EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0764-20211123

Consolidated text: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/764 z dne 2. maja 2018 o pristojbinah in dajatvah, ki se plačujejo Evropski agenciji za železnice, in pogojih plačila (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/764/2021-11-23

02018R0764 — SL — 23.11.2021 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/764

z dne 2. maja 2018

o pristojbinah in dajatvah, ki se plačujejo Evropski agenciji za železnice, in pogojih plačila

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 129 25.5.2018, str. 68)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1903 z dne 29. oktobra 2021

  L 387

126

3.11.2021
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/764

z dne 2. maja 2018

o pristojbinah in dajatvah, ki se plačujejo Evropski agenciji za železnice, in pogojih plačila

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

▼M1

1.  
Ta uredba določa pristojbine in dajatve, ki se plačujejo Agenciji Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za obravnavo vlog v skladu s členi 14, 20, 21 in 22 Uredbe (EU) 2016/796, vključno za uporabo točke „vse na enem mestu“ iz člena 12 navedene uredbe za predložitev vlog Agenciji ter za zagotavljanje drugih storitev v skladu s cilji, zaradi katerih je bila Agencija ustanovljena. Prav tako določa metodo, ki se uporabi za izračun navedenih pristojbin in dajatev, ter pogoje plačila.

▼B

2.  
Ta uredba določa tudi postopke za zagotavljanje preglednosti, nediskriminacije in drugih temeljnih načel evropskega prava v zvezi s stroški nacionalnih varnostnih organov za obravnavo nacionalnega dela vlog, za kar je Agencija odgovorna v skladu s členi 14, 20 in 21 Uredbe (EU) 2016/796.
3.  

Ta uredba se ne uporablja za pristojbine in dajatve, ki se zaračunajo v zvezi z naslednjimi dejavnostmi nacionalnih varnostnih organov:

(a) 

obravnava vlog za pridobitev enotnega varnostnega spričevala v skladu s členom 10(8) Direktive (EU) 2016/798 ( 1 ) in s tem povezani postopek predhodnega sodelovanja iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/763 ( 2 );

(b) 

obravnava vlog za pridobitev dovoljenja za dajanje vozila na trg ali dovoljenja za tip vozil v skladu s členoma 21(8) in 24(1) Direktive (EU) 2016/797 ( 3 ) ter s tem povezani postopek predhodnega sodelovanja iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545 ( 4 );

(c) 

izdaja mnenja o zahtevi za odobritev opreme ob progi v okviru ERTMS v skladu z zadnjim pododstavkom člena 19(3) Direktive (EU) 2016/797;

(d) 

zagotavljanje začasnih dovoljenj za preizkuse na kraju samem v skladu s členom 21(3) in (5) Direktive (EU) 2016/797.

▼M1

Člen 2

Vrste pristojbin in dajatev, ki jih zaračunava Agencija

1.  

Agencija zaračunava pristojbine:

(a) 

za predložitev vlog prek sistema „vse na enem mestu“ Agenciji, če niso vključene v fiksne pristojbine za obravnavo vlog;

(b) 

za obravnavo vlog, predloženih Agenciji, vključno z izdajo ocen iz člena 4, ali kadar prosilec vlogo naknadno umakne;

(c) 

kadar Agencija obnovi, omeji, spremeni ali pregleda odločitev, izdano v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 ali Direktivo (EU) 2016/797.

Agencija lahko zaračuna pristojbine, kadar prekliče dovoljenje za dajanje na trg zaradi naknadno ugotovljene neskladnosti z bistvenimi zahtevami za vozilo v prometu ali tip vozila v skladu s členom 26 Direktive (EU) 2016/797, ali ker imetnik enotnega varnostnega spričevala ne izpolnjuje več pogojev za izdajo spričevala v skladu s členom 17(5) in (6) Direktive 2016/798.

2.  

Vloge iz odstavka 1, prvi pododstavek, točki (a) in (b), zajemajo:

(a) 

dovoljenja za dajanje na trg vozil in tipov vozil v skladu s členoma 20 in 21 Uredbe (EU) 2016/796, razen tistih iz točke (b) tega odstavka;

(b) 

dovoljenja za dajanje na trg vozila ali serije vozil, ki so skladna z dovoljenim tipom vozila v skladu s členom 25(1) Direktive (EU) 2016/797;

(c) 

enotna varnostna spričevala v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 2016/796;

(d) 

odločitve o odobritvi skladnosti, v smislu interoperabilnosti, med rešitvijo v zvezi z opremo ob progi v okviru ERTMS in ustreznimi TSI v skladu s členom 22 Uredbe (EU) 2016/796;

(e) 

vloge za predhodno sodelovanje v skladu s členom 22 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545 ter členoma 2(3) in 4(5) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/763;

(f) 

pritožbe iz člena 58 Uredbe (EU) 2016/796 v skladu s členom 7 te uredbe.

3.  
Agencija zaračuna dajatve za zagotavljanje storitev, ki niso navedene v odstavku 1 in jih je zahteval prosilec ali katera koli druga oseba ali subjekt.
4.  
Agencija objavi seznam storitev na svojem spletišču.

Člen 3

Izračun pristojbin, dajatev in fiksnih pristojbin, ki jih zaračunava Agencija

1.  
Znesek pristojbin za uporabo točke „vse na enem mestu“ za predložitev vlog Agenciji iz člena 2(2), točke (a), (c), (d) in (e), je fiksni znesek, določen v preglednici A točke 2 Priloge. Ta fiksna pristojbina se plača ob predložitvi vloge.
2.  

Znesek pristojbin za obravnavo vlog iz člena 2(2), točke (a), (c), (d) in (e), vključno z opravljanjem dejavnosti iz člena 2(1), prvi pododstavek, točka (c), in drugi pododstavek, je vsota naslednjega:

(a) 

števila ur, ki jih porabijo osebje Agencije in zunanji strokovnjaki za obravnavo vloge, pomnoženega z urno postavko Agencije, navedeno v točki 1 Priloge;

(b) 

znesek pristojbin, ki jih zaračunava Agencija, se dopolni z ustreznim zneskom, ki ga predložijo nacionalni varnostni organi in ki izhaja iz stroškov obravnave nacionalnega dela vloge.

3.  
Znesek pristojbin za predložitev in obravnavo zadevnih vlog ter izdajo dovoljenj iz člena 2(2), točka (b), je fiksni znesek, naveden v preglednici B točke 3 Priloge, in vključuje pristojbino za uporabo točke „vse na enem mestu“ iz odstavka 1. Ta fiksna pristojbina se plača ob predložitvi vloge.
4.  
Znesek dajatev za storitve iz člena 2(3) je število ur, ki jih porabijo osebje Agencije in zunanji strokovnjaki, pomnoženo z urno postavko Agencije, določeno v točki 1 Priloge.
5.  
Na zahtevo prosilca se za mikro, malo ali srednje podjetje uporabi 20-odstotno znižanje zneska, ki ga Agencija zaračuna za vlogo. Taka zahteva se vloži skupaj z vlogo, kadar se uporabljajo fiksne pristojbine, najpozneje pa pred izdajo računa s strani Agencije v vseh drugih primerih.

Za namene te uredbe mikro, mala in srednja podjetja pomenijo samostojno železniško podjetje, upravljavca infrastrukture ali proizvajalca, ki ima sedež v državi članici Evropskega gospodarskega prostora in izpolnjuje pogoje iz Priporočila Komisije 2003/361/ES ( 5 ).

Prosilec prek točke „vse na enem mestu“ predloži dokaze, da izpolnjuje pogoje za mikro, malo ali srednje podjetje. Agencija oceni predložene dokaze in se v primeru dvoma ali pomanjkljive utemeljenosti odloči, da zavrne zahtevo za status mikro, malega ali srednjega podjetja.

▼B

Člen 4

Ocene pristojbin in dajatev

1.  
Agencija na zahtevo prosilca izda nezavezujočo oceno zneska pristojbin in dajatev, povezanih z vlogo ali zahtevkom za storitve, in zagotovi informacije o tem, kdaj bodo računi izdani.

Nacionalni varnostni organi, ki so vključeni v obravnavo vloge, Agenciji predložijo nezavezujočo oceno svojih stroškov iz člena 3(1)(b) za njihovo vključitev v oceno, ki jo izda Agencija.

2.  
Med obravnavo vloge Agencija in nacionalni varnostni organi spremljajo svoje stroške. Kadar obstaja tveganje, da bodo stroški presegli oceno za več kot 15 %, Agencija prosilca na njegovo željo o tem obvesti.
3.  
Če obravnava vloge ali storitev traja več kot eno leto, lahko prosilec zaprosi za novo oceno.
4.  
Če se zaprosi za izdajo ocene in kakršno koli revizijo ocene, se lahko roki iz členov 19(4) in 21(6) Direktive (EU) 2016/797 ter člena 10(6) Direktive (EU) 2016/798 prestavijo za največ deset delovnih dni.

Člen 5

Pogoji plačila

▼M1

1.  

Agencija izda račun za dolgovane pristojbine in dajatve v 30 koledarskih dneh od datuma

(a) 

svoje odločitve, razen v primeru odločitev, za katere velja režim fiksnih pristojbin ali za katere velja člen 6(3);

(b) 

odločitve komisije za pritožbe;

(c) 

zaključka opravljene storitve;

(d) 

umika vloge;

(e) 

katerega koli drugega dogodka, ki je privedel do prekinitve obravnave vloge.

V zvezi s fiksnimi pristojbinami, ki zapadejo v plačilo ob predložitvi vloge, kot je navedeno v členu 3(1) in (3), preden Agencija obravnava vlogo, se lahko Agencija s posameznimi prosilci dogovori za drugačen rok zapadlosti in sklene poseben dogovor o izdaji računa.

2.  

Račun mora vsebovati naslednje podatke, kadar je ustrezno:

(a) 

razlikovanje med pristojbinami ali dajatvami,

(b) 

zneske, za katere se plačajo fiksne pristojbine;

(c) 

kadar se fiksne pristojbine ne zaračunavajo, število porabljenih ur v okviru pristojnosti Agencije in uporabljena urna postavka;

(d) 

kadar je ustrezno, stroške, ki jih je zaračunal odgovorni nacionalni varnostni organ. Ti morajo biti podrobno navedeni po nalogah in porabljenem času ali v obliki fiksnih postavk, ki jih uporablja nacionalni varnostni organ za obravnavo nacionalnega dela vloge.

▼B

3.  
Nacionalni varnostni organi Agenciji najpozneje takrat, ko ta to zahteva, predložijo izjavo o stroških, da se njihovo delo vključi v račun, ki ga izda Agencija. V izjavi o stroških se podrobno navede, kako so bili ti stroški izračunani.
4.  
Vse pristojbine in dajatve so izražene in plačljive v eurih.

▼M1

4a.  
Kadar se člen 6(3) uporablja za prosilce, ima Agencija pravico izdati obvestila o plačilu, s katerimi zahteva delno plačilo za že obravnavane dele vloge. Če se zahtevano plačilo ne opravi v roku, ki ga določi Agencija in ki ne sme biti krajši od 10 koledarskih dni, lahko Agencija prekine obravnavo vloge in o tem obvesti prosilca. Agencija nadaljuje obravnavo vloge, če se zahtevano plačilo opravi v 20 koledarskih dneh po obvestilu o začasni prekinitvi obravnave. Če se plačilo ne opravi v 20 koledarskih dneh po obvestilu o začasni prekinitvi obravnave, ima Agencija pravico, da vlogo zavrne.

▼B

5.  
Agencija obvesti prosilce o odločitvi in izda račun prek točke „vse na enem mestu“ iz člena 12 Uredbe (EU) 2016/796.
6.  
Agencija lahko zaračuna vmesne zneske vsakih šest mesecev.
7.  
Plačilo pristojbin in dajatev se izvede z nakazilom na bančni račun Agencije, naveden za ta namen.
8.  
Prosilci zagotovijo, da Agencija prejme plačilo dolgovanih zneskov, vključno z morebitnimi bančnimi stroški, povezanimi z navedenim plačilom, v 60 koledarskih dneh od datuma uradnega obvestila o računu.

▼M1

9.  
Kadar je prosilec mikro, malo ali srednje podjetje, Agencija upošteva vloge za ustrezno podaljšanje roka za plačilo in plačilo po obrokih.

▼B

10.  
Nacionalni varnostni organi prejmejo povračilo stroškov, nastalih pri obravnavi nacionalnega dela vlog, v rokih iz odstavkov 8 in 9.

Člen 6

Neplačilo

▼M1

1.  
Če Agencija ne prejme plačila zapadlih zneskov, lahko zaračuna obresti za vsak dodatni koledarski dan zamude plačila in uporabi pravila o izterjavi iz dela I, naslov IV, poglavje 6, oddelek 5 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor se uporabljajo za evropske agencije, zlasti člena 101, ter finančna pravila Agencije, sprejeta v skladu s členom 66 Uredbe (EU) 2016/796.

▼B

2.  
Obrestna mera je mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka pri svojih glavnih aktivnostih refinanciranja, kot je objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije, veljavna na prvi koledarski dan meseca roka za plačilo, povečana za osem odstotnih točk.

▼M1

3.  
Kadar ima Agencija dokaze o tem, da je ogrožena finančna sposobnost prosilca ali prosilec nima sedeža ali ga nima v državi članici Evropskega gospodarskega prostora, lahko od prosilca zahteva, da predloži bančno jamstvo ali zavarovani depozit v 15 dneh od prejema vloge. Če prosilec tega ne stori, lahko Agencija njegovo vlogo zavrne.
4.  
Brez poseganja v odstavek 1 lahko Agencija zavrne novo vlogo ali začasno prekine obravnavo tekoče vloge, če prosilec ali njegov pravni naslednik ni izpolnil svojih plačilnih obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjih nalog ali storitev v zvezi z dovoljenji, spričevali ali odobritvami, ki jih je opravila Agencija, razen če prosilec plača vse zapadle zneske. V primeru začasne prekinitve obravnave tekoče prošnje se ustrezno uporabi postopek iz člena 5, odstavek 4a.

▼B

5.  
Agencija sprejme vse ustrezne pravne ukrepe za zagotovitev celotnega plačila izdanih računov. Za ta namen nacionalni varnostni organi, ki so predložili izjavo o stroških za povračilo, podpirajo Agencijo v tem postopku.

Člen 7

Pritožba in pristojbina za pritožbo

1.  
Agencija zaračuna pristojbino za kakršno koli pritožbo, ki se zavrne ali umakne.
2.  
Pristojbina za pritožbo znaša 10 000 EUR ali ustreza znesku pristojbine, zaračunane za odločitev, zoper katero je vložena pritožba, pri čemer velja nižja vrednost.
3.  
Tajnik komisije za pritožbe pritožnika obvesti o pogojih plačila. Pritožnik ima za plačilo na voljo 30 koledarskih dni od datuma uradnega obvestila o računu.
4.  
Prosilec lahko pri komisiji za pritožbe vloži pritožbo zoper zaračunane pristojbine in dajatve.

Člen 8

Objava in revizija postavk

▼M1

1.  
Agencija objavi urno postavko in fiksne postavke iz člena 3 na svojem spletišču.
2.  
Nacionalni varnostni organ na svojem spletišču objavi postavke v zvezi z določanjem stroškov iz člena 3(2), točka (b), ki se zaračunajo Agenciji. Kadar nacionalni varnostni organ uporablja fiksno postavko, določi, za katere primere dovoljenj in spričeval se uporablja. Nacionalni varnostni organ Agenciji zagotovi povezavo do svojega spletišča, ki vsebuje informacije o pristojbinah in dajatvah.

▼B

3.  
Povezava na to informacijo mora biti objavljena na spletišču Agencije.
4.  
Agencija vključi v letno poročilo iz člena 51(1)(a) Uredbe (EU) 2016/796 informacije o elementih, uporabljenih kot podlaga za urno postavko, finančne rezultate in napovedi.

Člen 9

Postopki Agencije

1.  

Da bi razlikovala med prihodki in odhodki iz dejavnosti, za katere se zaračunajo pristojbine in dajatve iz člena 1(1), Agencija:

(a) 

prihodke od pristojbin in dajatev prejema in hrani na ločenem bančnem računu;

(b) 

vsako leto poroča o skupnih prihodkih in odhodkih, povezanih z dejavnostmi, za katere se zaračunajo pristojbine in dajatve, kot tudi o strukturi stroškov in stroškovni učinkovitosti.

2.  
Če na koncu proračunskega leta skupni prihodek od pristojbin in dajatev presega skupne stroške dejavnosti, za katere se zaračunajo pristojbine in dajatve, se razlika hrani v proračunski rezervi in se uporabi pri upravljanju presežkov in primanjkljajev v skladu s finančno uredbo Agencije.
3.  
Zagotovi se trajnost prihodka od dejavnosti, za katere se zaračunajo pristojbine in dajatve.

Člen 10

Ovrednotenje in revizija

1.  
Ocena režima pristojbin in dajatev se opravi enkrat za vsako proračunsko leto. Ta ocena se opravi na podlagi prejšnjih finančnih rezultatov Agencije in njene ocene odhodkov in prihodkov. Navezovati se mora tudi na enoten programski dokument Agencije.

▼M1

1a.  

Agencija zneske iz Priloge prvič indeksira leta 2023, nato pa enkrat vsako poslovno leto, z učinkom od 1. januarja, na podlagi:

(a) 

letne posodobitve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, kakor so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, v skladu z metodo izračuna, o kateri se dogovori upravni odbor Agencije, in na podlagi ustreznih letnih finančnih podatkov, uporabljenih v enotnem programskem dokumentu Agencije in njenih konsolidiranih letnih poročilih o dejavnostih; in/ali

(b) 

stopnje inflacije v Uniji v skladu z metodo iz točke 4 Priloge.

▼B

2.  
Komisija na podlagi ocene finančnih rezultatov in napovedi Agencije po potrebi revidira pristojbine in dajatve.

▼M1

3.  
Na podlagi informacij, ki jih Agencija predloži v svojih letnih poročilih, se ta uredba pregleda najpozneje do 16. junija 2024 zaradi postopne uvedbe dodatnih fiksnih pristojbin.

▼B

Člen 11

Prehodne določbe

V primerih iz člena 55(4) Uredbe (EU) 2018/545 in člena 15(4) Izvedbene uredbe (EU 2018/763 se delo, opravljeno pred predložitvijo vloge Agenciji, ne krije s pristojbinami in dajatvami iz te uredbe in zanj velja nacionalna zakonodaja.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. februarja 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M1
PRILOGA

1. 

Agencija uporablja urno postavko 239 EUR.

2. 

Fiksne pristojbine, ki se plačajo Agenciji za uporabo točke „vse na enem mestu“, so:Tabela A

 

Skupina stroškov za točko „vse na enem mestu“

Znesek (EUR)

Predložitev vloge Agenciji za:

1.

enotno varnostno spričevalo

400

2.

odobritev tipa vozila

400

3.

dovoljenje za vozilo, ki ni dovoljenje v skladu s tipom

400

4.

odobritev opreme ob progi v okviru ERTMS

400

5.

postopek predhodnega sodelovanja

400

3. 

Fiksne pristojbine za predložitev in obravnavo vlog za dajanje vozila ali serije vozil na trg, ki so v skladu z odobrenim tipom vozila, so:Tabela B

 

Kategorija stroškov

Znesek (EUR)

Predložitev vloge Agenciji za odločitev o odobritvi vozil na podlagi skladnosti tipa vozil in obravnava te vloge s strani Agencije

1.

tovorni vagoni in vsa vozila iz točke 2 Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 321/2013 (1)

775

2.

(a)  vlečne enote z motorji z notranjim zgorevanjem ali električne vlečne enote

(b)  potniški vagoni

(c)  mobilna oprema za gradnjo in vzdrževanje železniške infrastrukture

970

3.

vlaki z motorji z notranjim zgorevanjem na lastni pogon ali električni vlaki na lastni pogon

1 115

(1)   

Uredba Komisije (EU) št. 321/2013 z dne 13. marca 2013 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „železniški vozni park – tovorni vagoni“ železniškega sistema v Evropski uniji in o razveljavitvi Odločbe Komisije 2006/861/ES (UL L 104, 12.4.2013, str. 1).

4. 

Letna stopnja inflacije iz člena 10(1a) se določi na naslednji način:letna stopnja inflacije, ki se uporablja:

„Eurostat HICP (vse postavke) – Evropska unija, vse države“ (2015 = 100) sprememba deleža/12-mesečno povprečje

vrednost stopnje, ki se upošteva:

vrednost stopnje 3 mesece pred izvedbo indeksacije( 1 ) Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102).

( 2 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/763 z dne 9. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za izdajo enotnih varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 653/2007 (glej str. 49 tega Uradnega lista).

( 3 ) Direktiva (EU) 2016/797/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).

( 4 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 z dne 4. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90, 6.4.2018, str. 66).

( 5 ) Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

Top