EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R1429-20210630

Consolidated text: Uredba (EU) 2020/1429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o določitvi ukrepov za trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi izbruha COVID‐19 (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1429/2021-06-30

02020R1429 — SL — 30.06.2021 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) 2020/1429 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 7. oktobra 2020

o določitvi ukrepov za trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi izbruha COVID‐19

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 333 12.10.2020, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2180 z dne 18. decembra 2020

  L 433

37

22.12.2020

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1061 z dne 28. junija 2021

  L 229

1

29.6.2021
▼B

UREDBA (EU) 2020/1429 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 7. oktobra 2020

o določitvi ukrepov za trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi izbruha COVID‐19

(Besedilo velja za EGP)▼M2

Člen 1

Ta uredba določa začasna pravila o naložitvi uporabnin za železniško infrastrukturo, kot je določeno v poglavju IV Direktive 2012/34/EU. Uporablja se za uporabo železniške infrastrukture za storitve v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, ki spada na področje uporabe navedene direktive, v obdobju od 1. marca 2020 do 31. decembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: referenčno obdobje).

▼B

Člen 2

Znižanje, oprostitev ali odlog plačila uporabnin za minimalni paket storitev dostopa in dajatev za rezervacijo

1.  
Ne glede na člen 27 in člen 31(3) Direktive 2012/34/EU in v skladu s pravili o državni pomoči lahko države članice upravljavcem infrastrukture dovolijo, da – kadar je to primerno glede na segmente trga, opredeljene v programih omrežja – na pregleden, objektiven in nediskriminatoren način znižajo, oprostijo ali odložijo plačilo uporabnin za minimalni paket storitev dostopa in za dostop do infrastrukture, ki povezuje objekte za izvajanje železniških storitev, kadar je tako plačilo zapadlo ali bo zapadlo v referenčnem obdobju.
2.  
Ne glede na člen 27 Direktive 2012/34/EU in v skladu s pravili o državni pomoči lahko države članice upravljavcem infrastrukture dovolijo, da ponovno ocenijo sposobnost segmentov trga, da prenesejo pribitke, v smislu člena 32(1) Direktive 2012/34/EU za namen morebitnega znižanja dolgovanih zneskov v referenčnem obdobju.
3.  
Ne glede na člen 27 in tretji stavek člena 36 Direktive 2012/34/EU in v skladu s pravili o državni pomoči lahko države članice upravljavcem infrastrukture dovolijo, da vsakemu prosilcu, vključno s prevozniki v železniškem prometu, ne naložijo dajatev za rezervacijo za zmogljivost, ki je bila dodeljena, vendar v referenčnem obdobju ni bila uporabljena. Pri tem države članice in upravljavci infrastrukture delujejo na pregleden, objektiven in nediskriminatoren način.
4.  
Ne glede na člen 8(4) Direktive 2012/34/EU in v skladu s pravili o državni pomoči države članice upravljavcem infrastrukture nadomestijo posebne finančne izgube, nastale zaradi uporabe odstavkov 1, 2 in 3 tega člena, in sicer do 31. decembra v letu, ki sledi letu, v katerem je izguba nastala. To nadomestilo ne posega v obveznost držav članic iz člena 8(4) Direktive 2012/34/EU, da zagotovijo, da ostane izkaz uspeha upravljavca infrastrukture v primernem obdobju, ki ne presega pet let, uravnotežen.
5.  
Države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih na podlagi tega člena, najpozneje v treh mesecih od dneva začetka veljavnosti te uredbe, ter obvestijo Komisijo o naknadnih ukrepih ali njihovih spremembah. Komisija te informacije objavi.

Člen 3

Prilagoditve pogojev za uporabo železniške infrastrukture

Upravljavci infrastrukture po potrebi in brez odlašanja spremenijo program omrežja iz člena 27 Direktive 2012/34/EU, da odraža pogoje, ki so jih uporabili v zvezi z ukrepi, ki jih je sprejela zadevna država članica v skladu s členom 2 te uredbe.

Člen 4

Regulatorni organ

Člen 56 Direktive 2012/34/EU se uporablja za znižanje, oprostitev ali odlog plačila uporabnin za minimalni paket storitev dostopa in dajatev za rezervacijo iz člena 2 te uredbe in za prilagoditve pogojev za uporabo železniške infrastrukture iz člena 3 te uredbe v zvezi z merili, določenimi v členih 2 in 3 te uredbe, ki se uporabljajo za upravljavce infrastrukture.

Člen 5

Podaljšanje referenčnega obdobja

1.  
Upravljavci infrastrukture do 1. novembra 2020 Komisiji predložijo podatke o uporabi svojih omrežij, razvrščene po segmentih trga v skladu s členom 32(1) Direktive 2012/34/EU, za obdobji od 1. marca 2019 do 30. septembra 2019 in od 1. marca 2020 do 30. septembra 2020.

Kadar se referenčno obdobje podaljša, upravljavci infrastrukture Komisiji predložijo nov nabor podatkov po preteku polovice podaljšanega obdobja, da Komisiji omogočijo oceno razvoja situacije v času podaljšanja referenčnega obdobja.

2.  
Kadar Komisija na podlagi podatkov iz odstavka 1 ugotovi, da je obseg železniškega prometa v primerjavi z obsegom v ustreznem obdobju v prejšnjih letih še vedno manjši in da se bo to najverjetneje nadaljevalo, ter tudi ugotovi, da je to na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih podatkov posledica vpliva izbruha COVID-19, Komisija v skladu s členom 6 sprejme delegirane akte za ustrezno spremembo referenčnega obdobja, določenega v členu 1. Z vsako tako spremembo se lahko referenčno obdobje podaljša samo za obdobje do šest mesecev, pri tem pa referenčno obdobje ne sme biti podaljšano po 14. aprilu 2022.
3.  
Kadar je v primeru dolgotrajnega vpliva izbruha COVID-19 na sektor železniškega prometa v Uniji to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi člena 7, uporabi postopek iz tega člena.

Člen 6

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(2) se prenese na Komisijo za enoletno obdobje od 13. oktobra 2020.
3.  
Prenos pooblastila iz člena 5(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  
Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5.  
Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  
Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 5(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 7

Postopek v nujnih primerih

1.  
Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
2.  
Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 6(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Top