EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0091

Uredba Komisije (EU) št. 91/2010 z dne 2. februarja 2010 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1982/2004 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami, glede seznama blaga, izključenega iz statistike, posredovanja podatkov davčne uprave in ocene kakovosti

OJ L 31, 3.2.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 183 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/91(1)/oj

3.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 91/2010

z dne 2. februarja 2010

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1982/2004 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami, glede seznama blaga, izključenega iz statistike, posredovanja podatkov davčne uprave in ocene kakovosti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91 (1) in zlasti členov 3(5), 8(2) in 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 638/2004 je bila izvedena z Uredbo Komisije (ES) št. 1982/2004 (2).

(2)

Dostop nacionalnih organov do razpoložljivih podatkov iz rekapitulacijskih poročil o prihodkih iz DDV iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1982/2004 je treba razširiti in tako zagotoviti kakovost statističnih podatkov.

(3)

Načine priprave in strukturo poročila o kakovosti iz člena 26 Uredbe (ES) št. 1982/2004 je treba spremeniti, da se zagotovi celostni okvir za zagotavljanje kakovosti v skladu s Kodeksom ravnanja (3) evropske statistike.

(4)

Seznam blaga v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1982/2004, ki je izvzeto iz statističnih podatkov o blagovni menjavi med državami članicami, ki se posredujejo Komisiji (Eurostatu), je treba prilagoditi in ga tako bolj približati mednarodnim priporočilom, ki jih je sprejela Statistična komisija Združenih narodov, ter pojasniti obseg zbranih podatkov.

(5)

Uredbo (ES) št. 1982/2004 je treba zato ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistične podatke o blagovni menjavi med državami članicami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1982/2004 se spremeni:

1.

Člena 5 in 6 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 5

Podatki o poročilih DDV

1.   Pristojni davčni organ v vsaki državi članici predloži nacionalnim organom naslednje podatke za identifikacijo subjektov, ki so prijavili pridobitev in dobavo blaga znotraj EU za davčne namene:

(a)

polno ime davčnega zavezanca;

(b)

polni naslov, vključno s poštno številko;

(c)

identifikacijsko številko po členu 9(1)(a) Uredbe (ES) št. 638/2004.

2.   Pristojni davčni organ v vsaki državi članici za vsakega davčnega zavezanca nacionalnim organom predloži:

(a)

obdavčljivi znesek od pridobitev in dobav blaga znotraj EU, zbranih na podlagi vračila DDV v skladu s členom 251 Direktive Sveta 2006/112/ES (4);

(b)

davčno obdobje.

Člen 6

Podatki o rekapitulacijskih poročilih DDV

1.   Pristojni davčni organ v vsaki državi članici za vsakega davčnega zavezanca nacionalnemu organu predloži vsaj:

(a)

podatke o dobavah blaga znotraj EU, zbrane na podlagi rekapitulacijskih poročil o DDV v skladu s členom 264 Direktive 2006/112/ES, in zlasti:

identifikacijsko številko za DDV vsakega nacionalnega dobavitelja,

identifikacijsko številko za DDV pridobitelja iz partnerske države članice,

obdavčljivi znesek med vsakim nacionalnim dobaviteljem in pridobiteljem iz partnerske države članice;

(b)

podatke o pridobitvah znotraj EU, ki so jih vse druge države članice sporočile v skladu s členoma 23 in 24 Uredbe Sveta (ES) št. 1798/2003 (5), ter zlasti:

identifikacijsko številko za DDV vsakega nacionalnega pridobitelja,

celotni obdavčljivi znesek nacionalnega pridobitelja po partnerski državi članici.

2.   Pristojni davčni organ v vsaki državi članici prejete podatke takoj predloži nacionalnim organom.

2.

Člen 26 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 26

1.   Komisija (Eurostat) v skladu s kriteriji kakovosti iz člena 13 Uredbe (ES) št. 638/2004 vsako leto izvede ocenjevanje kakovosti na podlagi kazalnikov kakovosti in zahtev, o katerih se predhodno dogovori z nacionalnimi organi.

2.   Komisija (Eurostat) pripravi predhodno delno izpolnjeno poročilo o kakovosti za vsako državo članico. Osnutke poročil o kakovosti državam članicam pošlje do 30. novembra, ki sledi referenčnemu letu.

3.   Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo svoja izpolnjena poročila o kakovosti v osmih tednih po prejemu predhodno izpolnjenih poročil o kakovosti.

4.   Komisija (Eurostat) oceni kakovost posredovane statistike na podlagi podatkov in poročil o kakovosti, ki so jih zagotovile države članice, ter pripravi poročilo o kakovosti za vsako državo članico.

5.   Komisija (Eurostat) pripravi in razpošlje povzetek poročila o kakovosti, ki zajema vse države članice. Vključeval bo glavne kazalnike kakovosti in informacije, zbrane s poročili o kakovosti.“

3.

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1982/2004 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

4.

Priloga VI Uredbe (ES) št. 1982/2004 se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 102, 7.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 343, 19.11.2004, str. 3.

(3)  COM(2005) 217 konč.

(4)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(5)  UL L 264, 15.10.2003, str. 1.“


PRILOGA

„PRILOGA I

Seznam blaga, izključenega iz statističnih podatkov o blagovni menjavi med državami članicami, ki se pošiljajo Komisiji (Eurostat)

(a)

denarno zlato;

(b)

plačilna sredstva, ki so zakonita plačilna sredstva, in vrednostni papirji, vključno s sredstvi, ki so plačila za storitve, kot so poštnina, davki, uporabnina;

(c)

blago za začasno rabo ali po začasni rabi (npr. najem, izposoja, operativni zakup), če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

ni bilo načrtovano ali izvedeno nikakršno oplemenitenje,

pričakovano trajanje začasne uporabe ni oz. naj ne bi presegalo 24 mesecev,

odpreme/prejema ni treba prijaviti kot dobavo/pridobitev za namene DDV;

(d)

blago, ki se giblje med:

državo članico in njenimi ozemeljskimi enklavami v drugih državah članicah ter

državo članico gostiteljico in ozemeljskimi enklavami drugih držav članic ali mednarodnih organizacij.

Ozemeljske enklave vključujejo veleposlaništva in nacionalne oborožene sile, nameščene zunaj ozemlja matične države;

(e)

blago, ki se uporablja kot nosilec uporabniku prilagojenih podatkov, vključno s programsko opremo;

(f)

programska oprema, prenesena z interneta;

(g)

brezplačno dobavljeno blago, ki ni predmet trgovinskega posla, če je edini namen gibanja blaga priprava ali podpora načrtovanega kasnejšega trgovinskega posla s prikazom značilnosti blaga ali storitev, kot je:

reklamni material,

tržni vzorci;

(h)

blago za in po popravilu in nadomestni deli, ki so vgrajeni v okviru popravila in nadomeščajo okvarjene dele;

(i)

prevozna sredstva, ki se med svojim delovanjem premikajo, vključno s sredstvi za izstrelitev vesoljskih vozil v času izstrelitve.“


Top