EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1013

Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov

UL L 190, 12.7.2006, p. 1–98 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj

12.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 190/1


UREDBA (ES) št. 1013/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. junija 2006

o pošiljkah odpadkov

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Temeljni in poglavitni cilj ter sestavina te uredbe je varovanje okolja, njeni učinki na mednarodno trgovino pa so zgolj slučajni.

(2)

Uredba Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje (3) je bila že večkrat bistveno spremenjena in zahteva dodatne spremembe. Zlasti je treba v to uredbo vključiti vsebino Odločbe Komisije 94/774/ES z dne 24. novembra 1994 o standardnem tovornem listu v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 259/93 (4) in Odločbe Komisije 1999/412/ES z dne 3. junija 1999 o vprašalniku za poročanje držav članic v skladu s členom 41(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93 (5). Uredbo (EGS) št. 259/93 bi bilo treba zaradi jasnosti nadomestiti.

(3)

Sklep Sveta 93/98/EGS (6) o sklenitvi, v imenu Skupnosti, Baselske konvencije z dne 22. marca 1989 o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (7), katere podpisnica je Skupnost od leta 1994. S sprejetjem Uredbe (EGS) št. 259/93 je Svet določil pravila za zmanjšanje in nadzor takšnih gibanj, med drugim, zaradi uskladitve obstoječega sistema Skupnosti za nadzor in kontrolo gibanj odpadkov z zahtevami Baselske konvencije.

(4)

Sklep Sveta 97/640/ES (8) se nanaša na odobritev, v imenu Skupnosti, spremembe Baselske konvencije, kakor je bilo določeno v Odločbi III/1 konference pogodbenic. S to spremembo je bilo prepovedano kakršno koli izvažanje nevarnih odpadkov za odstranjevanje iz držav, navedenih v Prilogi VII h Konvenciji, v države, ki tam niso navedene, kakor tudi s 1. januarjem 1998 celotni izvoz nevarnih odpadkov za predelavo iz člena 1(1)(a) Baselske konvencije. Zato je bila Uredba (EGS) št. 259/93 ustrezno spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 120/97 (9).

(5)

Ob upoštevanju dejstva, da je Skupnost odobrila Sklep Sveta OECD C(2001)107/končen o spremembah Sklepa OECD C(92)39/končen o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo preko meja (Sklep OECD) zaradi uskladitve seznama odpadkov z Baselsko konvencijo in pregleda nekaterih drugih zahtev, je treba vsebino tega sklepa vključiti v zakonodajo Skupnosti.

(6)

Skupnost je podpisala Stockholmsko konvencijo z dne 22. maja 2001 o obstojnih organskih onesnaževalih.

(7)

Pomembno je, da se nadzorovanje in kontrola pošiljk odpadkov organizirata in urejata na način, ki upošteva potrebo po ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja in človekovega zdravja ter krepi enotnejšo uporabo te uredbe v vsej Skupnosti.

(8)

Pomembno je upoštevati zahtevo iz člena 4(2)(d) Baselske konvencije, da se pošiljanje nevarnih odpadkov zmanjša na najmanjšo možno mero v skladu z okolju varnim in učinkovitim ravnanjem s takšnimi odpadki.

(9)

Pomembno je upoštevati pravico vsake pogodbenice Baselske konvencije, da v skladu z njenim členom 4(1) prepove uvoz nevarnih odpadkov ali odpadkov iz Priloge II k omenjeni konvenciji.

(10)

Pošiljke odpadkov, ki jih ustvarijo oborožene sile ali organizacije za pomoč, je treba pri uvozu v Skupnost v posebnih razmerah (vključno s prevozom znotraj Skupnosti, kadar odpadki vstopijo v Skupnost) izvzeti iz področja uporabe te uredbe. V zvezi s takšnimi pošiljkami je treba spoštovati zahteve mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov. V takšnih primerih je treba o pošiljki in njenem cilju vnaprej obvestiti kateri koli pristojni organ tranzitne države in pristojni organ ciljne države v Skupnosti.

(11)

Treba se je izogniti podvajanju z Uredbo (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (10), ki že vsebuje določbe o celotnem tovoru, njegovem usmerjanju in transportu (zbiranje, prevoz, ravnanje, obdelava, uporaba, predelava ali odstranjevanje, vodenje evidence, spremni dokumenti in sledljivost) živalskih stranskih proizvodov v Skupnost in iz nje.

(12)

Komisija bi morala do dneva začetka veljavnosti te uredbe poročati o odnosu med obstoječo področno zakonodajo o varovanju zdravja živali in ljudi ter določbami te uredbe in do tega dneva predložiti vse predloge, ki so potrebni za uskladitev te zakonodaje s to uredbo, da bi se dosegla ustrezna stopnja kontrole.

(13)

Čeprav je nadzorovanje in kontrola pošiljk odpadkov znotraj države članice zadeva te države članice, morajo nacionalni sistemi pri pošiljkah odpadkov upoštevati potrebo po skladnosti s sistemom Skupnosti, da bi se zagotovila visoka stopnja varovanja okolja in zdravja ljudi.

(14)

V primerih pošiljk odpadkov, namenjenih za odstranjevanje, in odpadkov, ki niso navedeni v Prilogi III, IIIA ali IIIB in so namenjeni za predelavo, je smiselno zagotoviti optimalni nadzor in kontrolo z zahtevo po predhodnem pisnem soglasju s takšnimi pošiljkami. Ta postopek mora vključevati predhodno prijavo pristojnim organom, ki jim omogoča, da so ustrezno obveščeni in da lahko sprejmejo vse potrebne ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja. Prav tako mora tem organom omogočati, da utemeljeno ugovarjajo pošiljki.

(15)

V primerih pošiljk odpadkov, ki so navedeni v Prilogi III, IIIA ali IIIB in so namenjeni za predelavo, je smiselno zagotoviti minimalno stopnjo nadzora in kontrole z zahtevo, da takšne pošiljke spremljajo določeni podatki.

(16)

Ob upoštevanju potrebe po enotni uporabi te uredbe in za pravilno delovanje notranjega trga je zaradi učinkovitosti treba zahtevati, da so prijave posredovane preko pristojnega organa države odpreme.

(17)

Prav tako je pomembno, da se razjasni sistem finančnih garancij ali njim enakovrednega zavarovanja.

(18)

Ob upoštevanju odgovornosti povzročiteljev odpadkov za okolju varno ravnanje z odpadki bi morali prijavne in transportne dokumente pošiljk odpadkov, kjer je to izvedljivo, izpolniti povzročitelji odpadkov.

(19)

Prijavitelju je treba zagotoviti postopkovno zaščito, tako v interesu pravnega varstva kot za zagotovitev enotne uporabe te uredbe in pravilnega delovanja notranjega trga.

(20)

V primeru pošiljk odpadkov za odstranjevanje bi morale države članice upoštevati načela bližine, prednosti predelave in samozadostnosti na ravni Skupnosti in na nacionalni ravni v skladu z Direktivo 2006/12/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih (11), tako da sprejmejo ukrepe v zvezi s Pogodbo, s katerimi na splošno ali deloma prepovejo takšne pošiljke ali jim sistematično ugovarjajo. Upoštevati je treba tudi zahtevo iz Direktive 2006/12/ES, po kateri morajo države članice ustanoviti celovito in primerno omrežje objektov za odstranjevanje odpadkov, da bi Skupnosti kot celoti omogočili, da pri odstranjevanju odpadkov postane samozadostna, državam članicam pa, da ta cilj dosegajo tudi vsaka zase, upoštevajoč geografske razmere ali potrebo po specializiranih objektih za določene vrste odpadkov. Države članice bi morale biti sposobne zagotoviti, da objekti za ravnanje z odpadki, za katere se uporablja Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (12), v skladu s svojimi dovoljenji uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije, kakor jih opredeljuje omenjena direktiva, in da se odpadki obdelujejo skladno s pravno zavezujočimi standardi za varstvo okolja glede na postopke odstranjevanja, kakor so določeni z zakonodajo Skupnosti.

(21)

V primeru pošiljk odpadkov, ki so namenjeni za predelavo, bi morale države članice zagotoviti, da objekti za ravnanje z odpadki, ki jih ureja Direktiva 96/61/ES, v skladu s svojimi dovoljenji uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije, kakor jih opredeljuje omenjena direktiva. Države članice bi morale biti sposobne zagotoviti, da se odpadki obdelujejo v skladu s pravno zavezujočimi standardi za varstvo okolja glede na postopke predelave, določene z zakonodajo Skupnosti, in da se, ob upoštevanju člena 7(4) Direktive 2006/12/ES, odpadki obdelujejo v skladu z načrti za ravnanje z odpadki, določenimi v skladu z omenjeno direktivo, da se zagotovi izvajanje pravno zavezujočih obveznosti predelave ali recikliranja, kakor so določene z zakonodajo Skupnosti.

(22)

Razvoj obveznih zahtev za objekte za odpadke in ravnanje s posebnimi odpadnimi snovmi na ravni Skupnosti lahko poleg obstoječih določb zakonodaje Skupnosti prispeva k visoki stopnji varovanja okolja po vsej Skupnosti, pomaga pri oblikovanju enakih konkurenčnih pogojev za recikliranje in pomaga pri neoviranem razvoju gospodarsko izvedljivega notranjega trga za recikliranje. Obstaja torej potreba, da se z uporabo skupnih standardov na nekaterih področjih, kjer je to primerno, tudi v zvezi s sekundarnimi materiali, oblikujejo enaki konkurenčni pogoji za recikliranje, z namenom povečanja kakovosti recikliranja. Komisija bi morala na podlagi nadaljnjega proučevanja strategije o odpadkih in ob upoštevanju obstoječe zakonodaje Skupnosti in zakonodaje držav članic čim prej predložiti ustrezne predloge takšnih standardov za določene vrste odpadkov in določene objekte za recikliranje. V vmesnem času je pod določenimi pogoji mogoče nasprotovati predvidenim pošiljkam odpadkov, kadar njihova predelava ne bi bila v skladu z nacionalno zakonodajo o predelavi odpadkov v državi odpreme. Hkrati bi morala Komisija v vmesnem času spremljati razmere glede morebitnega neželenega pošiljanja odpadkov v nove države članice in, če je treba, predložiti ustrezne predloge za ukrepanje v takšnih razmerah.

(23)

Države članice morajo zagotoviti, da ustrezni pristojni organi v skladu s Konvencijo o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zahtevah z dne 25. junija 1998 (Aarhuška konvencija) Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE)na ustrezen način dajo na voljo javnosti obvestila o pošiljkah, kadar takšni podatki niso zaupni po nacionalni zakonodaji ali zakonodaji Skupnosti.

(24)

Treba je določiti obveznost, da se odpadki iz pošiljke, ki se je ne da izpeljati, kakor je bilo predvideno, vrnejo v državo odpreme oziroma se jih odstrani ali predela na drugačen način.

(25)

Prav tako je treba določiti kot obveznost, da mora v primeru nezakonite pošiljke oseba, odgovorna za nezakonitost pošiljke, prevzeti zadevne odpadke nazaj ali zagotoviti drug način za njihovo odstranjevanje ali predelavo. Če oseba tega ne stori, bi moral ustrezni pristojni organ države odpreme ali ciljne države, kakor je bolj primerno, za to poskrbeti sam.

(26)

Zaradi varovanja okolja zadevnih držav je treba razjasniti področje uporabe prepovedi, določene v skladu z Baselsko konvencijo, izvažanja iz Skupnosti kakršnihkoli odpadkov za odstranjevanje v tretji državi, ki ni država članica EFTA (European Free Trade Association).

(27)

Države, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, lahko sprejmejo postopke kontrole, predvidene za pošiljke znotraj Skupnosti.

(28)

Zaradi varovanja okolja zadevnih držav je prav tako treba razjasniti področje uporabe prepovedi, ki je tudi določena v skladu z Baselsko konvencijo, izvoza nevarnih odpadkov za predelavo v državi, za katero se ne uporablja Sklep OECD. Zlasti je treba razjasniti seznam odpadkov, za katere velja ta prepoved, in zagotoviti, da vključuje tudi odpadke, navedene v Prilogi II k Baselski konvenciji, to je odpadke, zbrane iz gospodinjstev in ostanke, ki nastanejo pri sežiganju gospodinjskih odpadkov.

(29)

Treba je ohraniti posebne ureditve izvoza nenevarnih odpadkov za predelavo v državah, za katere se ne uporablja Sklep OECD, in pripraviti vse potrebno, da se lahko te ureditve kasneje še dopolnijo.

(30)

Uvoz odpadkov za odstranjevanje v Skupnost je dovoljen v primeru, če je država izvoznica pogodbenica Baselske konvencije. Uvoz odpadkov za predelavo v Skupnost je dovoljen, če se za državo izvoznico uporablja Sklep OECD ali je pogodbenica Baselske konvencije. V drugih primerih je uvoz dovoljen samo v primeru, če državo izvoznico zavezujejo dvostranski ali večstranski sporazumi ali dogovori, ki so združljivi z zakonodajo Skupnosti in so skladni s členom 11 Baselske konvencije, razen kadar to ni mogoče zaradi kriznih razmer, vojne ali vzpostavljanja ali ohranjevanja miru.

(31)

To uredbo je treba uporabljati v skladu z mednarodnim pomorskim pravom.

(32)

Ta uredba bi morala odražati pravila glede izvoza in uvoza odpadkov v in iz čezmorskih držav in ozemelj, kakor to določa Sklep Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti („Sklep o pridružitvi čezmorskih držav“) (13).

(33)

Treba je sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da se v skladu z Direktivo 2006/12/ES in drugo zakonodajo Skupnosti o odpadkih med celotnim obdobjem pošiljanja, ter vključno z odstranjevanjem ali predelavo v ciljni državi, z odpadki, poslanimi znotraj Skupnosti, in odpadki, uvoženimi v Skupnost, ravna tako, da ni ogroženo zdravje ljudi in da se ne uporabljajo postopki ali metode, s katerimi bi se lahko škodovalo okolju. Glede izvoza iz Skupnosti, ki ni prepovedan, je treba zagotoviti, da se v celotnem obdobju pošiljanja, vključno z odstranjevanjem ali predelavo v tretji ciljni državi, z odpadki ravna na okolju varen način. Objekti, ki prejmejo odpadke, bi morali delovati v skladu s standardi o varovanju zdravja ljudi in varstvu okolja, ki so v veliki meri enaki tistim iz zakonodaje Skupnosti. Treba je oblikovati seznam smernic, ki niso zavezujoče in v katerih se lahko poišče usmeritve za okolju varno ravnanje.

(34)

Države članice bi morale Komisiji zagotoviti informacije o izvajanju te uredbe, tako s poročili sekretariatu Baselske konvencije kakor tudi na podlagi ločenega vprašalnika.

(35)

Treba je zagotoviti varno in okolju prijazno razstavljanje ladij zaradi varovanja zdravja ljudi in varstva okolja. Hkrati je treba omeniti, da ladja lahko postane odpadek v skladu s členom 2 Baselske konvencije in da je istočasno lahko opredeljena kakor ladja v skladu z drugimi mednarodnimi predpisi. Pomembno je poudariti, da vzpostavljanje obveznih zahtev na globalni ravni za zagotovitev učinkovite in uspešne rešitve problema razstavljanja ladij poteka v sodelovanju z Mednarodno organizacijo dela (MOD), Mednarodno pomorsko organizacijo (MPO) in sekretariatom Baselske konvencije.

(36)

Pri zagotavljanju kontrole pošiljk nevarnih odpadkov je bistvenega pomena učinkovito mednarodno sodelovanje na področju kontrol pošiljk odpadkov. Za zagotavljanje varnega ravnanja z odpadki je treba spodbujati izmenjavo informacij, delitev odgovornosti in skupna prizadevanja med Skupnostjo in njenimi državami članicami ter tretjimi državami.

(37)

Komisija bi morala nekatere priloge te uredbe sprejeti v skladu s postopkom iz člena 18(3) Direktive 2006/12/ES. Tudi za spremembe prilog je treba uporabljati ta postopek zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka, sprememb ustrezne zakonodaje Skupnosti ali dogodkov, povezanih s Sklepom OECD ali Baselsko konvencijo ter drugimi povezanimi mednarodnimi konvencijami in sporazumi.

(38)

Ob upoštevanju Priloge II bi morala Komisija pri pripravi navodila za izpolnitev prijavnega in transportnega dokumenta, ki bo navedeno v Prilogi IC, ob upoštevanju Sklepa OECD in Baselske konvencije, med drugim določiti, da bi morali prijavni in transportni dokumenti, kolikor je to mogoče, obsegati dve strani ter določiti natančne časovne roke za izpolnitev prijavnih in transportnih dokumentov iz prilog IA in IB. Hkrati je treba razjasniti posebne zahteve, kadar obstajajo razlike med terminologijo in zahtevami iz Sklepa OECD ali Baselsko konvencijo in to uredbo.

(39)

Pri preučevanju vprašanja, katere mešanice odpadkov se bodo dodale v Prilogo IIIA, je med drugim treba upoštevati naslednje podatke: lastnosti odpadkov, kakor so njihove morebitne nevarne lastnosti, potencial za onesnaženje in njihovo fizikalno stanje; vidike ravnanja, kakor so tehnološke zmogljivosti za predelavo odpadkov in okoljske koristi, ki izhajajo iz postopka predelave, vključno z vprašanjem, ali lahko škodujejo okolju varnemu ravnanju z odpadki. Komisija bi si morala v čim večji meri prizadevati za izpopolnitev omenjene priloge še pred dnem začetka veljavnosti te uredbe in končati to nalogo najkasneje v šestih mesecih po omenjenem dnevu.

(40)

Komisija mora dodatne ukrepe, povezane z izvajanjem te uredbe, sprejeti v skladu s postopkom iz člena 18(3) Direktive 2006/12/ES. Ti ukrepi morajo vključevati metodo izračuna finančne garancije ali enakovrednega zavarovanja, ki jo Komisija določi, če je le mogoče, pred dnem začetka uporabljanja te uredbe.

(41)

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se morajo sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (14).

(42)

Ker cilja te uredbe, to je zagotoviti varovanje okolja pri pošiljanju odpadkov, ni mogoče v zadostni meri doseči na ravni držav članic in ga je zaradi njegovega obsega in učinkov lažje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje tega cilja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba določa postopke in ureditev kontrole pošiljanja odpadkov, odvisno od porekla, cilja in poti pošiljke, vrste poslanih odpadkov in vrste obdelave, ki se uporablja za odpadke na njihovem cilju.

2.   Ta uredba se uporablja za pošiljke odpadkov:

(a)

med državami članicami v Skupnosti ali s tranzitom skozi tretje države;

(b)

uvožene v Skupnost iz tretjih držav;

(c)

izvožene iz Skupnosti v tretje države;

(d)

v tranzitu skozi Skupnost na poti iz tretjih držav ali v tretje države.

3.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

iztovarjanje odpadkov na kopno, vključno z odpadno vodo in ostanki, ki so nastali pri normalnem delovanju ladij in morskih ploščadi, če za take odpadke veljajo zahteve Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij iz leta 1973, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978 (Marpol 73/78), ali drugih zavezujočih mednarodnih aktov;

(b)

odpadke, ustvarjene v vozilih, na vlakih, na letalih in na ladjah, dokler se taki odpadki ne raztovorijo zaradi predelave ali odstranjevanja;

(c)

pošiljke radioaktivnih odpadkov, kakor so opredeljene v členu 2 Direktive Sveta 92/3/Euratom z dne 3. februarja 1992 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov med državami članicami ter v Skupnost in iz nje (15);

(d)

pošiljke, ki so predmet odobritve iz Uredbe (ES) št. 1774/2002;

(e)

pošiljke odpadkov iz člena 2(1)(b)(ii), (iv) in (v) Direktive 2006/12/ES, če take pošiljke že ureja druga zakonodaja Skupnosti, ki vsebuje podobne določbe;

(f)

pošiljke odpadkov iz Antarktike v Skupnost, ki so v skladu z zahtevami Protokola o varstvu okolja k Antarktičnemu sporazumu (1991);

(g)

uvoz odpadkov v Skupnost, ki so jih oborožene sile ali organizacije za pomoč ustvarile v kriznih razmerah, pri operacijah vzpostavljanja ali ohranjanja miru, kadar take odpadke pošiljajo neposredno ali posredno v ciljno državo oborožene sile ali organizacije za pomoč ali kdo drug v njihovem imenu. V takšnih primerih se o pošiljki in njenem cilju vnaprej obvesti katera koli pristojna organa tranzitne in ciljne države v Skupnosti.

4.   Za pošiljke odpadkov iz Antarktike v države izven Skupnosti in ki so v tranzitu skozi Skupnost, veljajo določbe členov 36 in 49.

5.   Za pošiljke odpadkov, ki potekajo izključno v državi članici, veljajo samo določbe člena 33.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe:

1.

so „odpadki“ opredeljeni v členu 1(1)(a) Direktive 2006/12/ES;

2.

so „nevarni odpadki“ opredeljeni v členu 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih (16);

3.

„mešanica odpadkov“ pomeni odpadke, ki jih povzroči namerno ali nenamerno mešanje dveh ali več različnih vrst odpadkov in za katero ni posebne klasifikacijske številke v prilogah III, IIIB, IV in IVA. Odpadki, poslani v eni pošiljki odpadkov, ki je sestavljena iz dveh ali več ločenih vrst odpadkov, ni mešanica odpadkov;

4.

je „odstranjevanje“ opredeljeno v členu 1(1)(e) Direktive 2006/12/ES;

5.

„vmesno odstranjevanje“ pomeni postopke odstranjevanja D 13 do D 15, kakor so opredeljeni v Prilogi II A k Direktivi 2006/12/ES;

6.

je „predelava“ opredeljena v členu 1(1)(f) Direktive 2006/12/ES;

7.

„vmesna predelava“ pomeni postopka predelave R 12 in R 13, kakor sta opredeljena v Prilogi II B k Direktivi 2006/12/ES;

8.

„okolju varno ravnanje“ pomeni sprejetje vseh izvedljivih ukrepov za zagotovitev, da se z odpadki ravna na način, ki bo varoval zdravje ljudi in okolje pred škodljivimi učinki, ki jih lahko povzročijo taki odpadki;

9.

„povzročitelj“ je vsak, čigar dejavnosti povzročijo nastanek odpadkov (izvirni povzročitelj), in/ali vsak, ki opravlja postopke pred-obdelave, mešanja ali druge postopke, posledica katerih je sprememba narave ali sestave teh odpadkov (novi povzročitelj), kakor je opredeljeno v členu 1(1)(b) Direktive 2006/12/ES;

10.

je „imetnik“ povzročitelj odpadkov ali fizična ali pravna oseba, ki ima odpadke (in kakor je opredeljena v členu 1(1)(c) Direktive 2006/12/ES);

11.

je „zbiralec“ vsak, ki zbira odpadke in kakor je opredeljen v členu 1(1)(g) Direktive 2006/12/ES;

12.

je „trgovec“ vsak, ki je odgovoren za nakup in naknadno prodajo odpadkov, vključno s tistimi trgovci, ki nimajo odpadkov v fizični posesti in kakor je navedeno v členu 12 Direktive 2006/12/ES;

13.

je „posrednik“ vsak, ki ureja odstranjevanje ali predelavo odpadkov v imenu drugih, vključno s tistimi posredniki, ki nimajo odpadkov v fizični posesti in kakor je navedeno v členu 12 Direktive 2006/12/ES;

14.

„prejemnik“ pomeni osebo ali podjetje v pristojnosti ciljne države, ki se ji/mu pošljejo odpadki za predelavo ali odstranjevanje;

15.

„prijavitelj“ pomeni:

(a)

v primeru pošiljke, ki izvira iz države članice, katero koli fizično ali pravno osebo v pristojnosti te države članice, ki namerava izvesti pošiljanje odpadkov ali izvedbo predati komu drugemu ter ji je naložena dolžnost prijave. Prijavitelj je ena od spodaj navedenih oseb ali organov, izbranih v skladu z vrstnim redom, ki je določen v tem seznamu:

(i)

izvirni povzročitelj; ali

(ii)

novi povzročitelj z dovoljenjem, ki izvaja dejavnosti pred pošiljanjem; ali

(iii)

zbiralec z dovoljenjem, ki je iz različnih majhnih količin iste vrste odpadkov, zbranih iz različnih virov, sestavil pošiljko, ki se bo začela pošiljati iz enega priglašenega kraja; ali

(iv)

registrirani trgovec, ki ga je pisno pooblastil izvirni povzročitelj, novi povzročitelj ali zbiralec z dovoljenjem iz točk (i), (ii) in (iii), da deluje v njegovem imenu kot prijavitelj; ali

(v)

registrirani posrednik, ki ga je pisno pooblastil izvirni povzročitelj, novi povzročitelj ali zbiralec z dovoljenjem iz točk (i), (ii) in (iii), da deluje v njegovem imenu kot prijavitelj; ali

(vi)

imetnik, kadar ni znana nobena od oseb iz točk (i), (ii), (iii), (iv) in (v) ali so vse plačilno nesposobne.

Kadar prijavitelj iz točk (iv) ali (v) ne izpolni katere koli izmed obveznosti iz členov 22 do 25, da prevzame odpadke nazaj, se izvirni povzročitelj, novi povzročitelj ali zbiralec z dovoljenjem iz točk (i), (ii) ali (iii), ki je pooblastil zadevnega trgovca ali posrednika, da deluje v njegovem imenu, šteje za prijavitelja za namene obveznosti, da prevzame odpadke nazaj. V okoliščinah, ko gre za nezakonite pošiljke, ki jih prijavi trgovec ali posrednik iz (iv) ali (v), se oseba iz (i), (ii) ali (iii), ki je zadevnega trgovca ali posrednika pooblastila, da deluje v njenem imenu, šteje za prijavitelja za namene te uredbe;

(b)

v primeru uvoza v ali tranzita skozi Skupnost odpadkov, ki ne izvirajo iz države članice, katero koli od naslednjih fizičnih ali pravnih oseb v pristojnosti tiste države odpreme, ki namerava pošiljanje odpadkov izvesti ali izvedbo predati komu drugemu ali je izvedbo že predala komu drugemu, torej je ali:

(i)

oseba, ki je imenovana po zakonodaji države odpreme, ali, če ni bilo takega imenovanja;

(ii)

imetnik v času izvoza;

16.

„Baselska konvencija“ pomeni Baselsko konvencijo z dne 22. marca 1989 o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja;

17.

„Sklep OECD“ pomeni Sklep Sveta OECD C(2001)107/končen o spremembah Sklepa OECD C(92)39/končen o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo preko meja;

18.

„pristojni organ“ pomeni:

(a)

v primeru držav članic organ, ki ga imenujejo zadevne države članice v skladu s členom 53; ali

(b)

v primeru države, ki ni članica in je pogodbenica Baselske konvencije, organ, ki ga zadevna država imenuje za pristojni organ v skladu s členom 5 in za namene omenjene konvencije; ali

(c)

v primeru katere koli države, razen države iz točke (a) ali (b), organ, ki ga je zadevna država ali regija imenovala za pristojni organ ali, če takega imenovanja ni bilo, regulativni organ za državo ali regijo, kot je ustrezno, ki je pristojen za pošiljke odpadkov za predelavo, odstranjevanje ali tranzit, glede na posamezni primer;

19.

„pristojni organ države odpreme“ pomeni pristojni organ za območje, s katerega je predvidena odprema pošiljke ali je pošiljka odpremljena;

20.

„pristojni organ ciljne države“ pomeni pristojni organ za območje, na katerega je predvideno pošiljanje pošiljke ali je bila pošiljka poslana ali na katerem se odpadki naložijo, preden se odstranijo ali predelajo na območju, ki ni pod nacionalno pristojnostjo nobene države;

21.

„pristojni organ tranzitne države“ pomeni pristojni organ za katero koli državo, skozi katero je predvideno pošiljanje pošiljke ali je bila pošiljka poslana, razen države pristojnega organa države odpreme ali ciljne države;

22.

„država odpreme“ pomeni katero koli državo, iz katere je predvidena odprema pošiljke ali je pošiljka odpremljena;

23.

„ciljna država“ pomeni katero koli državo, v katero je predvideno pošiljanje pošiljke ali v katero je bila poslana pošiljka odpadkov za odstranjevanje ali predelavo ali za namene nalaganja pred odstranjevanjem ali predelavo na območju, ki ni pod nacionalno pristojnostjo nobene države;

24.

„država tranzita“ pomeni katero koli državo, skozi katero je predvideno pošiljanje pošiljke ali skozi katero je bila pošiljka poslana, razen države odpreme ali ciljne države;

25.

„območje pod nacionalno pristojnostjo države“ pomeni katero koli kopensko ali morsko območje, v katerem država izvršuje upravno in zakonodajno pristojnost v skladu z mednarodnim pravom v zvezi z varstvom zdravja ljudi ali okolja;

26.

„čezmorske države in ozemlja“ pomenijo čezmorske države in ozemlja, navedena v Prilogi IA k Sklepu 2001/822/ES;

27.

„carinski urad izvoza iz Skupnosti“ je carinski urad, kakor je opredeljen v členu 161(5) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (17);

28.

„carinski urad izstopa iz Skupnosti“ je carinski urad, kakor je opredeljen v členu 793(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (18);

29.

„carinski urad vstopa v Skupnost“ je carinski urad, kamor se odpadki, vneseni na carinsko območje Skupnosti, prepeljejo v skladu s členom 38(1) Uredbe (EGS) št. 2913/92;

30.

„uvoz“ pomeni kateri koli vstop odpadkov v Skupnost, vendar brez tranzita skozi Skupnost;

31.

„izvoz“ pomeni dejanje, ko odpadki zapustijo Skupnost, vendar brez tranzita skozi Skupnost;

32.

„tranzit“ pomeni pošiljanje odpadkov ali predvideno pošiljanje odpadkov skozi eno ali več držav razen države odpreme ali ciljne države;

33.

„prevoz“ pomeni prevoz odpadkov po cesti, železnici, zraku, morju ali celinskih plovnih poteh;

34.

„pošiljka“ pomeni prevoz odpadkov, namenjenih odstranjevanju ali predelavi, ki je predvidena ali poteka:

(a)

med neko državo in drugo državo; ali

(b)

med državo in čezmorskimi državami in ozemlji ali drugimi območji pod zaščito te države; ali

(c)

med neko državo in katerim koli kopenskim območjem, ki po mednarodnem pravu ni del nobene države; ali

(d)

med neko državo in Antarktiko; ali

(e)

iz ene države skozi eno od zgoraj navedenih območij; ali

(f)

znotraj države skozi katero koli zgoraj navedeno območje, ki se začne in konča v isti državi;

(g)

ali iz zemljepisnega območja, ki ni pod pristojnostjo nobene države, v neko državo;

35.

„nezakonita pošiljka“ pomeni vsako pošiljko odpadkov, opravljeno:

(a)

brez prijave vsem zadevnim pristojnim organom v skladu s to uredbo; ali

(b)

brez soglasja zadevnih pristojnih organov v skladu s to uredbo; ali

(c)

s soglasjem, pridobljenim od zadevnih pristojnih organov s ponarejanjem, napačnim prikazovanjem ali goljufijo; ali

(d)

na način, ki ni izrecno določen v prijavnem ali transportnem dokumentu; ali

(e)

na način, posledica katerega je odstranjevanje ali predelava v nasprotju s pravili Skupnosti ali mednarodnimi pravili; ali

(f)

v nasprotju s členi 34, 36, 39, 40, 41 in 43; ali

(g)

na način, ki ga v zvezi s pošiljkami odpadkov iz člena 3(2) in (4) označuje:

(i)

ugotovitev, da odpadki niso navedeni v Prilogi III, IIIA ali IIIB; ali

(ii)

neizpolnjevanje člena 3(4);

(iii)

izvedba pošiljke na način, ki ni izrecno določen v dokumentu iz Priloge VII.

NASLOV II

POŠILJKE ZNOTRAJ SKUPNOSTI S TRANZITOM ALI BREZ NJEGA SKOZI TRETJE DRŽAVE

Člen 3

Splošni postopek

1.   Za pošiljke naslednjih odpadkov velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z določbami tega naslova:

(a)

če so namenjeni za postopke odstranjevanja:

vsi odpadki;

(b)

če so namenjeni za postopke predelave:

(i)

odpadki, navedeni v Prilogi IV , ki vključuje med drugim tudi odpadke, navedene v prilogah II in VIII Baselske konvencije;

(ii)

odpadki, navedeni v Prilogi IVA;

(iii)

odpadki, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, IIIB, IV ali IVA;

(iv)

mešanice odpadkov, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, IIIB, IV ali IVA, razen če so navedene v Prilogi IIIA.

2.   Za pošiljke naslednjih odpadkov, namenjenih za predelavo, veljajo splošne zahteve po informacijah, določene v členu 18, če količina odpremljenih odpadkov presega 20 kg:

(a)

odpadki, navedeni v Prilogi III ali IIIB;

(b)

mešanice dveh ali več vrst odpadkov iz Priloge III, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, če sestava teh mešanic ne škoduje okolju varni predelavi in če so take mešanice navedene v Prilogi IIIA v skladu s členom 58.

3.   Za odpadke iz Priloge III se v izjemnih primerih uporabljajo ustrezne določbe, kakor da so bili navedeni v Prilogi IV, in sicer če izkazujejo katero koli od nevarnih lastnosti navedenih v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS. Ti primeri se obravnavajo v skladu s členom 58.

4.   Za pošiljke odpadkov, ki so izrecno namenjeni za laboratorijsko analizo, s katero se bodo ocenile bodisi njihove fizikalne bodisi kemične lastnosti ali določila njihova primernost za postopke predelave ali odstranjevanja, ne velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja, kot je opisano v odstavku 1. Namesto tega se uporabljajo postopkovne zahteve iz člena 18. Količina takih izvzetih odpadkov, ki je izrecno namenjena za laboratorijsko analizo, se določi z najmanjšo količino, ki je razumno potrebna za ustrezno izvedbo analize za vsak posamezni primer in ne presega 25 kg.

5.   Za pošiljke mešanih komunalnih odpadkov (klasifikacijska številka odpadkov 20 03 01), zbranih iz zasebnih gospodinjstev, vključno s takimi zbranimi odpadki drugih povzročiteljev, do objektov za predelavo ali odstranjevanje, veljajo v skladu s to uredbo iste določbe kot za pošiljke odpadkov, ki so namenjeni odstranjevanju.

POGLAVJE 1

Predhodna pisna prijava in soglasje

Člen 4

Prijava

Kadar namerava prijavitelj poslati odpadke iz člena 3(1)(a) ali (b), predloži predhodno pisno prijavo pristojnemu organu države odpreme in preko njega ter, če bo predložil splošno prijavo, upošteva člen 13.

Pri predložitvi prijave je treba izpolniti naslednje zahteve:

1.

Prijavni in transportni dokumenti:

Prijava se izvede z naslednjimi dokumenti:

(a)

prijavnim dokumentom iz Priloge IA; in

(b)

transportnim dokumentom iz Priloge IB.

Pri predložitvi prijave prijavitelj izpolni prijavni dokument in, kjer je ustrezno, transportni dokument.

Kadar prijavitelj ni izvirni povzročitelj odpadkov v skladu s točko 15(a)(i) člena 2, prijavitelj zagotovi, da tudi izvirni povzročitelj odpadkov ali ena od oseb iz točke 15(a)(ii) ali (iii) člena 2, kadar je to izvedljivo, podpiše prijavni dokument iz Priloge IA.

Pristojni organ države odpreme izda prijavitelju prijavni dokument in transportni dokument.

2.

Informacije in dokumentacija v prijavnem in transportnem dokumentu:

Prijavitelj v prijavnem dokumentu navede ali mu priloži informacije in dokumentacijo iz Priloge II, del 1. Prijavitelj v transportnem dokumentu navede ali mu priloži informacije in dokumentacijo iz Priloge II, del 2, kolikor je to možno v času prijave.

Prijava se šteje za ustrezno izvedeno, ko pristojni organ odpreme meni, da sta bila prijavni dokument in transportni dokument izpolnjena v skladu s prejšnjim odstavkom.

3.

Dodatne informacije in dokumentacija:

Na zahtevo katerih koli zadevnih pristojnih organov prijavitelj zagotovi dodatne informacije in dokumentacijo. Seznam dodatnih informacij in dokumentacije, ki se lahko zahtevajo, je naveden v Prilogi II, del 3.

Prijava se šteje za ustrezno izpolnjeno, ko pristojni organ ciljne države meni, da sta bila prijavni dokument in transportni dokument izpolnjena ter da je prijavitelj zagotovil informacije in dokumentacijo iz Priloge II, dela 1 in 2, ter tudi vse dodatne informacije in dokumentacijo, v skladu z zahtevami iz odstavka 3 in kakor je navedeno v Prilogi II, del 3.

4.

Sklenitev pogodbe med prijaviteljem in prejemnikom:

Prijavitelj s prejemnikom sklene pogodbo za predelavo ali odstranjevanje prijavljenih odpadkov, kakor je določeno v členu 5.

Dokazilo o tej pogodbi ali izjava, ki potrjuje njen obstoj, se v skladu s Prilogo IA ob prijavi predložijo udeleženim pristojnim organom. Na zahtevo pristojnega organa prijavitelj ali prejemnik zagotovi izvod pogodbe ali takega dokaza, ki ga zadevni pristojni organ šteje za zadovoljivega.

5.

Vzpostavitev finančne garancije ali enakovrednega zavarovanja:

Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje se vzpostavi v skladu s členom 6. Prijavitelj o tem poda ustrezno izjavo, in sicer tako, da izpolni ustrezni del prijavnega obrazca iz Priloge IA.

Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje (ali, če pristojni organ to dovoli, dokazilo o zadevni garanciji ali zavarovanju ali izjava, ki potrjuje njen obstoj), se predloži ob prijavi kot del prijavnega dokumenta ali, če pristojni organ to dovoli, v skladu z nacionalno zakonodajo, ob prijavi pred začetkom pošiljanja.

6.

Obseg prijave:

Prijava pokriva pošiljko odpadkov od njenega začetnega kraja odpreme ter vključuje njeno vmesno ali nevmesno predelavo ali odstranjevanje.

Če naknadni vmesni ali nevmesni postopki potekajo v državi, ki ni prva ciljna država, se v prijavi navedeta nevmesni postopek in cilj ter uporablja člen 15(f).

V vsaki prijavi je zajeta le ena klasifikacijska številka odpadkov, razen za:

(a)

odpadke, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko niti v prilogah III, IIIB, IV niti v Prilogi IVA. V tem primeru je treba opredeliti le eno vrsto odpadkov;

(b)

mešanice odpadkov, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko niti v prilogah III, IIIB, IV niti v Prilogi IVA, razen če so navedeni v Prilogi IIIA. V tem primeru je treba številko vsake frakcije odpadkov določiti po vrstnem redu glede na pomembnost.

Člen 5

Pogodba

1.   Za vse pošiljke odpadkov, za katere se zahteva prijava, se med prijaviteljem in prejemnikom zahteva sklenitev pogodbe o predelavi ali odstranjevanju prijavljenih odpadkov.

2.   Pogodba se sklene in učinkuje ob prijavi ter v času trajanja pošiljanja in vse dokler se ne izda potrdilo v skladu s členi 15(e), 16(e) ali, kadar je ustrezno, 15(d).

3.   Pogodba vključuje obveznosti:

(a)

prijavitelja, da v skladu s členoma 22 in 24(2) prevzame odpadke nazaj, ko pošiljanje, predelava ali odstranjevanje ni bilo dokončano, kot je bilo predvideno, ali če je bila pošiljka nezakonita;

(b)

prejemnika, da v skladu s členom 24(3) odstrani ali predela odpadke, če je bila pošiljka nezakonita; in

(c)

objekta, da v skladu s členom 16(e) predloži potrdilo o predelavi ali odstranitvi odpadkov v skladu s prijavo in pogoji iz prijave ter z zahtevami te uredbe.

4.   Če je pošiljka odpadkov namenjena za postopke vmesne predelave ali odstranjevanja, se v pogodbo vključijo dodatne obveznosti:

(a)

obveznost ciljnega objekta, da predloži v skladu s členom 15(d) in, kadar je ustrezno, členom15(e) potrdila o predelavi ali odstranitvi odpadkov v skladu s prijavo in pogoji iz prijave ter z zahtevami te uredbe; in

(b)

obveznost prejemnika, da predloži prijavo, kadar je to primerno, začetnemu pristojnemu organu začetne države odpreme v skladu s členom 15(f)(ii).

5.   Če se odpadki pošiljajo med dvema objektoma pod nadzorom iste pravne osebe, se ta pogodba lahko nadomesti z izjavo te osebe, ki se zaveže, da bo predelala ali odstranila prijavljene odpadke.

Člen 6

Finančna garancija

1.   Za vse pošiljke odpadkov, za katere je potrebna prijava, se zahteva finančna garancija ali enakovredno zavarovanje, za kritje:

(a)

stroškov prevoza;

(b)

stroškov odstranjevanja ali predelave, vključno z vsemi potrebnimi vmesnimi postopki; in

(c)

stroškov skladiščenja za 90 dni.

2.   S finančno garancijo ali enakovrednim zavarovanjem je predvideno kritje stroškov, ki nastanejo v primerih:

(a)

ko se pošiljanje, predelava ali odstranjevanje ne more dokončati, kot je bilo predvideno, kakor to izhaja iz člena 22; in

(b)

ko je pošiljka, predelava ali odstranjevanje nezakonito, kakor to izhaja iz člena 24.

3.   Prijavitelj ali druga fizična ali pravna oseba v njegovem imenu vzpostavi finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje, ki učinkuje ob prijavi ali, če pristojni organ, ki odobri finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje, to dovoli, najpozneje ob začetku pošiljanja ter se za prijavljeno pošiljko začne uporabljati najpozneje ob začetku pošiljanja.

4.   Pristojni organ države odpreme odobri finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje, vključno z obliko, besedilom in višino kritja.

Vendar pa v primeru uvoza v Skupnost pristojni organ ciljne države v Skupnosti pregleda višino kritja in po potrebi odobri dodatno finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje.

5.   Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje velja za in pokriva prijavljeno pošiljko in dokončanje predelave ali odstranjevanja prijavljenih odpadkov.

Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje se sprosti, ko zadevni pristojni organ prejme potrdilo iz člena 16(e) ali, če je to ustrezno, iz člena 15(e) v primeru postopkov vmesne predelave ali odstranjevanja.

6.   Ne glede na odstavek 5, če je pošiljka odpadkov namenjena postopkom vmesne predelave ali odstranjevanja in postopek nadaljnje predelave ali odstranjevanja poteka v ciljni državi, se finančna garancija ali enakovredno zavarovanje sprosti, ko odpadki zapustijo vmesni objekt in zadevni pristojni organ prejme potrdilo iz člena 15(d). V takem primeru vsako nadaljnjo pošiljko v objekt za predelavo ali odstranjevanje pokriva nova finančna garancija ali enakovredno zavarovanje, razen če pristojni organ ciljne države meni, da taka finančna garancija ali enakovredno zavarovanje ni potrebno. V teh okoliščinah je pristojni organ ciljne države odgovoren za obveznosti, ki nastanejo v primeru nezakonite pošiljke, ali obveznosti, da prevzame odpadke nazaj, kadar se pošiljanje ali postopek nadaljnje predelave ali odstranjevanja ne more dokončati, kot je bilo predvideno.

7.   Pristojni organ v Skupnosti, ki je odobril finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje, ima do njega dostop in uporablja finančna sredstva, vključno za namene izplačil drugim zadevnim organom, za izpolnitev nastalih obveznosti v skladu s členoma 23 in 25.

8.   V primeru splošne prijave na podlagi člena 13 se lahko namesto finančne garancije ali enakovrednega zavarovanja za kritje celotne splošne prijave, vzpostavi finančna garancija ali enakovredno zavarovanje, ki krije dele splošne prijave. V takih primerih se finančna garancija ali enakovredno zavarovanje za pošiljko začne uporabljati najpozneje ob začetku pošiljanja prijavljene pošiljke.

Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje se sprosti, ko zadevni pristojni organ prejme potrdilo iz člena 16(e) ali, če je to ustrezno, iz člena 15(e) v primeru postopkov vmesne predelave ali odstranjevanja za zadevne odpadke. Smiselno se uporablja odstavek 6.

9.   Države članice obvestijo Komisijo o določbah nacionalnega zakona, sprejetega na podlagi tega člena.

Člen 7

Pošiljanje prijave s strani pristojnega organa države odpreme

1.   Po prejemu ustrezno izpolnjene prijave, kot je opisano v drugem pododstavku točke 2 člena 4, pristojni organ države odpreme zadrži izvod prijave in pošlje prijavo pristojnemu organu ciljne države in izvode pristojnim organom vseh tranzitnih držav ter o tem obvesti prijavitelja. To se opravi v treh delovnih dneh po prejemu prijave.

2.   Če prijava ni ustrezno izpolnjena, pristojni organ države odpreme od prijavitelja zahteva informacije in dokumentacijo v skladu z drugim pododstavkom člena 4, točka 2.

To se opravi v treh delovnih dneh po prejemu prijave.

V takih primerih ima pristojni organ države odpreme na voljo tri delovne dni po prejemu zahtevanih informacij in/ali dokumentacije, da ravna v skladu z odstavkom 1.

3.   Pristojni organ države odpreme se lahko v treh delovnih dneh po prejemu ustrezno izpolnjene prijave, kakor je opisano v drugem pododstavku člena 4, točka 2, odloči, da ne nadaljuje s prijavo, če ima v zvezi s pošiljko ugovore v skladu s členoma 11 in 12.

O svoji odločitvi in ugovorih nemudoma obvesti prijavitelja.

4.   Če v 30 dneh od prejema prijave pristojni organ države odpreme ne pošlje prijave, kakor se to zahteva v odstavku 1, poda prijavitelju na njegovo zahtevo utemeljeno obrazložitev. Vendar to ne velja, kadar ni bila izpolnjena zahteva za informacije iz odstavka 2.

Člen 8

Zahtevki za informacije in dokumentacijo s strani zadevnih pristojnih organov ter potrditev s strani pristojnega organa ciljne države

1.   Potem ko pristojni organ države odpreme pošlje prijavo in če kateri koli zadevni pristojni organ meni, da so potrebne dodatne informacije in dokumentacija, kot je navedeno v drugem pododstavku člena 4, točka 3, ta pristojni organ od prijavitelja zahteva take informacije in dokumentacijo ter o tem zahtevku obvesti druge pristojne organe. To se opravi v treh delovnih dneh po prejemu prijave. V takih primerih ima zadevni pristojni organ na voljo tri delovne dni po prejemu zahtevanih informacij in dokumentacije, da obvesti pristojni organ ciljne države.

2.   Kadar pristojni organ ciljne države meni, da je prijava ustrezno izpolnjena, kakor je to določeno v drugem pododstavku člena 4, točka 3, pošlje potrditev prijavitelju in izvode drugim zadevnim pristojnim organom. To se opravi v treh delovnih dneh od prejema ustrezno izpolnjene prijave.

3.   Če v 30 dneh po prejemu prijave pristojni organ ciljne države ne potrdi prijave, kot se to zahteva v odstavku 2, poda prijavitelju na njegovo zahtevo utemeljeno obrazložitev.

Člen 9

Soglasja pristojnih organov ciljne države, države odpreme in tranzitne države ter roki za prevoz, predelavo ali odstranjevanje

1.   Pristojni organi ciljne države, države odpreme in tranzitne države imajo na voljo 30 dni po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8, da pisno sprejmejo eno od naslednjih ustrezno obrazloženih odločitev o prijavljeni pošiljki:

(a)

brezpogojno soglasje;

(b)

soglasje s pogoji v skladu s členom 10; ali

(c)

ugovore, v skladu s členom 11 in 12.

Če pristojni organ tranzitne države ne vloži ugovora v navedenem roku 30-ih dni, je mogoče sklepati, da daje tiho soglasje.

2.   Pristojni organi ciljne države, države odpreme in, kadar je ustrezno, tranzitne države pošljejo pisno svojo odločitev in razloge zanjo prijavitelju v roku 30-ih dni iz odstavka 1, izvode pa drugim zadevnim organom.

3.   Pristojni organi ciljne države, države odpreme in, kadar je ustrezno, tranzitne države pisno izrazijo svoje soglasje z ustreznim žigom, podpisom in datiranjem prijavnega dokumenta ali njegovih izvodov.

4.   Pisno soglasje s predvideno pošiljko se izteče eno koledarsko leto po izdaji ali pozneje, v skladu z navedbo v prijavnem dokumentu. Vendar to ne velja, če zadevni pristojni organi navedejo krajše obdobje.

5.   Tiho soglasje s predvideno pošiljko se izteče eno koledarsko leto po izteku roka 30-ih dni iz odstavka 1.

6.   Pošiljanje predvidene pošiljke se lahko začne le ko so izpolnjene zahteve iz člena 16(a) in (b) in samo v obdobju veljavnosti tihih ali pisnih soglasij vseh pristojnih organov.

7.   Predelava ali odstranjevanje odpadkov iz predvidene pošiljke se dokonča najpozneje eno koledarsko leto po tem, ko je objekt prejel odpadke, razen če zadevni pristojni organi navedejo krajše obdobje.

8.   Zadevni pristojni organi prekličejo soglasje, ko izvejo, da:

(a)

sestava odpadkov ni taka, kot je bila prijavljena; ali

(b)

niso upoštevani pogoji, določeni za pošiljanje; ali

(c)

se odpadki ne predelujejo ali odstranjujejo v skladu z dovoljenjem objekta, ki izvaja naveden postopek; ali

(d)

so odpadki bili ali bodo poslani, predelani ali odstranjeni na način, ki ni skladen z informacijami navedenimi v ali priloženimi k prijavnem in transportnem dokumentu.

9.   Vsak preklic soglasja se pošlje v obliki uradnega sporočila prijavitelju, izvode pa drugim zadevnim pristojnim organom in prejemniku.

Člen 10

Pogoji v zvezi s pošiljko

1.   Pristojni organi države odpreme, ciljne države in tranzitne države lahko v 30 dneh po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8, določijo pogoje v zvezi z njihovim soglasjem s prijavljeno pošiljko. Taki pogoji lahko temeljijo na enem ali več razlogih, ki so določeni bodisi v členu 11 bodisi v členu 12.

2.   Pristojni organi države odpreme, ciljne države in tranzitne države lahko v roku 30-ih dni iz odstavka 1 določijo tudi pogoje, ki se nanašajo na prevoz odpadkov pod njihovo pristojnostjo. Taki prevozni pogoji niso strožji od tistih, določenih za podobne pošiljke, ki v celoti potekajo pod njihovo pristojnostjo, in upoštevajo obstoječe sporazume, zlasti zadevne mednarodne sporazume.

3.   Pristojni organi države odpreme, ciljne države in tranzitne države lahko v roku 30-ih dni iz odstavka 1 določijo tudi pogoj, da se njihovo soglasje šteje za preklicano, če se finančna garancija ali enakovredno zavarovanje ne učinkuje najpozneje ob začetku prijavljenega pošiljanja, kot se to zahteva v členu 6(3).

4.   Pristojni organ, ki določi pogoje, te pisno posreduje prijavitelju, izvode pa zadevnim pristojnim organom.

Zadevni pristojni organ pogoje navede v prijavnemu dokumentu ali jih k temu priloži.

5.   V roku tridesetih dni iz odstavka 1 lahko pristojni organ ciljne države določi pogoj, da objekt, ki zbira odpadke redno vodi evidence vhodov, izhodov in/ali bilance odpadkov ter z njimi povezane predelave oziroma postopke odstranjevanja odpadkov, kot je navedeno v obvestilu in to v obdobju veljavnosti obvestila. Evidence mora podpisati oseba, pravno odgovorna za objekt, in jih poslati pristojnemu organu ciljne države v enem mesecu po zaključku prijavljene predelave ali postopka odstranjevanja odpadkov.

Člen 11

Ugovori pošiljkam odpadkov, namenjenim odstranjevanju

1.   Kadar se predloži prijava za predvideno pošiljko odpadkov, namenjeno odstranjevanju, lahko pristojni organi ciljne države in države odpreme v 30 dneh po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8, utemeljeno ugovarjajo v skladu s pogodbo in na podlagi enega ali več naslednjih razlogov:

(a)

da predvidena pošiljka ali odstranjevanje ne bi bilo v skladu z ukrepi, sprejetimi za izvajanje načel bližine, prednosti predelave in samozadostnosti na ravni Skupnosti in na nacionalni ravni v skladu z Direktivo 2006/12/ES za popolno ali delno prepoved ali sistematično ugovarjanje pošiljkam odpadkov; ali

(b)

da predvidena pošiljka ali odstranjevanje ne bi bilo v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se nanaša na varstvo okolja, javni red, javno varnost ali zdravstveno varstvo, glede na ukrepe, ki se izvajajo v državi, ki ugovarja; ali

(c)

da je bil prijavitelj ali prejemnik predhodno spoznan za krivega zaradi nezakonite pošiljke ali zaradi drugega nezakonitega dejanja, povezanega z varstvom okolja. V tem primeru lahko pristojni organi države odpreme in ciljne države zavrnejo vse pošiljke, ki vključujejo zadevno osebo, v skladu z nacionalno zakonodajo; ali

(d)

da prijavitelj ali objekt večkrat nista ravnala v skladu s členoma 15 in 16 v zvezi s preteklimi pošiljkami; ali

(e)

da želi država članica na podlagi člena 4(1) Baselske konvencije izvrševati svojo pravico do prepovedi uvoza nevarnih odpadkov ali odpadkov, navedenih v Prilogi II k tej konvenciji; ali

(f)

da je predvidena pošiljka ali odstranjevanje v nasprotju z obveznostmi, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, ki jih je sklenila država članica ali zadevne države članice ali Skupnost; ali

(g)

da predvidena pošiljka ali odstranjevanje ni v skladu z Direktivo 2006/12/ES, zlasti s členoma 5 in 7 omenjene direktive, ob upoštevanju geografskih okoliščin ali potrebe po specializiranih napravah za določene vrste odpadkov:

(i)

za izvajanje načela samozadostnosti na ravni Skupnosti in nacionalni ravni;

(ii)

v primerih, ko mora specializirani objekt odstraniti odpadke iz bližnjega vira in je pristojni organ dal tem odpadkom prednost; ali

(iii)

za zagotovitev, da so pošiljke v skladu z načrti ravnanja z odpadki; ali

(h)

da se bodo odpadki obdelali v objektu, ki ga zajema Direktiva 96/61/ES, vendar se v njem ne uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije, kot je opredeljeno v členu 9(4) omenjene direktive, v skladu z dovoljenjem objekta; ali

(i)

da so odpadki mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev (klasifikacijska številka odpadka 20 03 01); ali

(j)

da se zadevni odpadki ne bodo obdelali v skladu s pravno zavezujočimi standardi varstva okolja v zvezi s postopki odstranjevanja, določenimi v zakonodaji Skupnosti (tudi v primerih, ko so odobrene začasne izjeme).

2.   Pristojni organ(-i) tranzitne države lahko v roku 30-ih dni iz odstavka 1 utemeljeno ugovarja(-jo) zgolj na podlagi odstavka 1(b), (c), (d) in (f).

3.   Če se v državi članici odpreme skupno na leto proizvedejo nevarni odpadki v tako majhni količini, da bi bila zagotovitev novih specializiranih objektov za odstranjevanje v tej državi članici nerentabilna, se ne uporablja odstavek 1(a).

Pristojni organ ciljne države sodeluje s pristojnim organom države odpreme, ki upošteva, da se za dvostransko rešitev tega problema uporablja ta odstavek in ne odstavek 1(a).

Če ni zadovoljive rešitve, lahko katera koli država članica zadevo predloži Komisiji. Komisija nato odloča o zadevi v skladu s postopkom iz člena 18(3) Direktive 2006/12/ES.

4.   Če v roku 30-ih dni iz odstavka 1 pristojni organi menijo, da so težave, ki so bile vzrok za njihove ugovore, rešene, nemudoma pisno obvestijo prijavitelja, izvode pa pošljejo prejemniku in drugim zadevnim pristojnim organom.

5.   Če se težave, ki so bile vzrok ugovorov, niso rešile v roku 30-ih dni iz odstavka 1, prijava preneha veljati. Če prijavitelj še vedno namerava izvesti pošiljko, se predloži nova prijava, razen če se vsi zadevni pristojni organi in prijavitelj sporazumejo drugače.

6.   Države članice o ukrepih, ki jih sprejmejo v skladu z odstavkom 1(a), s katerimi popolnoma ali delno prepovedo ali sistematično ugovarjajo pošiljkam odpadkov, namenjenim odstranjevanju, ali v skladu z odstavkom 1(e), nemudoma uradno obvestijo Komisijo, ki obvesti druge države članice.

Člen 12

Ugovori pošiljkam odpadkov, namenjenim predelavi

1.   Kadar se predloži prijava za predvideno pošiljko odpadkov, namenjeno predelavi, lahko pristojni organi ciljne države in države odpreme v 30 dneh po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8, utemeljeno ugovarjajo v skladu s Pogodbo in na podlagi enega ali več naslednjih razlogov:

(a)

da predvidena pošiljka ali predelava ne bi bila v skladu z Direktivo 2006/12/ES, zlasti členi 3, 4, 7 in 10; ali

(b)

da predvidena pošiljka ali predelava ne bi bila v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se nanaša na varstvo okolja, javni red, javno varnost ali zdravstveno varstvo glede na ukrepe, ki se izvajajo v državi, ki ugovarja; ali

(c)

da predvidena pošiljka ali predelava ne bi bila v skladu z nacionalno zakonodajo države odpreme, ki se nanaša na predelavo odpadkov, vključno s primeri, kadar bi predvidena pošiljka odpadkov bila namenjena predelavi v objektu, ki ima nižje standarde obdelave za določene odpadke od tistih, ki se uporabljajo v državi odpreme in sicer zaradi upoštevanja potrebe po zagotovitvi pravilnega delovanja notranjega trga.

To se ne uporablja, če:

(i)

obstaja ustrezna zakonodaja Skupnosti, zlasti tista v zvezi z odpadki, in če so bile v nacionalno zakonodajo, v katero je bila prenesena taka zakonodaja Skupnosti, uvedene zahteve, ki so vsaj tako stroge kot tiste, določene v zakonodaji Skupnosti;

(ii)

postopek predelave v ciljni državi poteka pod pogoji, ki so večinoma enakovredni tistim, predpisanim v nacionalni zakonodaji države odpreme;

(iii)

nacionalna zakonodaja države odpreme, razen tiste iz (i), ni bila notificirana v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zagotavljanje informacij na področju tehničnih standardov in predpisov ter pravil o storitvah informacijske družbe (19), kadar se to zahteva z zadevno direktivo; ali

(d)

da je bil prijavitelj ali prejemnik predhodno spoznan za krivega zaradi nezakonite pošiljke ali zaradi drugih nezakonitih dejanj, povezanih z varstvom okolja. V tem primeru lahko pristojni organi države odpreme in ciljne države zavrnejo vse pošiljke, ki vključujejo zadevno osebo, v skladu z nacionalno zakonodajo; ali

(e)

da prijavitelj ali objekt večkrat nista ravnala v skladu s členoma 15 in 16 v zvezi s preteklimi pošiljkami; ali

(f)

da sta predvidena pošiljka ali predelava v nasprotju z obveznostmi, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, ki jih je sklenila država članica ali zadevne države članice ali Skupnost; ali

(g)

da razmerje med odpadki, ki jih je mogoče predelati, in tistimi, ki jih ni mogoče predelati, ocenjena vrednost materialov, ki bodo dokončno predelani, ali strošek predelave in strošek odstranjevanja frakcije, ki je ni mogoče predelati, z gospodarskega in/ali okoljskega vidika ne upravičujejo predelave; ali

(h)

da je pošiljka odpadkov namenjena odstranjevanju in ne predelavi; ali

(i)

da se bodo odpadki obdelali v objektu, ki ga zajema Direktiva 96/61/ES, vendar se v njem ne uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije, kot je opredeljeno v členu 9(4) navedene direktive, v skladu z dovoljenjem objekta; ali

(j)

da se zadevni odpadki ne bodo obdelali v skladu s pravno zavezujočimi standardi varstva okolja v zvezi s postopki predelave ali s pravno zavezujočimi obveznostmi predelave ali recikliranja, določenimi v zakonodaji Skupnosti (tudi v primerih, ko so odobrene začasne izjeme);

(k)

da se zadevni odpadki ne bodo obdelali v skladu z načrti ravnanja z odpadki, pripravljenimi na podlagi člena 7 Direktive 2006/12/ES z namenom zagotovitve izvajanja pravno zavezujočih obveznosti predelave ali recikliranja, določenih v zakonodaji Skupnosti.

2.   Pristojni organi tranzitnih držav lahko v roku 30-ih dni iz odstavka 1 utemeljeno ugovarjajo predvideni pošiljki na podlagi odstavka 1(b), (d), (e) in (f).

3.   Če v roku 30-ih dni iz odstavka 1 pristojni organi menijo, da so težave, ki so bile vzrok njihovih ugovorov, rešene, pristojni organi nemudoma pisno obvestijo prijavitelja, izvode pa pošljejo prejemniku in drugim zadevnim pristojnim organom.

4.   Če se težave, ki so bile vzrok ugovorov, niso rešile v roku 30-ih dni iz odstavka 1, prijava preneha veljati. Če prijavitelj še vedno namerava izvesti pošiljko, se predloži nova prijava, razen če se zadevni pristojni organi in prijavitelj sporazumejo drugače.

5.   Države članice v skladu s členom 51 poročajo Komisiji o ugovorih, ki so jih vložili pristojni organi v skladu z odstavkom 1(c).

6.   Država članica odpreme obvesti Komisijo in druge države članice o nacionalni zakonodaji, na kateri lahko temeljijo ugovori pristojnih organov v skladu z odstavkom 1(c), in navede, za katere odpadke in postopke predelave odpadkov se ti ugovori lahko uporabljajo, še preden se na podlagi take zakonodaje utemeljeno ugovarja.

Člen 13

Splošna prijava

1.   Prijavitelj lahko predloži splošno prijavo za več pošiljk, če so v vsaki pošiljki:

(a)

odpadki, ki imajo v osnovi podobne fizikalne in kemične lastnosti; in

(b)

odpadki, ki se pošiljajo istemu prejemniku in objektu; ter

(c)

odpadki, katerih pot iz prijavnega dokumenta, je ista.

2.   Če se zaradi nepredvidenih okoliščin pošiljka ne more izvesti po isti poti, prijavitelj o tem obvesti zadevne pristojne organe takoj, ko je to mogoče, in po možnosti preden se pošiljanje začne, če je takrat že znano, da je treba pot spremeniti.

Kadar je sprememba poti znana, preden se pošiljanje začne, in to zadeva druge pristojne organe kot tiste, ki so bili navedeni v splošni prijavi, se splošna prijava ne sme uporabiti in je treba predložiti novo prijavo.

3.   Zadevni pristojni organi se lahko dogovorijo o uporabi splošne prijave, pod pogojem, da se naknadno zagotovijo dodatne informacije in dokumentacija, v skladu z drugim pododstavkom člena 4, točki 2 in 3.

Člen 14

Objekti za predelavo s predhodnim soglasjem

1.   Pristojni organi ciljne države, ki so pristojni za določene objekte za predelavo, se lahko odločijo za izdajo predhodnih soglasij takim objektom.

Take odločitve so omejene na določeno obdobje in se lahko prekličejo kadar koli.

2.   V primeru splošne prijave, predložene v skladu s členom 13, lahko pristojni organ ciljne države v dogovoru z drugimi zadevnimi pristojnimi organi podaljša obdobje veljavnosti soglasja iz člena 9(4) in (5) do treh let.

3.   Pristojni organi, ki se odločijo za izdajo predhodnega soglasja objektu, v skladu z odstavkoma 1 in 2 obvestijo Komisijo in, če je to ustrezno, Sekretariat OECD o:

(a)

nazivu, registracijski številki in naslovu objekta za predelavo;

(b)

opisu uporabljenih tehnologij, vključno z R-kodo(-ami);

(c)

odpadkih, kakor so navedeni v prilogah IV in IVA, ali odpadkih, na katere se nanaša odločitev;

(d)

skupni količini za katero je izdano predhodno soglasje;

(e)

obdobju veljavnosti;

(f)

vseh spremembah predhodnega soglasja;

(g)

vseh spremembah informacij iz prijave; in

(h)

kakršnem koli preklicu predhodnega soglasja.

Za te namene se uporablja obrazec iz Priloge VI.

4.   Ne glede na člene 9, 10, in 12 velja za soglasje, izdano v skladu s členom 9, pogoje, uvedene v skladu s členom 10, ali ugovore, vložene v skladu s členom 12 s strani zadevnih pristojnih organov, rok sedmih delovnih dni po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8.

5.   Ne glede na odstavek 4 se lahko pristojni organ države odpreme odloči, da je za prejem dodatnih informacij ali dokumentacije od prijavitelja potrebno več časa.

V tem primeru pristojni organ v sedmih delovnih dneh pisno obvesti prijavitelja in pošlje izvode drugim zadevnim pristojnim organom.

Skupni potrebni čas po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8, ne presega 30 dni.

Člen 15

Dodatne določbe o vmesnih postopkih predelave in odstranjevanja

Za pošiljke odpadkov, namenjene postopkom vmesne predelave ali odstranjevanja, veljajo naslednje dodatne določbe:

(a)

Kadar je pošiljka odpadkov namenjena postopku vmesne predelave ali odstranjevanja, se v prijavnem dokumentu hkrati z začetnim postopkom vmesne predelave ali odstranjevanja navedejo vsi objekti, v katerih so predvideni naknadni vmesni in tudi nevmesni postopki predelave in odstranjevanja.

(b)

Pristojna organa države odpreme in ciljne države lahko izdata soglasje s pošiljko odpadkov, ki je namenjena postopku vmesne predelave ali odstranjevanja samo, če zoper pošiljko(-e) odpadkov v objekte, ki opravljajo vse naknadne postopke vmesne ali nevmesne predelave ali odstranjevanja, ni razlogov za ugovor v skladu s členoma 11 ali 12.

(c)

V treh dneh po prejemu odpadkov zadevni objekt, ki izvaja postopek vmesne predelave ali odstranjevanja, zagotovi pisno potrdilo o prejemu odpadkov.

To potrdilo se navede v ali priloži transportnem dokumentu. Navedeni objekt pošlje prijavitelju in zadevnim pristojnim organom podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo.

(d)

Takoj, ko je mogoče, in najpozneje v 30 dneh po zaključku postopka vmesne predelave ali odstranjevanja ter najpozneje eno koledarsko leto ali v krajšem roku skladno s členom 9(7) po prejemu odpadkov objekt, ki je opravil ta postopek, na lastno odgovornost potrdi, da je bila vmesna predelava ali odstranjevanje dokončano.

To potrdilo se navede v ali priloži transportnemu dokumentu.

Navedeni objekt pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim organom.

(e)

Kadar objekt za predelavo ali odstranjevanje, ki izvaja postopke vmesne predelave ali odstranjevanja, dostavi te odpadke za vse naknadne postopke vmesne ali nevmesne predelave ali odstranjevanja objektu v ciljni državi, pridobi čim prej, vendar najpozneje eno koledarsko leto ali v krajšem roku v skladu s členom 9(7), po dostavi odpadkov, potrdilo tega objekta, da je postopek naknadne nevmesne predelave ali odstranjevanja dokončan.

Navedeni objekt, ki izvaja postopek vmesne predelave ali odstranjevanja, nemudoma pošlje prijavitelju in zadevnim pristojnim organom to(-a) potrdilo(-a), iz katerega(-ih) je razvidno, na katero(-e) pošiljko(-e) se nanaša(-jo).

(f)

Kadar se opravi dostava, kot je opisano v pododstavku (e), do objekta, ki je:

(i)

v začetni državi odpreme ali v drugi državi članici, se zahteva nova prijava v skladu z določbami iz tega naslova; ali

(ii)

v tretji državi, se zahteva nova prijava v skladu z določbami te uredbe, pri čemer se uporabljajo določbe o zadevnih pristojnih organih tudi za začetni pristojni organ začetne države odpreme.

Člen 16

Zahteve, ki sledijo po izdaji soglasja s pošiljko

Po izdaji soglasja zadevnih pristojnih organov s prijavljeno pošiljko izpolnijo vsa zadevna podjetja transportni dokument ali v primeru splošne prijave transportne dokumente na ustreznih mestih, jih ali ga podpišejo in obdržijo izvod ali izvode. Izpolnijo naslednje zahteve:

(a)

Izpolnitev transportnega dokumenta, ki jo opravi prijavitelj: ko prijavitelj prejme soglasje pristojnih organov države odpreme, ciljne države in tranzitne države ali lahko sklepa o tihem soglasju pristojnega organa tranzitne države, prijavitelj v transportnem dokumentu navede dejanski datum pošiljke in ga tudi sicer čim bolj izpolni.

(b)

Predhodne informacije o dejanskem začetku pošiljanja: prijavitelj pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta izpolnjenega takrat, kot je to opisano v točki (a), zadevnim pristojnim organom in prejemniku najmanj tri delovne dni pred začetkom pošiljanja.

(c)

Dokumenti, ki spremljajo vsak prevoz: prijavitelj obdrži izvod transportnega dokumenta. Transportni dokument in izvode prijavnega dokumenta, ki vsebujejo pisna soglasja in pogoje zadevnih pristojnih organov, spremljajo vsak prevoz. Objekt, ki sprejme odpadke, obdrži transportni dokument.

(d)

Pisno potrdilo o prejemu odpadkov, ki ga izda objekt: v treh dneh po prejemu odpadkov objekt izda pisno potrdilo, da so bili odpadki prejeti.

To potrdilo je navedeno v transportnemu dokumentu ali se temu priloži.

Objekt pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim organom.

(e)

Potrdilo o nevmesnem odstranjevanju ali predelavi, ki ga izda objekt: takoj, ko je mogoče, in najpozneje v 30 dneh po koncu nevmesnega postopka predelave ali odstranjevanja ter najpozneje eno koledarsko leto ali v krajšem roku v skladu s členom 9(7) po prejemu odpadkov objekt, ki izvaja postopek, na lastno odgovornost potrdi, da je bila nevmesna predelava ali odstranjevanje dokončano.

To potrdilo je navedeno v ali se priloži transportnemu dokumentu.

Objekt pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim organom.

Člen 17

Spremembe pošiljke po izdanem soglasju

1.   Če pride do bistvene spremembe podatkov in/ali pogojev pošiljke s soglasjem, vključno s spremembami predvidene količine, poti, načrta poti, datuma pošiljke ali prevoznika, prijavitelj o tem nemudoma obvesti zadevne pristojne organe in prejemnika, če je to mogoče, še pred začetkom pošiljanja.

2.   V takih primerih se predloži nova prijava, razen če pristojni organi menijo, da predlagane spremembe ne zahtevajo nove prijave.

3.   Kadar take spremembe vključujejo druge pristojne organe od tistih iz prvotne prijave, se predloži nova prijava.

POGLAVJE 2

Zahteve po splošnih informacijah

Člen 18

Odpadki, ki jih spremljajo določene informacije

1.   Za odpadke iz člena 3(2) in (4), ki so namenjeni pošiljanju, veljajo naslednje postopkovne zahteve:

(a)

Za lažje sledenje pošiljk takih odpadkov oseba v pristojnosti države odpreme, ki organizira pošiljanje, zagotovi, da odpadke spremlja dokument iz Priloge VII.

(b)

Dokument iz Priloge VII podpiše pred začetkom pošiljanja oseba, ki ga organizira, ob prejemu zadevnih odpadkov pa ga podpišeta objekt za predelavo ali laboratorij in prejemnik.

2.   Pogodba iz Priloge VII med osebo, ki organizira pošiljanje odpadkov in prejemnikom, ki odpadke predela, učinkuje ob začetku pošiljanja in vključuje obveznost, da kadar pošiljanje odpadkov ali njihova predelava ne more biti dokončana, kot je bilo predvideno, ali kadar je bila izvedena nezakonita pošiljka, za osebo, ki organizira pošiljanje odpadkov, ali, če ta oseba ni sposobna dokončati pošiljanja odpadkov ali njihove predelave (npr. če je plačilno nesposobna), za prejemnika, da:

(a)

prevzame odpadke nazaj ali zagotovi njihovo predelavo na alternativni način; in

(b)

v tem času zagotovi, če je potrebno, njihovo skladiščenje.

Oseba, ki organizira pošiljanje, ali prejemnik na zahtevo zadevnega pristojnega organa zagotovi izvod pogodbe.

3.   Za namene inšpekcijskega nadzora, izvrševanja, načrtovanja in statistike lahko države članice v skladu z nacionalno zakonodajo zahtevajo informacije iz odstavka 1 o pošiljkah iz tega člena.

4.   Informacije iz odstavka 1 se obravnavajo kot zaupne, kadar se to zahteva z zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo.

POGLAVJE 3

Splošne zahteve

Člen 19

Prepoved mešanja odpadkov med pošiljanjem

Od začetka pošiljanja do prejema v objektu za predelavo ali odstranjevanje se odpadki, kot so določeni v prijavnem dokumentu ali v členu 18, ne mešajo z drugimi odpadki.

Člen 20

Hramba dokumentacije in informacij

1.   Vse dokumente, ki so bili poslani pristojnim organom ali so jih poslali pristojni organi v zvezi s prijavljeno pošiljko, hranijo v Skupnosti najmanj tri leta od datuma začetka pošiljanja pristojni organi, prijavitelj, prejemnik in objekt, ki sprejme odpadke.

2.   Informacije, dane na podlagi člena 18(1), hranijo v Skupnosti najmanj tri leta od datuma začetka pošiljanja oseba, ki organizira pošiljanje, prejemnik in objekt, ki sprejme odpadke.

Člen 21

Dostop javnosti do objav

Pristojni organi države odpreme ali ciljne države lahko z ustreznimi sredstvi, kakor je internet, javno objavijo vse informacije o prijavah pošiljk, za katere so izdali soglasje, kadar takšne informacije niso zaupne v skladu z zakonodajo Skupnosti ali nacionalno zakonodajo.

POGLAVJE 4

Obveznost prevzema odpadkov nazaj

Člen 22

Prevzem odpadkov nazaj, ko pošiljanje ne more biti dokončano, kot je bilo predvideno

1.   Kadar kateri koli od zadevnih pristojnih organov izve, da se pošiljanje odpadkov, vključno z njihovo predelavo ali odstranjevanjem, ne more dokončati, kot je bilo predvideno v skladu s pogoji iz prijavnega in transportnega dokumenta in/ali pogodbe iz drugega pododstavka člena 4, točka 4, in člena 5, o tem nemudoma obvesti pristojni organ države odpreme. Kadar objekt za predelavo ali odstranjevanje zavrne prejeto pošiljko, o tem nemudoma obvesti pristojni organ ciljne države.

2.   Pristojni organ države odpreme zagotovi da, razen v primerih iz odstavka 3, prijavitelj, kakor je bil določen v skladu z vrstnim redom iz točke 15 člena 2, če pa je to neizvedljivo, ta pristojni organ sam ali pravna ali fizična oseba v njegovem imenu, prevzame zadevne odpadke nazaj na območje njegove pristojnosti ali kamor koli drugam v državo odpreme.

To se opravi v 90 dneh ali v roku, o katerem se dogovorijo zadevni pristojni organi potem, ko je pristojni organ izvedel ali so mu pristojni organi ciljne države ali tranzitne države pisno sporočili, da se pošiljanje odpadkov s soglasjem ali predelava ali odstranjevanje odpadkov iz te pošiljke ne more dokončati, in so ga obvestili o razlogih za to. Tako sporočilo je lahko posledica informacij, ki jih pristojnim organom ciljne države ali tranzitne države med drugim predložijo drugi pristojni organi.

3.   Obveznost iz odstavka 2, da se odpadki prevzamejo nazaj, se ne uporablja, če pristojni organi države odpreme, tranzitne države in ciljne države, ki so vključeni v odstranjevanje ali predelavo odpadkov, menijo, da lahko prijavitelj ali, če je to neizvedljivo, pristojni organ države odpreme ali pravna ali fizična oseba v njegovem imenu odstrani ali predela odpadke na drug način.

Obveznost iz odstavka 2, da se odpadki prevzamejo nazaj, se ne uporablja, če so bili poslani odpadki med postopkom v zadevnem objektu nepovratno zmešani z drugimi odpadki, preden je zadevni pristojni organ izvedel, da se prijavljena pošiljka ne more dokončati, kot je navedeno v odstavku 1. Taka mešanica se odstrani ali predela na alternativen način v skladu s prvim pododstavkom.

4.   V primerih iz odstavka 2, ko se odpadki prevzamejo nazaj, se predloži nova prijava, razen če se zadevni pristojni organi strinjajo, da zadostuje primerno obrazložena zahteva začetnega pristojnega organa države odpreme.

Novo prijavo, če je potrebno, predloži izvirni prijavitelj, ali, če je to neizvedljivo, druge fizične ali pravne osebe, kakor so določene v skladu s točko 15 člena 2 ali, če je to neizvedljivo, začetni pristojni organ države odpreme ali pravna ali fizična oseba v njegovem imenu.

Noben pristojni organ ne nasprotuje ali ugovarja vrnitvi odpadkov iz pošiljke, ki ne more biti dokončana, ali povezanim postopkom predelave in odstranjevanja.

5.   V primerih alternativne rešitve zunaj začetne ciljne države, kot je navedeno v odstavku 3, predloži novo prijavo, kadar je potrebno, izvirni prijavitelj, ali, če je to neizvedljivo, druge fizične ali pravne osebe, kakor so določene v skladu s točko 15 člena 2 ali, če je to neizvedljivo, začetni pristojni organ države odpreme ali pravna ali fizična oseba v njegovem imenu.

Kadar prijavitelj predloži tako novo prijavo, jo predloži tudi pristojnem organu začetne države odpreme.

6.   V primerih alternativne ureditve v začetni ciljni državi iz odstavka 3 se ne zahteva nova prijava in zadostuje primerno obrazložena zahteva. Tako primerno obrazloženo zahtevo, s katero se prosi za dovoljenje za alternativno ureditev, izvirni prijavitelj pošlje pristojnemu organu ciljne države in države odpreme ali, če je to neizvedljivo, to zahtevo začetni pristojni organ države odpreme pošlje pristojnemu organu ciljne države.

7.   Če ni treba predložiti nove prijave v skladu z odstavkoma 4 ali 6, izvirni prijavitelj v skladu s členom 15 ali 16 ali, če je to neizvedljivo, druge fizične ali pravne osebe, kakor so določene v skladu s točko 15 člena 2, ali če je to neizvedljivo, začetni pristojni organ države odpreme ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu izpolni nov transportni dokument.

Če začetni pristojni organ države odpreme predloži novo prijavo v skladu z odstavkoma 4 ali 5, ni potrebna nova finančna garancija ali enakovredno zavarovanje.

8.   Obveznost prijavitelja in subsidiarna obveznost države odpreme, da prevzameta odpadke nazaj ali poskrbita za alternativno predelavo ali odstranjevanje, preneha, ko objekt izda potrdilo o nevmesnem odstranjevanju ali predelavi iz člena 16(e) ali, kadar je primerno, člena 15(e). V primerih vmesne predelave ali odstranjevanja iz člena 6(6) subsidiarna obveznost države odpreme preneha, ko objekt izda potrdilo iz člena 15(d).

Če objekt izda potrdilo o odstranjevanju ali predelavi tako, da je zaradi tega pošiljka nezakonita in se zato sprosti finančna garancija, se uporabljata člena 24(3) in 25(2).

9.   Kadar se v državi članici odkrijejo odpadki, katerih pošiljanje, vključno s predelavo ali odstranjevanjem ne more biti dokončano, je pristojni organ s pristojnostjo za območje, na katerem so bili odpadki odkriti, odgovoren za zagotovitev, da se uredi vse potrebno za varno skladiščenje odpadkov do njihove vrnitve ali nevmesnega odstranjevanja ali predelave na alternativen način.

Člen 23

Stroški prevzema odpadkov nazaj, ko pošiljanje ne more biti dokončano

1.   Stroški, ki nastanejo zaradi vrnitve odpadkov, ko pošiljanje ne more biti dokončano, vključno s stroški pošiljanja, odstranjevanja ali predelave na podlagi člena 22(2) ali (3), in stroški skladiščenja od dneva, ko je pristojni organ države odpreme izvedel, da se pošiljanje odpadkov ali njihova predelava ali odstranjevanje ne more dokončati, se na podlagi člena 22(9) zaračunajo:

(a)

prijavitelju, kakor je določen v skladu z vrstnim redom iz točke 15 člena 2; ali, če je to neizvedljivo,

(b)

drugim fizičnim ali pravnim osebam, kot je primerno; ali, če je to neizvedljivo,

(c)

pristojnemu organu države odpreme; ali, če je to neizvedljivo,

(d)

tako, kot so se dogovorili zadevni pristojni organi.

2.   Ta člen ne posega v nacionalne predpise ali predpise Skupnosti o odgovornosti.

Člen 24

Prevzem odpadkov nazaj, če je pošiljka nezakonita

1.   Kadar pristojni organ odkrije pošiljko, za katero meni, da je nezakonita, o tem nemudoma obvesti druge zadevne pristojne organe.

2.   Če je za nezakonito pošiljko odgovoren prijavitelj, pristojni organ države odpreme zagotovi, da zadevne odpadke:

(a)

prevzame nazaj dejanski prijavitelj; ali, če prijava ni bila predložena,

(b)

prevzame nazaj zakoniti prijavitelj; ali, če je to neizvedljivo,

(c)

prevzame nazaj pristojni organ države odpreme sam ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu; ali, če je to neizvedljivo,

(d)

odstrani ali predela na alternativni način v ciljni državi ali državi odpreme pristojni organ države odpreme sam ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu ali, če je to neizvedljivo,

(e)

odstrani ali predela na alternativni način v drugi državi pristojni organ države odpreme sam ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu, če se s tem strinjajo vsi zadevni pristojni organi.

Prevzem nazaj, odstranjevanje ali predelava se opravi v 30 dneh ali v roku, o katerem se dogovorijo zadevni pristojni organi, potem ko je pristojni organ države odpreme izvedel ali so ga pristojni organi ciljne države ali tranzitne države pisno obvestili o nezakoniti pošiljki in razlogu(-ih) zanjo. Tako obvestilo je lahko posledica informacij, ki so jih pristojnim organom ciljne države ali tranzitne države med drugim predložili drugi pristojni organi.

V primerih, ko se odpadki prevzamejo nazaj kakor je navedeno v (a), (b) in (c), se predloži nova prijava, razen če se zadevni pristojni organi strinjajo, da zadostuje primerno obrazložena zahteva začetnega pristojnega organa države odpreme.

Novo prijavo predloži oseba ali organ iz (a), (b) ali (c), v skladu s tem vrstnim redom.

Noben pristojni organ ne nasprotuje ali ugovarja vrnitvi odpadkov iz nezakonite pošiljke. V primerih alternativne rešitve iz (d) in (e), ki jo zagotovi pristojni organ države odpreme, začetni pristojni organ države odpreme ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu predloži novo prijavo, razen če se zadevni pristojni organi strinjajo, da zadostuje primerno obrazložena zahteva zadevnega organa.

3.   Če je za nezakonito pošiljko odgovoren prejemnik, pristojni organ ciljne države zagotovi, da zadevne odpadke odstrani ali predela na okolju varen način:

(a)

prejemnik; ali, če je to neizvedljivo,

(b)

pristojni organ sam ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu.

To odstranjevanje ali predelava se opravi v 30 dneh ali v roku o katerem se dogovorijo zadevni pristojni organi, potem ko je pristojni organ ciljne države izvedel ali so ga pristojni organi države odpreme ali tranzitne države pisno obvestili o nezakoniti pošiljki in razlogu(-ih) zanjo. Tako obvestilo je lahko posledica informacij, ki so jih pristojnim organom države odpreme ali tranzitne države med drugim predložili drugi pristojni organi.

V ta namen zadevni pristojni organi po potrebi sodelujejo pri odstranjevanju ali predelavi odpadkov.

4.   Če ni treba predložiti nove prijave, oseba, ki je odgovorna za prevzem odpadkov nazaj ali, če je to neizvedljivo, začetni pristojni organ države odpreme, izpolni nov transportni dokument v skladu s členom 15 ali 16.

Če začetni pristojni organ države odpreme predloži novo prijavo, se ne zahteva nova finančna garancija ali enakovredno zavarovanje.

5.   Še zlasti v primerih, kadar se odgovornosti za nezakonito pošiljko ne more pripisati bodisi prijavitelju bodisi prejemniku, zadevni pristojni organi sodelujejo za zagotovitev, da se zadevni odpadki odstranijo ali predelajo.

6.   V primerih vmesne predelave ali odstranjevanja iz člena 6(6), kadar se odkrije nezakonita pošiljka po tem, ko je bil postopek vmesne predelave ali odstranjevanja dokončan, subsidiarna obveznost države odpreme, da prevzame odpadke nazaj ali poskrbi za alternativno predelavo, preneha, ko objekt izda potrdilo iz člena 15(d).

Če objekt izda potrdilo o odstranjevanju ali predelavi tako, da je zaradi tega pošiljka nezakonita in se zato sprosti finančna garancija, se uporabljata odstavek 3 in člen 25(2).

7.   Kadar se v državi članici odkrijejo odpadki iz nezakonite pošiljke, je pristojni organ s pristojnostjo za območje, na katerem so bili odkriti odpadki, odgovoren za zagotovitev, da se uredi vse potrebno za varno skladiščenje odpadkov do njihove vrnitve, nevmesnega odstranjevanja ali predelave na alternativni način.

8.   Določbe členov 34 in 36 se ne uporabljajo v primerih, ko se nezakonite pošiljke vrnejo v državo odpreme in je zadevna država odpreme država, za katero veljajo prepovedi iz omenjenih členov.

9.   V primeru nezakonite pošiljke, kot je opredeljeno v točki 35(g) člena 2, veljajo za osebo, ki organizira pošiljanje, enake obveznosti iz tega člena, kot za prijavitelja.

10.   Ta člen ne posega v predpise Skupnosti in nacionalne predpise o odgovornosti.

Člen 25

Stroški prevzema odpadkov nazaj, če je pošiljka nezakonita

1.   Stroški, ki nastanejo zaradi prevzema odpadkov iz nezakonite pošiljke nazaj, vključno s stroški prevoza, odstranjevanja ali predelave na podlagi člena 24(2) in stroški skladiščenja na podlagi člena 24(7) od dneva, ko je pristojni organ države odpreme izvedel, da je pošiljka nezakonita, se zaračunajo:

(a)

dejanskemu prijavitelju, kakor je določen v skladu z razvrstitvijo iz točke 15 člena 2; ali, če ni bila predložena prijava,

(b)

zakonitemu prijavitelju ali drugim fizičnim ali pravnim osebam, kakor je primerno; ali, če je to neizvedljivo,

(c)

pristojnemu organu države odpreme.

2.   Stroški, ki nastanejo zaradi odstranjevanja ali predelave na podlagi člena 24(3), vključno s stroški morebitnega prevoza in skladiščenja na podlagi člena 24(7), se zaračunajo:

(a)

prejemniku; ali, če je to neizvedljivo,

(b)

pristojnemu organu ciljne države.

3.   Stroški, ki nastanejo zaradi odstranjevanja ali predelave na podlagi člena 24(5), vključno s stroški morebitnega prevoza in skladiščenja na podlagi člena 24(7), se zaračunajo:

(a)

prijavitelju, kakor je določen v skladu z vrstnim redom iz točke 15 člena 2, in/ali prejemniku, odvisno od odločitve udeleženih pristojnih organov; ali, če je to neizvedljivo,

(b)

drugim fizičnim ali pravnim osebam, kakor je primerno; ali, če je to neizvedljivo,

(c)

pristojnim organom države odpreme in ciljne države.

4.   V primeru nezakonite pošiljke, kot je opredeljena v točki 35(g) člena 2, veljajo za osebo, ki organizira pošiljanje, enake obveznosti, ki so določene v tem členu, kot za prijavitelja.

5.   Ta člen ne posega v predpise Skupnosti in nacionalne predpise o odgovornosti.

POGLAVJE 5

Splošne upravne določbe

Člen 26

Oblika sporočanja

1.   Informacije in dokumenti, navedeni spodaj, se lahko predložijo po pošti:

(a)

prijava predvidene pošiljke v skladu s členoma 4 in 13;

(b)

zahtevek za informacije in dokumentacijo v skladu s členi 4, 7 in 8;

(c)

predložitev informacij in dokumentacije v skladu s členi 4, 7 in 8;

(d)

pisno soglasje s prijavljeno pošiljko v skladu s členom 9;

(e)

pogoji za pošiljko v skladu s členom 10;

(f)

ugovori k pošiljki v skladu s členoma 11 in 12;

(g)

informacije o odločitvah za izdajo predhodnih soglasij določenim objektom za predelavo v skladu s členom 14(3);

(h)

pisno potrdilo o prejemu odpadkov v skladu s členoma 15 in 16;

(i)

potrdilo o predelavi ali odstranjevanju odpadkov v skladu s členoma 15 in 16;

(j)

predhodne informacije o dejanskem začetku pošiljanja v skladu s členom 16;

(k)

informacije o spremembah pošiljk po izdanem soglasju v skladu s členom 17;

(l)

pisna soglasja in transportni dokumenti, ki se pošljejo v skladu z naslovi IV, V in VI.

2.   Glede na dogovor med zadevnimi pristojnimi organi in prijaviteljem se dokumenti iz odstavka 1 lahko predložijo na drug način, z uporabo enega od naslednjih načinov sporočanja:

(a)

po faksu; ali

(b)

po faksu in nato še po pošti; ali

(c)

z elektronsko pošto z digitalnim podpisom. V tem primeru se vse potrebne žige ali podpise nadomesti z digitalnim podpisom;

(d)

z elektronsko pošto brez digitalnega podpisa in nato še po pošti.

3.   Dokumenti, ki spremljajo vsak prevoz v skladu s členoma 16(c) in 18, so lahko v elektronski obliki z digitalnimi podpisi, če se jih lahko prebere kadar koli med prevozom in je to sprejemljivo za zadevne pristojne organe.

4.   Glede na dogovor med zadevnimi pristojnimi organi in prijaviteljem se lahko informacije in dokumenti iz odstavka 1 predložijo in izmenjajo prek elektronske izmenjave podatkov z elektronskim podpisom ali elektronsko overitvijo v skladu z Direktivo 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronske podpise (20) ali primerljivim sistemom elektronske overitve, ki zagotavlja enako raven varnosti. V takih primerih se lahko vzpostavi organizacijska ureditev v zvezi s pretokom elektronske izmenjave podatkov.

Člen 27

Jezik

1.   Vse prijave, informacije, dokumentacija ali druga obvestila, predložena v skladu z določbami tega naslova, se dostavijo v jeziku, ki je sprejemljiv za zadevne pristojne organe.

2.   Prijavitelj na zahtevo zadevnih pristojnih organov poskrbi za overjen prevod v njim sprejemljivem jeziku.

Člen 28

Nezmožnost dogovora o uvrstitvi

1.   Če se pristojni organ države odpreme in ciljne države ne moreta dogovoriti o uvrstitvi, ki je povezana z razlikovanjem ali je nekaj odpadek ali ni odpadek, se zadeva obravnava, kakor da bi šlo za odpadke. To ne posega v pravico ciljne države, da po prispetju poslanih snovi z njimi ravna v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, kadar je ta v skladu s pravom Skupnosti ali mednarodnim pravom.

2.   Če se pristojni organi države odpreme in ciljne države ne morejo dogovoriti o uvrstitvi prijavljenih odpadkov v Prilogo III, IIIA, IIIB ali IV, se šteje, da so odpadki uvrščeni v Prilogo IV.

3.   Če se pristojni organi države odpreme in ciljne države ne morejo dogovoriti ali se prijavljeni postopek obdelave uvrsti kot odstranjevanje ali predelava, se uporabljajo določbe o odstranjevanju.

4.   Odstavki 1 do 3 se uporabljajo samo za namene te uredbe in ne posegajo v pravice zainteresiranih strank, da pred sodiščem rešijo vse spore, povezane s temi vprašanji.

Člen 29

Upravni stroški

Prijavitelju se lahko zaračunajo ustrezni in sorazmerni upravni stroški za izvajanje postopkov prijave in nadzora ter običajni stroški ustreznih analiz in pregledov.

Člen 30

Obmejni sporazumi

1.   V izjemnih primerih in če posebne geografske ali demografske razmere to upravičujejo, lahko države članice sklenejo dvostranske sporazume, s katerimi se olajša postopek prijavljanja za pošiljke določenih odpadkov v zvezi s pošiljkami preko meja v najbližji ustrezni objekt, ki je na obmejnem območju med dvema zadevnima državama članicama.

2.   Taki dvostranski sporazumi se lahko tudi sklenejo, kadar se odpadki pošiljajo iz in obdelujejo v državi odpreme, vendar so v tranzitu čez drugo državo članico.

3.   Države članice lahko sklenejo takšne sporazume tudi z državami, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

4.   Komisija je uradno obveščena o takih sporazumih še preden začnejo veljati.

POGLAVJE 6

Pošiljke v Skupnosti s tranzitom prek tretjih držav

Člen 31

Pošiljke, ki so namenjene odstranjevanju

Kadar se odpadki pošiljajo znotraj Skupnosti s tranzitom prek ene ali več tretjih držav in so namenjeni odstranjevanju, pristojni organ države odpreme poleg določb tega naslova pri pristojnem organu v tretjih državah poizve, ali želi poslati svoje pisno soglasje s predvideno pošiljko:

(a)

če gre za pogodbenice Baselske konvencije, v 60 dneh, razen če se je v skladu z določbami te konvencije odrekla tej pravici; ali

(b)

če gre za države, ki niso pogodbenice Baselske konvencije, v roku o katerem so se dogovorili pristojni organi.

Člen 32

Pošiljke odpadkov, ki so namenjeni predelavi

1.   Kadar se odpadki pošiljajo znotraj Skupnosti s tranzitom prek ene ali več tretjih držav, za katere se ne uporablja Sklep OECD, in so odpadki namenjeni predelavi, se uporablja člen 31.

2.   Kadar se odpadki pošiljajo znotraj Skupnosti, vključno s pošiljanjem med kraji v isti državi članici, s tranzitom prek ene ali več tretjih držav, za katere se uporablja Sklep OECD, in so odpadki namenjeni predelavi, se lahko da tiho soglasje iz člena 9, in če ni bil vložen noben ugovor ali če niso bili določeni nobeni pogoji, se lahko pošiljanje začne 30 dni po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8.

NASLOV III

POŠILJKE IZKLJUČNO V DRŽAVAH ČLANICAH

Člen 33

Uporaba te uredbe za pošiljke izključno v državah članicah

1.   Države članice vzpostavijo ustrezen sistem za nadzorovanje in kontrolo pošiljk odpadkov, ki so izključno v njihovi pristojnosti. Ta sistem upošteva potrebo po skladnosti s sistemom Skupnosti, vzpostavljenim z naslovoma II in VII.

2.   Države članice obvestijo Komisijo o svojem sistemu za nadzorovanje in kontrolo pošiljk odpadkov. Komisija o tem obvesti druge države članice.

3.   Države članice lahko v okviru svoje pristojnosti uporabijo sistem iz naslovov II in VII.

NASLOV IV

IZVOZ IZ SKUPNOSTI V TRETJE DRŽAVE

POGLAVJE 1

Izvoz odpadkov za odstranjevanje

Člen 34

Prepoved izvoza, razen v države članice EFTE

1.   Izvoz odpadkov za odstranjevanje iz Skupnosti je prepovedan.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za izvoz odpadkov, namenjenih za odstranjevanje v državah članicah EFTE, ki so tudi pogodbenice Baselske konvencije.

3.   Vendar je tudi izvoz odpadkov za odstranjevanje v državo članico EFTE, ki je pogodbenica Baselske konvencije, prepovedan:

(a)

kadar je država članica EFTE prepovedala uvoz takih odpadkov; ali

(b)

če ima pristojni organ države odpreme razlog za domnevo, da se v zadevni ciljni državi z odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način, kakor je navedeno v členu 49.

4.   Ta določba ne vpliva na obveznosti iz členov 22 in 24, da se odpadki prevzamejo nazaj.

Člen 35

Postopki pri izvozu v države članice EFTE

1.   Kadar se odpadki izvažajo iz Skupnosti in so namenjeni odstranjevanju v državah članicah EFTE, ki so pogodbenice Baselske konvencije, se smiselno uporabljajo določbe naslova II s prilagoditvami in dodatki iz odstavkov 2 in 3.

2.   Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

(a)

pristojni organ države tranzita zunaj Skupnosti ima, po datumu, ko je bila poslana potrditev prejema prijave, na voljo 60 dni, v katerih lahko zahteva dodatne informacije o prijavljeni pošiljki ali da, če se je zadevna država odločila, da ne bo zahtevala predhodnega pisnega soglasja, in je o tem obvestila druge pogodbenice v skladu s členom 6(4) Baselske konvencije, dá tiho ali pisno soglasje s pogoji ali brez njih; in

(b)

pristojni organ države odpreme v Skupnosti sprejme odločitev o soglasju s pošiljko, kot je navedeno v členu 9, šele potem, ko prejme pisno soglasje od pristojnega organa ciljne države in, če je primerno, tiho ali pisno soglasje pristojnega organa države tranzita zunaj Skupnosti, in ne prej kot v 61 dneh po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa države tranzita. Pristojni organ države odpreme lahko sprejme odločitev pred iztekom roka 61-ih dni, če ima pisno soglasje drugih zadevnih pristojnih organov.

3.   Uporabljajo se naslednje dodatne določbe:

(a)

pristojni organ države tranzita v Skupnosti potrdi prejem prijave prijavitelju;

(b)

pristojni organi države odpreme in, če je primerno, države tranzita v Skupnosti pošljejo ožigosan izvod svoje odločitve o soglasju s pošiljko carinskemu uradu izvoza in carinskemu uradu izstopa iz Skupnosti;

(c)

prevoznik dostavi izvod transportnega dokumenta carinskemu uradu izvoza in carinskemu uradu izstopa iz Skupnosti;

(d)

takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje ožigosan izvod transportnega dokumenta, iz katere je razvidno, da so odpadki zapustili Skupnost, pristojnemu organu države odpreme v Skupnosti;

(e)

če pristojni organ države odpreme v Skupnosti v 42 dneh od dne, ko so odpadki zapustili Skupnost, od objekta ne prejme informacij o prejemu odpadkov, o tem nemudoma obvesti pristojni organ ciljne države; in

(f)

pogodba iz drugega pododstavka člena 4, točka 4, in člena 5 določa:

(i)

če objekt izda nepravilno potrdilo o odstranjevanju, zaradi katerega se sprosti finančna garancija, prejemnik nosi stroške, povezane z dolžnostjo vrnitve odpadkov na območje pristojnosti pristojnega organa države odpreme in njihovega odstranjevanja na alternativen in okolju varen način;

(ii)

objekt pošlje v treh dneh od prejema odpadkov za odstranjevanje prijavitelju in zadevnim pristojnim organom podpisane izvode izpolnjenega transportnega dokumenta, razen potrdila o odstranjevanju iz podtočke (iii); in

(iii)

objekt takoj, ko je mogoče, in najpozneje v 30 dneh po koncu odstranjevanja ter najpozneje eno koledarsko leto od prejema odpadkov na svojo odgovornost potrdi, da je odstranjevanje bilo dokončano, in pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim organom.

4.   Pošiljanje se lahko začne samo, če:

(a)

je prijavitelj prejel pisna soglasja pristojnih organov države odpreme, ciljne države in, kadar je ustrezno, tranzitne države zunaj Skupnosti ter če so izpolnjeni postavljeni pogoji;

(b)

je sklenjena pogodba med prijaviteljem in prejemnikom ter učinkuje, kot se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 4, in členu 5;

(c)

je vzpostavljena finančna garancija ali enakovredno zavarovanje, ki učinkuje, kot se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 5, in členu 6; in

(d)

je zagotovljeno okolju varno ravnanje v skladu s členom 49.

5.   Kadar se odpadki izvažajo, morajo biti namenjeni odstranjevanju v objektu, ki deluje ali ima dovoljenje za delovanje v ciljni državi v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

6.   Če carinski urad izvoza ali carinski urad izstopa iz Skupnosti odkrije nezakonito pošiljko, o tem nemudoma obvesti pristojni organ države carinskega urada, ki:

(a)

nemudoma obvesti pristojni organ države odpreme v Skupnosti; in

(b)

zagotovi zadržanje odpadkov, dokler se pristojni organ države odpreme ne odloči drugače in to pisno sporoči pristojnemu organu države carinskega urada, ki je zadržal odpadke.

POGLAVJE 2

IZVOZ ODPADKOV ZA PREDELAVO

ODDELEK 1

Izvoz v države, za katere se ne uporablja Sklep OECD

Člen 36

Prepoved izvoza

1.   Prepoved izvoza iz Skupnosti naslednjih odpadkov, ki so namenjeni predelavi v državah, za katere se ne uporablja Sklep OECD, velja za:

(a)

odpadke, navedene kot nevarne v Prilogi V;

(b)

odpadke, navedene v Prilogi V, del 3;

(c)

nevarne odpadke, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi V;

(d)

mešanice nevarnih odpadkov in mešanice nevarnih odpadkov z nenevarnimi odpadki, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi V;

(e)

odpadke, ki jih je ciljna država prijavila kakor nevarne v skladu s členom 3 Baselske konvencije;

(f)

odpadke, katerih uvoz je ciljna država prepovedala; ali

(g)

odpadke, za katere ima pristojni organ države odpreme razlog za domnevo, da se v zadevni ciljni državi z odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način, kakor je navedeno v členu 49.

2.   Ta določba ne vpliva na obveznosti iz členov 22 in 24, da se odpadki prevzamejo nazaj.

3.   Države članice lahko v izjemnih primerih sprejmejo predpise, s katerimi določijo, da so na podlagi dokazil na osnovi dokumentov, ki jih prijavitelj predloži na ustrezen način, določeni nevarni odpadki, navedeni v Prilogi V, izvzeti iz prepovedi izvažanja, če ne kažejo nobene od lastnosti navedbe v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS, pri tem pa je potrebno, kar zadeva lastnosti H3 do H8, H10 in H11, kakor so opredeljene v navedeni prilogi, upoštevati mejne vrednosti, določene v Odločbi Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 2006/12/ES o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (21).

4.   Dejstvo, da odpadki niso navedeni kot nevarni v Prilogi V ali da so navedeni v Prilogi V, del 1, seznam B, ne izključuje možnosti, da se v izjemnih primerih taki odpadki opredelijo kakor nevarni in zato zanje velja prepoved izvažanja, in sicer če kažejo katero koli od lastnosti, navedenih v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS, pri čemer je potrebno, kar zadeva lastnosti H3 do H8, H10 in H11, kakor so opredeljene v omenjeni prilogi, upoštevati mejne vrednosti, ki so določene v Odločbi Komisije 2000/532/ES, kakor je predvideno v drugi alinei člena 1(4) Direktive 91/689/EGS in v uvodnem odstavku Priloge III k tej uredbi.

5.   V primerih iz odstavkov 3 in 4 zadevna država članica obvesti predvideno ciljno državo še pred sprejetjem odločitve. Države članice o takih primerih uradno obvestijo Komisijo pred koncem vsakega koledarskega leta. Komisija te informacije posreduje vsem državam članicam in sekretariatu Baselske konvencije. Na podlagi predloženih informacij lahko Komisija poda pripombe in, če je primerno, prilagodi Prilogo V v skladu s členom 58.

Člen 37

Postopki pri izvozu odpadkov, navedenih v Prilogi III ali IIIA

1.   Komisija v primeru odpadkov, ki so navedeni v Prilogi III ali IIIA in katerih izvoz ni prepovedan v skladu s členom 36, v 20 dneh po začetku veljavnosti te uredbe pošlje pisno zahtevo vsaki državi, za katero se ne uporablja Sklep OECD, da:

(i)

pisno potrdi, da se odpadki lahko izvozijo iz Skupnosti za predelavo v tej državi; in

(ii)

navede, kateri kontrolni postopek, če sploh, se bo uporabil v ciljni državi.

Vsaka država, za katero se ne uporablja Sklep OECD, ima na voljo naslednje možnosti:

(a)

prepoved; ali

(b)

postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu s členom 35; ali

(c)

nobene kontrole v ciljni državi.

2.   Komisija, pred dnevom začetka uporabe te uredbe in ob upoštevanju vseh odgovorov, ki jih je prejela v skladu z odstavkom 1, sprejme uredbo in obvesti odbor, vzpostavljen v skladu s členom 18 Direktive 2006/12/ES.

Če država ni izdala potrdila iz odstavka 1 ali če z državo iz kakršnega koli razloga ni bil vzpostavljen stik, se uporablja odstavek 1(b).

Komisija redno posodablja sprejeto uredbo.

3.   Če država v svojem odgovoru navede, da določene pošiljke odpadkov niso predmet nikakršne kontrole, se za take pošiljke smiselno uporablja člen 18.

4.   Odpadki so, kadar se izvažajo, namenjeni postopkom predelave v objektu, ki deluje ali ima dovoljenje za delovanje v ciljni državi v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

5.   Pri pošiljkah odpadkov, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, ali pošiljk mešanic odpadkov, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko niti v Prilogi III niti IIIA, ali pošiljk odpadkov, uvrščenih v Prilogo IIIB, in če izvoz v skladu s členom 36 ni prepovedan, se uporablja odstavek 1(b) tega člena.

ODDELEK 2

Izvoz v države, za katere se uporablja Sklep OECD

Člen 38

Izvoz odpadkov iz prilog III, IIIA, IIIB, IV in IVA

1.   Kadar se odpadki, uvrščeni v prilogah III, IIIA, IIIB, IV in IVA, ali odpadki, ki niso uvrščeni, ali mešanice odpadkov, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, IV ali IVA, izvažajo iz Skupnosti in so namenjeni predelavi v državah, za katere se uporablja Sklep OECD, s tranzitom ali brez tranzita skozi države, za katere se uporablja Sklep OECD, se smiselno uporabljajo določbe iz naslova II, s prilagoditvami in dodatki iz odstavkov 2, 3 in 5.

2.   Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

(a)

za mešanice odpadkov iz Priloge IIIA, namenjene vmesnemu postopku, velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja, če bo vsak naslednji postopek vmesne ali nevmesne predelave ali odstranjevanja potekal v državi, za katero se ne uporablja Sklep OECD;

(b)

za odpadke iz Priloge IIIB velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja;

(c)

soglasje, kot se zahteva v skladu s členom 9, lahko pristojni organ ciljne države zunaj Skupnosti da v obliki tihega soglasja.

3.   Pri izvozu odpadkov iz prilog IV in IVA se uporabljajo naslednje dodatne določbe:

(a)

pristojni organi države odpreme in, kadar je primerno, tranzitne države v Skupnosti pošljejo ožigosan izvod svoje odločitve o soglasju s pošiljko carinskemu uradu izvoza in carinskemu uradu izstopa iz Skupnosti;

(b)

izvod transportnega dokumenta prevoznik dostavi carinskemu uradu izvoza in carinskemu uradu izstopa iz Skupnosti;

(c)

takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje ožigosan izvod transportnega dokumenta, v katerem je navedeno, da so odpadki zapustili Skupnost, pristojnemu organu države odpreme v Skupnosti;

(d)

če pristojni organ države odpreme v 42 dneh od dne, ko so odpadki zapustili Skupnost, od objekta ni dobil informacij o prejemu odpadkov, o tem nemudoma obvesti pristojni organ ciljne države; in

(e)

pogodba iz drugega pododstavka člena 4, točka 4, in člena 5 določa, da:

(i)

kadar objekt izda nepravilno potrdilo o odstranjevanju, zaradi katerega se sprosti finančna garancija, prejemnik nosi stroške, povezane z dolžnostjo vrnitve odpadkov na območje pristojnosti pristojnega organa države odpreme in njihovega odstranjevanja na alternativen in okolju varen način;

(ii)

objekt pošlje prijavitelju in zadevnim pristojnim organom v treh dneh po prejemu odpadkov za predelavo podpisane izvode izpolnjenega transportnega dokumenta, razen potrdila o odstranjevanju iz podtočke (iii); in

(iii)

objekt takoj ko je mogoče, in najpozneje v 30 dneh po koncu odstranjevanja ter najpozneje eno koledarsko leto od prejema odpadkov, na lastno odgovornost potrdi da je odstranjevanje bilo dokončano in pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim organom.

4.   Pošiljanje se lahko začne samo, če:

(a)

je prijavitelj prejel pisno soglasje pristojnih organov države odpreme, ciljne države in, kadar je ustrezno, tranzitne države ali če sta pristojna organa ciljne države in države tranzita zunaj Skupnosti dala tiho soglasje ali se o njem lahko domneva, ter če so izpolnjeni postavljeni pogoji;

(b)

so upoštevane določbe člena 35(4)(b), (c) in (d).

5.   Če je izvoz, kakor je opisan v odstavku 1, odpadkov iz prilog IV in IVA v tranzitu čez neko državo, za katero se ne uporablja Sklep OECD, se uporabljajo naslednje prilagoditve:

(a)

pristojni organ države tranzita, za katerega se ne uporablja Sklep OECD, ima po datumu, ko je bila poslana potrditev prejema prijave, na voljo 60 dni, v katerih lahko zahteva dodatne informacije o prijavljeni pošiljki, da zagotovi tiho ali pisno soglasje s pogoji ali brez njih, v kolikor se je zadevna država odločila, da ne bo zahtevala predhodnega pisnega soglasja, in je o tem obvestila druge pogodbenice v skladu s členom 6(4) Baselske konvencije; in

(b)

pristojni organ države odpreme v Skupnosti sprejme odločitev o soglasju s pošiljko, kakor je navedeno v členu 9, šele potem, ko je prejel pisno ali tiho soglasje pristojnega organa tranzitne države, za katero se ne uporablja Sklep OECD, in ne prej kot v 61 dneh po dnevu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa države tranzita. Pristojni organ države odpreme lahko svojo odločitev sprejme pred iztekom roka 61-ih dni, če ima pisno soglasje drugih zadevnih pristojnih organov.

6.   Odpadki so, kadar se izvažajo, namenjeni postopkom predelave v objektu, ki deluje ali ima dovoljenje za delovanje v ciljni državi, v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

7.   Če carinski urad izvoza ali carinski urad izstopa iz Skupnosti odkrije nezakonito pošiljko, o tem nemudoma obvesti pristojni organ države carinskega urada, ki:

(a)

nemudoma obvesti pristojni organ države odpreme v Skupnosti; in

(b)

zagotovi zadržanje odpadkov, dokler se pristojni organ države odpreme ne odloči drugače in to pisno sporoči pristojnemu organu države carinskega urada, ki je odpadke zadržal.

POGLAVJE 3

Splošne določbe

Člen 39

Izvoz na Antarktiko

Izvoz odpadkov iz Skupnosti na Antarktiko je prepovedan.

Člen 40

Izvoz v čezmorske države ali ozemlja

1.   Izvoz odpadkov iz Skupnosti, ki so namenjeni odstranjevanju v čezmorskih državah ali ozemljih, je prepovedan.

2.   Za izvoz odpadkov, ki so namenjeni predelavi v čezmorskih državah ali ozemljih, se smiselno uporablja prepoved iz člena 36.

3.   Za izvoz odpadkov, ki so namenjeni predelavi v čezmorskih državah ali ozemljih, za katerega se ne uporablja prepoved iz odstavka 2, se smiselno uporabljajo določbe naslova II.

NASLOV V

UVOZ V SKUPNOST IZ TRETJIH DRŽAV

POGLAVJE 1

Uvoz odpadkov za odstranjevanje

Člen 41

Prepoved uvoza, razen iz držav pogodbenic Baselske konvencije ali držav, s katerimi je bil sklenjen sporazum, ali z drugih območij v kriznih ali vojnih razmerah

   Uvoz v Skupnost odpadkov za odstranjevanje je prepovedan, razen uvoza iz:

(a)

držav pogodbenic Baselske konvencije; ali

(b)

drugih držav, s katerimi ima Skupnost, ali Skupnost in njene države članice, sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume ali dogovore, ki so združljivi z zakonodajo Skupnosti in v skladu s členom 11 Baselske konvencije; ali

(c)

drugih držav, s katerimi so posamezne države članice sklenile sporazume ali dogovore v skladu z odstavkom 2; ali

(d)

drugih območij, če se zaradi izjemnih primerov, kakor so krizne razmere, vzpostavljanje miru, mirovne operacije ali vojna, ni mogoče skleniti dvostranskih sporazumov ali dogovorov v skladu s točkama (b) in (c) ali če pristojni organ v ciljni državi ni bil imenovan ali ne more delovati.

2.   Izjemoma lahko posamezne države članice sklenejo dvostranske sporazume in dogovore za odstranjevanje določenih odpadkov v teh državah članicah, če se v državi odpreme s takimi odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način, kot je navedeno v členu 49.

Ti sporazumi in dogovori so združljivi z zakonodajo Skupnosti in v skladu s členom 11 Baselske konvencije.

Ti sporazumi in dogovori zagotavljajo, da se bodo postopki odstranjevanja izvajali v pooblaščenem objektu in so v skladu z zahtevami za okolju varno ravnanje.

Ti sporazumi in dogovori tudi zagotavljajo, da so odpadki proizvedeni v državi odpreme in da se odstranjevanje izvede izključno v tisti državi članici, ki je sklenila sporazum ali dogovor.

Komisijo se uradno obvesti o takih sporazumih in dogovorih še pred njihovo sklenitvijo. Vendar se lahko v izrednih razmerah Komisijo uradno obvesti o teh sporazumih in dogovorih tudi v enem mesecu po njihovi sklenitvi.

3.   Dvostranski ali večstranski sporazumi ali dogovori, sklenjeni v skladu z odstavkom 1(b) in (c), temeljijo na postopkovnih zahtevah iz člena 42.

4.   Od držav iz odstavka 1(a), (b) in (c) se zahteva, da pristojnemu organu ciljne države članice predhodno predložijo primerno obrazložen zahtevek z utemeljitvijo, da nimajo tehničnih zmogljivosti in potrebnih objektov za odstranjevanje odpadkov, ter da jih ne morejo pridobiti pod razumnimi pogoji, ter odpadkov odstraniti na okolju varen način.

Člen 42

Postopkovne zahteve za uvoz iz držav pogodbenic Baselske konvencije ali drugih območij v kriznih ali vojnih razmerah

1.   Kadar se odpadki izvažajo iz Skupnosti in so namenjeni odstranjevanju v državah članicah EFTE, ki so pogodbenice Baselske konvencije, se smiselno uporabljajo določbe naslova II s prilagoditvami in dodatki iz odstavkov 2 in 3.

2.   Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

(a)

pristojni organ države tranzita zunaj Skupnosti ima, po datumu, ko je bila poslana potrditev prejema prijave, na voljo 60 dni, v katerih lahko zahteva dodatne informacije o prijavljeni pošiljki ali da, če se je zadevna država odločila, da ne bo zahtevala predhodnega pisnega soglasja, in je o tem obvestila druge pogodbenice v skladu s členom 6(4) Baselske konvencije, da tiho ali pisno soglasje s pogoji ali brez njih; in

(b)

za primere iz člena 41(1)(d), ki vključujejo krizne razmere, vzpostavljanje miru, mirovne operacije ali vojne, se ne zahteva soglasje pristojnih organov države odpreme.

3.   Uporabljajo se naslednje dodatne določbe:

(a)

pristojni organ tranzitne države v Skupnosti potrdi prejem prijave prijavitelju, z izvodi za zadevne pristojne organe;

(b)

pristojni organi ciljne države in, kadar je primerno, države tranzita v Skupnosti pošljejo ožigosan izvod svojih odločitev o soglasju s pošiljko carinskemu uradu vstopa v Skupnost;

(c)

izvod transportnega dokumenta prevoznik dostavi carinskemu uradu vstopa v Skupnost; in

(d)

po koncu potrebnih carinskih formalnosti carinski urad vstopa v Skupnost pošlje ožigosan izvod transportnega dokumenta, v katerem je navedeno, da so odpadki zapustili Skupnost, pristojnim organom ciljne države in tranzitne države v Skupnosti.

4.   Pošiljanje se lahko začne samo, če je:

(a)

prijavitelj prejel pisno soglasje pristojnih organov države odpreme, ciljne države in, če je ustrezno, tranzitne države, in če so izpolnjeni postavljeni pogoji;

(b)

sklenjena pogodba med prijaviteljem in prejemnikom ter učinkuje, kakor se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 4, in členu 5;

(c)

vzpostavljena pravno zavezujoča finančna garancija ali enakovredno zavarovanje in učinkuje, kot se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 5, in členu 6; in

(d)

zagotovljeno okolju varno ravnanje, kakor se zahteva v členu 49.

5.   Če carinski urad vstopa v Skupnost odkrije nezakonito pošiljko, o tem nemudoma obvesti svoj pristojni organ države carinskega urada, ki:

(a)

o tem nemudoma obvesti pristojni organ ciljne države v Skupnosti, ki obvesti pristojni organ države odpreme zunaj Skupnosti; in

(b)

zagotovi zadržanje odpadkov, dokler se pristojni organ države odpreme zunaj Skupnosti ne odloči drugače in to pisno sporoči pristojnemu organu države carinskega urada, ki je zadržal odpadke.

POGLAVJE 2

Uvoz odpadkov za predelavo

Člen 43

Prepoved uvoza, razen iz držav, za katere se uporablja Sklep OECD, ali držav pogodbenic Baselske konvencije ali držav, s katerimi je bil sklenjen sporazum, ali drugih območij v kriznih ali vojnih razmerah

1.   Uvoz v Skupnost odpadkov za predelavo je prepovedan, razen uvoza iz:

(a)

držav, za katere se uporablja Sklep OECD; ali

(b)

drugih držav, ki so pogodbenice Baselske konvencije; ali

(c)

drugih držav, s katerimi ima Skupnost, ali Skupnost in njene države članice, sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume ali dogovore, ki so združljivi z zakonodajo Skupnosti in v skladu s členom 11 Baselske konvencije; ali

(d)

drugih držav, s katerimi so posamezne države članice sklenile sporazume ali dogovore v skladu z odstavkom 2; ali

(e)

drugih območij, kadar se zaradi izjemnih primerov, kakor so krizne razmere, vzpostavljanje miru, mirovne operacije ali vojna, ne morejo skleniti dvostranski sporazumi ali dogovori v skladu s točkama (b) ali (c) ali kadar pristojni organ v državi odpreme ni bil imenovan ali ne more delovati.

2.   Izjemoma lahko posamezne države članice sklenejo dvostranske sporazume in dogovore za predelavo določenih odpadkov, kadar se v državi odpreme s takimi odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način, kakor to določa člen 49.

V takšnih primerih se uporablja člen 41(2).

3.   Dvostranski ali večstranski sporazumi ali dogovori, sklenjeni v skladu z odstavkom 1(c) in (d), temeljijo, kolikor je to ustrezno, na postopkovnih zahtevah iz člena 42.

Člen 44

Postopkovne zahteve za uvoz iz držav, za katere se uporablja Sklep OECD, ali drugih območij v kriznih ali vojnih razmerah

1.   Kadar se odpadki namenjeni predelavi uvažajo v Skupnost iz držav, za katere se uporablja Sklep OECD, se smiselno uporabljajo določbe naslova II s prilagoditvami in dodatki iz odstavkov 2 in 3.

2.   Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

(a)

soglasje, kakor se zahteva v skladu s členom 9, lahko pristojni organ države odpreme zunaj Skupnosti da v obliki tihega soglasja;

(b)

prijavitelj lahko predloži predhodno pisno prijavo v skladu s členom 4; in

(c)

za primere iz člena 43(1)(e), ki vključujejo krizne razmere, vzpostavljanje in ohranjanje miru ali vojne razmere, se ne zahteva soglasje pristojnih organov države odpreme.

3.   Dodatno se upoštevajo določbe člena 42(3)(b), (c) in (d).

4.   Pošiljanje se lahko začne, samo če:

(a)

je prijavitelj prejel pisno soglasje pristojnih organov države odpreme, ciljne države in, kadar je ustrezno, tranzitne države ali če je pristojni organ države odpreme zunaj Skupnosti dal tiho soglasje ali se o tem lahko domneva in če so izpolnjeni postavljeni pogoji;

(b)

je sklenjena pogodba med prijaviteljem in prejemnikom in učinkuje, kakor se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 4, in členu 5;

(c)

je vzpostavljena finančna garancija ali enakovredno zavarovanje in učinkuje, kakor se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 5, in členu 6; in

(d)

je zagotovljeno okolju varno ravnanje v skladu s členom 49.

5.   Če carinski urad vstopa v Skupnost odkrije nezakonito pošiljko, o tem nemudoma obvesti pristojni organ države carinskega urada, ki:

(a)

o tem nemudoma obvesti pristojni organ ciljne države v Skupnosti, ki obvesti pristojni organ države odpreme zunaj Skupnosti; in

(b)

zagotovi zadržanje odpadkov, dokler se pristojni organ države odpreme zunaj Skupnosti ne odloči drugače in to pisno sporoči pristojnemu organu države carinskega urada, ki je zadržal odpadke.

Člen 45

Postopkovne zahteve za uvoz iz držav, za katere se ne uporablja Sklep OECD, držav pogodbenic Baselske konvencije ali drugih območij v kriznih ali vojnih razmerah

Kadar se odpadki namenjeni predelavi uvažajo v Skupnost:

(a)

iz države, za katero se ne uporablja Sklep OECD; ali

(b)

skozi vsako državo, za katero se ne uporablja Sklep OECD in ki je tudi pogodbenica Baselske konvencije,

se smiselno uporabljajo določbe člena 42.

POGLAVJE 3

Splošne določbe

Člen 46

Uvoz iz čezmorskih držav ali ozemelj

1.   Kadar se v Skupnost uvažajo odpadki iz čezmorskih držav ali ozemelj, se smiselno uporablja naslov II.

2.   Ena ali več čezmorskih držav in ozemelj in država članica, s katero so povezane, lahko uporabljajo nacionalne postopke za pošiljke iz čezmorskih držav in ozemelj v to državo članico.

3.   Države članice, ki uporabljajo odstavek 2, uradno obvestijo Komisijo o uporabljenih nacionalnih postopkih.

NASLOV VI

TRANZIT SKOZI SKUPNOST IZ IN V TRETJE DRŽAVE

POGLAVJE 1

Tranzit odpadkov za odstranjevanje

Člen 47

Tranzit odpadkov, namenjenih odstranjevanju, skozi Skupnost

Kadar se odpadki, namenjeni odstranjevanju, pošiljajo skozi državo članico iz tretjih držav in v tretje države, se smiselno uporablja člen 42 z naslednjimi prilagoditvami in dodatki:

(a)

prvi in zadnji pristojni organ tranzitne države v Skupnosti pošljeta, kadar je primerno, ožigosan izvod svojih odločitev o soglasju s pošiljko, ali, če sta dala tiho soglasje, izvod potrdila v skladu s členom 42(3)(a) carinskima uradoma vstopa v Skupnost oziroma izstopa iz nje; in

(b)

takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje potrjen in ožigosan izvod transportnega dokumenta, v katerem je navedeno, da so odpadki zapustili Skupnost, pristojnim organom tranzitne države v Skupnosti.

POGLAVJE 2

Tranzit odpadkov za predelavo

Člen 48

Tranzit odpadkov, namenjenih predelavi, skozi Skupnost

1.   Kadar se odpadki, namenjeni predelavi, pošiljajo skozi državo članico iz države in v državo, za katero se ne uporablja Sklep OECD, se smiselno uporablja člen 47.

2.   Kadar se odpadki, namenjeni predelavi, pošiljajo skozi državo članico iz države in v državo, za katero se uporablja Sklep OECD, se smiselno uporablja člen 44 s spodaj navedenimi prilagoditvami in dodatki:

(a)

prvi in zadnji pristojni organ tranzitne države v Skupnosti pošljeta, kadar je primerno, ožigosan izvod svojih odločitev o soglasju s pošiljko, ali, če sta dala tiho soglasje, izvod potrdila v skladu s členom 42(3)(a) ustreznima carinskima uradoma vstopa v Skupnost in izstopa iz Skupnosti; in

(b)

takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje potrjen in ožigosan izvod transportnega dokumenta, v katerem je navedeno, da so odpadki zapustili Skupnost, pristojnemu organu/pristojnim organom tranzitne države v Skupnosti.

3.   Kadar se odpadki, ki so namenjeni predelavi, pošiljajo skozi državo članico iz države, za katero se ne uporablja Sklep OECD, v državo, za katero se uporablja Sklep OECD, ali obratno, se uporablja odstavek 1 v zvezi z državo, za katero se ne uporablja Sklep OECD, odstavek 2 pa se uporablja v zvezi z državo, za katero se uporablja Sklep OECD.

NASLOV VII

DRUGE DOLOČBE

POGLAVJE 1

Dodatne obveznosti

Člen 49

Okolju varno ravnanje

1.   Povzročitelj odpadkov, prijavitelj in druga podjetja, vključena v pošiljanje odpadkov in/ali njihove predelave ali odstranjevanja, sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se z odpadki, ki jih pošiljajo, ravna brez ogrožanja zdravja ljudi in na okolju varen način med celotnim obdobjem pošiljanja in med njihovo predelavo in odstranjevanjem. Zlasti ko pošiljanje poteka v Skupnosti, se upoštevajo zahteve člena 4 Direktive 2006/12/ES in druge zakonodaje Skupnosti o odpadkih.

2.   Pri izvozu iz Skupnosti pristojni organ države odpreme v Skupnosti:

(a)

zahteva in si prizadeva zagotoviti, da se z vsemi odpadki, ki se izvažajo, ravna na okolju varen način med celotnim obdobjem pošiljanja, vključno s predelavo, kakor je navedeno v členih 36 in 38, ali z odstranjevanjem, kakor je navedeno v členu 34, v tretjo ciljno državo;

(b)

prepove izvoz odpadkov v tretje države, če ima razlog za domnevo, da se z odpadki ne bo ravnalo v skladu z zahtevami iz točke (a).

Okolju varno ravnanje se lahko v zvezi z zadevnimi postopki odstranjevanja ali predelave odpadkov med drugim domneva, če prijavitelj ali pristojni organ v ciljni državi lahko dokaže, da bo objekt, ki je prejemnik odpadkov, deloval v skladu s standardi varovanja zdravja ljudi in okolja, ki so na splošno enakovredni standardom iz zakonodaje Skupnosti.

Vendar pa ta domneva nima vpliva celostno oceno okolju varnega ravnanja med celotnim obdobjem pošiljanja, vključno z odstranjevanjem ali predelavo v tretji ciljni državi.

Za namene pokazatelja okolju varnega ravnanja se lahko upoštevajo smernice iz Priloge VIII.

3.   Pri uvozu v Skupnost pristojni organ ciljne države v Skupnosti:

(a)

zahteva in sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se z vsemi odpadki, ki se pošiljajo na ozemlje njegove pristojnosti, ravna brez ogrožanja zdravja ljudi in brez uporabe postopkov ali metod, ki bi lahko škodovali okolju, ter v skladu s členom 4 Direktive 2006/12/ES in drugo zakonodajo Skupnosti o odpadkih med celotnim obdobjem pošiljanja, vključno z njihovim odstranjevanjem ali predelavo v ciljni državi;

(b)

prepove uvažanje odpadkov iz tretjih držav, če ima razlog za domnevo, da se z odpadki ne bo ravnalo v skladu z zahtevami iz točke (a).

Člen 50

Izvrševanje v državah članicah

1.   Države članice določijo pravila za kazni, ki se uporabijo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se izvršujejo. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice uradno obvestijo Komisijo o svoji nacionalni zakonodaji v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem nezakonitih pošiljk in o kaznih za take pošiljke.

2.   Države članice z ukrepi za izvrševanje te uredbe med drugim predvidijo inšpekcijske preglede objektov in podjetij v skladu s členom 13 Direktive 2006/12/ES ter preverjanja po naključnem izboru pošiljk odpadkov ali z njimi povezane predelave ali odstranjevanja.

3.   Pregledi pošiljk se lahko opravijo zlasti:

(a)

na kraju izvora, in sicer pri povzročitelju, imetniku ali prijavitelju;

(b)

na ciljnem kraju, in sicer pri prejemniku ali objektu;

(c)

na mejah Skupnosti; in/ali

(d)

med pošiljanjem znotraj Skupnosti.

4.   Pregledi pošiljk vključujejo pregled dokumentacije, potrditev istovetnosti in, kadar je to primerno, fizično kontrolo odpadkov.

5.   Države članice dvostransko ali večstransko medsebojno sodelujejo, da bi tako olajšale preprečevanje in odkrivanje nezakonitih pošiljk.

6.   Države članice določijo stalno osebje, odgovorno za takšno sodelovanje iz odstavka 5, in glavne točke za fizično kontrolo iz odstavka 4. Te informacije posredujejo Komisiji, ki bo sestavila seznam in ga posredovala informatorjem, omenjenim v členu 54.

7.   Na zahtevo druge države članice lahko država članica sprejme izvršilne ukrepe zoper osebe, ki se nahajajo v tej državi članici in za katere se sumi, da so udeležene pri nezakonitem pošiljanju odpadkov.

Člen 51

Poročanje držav članic

1.   Pred koncem vsakega koledarskega leta vsaka država članica pošlje Komisiji izvod poročila za predhodno koledarsko leto, ki ga je v skladu s členom 13(3) Baselske konvencije pripravila in predložila sekretariatu omenjene konvencije.

2.   Pred koncem vsakega koledarskega leta države članice pripravijo tudi poročilo za predhodno leto na podlagi dodatnega vprašalnika za poročilo iz Priloge IX in ga pošljejo Komisiji.

3.   Poročila, ki jih pripravijo države članice v skladu z odstavkoma 1 in 2, se predložijo Komisiji v elektronski obliki.

4.   Komisija na podlagi teh poročil vsaka tri leta pripravi poročilo o izvajanju te uredbe s strani Skupnosti in njenih držav članic.

Člen 52

Mednarodno sodelovanje

Države članice, kadar je primerno in potrebno skupaj s Komisijo, sodelujejo z drugimi pogodbenicami Baselske konvencije in meddržavnimi organizacijami, med drugim z izmenjavo in/ali delitvijo informacij, spodbujanjem okolju varnih tehnologij in pripravo ustreznih kodeksov dobre prakse.

Člen 53

Imenovanje pristojnih organov

Države članice imenujejo pristojni organ ali organe, odgovorne za izvajanje te uredbe. Vsaka država članica imenuje samo en pristojni organ tranzita.

Člen 54

Imenovanje informatorjev

Države članice in Komisija vsaka posebej imenujejo enega ali več informatorjev, pristojnih za obveščanje ali svetovanje osebam ali podjetjem, ki povprašujejo po informacijah. Informator Komisije pošlje informatorjem držav članic vsa vprašanja, ki so mu bila zastavljena in so povezana z državo članico, in obratno.

Člen 55

Določitev posebnih carinskih uradov vstopa v Skupnost in izstopa iz nje

Države članice lahko določijo posebne carinske urade vstopa v Skupnost in izstopa iz nje za pošiljke odpadkov, ki vstopajo v Skupnost in jo zapuščajo. Če se države članice odločijo določiti take carinske urade, se za nobeno pošiljko odpadkov, ki vstopajo v Skupnost ali jo zapuščajo, ne dovoli uporaba nobenega drugega mejnega prehoda v državi članici.

Člen 56

Uradno obveščanje in informacije o imenovanjih

1.   Države članice Komisijo uradno obvestijo o imenovanjih:

(a)

pristojnih organov v skladu s členom 53;

(b)

informatorjev v skladu s členom 54; in

(c)

kadar je ustrezno, carinskih uradov vstopa v Skupnost in izstopa iz nje v skladu s členom 55.

2.   V zvezi s temi imenovanji države članice Komisijo uradno obvestijo o naslednjih informacijah:

(a)

imenu(-ih);

(b)

naslovu(-ih);

(c)

naslovu(-ih) elektronske pošte;

(d)

telefonski(-h) številki(-ah);

(e)

številki(-ah) faksa; in

(f)

jezikih, sprejemljivih za pristojne organe.

3.   Države članice Komisijo nemudoma uradno obvestijo o vseh spremembah teh informacij.

4.   Informacije in vse spremembe informacij se predložijo Komisiji v elektronski in papirni obliki, če se to zahteva.

5.   Komisija na svoji spletni strani objavi sezname imenovanih pristojnih organov, informatorjev in carinskih uradov vstopa v Skupnost in izstopa iz nje in te sezname ustrezno posodablja.

POGLAVJE 2

Druge določbe

Člen 57

Sestanki informatorjev

Komisija, če države članice to zahtevajo ali če je drugače primerno, periodično sklicuje sestanke informatorjev, da skupaj z njimi obravnava vprašanja, ki se pojavljajo pri izvajanju te uredbe. Na te sestanke ali dele sestankov so povabljene tudi zadevne interesne skupine, če se vse države članice in Komisija sporazumejo, da je to ustrezno.

Člen 58

Spremembe prilog

1.   Komisija lahko priloge spremeni z uredbami in v skladu s postopkom iz člena 18(3) Direktive 2006/12/ES, zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka. Poleg tega:

(a)

Priloge I, II, III, IIIA, IV in V spremenijo tako, da se upoštevajo spremembe, dogovorjene na podlagi Baselske konvencije in Sklepa OECD; hkrati se Priloga IC o posebnih navodilih za izpolnjevanje prijavnih in transportnih dokumentov, dopolni najpozneje do dneva začetka uporabe te uredbe ob upoštevanju navodil OECD;

(b)

neuvrščene odpadke se lahko začasno doda Prilogi IIIB, IV ali V, dokler ni odločitve o njihovi vključitvi v ustrezne priloge k Baselski konvenciji ali Sklepu OECD;

(c)

po predloženem zahtevku države članice, se lahko mešanice dveh ali več odpadkov, ki so navedene v Prilogi III, začasno vključi v Prilogo IIIA v primerih iz člena 3(2), dokler ni odločitve o njihovi vključitvi v ustrezne priloge k Baselski konvenciji ali Sklepu OECD. Začetne klasifikacijske številke, ki se bodo vključile v Prilogo IIIA se vstavijo, če je to izvedljivo, do dneva začetka uporabe te uredbe in najpozneje šest mesecev po tem dnevu. Priloga IIIA lahko vključuje določbo, da se ena ali več v njej navedenih klasifikacijskih številk ne uporablja za izvoz v države, za katere se ne uporablja Sklep OECD;

(d)

določijo se izjemni primeri iz člena 3(3) in, kadar je to potrebno, se taki odpadki dodajo prilogama IVA in V ter črtajo iz Priloge III;

(e)

Priloga V se spremeni tako, da odraža dogovorjene spremembe seznama nevarnih odpadkov, ki je bil sprejet v skladu s členom 1(4) Direktive 91/689/EGS;

(f)

Priloga VIII se spremeni tako, da odraža ustrezne mednarodne konvencije in sporazume.

2.   Kadar se spreminja Priloga IX, se v posvetovanja popolnoma vključi odbor, ustanovljen z Direktivo Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (22).

3.   Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

Člen 59

Dodatni ukrepi

1.   Komisija lahko sprejme naslednje dodatne ukrepe, povezane z izvajanjem te uredbe:

(a)

metodo za izračun finančne garancije ali enakovrednega zavarovanja, kakor je predvideno v členu 6;

(b)

smernice za uporabo člena 12(1)(g);

(c)

dodatne pogoje in zahteve v zvezi z objekti za predelavo s predhodnim soglasjem, kakor je navedeno v členu 14;

(d)

smernice za uporabo člena 15 v zvezi z določitvijo in sledenjem odpadkov, ki se med postopki začasne predelave ali odstranjevanja bistveno spremenijo;

(e)

smernice za sodelovanje pristojnih organov v zvezi z nezakonitimi pošiljkami, kakor je navedeno v členu 24;

(f)

tehnične in organizacijske zahteve za praktično izvajanje izmenjave elektronskih podatkov za predložitev dokumentov in informacij v skladu s členom 26(4);

(g)

dodatne usmeritve o uporabi jezikov iz člena 27;

(h)

dodatna pojasnila postopkovnih zahtev naslova II o njihovi uporabi pri izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov iz Skupnosti, v njo in prek nje;

(i)

dodatne usmeritve glede pravnih izrazov, ki niso opredeljeni.

2.   O takih ukrepih se odloča v skladu s postopkom iz člena 18(3) Direktive 2006/12/ES.

3.   Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

Člen 60

Pregled

1.   Komisija do 15. julija 2006 konča pregled razmerja med veljavno področno zakonodajo o zdravju živali in javnem zdravju, vključno s pošiljkami odpadkov, za katere velja Uredba (ES) št. 1774/2002 in določbami te uredbe. Po potrebi spremljajo ta pregled ustrezni predlogi za doseganje enakovredne ravni postopkov in ureditve kontrole za pošiljke takih odpadkov.

2.   V petih letih od 12. julija 2007 Komisija pregleda izvajanje člena 12(1)(c), vključno z njegovim učinkom na varstvo okolja in delovanje notranjega trga. Po potrebi spremljajo ta pregled ustrezni predlogi za spremembo te določbe.

Člen 61

Razveljavitve

1.   Uredba (EGS) št. 259/93 in Odločba 94/774/ES se razveljavita z učinkom od 12. julija 2007.

2.   Sklicevanja na razveljavljeno Uredbo (EGS) št. 259/93 se razumejo kakor sklicevanja na to uredbo.

3.   Odločba 1999/412/ES se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2008.

Člen 62

Prehodne določbe

1.   Za vse prijavljene pošiljke, za katere je pristojni organ ciljne države potrdil prejem pred 12. julijem 2007, veljajo določbe Uredbe (EGS) št. 259/93.

2.   Katera koli pošiljka, za katero so zadevni pristojni organi dali soglasje v skladu z Uredbo (EGS) št. 259/93, se izvede najpozneje v enem letu od 12. julija 2007.

3.   Poročanje na podlagi člena 41(2) Uredbe (EGS) št. 259/93 in člena 51 te uredbe za leto 2007, temelji na vprašalniku iz Odločbe 1999/412/ES.

Člen 63

Prehodne ureditve za nekatere države članice

1.   Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, v Latvijo velja do 31. decembra 2010 postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z naslovom II.

Z odstopanjem od člena 12 pristojni organi ugovarjajo pošiljkam odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in pošiljkam odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, namenjenim v objekt, ki izkorišča začasne izjeme od nekaterih določb Direktive 96/61/ES, v obdobju, ko se začasna izjema uporablja za ciljni objekt.

2.   Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki so navedeni v Prilogi III, na Poljsko, velja do 31. decembra 2012 postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z naslovom II.

Z odstopanjem od člena 12 lahko pristojni organi do 31. decembra 2007 ugovarjajo pošiljkam na Poljsko naslednjih odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, v skladu z razlogi za ugovore iz člena 11:

 

B2020 in GE-020 (odpadki iz stekla)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 in GH013 (trdni odpadki iz plastike)

 

B3020 (odpadki iz papirja)

 

B3140 (odpadne pnevmatike)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 in A1030 (samo alinee, ki se nanašajo na arzen in živo srebro)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (uporablja se samo za poliklorirane naftalene (PCN))

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Razen za odpadke iz stekla, odpadke iz papirja in odpadne pnevmatike se lahko to obdobje podaljša najpozneje do 31. decembra 2012 v skladu s postopkom iz člena 18(3) Direktive 2006/12/ES.

Z odstopanjem od člena 12, lahko pristojni organi do 31. decembra 2012, v skladu z razlogi za ugovore iz člena 11 ugovarjajo pošiljkam na Poljsko za:

(a)

naslednje odpadke za predelavo, ki so navedeni v Prilogi IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, razen polikloriranih naftalenov (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

in

(b)

odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v prilogah.

Z odstopanjem od člena 12 pristojni organi ugovarjajo pošiljkam odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in pošiljkam odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, namenjenim v objekt, ki izkorišča začasne izjeme od določenih določb Direktive 96/61/ES, v obdobju, ko se začasne izjeme uporabljajo za ciljni objekt.

3.   Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, na Slovaško velja do 31. decembra 2011 postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z naslovom II.

Z odstopanjem od člena 12 pristojni organi ugovarjajo pošiljkam odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in pošiljkam odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, namenjenim v objekt, ki izkorišča začasne izjeme od nekaterih določb direktiv 94/67/ES (23), 96/61/ES in Direktive 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov (24) ter Direktive 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (25), v obdobju, ko se začasne izjeme uporabljajo za ciljni objekt.

4.   Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki so navedeni v Prilogi III, v Bolgarijo velja do 31. decembra 2014 postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z naslovom II.

Z odstopanjem od člena 12 lahko bolgarski pristojni organi do 31. decembra 2009 ugovarjajo pošiljkam v Bolgarijo naslednjih odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, v skladu z razlogi za ugovore iz člena 11:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 in A1030 (samo alinee, ki se nanašajo na arzen in živo srebro)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (velja le v zvezi s polikloriranimi naftaleni (PCN))

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

To obdobje je mogoče podaljšati najpozneje do 31. decembra 2012 v skladu s postopkom iz člena 18(3) Direktive 2006/12/ES.

Z odstopanjem od člena 12 lahko bolgarski pristojni organi do 31. decembra 2009 v skladu z razlogi za ugovor iz člena 11 ugovarjajo pošiljkam odpadkov v Bolgarijo za:

(a)

naslednje odpadke za predelavo, ki so navedeni v Prilogi IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, razen polikloriranih naftalenov (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

in

(b)

odpadke za predelavo, ki niso navedeni v prilogah.

Z odstopanjem od člena 12 bolgarski pristojni organi ugovarjajo pošiljkam odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in pošiljkam odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, namenjenim v objekt, ki izkorišča začasne izjeme od nekaterih določb Direktive 96/61/ES ali Direktive 2001/80/ES, v obdobju, ko se začasne izjeme uporabljajo za ciljni objekt.

5.   Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki so navedeni v Prilogi III, v Romunijo velja do 31. decembra 2015 postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z naslovom II.

Z odstopanjem od člena 12 lahko romunski pristojni organi do 31. decembra 2011 ugovarjajo pošiljkam v Romunijo naslednjih odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, v skladu z razlogi za ugovore iz člena:

 

B2070

 

B2100, razen odpadnega aluminija

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 in A1030 (samo alinee, ki se nanašajo na arzen, živo srebro in talij)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (velja le v zvezi s polikloriranimi naftaleni (PCN))

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

To obdobje je mogoče podaljšati najpozneje do 31. decembra 2015 v skladu s postopkom iz člena 18(3) Direktive 2006/12/ES.

Z odstopanjem od člena 12 lahko romunski pristojni organi do 31. decembra 2011 v skladu z razlogi za ugovor iz člena 11 ugovarjajo pošiljkam odpadkov v Romunijo za:

(a)

naslednje odpadke za predelavo, ki so navedeni v Prilogi IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, razen za polikloriranih naftalenov (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

in

(b)

odpadke za predelavo, ki niso navedeni v prilogah.

To obdobje je mogoče podaljšati najpozneje do 31. decembra 2015 v skladu s postopkom iz člena 18(3) Direktive 2006/12/ES.

Z odstopanjem od člena 12 romunski pristojni organi ugovarjajo pošiljkam odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in pošiljkam odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, namenjenim v objekt, ki izkorišča začasne izjeme od nekaterih določb Direktive 96/61/ES, Direktive 2000/76/ES ali Direktive 2001/80/ES, v obdobju, ko se začasne izjeme uporabljajo za ciljni objekt.

6.   Kadar se v tem členu sklicuje na naslov II v zvezi z odpadki, ki so navedeni v Prilogi III, se ne uporabljajo člen 3(2) in drugi pododstavek člena 4, točka 5, ter členi 6, 11, 22, 23, 24, 25 in 31.

Člen 64

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 12. julija 2007.

2.   Če je datum pristopa Romunije in Bolgarije poznejši od datuma začetka uporabe iz odstavka 1, se člena 63(4) in (5), z odstopanjem od odstavka 1 tega člena, uporabljata od datuma pristopa.

3.   Glede na dogovor zadevnih držav članic se lahko člen 26(4) uporablja pred 12. julijem 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 14. junija 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 108, 30.4.2004, str. 58.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 19. novembra 2003 (UL C 87 E, 7.4.2004, str. 281), Skupno stališče Sveta z dne 24. junija 2005 (UL C 206 E, 23.8.2005, str. 1) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Sklep Sveta z dne 29. maja 2006.

(3)  UL L 30, 6.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2557/2001 (UL L 349, 31.12.2001, str. 1).

(4)  UL L 310, 3.12.1994, str. 70.

(5)  UL L 156, 23.6.1999, str. 37.

(6)  UL L 39, 16.2.1993, str. 1.

(7)  UL L 39, 16.2.1993, str. 3.

(8)  UL L 272, 4.10.1997, str. 45.

(9)  UL L 22, 24.1.1997, str. 14.

(10)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 416/2005 (UL L 66, 12.3.2005, str. 10).

(11)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.

(12)  UL L 257, 10.10.1996, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).

(13)  UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

(14)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(15)  UL L 35, 12.2.1992, str. 24.

(16)  UL L 377, 31.12.1991, str. 20. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 94/31/ES (UL L 168, 2.7.1994, str. 28).

(17)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(18)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 215/2006 (UL L 38, 9.2.2006, str. 11).

(19)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(20)  UL L 13, 19.1.2000, str. 12.

(21)  UL L 226, 6.9.2000, str. 3. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Sveta 2001/573/ES (UL L 203, 28.7.2001, str. 18).

(22)  UL L 377, 31.12.1991, str. 48. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(23)  UL L 365, 31.12.1994, str. 34.

(24)  UL L 332, 28.12.2000, str. 91.

(25)  UL L 309, 27.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz 2003.


PRILOGA IA

Image

Image

Image

Image


PRILOGA IB

Image

Image

Image

Image


PRILOGA IC

POSEBNA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVNEGA IN TRANSPORTNEGA DOKUMENTA


PRILOGA II

PODATKI IN DOKUMENTACIJA O PRIJAVI

Del 1   PODATKI, KI JIH JE TREBA NAVESTI V ALI JIH PRILOŽITI K PRIJAVNEM DOKUMENTU:

1.

Serijska številka ali druga priznana značilna označba prijavnega dokumenta in predvideno skupno število pošiljk.

2.

Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov za elektronsko pošto, registrska številka in kontaktna oseba prijavitelja.

3.

Če prijavitelj ni povzročitelj: ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov za elektronsko pošto in kontaktna oseba povzročitelja(-ev).

4.

Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov za elektronsko pošto in kontaktna oseba trgovca(-ev) ali posrednika(-ov), če ga (jih) je prijavitelj pooblastil v skladu s točko 15 člena 2.

5.

Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov za elektronsko pošto, registrska številka in kontaktna oseba objekta za odstranjevanje ali predelavo, tam uporabljena tehnologija in možen status objektov glede na predhodno soglasje v skladu s členom 14.

Če so odpadki namenjeni za postopek vmesnega odstranjevanja ali predelave, se navedejo podobni podatki glede vseh objektov, kjer so predvideni kasnejši postopki vmesnega in nevmesnega odstranjevanja ali predelave.

Če je objekt za predelavo ali odstranjevanje naveden v seznamu v Prilogi I, kategoriji 5 Direktive Sveta 96/61/ES, se predloži dokazilo (npr. izjava o potrditvi njegovega obstoja) o veljavnem dovoljenju, izdanem v skladu s členoma 4 in 5 te direktive.

6.

Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov za elektronsko pošto, registrska številka in kontaktna oseba prejemnika.

7.

Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov za elektronsko pošto, registrska številka in kontaktna oseba predvidenega(-ih) prevoznika(-ov) in/ali njegovega(-ih) zastopnika(-ov).

8.

Država odpreme in ustrezni pristojni organ.

9.

Tranzitne države in ustrezni pristojni organi.

10.

Ciljna država in ustrezni pristojni organ.

11.

Enkratna prijava ali splošna prijava. Pri splošni prijavi se zahteva čas veljavnosti.

12.

Datum(-i), predviden(-i) za začetek pošiljanja.

13.

Predvidena prevozna sredstva.

14.

Predvidena točka prečkanja meje (vstopna in izstopna točka v vsako zadevno državo in iz nje, vključno s carinskimi uradi vstopa in/ali izstopa in/ali izvoza iz Skupnosti) in predvidena pot (pot med točkama vstopa in izstopa), vključno z možnimi alternativami, tudi v primeru nepredvidenih okoliščin.

15.

Dokazilo o registraciji prevoznika(-ov) za prevoz odpadkov (npr. izjava, ki potrjuje obstoj registracije).

16.

Naziv odpadkov z ustreznega seznama, vir(-i), opis, sestava in vse nevarne lastnosti. Za odpadke iz različnih virov je treba priložiti tudi podroben popis odpadkov.

17.

Ocena največjih in najmanjših količin.

18.

Predvidene vrste embalaže.

19.

Specifikacija postopka(-ov) predelave ali odstranjevanja iz prilog II A in II B Direktive 2006/12/ES.

20.

Če so odpadki namenjeni za predelavo:

(a)

predvidena metoda odstranjevanja frakcije odpadkov, ki jih ni mogoče predelati po predelavi;

(b)

količina predelanega materiala glede na frakcije odpadkov, ki jih ni mogoče predelati po predelavi;

(c)

ocenjena vrednost predelanega materiala;

(d)

stroški predelave in stroški odstranjevanja frakcije odpadkov, ki jih ni mogoče predelati po predelavi.

21.

Dokazilo o škodnem zavarovanju v korist tretjih oseb (npr. izjava, ki potrjuje obstoj zavarovanja).

22.

Dokazilo o pogodbi (ali izjava, ki potrjuje njen obstoj) med prijaviteljem in prejemnikom za predelavo ali odstranjevanje odpadkov, ki je sklenjena in učinkuje ob prijavi, kot se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 4, in členu 5.

23.

Izvod pogodbe ali dokazilo o pogodbi (ali izjava, ki potrjuje njen obstoj) med povzročiteljem, novim povzročiteljem ali zbiralcem in trgovcem ali posrednikom, v primeru da trgovec ali posrednik nastopa kot prijavitelj.

24.

Dokazilo o finančni garanciji ali enakovrednem zavarovanju (ali, če pristojni organ to dovoli, izjava, ki potrjuje obstoj finančne garancije ali enakovrednega zavarovanja), da je bila vzpostavljena in učinkuje ob prijavi, ali če pristojni organ, ki odobri finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje, to dovoli, najpozneje ob začetku pošiljanja, kot se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 5, in členu 6.

25.

Potrdilo prijavitelja, da so po njegovi najboljši vednosti podatki popolni in pravilni.

26.

Kadar prijavitelj ni povzročitelj v skladu s točko 15(a)(i) člena 2, prijavitelj zagotovi, da povzročitelj ali ena od oseb, navedenih v točki 15(a)(ii) ali (iii) člena 2, če je izvedljivo, tudi podpiše prijavni dokument, določen v Prilogi IA.

Del 2   PODATKI, KI JIH JE TREBA NAVESTI V ALI PRILOŽITI K TRANSPORTNEMU DOKUMENTU:

Navedejo se vsi podatki, navedeni v delu 1, dopolnjeni v skladu s spodaj navedenimi točkami, in drugi dodatni podatki:

1.

Serijska številka pošiljk in skupno številko pošiljk.

2.

Datum začetka pošiljanja.

3.

Prevozna sredstva.

4.

Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa in naslov za elektronsko pošto prevoznika(-ov).

5.

Načrt poti (točka vstopa v vsako zadevno državo in izstopa iz nje, vključno s carinskimi uradi vstopa in/ali izstopa in/ali izvoza iz Skupnosti) in pot (pot med točkama vstopa in izstopa), vključno z možnimi alternativami, če nastanejo nepredvidene okoliščine.

6.

Količine.

7.

Vrsta embalaže.

8.

Vsi posebni varnostni ukrepi, ki jih mora(-jo) zagotoviti prevoznik(-i).

9.

Izjava prijavitelja, da je prejel vsa potrebna soglasja pristojnih organov zadevnih držav. To izjavo mora prijavitelj podpisati.

10.

Ustrezni podpisi pri vsakem prenosu skrbništva nad odpadki.

Del 3   DODATNI PODATKI IN DOKUMENTI, KI JIH LAHKO ZAHTEVAJO PRISTOJNI ORGANI:

1.

Vrsta in trajanje dovoljenja, na podlagi katerega deluje objekt za odstranjevanje ali predelavo.

2.

Izvod dovoljenja, izdanega v skladu s členoma 4 in 5 Direktive 96/61/ES.

3.

Podatki o ukrepih za zagotovitev varnosti prevoza.

4.

Razdalja(-e) prevoza med prijaviteljem in objektom, vključno z alternativnimi potmi, tudi v primeru nepredvidenih okoliščin, in v primeru intermodalnega prevoza mesto, kjer se bo izvedlo prekladanje.

5.

Podatki o stroških prevoza med prijaviteljem in objektom.

6.

Izvod registracije prevoznika(-ov) za prevoz odpadkov.

7.

Kemična analiza sestave odpadkov.

8.

Opis načina nastanka odpadkov.

9.

Opis procesa obdelave v objektu, ki prejme odpadke.

10.

Finančno garancijo ali temu enakovredno zavarovanje ali izvod prvega ali drugega.

11.

Podatki, ki so potrebni za izračun finančne garancije ali temu enakovrednega zavarovanja, kot se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 5, in členu 6.

12.

Izvod pogodbe iz točk 22 in 23 dela 1.

13.

Izvod police škodnega zavarovanja v korist tretjih oseb.

14.

Vsi drugi podatki, ki so potrebni za ocenitev prijave v skladu s to uredbo in nacionalno zakonodajo.


PRILOGA III

SEZNAM ODPADKOV, ZA KATERE VELJA SPLOŠNA ZAHTEVA PO INFORMACIJAH, DOLOČENA V ČLENU 18

(SEZNAM „ZELENIH“ ODPADKOV) (1)

Ne glede na to, ali so odpadki vključeni v ta seznam ali ne, za njih ne sme veljati splošna zahteva po informacijah iz člena 18, da jih spremljajo nekateri podatki, če so okuženi z drugimi materiali do te mere, da:

(a)

to dovolj poveča tveganje, povezano z odpadki, da zaradi tega postanejo primerni za predajo v postopek predhodne pisne prijave in soglasja, ob upoštevanju nevarnih lastnosti iz seznama v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS; ali

(b)

to onemogoči predelavo odpadkov na okolju varen način.

Del I

Za naslednje odpadke velja splošna zahteva po informacijah, določena v členu 18:

Odpadki so navedeni v seznamu iz Priloge IX k Baselski konvenciji (2).

Za namene te uredbe:

(a)

Se sklicevanja na seznam A v Prilogi IX k Baselski konvenciji razumejo kakor sklicevanja na Prilogo IV te uredbe.

(b)

V baselski klasifikacijski številki B1020 izraz „končna zbirna embalaža“ vključuje vse kovinske nedisperzne (3) oblike železnih ostankov, ki so popisani tam.

(c)

Del baselske klasifikacijske številke B1100, ki se nanaša na „žlindro iz obdelave bakra“ itd., se ne uporablja, namesto tega se uporablja klasifikacijska številka (OECD) GB040 v delu II.

(d)

Baselska klasifikacijska številka B1110 se ne uporablja, namesto nje se uporabljata klasifikacijski številki (OECD) GC010 in GC020 v delu II.

(e)

Baselska klasifikacijska številka B2050 se ne uporablja, namesto nje se uporablja klasifikacijska številka (OECD) GG040 v delu II.

(f)

Napotilo v baselski klasifikacijski številki B3010 na odpadke iz fluoriranih polimerov se šteje, da vključuje polimere in kopolimere fluoriranega etilena (PTFE).

Del II

Za naslednje odpadke velja splošna zahteva po informacijah, določena v členu 18:

Odpadki, ki so nastali pri topljenju, taljenju in prečiščevanju kovin ter vsebujejo kovine

GB040

7112

262030

262090

Žlindra iz žlahtnih kovin in obdelave bakra za nadaljnje prečiščevanje

Drugi odpadki, ki vsebujejo kovine

GC010

 

Električni sklopi, ki so sestavljeni samo iz kovin ali zlitin

GC020

 

Odpadna elektronika (npr. plošče s tiskanim vezjem, elektronski sestavni deli, žica itd.) in pridobljene elektronske sestavine, primerne za pridobivanje nežlahtnih in žlahtnih kovin

GC030

ex ex 890800

Plovila in drugi plovni objekti za razstavljanje, iz katerih so ustrezno odstranjeni vsi tovori in drugi materiali, ki nastanejo pri delovanju plovila in jih je mogoče obravnavati kot nevarne snovi ali odpadke

GC050

 

Izrabljeni katalizatorji za krekiranje v fluidizirani plasti (FCC) (npr. aluminijev oksid, zeoliti)

Stekleni odpadki v nedisperzni obliki

GE020

ex ex 7001

ex ex 701939

Odpadna steklena vlakna

Keramični odpadki v nedisperzni obliki

GF010

 

Keramični odpadki, ki so bili po oblikovanju žgani, vključno s keramičnimi posodami (pred in/ali po uporabi)

Drugi odpadki iz pretežno anorganskih sestavin, v katerih so lahko kovine in organski materiali

GG030

ex ex 2621

Kotlovski pepel in žlindra iz termoelektrarn na premog

GG040

ex ex 2621

Elektrofiltrski pepel termoelektrarn na premog

Odpadki iz trde plastike

GH013

391530

ex ex 390410-40

Polimeri vinilklorida

Odpadki, ki nastanejo pri strojenju in proizvodnji krzna ter uporabi usnja

GN010

ex ex 050200

Odpadki ščetin domačih in divjih prašičev, jazbečje dlake ali drugih živalskih dlak za izdelavo krtač in ščetk

GN020

ex ex 050300

Odpadki iz žime, tudi kot plasti, s podlogo ali brez nje

GN030

ex ex 050590

Odpadki kože ali drugih delov ptic, s perjem ali s puhom, odpadki perja in delov perja (tudi s prirezanimi robovi) ter puh, ki so bili zgolj očiščeni, razkuženi ali obdelani z zaščitnimi sredstvi


(1)  Ta seznam izhaja iz Sklepa OECD, Dodatek 3.

(2)  Priloga IX k Baselski konvenciji je navedena v tej uredbi v Prilogi V, del 1, seznam B.

(3)  ”Nedisperzna oblika” ne vključuje odpadkov v obliki praška, muljev, prahu ali trdnih predmetov, ki vsebujejo nevarne odpadne tekočine v zaprtih ohišjih.

PRILOGA IIIA

MEŠANICE DVEH ALI VEČ VRST ODPADKOV, KI SO NA SEZNAMU V PRILOGI III IN KI NISO UVRŠČENE V POSAMEZNO KLASIFIKACIJSKO ŠTEVILKO, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 3(2)

PRILOGA IIIB

DODATNI ODPADKI NA ZELENEM SEZNAMU, KI ČAKAJO NA VKLJUČITEV V USTREZNE PRILOGE K BASELSKI KONVENCIJI ALI SKLEPU OECD, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 58(1)(B)


PRILOGA IV

SEZNAM ODPADKOV, ZA KATERE VELJA POSTOPEK PREDHODNE PISNE PRIJAVE IN SOGLASJA („ORANŽNI“ SEZNAM ODPADKOV) (1)

Del I

Za naslednje odpadke velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja:

Odpadki navedeni v seznamu iz prilog II in VIII k Baselski konvenciji (2).

Za namene te uredbe:

(a)

Vsako sklicevanje na seznam B v Prilogi VIII k Baselski konvenciji se razume kakor sklicevanje na Prilogo III te uredbe.

(b)

V baselski klasifikacijski številki A1010 je izraz „z izjemo odpadkov, ki so posebej navedeni v seznamu B (Priloga IX)“ sklicevanje na baselsko klasifikacijsko številko B1020 in opombo k klasifikacijski številki B1020 v Prilogi III k tej uredbi, del I(b).

(c)

Baselski klasifikacijski številki A1180 in A2060 se ne uporabljata, namesto njiju se uporabljajo klasifikacijske številke OECD GC010, GC020 in GC040 v Prilogi III, del II, če je primerno.

(d)

Baselska klasifikacijska številka A4050 vključuje izrabljene obloge na talilnih loncih za taljenje aluminija, ker vsebujejo anorganske cianide Y33. Če so bili cianidi uničeni, se izrabljene obloge na talilnih loncih uvrstijo pod klasifikacijsko številko AB120 v delu II, ker vsebujejo Y32, anorganske fluoride, z izjemo kalcijevega fluorida.

Del II

Za naslednje odpadke tudi velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja:

Odpadki, ki vsebujejo kovine

AA010

261900

Žlindra, škaja in drugi odpadki pri proizvodnji železa in jekla (3)

AA060

262050

Pepeli in ostanki, ki vsebujejo vanadij (3)

AA190

810420ex ex 810430

Odpadki magnezija in odpadni magnezij, ki so gorljivi, samovnetljivi ali sproščajo pri stiku z vodo vnetljive pline v nevarnih količinah

Odpadki iz pretežno anorganskih sestavin, ki lahko vsebujejo kovine in organske snovi

AB030

 

Odpadki iz sistemov, ki niso na osnovi cianida in nastanejo pri površinski obdelavi kovin

AB070

 

Livarski pesek

AB120

ex ex 281290ex ex 3824

Anorganski halogenidi, ki niso navedeni ali vključeni drugje

AB130

 

Ostanki peska po peskanju

AB150

ex ex 382490

Neprečiščen kalcijev sulfit in kalcijev sulfat pri razžvepljevanju dimnih plinov (FGD)

Odpadki iz pretežno organskih sestavin, ki lahko vsebujejo kovine in anorganske snovi

AC060

ex ex 381900

Hidravlične tekočine

AC070

ex ex 381900

Zavorne tekočine

AC080

ex ex 382000

Tekočine proti zmrzovanju

AC150

 

Fluorokloroogljikovodiki

AC160

 

Haloni

AC170

ex ex 440310

Odpadki obdelane plute in obdelanega lesa

AC250

 

Površinsko aktivne snovi

AC260

ex ex 3101

Svinjska gnojevka, iztrebki

AC270

 

Blato iz čiščenja odpadnih vod

Odpadki, ki lahko vsebujejo tako anorganske kakor organske sestavine

AD090

ex ex 382490

Odpadki pri proizvodnji, pripravi in uporabi reprografskih in fotografskih kemikalij in materialov, ki niso navedeni ali vključeni drugje

AD100

 

Odpadki iz sistemov, ki niso na osnovi cianida in nastanejo pri površinski obdelavi plastike

AD120

ex ex 391400ex ex 3915

Ionskoizmenjalne smole

AD150

 

Naravne organske snovi, ki se uporabljajo kot filtri (npr. biofiltri)

Odpadki iz pretežno anorganskih sestavin, ki lahko vsebujejo kovine in organske snovi

RB020

ex ex 6815

Keramična vlakna, ki imajo podobne fizikalno-kemijske lastnosti kot azbest


(1)  Ta seznam izhaja iz Sklepa OECD, Dodatek 4.

(2)  Priloga VIII k Baselski konvenciji je navedena v tej uredbi v Prilogi V, del 1, seznam A. Priloga II k Baselski konvenciji vsebuje naslednji klasifikacijski številki:

Y46 Odpadki, zbrani iz gospodinjstev, razen če niso ustrezno razvrščeni pod posamezno klasifikacijsko številko iz Priloge III.

Y47 Ostanki, ki nastanejo pri sežiganju gospodinjskih odpadkov.

(3)  Ta seznam vključuje odpadke v obliki pepela, ostankov, žlindre, ostružkov, posnemkov, prahu, praška, muljev in pogače, razen če je material izrecno naveden drugje.

PRILOGA IVA

ODPADKI S SEZNAMA IZ PRILOGE III, ZA KATERE VELJA POSTOPEK PREDHODNE PISNE PRIJAVE IN SOGLASJA (ČLEN 3(3))


PRILOGA V

ODPADKI, ZA KATERE VELJA PREPOVED IZVOZA IZ ČLENA 36

Uvodne opombe

1.

Ta priloga se uporablja brez poseganja v Direktivo 91/689/EGS in Direktivo 2006/12/ES.

2.

Ta priloga je sestavljena iz treh delov, pri čemer se del 2 in del 3 uporabljata, le ko se ne uporablja del 1. Posledično je treba za ugotovitev, ali je določena vrsta odpadkov vsebovana v tej prilogi, najprej preveriti, ali so odpadki navedeni v delu 1 te priloge, in če niso, je treba preveriti, ali so navedeni v delu 2 iste priloge, in če niso navedeni tam, ali so navedeni v delu 3.

Del 1 je razdeljen v dva pododdelka: seznam A našteva vrste odpadkov, ki so označeni kakor nevarni v skladu s členom 1(1)(a) Baselske konvencije in so zato zajeti v prepoved izvoza, medtem ko seznam B našteva vrste odpadkov, ki jih ne ureja člen 1(1)(a) Baselske konvencije in torej niso zajeti v prepoved izvoza.

Zato je treba pri odpadkih iz dela 1 preveriti, ali so navedeni v seznamu A ali B. Samo če vrste odpadkov niso navedene v seznamu A ali B dela 1, je treba preveriti, ali so navedeni med nevarnimi odpadki v delu 2 (tj. vrste odpadkov, označene z zvezdico) ali v delu 3, in če so navedeni tam, potem so zajeti v prepoved izvoza.

3.

Odpadki iz seznama B dela 1 ali vključene med nenevarne snovi dela 2 (tj. vrste odpadkov, ki niso označene z zvezdico), so zajete v prepovedi izvoza, če so tako okužene z drugimi materiali, da

(a)

to dovolj poveča tveganje, povezano z odpadki, da zaradi tega postanejo primerni za predajo v postopek predhodne pisne prijave in soglasja, ob upoštevanju nevarnih lastnosti iz seznama Priloge III k Direktivi 91/689/EGS; ali

(b)

ne omogoča predelave odpadkov na okolju varen način.

Del 1 (1)

Seznam A (Priloga VIII k Baselski konvenciji)

A1   KOVINSKI ODPADKI IN ODPADKI, V KATERIH SO KOVINE

A1010

Kovinski odpadki in odpadki zlitin katerega koli od naslednjih elementov:

Antimon

Arzen

Berilij

Kadmij

Svinec

Živo srebro

Selen

Telur

Talij

vendar ne vključujejo odpadkov, posebej navedenih v seznamu B.

A1020

Odpadki, z izjemo kovinskih odpadkov v masivni obliki, ki vsebujejo katero koli od naslednjih snovi kakor sestavino ali kakor nečistočo:

Antimon; antimonove spojine

Berilij; berilijeve spojine

Kadmij; kadmijeve spojine

Svinec; svinčeve spojine

Selen; selenove spojine

Telur; telurjeve spojine

A1030

Odpadki, ki vsebujejo katero koli od naslednjih snovi kakor sestavino ali kakor nečistočo:

Arzen; arzenove spojine

Živo srebro; živosrebrove spojine

Talij; talijeve spojine

A1040

Odpadki, ki vsebujejo katero koli od naslednjih snovi kakor sestavino:

Kovinski karbonili

Kromove (VI) spojine

A1050

Galvanski mulji

A1060

Odpadne lužnice pri dekapiranju kovin

A1070

Ostanki po izluževanju pri obdelavi cinka, prah in blato kakor jarozit, hematit itd.

A1080

Ostanki cinka, ki niso vključeni v seznam B in vsebujejo svinec in kadmij v tolikšnih koncentracijah, da kažejo lastnosti, določene v Prilogi III.

A1090

Pepel iz sežiganja izoliranih bakrenih žic

A1100

Prah in ostanki iz čistilnih naprav za odpadne pline pri pečeh za taljenje bakra

A1110

Izrabljene elektrolitne raztopine iz postopkov za pridobivanje ali rafinacijo bakra z elektrolizo

A1120

Odpadni mulji, z izjemo anodnega mulja, iz naprav za čiščenje elektrolitov pri postopkih rafinacije in pridobivanja bakra z elektrolizo

A1130

Izrabljene raztopine za jedkanje, ki vsebujejo raztopljeni baker

A1140

Odpadki katalizatorjev na osnovi bakrovega(II) klorida in bakrovega cianida

A1150

Pepel žlahtnih kovin iz sežiganja plošč s tiskanim vezjem, ki ni vključen v seznam B (2)

A1160

Odpadne svinčeve baterije s kislino, cele ali zdrobljene

A1170

Nesortirane odpadne baterije, z izjemo mešanic baterij, ki so samo v seznamu B. Odpadne baterije, ki niso navedene v seznamu B in vsebujejo sestavine v Prilogi I v tolikšni meri, da so zato nevarne

A1180

Odpadni električni in elektronski sklopi ali ostanki (3), ki vsebujejo sestavine, kakor so akumulatorji in druge baterije, vključene v seznam A, živosrebrna stikala, steklo katodnih cevi in druga stekla z aktivno oblogo ter kondenzatorje PBC, ali pa so tako onesnaženi s sestavinami iz Priloge I (kakor so npr. kadmij, živo srebro, svinec, poliklorirani bifenili), da imajo kakšno izmed lastnosti, navedenih v Prilogi III (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B1110) (4)

A1190

Odpadni kovinski kabli, prevlečeni ali izolirani s plastično maso, ki vsebuje premogov katran, PCB (5), svinec, kadmij, druge organohalogene spojine ali druge sestavine iz Priloge I ali so okuženi z njimi, če kažejo lastnosti iz Priloge III

A2   ODPADKI, IZ PRETEŽNO ANORGANSKIH SESTAVIN, KI LAHKO VSEBUJEJO KOVINE IN ORGANSKE SNOVI

A2010

Stekleni odpadki katodnih cevi in drugih stekel z aktivno oblogo

A2020

Odpadne anorganske fluorove spojine v obliki tekočin ali muljev, z izjemo odpadkov, navedenih v seznamu B

A2030

Odpadni katalizatorji, z izjemo odpadkov, navedenih v seznamu B

A2040

Odpadna sadra iz kemičnih industrijskih procesov, kadar vsebuje sestavine iz Priloge I v tolikšni meri, da kaže nevarne lastnosti iz Priloge III (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B2080)

A2050

Odpadni azbest (prah in vlakna)

A2060

Elektrofiltrski pepel iz termoelektrarn na premog, ki vsebuje snovi iz Priloge I v tolikšni meri, da kaže lastnosti iz Priloge III (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B2050)

A3   ODPADKI, IZ PRETEŽNO ORGANSKIH SESTAVIN, KI LAHKO VSEBUJEJO KOVINE IN ANORGANSKE SNOVI

A3010

Odpadki pri proizvodnji ali predelavi naftnega koksa in bitumna

A3020

Odpadna mineralna olja, ki niso primerna za svojo prvotno predvideno uporabo

A3030

Odpadki, ki vsebujejo mulje osvinčenih antidetonatorjev, ali sestojijo iz njih ali so onesnaženi z njimi

A3040

Odpadne tekočine za prenos toplote

A3050

Odpadki pri proizvodnji, pripravi ali uporabi smol, lateksa, mehčal, klejev/lepil, z izjemo odpadkov, navedenih v seznamu B (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B4020)

A3060

Odpadna nitroceluloza

A3070

Odpadni fenoli, fenolne spojine, vključno s klorofenoli, v obliki tekočin ali muljev

A3080

Odpadni etri, z izjemo tistih, ki so navedeni v seznamu B

A3090

Odpadni prah, pepel, mulji in moka iz usnja, če vsebujejo kromove(VI) spojine ali biocide (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B3100)

A3100

Odrezki in drugi odpadki usnja ali usnjenih kompozitov, ki niso primerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov in vsebujejo kromove(VI) spojine ali biocide (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B3090)

A3110

Krznarski odpadki, ki vsebujejo kromove(VI) spojine ali biocide ali kužne snovi (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B3110)

A3120

Kosmi – lahka frakcija iz dezintegratorjev (šrederjev)

A3130

Odpadne organofosforjeve spojine

A3140

Odpadki nehalogeniranih organskih topil, z izjemo odpadkov iz seznama B

A3150

Odpadki halogeniranih organskih topil

A3160

Odpadki halogeniranih ali nehalogeniranih nevodnih destilacijskih ostankov, ki nastanejo pri regeneraciji organskih topil

A3170

Odpadki pri proizvodnji alifatskih halogeniranih ogljikovodikov (kakor klorometan, dikloroetan, vinilklorid, viniliden klorid, alil klorid in epiklorhidrin)

A3180

Odpadki, snovi in izdelki, ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB), poliklorirane terfenile (PCT), poliklorirane naftalene (PCN) ali polibromirane bifenile (PBB) ali analogne polibromirane spojine, ali sestojijo iz njih oziroma so z njimi onesnaženi, in sicer v koncentracijah 50 mg/kg ali več (6)

A3190

Katranski odpadki (z izjemo asfaltnega betona) iz čiščenja, destilacije in kakršne koli pirolize organskih snovi

A3200

Bituminozni material (odpadki asfalta iz gradnje in vzdrževanja cest, ki vsebuje katran (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B2130)

A4   ODPADKI, KI LAHKO VSEBUJEJO TAKO ANORGANSKE KAKOR ORGANSKE SESTAVINE

A4010

Odpadki pri proizvodnji, pripravi ali uporabi farmacevtskih izdelkov, z izjemo odpadkov, navedenih v seznamu B

A4020

Medicinski in podobni odpadki, torej odpadki iz medicinske, negovalne, zobozdravniške, veterinarske ali podobne dejavnosti, ter odpadki iz bolnišnic ali podobnih ustanov pri preiskavah ali zdravljenju pacientov ali pri raziskovalnem delu

A4030

Odpadki pri proizvodnji, pripravi in uporabi biocidov ali fitofarmacevtskih izdelkov, vključno z odpadnimi pesticidi in herbicidi, ki ne ustrezajo specifikacijam, jim je potekel rok uporabe (7) ali so neprimerni za prvotno predvideno uporabo

A4040

Odpadki pri proizvodnji, pripravi in uporabi kemičnih sredstev za zaščito lesa (8)

A4050

Odpadki, ki vsebujejo naslednje snovi ali sestojijo iz njih oziroma so onesnaženi z njimi:

anorganski cianidi, z izjemo trdnih ostankov, ki vsebujejo žlahtne kovine s sledovi anorganskih cianidov

organski cianidi

A4060

Odpadne mešanice in emulzije olja/voda, ogljikovodiki/voda

A4070

Odpadki pri proizvodnji, pripravi in uporabi črnil, barvil, pigmentov, barv, lakov in firnežev, z izjemo odpadkov, navedenih na seznamu B (glej ustrezen vpis na seznamu B, B4010)

A4080

Odpadki eksplozivne narave (z izjemo odpadkov, navedenih na seznamu B)

A4090

Odpadne kisle ali bazične raztopine, z izjemo tistih, ki so navedene v ustreznem vpisu na seznamu B (glej ustrezen vpis na seznamu B, B2120)

A4100

Odpadki iz industrijskih naprav za čiščenje odpadnih plinov, z izjemo odpadkov, navedenih na seznamu B

A4110

Odpadki, ki vsebujejo naslednje snovi ali sestojijo iz njih oziroma so onesnaženi z njimi:

katero koli snovjo, ki je kemično sorodna polikloriranemu dibenzo-furanu

katero koli snovjo, ki je kemično sorodna polikloriranemu dibenzo-dioksinu

A4120

Odpadki, ki vsebujejo perokside ali sestojijo iz njih oziroma so onesnaženi z njimi

A4130

Odpadne embalaže in posode, ki vsebujejo snovi iz Priloge I, v dovolj velikih koncentracijah, da kažejo nevarne lastnosti iz Priloge III

A4140

Odpadki, ki vsebujejo kemikalije, ki ne ustrezajo specifikacijam ali jim je potekel rok (9) oziroma so onesnaženi z njimi in spadajo v kategorije iz Priloge I ter kažejo nevarne lastnosti iz Priloge III

A4150

Odpadne kemične snovi iz dejavnosti v zvezi z raziskavami, razvojem ali poučevanjem, ki niso identificirane in/ali so nove in katerih učinki na zdravje ljudi in/ali okolje še niso znani

A4160

Izrabljeno aktivno oglje, ki ni vključeno na seznam B (glej ustrezen vpis na seznamu B, B2060)

Seznam B (Priloga IX k Baselski konvenciji)

B1   KOVINSKI ODPADKI IN ODPADKI, KI VSEBUJEJO KOVINE

B1010

Odpadki kovin in kovinskih zlitin v kovinski, nedisperzni obliki

Žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, ne pa živo srebro)

Odpadno železo in jeklo

Odpadni baker

Odpadni nikelj

Odpadni aluminij

Odpadni cink

Odpadni kositer

Odpadni volfram

Odpadni molibden

Odpadni tantal

Odpadni magnezij

Odpadni kobalt

Odpadni bizmut

Odpadni titan

Odpadni cirkonij

Odpadni mangan

Odpadni germanij

Odpadni vanadij

Odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

Odpadni torij

Odpadne redkozemeljske kovine

Odpadni krom

B1020

Čiste, nekontaminirane odpadne kovine, vključno z zlitinami, v masivni obdelani obliki (pločevina, plošče, grede, palice itd.)

Odpadni antimon

Odpadni berilij

Odpadni kadmij

Odpadni svinec (z izjemo svinčevih akumulatorjev)

Odpadni selen

Odpadni telur

B1030

Ostanki, ki vsebujejo težko taljive kovine

B1031

Odpadki molibdena, volframa, titana, tantala, niobija in renija ter njihovih zlitin v kovinski disperzni obliki (kovinski prah), z izjemo odpadkov, navedenih na seznamu A pod vpisom A1050, galvanski mulji

B1040

Odpadne elektroenergetske naprave, ki niso toliko onesnažene z mazalnim oljem, PCB ali PCT, da bi zaradi tega bile nevarne

B1050

Mešane neželezne kovine, težka frakcija iz dezintegracije, ki ne vsebujejo snovi iz Priloge I v takih koncentracijah, da bi začele kazati lastnosti iz Priloge III (10)

B1060

Odpadki selena in telurja v elementni kovinski obliki, vključno s prahom

B1070

Odpadki bakra in bakrovih zlitin v disperzni obliki, razen če vsebujejo sestavine iz Priloge I v tolikšni meri, da kažejo lastnosti iz Priloge III

B1080

Cinkov pepel in ostanki cinka, vključno z ostanki cinkovih zlitin v disperzni obliki, razen če vsebujejo sestavine iz Priloge I v tako visoki koncentraciji, da kažejo lastnosti iz Priloge III ali nevarne lastnosti iz H4.3 (11)

B1090

Odpadki baterij, ki ustrezajo specifikacijam, razen svinčevih, kadmijevih ali živosrebrovih baterij

B1100

Odpadki pri taljenju in čiščenju kovin, ki vsebujejo kovine:

Odpadki trdega cinka

Žlindre in posnemki, ki vsebujejo cink

Penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju (> 90 % Zn)

Gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju (> 92 % Zn)

Ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

Ostanki cinka pri vročem pocinkanju (> 92 % Zn)

Posnemki cinka

Posnemki aluminija, brez solne žlindre

Žlindra iz proizvodnje bakra, namenjena za nadaljnjo predelavo ali prečiščevanje, ki ne vsebuje arzena, svinca ali kadmija v tolikšni meri, da bi kazala nevarne lastnosti iz Priloge III

Odpadki ognjevzdržnih obzidav, vključno s talilnimi lonci, ki izvirajo iz talilnic bakra

Žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

Žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 odstotkov kositra

B1110

Električni in elektronski sklopi

Elektronski sklopi, sestavljeni samo iz kovin ali zlitin

Odpadki ali ostanki električnih in elektronskih sklopov (12)(vključno s ploščami s tiskanim vezjem), ki ne vsebujejo sestavin, kot so akumulatorji in druge baterije na seznamu A, živosrebrna stikala, steklo katodnih cevi in druga stekla z aktivnimi oblogami ter kondenzatorji, ki vsebujejo PBC, in niso onesnaženi s sestavinami, navedenimi v Prilogi I (kakor so npr. kadmij, živo srebro, svinec, poliklorirani bifenili PCB) ali so bile te sestavine iz njih odstranjene do te mere, da nimajo nobene od lastnosti iz Priloge III (glej ustrezen vpis na sezamu A, A1180)

Električni in elektronski sklopi (vključno plošče s tiskanim vezjem, elektronskimi sestavinami in žicami), predvidenimi za neposredno ponovno uporabo (13) in ne za recikliranje ali dokončno odstranitev (14)

B1115

Odpadni kovinski kabli, prevlečeni ali izolirani s plastično maso, ki niso zajeti na seznamu A A1190, razen tistih, ki so namenjeni za ukrepe iz Priloge IVA ali katere koli druge postopke odstranjevanja, ki na vseh stopnjah vključujejo nenadzorovano toplotno obdelavo, kakor je sežiganje na prostem

B1120

Izrabljeni katalizatorji, z izjemo tekočin, ki se uporabljajo kakor katalizatorji, ki vsebujejo katero koli od naslednjih snovi:

Prehodne kovine, z izjemo odpadnih katalizatorjev (izrabljeni katalizatorji, tekoči rabljeni katalizatorji ali drugi katalizatorji) iz seznama A

Skandij

Vanadij

Mangan

Kobalt

Baker

Itrij

Niobij

Hafnij

Volfram

Titan

Krom

Železo

Nikelj

Cink

Cirkonij

Molibden

Tantal

Renij

Lantanoidi (redke zemeljske kovine)

Lantan

Prazeodin

Samarij

Gadolinij

Disprozij

Erbij

Iterbij

Cerij

Neodim

Evropij

Terbij

Holmij

Tulij

Lutecij

B1130

Očiščeni izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne kovine

B1140

Ostanki, v katerih so žlahtne kovine, ki so v trdni obliki in vsebujejo sledove anorganskih cianidov

B1150

Odpadki žlahtnih kovin in zlitin (zlato, srebro, platinske kovine, ne pa živo srebro) v disperzni in netekoči obliki z ustrezno embalažo in nalepko

B1160

Pepel po sežiganju plošč s tiskanim vezjem, ki vsebuje žlahtne kovine (glej ustrezen vpis na seznamu A, A1150)

B1170

Pepel po sežiganju fotografskega filma, ki vsebuje žlahtne kovine

B1180

Odpadni fotografski filmi, ki vsebujejo srebrove halogenide in kovinsko srebro

B1190

Odpadni fotografski papir, ki vsebuje srebrove halogenide in kovinsko srebro

B1210

Granulirana žlindra pri proizvodnji železa in jekla

B1210

Žlindra pri proizvodnji železa in jekla, vključno z žlindrami, ki se uporabljajo kot vir TiO2 in vanadija

B1220

Žlindra pri proizvodnji cinka, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %), kemično stabilizirana in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301) predvsem za uporabo v gradbeništvu

B1230

Valjarniška škaja pri proizvodnji železa in jekla

B1240

Bakrov oksid kot valjarniška škaja

B1250

Odpadna izrabljena motorna vozila, ki ne vsebujejo tekočih ali drugih nevarnih sestavin

B2   ODPADKI, IZ PRETEŽNO ANORGANSKIH SESTAVIN, KI LAHKO VSEBUJEJO KOVINE IN ORGANSKE MATERIALE

B2010

Odpadki pri pridobivanju rud v nedisperzni obliki

Odpadki naravnega grafita

Odpadki glinastega skrilavca, tudi grobo obsekani ali zgolj z žaganjem ali drugače razrezani

Odpadki sljude

Odpadki levcita, nefelina ali nefelinovega sienita

Odpadki glinenca

Odpadki fluorita

Odpadki kremena v trdni obliki, razen tistih, ki se uporabljajo v livarstvu

B2020

Stekleni odpadki v nedisperzni obliki:

Odpadno steklo in steklene črepinje, razen stekla katodnih cevi in drugih stekel z aktivno oblogo

B2030

Keramični odpadki v nedisperzni obliki:

Odpadki in črepinje kermeta (kovinskokeramični kompoziti)

Keramična vlakna, ki niso navedena ali vključena drugje

B2040

Drugi odpadki iz pretežno anorganskih sestavin

Delno prečiščen kalcijev sulfat po razžvepljevanju dimnih plinov

Odpadne mavčne plošče iz porušenih zgradb

Žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201) predvsem za uporabo v gradbeništvu in kakor brusivo

Žveplo v trdni obliki

Apnenec iz proizvodnje kalcijevega cianamida (s pH manj kot 9)

Natrijev klorid, kalijev klorid in kalcijev klorid

Karborund (silicijev karbid)

Lomljeni beton

Odpadno steklo, ki vsebuje litij-tantal in litij-niobij

B2050

Elektrofiltrski pepel iz termoelektrarn na premog, ki ni vključen na seznam A (glej ustrezen vpis na seznamu A, A2060)

B2060

Izrabljeno aktivno oglje, ki nima nobene od sestavin iz Priloge I do te mere, da bi kazalo lastnosti iz Priloge III, na primer oglje, ki nastane pri obdelavi pitne vode, predelavah v živilski industriji in proizvodnji vitaminov (glej ustrezen vpis na seznamu A, A4160)

B2070

Mulj kalcijevega fluorida

B2080

Odpadna sadra pri industrijskih kemičnih procesih, ki ni vključena na seznam A (glej ustrezen vpis na seznamu A, A2040)

B2090

Odpadne anode pri proizvodnji jekla in aluminija, izdelane iz naftnega koksa ali bitumna in očiščene v skladu z običajnimi industrijskimi specifikacijami (razen anod iz klor-alkalijske elektrolize in iz metalurške industrije)

B2100

Odpadni aluminijevi hidrati, odpadni aluminijev oksid in ostanki pri proizvodnji aluminijevega oksida, razen materialov, ki se uporabljajo za čiščenje plinov, flokulacijo in postopke filtriranja

B2110

Ostanki boksita (”rdeče blato”) (vrednost pH uravnana na manj kot 11,5)

B2120

Odpadne kisle ali bazične raztopine z vrednostjo pH več kakor dva in manj kot 11,5, ki niso jedke ali drugače nevarne (glej ustrezen vpis na seznamu A, A4090)

B2130

Bituminozni material (odpadki asfalta) iz gradnje in vzdrževanja cest, ki ne vsebuje katrana (15)(glej ustrezen vpis na seznamu A, A3200)

B3   ODPADKI, IZ PRETEŽNO ORGANSKIH SESTAVIN, KI LAHKO VSEBUJEJO KOVINE IN ANORGANSKE MATERIALE

B3010

Odpadki trdne plastike

Naslednji plastični ali mešani plastični materiali, če niso mešani z drugimi odpadki in so pripravljeni po specifikaciji:

Odpadna plastika nehalogeniranih polimerov in kopolimerov, vključno z naslednjimi snovmi, vendar brez omejitve samo nanje (16):

etilen

stiren

polipropilen

polietilen tereftalat

akrilonitril

butadien

poliacetali

poliamidi

polibutilen tereftalat

polikarbonati

polietri

polifenilen sulfidi

akrilni polimeri

alkani C10–C13 (mehčala)

poliuretan (ki ne vsebuje CFC-jev)

polisiloksani

polimetil metakrilat

polivinil alkohol

polivinil butiral

polivinil acetat

Odpadne utrjene smole ali kondenzacijski proizvodi, vključno z naslednjim:

sečninsko formaldehidne smole

fenolformaldehidne smole

melaminformaldehidne smole

epoksi smole

alkidne smole

poliamidi

Naslednji odpadki iz fluoriranih polimerov (17):

Perfluoroetilen/propilen (FEP)

Perfluoroalkoksialkan

Tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

Tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

Polivinilfluorid (PVF)

Polivinilidenfluorid (PVDF)

B3020

Odpadki papirja, lepenke in papirnih izdelkov

Naslednji materiali, če niso mešani z nevarnimi snovmi:

Odpadki in izmet papirja kartona in lepenke iz:

nebeljenega papirja ali kartona ali nebeljenega ovalovljenega papirja ali kartona

drugega papirja ali kartona, izdelanega predvsem iz beljene lesne celulozne vlaknine, ki ni obarvana v snovi

papirja ali kartona in lepenke, izdelanega predvsem iz lesovine (npr. časopisi, revije in podoben potiskan material)

drugega, vključno z naslednjim, vendar ne omejeno samo na:

1.

karton, lepenka, zlepljeni karton;

2.

neprebrani izmet

B3030

Tekstilni odpadki

Naslednji materiali, če niso mešani z drugimi odpadki in so pripravljeni po specifikaciji:

Svileni odpadki (vključno s kokoni, neprimernimi za odvijanje, odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi svilenimi materiali)

nemikani in nečesani

drugi

Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, z izjemo razvlaknjenih tekstilnih materialov

izčeski volne ali fine živalske dlake

drugi odpadki volne ali fine živalske dlake

odpadki grobe živalske dlake

Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali)

odpadki preje (vključno z odpadki niti)

razvlaknjeni tekstilni materiali

drugo

Laneno hodnično predivo in odpadki

Hodnično predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) konoplje (Cannabis sativa L.)

Hodnično predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz jute in drugih tekstilnih vlaken iz ličja (razen lanu, konoplje in ramije)

Hodnično predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) sisala in drugih tekstilnih vlaken iz različnih agav

Hodnično predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) kokosa

Hodnično predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz abake (manilskih vlaken Musa textilis Nee)

Hodnično predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) ramije in drugih rastlinskih tekstilnih vlaken, ki niso navedena ali vključena drugje

Odpadki (vključno z izčeski, odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) kemičnih vlaken

sintetičnih kemičnih vlaken

kemičnih vlaken iz naravnih polimerov

Rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki

Krpe, končki različnih vrvic, motvoza, vrvi, vrvja in vrvnih kablov ter rabljeni izdelki iz različnih vrvic, motvozov, vrvi, vrvja in vrvnih kablov

sortirano

drugo

B3035

Odpadki tekstilnih talnih oblog in preprog

B3040

Odpadki gume

Naslednji materiali, če niso mešani z drugimi odpadki:

Odpadki in ostanki trde gume (npr. ebonit)

Drugi odpadki iz gume (razen odpadkov, ki so navedeni drugje)

B3050

Odpadki iz neobdelane plute in lesa

Odpadki in ostanki lesa, če so stisnjeni v polena, brikete, pelete in podobne oblike ali ne

Odpadki iz plute: drobljena, zrnata ali mleta pluta

B3060

Odpadki iz agroživilskih industrij, če niso kužni:

Vinske droži

Posušeni in sterilizirani rastlinski odpadki, ostanki in stranski proizvodi, če so v obliki peletov ali ne ali če se uporabljajo za živalsko krmo, ki niso navedeni ali vključeni drugam

Degras: ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

Odpadki kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, zgolj pripravljeni (toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali razklejeni

Ribji odpadki

Lupine, luščine, kožice in drugi odpadki kakava

Drugi odpadki iz agroživilske industrije z izjemo stranskih proizvodov, ki izpolnjujejo nacionalne in mednarodne zahteve in standarde za prehrano ljudi in živali

B3065

Odpadki jedilnih maščob živalskega in rastlinskega porekla (npr. olja za cvrtje), če ne kažejo lastnosti iz Priloge III

B3070

Naslednji odpadki:

Odpadki človeških las

Odpadki slame

Dezaktivirani micelij iz proizvodnje penicilina, namenjen za živalsko krmo

B3080

Odpadni obrezki in odpadki gume

B3090

Obrezki in drugi odpadki usnja ali usnjenih kompozitov, ki niso primerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov, z izjemo muljev iz proizvodnje usnja, ki ne vsebujejo kromovih(VI) spojin ali biocidov (glej ustrezen vpis na seznamu A, A3100)

B3100

Prah, pepel, mulji ali moka usnja, ki ne vsebujejo kromovih(VI) spojin ali biocidov (glej ustrezen vpis na seznamu A, A3090)

B3110

Krznarski odpadki, ki ne vsebujejo kromovih(VI) spojin ali biocidov ali kužnih snovi (glej ustrezen vpis na seznamu A, A3110)

B3120

Odpadki živilskih barvil

B3130

Odpadni polimerni etri in odpadni nenevarni monomerni etri, ki ne morejo tvoriti peroksidov

B3140

Odpadne pnevmatike, z izjemo tistih, ki so namenjene za postopke, navedene na seznamu IVA

B4   ODPADKI, KI LAHKO VSEBUJEJO TAKO ANORGANSKE KAKOR ORGANSKE SESTAVINE

B4010

Odpadki, ki sestojijo pretežno iz disperzijskih barv na vodni osnovi, črnil in strjenih lakov in ne vsebujejo organskih topil, težkih kovin ali biocidov v tolikšni meri, da bi bili nevarni (glej ustrezen vpis na seznamu A, A4070)

B4020

Odpadki pri proizvodnji, pripravi in uporabi smol, lateksa, mehčal, klejev/lepil, ki niso na seznamu A in ne vsebujejo topil ter drugih onesnaževal, v tolikšni meri, da bi kazali lastnosti iz Priloge III, temveč so npr. na vodni osnovi, ali lepila na osnovi kazeina, škroba, dekstrina, celuloznih etrov, polivinil alkoholov (glej ustrezen vpis na seznamu A, A3050)

B4030

Rabljeni fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki niso na seznamu A

Del 2

Odpadki na seznamu v Prilogi k Sklepu 2000/532/ES (18)

01   ODPADKI PRI ISKANJU IN PRIDOBIVANJU TER PREDELAVI MINERALNIH SUROVIN

01 01

odpadki pri pridobivanju mineralnih surovin

01 01 01

odpadki pri pridobivanju kovinskih mineralnih surovin

01 01 02

odpadki pri pridobivanju nekovinskih mineralnih surovin

01 03

odpadki pri fizikalni in kemični predelavi mineralnih surovin, ki vsebujejo kovine

01 03 04*

kisli ostanki po predelavi kovinskih sulfidov

01 03 05*

drugi ostanki, ki vsebujejo nevarne snovi

01 03 06

ostanki, ki niso zajeti v 01 03 04 in 01 03 05

01 03 07*

drugi odpadki pri fizikalni in kemijski predelavi kovine vsebujočih mineralnih surovin, ki vsebujejo nevarne snovi

01 03 08

prašni in praškasti odpadki, ki niso zajeti v 01 03 07

01 03 09

rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki ni zajeto v 01 03 07

01 03 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

01 04

odpadki pri fizikalni in kemijski predelavi mineralnih surovin, ki ne vsebujejo kovin

01 04 07*

odpadki pri fizikalni in kemijski predelavi mineralnih surovin, ki ne vsebujejo kovin in vsebujejo nevarne snovi

01 04 08

odpadni gramoz in tolčenec, ki nista zajeta v 01 04 07

01 04 09

odpadni pesek in glina

01 04 10

prašni in praškasti odpadki, ki niso zajeti v 01 04 07

01 04 11

odpadki pri predelavi kalijeve in kamene soli, ki niso zajeti v 01 04 07

01 04 12

ostanki in drugi odpadki pri pranju in čiščenju mineralnih surovin, razen tistih, ki niso zajeti v 01 04 07 in 01 04 11

01 04 13

odpadki pri klesanju in žaganju kamna, ki niso zajeti v 01 04 07

01 04 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

01 05

vrtalni mulji in drugi odpadki pri vrtanju

01 05 04

vrtalni mulji in odpadki pri vrtanju sladkovodnih vrtin

01 05 05*

vrtalni mulji in odpadki pri vrtanju, ki vsebujejo olja

01 05 06*

vrtalni mulji in drugi odpadki pri vrtanju, ki vsebujejo nevarne snovi

01 05 07

vrtalni mulji in odpadki pri vrtanju, ki vsebujejo barit in niso zajeti v 01 05 05 in 01 05 06

01 05 08

vrtalni mulji in odpadki pri vrtanju, ki vsebujejo klorid in niso zajeti v 01 05 05 in 01 05 06

01 05 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

02   ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, RIBOGOJSTVA, GOZDARSTVA, LOVA IN RIBOLOVA TER PRIPRAVE IN PREDELAVE HRANE

02 01

odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribolova

02 01 01

mulji pri pranju in čiščenju

02 01 02

odpadki živalskega tkiva

02 01 03

odpadki rastlinskega tkiva

02 01 04

odpadki plastike(razen embalaže)

02 01 06

živalski iztrebki, urin in gnoj (vključno z onesnaženo slamo), odpadne vode, ločeno zbrane in obdelane zunaj kraja nastanka

02 01 07

odpadki pri izkoriščanju gozdov

02 01 08*

agrokemični odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

02 01 09

agrokemični odpadki, ki niso zajeti v 02 01 08

02 01 10

odpadne kovine

02 01 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

02 02

odpadki pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih živil živalskega izvora

02 02 01

mulji pri pranju in čiščenju

02 02 02

odpadki živalskega tkiva

02 02 03

snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 02 04

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka

02 02 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

02 03

odpadki pri pripravi in predelavi sadja, vrtnin, žita, jedilnih olj, kakava, kave, čaja in tobaka; odpadki pri konzerviranju, pri proizvodnji kvasa in kvasnega ekstrakta, pri pripravi in fermentaciji melase

02 03 01

mulji pri pranju, čiščenju, lupljenju, centrifugiranju in ločevanju

02 03 02

odpadki konzervansov

02 03 03

odpadki pri ekstrakciji s topili

02 03 04

snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 03 05

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka

02 03 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

02 04

odpadki pri proizvodnji sladkorja

02 04 01

zemlja pri čiščenju in pranju sladkorne pese

02 04 02

kalcijev karbonat, ki ne ustreza specifikacijam

02 04 03

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka

02 04 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

02 05

odpadki pri proizvodnji mlečnih izdelkov

02 05 01

snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 05 02

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka

02 05 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

02 06

odpadki pri proizvodnji pekarskih in slaščičarskih izdelkov

02 06 01

snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 06 02

odpadki konzervansov

02 06 03

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka

02 06 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

02 07

odpadki pri proizvodnji alkoholnih in brezalkoholnih pijač (razen kave, čaja in kakava)

02 07 01

odpadki pri pranju, čiščenju in mehanskem drobljenju surovin

02 07 02

odpadki pri destilaciji žganih pijač

02 07 03

odpadki pri kemični obdelavi

02 07 04

snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 07 05

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka

02 07 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

03   ODPADKI PRI PREDELAVI LESA IN PROIZVODNJI PLOŠČ, POHIŠTVA, PAPIRNE SNOVI, PAPIRJA IN LEPENKE

03 01

odpadki pri predelavi lesa ter proizvodnji plošč in pohištva

03 01 01

odpadno lubje in pluta

03 01 04*

žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni les, delci plošč in furnir, ki vsebujejo nevarne snovi

03 01 05

žagovina, oblanci, odrezki, les, iverne plošče in furnir, ki niso zajeti v 03 01 04

03 01 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

03 02

odpadki pri zaščiti lesa

03 02 01*

nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 02*

klorirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 03*

organokovinska sredstva za zaščito lesa

03 02 04*

anorganska sredstva za zaščito lesa

03 02 05*

druga sredstva za zaščito lesa, ki vsebujejo nevarne snovi

03 02 99

sredstva za zaščito lesa, ki niso navedena drugje

03 03

odpadki pri proizvodnji in predelavi celuloznih vlaknin papirja, kartona in lepenke

03 03 01

odpadno lubje in les

03 03 02

sulfitne gošče in mulji pri regeneraciji kemikalij iz kuhalne lužnice

03 03 05

mulji iz razsivitve pri recikliranju starega papirja

03 03 07

mehansko ločeni izvržek pri razpuščanju starega papirja in kartona

03 03 08

odpadki pri prebiranju papirja in kartona, namenjenega za recikliranje

03 03 09

odpadna kavsticirna gošča

03 03 10

vlakninski izvržek, mulji, ki vsebujejo vlakna, polnila in premaze in nastajajo pri mehanskem ločevanju

03 03 11

mulji pri interni obdelavi odpadnih vod, ki niso zajeti v 03 03 10

03 03 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

04   ODPADKI PRI PROIZVODNJI USNJA, KRZNA IN TEKSTILA

04 01

odpadki pri proizvodnji usnja in krzna

04 01 01

mezdra in odpadni luženi cepljenec

04 01 02

odpadki pri luženju

04 01 03*

odpadki pri razmaščanju, ki vsebujejo topila, brez tekoče faze

04 01 04

strojilna juha, ki vsebuje krom

04 01 05

strojilna juha brez kroma

04 01 06

mulji, ki vsebujejo krom, zlasti iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka

04 01 07

mulji, ki ne vsebujejo kroma, zlasti iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka

04 01 08

odpadki strojenega usnja, ki vsebujejo krom (ostružki, odrezki, prah po brušenju)

04 01 09

odpadki pri plemenitenju in dodelavi krzna in usnja

04 01 99

drugi tovrstni odpadki

04 02

odpadki pri proizvodnji tekstila

04 02 09

odpadki kompozitnih (sestavljenih, spojenih, združenih) materialov (impregnirane tekstilije, elastomer, plastomer)

04 02 10

organske snovi iz proizvodov naravnega izvora (npr. masti, vosek)

04 02 14*

odpadki pri dodelavi in plemenitenju, ki vsebujejo organska topila

04 02 15

odpadki pri dodelavi in plemenitenju, ki niso zajeti v 04 02 14

04 02 16*

barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi

04 02 17

barvila in pigmenti, ki niso zajeti v 04 02 16

04 02 19*

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi

04 02 20

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 04 02 19

04 02 21

odpadki neobdelanih tekstilnih vlaken

04 02 22

odpadki obdelanih tekstilnih vlaken

04 02 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

05   ODPADKI PRI RAFINACIJI NAFTE, ČIŠČENJU ZEMELJSKEGA PLINA IN PIROLIZI PREMOGA

05 01

odpadki pri rafinaciji nafte

05 01 02*

mulji pri razsoljevanju

05 01 03*

mulji z dna rezervoarjev

05 01 04*

kisli alkilni mulji

05 01 05*

razlito olje

05 01 06*

mulji iz tehnoloških procesov in vzdrževanja naprav, ki vsebujejo olje

05 01 07*

kisli katrani

05 01 08*

drugi katrani

05 01 09*

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebuje nevarne snovi

05 01 10

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 05 01 09

05 01 11*

odpadki pri čiščenju goriv z bazami

05 01 12*

olja, ki vsebujejo kisline

05 01 13

mulji pri pripravi kotelne vode

05 01 14

odpadki iz hladilnih kolon

05 01 15*

izrabljene filtrirne zemlje

05 01 16

odpadki, ki vsebujejo žveplo in nastanejo pri razžvepljevanju naftnih derivatov

05 01 17

bitumen

05 01 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

05 06

odpadki iz pirolize premoga

05 06 01*

kisli katrani

05 06 03*

drugi katrani

05 06 04

odpadki iz hladilnih kolon

05 06 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

05 07

odpadki pri čiščenju in transportu zemeljskega plina

05 07 01*

odpadki, ki vsebujejo živo srebro

05 07 02

odpadki, ki vsebujejo žveplo

05 07 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

06   ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIČNIH PROCESOV

06 01

odpadki pri proizvodnji, pripravi, distribuciji in uporabi (PPDU) kislin

06 01 01*

žveplova(VI) kislina in žveplova(IV) kislina

06 01 02*

klorovodikova kislina

06 01 03*

fluorovodikova kislina

06 01 04*

fosforjeva(V) kislina in fosforjeva(III) kislina

06 01 05*

dušikova(V) kislina in dušikova(III) kislina

06 01 06*

druge kisline

06 01 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

06 02

odpadki pri PPDU baz

06 02 01*

kalcijev hidroksid

06 02 03*

amoniak (raztopina)

06 02 04*

natrijev in kalijev hidroksid

06 02 05*

druge baze

06 02 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

06 03

odpadki pri PPDU soli in njihovih raztopin ter kovinskih oksidov

06 03 11*

trdne soli in raztopine, ki vsebujejo cianide

06 03 13*

trdne soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine

06 03 14

trdne soli in raztopine, ki niso zajete v 06 03 11 in 06 03 13

06 03 15*

kovinski oksidi, ki vsebujejo težke kovine

06 03 16

kovinski oksidi, ki niso zajeti v 06 03 15

06 03 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

06 04

odpadki, ki vsebujejo kovine in niso zajeti v 06 03

06 04 03*

odpadki, ki vsebujejo arzen

06 04 04*

odpadki, ki vsebujejo živo srebro

06 04 05*

odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine

06 04 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

06 05

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka

06 05 02*

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi

06 05 03

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 06 05 02

06 06

odpadki pri PPDU žveplo vsebujočih kemikalij, iz kemijskih procesov žvepla in iz razžvepljevanja

06 06 02*

odpadki, ki vsebujejo nevarne sulfide

06 06 03

odpadki, ki vsebujejo sulfide in niso zajeti v 06 06 02

06 06 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

06 07

odpadki pri PPDU halogenov in iz kemijskih procesov halogenov

06 07 01*

elektrolizni odpadki, ki vsebujejo azbest

06 07 02*

aktivno oglje iz proizvodnje klora

06 07 03*

mulj barijevega sulfata, ki vsebuje živo srebro

06 07 04*

raztopine in kisline, npr. kontaktna kislina

06 07 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

06 08

odpadki pri PPDU silicija in silicijevih spojin

06 08 02*

odpadki, ki vsebujejo nevarne klorosilane

06 08 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

06 09

odpadki pri PPDU fosfor vsebujočih kemikalij in iz kemičnih procesov fosforja

06 09 02

žlindra, ki vsebuje fosfor

06 09 03*

reakcijski odpadki na osnovi kalcija, ki vsebujejo nevarne snovi ali pa so onesnaženi z njimi

06 09 04

reakcijski odpadki na osnovi kalcija, ki niso zajeti v 06 09 03

06 09 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

06 10

odpadki pri PPDU dušik vsebujočih kemikalij, iz kemičnih procesov dušika in iz proizvodnje umetnih gnojil

06 10 02*

odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

06 10 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

06 11

odpadki pri proizvodnji anorganskih pigmentov in sredstev za motnjenje

06 11 01

reakcijski odpadki na osnovi kalcija iz proizvodnje titanovega dioksida

06 11 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

06 13

odpadki iz anorganskih kemičnih procesov, ki niso navedeni drugje

06 13 01*

anorganska sredstva za zaščito rastlin, sredstva za zaščito lesa in drugi biocidi

06 13 02*

izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02)

06 13 03

industrijske saje

06 13 04*

odpadki pri predelavi azbesta

06 13 05*

dimniške saje

06 13 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

07   ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIČNIH PROCESOV

07 01

odpadki pri proizvodnji, pripravi, distribuciji in uporabi (PPDU) organskih osnovnih kemikalij

07 01 01*

vodne izpiralne tekočine in matične lužnice

07 01 03*

halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 01 04*

druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 01 07*

halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki

07 01 08*

drugi destilacijski in reakcijski ostanki

07 01 09*

halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 01 10*

druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 01 11*

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi

07 01 12

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 01 11

07 01 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

07 02

odpadki pri PPDU plastike, sintetične gume in umetnih vlaken

07 02 01*

vodne izpiralne tekočine in matične lužnice

07 02 03*

halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 02 04*

druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 02 07*

halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki

07 02 08*

drugi destilacijski in reakcijski ostanki

07 02 09*

halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 02 10*

druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 02 11*

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi

07 02 12

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 02 11

07 02 13

odpadna plastika

07 02 14*

odpadki aditivov, ki vsebujejo nevarne snovi

07 02 15

odpadki aditivov, ki niso zajeti v 07 02 14

07 02 16*

odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone

07 02 17

odpadki, ki vsebujejo silikone in niso zajeti v 07 02 16

07 02 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

07 03

odpadki pri PPDU organskih barvil in pigmentov (razen 06 11)

07 03 01*

vodne izpiralne tekočine in matične lužnice

07 03 03*

halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 03 04*

druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 03 07*

halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki

07 03 08*

drugi destilacijski in reakcijski ostanki

07 03 09*

halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 03 10*

druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 03 11*

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi

07 03 12

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 03 11

07 03 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

07 04

odpadki pri PPDU organskih sredstev za zaščito rastlin (razen 02 01 08 in 02 01 09), sredstev za zaščito lesa (razen 03 02) in drugih biocidov

07 04 01*

vodne izpiralne tekočine in matične lužnice

07 04 03*

halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 04 04*

druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 04 07*

halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki

07 04 08*

drugi destilacijski in reakcijski ostanki

07 04 09*

halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 04 10*

druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 04 11*

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi

07 04 12

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 04 11

07 04 13*

trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

07 04 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

07 05

odpadki pri PPDU farmacevtskih izdelkov

07 05 01*

vodne izpiralne tekočine in matične lužnice

07 05 03*

halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 05 04*

druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 05 07*

halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki

07 05 08*

drugi destilacijski in reakcijski ostanki

07 05 09*

halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 05 10*

druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 05 11*

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi

07 05 12

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 05 11

07 05 13*

trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

07 05 14

trdni odpadki, ki niso zajeti v 07 05 13

07 05 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

07 06

odpadki pri PPDU maščob, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in kozmetičnih sredstev

07 06 01*

vodne izpiralne tekočine in matične lužnice

07 06 03*

halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 06 04*

druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 06 07*

halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki

07 06 08*

drugi destilacijski in reakcijski ostanki

07 06 09*

halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 06 10*

druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 06 11*

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi

07 06 12

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 06 11

07 06 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

07 07

odpadki pri PPDU finih kemikalij in kemičnih proizvodov, ki niso navedeni drugje

07 07 01*

vodne izpiralne tekočine in matične lužnice

07 07 03*

halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 07 04*

druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

07 07 07*

halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki

07 07 08*

drugi destilacijski in reakcijski ostanki

07 07 09*

halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 07 10*

druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 07 11*

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi

07 07 12

mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju samem, ki niso zajeti v 07 07 11

07 07 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

08   ODPADKI PRI PPDU PREVLEK (BARV, LAKOV IN EMAJLOV), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH ČRNIL

08 01

odpadki pri PPDU in odstranjevanju barv in lakov

08 01 11*

odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 12

odpadne barve in laki, ki niso zajeti v 08 01 11

08 01 13*

mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 14

mulji barv ali lakov, ki niso zajeti v 08 01 13

08 01 15*

vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 16

vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in niso zajeti v 08 01 15

08 01 17*

odpadki pri odstranjevanju barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 18

odpadki pri odstranjevanju barv ali lakov, ki niso zajeti v 08 01 17

08 01 19*

vodne suspenzije barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 20

vodne suspenzije barv ali lakov, ki niso zajete v 08 01 19

08 01 21*

odpadki sredstev za odstranjevanje barv ali lakov

08 01 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

08 02

odpadki pri PPDU drugih prevlek (vključno s keramičnimi materiali)

08 02 01

odpadni praškasti materiali za prevleke

08 02 02

vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale

08 02 03

vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične materiale

08 02 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

08 03

odpadki pri PPDU tiskarskih barv

08 03 07

vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve

08 03 08

vodne odpadne raztopine, ki vsebujejo tiskarske barve

08 03 12*

odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 13

odpadne tiskarske barve, ki niso zajete v 08 03 12

08 03 14*

mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 15

mulji tiskarskih barv, ki niso zajeti v 08 03 14

08 03 16*

odpadne raztopine za jedkanje

08 03 17*

odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 18

odpadni tiskarski tonerji, ki niso zajeti v 08 03 17

08 03 19*

disperzijsko olje

08 03 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

08 04

odpadki PPDU lepil in tesnilnih mas (vključno s sredstvi za hidrofobiranje)

08 04 09*

odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 10

odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajete v 08 04 09

08 04 11*

mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 12

mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso zajeti v 08 04 11

08 04 13*

vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase in organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 14

vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase in niso zajeti v 08 04 13

08 04 15*

vodni tekoči odpadki, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase in organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 16

vodni tekoči odpadki, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase in niso zajeti v 08 04 15

08 04 17*

smolno olje

08 04 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

08 05

drugi tovrstni odpadki, ki niso navedeni v 08

08 05 01*

odpadni izocianati

09   ODPADKI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

09 01

odpadki iz fotografske industrije

09 01 01*

raztopine razvijalcev in aktivatorjev na vodni osnovi

09 01 02*

raztopine razvijalcev za ofsetne plošče na vodni osnovi

09 01 03*

raztopine razvijalcev na osnovi topil

09 01 04*

fiksirne raztopine

09 01 05*

bledilne in bledilno-fiksirne raztopine

09 01 06*

odpadki, ki vsebujejo srebro in nastanejo pri lastni obdelavi fotografskih odpadkov

09 01 07

filmi in fotografski papir, ki vsebujejo srebro in srebrove spojine

09 01 08

filmi in fotografski papir, ki ne vsebujejo srebra ali srebrovih spojin

09 01 10

fotoaparati za enkratno uporabo, brez baterij

09 01 11*

fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki so zajeti v 16 06 01, 16 01 02 ali 16 06 03

09 01 12

fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki niso zajeti v 09 01 11

09 01 13*

odpadne vodne raztopine pri regeneraciji srebra na kraju samem, ki niso zajete v 09 01 06

09 01 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10   ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV

10 01

odpadki iz termoenergetskih objektov in drugih kurilnih naprav (razen 19)

10 01 01

pepel, žlindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu v 10 01 04)

10 01 02

elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog

10 01 03

elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les

10 01 04*

elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na kurilno olje

10 01 05

trdni odpadki na osnovi kalcijevih spojin pri razžvepljevanju dimnih plinov

10 01 07

mulji na osnovi kalcijevih spojin pri razžvepljevanja dimnih plinov

10 01 09*

žveplova kislina

10 01 13*

elektrofiltrski pepel iz emulgiranih ogljikovodikov, uporabljenih kot gorivo

10 01 14*

pepel, žlindra in kotlovski prah iz sosežiga, ki vsebujejo nevarne snovi

10 01 15

pepel, žlindra in kotlovski prah iz sosežiga, ki niso zajeti v 10 01 14

10 01 16*

elektrofiltrski pepel iz sosežiga, ki vsebuje nevarne snovi

10 01 17

elektrofiltrski pepel iz sosežiga, ki ni zajet v 10 01 16

10 01 18*

odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 01 19

odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 01 05, 10 01 07 in 10 01 18

10 01 20*

mulji iz čiščenja odpadnih vod, ki vsebujejo nevarne snovi

10 01 21

mulji iz čiščenja odpadnih vod, ki niso zajeti v 10 01 20

10 01 22*

vodni mulji pri čiščenju kotlov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 01 23

vodni mulji pri čiščenju kotlov, ki niso zajeti v 10 01 22

10 01 24

peski s kurišč s fluidizirano plastjo

10 01 25

odpadki pri skladiščenju in pripravi goriv v elektrarnah na premog

10 01 26

odpadki pri obdelavi hladilne vode

10 01 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10 02

odpadki iz železarske in jeklarske industrije

10 02 01

odpadki pri predelavi žlindre

10 02 02

nepredelana žlindra

10 02 07*

trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 02 08

trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 02 07

10 02 10

valjarniška škaja

10 02 11*

odpadki pri obdelavi hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 02 12

odpadki pri obdelavi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 02 11

10 02 13*

mulji in filtrne pogače pri obdelavi dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 02 14

mulji in filtrne pogače pri obdelavi dimnih plinov, ki niso zajeti v 10 02 13

10 02 15

drugi mulji in filtrne pogače

10 02 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10 03

odpadki iz pirometalurgije aluminija

10 03 02

anodni odpadki

10 03 04*

žlindre iz primarne proizvodnje

10 03 05

odpadna glinica

10 03 08*

solne žlindre iz proizvodnje sekundarnega aluminija

10 03 09*

črni posnemki iz proizvodnje sekundarnega aluminija

10 03 15*

posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v nevarnih količinah

10 03 16

posnemki, ki niso zajeti v 10 03 15

10 03 17*

odpadki pri proizvodnji anod, ki vsebujejo katran

10 03 18

odpadki pri proizvodnji anod, ki vsebujejo ogljik in niso zajeti v 10 03 17

10 03 19*

dimnina, ki vsebuje nevarne snovi

10 03 20

dimnina, ki ni zajeta v 10 03 19

10 03 21*

drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 22

drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki niso zajeti v 10 03 21

10 03 23*

trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 24

trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 03 23

10 03 25*

mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 26

mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 03 25

10 03 27*

odpadki pri obdelavi hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 03 28

odpadki pri obdelavi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 03 27

10 03 29*

odpadki pri obdelavi solnih žlinder in črnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 30

odpadki pri obdelavi solnih žlinder in črnih posnemkov, ki niso zajeti v 10 03 29

10 03 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10 04

odpadki iz pirometalurgije svinca

10 04 01*

žlindre iz proizvodnje primarne in sekundarne kovine

10 04 02*

posnemki iz proizvodnje primarne in sekundarne kovine

10 04 03*

kalcijev arzenat

10 04 04*

dimnina

10 04 05*

drugi delci in prah

10 04 06*

trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov

10 04 07*

mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov

10 04 09*

odpadki pri pripravi hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 04 10

odpadki pri pripravi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 04 09

10 04 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10 05

odpadki iz pirometalurgije cinka

10 05 01

žlindra iz proizvodnje primarne in sekundarne kovine

10 05 03*

dimnina

10 05 04

drugi delci in prah

10 05 05*

trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov

10 05 06*

mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov

10 05 08*

odpadki pri pripravi hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 05 09

odpadki pri pripravi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 05 08

10 05 10*

posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah

10 05 11

posnemki, ki niso zajeti v 10 05 10

10 05 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10 06

odpadki iz pirometalurgije bakra

10 06 01

žlindra iz proizvodnje primarne in sekundarne kovine

10 06 02

posnemki iz proizvodnje primarne in sekundarne kovine

10 06 03*

dimnina

10 06 04

drugi delci in prah

10 06 06*

trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov

10 06 07*

mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov

10 06 09*

odpadki pri pripravi hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 06 10

odpadki pri pripravi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 06 09

10 06 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10 07

odpadki iz pirometalurgije srebra, zlata in platine

10 07 01

žlindra iz proizvodnje primarne in sekundarne kovine

10 07 02

posnemki iz proizvodnje primarne in sekundarne kovine

10 07 03

trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov

10 07 04

drugi delci in prah

10 07 05

mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov

10 07 07*

odpadki pri pripravi hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 07 08

odpadki pri pripravi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 07 07

10 07 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10 08

odpadki iz pirometalurgije drugih neželeznih kovin

10 08 04

delci in prah

10 08 08*

solna žlindra iz proizvodnje primarne in sekundarne kovine

10 08 09

druge žlindre

10 08 10*

posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah

10 08 11

posnemki, ki niso zajeti v 10 08 10

10 08 12*

odpadki pri proizvodnji anod, ki vsebujejo katran

10 08 13

odpadki pri proizvodnji anod, ki vsebujejo ogljik ter niso zajeti v 10 08 12

10 08 14

anodni odpadki

10 08 15*

dimnina, ki vsebuje nevarne snovi

10 08 16

druga dimnina, ki ni zajeta v 10 08 15

10 08 17*

mulji in filtrne pogače pri obdelavi dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 08 18

mulji in filtrne pogače pri obdelavi dimnih plinov in niso zajeti v 10 08 17

10 08 19*

odpadki pri pripravi hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 08 20

odpadki pri pripravi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 08 19

10 08 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10 09

odpadki iz železolivarn

10 09 03

pečna žlindra

10 09 05*

neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 06

neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajete v 10 09 05

10 09 07*

uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 08

uporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajete v 10 09 07

10 09 09*

dimnina, ki vsebuje nevarne snovi

10 09 10

druga dimnina, ki ni zajeta v 10 09 09

10 09 11*

drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 12

drugi delci, ki niso zajeti v 10 09 11

10 09 13*

odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 14

odpadna veziva, ki niso zajeta v 10 09 13

10 09 15*

odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 16

odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki niso zajeta v 10 09 15

10 09 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10 10

odpadki iz livarn neželeznih kovin

10 10 03

pečna žlindra

10 10 05*

neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 06

neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajeta v 10 10 05

10 10 07*

uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 08

uporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajeta v 10 10 07

10 10 09*

dimnina, ki vsebuje nevarne snovi

10 10 10

druga dimnina, ki ni zajeta v 10 10 09

10 10 11*

drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 12

drugi delci, ki niso zajeti v 10 10 11

10 10 13*

odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 14

odpadna veziva, ki niso zajeta 10 10 13

10 10 15*

odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 16

odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki niso zajeta v 10 10 15

10 10 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10 11

odpadki pri proizvodnji stekla in steklenih izdelkov

10 11 03

odpadni materiali iz steklenih vlaken

10 11 05

delci in prah

10 11 09*

odpadna zmes pred taljenjem, ki vsebuje nevarne snovi

10 11 10

odpadna zmes pred taljenjem, ki ni zajeta v 10 11 09

10 11 11*

odpadno steklo v obliki majhnih delcev in prahu, ki vsebuje težke kovine (npr. steklo katodnih cevi)

10 11 12

odpadno steklo, ki ni zajeto v 10 11 11

10 11 13*

mulji pri poliranju in brušenju stekla, ki vsebujejo nevarne snovi

10 11 14

mulji pri poliranju in brušenju stekla, ki niso zajeti v 10 11 13

10 11 15*

trdni odpadki pri obdelavi dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 11 16

trdni odpadki pri obdelavi dimnih plinov, ki niso zajeti v 10 11 15

10 11 17*

mulji in filtrne pogače pri obdelavi dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 11 18

mulji in filtrne pogače pri obdelavi dimnih plinov, ki niso zajeti v 10 11 17

10 11 19*

trdni odpadki pri obdelavi odplak na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi

10 11 20

trdni odpadki pri obdelavi odplak, ki niso zajeti v 10 11 19

10 11 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10 12

odpadki pri proizvodnji keramičnih izdelkov, opeke, ploščic in izdelkov iz kamenine

10 12 01

odpadna zmes pred žganjem

10 12 03

delci in prah

10 12 05

mulji in filtrne pogače po obdelavi odpadnih plinov

10 12 06

zavržene forme

10 12 08

odpadni keramični izdelki, opeke, ploščice in izdelki iz kamenine (po žganju)

10 12 09*

trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 12 10

trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 12 09

10 12 11*

odpadki pri glaziranju, ki vsebujejo težke kovine

10 12 12

odpadki pri glaziranju, ki niso zajeti v 10 12 11

10 12 13

mulji pri čiščenju odpadne vode na kraju nastanka

10 12 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10 13

odpadki pri proizvodnji cementa, apna, mavca in njihovih izdelkov

10 13 01

odpadna surova zmes pred žganjem

10 13 04

odpadki pri žganju in gašenju apna

10 13 06

delci in prah (razen 10 13 12 in 10 13 13)

10 13 07

mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov

10 13 09*

odpadki pri proizvodnji azbestcementa, ki vsebujejo azbest

10 13 10

odpadki pri proizvodnji azbestcementa, ki niso zajeti v 10 13 09

10 13 11

odpadki pri proizvodnji kompozitnih materialov na osnovi cementa, ki niso zajeti v 10 13 09 in 10 13 10

10 13 12*

trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 13 13

trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 13 12

10 13 14

odpadni beton in mulji iz betona

10 13 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

10 14

odpadki iz krematorijev

10 14 01*

odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo živo srebro

11   ODPADKI PRI KEMIČNI POVRŠINSKI OBDELAVI IN PREVLEČENJU KOVIN TER DRUGIH MATERIALOV; HIDROMETALURGIJA NEŽELEZNIH KOVIN

11 01

odpadki iz kemične površinske obdelave in prevlečenja kovin ter drugih materialov (npr. galvaniziranja, cinkanja, luženja, dekapiranja, fosfatiranja, alkalnega razmaščanja in eloksiranja)

11 01 05*

kisle lužilne raztopine

11 01 06*

kisline, ki niso zajete drugje

11 01 07*

alkalne lužilne raztopine

11 01 08*

mulji pri fosfatiranju

11 01 09*

mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 10

mulji in filtrne pogače, ki niso zajeti v 11 01 09

11 01 11*

izpiralne tekočine na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 12

izpiralne tekočine na vodni osnovi, ki niso zajete v 11 01 11

11 01 13*

odpadki pri razmaščanju, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 14

odpadki pri razmaščanju, ki niso zajeti v 11 01 13

11 01 15*

eluati in mulji iz membranskih ali ionskoizmenjalnih sistemov, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 16*

nasičene ali izrabljene ionskoizmenjalne smole

11 01 98*

drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 99

drugi tovrstni odpadki

11 02

odpadki iz procesov hidrometalurgije barvnih kovin

11 02 02*

mulji pri hidrometalurgiji cinka (vključno z jarositom in goethitom)

11 02 03

odpadki pri proizvodnji anod za vodne elektrolizne procese

11 02 05*

odpadki pri hidrometalurgiji bakra, ki vsebujejo nevarne snovi

11 02 06

odpadki pri hidrometalurgiji bakra, ki niso zajeti v 11 02 05

11 02 07*

drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

11 02 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

11 03

mulji in trdne snovi iz postopkov utrjevanja

11 03 01*

odpadki, ki vsebujejo cianid

11 03 02*

drugi odpadki

11 05

odpadki pri vročem cinkanju

11 05 01

trdi cink

11 05 02

cinkov pepel

11 05 03*

trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov

11 05 04*

izrabljena talila

11 05 99

odpadki, ki niso navedeni drugje

12   ODPADKI PRI OBLIKOVANJU IN FIZIKALNI TER MEHANSKI POVRŠINSKI OBDELAVI KOVIN IN PLASTIKE