Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0657

Uredba Komisije (ES) št. 657/2008 z dne 10. julija 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi

OJ L 183, 11.7.2008, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 234 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; razveljavil 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/657/oj

11.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 657/2008

z dne 10. julija 2008

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 102 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2707/2000 z dne 11. decembra 2000 o pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (2) je bila večkrat znatno spremenjena (3). Ker so potrebna dodatna dopolnila, je treba to uredbo zaradi jasnosti in racionalnosti razveljaviti in nadomestiti z novo uredbo.

(2)

Pomoč za oskrbo učencev z mlekom in nekaterimi mlečnimi izdelki mora biti na voljo v otroških vrtcih in drugih predšolskih ustanovah ter v osnovnih in srednjih šolah. V boju proti debelosti in da bi otrokom zagotovili zdrave mlečne izdelke, je treba tovrstne šole obravnavati enako, vse morajo imeti možnost sodelovanja v programu. Zaradi preprostejšega upravljanja se izključi poraba za učence v počitniških taborih.

(3)

Zaradi večje jasnosti uporabe programa pomoči je treba poudariti, da lahko učenci uporabljajo pomoč le ob šolskih dnevih. Poleg tega mora skupno število šolskih dni brez pouka prostih dni potrditi pristojni organ za izobraževanje ali izobraževalna ustanova posamezne države članice.

(4)

Izkušnje kažejo, da se pri uporabi subvencioniranih mlečnih izdelkov pojavljajo težave z nadzorom pri pripravi obrokov za učence. Zdi pa se tudi, da to ni učinkovit način za dosego vzgojnih ciljev programa pomoči. Pripravo obrokov bi bilo zato treba ustrezno omejiti.

(5)

Zaradi različnosti potrošniških navad pri porabi mleka in nekaterih mlečnih izdelkov v Skupnosti ter zaradi upoštevanja današnjih zdravstvenih in prehranjevalnih trendov je treba seznam proizvodov, ki izpolnjujejo pogoje pomoči, razširiti in poenostaviti, hkrati pa državam članicam omogočiti, da same določijo obseg izdelkov, ki ustrezajo seznamu.

(6)

Za zagotovitev, da izdelki, upravičeni do pomoči, ponujajo visoko raven varovanja zdravja, morajo biti ti proizvodi pripravljeni v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (4) ter biti označeni z identifikacijsko oznako, kot to zahteva Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (5).

(7)

Zaradi upravljanja in nadzora programa pomoči je treba za vlagatelje vzpostaviti postopek za odobritev zahtevkov.

(8)

Opredeliti je treba stopnjo pomoči za različne izdelke, ki so upravičeni do pomoči, ter pri tem upoštevati stopnjo za mleko, kot je določena v členu 102 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in tehnična razmerja med izdelki.

(9)

Glede plačila pomoči je treba opredeliti zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, kakor tudi pravila za zahtevke, preverjanja in sankcije, ki jih izvajajo pristojni organi, ter postopek izplačila.

(10)

Skladno s členom 102(4) Uredbe (ES) št. 1234/2007 največja dnevna količina na učenca, za katero se lahko dodeli pomoč, ustreza količini 0,25 litra mleka. Opredeliti je treba ustrezna razmerja med mlekom in različnimi mlečnimi izdelki.

(11)

Pravila za nadzor sheme pomoči morajo predpisati države članice in s tem zagotoviti, da je pomoč ustrezno izražena v ceni, ki jo plačujejo prejemniki, in da se subvencionirani izdelki ne uporabljajo v druge namene.

(12)

Zaradi zaščite finančnih interesov Skupnosti je treba sprejeti ustrezne nadzorne ukrepe za boj proti nepravilnostim in goljufijam. Ti nadzorni ukrepi morajo vključevati popoln upravni nadzor, dopolnjen s pregledi na kraju samem. Opredeliti je treba obseg, vsebino, časovno razporeditev in poročanje o takih nadzornih ukrepih, da se zagotovi pravičen in enoten pristop držav članic ob upoštevanju njihovega različnega izvajanja programa pomoči. Poleg tega je treba vrniti neupravičeno plačane zneske in določiti kazni, da se vlagatelji odvrnejo od goljufivega ravnanja.

(13)

Zaradi poenostavitve upravnega dela držav članic je treba izračunati največjo subvencionirano količino na podlagi števila učencev, ki redno obiskujejo pouk, navedenega v vlogi vlagatelja.

(14)

Izkušnje kažejo, da se upravičenci ne zavedajo dovolj vloge, ki jo ima Evropska unija v programu „mleko za šole“. Vlogo Evropske unije pri subvencioniranju programa je zato treba jasno navesti v vsaki izobraževalni ustanovi, ki sodeluje v programu „mleko za šole“.

(15)

Zaradi spremljanja je treba Komisiji vsako leto posredovati nekatere informacije glede programa „mleko za šole“.

(16)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi izdelki (v nadaljevanju „pomoč“) v skladu s členom 102 navedene uredbe.

Člen 2

Upravičenci

Do pomoči so upravičeni učenci, ki se redno udeležujejo pouka v eni od izobraževalnih ustanov naslednjih vrst: vzgojno-varstvene/druge predšolske ustanove, osnovne in srednje šole, ki jih upravlja ali priznava pristojni organ države članice.

Člen 3

Primerni proizvodi

1.   Države članice plačajo pomoč za primerne izdelke, ki so navedeni v Prilogi I. Določijo lahko strožje standarde v skladu z zahtevami za primerne izdelke, ki so navedeni v Prilogi I.

2.   Na francoskih čezmorskih ozemljih je mleko s čokoladnim ali drugim okusom, navedeno v Prilogi I, lahko pripravljeno iz mleka v prahu.

3.   Države članice lahko odobrijo dodajanje fluora proizvodom kategorije I do največ 5 mg na kilogram.

4.   Pomoč se odobri samo za izdelke, navedene v Prilogi I k tej uredbi, če ti izdelki izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (ES) št. 852/2004 in Uredbe (ES) št. 853/2004 ter zlasti zahteve glede priprave v odobrenem obratu in identifikacijskih oznak, navedenih v oddelku I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 4

Stopnja pomoči

1.   Stopnje pomoči so navedene v Prilogi II.

2.   Če se stopnja pomoči v eurih spremeni, potem stopnja, ki je veljala prvi dan v mesecu, velja za vse količine, dobavljene v tistem mesecu.

3.   Če so dobavljene količine izražene v litrih, se za preračun v kilograme uporablja koeficient 1,03.

Člen 5

Največja subvencionirana količina

1.   Države članice bodo preverile, ali največja količina 0,25 litra, ki je predpisana v členu 102(4) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ni presežena ob upoštevanju skupnega števila šolskih dni in števila učencev, ki se redno udeležujejo pouka v obdobju, ki ga pokriva vloga za plačilo, ter na podlagi koeficienta iz člena 4(3) te uredbe.

2.   Za proizvode kategorij od II do V, ki so navedeni v Prilogi I, se za izračun uporabijo naslednji ekvivalenti:

(a)

kategorija II: 100 kg = 90 kg mleka;

(b)

kategorija III: 100 kg = 300 kg mleka;

(c)

kategorija IV: 100 kg = 899 kg mleka;

(d)

kategorija V: 100 kg = 765 kg mleka.

3.   Upravičenci, navedeni v členu 2, lahko pomoč uporabljajo le ob šolskih dnevih. Skupno število šolskih dni brez pouka prostih dni mora pristojni organ za izobraževanje ali izobraževalna ustanova javiti pristojnemu organu države članice in po potrebi vlagatelju. Učenci niso upravičeni do pomoči med bivanjem v počitniških taborih.

4.   Do pomoči niso upravičeni mleko in mlečni izdelki, ki se uporabljajo za pripravo obrokov.

Vendar so do pomoči lahko upravičeni mleko in mlečni izdelki, ki se uporabljajo za pripravo obrokov v prostorih izobraževalne ustanove in ki ne zahtevajo toplotne obdelave. Poleg tega je lahko dovoljeno pogrevanje izdelkov, navedenih v kategoriji I(a) in (b) v Prilogi I.

5.   Za namene odstavka 4 glede ločevanja izdelkov, uporabljenih pri toplotni in netoplotni pripravi in/ali neposredni porabi, se lahko uporabi koeficient, ki se določi na podlagi v preteklosti uporabljenih količin in/ali receptov in ki zadostuje zadevni državi članici.

Člen 6

Splošni pogoji za odobritev

1.   Vloga za pomoč je veljavna le, če jo vloži vlagatelj, odobren v skladu s členi 7, 8 in 9 za oskrbo s proizvodi Skupnosti, naštetimi v Prilogi I.

2.   Za pomoč lahko zaprosi:

(a)

izobraževalna ustanova;

(b)

izobraževalni organ za razdeljevanje proizvodov učencem na svojem območju;

(c)

če država članica to omogoča, dobavitelj proizvodov;

(d)

če država članica to omogoča, organizacija, ki nastopa v imenu in za eno ali več šol oziroma izobraževalnih organov in ki je bila posebej ustanovljena v ta namen.

Člen 7

Odobritev vlagateljev

Vlagatelje za pomoč mora za ta namen odobriti pristojni organ države članice, v kateri je izobraževalna ustanova, ki se ji dobavljajo izdelki.

Člen 8

Splošni pogoji za odobritev

1.   Odobritev je pogojena z naslednjimi pisnimi obvezami vlagatelja pristojnemu organu:

(a)

da se bodo proizvodi uporabljali samo za porabo učencev njegove izobraževalne ustanove ali ustanov, navedenih v zahtevku za pomoč, v skladu s to uredbo;

(b)

da bo povrnil vsakršno neustrezno izplačano pomoč za zadevne količine, če bi se izkazalo, da proizvodi niso bili razdeljeni upravičencem, navedenim v členu 2, ali da je bila pomoč izplačana za drugačne količine, kakor je predpisano v členu 5;

(c)

da bo pristojnim organom na zahtevo predložil podporno dokumentacijo;

(d)

da se bo podredil vsakršnemu pregledu, ki ga odredi pristojni organ države članice, predvsem pregledovanju dokumentacije in fizičnemu inšpekcijskemu pregledu.

2.   Odobritve, odobrene na podlagi členov 7, 8 in 9 Uredbe (ES) št. 2707/2000, ostanejo veljavne za namene te uredbe.

Člen 9

Posebni pogoji za odobritev nekaterih vlagateljev

Če za pomoč zaprosi vlagatelj, omenjen v členu 6(2)(c) in (d), mora poleg obvez, navedenih v členu 8, predložiti tudi pisno obvezo, da bo vodil evidenco imen in naslovov izobraževalnih ustanov, ali kjer je ustrezno, izobraževalnih organov ter izdelkov in količin, ki so bili tem ustanovam ali organom prodani ali dobavljeni.

Člen 10

Začasen odvzem in umik odobritve

Če se ugotovi, da vlagatelj za pomoč ne izpolnjuje več pogojev, ki jih predpisujeta člena 8 in 9, ali katere koli druge obveznosti po tej uredbi, se odobritev začasno odvzame za dobo enega do dvanajst mesecev ali umakne, odvisno od teže prekrška.

Tak ukrep se ne sprejme v primeru višje sile ali če država članica ugotovi, da nepravilnost ni bila storjena namerno ali zaradi malomarnosti ali da je manjšega pomena.

Če se odobritev umakne, se lahko ponovno odobri na zahtevo vlagatelja po najmanj dvanajstih mesecih.

Člen 11

Zahtevki za plačilo

1.   Zahtevke za plačilo je treba vložiti skladno z zahtevami pristojnega organa države članice, vsebovati pa morajo najmanj naslednje informacije:

(a)

količine, razdeljene po kategorijah in podkategorijah izdelkov;

(b)

ime in naslov ali enotno identifikacijsko številko izobraževalne ustanove ali izobraževalnega organa, na katerega se nanašajo podatki v točki (a).

2.   Države članice morajo opredeliti pogostnost zahtevkov. Vloge lahko zajemajo obdobja od enega do sedem mesecev.

3.   Razen v primeru višje sile morajo biti zahtevki za pomoč, da so veljavni, pravilno izpolnjeni in vloženi najpozneje zadnji dan tretjega meseca po koncu obdobja, za katero veljajo.

Če se ta rok preseže za manj kakor dva meseca, se pomoč še vedno izplača, vendar se zniža:

(a)

za 5 %, če je rok presežen za manj kot en mesec;

(b)

za 10 %, če je rok presežen za več kot mesec, vendar manj kot dva meseca.

4.   Zneski, navedeni v zahtevku, morajo biti podprti z dokumentacijskimi dokazili, ki morajo biti na voljo pristojnim organom. Dokumentacija mora ločeno prikazati ceno za vsak dobavljen proizvod ter vključevati potrdilo o prejemu ali dokazilo o plačilu.

Člen 12

Plačilo pomoči

1.   Brez poseganja v člen 11(4) se pomoč dobaviteljem ali organizacijam, na katere se nanaša člen 6(2)(c) in (d), plača samo pod naslednjimi pogoji:

(a)

ob predložitvi potrdila za dejansko dobavljene količine ali

(b)

na podlagi poročila inšpekcijskega pregleda, ki ga opravi pristojni organ pred končnim plačilom pomoči, ki potrjuje, da so bili izpolnjeni pogoji za plačilo, ali

(c)

če država članica tako določi, ob predložitvi drugega potrdila o tem, da so količine, dobavljene za namene te uredbe, plačane.

2.   Pristojni organ izplača pomoč v treh mesecih od dneva vložitve pravilno izpolnjenega in veljavnega zahtevka iz člena 11, razen v primeru, ko je bil sprožen administrativni postopek.

Člen 13

Plačilo predplačil

1.   Država članica lahko izplača predplačilo v višini zneska pomoči, navedenega v zahtevku, proti varščini v višini 110 % zneska predplačila.

2.   Če dobavitelj ali organizacija iz člena 6(2)(c) in (d) zaprosi za predplačilo, ga pristojni organ lahko izplača na podlagi dobavljenih količin, ne da bi pri tem zahteval dokumentacijsko dokazilo iz člena 12(1). V enem mesecu od plačila predplačila mora dobavitelj ali organizacija pristojnemu organu predložiti zahtevano dokumentacijo za končno plačilo pomoči, razen če pristojni organ pripravi poročilo, ki ga predvideva člen 12(1)(b).

Člen 14

Spremljanje cen

1.   Države članice morajo sprejeti vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da se znesek pomoči ustrezno izkazuje v ceni, ki jo plačajo upravičenci.

2.   Države članice lahko določijo najvišje cene, ki jih plačajo upravičenci za različne izdelke, navedene v Prilogi I, ki se razdeljujejo na njihovem območju.

Člen 15

Nadzor in kazni

1.   Države članice morajo sprejeti vse potrebne ukrepe za izvajanje te uredbe. Ti ukrepi morajo vključevati popoln upravni nadzor vlog za pomoč, dopolnjen s pregledi na kraju samem, kot je določeno v odstavkih od 2 do 8.

2.   Upravni nadzor se izvaja nad vsemi vlogami za pomoč in vključuje preverjanje podporne dokumentacije, kot to določijo države članice, za dobavo proizvodov in upoštevanje največje količine na učenca na dan, določene v členu 5(1).

Upravni nadzor, naveden v prvem pododstavku, se dopolni s pregledi na kraju samem, s katerimi se preverja predvsem:

(a)

vpliv pomoči na ceno, ki jo plača upravičenec;

(b)

evidence iz člena 9, vključno s finančno dokumentacijo, kot so računi dobaviteljev in računi od prodaje ter bančni izpiski;

(c)

uporaba subvencioniranih proizvodov skladno s to uredbo, zlasti če obstaja utemeljen sum za kakršno koli nepravilnost.

3.   Skupno število pregledov na kraju samem, izvedenih v vsakem obdobju od 1. avgusta do 31. julija, zajema vsaj 5 % vseh vlagateljev iz člena 6. Če je število vlagateljev v državi članici manjše od sto, se pregledi na kraju samem opravijo v prostorih petih vlagateljev. Če je število vlagateljev v državi članici manjše od pet, se nadzor opravi pri 100 % vlagateljev. Skupno število pregledov na kraju samem, ki se izvedejo za posamezno obdobje od 1. avgusta do 31. julija, mora poleg tega zajeti vsaj 5 % razdeljene pomoči na državni ravni.

4.   Pregledi na kraju samem se izvajajo skozi vse obdobje od 1. avgusta do 31. julija in zajemajo najmanj prejšnjih 12 mesecev.

5.   Vlagatelje, pri katerih se izvede pregled na kraju samem, izbere pristojni organ nadzora ob upoštevanju različnih zemljepisnih območij ter na podlagi analize tveganja ob upoštevanju zlasti ponavljajočih se napak ter ugotovitev med pregledi, izvedenimi v zadnjih letih. Pri analizi tveganja se upoštevata tudi različna količina pomoči in vrsta vlagateljev iz člena 6(2).

6.   Če za pomoč zaprosi vlagatelj iz člena 6(2)(b), (c) in (d), se pregled, ki se izvede v vlagateljevih prostorih, dopolni s pregledi v prostorih najmanj dveh izobraževalnih ustanov ali pri najmanj 1 % izobraževalnih ustanov, navedenih v vlagateljevi vlogi, pri čemer se upošteva višja vrednost.

7.   Če se s tem ne ogrozi namen nadzora, se lahko izda predhodno obvestilo, ki je strogo omejeno na najkrajše potrebno časovno obdobje.

8.   Pristojni organ nadzora o vsakem pregledu na kraju samem sestavi poročilo o nadzoru. V poročilu se natančno opišejo različne postavke nadzora.

Poročilo o nadzoru se razdeli na naslednje dele:

(a)

splošni del, ki vsebuje predvsem naslednje informacije:

(i)

program, zajeto obdobje, pregledane vloge, količine mlečnih izdelkov, za katere je bila plačana pomoč, in zajet denarni znesek;

(ii)

prisotne odgovorne osebe;

(b)

del, v katerem so ločeno opisani izvedeni pregledi in ki vsebuje predvsem naslednje informacije:

(i)

preverjena dokumentacija;

(ii)

naravo in obseg izvedenih pregledov;

(iii)

opombe in ugotovitve.

9.   Za vračilo neupravičeno plačanih zneskov se smiselno uporablja člen 73(1), (3), (4) in (8) Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 (6).

10.   Brez poseganja v člen 10 mora v primeru goljufije vlagatelj poleg vračila neupravičeno plačanih zneskov v skladu z odstavkom 9 plačati znesek, ki je enak razliki med prvotno plačanim zneskom in zneskom, do katerega je upravičen vlagatelj.

Člen 16

Plakat o evropskem programu „mleko za šole“

Izobraževalne ustanove, ki delijo proizvode skladno s to uredbo, izdelajo ali so izdelale plakat v skladu z minimalnimi zahtevami v Prilogi III, ki mora biti stalno obešen na vidnem in berljivem mestu pri glavnem vhodu v ustanovo.

Člen 17

Obveščanje

1.   Do 30. novembra po koncu prejšnjega obdobja, ki traja od 1. avgusta do 31. julija, države članice sporočijo Komisiji povzetek s številom sodelujočih vlagateljev in izobraževalnih ustanov, izvedenimi pregledi na kraju samem in z njimi povezanimi ugotovitvami.

2.   Do 31. januarja vsako leto država članica Komisiji sporoči vsaj naslednje informacije, vezane na prejšnje obdobje, ki traja od 1. avgusta do 31. julija:

(a)

količine mleka in mlečnih izdelkov po kategorijah in podkategorijah, za katere je bila plačana pomoč v prejšnjem obdobju od 1. avgusta do 31. julija, ter največjo dovoljeno količino in njen izračun;

(b)

ocenjeno število učencev, ki so vključeni v program „mleko za šole“.

3.   Oblika in vsebina obvestil se določita na podlagi modelov, ki jih Komisija da na razpolago državam članicam. Ti modeli se ne uporabljajo, dokler se o njih ne obvesti Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov.

Člen 18

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 2707/2000 je s tem razveljavljena.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo veljajo kakor sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi IV.

Člen 19

Prehodna določba

1.   Uredba (ES) št. 2707/2000 ostane veljavna še naprej za dobave, opravljene do 1. avgusta 2008.

2.   Potrdila, izdana skladno s členom 2(3) Uredbe (ES) št. 2707/2000, ostanejo veljavna do 31. decembra 2008.

Člen 20

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 1. avgusta 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. julija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 311, 12.12.2000, str. 37. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1544/2007 (UL L 337, 21.12.2007, str. 64).

(3)  Glej Prilogo IV.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(5)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1243/2007 (UL L 281, 25.10.2007, str. 8).

(6)  UL L 141, 30.4.2004, str. 18.


PRILOGA I

SEZNAM IZDELKOV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA POMOČ SKUPNOSTI

Kategorija I

(a)

toplotno obdelano mleko (1);

(b)

toplotno obdelano mleko s čokolado ali sadnim sokom (2) ali aromatizirano mleko, ki vsebuje najmanj 90 mas. % mleka iz točke (a) in največ 7 % dodanega sladkorja (3) in/ali medu;

(c)

fermentirani mlečni izdelki s sadnim sokom (2) ali brez njega, aromatizirani ali ne, ki vsebujejo najmanj 90 mas. % mleka iz točke (a) in največ 7 % dodanega sladkorja (3) in/ali medu.

Kategorija II

Fermentirani mlečni izdelki s sadjem (4), z okusom ali brez njega, ki vsebujejo najmanj 80 mas. % mleka iz točke (a) kategorije I in največ 7 % dodanega sladkorja (5) in/ali medu.

Kategorija III

Sveži in predelani aromatizirani ali nearomatizirani siri, ki vsebujejo najmanj 90 mas. % sira.

Kategorija IV

Sir Grana padano in sir Parmigiano-Reggiano.

Kategorija V

Aromatizirani ali nearomatizirani siri, ki vsebujejo najmanj 90 mas. % sira in ne spadajo v kategorijo III in IV.


(1)  Vključno z mlečnimi pijačami brez laktoze.

(2)  Sadni sok se uporablja skladno z Direktivo Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi.

(3)  Za namen te kategorije sladkor pomeni proizvode s tarifnimi oznakami KN 1701 in KN 1702. V pijačah na osnovi mleka ali mlečnih izdelkov, pijačah z znižano energijsko vrednostjo ali pijačah brez dodanega sladkorja se uporabljajo sladila skladno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih.

(4)  Za namen te kategorije fermentirani mlečni izdelki s sadjem vedno vsebujejo sadje, sadno pulpo, sadni pire ali sadni sok. Za namen te kategorije sadje pomeni sestavine, naštete v poglavju 8 kombinirane nomenklature, brez orehov in izdelkov, ki vsebujejo orehe. Sadni sok, sadna pulpa in sadni pire se uporabljajo skladno z Direktivo Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi.

(5)  Za namen te kategorije sladkor pomeni elemente s tarifnimi oznakami KN 1701 in KN 1702. Sladkor, dodan sadju, je vključen v omejitev največ 7 % dodanega sladkorja. V pripravkih na osnovi mleka in mlečnih izdelkov, pripravkih z nizko energijsko vrednostjo ali pripravkih brez dodanega sladkorja se uporabljajo sladila skladno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih.


PRILOGA II

Stopnje pomoči

(a)

18,15 EUR/100 kg za izdelke kategorije I;

(b)

16,34 EUR/100 kg za izdelke kategorije II;

(c)

54,45 EUR/100 kg za izdelke kategorije III;

(d)

163,14 EUR/100 kg za izdelke kategorije IV;

(e)

138,85 EUR/100 kg za izdelke kategorije V.


PRILOGA III

Minimalne zahteve za plakat za evropski program „mleko za šole“

Velikost plakata: A3 ali večji

Črke: 1 cm ali večje

Naslov: Evropski program „mleko za šole“

Vsebina: najmanj naslednje besedilo ob upoštevanju vrste izobraževalne ustanove:

„Naš(-a) [vrsta izobraževalne ustanove (npr. vrtec/predšolska ustanova/šola)] zagotavlja mlečne izdelke, ki jih subvencionira Evropska unija v okviru evropskega programa ‚mleko za šole‘.“

Priporoča se, da se poudarijo prehranjevalne koristi in prehranska priporočila za otroke.

Postavitev: jasno vidno in berljivo mesto pri glavnem vhodu v izobraževalno ustanovo.


PRILOGA IV

Primerjalna tabela

Uredba (ES) št. 2707/2000

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1)(a), (b) in (c)

Člen 2

Člen 2(2)

Člen 2(3)

Člen 3

Člen 3(1), prva poved

Člen 3(1), druga poved

Člen 3(2), (3) in (4)

Člen 3(2), (3) in (4)

Člen 4(1)

Člen 4(1)

Člen 4(2)

Člen 4(3), prvi pododstavek

Člen 4(2)

Člen 4(3), drugi pododstavek

Člen 4(4)

Člen 4(3)

Člen 5

Člen 5

Člen 6(1)

Člen 6(1)

Člen 6(2)

Člen 6(2)

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8(1)

Člen 8(2)

Člen 9(1)

Člen 9

Člen 9(2)

Člen 10

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12(1)(a)

Člen 12(1)(a)

Člen 12(1)(b)

Člen 12(1)(b)

Člen 12(1)(c)

Člen 12(1)(c)

Člen 12(2)

Člen 12(2)

Člen 12(3)

Člen 13(1) in (2)

Člen 13(1) in (2)

Člen 13(3)

Člen 14(1), prvi pododstavek

Člen 14(1)

Člen 14(1), drugi pododstavek, prva poved

Člen 14(2)

Člen 14(1), drugi pododstavek, druga in tretja poved

Člen 14(2) in (3)

Člen 15

Člen 15

Člen 16

Člen 16

Člen 17

Členi 17 do 20

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga IV


Top