EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0020

Sklep št. 20/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. decembra 2003 o uvedbi splošnega okvira za financiranje ukrepov Skupnosti v podporo potrošniški politiki v letih 2004 do 2007Besedilo velja za EGP.

UL L 5, 9.1.2004, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2006; razveljavil 32006D1926

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/20(1)/oj

32004D0020Uradni list L 005 , 09/01/2004 str. 0001 - 0007


Sklep št. 20/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 8. decembra 2003

o uvedbi splošnega okvira za financiranje ukrepov Skupnosti v podporo potrošniški politiki v letih 2004 do 2007

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 153 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [1],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Potrošniška politika bistveno pripomore k dvema strateškima ciljema Komisije, določenima v sporočilu Komisije o strateških ciljih v letih 2000 do 2005 "Oblikovanje nove Evrope" [3], spodbuja namreč novi in ekonomsko-socialni program, s katerim naj bi posodobili evropsko gospodarstvo in zagotovili boljšo kakovost življenja za državljane Evrope.

(2) Strategija potrošniške politike za 2002 do 2006 določa tri ključne cilje. Ti bodo izvedeni z ukrepi, vključenimi v tekoči program, ki ga bo redno pregledovala Komisija.

(3) Cilji in ukrepi v strategiji potrošniške politike naj usmerjajo dodelitev sredstev za ukrepe, ki se izvajajo v tem okviru. Poleg tega je treba dati največjo prednost dejavnostim, namenjenim integraciji potrošniških interesov na druga področja dejavnosti, v skladu s členom 153 Pogodbe, pa tudi trem ključnim ciljem strategije potrošniške politike.

(4) Skladno s strategijo potrošniške politike zajema potrošniška politika v tem okviru varnost storitev in neživilskih proizvodov ter gospodarske interese potrošnikov EU. Ukrepi, povezani z varno hrano, v tem okviru niso zajeti.

(5) Splošni cilji Evropske unije v skladu s členom 2 Pogodbe o Evropski uniji vključujejo dosego uravnoteženega in trajnega razvoja. V skladu z Johannesburško deklaracijo o trajnostnem razvoju je treba za uresničitev trajnostnega razvoja sprejeti načrt uresničevanja svetovnega vrha o trajnostnem razvoju in cardifskega procesa.

(6) V tem okviru je treba poskrbeti za ukrepe Skupnosti po načelu subsidiarnosti, kakor je določeno v členu 5 Pogodbe, za spodbujanje in razvijanje zmožnosti organizacij in organov, ki delujejo v smeri spodbujanja potrošniških interesov na ravni Skupnosti, nacionalni ali regionalni ravni.

(7) Poleg ukrepov v tem okviru naj Komisija zagotovi tudi, da lahko potrošniške organizacije in druge ustrezne nevladne organizacije prispevajo k izvajanju strategije potrošniške politike z delovanjem v Evropski posvetovalni skupini za potrošnike, kakor je določeno s Sklepom Komisije 2003/709/ES [4].

(8) V tem okviru je treba poskrbeti za ukrepe, ki jih skupaj izvajata Komisija in ena ali več držav članic za izvajanje ciljev potrošniške politike.

(9) V splošnem evropskem interesu v smislu člena 108(1)(b) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [5] (v nadaljevanju "finančna uredba"), je, da so zdravje, varnost in gospodarski interesi potrošnikov, pa tudi potrošniški interesi pri razvoju standardov za proizvode in storitve zastopani na ravni Skupnosti.

(10) Ta sklep za ves čas trajanja tega okvira določa finančni okvir, ki je v smislu točke 33 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka [6] prednostni referenčni okvir za organ za izvrševanje proračuna pri letnem proračunskem postopku.

(11) Za izboljšanje učinkovitosti in vpliva dejavnosti evropskih potrošniških organizacij in potrošniških organizacij, ki predstavljajo potrošniške interese pri razvoju standardov za proizvode in storitve na ravni Skupnosti, se v času veljavnosti tega okvira pri finančnih prispevkih za upravičene organizacije lahko upoštevajo okvirni partnerski sporazumi.

(12) Da bi izboljšali upravno učinkovitost ter uspešnost in vpliv specifičnih projektov, je treba najmanj enkrat na dve leti objaviti razpis za posebne projekte in ponuditi podporo v višini do 75 % zneska upravičenih stroškov za izvajanje projektov.

(13) Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljevanju "Sporazum EGP") predvideva, da naj države Evropskega združenja za prosto trgovino (v nadaljevanju "države Efte/EGP") med drugim okrepijo in razširijo sodelovanje v okviru dejavnosti Skupnosti na področju varstva potrošnikov.

(14) Ta splošni okvir naj bo odprt za sodelovanje pridruženih držav, v skladu s pogoji, določenimi v ustreznih dvostranskih sporazumih o uvedbi splošnih načel njihovega sodelovanja v programih Skupnosti.

(15) Da bi povečali vrednost in uspeh tega okvira, je treba izvajati stalno spremljanje in redno ocenjevanje izvajanih ukrepov zaradi potrebnih prilagoditev, kadar je to ustrezno.

(16) Ukrepi, potrebni za izvajanje tega sklepa, naj bi se sprejeli v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [7] –

SKLENILA:

Člen 1

Področje uporabe

1. Ta sklep uvaja splošni okvir ukrepov Skupnosti v podporo potrošniški politiki (v nadaljevanju "okvir") za obdobje, določeno v členu 5(1).

2. Ukrepi, ki se izvajajo v tem okviru, dopolnjujejo ukrepe, izvajane s strani držav članic in v njih, za varovanje zdravja, varnosti in gospodarskih interesov potrošnikov in za spodbujanje njihove pravice do obveščenosti in izobraževanja ter za njihovo samoorganizacijo za varstvo njihovih interesov.

Člen 2

Področja delovanja

Ukrepi, izvajani v tem okviru, zadevajo posebna področja:

(a) varovanje zdravja in varnosti potrošnikov glede storitev in neživilskih proizvodov;

(b) varovanje gospodarskih in pravnih interesov potrošnikov;

(c) spodbujanje obveščanja in izobraževanja potrošnikov;

(d) spodbujanje sposobnosti potrošniških organizacij za sodelovanje na evropski ravni.

Člen 3

Cilji ukrepov

Ukrepi, izvajani v tem okviru, pripomorejo k doseganju naslednjih splošnih ciljev:

(a) visoka skupna raven varstva potrošnikov, zlasti z uvedbo skupnih pravil in postopkov varstva potrošnikov ter integracijo potrošniških interesov v druge politike Skupnosti;

(b) učinkovito izvrševanje predpisov varstva potrošnikov, zlasti skozi tržni nadzor, upravno in izvršno sodelovanje, dostop potrošnikov do podatkov o storitvah in neživilskih proizvodih ter dostop potrošnikov do mehanizmov za reševanje pritožb in sporov, in

(c) pravilno vključevanje potrošniških organizacij v razvoj potrošniške politike in druge politike Skupnosti, ki zadevajo potrošniške interese.

Člen 4

Vrste ukrepov

1. Ukrepi, ki se izvajajo v tem okviru, so po ciljih navedeni v Prilogi.

2. Ukrepe 1 do 8, 11 do 15 in 19 neposredno izvaja Komisija.

3. Ukrepa 9 in 10 skupaj financirata Skupnost in ena ali več držav članic ali Skupnost in pristojni organi tretjih držav, ki sodelujejo v skladu s členom 9.

4. Pri ukrepih 16, 17 in 18 se uporabljajo finančni prispevki Skupnosti.

Člen 5

Financiranje

1. Za izvajanje tega sklepa v obdobju od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2007 je določen finančni okvir 72 milijonov EUR, od katerih je 54 milijonov EUR namenjenih za obdobje do 31. decembra 2006.

2. Za obdobje po 31. decembru 2006 se šteje, da je predlagani znesek potrjen, če se ujema s finančnimi perspektivami, veljavnimi za obdobje, ki se začne leta 2007.

3. Letna dodeljena sredstva odobri organ za izvrševanje proračuna v okviru finančnih perspektiv.

Člen 6

Finančni prispevek

1. Prispevek Skupnosti k skupnim ukrepom 9 in 10 bo načelno 50 %, nikakor pa ne bo presegel 70 % skupnih stroškov ukrepa. Komisija jasno določi, kateri skupni ukrepi bodo upravičeni do finančnega prispevka v višini več kakor 50 %.

2. Finančni prispevek za ukrep 16 ne bo presegel 50 % izdatkov za izvajanje dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje zanj.

3. Finančni prispevek za ukrep 17 ne bo presegel 95 % izdatkov za izvajanje dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje zanj.

4. Za ponovno podelitev finančnega prispevka za ukrepa 16 in 17 upravičenim organizacijam, ki so v prejšnjem letu dokazale aktivno in učinkovito zastopanje potrošniških interesov, ne velja pravilo postopnega zmanjševanja.

5. Delež finančnega prispevka za ukrep 18 načelno znaša 50 %, nikakor pa ne bo presegel 75 % upravičenih stroškov za izvajanje projekta. Komisija jasno določi, kateri posebni projekti bodo upravičeni do finančnega prispevka v višini več kakor 50 %.

Člen 7

Upravičenci

1. Finančni prispevek za skupna ukrepa 9 in 10 se lahko dodeli javnemu organu ali neprofitni organizaciji, ki jo določi zadevna država članica ali zadevni pristojni organ in s katerim se strinja Komisija.

2. Finančni prispevek za ukrep 16 se lahko dodeli evropskim potrošniškim organizacijam, ki:

(a) so nevladne, neprofitne, neodvisne od industrijskih, trgovskih in poslovnih ali drugih nasprotnih interesov, in imajo za najpomembnejše cilje in dejavnosti spodbujanje in varovanje zdravja, varnosti in gospodarskih interesov potrošnikov v Skupnosti;

(b) so jih za zastopanje potrošniških interesov na ravni Skupnosti v vsaj polovici držav članic pooblastile nacionalne potrošniške organizacije, ki skladno z nacionalnimi pravili ali prakso predstavljajo potrošnike in delujejo na regionalni ali nacionalni ravni; in

(c) so Komisiji predložile ustrezna poročila o članstvu, notranjih pravilih in finančnih virih.

3. Finančni prispevek za ukrep 17 se lahko dodeli evropskim potrošniškim organizacijam, ki:

(a) so nevladne, neprofitne, neodvisne od industrijskih, trgovskih in poslovnih ali drugih nasprotnih interesov ter imajo za najpomembnejše cilje in dejavnosti zastopanje potrošniških interesov pri procesu standardizacije na ravni Skupnosti; in

(b) so jih v najmanj dveh tretjinah držav članic za zastopanje interesov potrošnikov na ravni Skupnosti pooblastili:

- reprezentativni organi, ki v skladu z nacionalnimi pravili ali prakso predstavljajo nacionalne potrošniške organizacije v državah članicah, ali

- če ni takšnih organov, nacionalne potrošniške organizacije v državah članicah, ki v skladu z nacionalnimi pravili ali prakso predstavljajo potrošnike in delujejo na nacionalni ravni.

4. Finančni prispevki za ukrep 18 se lahko dodelijo vsaki pravni osebi ali združenju pravnih oseb, vključno z ustreznimi neodvisnimi javnimi organi in regionalnimi potrošniškimi organizacijami, ki delujejo neodvisno od industrije in trgovine in so dejansko odgovorne za izvajanje projektov.

Člen 8

Izključitve

Vlagatelji ali ponudniki in pogodbeniki, ki so spoznani za krive, da so dali napačne izjave ali pa se ugotovi, da so resno kršili pogodbene obveznosti, so izključeni iz nadaljnjega dodeljevanja naročil, kakor je določeno v členu 96 finančne uredbe.

Člen 9

Udeležba tretjih držav

Okvir je odprt za udeležbo:

(a) držav Efte/EGP v skladu s pogoji iz Sporazuma EGP;

(b) pridruženih držav, v skladu s pogoji, določenimi v ustreznih dvostranskih dogovorih o uvedbi splošnih načel za njihovo sodelovanje v programih Skupnosti.

Člen 10

Usklajenost in združljivost

1. Komisija zagotovi, da so ukrepi, ki se izvajajo v tem okviru, usklajeni s strategijo potrošniške politike.

2. Komisija zagotovi, da so ukrepi, ki se izvajajo v tem okviru, usklajeni in združljivi z drugimi programi in pobudami Skupnosti.

Člen 11

Delovni program

Komisija sprejme letni delovni program, ki vključuje:

(a) prednostne naloge za ukrep pri vsakem cilju;

(b) razčlenitev letnega proračuna po vrstah ukrepov, določenih v členu 4;

(c) načrtovano časovno razporeditev razpisov, skupnih ukrepov in pozivov za zbiranje predlogov;

(d) pri pozivih za zbiranje predlogov izbor in merila dodelitve za ukrepe 16, 17 in 18, merila za finančne prispevke v višini več kakor 50 % za ukrep 18 in okvirni znesek, namenjen vsakemu pozivu za zbiranje predlogov, v skladu z ustreznimi določbami finančne uredbe in ob kar največjem upoštevanju potrebe po določitvi preprostih upravnih zahtev zlasti ob majhnih zneskih finančnih prispevkov za posebne projekte.

Člen 12

Objava in postopki

1. Komisija v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Komisije objavi:

(a) poziv za zbiranje predlogov za ukrepa 16 in 17; in

(b) poziv za zbiranje predlogov za ukrep 18, v katerem opisuje prednostne naloge za načrtovane ukrepe najmanj enkrat na dve leti.

2. Komisija na zgodnji stopnji procesa ocenjevanja vlog za finančne prispevke obvesti vlagatelje, če niso upravičeni ali če v svojih vlogah ne navajajo podatkov, nujnih za preverjanje vlagateljeve skladnosti z merili izbora.

3. Komisija v treh mesecih po roku za oddajo vlog odloči o dodelitvi finančnih prispevkov za ukrepe 16, 17 in 18.

4. Seznam prejemnikov finančnih prispevkov in seznam ukrepov, ki se financirajo v tem okviru, se skupaj s podatki o višini sredstev vsako leto objavita na spletni strani Komisije.

Člen 13

Spremljanje in ocenjevanje

1. Komisija zagotovi učinkovito in redno spremljanje ukrepov, ki se izvajajo v tem okviru, ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži vmesno poročilo o izvajanju tega okvira do 31. decembra 2005. Komisija letno obvešča Evropski parlament o tem, ali postopek odločanja glede vlog za ukrepe 16, 17 in 18 presega trimesečno obdobje, kakor je določeno v členu 12(3).

2. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži ocenjevalno poročilo o ukrepih, izvedenih v tem okviru, preden odda vlogo za njegovo morebitno podaljšanje, v vsakem primeru pa najpozneje do 31. decembra 2007.

Člen 14

Izvajanje ukrepov

1. Komisija je odgovorna za vodenje in izvajanje tega sklepa v skladu s finančno uredbo.

2. Ukrepi, predvideni v členu 4(3) in (4) in členu 11, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 15(2).

Člen 15

Postopek odbora

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. decembra 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

F. Frattini

[1] UL C 234, 30.9.2003, str. 86.

[2] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 1. decembra 2003.

[3] UL C 81, 21.3.2000, str. 1.

[4] UL L 258, 10.10.2003, str. 35.

[5] UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

[6] UL L 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2003/429/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 147, 14.6.2003, str. 25).

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA

UKREPI IZ ČLENA 4, NAVEDENI PO CILJIH

Cilj (a): Visoka skupna raven varstva potrošnikov

Ukrep 1: Znanstveno svetovanje, analiza tveganja vključno s primerjalno oceno in oceno možnosti za zmanjšanje tveganja, pomembnih za zdravje in varnost potrošnikov pri neživilskih proizvodih in storitvah.

Ukrep 2: Priprava zakonskih in drugih regulativnih pobud ter spodbujanje samoregulativnih pobud, ki med drugim vključujejo:

2.1 primerjalno analizo trgov in regulativnih sistemov

2.2 pravno in strokovno znanje za razvoj politike o varnosti storitev

2.3 strokovno znanje za razvoj mandata za standardizacijo pri proizvodih in storitvah

2.4 pravno in strokovno znanje za razvoj politike o gospodarskih interesih potrošnikov

2.5 delavnice z akterji in strokovnjaki.

Ukrep 3: Spremljanje in ocenjevanje razvoja trga z vplivom na gospodarske in druge interese potrošnikov, kamor med drugim sodijo raziskave cen, popis in analiza pritožb potrošnikov in raziskave sprememb v strukturi trgov.

Ukrep 4: Zbiranje in izmenjava podatkov in informacij za oblikovanje zbirke podatkov za razvoj politike varstva potrošnikov in za integracijo potrošniških interesov v druge politike EU, kar med drugim vključuje tudi raziskave vedenja potrošnikov in podjetij, zbiranje in analizo statističnih in drugih pomembnih podatkov.

Cilj (b): Učinkovito izvrševanje predpisov s področja varstva potrošnikov

Ukrep 5: Usklajevanje ukrepov za nadzor in izvršbo, kamor med drugim sodi tudi:

5.1 razvoj orodij informacijske tehnologije (npr. zbirk podatkov, informacijskih in komunikacijskih sistemov) za sodelovanje pri izvršbi

5.2 usposabljanje, seminarji in izmenjava uradnikov, odgovornih za izvajanje, za ukrepe skupnega izvrševanja

5.3 načrtovanje in razvoj ukrepov skupnega izvrševanja

5.4 pilotni ukrepi skupnega izvrševanja.

Ukrep 6: Razvoj lahko in javno dostopnih zbirk podatkov, ki zajemajo uporabo in sodno prakso pravic potrošnikov, ki izhajajo iz zakonodaje Skupnosti o varstvu potrošnikov, vključno z izpopolnitvijo in izboljšavo zbirke podatkov o nepoštenih pogodbenih pogojih.

Ukrep 7: Spremljanje in ocenjevanje varnosti neživilskih proizvodov in storitev, kamor med drugim sodijo tudi:

7.1 okrepitev in razširitev obsega opozorilnega sistema RAPEX ob upoštevanju razvoja pri izmenjavi podatkov o nadzoru na trgu

7.2 tehnična analiza uradnih obvestil o opozorilih

7.3 zbiranje in ocenjevanje podatkov o tveganju, ki ga predstavljajo posebni potrošniški proizvodi in storitve

7.4 razvoj mreže za varnost potrošniških proizvodov, kakor je predvidena v Direktivi 2001/95/ES [1].

Ukrep 8: Spremljanje delovanja in ocenjevanje vpliva alternativnega reševanja sporov, zlasti spletnih projektov, ter njihove uspešnosti pri reševanju čezmejnih pritožb in sporov, pa tudi tehnična pomoč za nadaljnji razvoj sistema evropske izvensodne mreže.

Ukrep 9: (Skupni ukrep) Finančni prispevki za javne ali neprofitne organe v mreži Skupnosti, ki zagotavljajo podatke in pomoč potrošnikom, s čimer jim pomagajo uveljavljati pravice in pridobiti dostop do ustrezne rešitve spora (evropska mreža potrošniških centrov in klirinških hiš evropske izvensodne mreže, pod pogoji, določenimi v členu 7(1)).

Ukrep 10: (Skupni ukrep) Finančni prispevki za posebne skupne ukrepe nadzora in izvrševanja za izboljšanje upravnega in izvršnega sodelovanja o zakonski ureditvi varstva potrošnikov v Skupnosti, vključno z Direktivo o splošni varnosti proizvodov, in drugi ukrepi v zvezi z upravnim sodelovanjem pod pogoji, določenimi v členu 7(1).

Cilj (c): Ustrezno vključevanje potrošniških organizacij v politike EU

Ukrep 11: Zagotavljanje posebnega strokovnega in pravnega znanja potrošniškim organizacijam v podporo njihovemu sodelovanju in vlaganju v posvetovalne procese o zakonodajnih in nezakonodajnih političnih pobudah Skupnosti, na ustreznih področjih politike, kakršna je politika notranjega trga, storitve v splošnem interesu in desetletni okvirni program o trajnostni proizvodnji in potrošnji, pa tudi v podporo njihovemu sodelovanju pri nadzoru trga.

Ukrep 12: Zastopanje interesov evropskih potrošnikov v mednarodnih forumih, vključno z organi za mednarodno standardizacijo in organizacijami mednarodne trgovine.

Ukrep 13: Usposabljanje uslužbencev regionalnih, nacionalnih in evropskih potrošniških organizacij ter drugi ukrepi institucionalne krepitve, vključno s tečaji postopkov za razvoj in izvajanje projekta, medmrežni forum o posebnih projektih, delavnice in srečanja za spodbujanje partnerstva pri projektu.

Ukrep 14: Informativni ukrepi o pravicah potrošnikov, ki jih dodeljuje zakonodaja o varstvu potrošnikov in drugi ukrepi Skupnosti za varstvo potrošnikov, zlasti v novih državah članicah, v sodelovanju z njihovimi potrošniškimi organizacijami.

Ukrep 15: Izobraževanje potrošnikov, vključno z ukrepi, namenjenimi mladim potrošnikom, in razvoj spletnih interaktivnih orodij za izobraževanje potrošnikov o pravicah potrošnikov na notranjem trgu in o čezmejnih transakcijah.

Ukrep 16: Finančni prispevki k delovanju evropskih potrošniških organizacij pod pogoji, določenimi v členu 7(2).

Ukrep 17: Finančni prispevki k delovanju evropskih potrošniških organizacij, ki predstavljajo interese potrošnikov pri razvoju standardov za proizvode in storitve na ravni Skupnosti, pod pogoji, določenimi v členu 7(3).

Cilji (a), (b) in (c):

Ukrep 18: Finančni prispevki za posebne projekte na ravni Skupnosti ali nacionalni ravni v podporo ciljem potrošniške politike, kakor so opredeljeni v členu 3, pod pogoji, določenimi v členu 7(4), kamor med drugim sodijo finančni prispevki:

- posebnim projektom, ki jih izvajajo potrošniške organizacije za pospešitev učinkovitega izvajanja pravnega reda EU glede varstva potrošnikov v novih državah članicah,

- posebnim projektom za spodbujanje čezmejne izmenjave podatkov in dobre prakse pri integraciji pravic potrošnikov v druge politike.

Ukrep 19: Ocenjevanje ukrepov, izvedenih v tem okviru.

[1] Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (UL L 11, 15.1.2002, str. 4).

--------------------------------------------------

Top