EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D0040-20210630

Consolidated text: Sklep št. 2/2019 Odbora Skupnost-Švica za Kopenski Promet z dne 13. decembra 2019 o prehodnih ukrepih za ohranitev nemotenega železniškega prometa med Švico in Evropsko unijo [2020/40]

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/40/2021-06-30

02020D0040 — SL — 30.06.2021 — 003.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP št. 2/2019 ODBORA SKUPNOST-ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET

z dne 13. decembra 2019

o prehodnih ukrepih za ohranitev nemotenega železniškega prometa med Švico in Evropsko unijo [2020/40]

(UL L 013 17.1.2020, str. 43)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP št. 1/2020 ODBORA SKUPNOST-ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET z dne 19. junija 2020

  L 206

65

30.6.2020

►M2

SKLEP št. 2/2020 ODBORA SKUPNOST-ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET z dne 11. decembra 2020

  L 15

34

18.1.2021

►M3

SKLEP št. 1/2021 ODBORA SKUPNOST-ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET z dne 30. junija 2021

  L 255

7

16.7.2021
▼B

SKLEP št. 2/2019 ODBORA SKUPNOST-ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET

z dne 13. decembra 2019

o prehodnih ukrepih za ohranitev nemotenega železniškega prometa med Švico in Evropsko unijo [2020/40]

Člen 1

Priloga 1 k Sporazumu se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

1.  

Skladnost prevoznika v železniškem prometu z veljavnimi zahtevami za uporabo švicarskega železniškega omrežja se lahko zagotovi s kombinacijo:

— 
enotnega varnostnega spričevala, ki ga izda Agencija v skladu s členom 10 Direktive (EU) 2016/798, in
— 
odločitve Švice o preverjanju skladnosti s švicarskimi nacionalnimi predpisi iz člena 6(1).

Švica za namene prvega pododstavka prizna enotna varnostna spričevala, ki jih izda Agencija v skladu s členom 10 Direktive (EU) 2016/798.

Švicarski nacionalni organi preverijo skladnost z nacionalnimi predpisi v rokih iz člena 6 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/763 ( 1 ).

2.  
Agencija pri izdaji enotnega varnostnega spričevala za uporabo železniškega omrežja Evropske unije kot dokazilo upošteva oceno zahtev švicarske zakonodaje, ki ustreza zadevnemu pravu Evropske unije, ki jo opravi Švica za namene izdaje varnostnega spričevala za švicarsko železniško omrežje.
3.  
Prosilec lahko hkrati zaprosi za enotno varnostno spričevalo in odločitev o preverjanju skladnosti s švicarskimi nacionalnimi predpisi. V tem primeru Agencija in Švica z medsebojnim sodelovanjem zagotovita, da se odločitve glede vloge za enotno varnostno spričevalo in preverjanja skladnosti s švicarskimi nacionalnimi predpisi sprejmejo v rokih iz člena 6 Uredbe (EU) 2018/763 in v skladu s tretjim pododstavkom odstavka 1.

Člen 3

1.  

Skladnost z zahtevami, ki se uporabljajo za izdajo dovoljenj za uporabo vozila v švicarskem železniškem omrežju, se lahko zagotovi s kombinacijo:

— 
dovoljenja za vozila, ki ga izda Agencija v skladu s členoma 21 in 24 Direktive (EU) 2016/797, in
— 
odločitve Švice o preverjanju skladnosti s švicarskimi nacionalnimi predpisi iz člena 6(1).

Švica za namene prvega pododstavka prizna dovoljenja EU za vozila, ki jih izda Agencija v skladu s členoma 21 in 24 Direktive (EU) 2016/797.

Švica preveri skladnost z nacionalnimi predpisi v rokih iz člena 34 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545 ( 2 ).

2.  
Agencija pri izdaji dovoljenja EU za vozila za uporabo vozila v železniškem omrežju Evropske unije kot dokazilo upošteva oceno zahtev švicarske zakonodaje, ki ustreza zadevnemu pravu Evropske unije; to oceno opravi Švica za namene izdaje dovoljenj za vozila za švicarsko železniško omrežje.
3.  
Prosilec lahko hkrati zaprosi za dovoljenje EU za vozila in odločitev o preverjanju skladnosti s švicarskimi nacionalnimi predpisi. V tem primeru Agencija in Švica z medsebojnim sodelovanjem zagotovita, da se odločitve glede vloge za dovoljenje EU za vozila in preverjanja skladnosti s švicarskimi nacionalnimi predpisi sprejmejo v rokih iz člena 34 Izvedbene uredbe (EU) 2018/545 in v skladu s tretjim pododstavkom odstavka 1.

Člen 4

1.  

Vzajemno se priznavajo:

(a) 

ES-potrdila o skladnosti ali primernosti za uporabo iz člena 9(2) Direktive (EU) 2016/797, ki jih izda priglašeni organ;

(b) 

ES-izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo iz člena 9 in iz člena 10(1) Direktive (EU) 2016/797, ki jih izda proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik;

(c) 

ES-potrdila o verifikaciji iz Priloge IV k Direktivi (EU) 2016/797, ki jih izda priglašeni organ;

(d) 

ES-izjave o verifikaciji iz člena 15(1) Direktive (EU) 2016/797, ki jih izda prosilec;

(e) 

seznam organov Švice in Evropske unije za ocenjevanje skladnosti iz člena 38 Direktive (EU) 2016/797.

2.  
Švica v skladu s členom 37 Direktive (EU) 2016/797 Evropski komisiji in državam članicam Evropske unije priglasi organe za ocenjevanje skladnosti s sedežem v Švici.

Priglašeni švicarski organi lahko svoje dejavnosti opravljajo pod pogoji iz Direktive (EU) 2016/797 in dokler izpolnjujejo zahteve iz Direktive (EU) 2016/797.

Komisija objavi seznam priglašenih švicarskih organov.

Člen 5

1.  
Vloge za odločitev o preverjanju skladnosti s švicarskimi nacionalnimi predpisi iz člena 2(1) in člena 3(1) se vložijo prek točke „vse na enem mestu“ iz člena 12 Uredbe (EU) 2016/796.
2.  
Vloge iz člena 2(3) in člena 3(3) se predložijo prek točke „vse na enem mestu“.
3.  
Švica shrani kopijo odločitve o preverjanju skladnosti z nacionalnimi predpisi v sistemu „vse na enem mestu“.
4.  
Švica ima za namene tega sklepa dostop do točke „vse na enem mestu“.

▼M2

Člen 6

1.  
Švicarski nacionalni predpisi in posebni primeri lahko dopolnjujejo zahteve Evropske unije ali od njih odstopajo, v kolikor ti predpisi in posebni primeri zadevajo tehnične parametre podsistemov, operativne vidike in vidike, povezane z osebjem, ki opravlja varnostne naloge iz Priloge 1 k Sporazumu.
2.  
Švica Agenciji priglasi nacionalne predpise iz odstavka 1, ki se objavijo prek sistema IT iz člena 27 Uredbe (EU) 2016/796.

▼M3

3.  
V Prilogi 1 so opredeljena veljavna nacionalna pravila in posebni primeri, ki so potencialno nezdružljivi s pravom Unije. Če združljivost s pravom Unije ni bila vzpostavljena do 31. decembra 2021, se ta nacionalna pravila in posebni primeri ne smejo več uporabljati, razen če Skupni odbor odloči drugače.

▼B

Člen 7

1.  
Sklep št. 1/2013 Skupnega odbora se razveljavi z datumom začetka veljavnosti tega sklepa.
2.  
Člen 2(1) in člen 3(1) Sklepa št. 1/2013 Skupnega odbora se uporabljata do 16. junija 2020 za države članice, ki so uradno obvestile Agencijo in Komisijo v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 ali členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798.

▼M1

2a.  
Člen 2(1) in/ali člen 3(1) Sklepa št. 1/2013 Skupnega odbora se uporablja(-ta) do 31. oktobra 2020 za države članice, ki so uradno obvestile Agencijo in Komisijo v skladu s členom 57(2)(a) Direktive (EU) 2016/797 ali členom 33(2)(a) Direktive (EU) 2016/798.

▼B

3.  
ES-izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo, ES-potrdila o verifikaciji in ES-izjave o verifikaciji, priznani v skladu s Sklepom št. 1/2013 Skupnega odbora, ostanejo priznani v skladu s pogoji, pod katerimi so bili izdani.
4.  
Varnostna spričevala ter dovoljenja za začetek obratovanja podsistemov in vozil ter dovoljenja po tipu vozil, priznana v skladu s Sklepom št. 1/2013 Skupnega odbora, ostanejo priznana v skladu s pogoji, pod katerimi so bila izdana.

Člen 8

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

▼M2

Členi 2, 3, 4 in 5 se uporabljajo do 31. decembra 2021.

▼B

PRILOGA
PRILOGA 1

Veljavne določbe

V skladu s členom 52(6) tega sporazuma Švica uporablja pravne določbe, ki so enakovredne spodaj navedenim določbam:

Ustrezne določbe prava Unije

ODDELEK 1 — DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

— 
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/1/ES z dne 18. januarja 2006 o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (kodificirana različica) (UL L 33, 4.2.2006, str. 82).
— 
Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 1).
— 
Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 1).
Za namene tega sporazuma:
(a) 

sta Evropska unija in Švicarska konfederacija vse državljane Švicarske konfederacije, držav članic Evropske unije in držav članic Evropskega gospodarskega prostora izvzeli iz obveznosti razpolaganja s potrdilom za voznike;

(b) 

lahko Švicarska konfederacija državljane držav, ki niso navedene zgoraj pod točko a), izvzame iz obveznosti razpolaganja s potrdilom za voznike le po predhodnem posvetovanju in odobritvi Evropske unije;

(c) 

se določbe poglavja III Uredbe (ES) št. 1072/2009 (v zvezi s kabotažo) ne uporabljajo.

— 
Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 1).
Za namene tega sporazuma se določbe poglavja V Uredbe (ES) št. 1073/2009 (v zvezi s kabotažo) ne uporabljajo.
— 
Sklep Komisije 2009/992/EU z dne 17. decembra 2009 o minimalnih zahtevah glede podatkov, ki morajo biti vneseni v nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza (UL L 339, 22.12.2009, str. 36).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 1213/2010 z dne 16. decembra 2010 o vzpostavitvi skupnih pravil o medsebojnem povezovanju nacionalnih elektronskih registrov podjetij cestnega prevoza (UL L 335, 18.12.2010, str. 21).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 361/2014 z dne 9. aprila 2014 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov za mednarodni avtobusni prevoz potnikov in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2121/98 (UL L 107, 10.4.2014, str. 39).
— 
Uredba Komisije (EU) 2016/403 z dne 18. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s klasifikacijo hudih kršitev pravil Unije, zaradi katerih lahko cestni prevozniki izgubijo dober ugled, in spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 74, 19.3.2016, str. 8).

ODDELEK 2 — SOCIALNI STANDARDI

— 
Direktiva 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (UL L 80, 23.3.2002, str. 35).
— 
Direktiva 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in Direktive Sveta št. 91/439/EGS ter o razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS (UL L 226, 10.9.2003, str. 4).
— 
Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).
— 
Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/403 z dne 18. marca 2016 (UL L 74, 19.3.2016, str. 8).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 581/2010 z dne 1. julija 2010 o najdaljših obdobjih za prenos ustreznih podatkov z enot v vozilu in voznikovih kartic (UL L 168, 2.7.2010, str. 16).
— 
Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).
— 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/68 z dne 21. januarja 2016 o splošnih postopkih in specifikacijah, potrebnih za medsebojno povezanost elektronskih registrov vozniških kartic (UL L 15, 22.1.2016, str. 51), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1503 z dne 25. avgusta 2017 (UL L 221, 26.8.2017, str. 10).
— 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/799 z dne 18. marca 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta za določitev zahtev glede konstrukcije, preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov in njihovih sestavnih delov (UL L 139, 26.5.2016, str. 1), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/502 z dne 28. februarja 2018 (UL L 85, 28.3.2018, str. 1).
— 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/548 z dne 23. marca 2017 o določitvi standardnega obrazca za pisno izjavo o odstranitvi ali poškodbi pečata tahografa (UL L 79, 24.3.2017, str. 1).
— 
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1013 z dne 30. marca 2017 o oblikovanju standardnega obrazca za poročanje iz člena 17 Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 153, 16.6.2017, str. 28).

ODDELEK 3 — EHNIČNI STANDARDI

Motorna vozila

— 
Direktiva Sveta 70/157/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil (UL L 42, 23.2.1970, str. 16), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/34/ES z dne 14. junija 2007 (UL L 155, 15.6.2007, str. 49).
— 
Direktiva Sveta 88/77/EGS z dne 3. decembra 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih snovi in delcev, ki onesnažujejo, iz dizelskih motorjev, ki se uporabljajo v vozilih, ter emisijam plinastih snovi, ki onesnažujejo, iz motorjev na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v vozilih (UL L 36, 9.2.1988, str. 33), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/27/ES z dne 10. aprila 2001 (UL L 107, 18.4.2001, str. 10).
— 
Direktiva Sveta 91/671/EGS z dne 16. decembra 1991 o približevanju zakonodaje držav članic o obvezni uporabi varnostnih pasov v vozilih z manj kakor 3,5 tone (UL L 373, 31.12.1991, str. 26), kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno direktivo Komisije 2014/37/EU z dne 27. februarja 2014 (UL L 59, 28.2.2014, str. 32).
— 
Direktiva Sveta 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti (UL L 57, 2.3.1992, str. 27), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 (UL L 327, 4.12.2002, str. 8).
— 
Direktiva Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L 235, 17.9.1996, str. 59), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002 (UL L 67, 9.3.2002, str. 47).
— 
Uredba Sveta (ES) št. 2411/98 z dne 3. novembra 1998 o priznavanju v prometu znotraj Skupnosti razlikovalne oznake države članice, v kateri so motorna vozila in njihovi priklopniki registrirani (UL L 299, 10.11.1998, str. 1).
— 
Direktiva 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti (UL L 203, 10.8.2000, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2010/47/EU z dne 5. julija 2010 (UL L 173, 8.7.2010, str. 33).
— 
Direktiva 2005/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev na kompresijski vžig, ki se uporabljajo v vozilih, ter emisijam plinastih onesnaževal iz motorjev na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v vozilih (UL L 275, 20.10.2005, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2008/74/ES z dne 18. julija 2008 (UL L 192, 19.7.2008, str. 51).
— 
Uredba (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil ter o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 in Direktive 2007/46/ES ter o razveljavitvi direktiv 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 2005/78/ES (UL L 188, 18.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 133/2014 z dne 31. januarja 2014 (UL L 47, 18.2.2014, str. 1).
— 
Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/1004 z dne 22. junija 2016 (UL L 165, 23.6.2016, str. 1).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 582/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede emisij iz težkih vozil (Euro VI) in o spremembi prilog I in III k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 167, 25.6.2011, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 627/2014 z dne 12. junija 2014 (UL L 174, 13.6.2014, str. 28).
— 
Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L 127, 29.4.2014, str. 51).
— 
Uredba (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ravni hrupa motornih vozil in nadomestnih sistemih za dušenje zvoka ter o spremembi Direktive 2007/46/ES ter razveljavitvi Direktive 70/157/EGS (UL L 158, 27.5.2014, str. 131), kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1576 z dne 26. junija 2017 (UL L 239, 19.9.2017, str. 3).

Prevoz nevarnega blaga

— 
Direktiva Sveta 95/50/ES z dne 6. oktobra 1995 o enotnih postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga (UL L 249, 17.10.1995, str. 35), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2008/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 (UL L 162, 21.6.2008, str. 11).
— 
Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (UL L 260, 30.9.2008, str. 13), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije (EU) 2018/1846 z dne 23. novembra 2018 (UL L 299, 26.11.2018, str. 58).
Za namene tega Sporazuma se v Švici uporabljajo naslednja odstopanja od Direktive 2008/68/ES:

1.    Cestni prevoz

Odstopanja za Švico v skladu s členom 6(2)(a) Direktive 2008/68/ES z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga

RO - a - CH - 1

Zadeva: transport dizelskega goriva in kurilnega olja s številko UN 1202 v cisternah zabojnikih.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k navedeni direktivi: točki 1.1.3.6 in 6.8.

Vsebina Priloge k Direktivi: izvzetja glede količin, ki se prevažajo, na prevozno enoto, predpisi glede izdelave cistern.

Vsebina nacionalne zakonodaje: cisterne zabojniki, ki niso izdelani v skladu z odstavkom 6.8, ampak v skladu z nacionalno zakonodajo, s prostornino največ 1 210 l in ki se uporabljajo za prevoz kurilnega olja ali dizelskega goriva s številko UN 1202, lahko izkoristijo izvzetja iz 1.1.3.6 ADR.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstavka 1.1.3.6.3(b) in 6.14 dodatka 1 odloka z dne 29. novembra 2002 o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).

Datum izteka: 1. januar 2023.

RO - a - CH - 2

Zadeva: izjema od zahteve po posedovanju prevozne listine za nekatere količine nevarnega blaga, kakor je opredeljeno v odstavku 1.1.3.6.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k navedeni direktivi: točki 1.1.3.6 in 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: treba je imeti prevozno listino.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za prevoz neočiščenih praznih zabojnikov, ki spadajo pod prevozno skupino 4, in napolnjenih ali praznih plinskih jeklenk za dihalne aparate, ki jih uporabljajo reševalne službe ali se uporabljajo kot potapljaška oprema, ki količinsko ne presegajo mej, določenih v 1.1.3.6, ne velja obveznost, da je treba imeti prevozno listino iz 5.4.1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: točki 1.1.3.6.3(c) dodatka 1 k Odloku z dne 29. novembra 2002 o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).

Datum izteka: 1. januar 2023.

RO - a - CH - 3

Zadeva: prevoz neočiščenih praznih cistern, ki ga izvajajo družbe, ki servisirajo skladišča za tekočine, ki ogrožajo vodo

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k navedeni direktivi: točki 6.5, 6.8, 8.2 in 9.

Vsebina Priloge k Direktivi: izdelava, oprema in pregled cistern in vozil, usposabljanje voznikov.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za vozila in neočiščene prazne cisterne/zabojnike, ki jih uporabljajo družbe, ki servisirajo skladišča za tekočine, ki ogrožajo vodo, da vsebujejo tekočine, medtem ko se servisirajo nepremične cisterne, ne veljajo predpisi glede izdelave, opreme in pregleda ali predpisi glede etiketiranja in označevanja z oranžno tablico, ki jih določi ADR. Za njih veljajo posebni predpisi glede etiketiranja in identifikacije in vozniku vozila se ni treba udeležiti usposabljanja, opisanega v točki 8.2.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: točka 1.1.3.6.3.10 dodatka 1 k Odloku z dne 29. novembra 2002 o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).

Datum izteka: 1. januar 2023.

Odstopanja za Švico v skladu s členom 6(2)(b)(i) Direktive 2008/68/ES z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga

RO - bi - CH - 1

Zadeva: prevoz domačih odpadkov, ki vsebujejo nevarno blago, v obrate za odstranjevanje odpadkov

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k navedeni direktivi: točke 2, 4.1.10, 5.2 in 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: razvrščanje, kombinirano pakiranje, označevanje in etiketiranje, dokumentiranje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pravila vsebujejo določbe za poenostavljeno klasifikacijo domačih odpadkov, ki vsebujejo (domače) nevarno blago, s strani strokovnjaka, ki ga prizna ustrezni organ, ter določbe za uporabo ustreznih posod in usposabljanje voznikov. Domači odpadki, ki jih strokovnjak ne more klasificirati, se lahko prepeljejo v center za obdelavo, in sicer v majhnih količinah, identificiranih po paketu in prevozni enoti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: točka 1.1.3.7 dodatka 1 k Odloku z dne 29. novembra 2002 o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).

Opomba: ta pravila se lahko uporabljajo samo za prevoz domačih odpadkov, ki vsebujejo nevarno blago, med javnimi mesti za obdelavo in obrati za odstranjevanje odpadkov.

Datum izteka: 1. januar 2023.

RO - bi - CH - 2

Zadeva: povratni prevoz pirotehničnih izdelkov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k navedeni direktivi: točki 2.1.2, 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija in dokumentacija.

Vsebina nacionalne zakonodaje: da bi se olajšal povratni prevoz pirotehničnih izdelkov s številkami UN 0335, 0336 in 0337 od trgovcev na drobno do dobaviteljev, so v prevozni listini predvidena izvzetja glede navedbe neto mase in klasifikacije proizvodov.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: točka 1.1.3.8 dodatka 1 k Odloku z dne 29. novembra 2002 o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).

Opomba: podrobno preverjanje natančnih vsebin posamezne postavke neprodanega proizvoda v vsakem paketu je praktično nemogoče za proizvode, namenjene za trgovino na drobno.

Datum izteka: 1. januar 2023.

RO - bi - CH - 3

Zadeva: potrdilo ADR o usposabljanju za vožnje, namenjene prevozu vozil, ki so se pokvarila, vožnje, povezane s popravili, vožnje, namenjene pregledu cistern, in vožnje cistern, ki jih izvedejo strokovnjaki, odgovorni za pregled zadevnega vozila

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k navedeni direktivi: točka 8.2.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: vozniki vozil morajo opraviti tečaje za usposabljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: potrdilo ADR o usposabljanju in spričevala niso potrebni za vožnje, namenjene prevozu vozil, ki so se pokvarila, vožnje, povezane s popravili, vožnje, namenjene pregledu cistern, in vožnje cistern, ki jih izvedejo strokovnjaki, odgovorni za pregled cistern.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: navodila z dne 30. septembra 2008 Zveznega oddelka za okolje, promet, energijo in komunikacijo (DETEC) o cestnem prevozu nevarnega blaga.

Opomba: v nekaterih primerih vozila, ki so se pokvarila ali so v popravilu, ter cisterne, ki se pripravljajo za tehnični pregled ali se pregledujejo, v času pregleda še vedno vsebujejo nevarno blago.

Zahteve iz odstavkov 1.3 in 8.2.3 se še naprej uporabljajo.

Datum izteka: 1. januar 2023.

2.    Železniški promet

Odstopanja za Švico v skladu s členom 6(2)(a) Direktive 2008/68/ES z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga

RA - a - CH - 1

Zadeva: transport dizelskega goriva in kurilnega olja s številko UN 1202 v cisternah zabojnikih.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k navedeni direktivi: točka 6.8.

Vsebina Priloge k Direktivi: predpisi glede izdelave cistern.

Vsebina nacionalne zakonodaje: cisterne zabojniki, ki niso izdelani v skladu z odstavkom 6.8, ampak v skladu z nacionalno zakonodajo, s prostornino največ 1 210 l, in ki se uporabljajo za prevoz kurilnega olja ali dizelskega goriva s številko UN 1202, so dovoljeni.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Priloga k Odloku DETEC z dne 3. decembra 1996 o železniškem prevozu nevarnega blaga in prevozu tega blaga z žičniškimi napravami (RSD; RS 742.401.6) in poglavje 6.14 Priloge 1 k Odloku z dne 29. novembra 2002 o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621)

Datum izteka: 1. januar 2023.

RA - a - CH - 2

Zadeva: prevozna listina.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k navedeni direktivi: točka 5.4.1.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: splošni podatki, zahtevani v prevozni listini.

Vsebina nacionalne zakonodaje: V prevozni listini lahko uporabimo skupni izraz, če ji je priložen seznam, ki vsebuje predpisane informacije, kot je določeno zgoraj.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Priloga k Odloku DETEC z dne 3. decembra 1996 o železniškem prevozu nevarnega blaga in prevozu tega blaga z žičniškimi napravami (RSD; RS 742.401.6).

Datum izteka: 1. januar 2023.

— 
Direktiva 2010/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2010 o premični tlačni opremi in o razveljavitvi direktiv Sveta 76/767/EGS, 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS in 1999/36/ES (UL L 165, 30.6.2010, str. 1).

ODDELEK 4 — PRAVICE DOSTOPA DO ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN TRANZITA PO NJEJ

— 
Direktiva Sveta 91/440/EGS z dne 29. julija 1991 o razvoju železnic Skupnosti (UL L 237, 24.8.1991, str. 25).
— 
Direktiva Sveta 95/18/ES z dne 19. junija 1995 o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu (UL L 143, 27.6.1995, str. 70).
— 
Direktiva Sveta 95/19/ES z dne 19. junija 1995 o dodeljevanju zmogljivosti železniške infrastrukture in zaračunavanju pristojbin za uporabo infrastrukture (UL L 143, 27.6.1995, str. 75).
— 
Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (Direktiva o varnosti na železnici) (UL L 164, 30.4.2004, str. 44), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2014/88/EU z dne 9. julija 2014 (UL L 201, 10.7.2014, str. 9).
— 
Direktiva 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L 315, 3.12.2007, str. 51), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije (EU) 2016/882 z dne 1. junija 2016 (UL L 146, 3.6.2016, str. 22).
— 
Uredba Komisije (ES) št. 653/2007 z dne 13. junija 2007 o uporabi enotne evropske oblike za varnostna spričevala in dokumentacijo za vloge v skladu s členom 10 Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta in o veljavnosti varnostnih spričeval, izdanih na podlagi Direktive 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 153, 14.6.2007, str. 9), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 445/2011 z dne 10. maja 2011 (UL L 122, 11.5.2011, str. 22).
— 
Odločba Komisije 2007/756/ES z dne 9. novembra 2007 o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil v skladu s členom 14(4) in (5) direktiv 96/48/ES in 2001/16/ES (UL L 305, 23.11.2007, str. 30), kakor je bila spremenjena s Sklepom Komisije 2011/107/EU z dne 10. februarja 2011 (UL L 43, 17.2.2011, str. 33).
— 
Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (UL L 191, 18.7.2008, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2014/38/EU z dne 10. marca 2014 (UL L 70, 11.3.2014, str. 20).
— 
Odločba Komisije 2009/965/ES z dne 30. novembra 2009 o referenčnem dokumentu iz člena 27(4) Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (UL L 341, 22.12.2009, str. 1), spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2015/2299 z dne 17. novembra 2015 (UL L 324, 10.12.2015, str. 15).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 36/2010 z dne 3. decembra 2009 o vzorcih dovoljenj Skupnosti za strojevodje, dopolnilnih spričeval, overjenih kopij dopolnilnih spričeval in obrazcev vlog za dovoljenja za strojevodje v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 13, 19.1.2010, str. 1).
— 
Sklep Komisije 2010/713/EU z dne 9. novembra 2010 o modulih za postopke ocenjevanja skladnosti, primernosti za uporabo in ES-verifikacije, ki se uporabljajo v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, sprejetih v okviru Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 319, 4.12.2010, str. 1).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 1158/2010 z dne 9. decembra 2010 o skupni varnostni metodi ocenjevanja skladnosti z zahtevami za pridobitev železniških varnostnih spričeval (UL L 326, 10.12.2010, str. 11).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 1169/2010 z dne 10. decembra 2010 o skupni varnostni metodi ocenjevanja skladnosti z zahtevami za pridobitev železniškega varnostnega pooblastila (UL L 327, 11.12.2010, str. 13).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 201/2011 z dne 1. marca 2011 o vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila (UL L 57, 2.3.2011, str. 8).
— 
Sklep Komisije 2011/275/EU z dne 26. aprila 2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z ‚infrastrukturnim‘ podsistemom vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (UL L 126, 14.5.2011, str. 53), kakor je bil spremenjen s Sklepom Komisije 2012/464/EU z dne 23. julija 2012 (UL L 217, 14.8.2012, str. 20).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 445/2011 z dne 10. maja 2011 o sistemu podeljevanja spričevala subjekta, zadolženega za vzdrževanje, za tovorne vagone in o spremembi Uredbe (ES) št. 653/2007 (UL L 122, 11.5.2011, str. 22).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 454/2011 z dne 5. maja 2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚telematske aplikacije za potniški promet‘ vseevropskega železniškega sistema (UL L 123, 12.5.2011, str. 11), kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/775 z dne 16. maja 2019 (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 103).
— 
Izvedbeni sklep Komisije 2011/665/EU z dne 4. oktobra 2011 o evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil (UL L 264, 8.10.2011, str. 32).
— 
Sklep Komisije 2011/765/EU z dne 22. novembra 2011 o merilih za priznavanje centrov za usposabljanje, ki usposabljajo strojevodje, merilih za priznavanje ocenjevalcev strojevodij in o merilih za organizacijo preverjanj v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 314, 29.11.2011, str. 36).
— 
Sklep Komisije 2012/88/EU z dne 25. januarja 2012 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema (UL L 51, 23.2.2012, str. 1), kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Komisije (EU) 2015/14 z dne 5. januarja 2015 (UL L 3, 7.1.2015, str. 44).
— 
Sklep Komisije 2012/757/EU z dne 14. novembra 2012 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem ‚Vodenje in upravljanje prometa‘ železniškega sistema v Evropski uniji in o spremembi Odločbe 2007/756/ES (UL L 345, 15.12.2012, str. 1), kakor je bil spremenjen s Sklepom Komisije 2013/710/EU z dne 2. decembra 2013 (UL L 323, 4.12.2013, str. 35).
V Švici se uporabljajo naslednji nacionalni predpisi iz člena 6 Sklepa št. 2/2019 Skupnega odbora:
— 
CH-TSI OPE-001: Operativni postopki v železniškem prometu: beleženje ustne komunikacije (ETF-GI) (predpis je potencialno nezdružljiv s Sklepom 2012/757/EU in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI OPE-002: Operativni postopki v železniškem prometu: metoda komunikacije (predpis je potencialno nezdružljiv s Sklepom 2012/757/EU in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI OPE-003: Operativni postopki v železniškem prometu: ‚operativni‘ jezik (predpis je potencialno nezdružljiv s Sklepom 2012/757/EU in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI OPE-004: Operativni postopki v železniškem prometu: klic v sili (predpis je potencialno nezdružljiv s Sklepom 2012/757/EU in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 1078/2012 z dne 16. novembra 2012 o skupni varnostni metodi spremljanja, ki jo uporabljajo prevozniki v železniškem prometu in upravljavci infrastrukture po prejemu varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila ter subjekti, zadolženi za vzdrževanje (UL L 320, 17.11.2012, str. 8).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 321/2013 z dne 13. Marca 2013 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚železniški vozni park – tovorni vagoni‘ železniškega sistema v Evropski uniji in o razveljavitvi Odločbe Komisije 2006/861/ES (UL L 104, 12.4.2013, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/924 z dne 8. junija 2015 (UL L 150, 17.6.2015, str. 10).
— 
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 402/2013 z dne 30. aprila 2013 o skupni varnostni metodi za ovrednotenje in oceno tveganja ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 352/2009 (UL L 121, 3.5.2013, str. 8), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1136 z dne 13. julija 2015 (UL L 185, 14.7.2015, str. 6).
— 
Izvedbeni sklep Komisije 2014/880/EU z dne 26. novembra 2014 o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2011/633/EU (UL L 356, 12.12.2014, str. 489).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (UL L 356, 12.12.2014, str. 1), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/772 z dne 16. maja 2019 (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 1).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 1301/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom energija železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 356, 12.12.2014, str. 179), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/868 z dne 13. junija 2018 (UL L 149, 14.6.2018, str. 16).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 1302/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 356, 12.12.2014, str. 228), kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/868 z dne 13. junija 2018 (UL L 149, 14.6.2018, str. 16).
V Švici se uporabljajo naslednji nacionalni predpisi iz člena 6 Sklepa št. 2/2019 Skupnega odbora:
— 
CH-TSI LOC&PAS-001: Širina glave drsalke tokovnega odjemnika (Pantograph head width);
— 
CH-TSI LOC&PAS-002: Ozke kretnice / potrdila za vožnjo po kretnicah (Narrow switches/Test of passage through switches);
— 
CH-TSI LOC&PAS-003: Majhni krožni loki, polmer < 250 m (Tight curves r < 250 m);
— 
CH-TSI LOC&PAS-004: Sila drsenja (Track displacement force);
— 
CH-TSI LOC&PAS 005: Primanjkljaj nadvišanja (Cant deficiency);
— 
CH-TSI LOC&PAS-006: Homologacija tirnih vozil z nagibnim sistemom serije N (Authorisation of rolling stock with Series N tilting system);
— 
CH-TSI LOC&PAS-007: Naprava za mazanje sledilnega venca (Flange lubrication);
— 
CH-TSI LOC&PAS-009: Emisije izpušnih plinov iz vozil z zgorevalnim motorjem (Exhaust emissions from thermal vehicles) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) št. 1302/2014 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI LOC&PAS-010: Optični opozorilni signal na čelu vlaka (Optical warning signal at front of train: 3 x rdeča (3 x red);
— 
CH-TSI LOC&PAS-011: Omejitev vlečne sile (Traction limitation);
— 
CH-TSI LOC&PAS-012: Vstop (Admittance);
— 
CH-TSI LOC&PAS 013: Interakcija med tokovnim odjemnikom in voznimi vodi (Pantograph/Contact line interaction);
— 
CH-TSI LOC&PAS-014: Združljivost z opremo za preverjanje izpraznitve tira (Compatibility with track-free announcing devices);
— 
CH-TSI LOC&PAS-017: Svetli profil (Infrastructure gauge: general);
— 
CH-TSI LOC&PAS-018: Najmanjši polmer loka zavoja (Tight track curves);
— 
CH-TSI LOC&PAS-019: Signal ‚non leading input‘ za vozilo na čelu vlaka (Non-leading input signal) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) št. 1302/2014 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI LOC&PAS-020: Signal ‚sleeping input‘ v primeru motorne garniture (Sleeping input signal with multiple-unit control) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) št. 1302/2014 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI LOC&PAS-022: Ponastavitev zasilne zavore (Resetting the emergency brake) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) št. 1302/2014 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI LOC&PAS-025: Zavarovanje naprave za odklop opreme ETCS na vlaku (Inhibited operability to disconnect ETCS on-board unit) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) št. 1302/2014 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI LOC&PAS-026: Prepoved uporabe SIGNUM/ZUB na vozilih, opremljenih z ERTMS/ETCS Baseline 3 (SIGNUM/ZUB not permitted on vehicles with ERTMS/ETCS Baseline 3);
— 
CH-TSI LOC&PAS-027: Ročno daljinsko upravljanje med premiki (način obratovanja ‚shunting‘) (Manual radio remote control in ‚Shunting‘ mode) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) št. 1302/2014 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI LOC&PAS-028: Svetli profil, vrata (Gauging, door area);
— 
CH-TSI LOC&PAS-029: Zaščita pred iztirjenjem Y/Q (Safety against derailment Y/Q);
— 
CH-TSI LOC&PAS-030: Uporaba zavornih sistemov, ki ne delujejo na podlagi trenja (Use of braking systems without static friction);
— 
CH-TSI LOC&PAS-031: Varna prekinitev vleke (Safe traction cut-off) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) št. 1302/2014 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI LOC&PAS-035: Zadostna moč zaviranja v sili (Sufficient braking performance during emergency braking) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) št. 1302/2014 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI LOC&PAS-037: Delovna zavora ETCS (ETCS service brake) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) št. 1302/2014 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 1303/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z ‚varnostjo v železniških predorih‘ železniškega sistema Evropske unije (UL L 356, 12.12.2014, str. 394).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 1304/2014 z dne 26. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚tirna vozila – hrup‘ ter o spremembi Odločbe 2008/232/ES in razveljavitvi Sklepa 2011/229/EU (UL L 356, 12.12.2014, str. 421).
— 
Uredba Komisije (EU) št. 1305/2014 z dne 11. decembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom telematske aplikacije za tovorni promet železniškega sistema v Evropski uniji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 62/2006 (UL L 356, 12.12.2014, str. 438), kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/778 z dne 16. maja 2019 (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 356).
— 
Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/171 z dne 4. februarja 2015 o nekaterih vidikih postopka za izdajo licenc prevoznikom v železniškem prometu (UL L 29, 5.2.2015, str. 3).
— 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/909 z dne 12. junija 2015 o načinih izračunavanja stroškov, ki nastanejo neposredno pri izvajanju storitve železniškega prometa (UL L 148, 13.6.2015, str. 17).
— 
Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44); v Švici se uporabljajo samo naslednje določbe: členi 7 (odstavki 1 do 3), 8 do 10, 12, 15, 17, 21 (brez odstavka 7), 22 do 25, 27 do 42, 44, 45 in 49, ter priloge II, III in IV.
— 
Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102–149); v Švici se uporabljajo samo naslednje določbe: členi 9, 10 (brez odstavka 7), 13, 14 in 17 ter Priloga III.
— 
Uredba Komisije (EU) 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 158, 15.6.2016, str. 1).
V Švici se uporabljajo naslednji nacionalni predpisi iz člena 6 Sklepa št. 2/2019 Skupnega odbora:
— 
CH-TSI CCS-003: Aktivacija/deaktivacija prenosa paketa 44 v sistema ZUB/SIGNUM (Activation / Deactivation of transfer of Packet 44 to SIGNUM/ZUB);
— 
CH-TSI CCS-005: Potrdilo ‚Quality of Service‘ za prenos podatkov GSM-R (Proof of Quality of Service for GSM-R radio transmission) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) 2016/919 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI CCS-006: Izguba signala ‚non leading permitted‘ v načinu obratovanja ‚Non Leading‘ (Loss of ‚Non leading permitted‘ in ‚Non leading‘ mode) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) 2016/919 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI CCS-007: Pravilo o zavornih krivuljah za ERTMS/ETCS Baseline 2 (Braking curve requirement for ERTMS/ETCS Baseline 2);
— 
CH-TSI CCS-008: Minimalno izvajanje ‚Change Requests‘ (Minimally implemented change requests) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) 2016/919 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI CCS-011: Funkcija Euroloop (Euroloop functionality);
— 
CH-TSI CCS-015: Sočasno upravljanje dveh podatkovnih kanalov GSM-R (Simultaneous control of two GSM-R data channels);
— 
CH-TSI CCS-016: Uporaba za državo specifičnih parametrov in funkcij (Application of country-specific project planning and functions) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) 2016/919 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI CCS-018: Prepoved Levels STM/NTC za ZUB/SIGNUM (Level STM/NTC prohibited for SIGNUM/ZUB);
— 
CH-TSI CCS-019: Samodejno sprejemanje in prikazovanje podatkov o vlaku (Acceptance and display of train data) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) 2016/919 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI CCS-022: Vzvratna vožnja v načinu obratovanja ‚Unfitted‘ (Reversing in ‚Unfitted‘ mode);
— 
CH-TSI CCS-023: Prikaz besedilnih sporočil (Text message display);
— 
CH-TSI CCS-024: Podatki o vlaku: NC_TRAIN, M_AXLELOAD, V_MAXTRAIN (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) 2016/919 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI CCS-026: Spletno spremljanje opreme tirov z vozila (Online on-board monitoring of line equipment);
— 
CH-TSI CCS-032: Zabeleženje številke vlaka za opremo ETCS na vlaku in CabRadio GSM-R (Unique number for ETCS on-board equipment and GSM-R cab radio) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) 2016/919 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI CCS-033: Funkcionalnosti GSM-R Voice (GSM-R Voice Functionalities) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) 2016/919 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI CCS-034: Način obratovanja ‚Non Leading‘ (Non-leading mode);
— 
CH-TSI CCS-035: Besedilo, ki se prikaže na DMI (Text to be displayed at the DMI) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) 2016/919 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-TSI CCS-038: Sporočilo o znatnem povečanju intervala zaupanja pri meritvi poti in hitrosti (Disclosure of large odometry confidence interval) (predpis je potencialno nezdružljiv z Uredbo (EU) 2016/919 in ga je treba ponovno proučiti pred 31. decembrom 2020);
— 
CH-CSM-RA-001: Koncept varnostne dokumentacije za pridobitev homologacije ETCS v Švici (Proof of safety concept for acquiring ETCS authorisation in Switzerland);
— 
CH-CSM-RA-002: Zahteve pri hitrosti, ki presega 200 km/h (Requirements at speeds greater than 200 km/h);
— 
CH-CSM-RA-003: Kakovost podatkov o vlaku (Quality of train data).
— 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 z dne 4. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90, 6.4.2018, str. 66).
— 
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/761 z dne 16. februarja 2018 o vzpostavitvi skupnih varnostnih metod za nadzor, ki ga izvajajo nacionalni varnostni organi po izdaji enotnega varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1077/2012 (UL L 129, 25.5.2018, str. 16).
— 
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/762 z dne 8. marca 2018 o vzpostavitvi skupnih varnostnih metod za zahteve sistema upravljanja varnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1158/2010 in Uredbe Komisije (EU) št. 1169/2010 (UL L 129, 25.5.2018, str. 26).
— 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/763 z dne 9. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za izdajo enotnih varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 653/2007 (UL L 129, 25.5.2018, str. 49).
— 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/250 z dne 12. februarja 2019 o predlogah za izjave in potrdila ES za komponente interoperabilnosti železniškega sistema in podsisteme, vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila in postopkih verifikacije ES za podsisteme v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 201/2011 (UL L 42, 13.2.2019, str. 9).
— 
Priporočilo Komisije (EU) 2019/780 z dne 16. maja 2019 o praktičnih ureditvah za izdajo varnostnih pooblastil upravljavcem infrastrukture (UL L 139 I, 27.5.2019, str. 390).

ODDELEK 5 — DRUGA PODROČJA

— 
Direktiva Sveta 92/82/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za mineralna olja (UL L 316, 31.10.1992, str. 19).
— 
Direktiva 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju (UL L 167, 30.4.2004, str. 39).
— 
Direktiva 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (UL L 319, 29.11.2008, str. 59).“( 1 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/763 z dne 9. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za izdajo enotnih varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 653/2007 (UL L 129, 25.5.2018, str. 49).

( 2 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 z dne 4. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90, 6.4.2018, str. 66).

Top