/18/ES, 2009/81/ES, 89/665/EGS in 92/13/EGS.

(6)

Da bi se upoštevale direktive 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU ter zagotovila polna učinkovitost direktiv 89/665/EGS in 92/13/EGS, je treba prilagoditi standardne obrazce, priložene k Izvedbeni uredbi (EU) št. 842/2011, ter dodati nove. Glede na število in obseg potrebnih prilagoditev bi bilo treba Izvedbeno uredbo (ES) št. 842/2011 nadomestiti.

(7)

Če pa država članica prenese Direktivo 2014/23/EU, 2014/24/EU ali 2014/25/EU ali spremembe k direktivama 89/665/EGS ali 92/13/EGS v svoj pravni red pred iztekom roka, tj. pred 18. aprilom 2016, bi morali njeni javni naročniki in naročniki uporabljati le standardne obrazce, določene s to izvedbeno uredbo, saj so samo ti oblikovani tako, da zagotavljajo skladnost z zakonskimi zahtevami novih ali spremenjenih direktiv.

(8)

Direktiva 2009/81/ES ni bila spremenjena; zato so tudi standardni obrazci, ki jih navedena direktiva določa, ostali nespremenjeni. Zato bi jih bilo treba uporabljati še naprej, dokler se Izvedbena uredba (EU) št. 842/2011 ne razveljavi.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za javna naročila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Javni naročniki za objavo obvestil iz členov 48, 49, 50, 72, 75 in 79 Direktive 2014/24/EU v Uradnem listu Evropske unije uporabijo standardne obrazce iz prilog I, II, III, VIII do XI, XVII in XVIII k tej uredbi.

Člen 2

Naročniki za objavo obvestil iz členov 67 do 70, 89, 92 in 96 Direktive 2014/25/EU v Uradnem listu Evropske unije uporabijo standardne obrazce iz prilog IV do XI, XVII in XIX k tej uredbi.

Člen 3

Javni naročniki in naročniki za objavo obvestil iz členov 30 in 52 ter druge alinee člena 60(4) Direktive 2009/81/ES v Uradnem listu Evropske unije uporabijo standardne obrazce iz prilog XIII do XVI k tej uredbi.

Člen 4

Javni naročniki in naročniki za objavo obvestil iz členov 31, 32 in 43 Direktive 2014/23/EU v Uradnem listu Evropske unije uporabijo standardne obrazce iz prilog XI, XVI, XX, XXI in XXII k tej uredbi.

Člen 5

Javni naročniki in naročniki za objavo obvestil iz druge alinee člena 2d(4) direktiv 89/665/EGS in 92/13/EGS v Uradnem listu Evropske unije uporabijo standardni obrazec iz priloge XII k tej uredbi.

Člen 6

Javni naročniki in naročniki obrazce pošljejo Uradu za publikacije Evropske unije v elektronski obliki, bodisi z uporabo spletne aplikacije eNotices bodisi z uporabo sistema eSender dnevnih elektronskih javnih naročil (TED).

Člen 7

Določijo se naslednji standardni obrazci:

Seznam standardnih obrazcev

Standardni obrazec št. 1

:

„Predhodno informativno obvestilo“: Priloga I

Standardni obrazec št. 2

:

„Obvestilo o naročilu“: Priloga II

Standardni obrazec št. 3

:

„Obvestilo o oddaji naročila“: Priloga III

Standardni obrazec št. 4

:

„Periodično informativno obvestilo – gospodarske javne službe“: Priloga IV

Standardni obrazec št. 5

:

„Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe“: Priloga V

Standardni obrazec št. 6

:

„Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe“: Priloga VI

Standardni obrazec št. 7

:

„Kvalifikacijski sistem – gospodarske javne službe“: Priloga VII

Standardni obrazec št. 8

:

„Obvestilo o profilu kupca“: Priloga VIII

Standardni obrazec št. 12

:

„Obvestilo o natečaju“: Priloga IX

Standardni obrazec št. 13

:

„Rezultati natečaja“: Priloga X

Standardni obrazec št. 14

:

„Popravek“: Priloga XI

Standardni obrazec št. 15

:

„Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost“ Priloga XII

Standardni obrazec št. 16

:

„Predhodno informativno obvestilo – obramba in varnost“: Priloga XIII

Standardni obrazec št. 17

:

„Obvestilo o naročilu – obramba in varnost“: Priloga XIV

Standardni obrazec št. 18

:

„Obvestilo o oddaji naročila – obramba in varnost“: Priloga XV

Standardni obrazec št. 19

:

„Obvestilo o podizvajanju – obramba in varnost“: Priloga XVI

Standardni obrazec št. 20

:

„Obvestilo o spremembi“: Priloga XVII

Standardni obrazec št. 21

:

„Socialne in druge posebne storitve – javna naročila“: Priloga XVIII

Standardni obrazec št. 22

:

„Socialne in druge posebne storitve – gospodarske javne službe“: Priloga XIX

Standardni obrazec št. 23

:

„Socialne in druge posebne storitve – koncesije“: Priloga XX

Standardni obrazec št. 24

:

„Obvestilo o koncesiji“: Priloga XXI

Standardni obrazec št. 25

:

„Obvestilo o podelitvi koncesije“: Priloga XXII

Člen 8

Izvedbena uredba (EU) št. 842/2011 se razveljavi z učinkom od 18. aprila 2016.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3 se uporablja od 18. aprila 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 33.

(2)  UL L 76, 23.3.1992, str. 14.

(3)  UL L 216, 20.8.2009, str. 76.

(4)  UL L 94, 28.3.2014, str. 1.

(5)  UL L 94, 28.3.2014, str. 65.

(6)  UL L 94, 28.3.2014, str. 243.

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 842/2011 z dne 19. avgusta 2011 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1564/2005 (UL L 222, 27.8.2011, str. 1).


PRILOGA I

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA II

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA III

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA IV

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA V

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA VII

Image

Image

Image

Image


PRILOGA VIII

Image

Image


PRILOGA IX

Image

Image

Image


PRILOGA X

Image

Image

Image


PRILOGA XI

Image

Image


PRILOGA XII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA XIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA XIV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA XV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA XVI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA XVII

Image

Image

Image

Image


PRILOGA XVIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA XIX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA XX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA XXI

Image

Image

Image

Image


PRILOGA XXII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top