EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0545-20200616

Consolidated text: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 z dne 4. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/545/2020-06-16

02018R0545 — SL — 16.06.2020 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/545

z dne 4. aprila 2018

o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 090 6.4.2018, str. 66)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/781 z dne 12. junija 2020

  L 188

11

15.6.2020
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/545

z dne 4. aprila 2018

o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.  Ta uredba določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati:

(a) 

prosilec, kadar prek točke „vse na enem mestu“ iz člena 12 Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta predloži vlogo za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg;

(b) 

Agencija in nacionalni varnostni organi pri obdelavi vloge za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg in v zvezi s predhodnim sodelovanjem;

(c) 

subjekt za izdajo dovoljenj pri odločanju o izdaji dovoljenj za tip vozil in/ali dovoljenj za dajanje vozil na trg;

(d) 

upravljavci infrastrukture pri zagotavljanju pogojev za izvajanje poskusnih obratovanj v njihovih omrežjih in informacij za dovoljenje za vozilo v zvezi s področjem uporabe.

2.  Ta uredba se uporablja brez poseganja v člen 21(16) in (17) Direktive (EU) 2016/797.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) 

„subjekt za izdajo dovoljenj“ pomeni subjekt, ki izda dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg;

(2) 

„osnovne značilnosti zasnove“ pomenijo parametre, ki se uporabijo za opredelitev tipa vozila, kot je naveden v izdanem dovoljenju za tip vozila in evidentiran v evropskem registru dovoljenih tipov vozil;

(3) 

„upravljanje konfiguracije“ pomeni sistematičen organizacijski, tehnični in upravni postopek, vzpostavljen v celotnem življenjskem ciklu vozila in/ali tipa vozila, s katerim se zagotovi, da se vzpostavita in ohranita doslednost dokumentacije in sledljivost sprememb, tako da:

(a) 

so izpolnjene zahteve iz ustreznega prava Unije in nacionalnih predpisov,

(b) 

se spremembe nadzorujejo in dokumentirajo v tehnični dokumentaciji ali dokumentaciji, ki je priložena izdanemu dovoljenju,

(c) 

so informacije in podatki posodobljeni in točni,

(d) 

so zadevne strani po potrebi obveščene o spremembah;

(4) 

„datum prejema vloge“ pomeni:

(a) 

kadar kot subjekt za izdajo dovoljenj deluje Agencija, prvi delovni dan, ki je skupen Agenciji in nacionalnim varnostnim organom, ki jih zadeva predvideno področje uporabe, po datumu potrditve prejema vloge,

(b) 

kadar kot subjekt za izdajo dovoljenj deluje nacionalni varnostni organ, prvi delovni dan v zadevni državi članici po datumu potrditve prejema vloge;

(5) 

„subjekt za upravljanje sprememb“ pomeni imetnika dovoljenja za tip vozila oziroma imetnika ali subjekt, ki ga pooblasti imetnik dovoljenja;

(6) 

„imetnik dovoljenja za tip vozila“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki je zaprosila za dovoljenje za tip vozila in ga je prejela, ali njenega pravnega naslednika;

(7) 

„upravičeni dvom“ pomeni zadevo, kategorizirano kot „tip 4“ v skladu s členom 41(1)(d), z utemeljitvijo in dokazilom, pri čemer so ta dvom izrazili subjekt za izdajo dovoljenj in/ali nacionalni varnostni organi za področje uporabe v zvezi z informacijami, ki jih je prosilec navedel v svoji vlogi;

(8) 

„nacionalni varnostni organ za področje uporabe“ pomeni nacionalni varnostni organ, ko opravlja eno ali več od naslednjih nalog:

(a) 

izvede oceno iz člena 21(5)(b) Direktive (EU) 2016/797,

(b) 

opravi posvetovanje, zahtevano v členu 21(8) Direktive (EU) 2016/797;

(c) 

po potrebi izda začasna dovoljenja za uporabo vozila v omrežju za namene poskusnega obratovanja in sprejme ukrepe za zagotavljanje, da se lahko poskusno obratovanje v omrežju izvede v skladu s členom 21(3) Direktive (EU) 2016/797;

(9) 

„predhodno sodelovanje“ pomeni postopkovno fazo pred predložitvijo vloge za pridobitev dovoljenja, ki se izvede na zahtevo prosilca;

(10) 

„podlaga za predhodno sodelovanje“ pomeni mnenje subjekta za izdajo dovoljenj in zadevnih nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe o dokumentaciji o predhodnem sodelovanju;

(11) 

„zajem zahtev“ pomeni postopek opredelitve, dodelitve, izvajanja in potrditve zahtev, ki ga izvede prosilec, da se zagotovi izpolnjevanje ustreznih zahtev Unije in nacionalnih zahtev. Zajem zahtev se lahko vključi v postopke razvoja proizvoda;

(12) 

„varna vključitev“ pomeni izpolnitev bistvene zahteve glede varnosti, kot je določena v Prilogi III k Direktivi (EU) 2016/797, pri združevanju delov v povezano celoto, kot je vozilo ali podsistem, ter med vozilom in omrežjem v zvezi s tehnično združljivostjo;

(13) 

„varianta tipa vozila“ pomeni možnost za konfiguracijo tipa vozila, ki se ugotovi med prvo pridobitvijo dovoljenja za tip vozila v skladu s členom 24(1), ali spremembe obstoječega tipa vozila med njegovim življenjskim ciklom, zaradi katerih je potrebno novo dovoljenje za tip vozila v skladu s členom 24(1) in členom 21(12) Direktive (EU) 2016/797;

(14) 

„izvedenka tipa vozila“ pomeni možnost za konfiguracijo tipa ali variante tipa vozila ali spremembe obstoječega tipa ali variante tipa med njegovim življenjskim ciklom, ki je ustvarjena, da izraža spremembe osnovnih značilnosti zasnove, zaradi katerih ni potrebno novo dovoljenje za tip vozila v skladu s členom 24(1) in členom 21(12) Direktive (EU) 2016/797;

(15) 

„dovoljenje za dajanje vozila na trg“ pomeni odločitev, ki jo subjekt za izdajo dovoljenj izda na podlagi razumnega zagotovila, da so prosilec in subjekti, ki so vključeni v zasnovo, proizvodnjo, verifikacijo in potrditev vozila, izpolnili svoje zadevne obveznosti in odgovornosti, da bi zagotovili skladnost z bistvenimi zahtevami zakonodaje, ki se uporablja, ali zagotovili skladnost z dovoljenim tipom, ki omogoča, da se vozilo lahko da na trg in varno uporablja na področju uporabe v skladu s pogoji uporabe in po potrebi drugimi omejitvami, navedenimi v dovoljenju za vozilo in dovoljenju za tip vozila;

(16) 

„dovoljenje za tip vozila“ pomeni odločitev, ki jo subjekt za izdajo dovoljenj izda na podlagi razumnega zagotovila, da so prosilec in subjekti, ki so vključeni v zasnovo, proizvodnjo, verifikacijo in potrditev vozila, izpolnili svoje obveznosti in odgovornosti, da bi zagotovili skladnost z bistvenimi zahtevami zakonodaje, ki se uporablja, ter omogoča, da se vozilo, proizvedeno v skladu s to zasnovo, lahko da na trg in varno uporablja na področju uporabe tipa vozila v skladu s pogoji uporabe vozila in po potrebi drugimi omejitvami, ki so navedeni v dovoljenju za tip vozila in se uporabljajo za vsa vozila, dovoljena v skladu s tem tipom;

▼M1

(17) 

„zadevni datum“ pomeni 16. junij 2019, kar zadeva države članice, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive. Pomeni 16. junij 2020, kar zadeva države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive, ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797. Pomeni 31. oktober 2020, kar zadeva države članice, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, da so dodatno podaljšale obdobje za prenos navedene direktive.

▼B

Člen 3

Odgovornosti prosilca

Prosilec svojo vlogo za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg predloži v skladu z določbami te uredbe.

Prosilec mora zagotoviti, da so pri predložitvi vloge za dovoljenje za tip vozila in/ali vloge za dovoljenje za dajanje vozila na trg opredeljene in izpolnjene ustrezne zahteve iz zakonodaje, ki se uporablja.

Člen 4

Odgovornosti subjekta za izdajo dovoljenj

1.  Subjekt za izdajo dovoljenj izda dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg (v nadaljnjem besedilu skupaj: dovoljenji) v skladu s členi 21, 24 in 25 Direktive (EU) 2016/797 ter odločbami te uredbe.

2.  Subjekt za izdajo dovoljenj za namene izdaje ali zavrnitve dovoljenja:

(a) 

usklajuje dodeljevanje nalog zadevnim stranem in oblikovanje ureditev sodelovanja med njimi;

(b) 

prouči dokumentacijo vloge, da lahko razumno zagotovi, da je tip vozila in/ali vozilo v skladu z zakonodajo, ki se uporablja;

(c) 

zbere vso podporno dokumentacijo, rezultate vseh ustreznih presoj in utemeljene razloge za svojo odločitev o izdaji ali zavrnitvi izdaje dovoljenja, v skladu s to uredbo.

3.  Kadar kot subjekt za izdajo dovoljenj deluje Agencija, usklajuje dejavnosti nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe, povezane z izdajo dovoljenja za tip vozil in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg.

4.  Subjekt za izdajo dovoljenj na zahtevo prosilca zagotovi predhodno sodelovanje.

5.  Subjekt za izdajo dovoljenj svoje naloge opravlja na odprt, nediskriminatoren in pregleden način, uporabi strokovno presojo, odloča nepristransko in sorazmerno ter navede utemeljene razloge za vsako odločitev.

6.  Subjekt za izdajo dovoljenj vzpostavi notranje ureditve ali postopke za upravljanje izdaje dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozil na trg. Pri navedenih ureditvah ali postopkih se upoštevajo dogovori iz člena 21(14) Direktive (EU) 2016/797 in, kadar je to primerno, večstranski dogovori iz člena 21(15) Direktive (EU) 2016/797.

7.  Kadar prosilec na podlagi člena 5(2) navede, da se je vplivalo na veljavnost dovoljenja za tip, subjekt za izdajo dovoljenj ustrezno posodobi evropski register dovoljenih tipov vozil.

8.  Kadar prosilec v svoji vlogi navede, da predvideno področje uporabe vozil ali tipa vozil vključuje postaje sosednjih držav članic s podobnimi značilnostmi omrežja, če so te postaje blizu meje, subjekt za izdajo dovoljenj:

(a) 

pred izdajo dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za vozilo od nacionalnih varnostnih organov sosednjih držav članic prejme potrdilo, da so izpolnjeni ustrezni priglašeni nacionalni predpisi in obveznosti v zvezi z ustreznimi čezmejnimi dogovori, in

(b) 

v izdanem dovoljenju navede, da dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za vozilo velja tudi za take postaje brez razširitve področja uporabe.

Člen 5

Odgovornosti imetnika dovoljenja za tip vozila

1.  Imetnik dovoljenja za tip vozila je odgovoren za upravljanje konfiguracije tipa vozila in spremno dokumentacijo za odločitev, izdano v skladu s členom 46.

2.  Imetnik dovoljenja za tip vozila brez poseganja v člena 53 in 54 v okviru upravljanja konfiguracije tipa vozila subjekt za izdajo dovoljenj, ki je izdal dovoljenje za tip vozila, obvesti o vseh spremembah prava Unije, ki vplivajo na veljavnost dovoljenja za tip.

Člen 6

Odgovornosti upravljavca infrastrukture

1.  Na področju uporabe so odgovornosti upravljavca infrastrukture v okviru dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg na podlagi informacij, ki jih prosilec predloži v skladu s členom 18, omejene na opredelitev in zagotavljanje:

(a) 

obratovalnih pogojev, ki veljajo za uporabo vozila v omrežju za namene poskusnega obratovanja;

(b) 

potrebnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti glede infrastrukture, da se zagotovi varno in zanesljivo obratovanje med poskusnim obratovanjem v omrežju;

(c) 

ukrepov v zvezi z infrastrukturnimi napravami, ki so potrebni za izvajanje poskusnega obratovanja v omrežju.

2.  Zadevni upravljavci infrastrukture za področje uporabe:

(a) 

pomagajo prosilcu v zvezi s pogoji za uporabo vozila v omrežju za namene poskusnega obratovanja;

(b) 

nediskriminatorno zagotovijo informacije o infrastrukturi za uporabo vozila v omrežju za namene poskusnega obratovanja;

(c) 

na podlagi informacij, ki jih predloži prosilec, opredelijo in zagotovijo pogoje in ukrepe za uporabo vozila v omrežju za namene poskusnega obratovanja v zadevnem roku iz člena 21(3) in (5) Direktive (EU) 2016/797;

(d) 

v dogovoru s prosilcem sodelujejo v predhodnem sodelovanju.

Člen 7

Odgovornosti nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe

1.  Nacionalni varnostni organi za področje uporabe so za namene izdaje dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg odgovorni:

(a) 

za svoj del ocene v skladu s členom 40;

(b) 

za izdajo dokumentacije o oceni subjektu za izdajo dovoljenj v skladu s členom 40(6).

2.  Nacionalni varnostni organi za področje uporabe pri izvajanju svojih odgovornosti svoje naloge opravljajo na odprt, nediskriminatoren in pregleden način, na podlagi strokovne presoje, odločajo nepristransko in sorazmerno ter navedejo utemeljene razloge za sprejete sklepe.

3.  Zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe na zahtevo prosilca zagotovijo predhodno sodelovanje.

4.  Nacionalni varnostni organi za področje uporabe z Agencijo in vsemi drugimi nacionalnimi varnostnimi organi izmenjajo vse informacije, ki izhajajo iz izmenjave izkušenj v zvezi s tehničnimi in operativnimi zadevami, ki bi lahko bile pomembne za izdajo dovoljenj za tip vozil in/ali dovoljenj za dajanje vozil na trg, kot so:

(a) 

informacije, prejete v skladu s členom 4(5)(b) Direktive (EU) 2016/798;

(b) 

neizpolnjevanje bistvenih zahtev, zaradi česar je morda treba dovoljenje spremeniti ali razveljaviti v skladu s členom 26 Direktive (EU) 2016/797;

(c) 

pomanjkljivosti v TSI v skladu s členom 6 Direktive (EU) 2016/797.

5.  Nacionalni varnostni organi za področje uporabe vzpostavijo notranje ureditve ali postopke za upravljanje izdaje dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozil na trg. Pri navedenih ureditvah ali postopkih se upoštevajo dogovori iz člena 21(14) Direktive (EU) 2016/797 in, kadar je to primerno, večstranski dogovori iz člena 21(15) Direktive (EU) 2016/797.

6.  Nacionalni varnostni organi za področje uporabe pripravijo, objavijo in posodabljajo smernice, v katerih so opisani njihova jezikovna politika, smernice o komunikaciji in postopek za začasno dovoljenje, kadar se zahtevajo v skladu z nacionalnim pravnim okvirom, ter jih dajo brezplačno na voljo javnosti.

Člen 8

Odgovornosti Agencije

1.  Agencija pripravi, objavi in posodablja smernice, v katerih so opisane in pojasnjene zahteve iz te uredbe, ter jih brezplačno da na voljo javnosti v vseh uradnih jezikih Unije. Smernice vključujejo tudi vzorce predlog, ki jih lahko subjekt za izdajo dovoljenj in nacionalni varnostni organi za področje uporabe uporabijo za izmenjavo in evidentiranje informacij ter vzorce predlog za vlogo, ki jih lahko uporabi prosilec.

2.  Agencija vzpostavi protokol in postopke za evidentiranje in izmenjavo informacij iz člena 7(4). Druge strani, ki jih informacije zadevajo ali se nanje nanašajo, lahko imajo dostop do ustreznih informacij, če je zagotovljena zaupnost informacij.

Člen 9

Uporaba dovoljenega vozila

Prevoznik v železniškem prometu ali upravljavec infrastrukture lahko po izvedbi preverjanj iz člena 23 Direktive (EU) 2016/797 uporabi vozilo na področju uporabe, v skladu s pogoji za uporabo vozila in drugimi omejitvami, ki so navedene v dovoljenju za tip vozila in/ali dovoljenju za dajanje vozila na trg.

Člen 10

Jezik

1.  Kadar se dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg izda v skladu z določbami člena 21(5) do (7) Direktive (EU) 2016/797, prosilec:

(a) 

predloži vlogo in spremljajočo dokumentacijo v enem od uradnih jezikov Unije;

(b) 

na zahtevo prevede dele dokumentacije, ki je priložena vlogi, v skladu s točko 2.6 Priloge IV k Direktivi (EU) 2016/797. V tem primeru jezik, ki ga je treba uporabiti, določi nacionalni varnostni organ in ga navede v smernicah iz člena 7(6).

2.  Vsaka odločitev v zvezi z izdajo dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg, ki jo sprejme Agencija, vključno z utemeljenimi razlogi za to odločitev in po potrebi izdanim dovoljenjem za tip vozila in/ali dovoljenjem za dajanje vozila na trg, se predloži v jeziku iz odstavka 1(a).

Člen 11

Postopek izdaje dovoljenj za vozila tramvaj-vlak na enotnem evropskem železniškem območju

1.  Države članice lahko za namene dovoljenja za tip vozil tramvaj-vlak in/ali dovoljenja za dajanje vozil tramvaj-vlak na trg, ki naj bi delovala v železniškem sistemu v Uniji, brez poseganja v člen 1 Direktive (EU) 2016/797 in kadar za zadevno vozilo tramvaj-vlak ali tip vozila tramvaj-vlak ne velja nobena tehnična specifikacija za interoperabilnost (v nadaljnjem besedilu: TSI), kot je opisano v členu 1(5)(b) Direktive (EU) 2016/797, uporabijo postopek iz svojega nacionalnega pravnega okvira v zvezi z dovoljenjem za tip vozila tramvaj-vlak in/ali dovoljenjem za dajanje vozil tramvaj-vlak na trg. V takem primeru prosilec v zvezi s postopkom, ki se uporablja za dovoljenje za tip vozila tramvaj-vlak in/ali dovoljenje za dajanje vozila tramvaj-vlak na trg, upošteva nacionalni okvir zadevne države članice.

2.  V primeru dovoljenja za tip vozil tramvaj-vlak in/ali dovoljenja za dajanje vozil tramvaj-vlak na trg, ki naj bi delovala v železniškem sistemu v Uniji in so namenjena čezmejnim dejavnostim, in kadar za zadevno vozilo tramvaj-vlak ali tip vozila tramvaj-vlak ne velja nobena TSI, prosilec vloži vlogo pri subjektih za izdajo dovoljenj, ki jih imenujejo zadevne države članice, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja za tip vozil tramvaj-vlak in/ali dovoljenja za dajanje vozil tramvaj-vlak na trg.

3.  V drugih primerih se dovoljenje za vozilo tramvaj-vlak in tip vozila tramvaj-vlak s področja uporabe Direktive (EU) 2016/797 izda v skladu s postopkom iz te uredbe.

Člen 12

Čezmejni dogovori

1.  Nacionalni varnostni organi na svojem spletišču javno objavijo postopek, ki ga je treba upoštevati v zvezi s čezmejnimi dogovori za dovoljenje, ki zajema postaje v sosednjih državah članicah, v skladu s členom 21(8) Direktive (EU) 2016/797, zlasti:

(a) 

vse veljavne čezmejne dogovore med nacionalnimi varnostnimi organi, ki jih je morda treba uporabiti;

(b) 

postopek, ki se uporablja, kadar taki čezmejni dogovori niso sklenjeni.

2.  Za čezmejni dogovor o postopku izdaje dovoljenja, ki zajema postaje v sosednjih državah članicah v skladu s členom 21(8) Direktive (EU) 2016/797, nacionalni varnostni organi določijo postopek, ki se uporablja, in zagotovijo vsaj naslednje podrobnosti:

(a) 

postopkovne faze;

(b) 

roke;

(c) 

tehnično in geografsko področje uporabe;

(d) 

vloge in naloge zadevnih strani ter

(e) 

praktične ureditve za posvetovanje z ustreznimi stranmi.POGLAVJE 2

PRIPRAVA VLOGE

Člen 13

Zajem zahtev

1.  V skladu s splošnim ciljem upravljanja opredeljenih tveganj in njihovega zmanjšanja na sprejemljivo raven prosilec pred predložitvijo vloge izvede postopek zajema zahtev, s katerim se zagotovi, da so vse potrebne zahteve glede zasnove vozila v njegovem življenjskem ciklu:

(a) 

ustrezno opredeljene;

(b) 

dodeljene funkcijam ali podsistemom ali obravnavane s pogoji za uporabo ali drugimi omejitvami ter

(c) 

izvedene in potrjene.

2.  Zajem zahtev, ki ga izvede prosilec, obsega zlasti naslednje zahteve:

(a) 

bistvene zahteve za podsisteme, navedene v členu 3 in opredeljene v Prilogi III k Direktivi (EU) 2016/797;

(b) 

tehnično združljivost podsistemov v vozilu;

(c) 

varno vključitev podsistemov v vozilu in

(d) 

tehnično združljivost vozila z omrežjem na področju uporabe.

3.  Prosilec postopek upravljanja s tveganji iz Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 402/2013 ( 1 ) uporabi kot metodologijo za zajem zahtev glede bistvenih zahtev „varnosti“ v zvezi z vozilom in podsistemi ter za varno vključitev podsistemov pri vidikih, ki niso zajeti v TSI niti v nacionalnih predpisih.

Člen 14

Opredelitev ustreznega dovoljenja

1.  Prosilec ustrezno dovoljenje opredeli in izbere med naslednjimi primeri:

(a) 

prvo dovoljenje: dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg, ki ga subjekt za izdajo dovoljenj izda za novi tip vozila, vključno z njegovimi variantami in/ali izvedenkami, če obstajajo, in po potrebi prvo vozilo tipa, v skladu s členom 21(1) Direktive (EU) 2016/797;

(b) 

obnovljeno dovoljenje za tip vozila: obnovitev dovoljenja za tip vozila v skladu s členom 24(3) Direktive (EU) 2016/797, pri katerem ni potrebna sprememba zasnove tipa vozila;

(c) 

razširjeno področje uporabe: dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg, ki ga ustrezni subjekt za izdajo dovoljenj izda za že dovoljeni tip vozila in/ali vozilo, da bi se razširilo področje uporabe brez spremembe zasnove, v skladu s členom 21(13) Direktive (EU) 2016/797;

(d) 

novo dovoljenje: dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg, ki ga subjekt za izdajo dovoljenj izda po spremembi že dovoljenega vozila in/ali tipa vozila, v skladu s členom 21(12) ali členom 24(3) Direktive (EU) 2016/797;

(e) 

dovoljenje v skladu s tipom: dovoljenje za dajanje vozil na trg za vozilo ali serijo vozil, ki so v skladu z že dovoljenim in veljavnim tipom vozila na podlagi izjave o skladnosti s tistim tipom, v skladu s členom 25(1) Direktive (EU) 2016/797. Kadar je primerno, se jasno opredeli izvedenka tipa vozila in/ali varianta tipa vozila, s katerim so skladni vozilo ali serija vozil.

2.  V primeru dovoljenj za tip vozila v skladu s točkama (c) in (d) se prosilec, če je imetnik veljavnega dovoljenja za tip vozila, odloči, ali se bo na podlagi dovoljenja ustvaril:

(a) 

nov tip vozila ali

(b) 

nova varianta tipa vozila na podlagi obstoječega tipa, na katerem temelji.

Če prosilec ni imetnik veljavnega tipa, se na podlagi dovoljenja ustvari nov tip v skladu s členom 15(4).

3.  Prosilec lahko združi:

(a) 

vlogo za novo dovoljenje in vlogo za dovoljenje za razširjeno področje uporabe ali

(b) 

vlogo za prvo dovoljenje in vlogo za dovoljenje v skladu s tipom.

Roki iz člena 34(1) in (2) se uporabljajo za združeno vlogo. Kadar je primerno, lahko subjekt za izdajo dovoljenj na podlagi te vloge izda več odločitev o dovoljenju.

Člen 15

Spremembe že dovoljenega tipa vozila

1.  Vse spremembe dovoljenega tipa vozila se analizirajo in razvrstijo v eno izmed naslednjih kategorij sprememb, zanje pa je potrebno dovoljenje, kot sledi:

(a) 

sprememba, ki ne povzroči odstopanja od tehnične dokumentacije, priložene ES-izjavam o verifikaciji podsistemov. V tem primeru organu za presojo skladnosti ni treba izvesti preverjanja, prvotne izjave ES o verifikaciji podsistemov in dovoljenje za tip vozila pa ostanejo veljavni in nespremenjeni;

(b) 

sprememba, ki povzroči odstopanje od tehnične dokumentacije, priložene ES-izjavam o verifikaciji podsistemov, zaradi katere so morda potrebni novi pregledi in s tem tudi preverjanje v skladu z veljavnimi moduli za presojo skladnosti, vendar ne vpliva na osnovne značilnosti zasnove tipa vozila in zaradi nje ni potrebno novo dovoljenje v skladu z merili iz člena 21(12) Direktive (EU) 2016/797;

(c) 

sprememba osnovnih značilnosti zasnove tipa vozila, zaradi katere ni potrebno novo dovoljenje v skladu z merili iz člena 21(12) Direktive (EU) 2016/797;

(d) 

sprememba, zaradi katere je potrebno novo dovoljenje v skladu z merili iz člena 21(12) Direktive (EU) 2016/797.

2.  Kadar sprememba spada v odstavek 1(b) ali (c), se posodobi tehnična dokumentacija, ki je priložena ES-izjavam o verifikaciji podsistemov, imetnik dovoljenja za tip vozila pa na zahtevo subjekta za izdajo dovoljenj in/ali nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe še naprej daje na razpolago ustrezne informacije.

3.  Kadar sprememba spada v odstavek 1(c), imetnik dovoljenja za tip vozila ustvari novo izvedenko tipa vozila ali novo izvedenko variante tipa vozila in subjektu za izdajo dovoljenj predloži ustrezne informacije. Subjekt za izdajo dovoljenj v evropskem registru dovoljenih tipov vozil evidentira novo izvedenko tipa vozila ali novo izvedenko variante tipa vozila v skladu s členom 50.

4.  Če subjekt za upravljanje sprememb ni imetnik dovoljenja za tip vozila in so spremembe obstoječega tipa vozila razvrščene kot spremembe iz odstavka 1(b), (c) ali (d), velja:

(a) 

ustvari se nov tip vozila;

(b) 

subjekt za upravljanje sprememb postane prosilec in

(c) 

vloga za dovoljenje za nov tip vozila lahko temelji na obstoječem tipu vozila, prosilec pa lahko izbere dovoljenje iz člena 14(1)(d).

Člen 16

Spremembe že dovoljenega vozila

1.  Za spremembe že dovoljenega vozila, ki so povezane z zamenjavo v okviru vzdrževanja in so omejene na nadomestitev komponent pri preventivnem ali korektivnem vzdrževanju vozila z drugimi komponentami, ki imajo enake funkcije in enako delujejo, ni potrebno dovoljenje za dajanje na trg.

2.  Vse druge spremembe vozila se analizirajo in razvrstijo v skladu s členom 15(1).

3.  Kadar sprememba spada v člen 15(1)(d), subjekt za upravljanje sprememb zahteva novo dovoljenje za dajanje na trg v skladu s členom 14(1)(d).

4.  Če subjekt, ki upravlja spremembe že dovoljenega vozila, razvrščene v skladu s členom 15(1)(b) in (c), ni imetnik dovoljenja za tip vozila, ta subjekt:

(a) 

prouči odstopanja od tehnične dokumentacije, priložene ES-izjavam o verifikaciji podsistemov;

(b) 

preveri, da ni izpolnjeno nobeno merilo iz člena 21(12) Direktive (EU) 2016/797;

(c) 

posodobi tehnično dokumentacijo, priloženo ES-izjavam o verifikaciji podsistemov;

(d) 

o spremembah obvesti subjekt za izdajo dovoljenj.

To lahko velja za eno vozilo ali več enakih vozil.

Subjekt za izdajo dovoljenj lahko v primeru napačne razvrstitve ali nezadostno utemeljenih informacij v štirih mesecih izda utemeljeno odločitev, s katero zahteva vlogo za dovoljenje.

5.  Za vsako spremembo vozila se izvede upravljanje konfiguracije, za katero je odgovoren imetnik ali subjekt, ki ga imetnik pooblasti.

Člen 17

Opredelitev pravil, vključno z neuporabo TSI

1.  Prosilec na podlagi odločitve glede dovoljenja v skladu s členom 14 in zajema zahtev iz člena 13 opredeli vsa pravila, ki se uporabljajo, zlasti TSI in nacionalne predpise.

Prosilec tudi prouči in upošteva seznam pomanjkljivosti TSI, ki je objavljen na spletišču Agencije.

V tem primeru prosilec opredeli sprejemljivi način skladnosti, ki ga izda Agencija in ga je treba pri zagotavljanju skladnosti s TSI uporabiti skupaj s TSI za postopek izdaje dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg.

2.  Prosilec opredeli vsak primer, v katerem se TSI ne uporabljajo, in svojo vlogo zadevnim državam članicam predloži v skladu z določbami člena 7 Direktive (EU) 2016/797. Kadar se neuporaba TSI nanaša na vozila s področjem uporabe, ki zajema več kot eno državo članico, se morajo subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe vozila uskladiti s prosilcem glede alternativnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti zaradi spodbujanja končne interoperabilnosti projekta.

3.  Kadar nova različica TSI določa prehodne ukrepe, lahko prosilec v prehodnem obdobju že izbere zahteve iz te nove različice navedene TSI, če je v novi različici to izrecno dovoljeno.

4.  Kadar se v skladu z odstavkom 3 izberejo zahteve iz novejše različice TSI, velja:

(a) 

prosilec lahko zahteve, ki se bodo uporabljale, izbere iz več različic TSI ter:

(i) 

utemelji in dokumentira skladnost med sklopi zahtev, izbranih iz več različic TSI, ki se bodo uporabljali;

(ii) 

opredeli delni izbor zahtev iz več različic TSI v vlogi za dovoljenje v skladu s Prilogo I,

(iii) 

kadar obstaja podlaga za predhodno sodelovanje in kadar je primerno, prosilec od subjekta za izdajo dovoljenj zahteva spremembo ali posodobitev navedene podlage za predhodno sodelovanje za zadevno TSI v skladu z določbami člena 24(4);

(b) 

subjekt za izdajo dovoljenj pri oceni vloge preveri popolnost zahtev TSI, ki jih predlaga prosilec;

(c) 

prosilcu za navedene zahteve ni treba predložiti zahtevka za neuporabo TSI v skladu s členom 7 Direktive (EU) 2016/797.

5.  Kadar to določa zakonodaja države članice, lahko prosilec izbere zahteve iz različnih nacionalnih predpisov na enak način, kakor je določen v odstavku 3 za TSI.

6.  Prosilec in priglašeni organ ali organi lahko pred sprejetjem zadevnih TSI v okviru ES-verifikacije skladnosti uporabijo sprejemljive načine skladnosti iz člena 6(3) Direktive (EU) 2016/797.

7.  Prosilec in imenovani organ ali organi lahko pri dokazovanju skladnosti z nacionalnimi predpisi uporabijo sprejemljive nacionalne načine skladnosti iz člena 13(2) Direktive (EU) 2016/797.

Člen 18

Navedba in opredelitev ukrepov, potrebnih za uporabo vozila v omrežju za namene poskusnega obratovanja

Prosilec na podlagi nacionalnih predpisov za poskusno obratovanje določi in opredeli ukrepe, ki so potrebni za uporabo vozila v omrežju za namene poskusnega obratovanja.

Člen 19

Začasno dovoljenje za uporabo vozila v omrežju za namene poskusnega obratovanja

1.  Začasno dovoljenje za uporabo vozila v omrežju za namene poskusnega obratovanja lahko izda le nacionalni varnostni organ, kadar se to zahteva in je določeno v nacionalnem pravnem okviru zadevne države članice.

2.  Nacionalni varnostni organi, ki ocenjujejo vloge za začasno dovoljenje za uporabo vozila v omrežju za namene poskusnega obratovanja, to storijo v skladu z ustreznim nacionalnim pravnim okvirom.

Člen 20

Opredelitev predvidenih pogojev za uporabo vozila in drugih omejitev

Prosilec opredeli predvidene pogoje za uporabo vozila in druge omejitve v zvezi s tipom vozila.

Člen 21

Opredelitev ocen skladnosti

Prosilec opredeli potrebne ocene skladnosti v skladu z določbami Priloge IV k Direktivi (EU) 2016/797.POGLAVJE 3

PREDHODNO SODELOVANJE

Člen 22

Predhodno sodelovanje

1.  Subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe na zahtevo prosilca obravnavajo vloge za predhodno sodelovanje, da določijo podlago za predhodno sodelovanje, preden se predloži vloga za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg. Prosilec vlogo za predhodno sodelovanje uradno predloži prek točke „vse na enem mestu“, priloži pa ji dokumentacijo, ki vsebuje vsaj zahtevane informacije iz člena 23.

2.  Rok od izdaje mnenja iz člena 24(2) do predložitve vloge za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg, ki jo predloži prosilec, ne sme biti daljši od 84 mesecev.

3.  Prosilčev izbor glede subjekta za izdajo dovoljenj za predhodno sodelovanje je zavezujoč, dokler:

(a) 

prosilec ne predloži zadevne vloge za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg;

(b) 

ne preteče rok od izdaje mnenja iz člena 24(2) do predložitve vloge za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg, ki jo predloži prosilec, v skladu z odstavkom 2, ali

(c) 

prosilec ne zahteva, da se predhodno sodelovanje konča.

4.  Kadar želi prosilec med predhodnim sodelovanjem zamenjati subjekt za izdajo dovoljenj, zahteva prekinitev obstoječega predhodnega sodelovanja. Nato lahko pošlje novo vlogo za predhodno sodelovanje novemu subjektu za izdajo dovoljenj.

5.  Prosilec lahko vlogo za dovoljenje prek točke „vse na enem mestu“ predloži kadar koli med postopkom predhodnega sodelovanja. V tem primeru se faza predhodnega sodelovanja prekine.

6.  V primeru predhodnega sodelovanja se uporabljajo točke iz člena 41 v zvezi z opredelitvijo in razvrstitvijo težav zaradi spremljanja težav, na katere so prosilca opozorili subjekt za izdajo dovoljenj in po potrebi zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe.

Člen 23

Dokumentacija o predhodnem sodelovanju

Dokumentacija o predhodnem sodelovanju, ki je priložena vlogi za predhodno sodelovanje, vsebuje:

(a) 

opis tipa vozila in/ali vozila, za katero naj bi se pridobilo dovoljenje, in kadar je primerno, predvidenih variant in/ali izvedenk ter opis nalog in dejavnosti za njihov razvoj;

(b) 

prosilčevo izbiro subjekta za izdajo dovoljenj in dovoljenja ali dovoljenj v skladu s členom 14;

(c) 

navedbo predvidenega področja uporabe;

(d) 

navedbo predvidenih pogojev za uporabo vozila in drugih omejitev, opredeljenih v skladu s členom 20;

(e) 

prosilčevo načrtovanje njegovega dela postopka za izdajo dovoljenja za vozilo, vključno z načrtovanjem, ki zajema poskusno obratovanje v omrežju, kadar je primerno;

(f) 

opredelitev metodologije za postopek zajema zahtev v skladu s členom 13;

(g) 

seznam predpisov in zahtev, ki jih prosilec opredeli kot tiste, ki jih je treba uporabiti v skladu s členoma 17 in 18;

(h) 

seznam opredeljenih ocen skladnosti v skladu s členom 21, vključno z moduli, ki jih je treba uporabiti, in uporabo vmesnih izjav o verifikaciji, kadar je primerno;

(i) 

opis praktičnih ureditev za uporabo vozila v omrežju za namene poskusnega obratovanja, kadar je primerno;

(j) 

seznam vsebine dokumentacije, ki jo prosilec za dovoljenje za tip vozil in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg namerava predložiti subjektu za izdajo dovoljenj in zadevnim nacionalnim varnostnim organom za področje uporabe;

(k) 

predlog v zvezi z jezikom, ki naj bi se uporabljal v postopku za izdajo dovoljenja za vozilo v skladu s členom 10;

(l) 

opis organizacije prosilčevega dela postopka za izdajo dovoljenja za vozilo, ki med drugim vključuje kontaktne informacije prosilca, informacije kontaktnih oseb, zahteve za vzpostavitev koordinacije in srečanja s subjektom za izdajo dovoljenj in zadevnimi nacionalnimi varnostnimi organi za področje uporabe.

Člen 24

Podlaga za predhodno sodelovanje

1.  Subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe v enem mesecu od datuma prejema vloge za predhodno sodelovanje prosilca obvestijo, da je dokumentacija o predhodnem sodelovanju popolna, ali zahtevajo ustrezne dopolnilne informacije in določijo razumen rok za njihovo predložitev.

2.  Kadar je prosilec obveščen, da je njegova vloga popolna, subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe najpozneje dva meseca po potrditvi, da je vloga popolna, prek točke „vse na enem mestu“ izdajo mnenje o pristopu, ki ga je prosilec predlagal v vlogi za predhodno sodelovanje. Navedeno izdano mnenje je podlaga za predhodno sodelovanje, vključno z določitvijo različice TSI in nacionalnih predpisov, ki jih je treba uporabiti za naknadno vlogo za dovoljenje brez poseganja v odstavek 4.

3.  S podlago za predhodno sodelovanje se določi, kateri jezik se bo uporabljal v skladu s členom 10.

4.  V primeru sprememb, ki vplivajo na dokumentacijo o predhodnem sodelovanju in so pomembne za podlago za predhodno sodelovanje, prosilec pošlje spremenjeno in posodobljeno vlogo za predhodno sodelovanje, v kateri upošteva le spremembe in povezave z nespremenjenimi deli. To se lahko zgodi v primerih:

(a) 

sprememb zasnove ali metodologije ocenjevanja zaradi pomembnih varnostnih vprašanj

(b) 

sprememb zakonskih zahtev, zaradi katerih je podlaga za predhodno sodelovanje neveljavna, ali

(c) 

vseh sprememb, ki jih prostovoljno uvede prosilec.

5.  Subjekt za izdajo dovoljenj in po potrebi zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe v enem mesecu znova proučijo spremenjeno in posodobljeno vlogo za predhodno sodelovanje ter o njej izdajo mnenje, ki ga evidentirajo v spremenjeni in posodobljeni podlagi za predhodno sodelovanje.POGLAVJE 4

OCENJEVANJE SKLADNOSTI

Člen 25

Ocenjevanje skladnosti

Vsak organ za ocenjevanje skladnosti je odgovoren za zbiranje dokumentov in pripravo vseh potrebnih poročil v zvezi z njegovimi ocenami skladnosti, izvedenimi v skladu s členom 26.

Člen 26

Izvajanje preverjanj in pridobitev dokazil

1.  Prosilec izvede potrebna preverjanja, da pridobi dokazila iz Priloge I, kot je določeno za posamezno dovoljenje.

2.  Subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe ne predpišejo zahtev glede dokazil, ki jih je treba vključiti v tehnično dokumentacijo, priloženo ES-izjavam o verifikaciji podsistemov, vendar lahko v primeru upravičenega dvoma od prosilca zahtevajo, naj izvede dodatna preverjanja.

Člen 27

Popravek neskladnosti

1.  Popravek neskladnosti s TSI in/ali nacionalnimi predpisi izvede prosilec, razen če je odobrena neuporaba TSI v skladu s členom 7 Direktive (EU) 2016/797. To se lahko smiselno uporablja za nacionalne predpise, kadar to dovoljuje nacionalni pravni okvir držav članic.

2.  Da bi prosilec ublažil neskladnost, lahko namesto tega stori nekaj od naslednjega:

(a) 

spremeni zasnovo; v tem primeru se postopek začne znova od zajema zahtev iz člena 13, in sicer le za spremenjene elemente in tiste elemente, na katere vpliva sprememba;

(b) 

določi pogoje za uporabo vozila in druge omejitve v skladu s členom 20; v tem primeru prosilec opredeli pogoje za uporabo vozila in druge omejitve, zadevni organ za ocenjevanje skladnosti pa jih preveri.

3.  Predlog pogojev za uporabo vozila in drugih omejitev v skladu s členom 20 za odpravo neskladnosti, ki ga predloži prosilec, temelji na potrebnih ocenah skladnosti v skladu s členom 25.POGLAVJE 5

PREDLOŽITEV VLOGE

Člen 28

Pridobitev dokazil za vlogo

Prosilec za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg dokazila za vlogo pridobi tako, da:

(a) 

sestavi ES-izjave o verifikaciji podsistemov, ki sestavljajo vozilo, in v tehnični dokumentaciji, priloženi ES-izjavam, predloži dokazila o ugotovitvah iz ocen skladnosti, izvedenih po opredelitvi v skladu s členom 21;

(b) 

zagotovi, da so vmesniki med podsistemi, ki niso opredeljeni v TSI in/ali nacionalnih predpisih, zajeti z zajemom zahtev iz člena 13 in izpolnjujejo bistvene zahteve iz člena 3(1) Direktive (EU) 2016/797.

Člen 29

Priprava dokumentacije, priložene vlogi

1.  Prosilec strukturirano pripravi in zbere vsebino, ki se zahteva za dokumentacijo, priloženo vlogi v skladu s Prilogo I.

2.  Pri dovoljenju iz člena 14(1)(b), (c), (d) in (e) prosilec preveri veljavnost obstoječega dovoljenja za tip vozila.

3.  Prosilec za dovoljenje iz člena 14(1)(c) in (d) predloži dokumentacijo, ki jo subjekt za izdajo dovoljenj potrebuje, da izda svojo odločitev, vključno z vsemi dokumenti, ki so bili priloženi dokumentaciji za prejšnje dovoljenje, če so na voljo.

Člen 30

Vsebina vloge in popolnost

1.  Da bi subjekt za izdajo dovoljenj in po potrebi zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe vlogo šteli za popolno, mora vsebovati informacije iz Priloge I.

2.  Za dovoljenje za razširjeno področje uporabe iz člena 14(1)(c) velja:

(a) 

dokumentacija, ki jo mora prosilec priložiti prvotni celotni spremni dokumentaciji za odločitev, izdano v skladu s členom 46, je omejena na vidike, ki se nanašajo na ustrezne nacionalne predpise ter tehnično združljivost vozila in omrežja za razširjeno področje uporabe;

(b) 

če je prvotno dovoljenje za tip vozila vključevalo neuporabo TSI, prosilec ustrezne odločitve glede neuporabe TSI v skladu s členom 7 Direktive (EU) 2016/797, ki zajemajo razširjeno področje uporabe, priloži celotni prvotni spremni dokumentaciji za odločitev, izdano v skladu s členom 46;

(c) 

v primeru vozil in/ali tipov vozil, za katera je bilo dovoljenje izdano na podlagi Direktive 2008/57/ES ali pred tem, informacije, ki jih prosilec priloži prvotni dokumentaciji za vidike iz točke (a), vključujejo tudi veljavna nacionalna pravila.

Člen 31

Predložitev vloge za dovoljenje prek točke „vse na enem mestu“

1.  Prosilec vlogo za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg, ki vsebuje informacije iz Priloge I, uradno predloži prek enotne vstopne točke „vse na enem mestu“ iz člena 12 Uredbe (EU) 2016/796.

2.  Ko prosilec vloži vlogo za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg, izbere subjekt za izdajo dovoljenj v skladu s členom 21(5) in (8) Direktive (EU) 2016/797.

3.  Prosilčev izbor glede subjekta za izdajo dovoljenj je zavezujoč, dokler subjekt za izdajo dovoljenj ne sprejme odločitve o izdaji dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg ali o zavrnitvi vloge ali prosilec vloge ne prekliče.

4.  Prosilčeva dokumentacija se prek točke „vse na enem mestu“ pošlje zadevnim nacionalnim varnostnim organom za področje uporabe.POGLAVJE 6

OBRAVNAVA VLOGE

Člen 32

Preverjanje popolnosti vloge

1.  Subjekt za izdajo dovoljenj preveri popolnost informacij in dokumentacije, ki jih je prosilec predložil v vlogi v skladu s členom 30.

2.  Zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe:

(a) 

preverijo, ali je pravilno navedeno področje uporabe;

(b) 

opozorijo na kakršne koli težave v zvezi s popolnostjo informacij in dokumentacije, predložene za oceno na podlagi veljavnih nacionalnih predpisov v skladu s Prilogo III.

3.  Pri preverjanju popolnosti iz odstavkov 1 in 2 subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe preverijo, ali:

(a) 

je prosilec v vlogi za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg predložil vse zahtevane informacije in dokumente iz člena 30;

(b) 

se predložene informacije in dokumentacija štejejo za ustrezne, da lahko subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe izvedejo svoje ocene v skladu s členi od 38 do 40.

Člen 33

Potrditev vloge

1.  Prosilec od točke „vse na enem mestu“ prejme samodejno potrditev prejema vloge.

2.  Ocenjevanje vloge se začne na datum prejema vloge.

Člen 34

Rok za ocenjevanje vloge

1.  Subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe vsak zase v enem mesecu od datuma prejema vloge ocenijo popolnost vloge v skladu s členom 32. Subjekt za izdajo dovoljenj o tem ustrezno obvesti prosilca.

2.  Kadar je prosilec obveščen, da je njegova vloga popolna, se končna odločitev o izdaji dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg sprejme najpozneje štiri mesece po potrditvi, da je vloga popolna.

3.  Odločitev subjekta za izdajo dovoljenj se v primeru dovoljenja v skladu s tipom v skladu s členom 14(1)(e) izda v enem mesecu od datuma prejema vloge.

4.  Če je prosilec obveščen, da njegova dokumentacija ni popolna, se končna odločitev o izdaji dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg sprejme najpozneje štiri mesece po tem, ko prosilec predloži manjkajoče informacije, razen če je vloga tehtno pomanjkljiva, v tem primeru se vloga zavrne.

5.  Tudi če je vloga popolna v skladu z odstavkom 2, lahko subjekt za izdajo dovoljenj ali zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe med ocenjevanjem kadar koli zahtevajo dopolnilne informacije in določijo razumen rok za njihovo predložitev, ne da bi začasno prekinili ocenjevanje, razen če se uporabljajo določbe odstavka 6.

6.  Kadar subjekt za izdajo dovoljenj ali zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe izrazijo upravičen dvom in se od prosilca zahteva, naj predloži dopolnilne informacije, lahko subjekt za izdajo dovoljenj začasno prekine ocenjevanje in v ustrezno evidentiranem dogovoru s prosilcem podaljša rok tako, da presega tistega iz člena 21(4) Direktive (EU) 2016/797. Rok za predložitev dopolnilnih informacij je sorazmeren z zahtevnostjo zagotovitve zahtevanih informacij za prosilca. Ocenjevanje se nadaljuje in rok začne znova teči, ko prosilec predloži zahtevane informacije. Če dogovora s prosilcem ni, subjekt za izdajo dovoljenj ali zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe odločitev sprejmejo na podlagi razpoložljivih informacij.

Člen 35

Komunikacija med ocenjevanjem vloge

1.  Subjekt za izdajo dovoljenj, zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe in prosilec prek točke „vse na enem mestu“ sporočijo vse v zvezi z morebitnimi zadevami iz člena 41.

2.  Status vseh faz postopka za izdajo dovoljenja za vozilo, odločitev glede vloge in utemeljeni razlogi za navedeno odločitev se prosilcu sporočijo prek točke „vse na enem mestu“.

3.  V smernicah, ki so jih pripravili Agencija in nacionalni varnostni organi, so navedena pravila za medsebojno komuniciranje in komuniciranje s prosilcem.

Člen 36

Upravljanje informacij v zvezi z ocenjevanjem vloge

1.  Subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe v točki „vse na enem mestu“ evidentirajo rezultate faz postopka za izdajo dovoljenj za vozilo, v katere so vključeni, vsak za svoj del ocene, kot je ustrezno, vključno z vsemi dokumenti v zvezi z vlogo, in sicer:

(a) 

prejem;

(b) 

obravnavanje;

(c) 

oceno;

(d) 

ugotovitve iz ocene vloge v skladu s členom 45;

(e) 

končno odločitev o tem, ali se dovoljenje za tip vozila ali dovoljenje za dajanje vozila na trg izda ali ne izda;

(f) 

končno dokumentacijo za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg v skladu s členom 47.

2.  Končna odločitev o tem, ali se dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg izda ali ne izda, se prosilcu sporoči prek točke „vse na enem mestu“.

3.  Subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe za dokumente iz odstavka 1 uporabijo postopek nadzora nad dokumenti, ki ga zagotovi točka „vse na enem mestu“.

4.  Kadar nacionalni varnostni organi za obravnavo vlog, ki so jim bile predložene, uporabljajo sistem za upravljanje informacij, vse ustrezne informacije prenesejo v točko „vse na enem mestu“.

Člen 37

Usklajevanje med subjektom za izdajo dovoljenj in zadevnimi nacionalnimi varnostnimi organi za področje uporabe pri ocenjevanju vloge

1.  Zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe za namene ocenjevanja vloge načrtujejo in organizirajo potrebne ureditve, da upoštevajo razvrstitev nacionalnih predpisov in vzajemno priznavanje iz člena 14(10) Direktive (EU) 2016/797, ter se o njih dogovorijo. Dogovorjene ureditve za ocenjevanje vloge se sporočijo subjektu za izdajo dovoljenj in prosilcu.

2.  Subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe se medsebojno uskladijo, da bi odpravili morebitna vprašanja, tudi kadar je morda potrebna sprememba vloge in/ali zahteva za dopolnilne informacije, kadar predložitev dopolnilnih informacij vpliva na rok za oceno ali bi lahko vplivala na njihovo delo, in se dogovorijo o nadaljnjem ukrepanju.

3.  Ko subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe zaključijo dejavnosti usklajevanja iz odstavka 2, vsak zase sprejmejo odločitev, da prosilca prek točke „vse na enem mestu“ obvestijo o vseh primerih, v katerih je morda potrebna sprememba vloge in/ali zahteva za dopolnilne informacije.

4.  Preden subjekt za izdajo dovoljenj sprejme svojo končno odločitev in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe predložijo svojo dokumentacijo o oceni, subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe:

(a) 

razpravljajo o rezultatih svoje ocene ter

(b) 

se dogovorijo o pogojih uporabe in drugih omejitvah in/ali izključitvah s področja uporabe, ki se bodo vključili v dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg.

5.  Subjekt za izdajo dovoljenj na podlagi rezultata dejavnosti usklajevanja iz odstavka 4 tega člena prosilcu sporoči utemeljene razloge za svojo odločitev. Pri tem upošteva dokumentacijo o oceni od zadevnih nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe iz člena 40(6) v zvezi z izdajo ali zavrnitvijo izdaje dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg, vključno z vsemi pogoji uporabe vozila in drugimi omejitvami in/ali izključitvami s področja uporabe, ki se bodo vključili v dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg.

6.  Subjekt za izdajo dovoljenj vodi evidenco dejavnosti usklajevanja in jo v skladu s členom 36 hrani v točki „vse na enem mestu“.

Člen 38

Ocena vloge

Subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe ocenijo vlogo, da bi pridobili razumno zagotovilo, da so prosilec in akterji, ki pomagajo prosilcu, izpolnili svoje obveznosti in odgovornosti v fazah zasnove, proizvodnje, verifikacije in potrditve vozila in/ali tipa vozila, da bi zagotovili skladnost z bistvenimi zahtevami zakonodaje, ki se uporablja, tako da se lahko da na trg in varno uporablja na področju uporabe tipa vozila v skladu s pogoji uporabe in drugimi omejitvami, navedenimi v vlogi.

Člen 39

Ocena vloge, ki jo izvede subjekt za izdajo dovoljenj

1.  Subjekt za izdajo dovoljenj oceni vidike, opredeljene v Prilogi II.

2.  Kadar se dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg izda za področje uporabe, ki je omejeno na omrežja v eni državi članici, subjekt za izdajo dovoljenj pa je na zahtevo prosilca nacionalni varnostni organ v skladu s členom 21(8) Direktive (EU) 2016/797, subjekt za izdajo dovoljenj poleg ocen iz odstavka 1 oceni vidike iz Priloge III. V tem primeru subjekt za izdajo dovoljenj poleg navedenih vidikov iz Priloge III preveri tudi, ali so evidentirane katere koli ustrezne informacije v skladu s členom 8(2), in jih upošteva pri ocenjevanju vloge. Vse težave, na katere je bilo opozorjeno, se evidentirajo v evidenci težav v skladu s členom 41.

3.  Kadar je prosilec za zajem zahtev uporabil nestandardizirano metodologijo, subjekt za izdajo dovoljenj to metodologijo oceni z uporabo meril iz Priloge II.

4.  Subjekt za izdajo dovoljenj ne glede na uporabljeno metodo preveri popolnost, ustreznost in doslednost dokazil, dobljenih z metodologijo, uporabljeno za zajem zahtev. Za novo dovoljenje, kot je določeno v členu 14(1)(d), je ocena, ki jo izvede subjekt za izdajo dovoljenj, omejena na spremenjene dele vozila in njihov učinek na nespremenjene dele vozila. Preverjanja, ki jih subjekt za izdajo dovoljenj izvede za dovoljenje za „razširjeno področje uporabe“, kot je določeno v členu 14(1)(c), so omejena na veljavne nacionalne predpise ter tehnično združljivost vozila in omrežja za razširjeno področje uporabe. Subjekt za izdajo dovoljenj ne ponovi preverjanj, ki so se že izvedla za prejšnje dovoljenje.

5.  Subjekt za izdajo dovoljenj izda dokumentacijo o oceni, ki vsebuje:

(a) 

jasno izjavo o tem, ali je rezultat ocene negativen ali pozitiven glede na zahtevo prosilca za zadevno področje uporabe ter po potrebi pogoje uporabe in omejitve;

(a) 

povzetek izvedenih ocen;

(b) 

poročilo iz evidence težav za zadevno področje uporabe;

(c) 

izpolnjen kontrolni seznam, s katerega je razvidno, da so bili ocenjeni vsi vidiki, opredeljeni v Prilogi II in, kadar je primerno, Prilogi III.

Člen 40

Ocena vloge, ki jo izvedejo zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe

1.  Zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe ocenijo vidike iz Priloge III. Ocene, ki jih izvedejo nacionalni zadevni organi za področje uporabe, se nanašajo le na ustrezne nacionalne predpise za področje uporabe ob upoštevanju dogovorjenih ureditev iz člena 37(1).

2.  Zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe pri oceni zajema zahtev preverijo popolnost, ustreznost in doslednost dokazil, ki jih je prosilec dobil z metodologijo, uporabljeno za zajem zahtev.

3.  Za novo dovoljenje iz člena 14(1)(d) je ocena, ki jo izvedejo nacionalni varnostni organi za področje uporabe, omejena na spremenjene dele vozila in njihov učinek na nespremenjene dele vozila.

4.  Preverjanja, ki jih nacionalni varnostni organi izvedejo za dovoljenje za „razširjeno področje uporabe“ iz člena 14(1)(c), so omejena na veljavne nacionalne predpise ter tehnično združljivost vozila in omrežja za razširjeno področje uporabe. Nacionalni varnostni organi za področje uporabe ne ponovijo preverjanj, ki so se že izvedla za prejšnje dovoljenje.

5.  Nacionalni varnostni organi za področje uporabe v skladu s členoma 6 in 14 Direktive (EU) 2016/797 poleg vidikov, opredeljenih v Prilogi III, preverijo, ali so evidentirane katere koli ustrezne informacije v skladu s členom 8(2), in jih upoštevajo pri ocenjevanju vloge. Vse težave, na katere je bilo opozorjeno, se evidentirajo v evidenci težav v skladu s členom 41.

6.  Nacionalni varnostni organi za področje uporabe izdajo dokumentacijo o oceni, ki vsebuje:

(a) 

jasno izjavo o tem, ali je rezultat ocene negativen ali pozitiven glede na zahtevo prosilca za zadevno področje uporabe ter po potrebi pogoje uporabe in omejitve;

(b) 

povzetek izvedenih ocen;

(c) 

poročilo na podlagi evidence težav za zadevno področje uporabe;

(d) 

izpolnjen kontrolni seznam, s katerega je razvidno, da so bili ocenjeni vse vidiki iz Priloge III.

Člen 41

Kategorizacija težav

1.  Subjekt za izdajo dovoljenj in po potrebi zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe težave, ki so jih opredelili med ocenjevanjem dokumentacije vloge, evidentirajo v evidenci težav in jih kategorizirajo, kot sledi:

(a)

„tip 1“ : težava, ki zaradi razumevanja dokumentacije vloge zahteva dodatna pojasnila prosilca;

(b)

„tip 2“ : težava, zaradi katere je morda treba spremeniti dokumentacijo vloge ali se zahteva manjše ukrepanje prosilca; ukrepi, ki se sprejmejo, so prepuščeni presoji prosilca in ne preprečujejo izdaje dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg;

(c)

„tip 3“ : težava, zaradi katere mora prosilec spremeniti dokumentacijo vloge, vendar ne preprečuje izdaje dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg z dodatnimi in/ali strožjimi pogoji za uporabo vozila in drugimi omejitvami v primerjavi s tistimi, ki jih je prosilec navedel v svoji vlogi, vendar je treba težavo odpraviti, da se lahko izda dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg; ukrep, ki ga bo prosilec izvedel za odpravo težave, predlaga prosilec, z njim pa se mora strinjati tista stran, ki je težavo odkrila;

(d)

„tip 4“ : težava, zaradi katere mora prosilec spremeniti dokumentacijo vloge; dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg se ne izda, dokler težava ni odpravljena; ukrep, ki ga bo prosilec izvedel za odpravo težave, predlaga prosilec, z njim pa se mora strinjati tista stran, ki je težavo odkrila. Težava tipa 4 vključuje zlasti neskladnost v skladu s členom 26(2) Direktive (EU) 2016/797.

2.  Subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe po odgovoru ali ukrepu, ki ga prosilec sprejme v zvezi s težavo, znova oceni težave, ki jih je odkril, jih po potrebi znova razvrsti in vsaki opredeljeni težavi dodeli enega od naslednjih statusov:

(a) 

„težava ni odpravljena“, kadar dokazi, ki jih je predložil prosilec, niso zadovoljivi in so še vedno potrebne dodatne informacije;

(b) 

„težava odpravljena“, kadar je prosilec predložil ustrezen odgovor in ni več pomislekov.

Člen 42

Upravičen dvom

1.  V primeru upravičenega dvoma lahko subjekt za izdajo dovoljenj in/ali zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe izberejo eno ali več od naslednjih možnosti:

(a) 

temeljiteje in podrobneje preverijo informacije, navedene v vlogi,

(b) 

od prosilca zahtevajo dopolnilne informacije;

(c) 

zahtevajo, da prosilec izvede poskusno obratovanje v omrežju.

2.  V zahtevi subjekta za izdajo dovoljenj in/ali zadevnih nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe se navede težava, v zvezi s katero mora prosilec ukrepati, ne navede pa se narava ali vsebina popravnih ukrepov, ki jih mora izvesti prosilec. Prosilec se sam odloči, kako bi najprimerneje odgovoril na zahtevo subjekta za izdajo dovoljenj in/ali zadevnih nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe.

3.  Subjekt za izdajo dovoljenj se v zvezi z ukrepi, ki jih predlaga prosilec, usklajuje z zadevnimi nacionalnimi varnostnimi organi za področje uporabe.

4.  Subjekt za izdajo dovoljenj in zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe brez poseganja v določbe člena 35 za odpravo morebitnih upravičenih dvomov uporabijo evidenco težav iz člena 41. Upravičen dvom:

(a) 

se vedno razvrsti kot težava tipa 4 v skladu s členom 41(1)(d);

(b) 

je vedno utemeljen in

(c) 

vedno vključuje jasen opis težave, na katero mora prosilec odgovoriti.

5.  Če se prosilec strinja s predložitvijo dopolnilnih informacij v skladu z odstavkom 1(b) in (c) na zahtevo subjekta za izdajo dovoljenj in/ali zadevnih nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe, se rok za predložitev navedenih dopolnilnih informacij določi v skladu s členom 34(5) in (6).

6.  Kadar je upravičen dvom mogoče odpraviti z uvedbo dodatnih in/ali strožjih pogojev za uporabo vozila in drugih omejitev v primerjavi s tistimi, ki jih je prosilec navedel v svoji vlogi, in se prosilec s tem strinja, se dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg lahko izda pod takimi pogoji za uporabo vozila in drugimi omejitvami.

7.  Kadar se prosilec ne strinja s predložitvijo dodatnih informacij za odpravo upravičenega dvoma, ki ga izrazijo subjekt za izdajo dovoljenj in/ali zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe, subjekt za izdajo dovoljenj odločitev sprejme na podlagi razpoložljivih informacij.

Člen 43

Preverjanja, ki jih subjekt za izdajo dovoljenj izvede v zvezi z ocenami, ki so jih izvedli zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe

1.  Subjekt za izdajo dovoljenj preveri, ali so ocene, ki so jih izvedli nacionalni varnostni organi za področje uporabe, medsebojno skladne glede rezultatov ocen iz člena 40(6)(a).

2.  Kadar je iz rezultatov preverjanja iz odstavka 1 razvidno, da so ocene nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe dosledne, subjekt za izdajo dovoljenj preveri, ali so:

(a) 

kontrolni seznami iz člena 40(6)(d) v celoti izpolnjeni,

(b) 

vse ustrezne težave odpravljene.

3.  Kadar je iz rezultatov preverjanja iz odstavka 1 razvidno, da ocene niso dosledne, subjekt za izdajo dovoljenj od zadevnih nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe zahteva, naj dodatno preiščejo razloge za to. Na podlagi te preiskave lahko velja eno ali oboje od naslednjega:

(a) 

subjekt za izdajo dovoljenj lahko znova prouči svojo oceno v skladu s členom 39,

(b) 

zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe lahko znova proučijo svojo oceno.

4.  Rezultati preiskav nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe iz odstavka 3 se izmenjajo z vsemi nacionalnimi varnostnimi organi za področje uporabe, ki so vključeni v vlogo za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za vozilo.

5.  Kadar kontrolni seznam iz odstavka 2(a) ni popoln ali obstajajo težave, ki niso bile odpravljene v skladu z odstavkom 2(b), subjekt za izdajo dovoljenj od zadevnih nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe zahteva, naj dodatno preiščejo razloge za to.

6.  Nacionalni varnostni organi za področje uporabe predložijo odgovore na zahteve subjekta za izdajo dovoljenj v zvezi z nedoslednostjo ocen iz odstavka 3, nepopolnimi kontrolnimi seznami iz odstavka 2(a) in/ali težavami, ki niso odpravljene, v skladu z odstavkom 2(b). Subjekt za izdajo dovoljenj v celoti upošteva ocene, ki so jih nacionalni varnostni organi za področje uporabe izvedli v zvezi z veljavnimi nacionalnimi predpisi. Obseg preverjanj, ki jih izvede subjekt za izdajo dovoljenj, je omejen na doslednost ocen in popolnost ocen iz odstavkov 1 in 2.

7.  V primeru nestrinjanja med subjektom za izdajo dovoljenj in zadevnimi nacionalnimi varnostnimi organi za področje uporabe se uporabi arbitražni postopek iz člena 21(7) Direktive (EU) 2016/797.

Člen 44

Arbitraža na podlagi člena 21(7) Direktive (EU) 2016/797 in člena 12(4)(b) Uredbe (EU) 2016/796

Kadar kot subjekt za izdajo dovoljenj deluje Agencija, lahko v posvetovanju z zadevnimi nacionalnimi varnostnimi organi za področje uporabe med sodelovanjem, ki je potrebno za dogovor o oceni, ki bi bila sprejemljiva za vse, in po potrebi dokler komisija za pritožbe ne sprejme odločitve v rokih iz člena 21(7) Direktive (EU) 2016/797, začasno prekine postopek izdaje dovoljenja. Agencija prosilcu sporoči razloge za začasno prekinitev.

Člen 45

Zaključek ocenjevanja vloge

1.  Subjekt za izdajo dovoljenj zagotovi, da se postopek ocenjevanja vloge izvede pravilno, tako da neodvisno preveri, ali:

(a) 

so se različne faze postopka ocenjevanja vloge pravilno izvedle;

(b) 

je na voljo dovolj dokazov, na podlagi katerih je razvidno, da so bili ocenjeni vsi pomembni vidiki vloge;

(c) 

je prosilec predložil pisne odgovore na težave tipov 3 in 4 ter zahteve po dopolnilnih informacijah;

(d) 

so bile vse težave tipov 3 in 4 odpravljene ali niso bile odpravljene, skupaj z jasno utemeljenimi razlogi za to;

(e) 

so ocene in sprejete odločitve evidentirane, pravične in dosledne;

(f) 

sprejeti sklepi temeljijo na dokumentaciji o oceni in izražajo oceno kot celoto.

2.  Kadar se sklene, da je bil postopek ocenjevanja vloge pravilno uporabljen, zadošča potrditev pravilne uporabe odstavka 1, ki se ji priložijo morebitne pripombe.

3.  Kadar se sklene, da postopek ocenjevanja vloge ni bil pravilno uporabljen, morajo biti razlogi za sprejetje takega sklepa jasni in specifični.

4.  Subjekt za izdajo dovoljenj ob zaključku ocenjevanja izpolni dokumentacijo o oceni v skladu z odstavkom 2 ali 3, in sicer na podlagi dokumentacije o oceni, izdane v skladu s členom 39(5) in členom 40(6).

5.  Subjekt za izdajo dovoljenj utemeljene razloge za svojo odločitev navede v dokumentaciji o oceni iz odstavka 4.

Člen 46

Odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge

1.  Subjekt o izdaji dovoljenj odločitev o izdaji dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg ali zavrnitvi vloge sprejme v enem tednu po zaključku ocenjevanja brez poseganja v določbe člena 34. Navedena odločitev se sprejme na podlagi utemeljenih razlogov iz člena 45(5).

2.  Subjekt za izdajo dovoljenj dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg izda, kadar ocena vidikov iz Priloge II in, kadar je primerno, Priloge III daje razumno zagotovilo, da so prosilec in akterji, ki podpirajo prosilca, v potrebnem obsegu izpolnili svoje odgovornosti v skladu s členom 38.

3.  Kadar se po oceni vidikov iz Priloge II in, kadar je primerno, Priloge III ne pridobi razumno zagotovilo, da so prosilec in akterji, ki podpirajo prosilca, v potrebnem obsegu izpolnili svoje obveznosti in odgovornosti v skladu s členom 38, subjekt za izdajo dovoljenj vlogo zavrne.

4.  Subjekt za izdajo dovoljenj v svoji odločitvi navede:

(a) 

vse pogoje za uporabo vozila in druge omejitve;

(b) 

razloge za odločitev;

(c) 

možnost in načine pritožbe zoper odločitev ter ustrezne roke.

5.  Pogoji za uporabo vozila in druge omejitve se opredelijo glede na osnovne značilnosti zasnove tipa vozila.

6.  Odločitev o dovoljenju ne vsebuje časovno omejenih pogojev za uporabo vozila in drugih omejitev, razen če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

to je potrebno, ker skladnosti s TSI in/ali nacionalnimi predpisi ni mogoče popolnoma dokazati pred izdajo dovoljenja in/ali

(b) 

v skladu s TSI in/ali nacionalnimi predpisi se zahteva, da prosilec pripravi prepričljivo oceno skladnosti.

Dovoljenje lahko nato vključuje pogoj, da se delovanje v skladu z oceno dokaže z dejansko uporabo v določenem časovnem obdobju.

7.  Končna odločitev o izdaji dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg ali zavrnitvi vloge se evidentira v točki „vse na enem mestu“ in se skupaj z dokumentacijo o oceni prek navedene točke pošlje prosilcu in zadevnim nacionalnim varnostnim organom za področje uporabe.

8.  Kadar se z odločitvijo zavrne vloga ali izda dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg na podlagi drugačnih pogojev za uporabo vozila in drugih omejitev v primerjavi s tistimi, ki jih je prosilec navedel v svoji vlogi, lahko prosilec zahteva, naj subjekt za izdajo dovoljenj znova prouči svojo odločitev v skladu s členom 51 te uredbe. Kadar prosilec ni zadovoljen z odgovorom subjekta za izdajo dovoljenj, lahko vloži pritožbo pri pristojnem organu v skladu s členom 21(11) Direktive (EU) 2016/797.POGLAVJE 7

KONČNA DOKUMENTACIJA

Člen 47

Končna dokumentacija za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg

1.  Dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg je v obliki dokumenta, ki vsebuje informacije iz člena 48 in/ali 49.

2.  Izdanemu dovoljenju za tip vozila in/ali dovoljenju za dajanje vozila na trg se dodeli enotna evropska identifikacijska številka, katere strukturo in vsebino opredeli in upravlja Agencija.

3.  V dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg se lahko vključijo drugačni pogoji za uporabo vozila in druge omejitve v primerjavi s tistimi, ki jih prosilec navede v svoji vlogi.

4.  Subjekt za izdajo dovoljenj datira in ustrezno podpiše dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg.

5.  Subjekt za izdajo dovoljenj zagotovi, da se odločitev, izdana v skladu s členom 46, in celotna spremna dokumentacija za navedeno odločitev arhivirata v skladu s členom 52.

Člen 48

Informacije v izdanem dovoljenju za tip vozila

Dovoljenje za tip vozila, ki ga izda subjekt za izdajo dovoljenj, vsebuje naslednje informacije:

(a) 

pravno podlago, ki subjekt za izdajo dovoljenj pooblašča za izdajo dovoljenja za tip vozila;

(b) 

navedbo:

(i) 

subjekta za izdajo dovoljenj;

(ii) 

vloge,

(iii) 

dovoljenja iz člena 14,

(iv) 

prosilca za dovoljenje za tip vozila,

(v) 

evropske identifikacijske številke, povezane z dovoljenjem za tip vozila;

(c) 

opredelitev osnovnih značilnosti zasnove tipa vozila:

(i) 

kot so navedene v certifikatu o pregledu tipa in/ali zasnove,

(ii) 

področje uporabe vozila,

(iii) 

pogoji za uporabo vozila in druge omejitve;

(iv) 

sklicevanje na pisno izjavo predlagatelja iz člena 3(11) Uredbe (EU) št. 402/2013, ki zajema tip vozila, v skladu z določbami člena 16 Uredbe (EU) št. 402/2013, vključno z navedbo dokumenta in različice;

(d) 

navedbo:

(i) 

identifikacije tipa vozila v skladu s Prilogo II k Izvedbenemu sklepu Komisije 2011/665/EU ( 2 ),

(ii) 

variant tipa vozila, kadar je primerno,

(iii) 

izvedenk tipa vozila, kadar je primerno,

(iv) 

vrednosti parametrov iz TSI in po potrebi iz nacionalnih predpisov za preverjanje tehnične združljivosti vozila s področjem uporabe,

(v) 

skladnosti tipa vozila z ustreznimi TSI in sklopi nacionalnih predpisov, povezanih s parametri iz odstavka 1(d)(iv);

(e) 

sklicevanje na ES-izjave o verifikaciji podsistemov;

(f) 

sklicevanje na drugo pravo Unije ali nacionalno pravo, s katerim je skladen tip vozila;

(g) 

sklicevanje na utemeljene razloge za odločitve iz člena 45(5);

(h) 

datum in kraj odločitve za izdajo dovoljenja za tip vozila;

(i) 

podpisnika odločitve za izdajo dovoljenja za tip vozila ter

(j) 

možnost in načine pritožbe zoper odločitev ter ustrezne roke, vključno z informacijami o nacionalnem pritožbenem postopku.

Člen 49

Informacije v izdanem dovoljenju za dajanje vozila na trg

Dovoljenje za dajanje vozila na trg, ki ga izda subjekt za izdajo dovoljenj, vsebuje naslednje informacije:

(a) 

pravno podlago, ki subjekt za izdajo dovoljenj pooblašča za izdajo dovoljenja za dajanje vozila na trg;

(b) 

navedbo:

(i) 

subjekta za izdajo dovoljenj,

(ii) 

vloge,

(iii) 

dovoljenja iz člena 14,

(iv) 

prosilca za dovoljenje za dajanje vozila na trg,

(v) 

evropske identifikacijske številke, povezane z dovoljenjem za dajanje vozila na trg;

(c) 

sklicevanje na registracijo tipa vozila v evropskem registru dovoljenih tipov vozil, vključno z informacijami o varianti tipa vozila in/ali izvedenki tipa vozila, kadar je primerno;

(d) 

navedbo:

(i) 

vozil,

(ii) 

področij uporabe,

(iii) 

pogojev za uporabo vozila in drugih omejitev;

(e) 

sklicevanje na ES-izjave o verifikaciji podsistemov;

(f) 

sklicevanje na drugo pravo Unije ali nacionalno pravo, s katerim je skladno vozilo;

(g) 

sklicevanje na utemeljene razloge za odločitve iz člena 45(5);

(h) 

v primeru dovoljenja v skladu s tipom v skladu s členom 14(1)(e), sklicevanje na izjavo o skladnosti z dovoljenim tipom vozila, vključno z informacijami o izvedenki tipa vozila in/ali varianti tipa vozila, kadar je primerno;

(i) 

datum in kraj odločitve za izdajo dovoljenja za dajanje vozila na trg;

(j) 

podpisnika odločitve za izdajo dovoljenja za dajanje vozila na trg ter

(k) 

možnost in načine pritožbe zoper odločitev ter ustrezne roke, vključno z informacijami o nacionalnem pritožbenem postopku.

Člen 50

Registracija v evropskem registru dovoljenih tipov vozil in podatkovni zbirki ERADIS

1.  Registracijo v evropskem registru dovoljenih tipov vozil izvede subjekt za izdajo dovoljenj z informacijami, ki jih je prosilec predložil v okviru postopka za izdajo dovoljenja za tip vozila. Prosilec je odgovoren za celovitost podatkov, ki jih predloži subjektu za izdajo dovoljenj. Subjekt za izdajo dovoljenj je odgovoren za preverjanje doslednosti podatkov, ki jih predloži prosilec, in zagotavljanje, da je vnos v evropski register dovoljenih tipov vozil na voljo javnosti.

2.  Subjekt za izdajo dovoljenj zagotovi, da se zbirka podatkov o interoperabilnosti in varnosti Evropske železniške agencije (v nadaljnjem besedilu: podatkovna zbirka ERADIS) ustrezno posodobi pred izdajo dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg.

3.  Za spremembe v skladu s členom 15(1)(c) in členom 15(3) subjekt za izdajo dovoljenj v evropskem registru dovoljenih tipov vozil evidentira novo izvedenko tipa vozila in/ali novo izvedenko variante tipa vozila, pri čemer uporabi informacije, ki jih predloži imetnik dovoljenja za tip vozila. Imetnik dovoljenja za tip vozila je odgovoren za celovitost podatkov, ki jih predloži subjektu za izdajo dovoljenj. Subjekt za izdajo dovoljenj je odgovoren za preverjanje doslednosti podatkov, ki jih predloži imetnik dovoljenja za tip vozila, in zagotavljanje, da je vnos v evropski register dovoljenih tipov vozil na voljo javnosti.

Do registracije nove izvedenke tipa vozila ali nove izvedenke variante tipa vozila lahko vozila, ki so bila spremenjena tako, da so v skladu z novo izvedenko, začnejo takoj obratovati.

Člen 51

Ponovna proučitev na podlagi člena 21(11) Direktive (EU) 2016/797

1.  Kadar odločitev subjekta za izdajo dovoljenj vsebuje zavrnitev ali drugačne pogoje za uporabo vozila in druge omejitve v primerjavi s tistimi, ki jih je prosilec navedel v svoji vlogi, lahko prosilec zahteva ponovno proučitev odločitve v enem mesecu od datuma njenega prejema. Prosilec navedeno zahtevo predloži prek točke „vse na enem mestu“.

2.  Zahteva za ponovno proučitev vključuje seznam težav, ki se med postopkom postopka za izdajo dovoljenja za vozilo po mnenju prosilca niso ustrezno obravnavale.

3.  Vse dopolnilne informacije, ki so bile pripravljene in predložene prek točke „vse na enem mestu“ po datumu izdaje odločitve o dovoljenju, niso dopustne kot dokazi.

4.  Subjekt za izdajo dovoljenj, po potrebi ob usklajevanju z ustreznimi nacionalnimi varnostnimi organi za področje uporabe, zagotovi nepristranskost postopka ponovne proučitve.

5.  S postopkom ponovne proučitve se obravnavajo zadeve, ki utemeljujejo negativno odločitev subjekta za izdajo dovoljenj v skladu z zahtevo prosilca.

6.  Kadar kot subjekt za izdajo dovoljenj deluje Agencija, se odločitev o tem, da se njena odločitev spremeni ali ne, znova prouči ob usklajevanju z zadevnimi nacionalnimi varnostnimi organi za področje uporabe, kadar je primerno.

7.  Subjekt za izdajo dovoljenj svojo prvo odločitev potrdi ali spremeni v dveh mesecih od datuma prejema zahteve za ponovno proučitev. Navedena odločitev se zadevnim stranem sporoči prek točke „vse na enem mestu“.

Člen 52

Arhiviranje odločitve in celotne spremne dokumentacije za odločitev, izdano v skladu s členom 46

1.  Odločitev in celotna spremna dokumentacija za odločitev, izdano v skladu s členom 46, se v točki „vse na enem mestu“ hranita vsaj 15 let.

2.  Celotna spremna dokumentacija za odločitev subjekta za izdajo dovoljenj, izdano v skladu s členom 46, vključuje vse dokumente, ki jih je uporabil subjekt za izdajo dovoljenj, in dokumentacijo zadevnih nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe o oceni.

3.  Po preteku obdobja hrambe iz odstavka 1 se odločitev, izdana v skladu s členom 46 za izdajo dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg, in njena celotna spremna dokumentacija premakneta v arhiv, kjer se hranita pet let po končani dobi obratovanja vozila, kot je navedena v registru iz člena 47 Direktive (EU) 2016/797.POGLAVJE 8

ZAČASNI PREKLIC ALI RAZVELJAVITEV ALI SPREMEMBA IZDANEGA DOVOLJENJA

Člen 53

Začasni preklic ali razveljavitev ali sprememba izdanega dovoljenja

1.  Subjekt za izdajo dovoljenj lahko v skladu s členom 26(3) Direktive (EU) 2016/797 uporabi začasne varnostne ukrepe obliki začasnega preklica dovoljenja za tip vozila.

2.  V primerih iz člena 26(3) Direktive (EU) 2016/797 in po pregledu ukrepov, sprejetih za odpravo resnega varnostnega tveganja, se lahko subjekt za izdajo dovoljenj, ki je izdal dovoljenje, odloči, da razveljavi ali spremeni dovoljenje v skladu s členom 26(4) Direktive (EU) 2016/797.

3.  Prosilec lahko vloži pritožbo na odločitev o razveljavitvi ali spremembi dovoljenja v skladu s členom 26(5) Direktive (EU) 2016/797.

4.  Subjekt za izdajo dovoljenj vse nacionalne varnostne organe obvesti o odločitvi o razveljavitvi ali spremembi dovoljenja in navede razloge za svojo odločitev. Agencija vse nacionalne varnostne organe obvesti o odločitvi o razveljavitvi ali spremembi dovoljenja in o razlogih za svojo odločitev.

Člen 54

Učinek začasnega preklica ali razveljavitve ali spremembe izdanega dovoljenja na registracijo v evropskem registru dovoljenih tipov vozil, podatkovni zbirki ERADIS in registrih vozil

1.  Kadar subjekt za izdajo dovoljenj sprejme odločitev o začasnem preklicu, razveljavitvi ali spremembi dovoljenja za tip vozila, ustrezno posodobi evropski register dovoljenih tipov vozil v skladu z določbami člena 26(4) Direktive (EU) 2016/797 in zagotovi, da se ustrezno posodobi podatkovna zbirka ERADIS.

2.  Država članica, v kateri je vozilo registrirano, zagotovi, da je vsaka odločitev o razveljavitvi ali spremembi dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg zajeta v registru iz člena 47 Direktive (EU) 2016/797.POGLAVJE 9

KONČNE DOLOČBE

Člen 55

Prehodne določbe

1.  Kadar nacionalni varnostni organ ugotovi, da dovoljenja za vozilo v skladu z Direktivo 2008/57/ES ne bo mogel izdati pred zadevnim datumom v zadevni državi članici, o tem takoj obvesti prosilca in Agencijo.

2.  V primeru iz člena 21(8) Direktive (EU) 2016/797 se prosilec odloči, ali bo ocenjevanje nadaljeval nacionalni varnostni organ ali pa je treba vlogo prenesti na Agencijo. Prosilec obvesti oba in pri tem velja:

(a) 

kadar se prosilec odloči, da bo vlogo predložil Agenciji, nacionalni varnostni organ dokumentacijo vloge in rezultate svoje ocene prenese Agenciji. Agencija sprejme oceno, ki jo je izvedel nacionalni varnostni organ;

(b) 

kadar se prosilec odloči, da bo nadaljeval z nacionalnim varnostnim organom, nacionalni varnostni organ konča oceno vloge in se odloči glede vprašanja dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za dajanje vozila na trg v skladu s členom 21 Direktive (EU) 2016/797 in to uredbo.

3.  Kadar področje uporabe ni omejeno na eno državo članico, je organ za izdajo dovoljenj Agencija in se uporablja postopek iz odstavka 2(a).

4.  V primerih iz odstavkov 2 in 3 prosilec predloži popravljeno vlogo za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg prek točke „vse na enem mestu“ v skladu s to uredbo. Prosilec lahko pri dopolnitvi dokumentacije za pomoč zaprosi sodelujoče subjekte za izdajo dovoljenj.

▼M1

4a.  Ne glede na odstavke 1 do 4 nacionalni varnostni organ v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 in v katerih se Direktiva (EU) 2016/797 uporablja od 16. junija 2020, na zahtevo prosilca nadaljuje ocenjevanje vlog za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg v skladu z Direktivo 2008/57/ES po 16. juniju 2020, pod pogojem, da izda dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za vozilo pred 30. oktobrom 2020.

Kadar nacionalni varnostni organ ugotovi, da dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za vozilo ne bo mogel izdati pred 30. oktobrom 2020, o tem nemudoma obvesti prosilca in Agencijo, uporabijo pa se odstavki 2 do 4.

▼B

5.  Dovoljenje za vozilo in/ali tip vozila, ki ga Agencija izda med 16. junijem 2019 in 16. junijem 2020, izključuje omrežje ali omrežja v vseh državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 ter še niso prenesle navedene direktive in niso sprejele nacionalnih ukrepov za prenos. Nacionalni varnostni organi držav članic, ki so podale takšno uradno obvestilo:

(a) 

dovoljenje za tip vozil, ki ga je izdala Agencija, obravnavajo kot enakovredno dovoljenju za tipe vozil, izdane v skladu s členom 26 Direktive 2008/57/ES in v zvezi s tem tipom vozila uporabijo člen 26(3) Direktive 2008/57/ES;

(b) 

dovoljenje za vozilo, ki ga je izdala Agencija, sprejmejo kot enakovredno prvemu dovoljenju, izdanemu v skladu s členom 22 ali 24 Direktive 2008/57/ES, in izdajo dodatno dovoljenje v skladu s členom 23 ali 25 Direktive 2008/57/ES.

▼M1

5a.  Dovoljenje za vozilo in/ali tip vozila, ki ga Agencija izda med 16. junijem 2020 in 30. oktobrom 2020 izključuje omrežje ali omrežja v vseh državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797. Nacionalni varnostni organi držav članic, ki so podale takšno uradno obvestilo:

(a) 

obravnavajo dovoljenje za tip vozila, ki ga izda Agencija, kot enakovredno dovoljenju za tipe vozil, izdanemu v skladu s členom 26 Direktive 2008/57/ES, in v zvezi z navedenim tipom vozila uporabijo člen 26(3) Direktive 2008/57/ES;

(b) 

sprejmejo dovoljenje za vozilo, ki ga izda Agencija, kot enakovredno prvemu dovoljenju, izdanemu v skladu s členom 22 ali 24 Direktive 2008/57/ES, in izdajo dodatno dovoljenje v skladu s členom 23 ali 25 Direktive 2008/57/ES.

▼M1

6.  V primerih iz odstavka 2(a) ter odstavkov 5 in 5a nacionalni varnostni organi sodelujejo in se usklajujejo z Agencijo, da ocenijo elemente iz člena 21(5)(a) Direktive (EU) 2016/797.

▼B

7.  Države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 ter še niso prenesle navedene direktive in niso sprejele nacionalnih ukrepov za prenos, tovorne vagone, ki so skladni z odstavkom 7.1.2 Priloge k Uredbi (EU) št. 321/2013 o TSI za tovorne vagone in imajo dovoljenje za dajanje vozila na trg, med 16. junijem 2019 in 16. junijem 2020 obravnavajo kot vozilo z dovoljenjem za začetek obratovanja za namene Direktive 2008/57/ES.

▼M1

7a.  Države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, tovorne vagone, ki so skladni z odstavkom 7.1.2 Priloge k Uredbi (EU) št. 321/2013 o TSI za tovorne vagone in imajo dovoljenje za dajanje vozila na trg, med 16. junijem 2020 in 30. oktobrom 2020 obravnavajo kot vozila z dovoljenjem za začetek obratovanja za namene Direktive 2008/57/ES.

8.  Med 16. junijem 2020 in 30. oktobrom 2020 lahko prosilci za dovoljenje za začetek obratovanja vozila ali dovoljenje za tip vozila za namene Direktive 2008/57/ES v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, nacionalnim varnostnim organom predložijo dokumentacijo o vozilu ali tipu vozila, pripravljeno v skladu s členoma 29(1) in 30(1) ter Prilogo I.

Vloge za dovoljenje za začetek obratovanja vozila ali dovoljenje za tip vozila v skladu s to uredbo sprejme nacionalni varnostni organ za namene Direktive 2008/57/ES.

▼B

Člen 56

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

▼M1

V državah članicah, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797, se uporablja od 16. junija 2019.

V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, se uporablja od 16. junija 2020.

Člena 55(5a) in 55(7a) se v vseh državah članicah uporabljata od 16. junija 2020.

V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, se člen 55(8) uporablja od 16. junija 2020.

Ta uredba se v vseh državah članicah uporablja od 31. oktobra 2020.

▼B

Vendar se člen 55(1) uporablja od 16. februarja 2019 v vseh državah članicah. Ukrepi iz člena 55(2), (3), (4) in (6) so na voljo od 16. februarja 2019. Člen 55(5) se od 16. junija 2019 uporablja v vseh državah članicah.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Vsebina vloge

(O) pomeni obvezne informacije, ki jih mora prosilec predložiti.
(N) pomeni neobvezne informacije, ki pa jih prosilec lahko predloži.

1.    Vrsta vloge (O):

1.1 

dovoljenje za tip:

(a) 

variante tipa vozila (kadar je primerno)

(b) 

izvedenke tipa vozila (kadar je primerno)

1.2 

dovoljenje za dajanje na trg:

(a) 

eno vozilo ali

(b) 

serija vozil

2.    Dovoljenje (O):

2.1 

prvo dovoljenje

2.2 

novo dovoljenje

2.3 

razširjeno področje uporabe

2.4 

obnovljeno dovoljenje za tip vozila

2.5 

dovoljenje v skladu s tipom vozila

3.    Področje uporabe (O):

3.1 

države članice

3.2 

omrežja (v posamezni državi članici)

3.3 

postaje sosednjih držav članic s podobnimi značilnostmi omrežja, če so te postaje blizu meje, v skladu s členom 21(8) Direktive (EU) 2016/797 (kadar je primerno)

3.4 

opredelitev razširjenega področja uporabe (uporablja se le za dovoljenje „Razširjeno področje uporabe“)

3.5 

celotno omrežje EU

4.    Organ za izdajo dovoljenj (O):

4.1 

Agencija ali

4.2 

nacionalni varnostni organ države članice (uporablja se le, kadar je področje uporabe omejeno na eno državo članico in ga prosilec zahteva v skladu s členom 21(8) Direktive (EU) 2016/797)

5.    Podatki o prosilcu:

5.1 

uradni naziv (O)

5.2 

ime prosilca (O)

5.3 

kratica (N)

5.4 

popoln poštni naslov (O)

5.5 

telefonska številka (O)

5.6 

številka telefaksa (N)

5.7 

e-naslov (O)

5.8 

spletišče (N)

5.9 

identifikacijska številka za DDV (N)

5.10 

druge pomembne informacije (N)

6.    Podatki o kontaktni osebi:

6.1 

ime (O)

6.2 

priimek (O)

6.3 

naziv ali funkcija (O)

6.4 

popoln poštni naslov (O)

6.5 

telefonska številka (O)

6.6 

številka telefaksa (N)

6.7 

e-naslov (O)

6.8 

jeziki, ki se uporabijo (O)

7.    Sedanji imetnik dovoljenja za tip vozila (se ne uporablja v primeru prvega dovoljenja) (O):

7.1 

uradni naziv (O)

7.2 

ime imetnika dovoljenja za tip vozila (O)

7.3 

kratica (N)

7.4 

popoln poštni naslov (O)

7.5 

telefonska številka (O)

7.6 

številka telefaksa (N)

7.7 

e-naslov (O)

7.8 

spletišče (N)

7.9 

identifikacijska številka za DDV (O)

7.10 

druge pomembne informacije (N)

8.    Podatki o organih za ocenjevanje (O):

8.1 

priglašeni organ(i):

(a) 

uradni naziv (O)

(b) 

ime priglašenega organa (O)

(c) 

identifikacijska številka priglašenega organa (O)

(d) 

kratica (N)

(e) 

popoln poštni naslov (O)

(f) 

telefonska številka (O)

(g) 

številka telefaksa (N)

(h) 

e-naslov (O)

(i) 

spletišče (N)

(j) 

identifikacijska številka za DDV (O)

(k) 

druge pomembne informacije (N)

8.2 

imenovani organ(i):

(a) 

uradni naziv (O)

(b) 

ime imenovanega organa (O)

(c) 

kratica (N)

(d) 

popoln poštni naslov (O)

(e) 

telefonska številka (O)

(f) 

številka telefaksa (N)

(g) 

e-naslov (O)

(h) 

spletišče (N)

(i) 

identifikacijska številka za DDV (O)

(j) 

druge pomembne informacije (N)

8.3 

organ za ocenjevanje (skupna varnostna metoda za oceno tveganja), ne velja za dovoljenje v skladu s tipom vozila:

(a) 

uradni naziv (O)

(b) 

ime organa za ocenjevanje (skupna varnostna metoda za oceno tveganja) (O)

(c) 

kratica (N)

(d) 

popoln poštni naslov (O)

(e) 

telefonska številka (O)

(f) 

številka telefaksa (N)

(g) 

e-naslov (O)

(h) 

spletišče (N)

(i) 

identifikacijska številka za DDV (O)

(j) 

druge pomembne informacije (N)

9.    Predhodno sodelovanje:

9.1 

sklic na podlago za predhodno sodelovanje (N)

9.2 

druge pomembne informacije v zvezi s projektom (N)

10.    Opis tipa vozila ((*) določi se v skladu s Prilogo II k Sklepu 2011/665/EU) (O):

10.1 

ID tipa (*)

10.2 

izvedenke tipa vozila (kadar je primerno)

10.3 

variante tipa vozila (kadar je primerno)

10.4 

datum vpisa v evropski register dovoljenih tipov vozil (*) (se ne uporablja za prvo dovoljenje)

10.5 

ime tipa (*)

10.6 

alternativno ime tipa (*) (kadar je primerno)

10.7 

kategorija (*)

10.8 

podkategorija (*)

11.    Informacije o vozilih ((*) določijo se v skladu z Odločbo 2007/756/ES ( 3 ), kadar je na voljo) (O):

11.1 

evropske številke vozila ali predhodno rezervirane številke vozil

11.2 

druga specifikacija vozil, kadar evropske številke vozila ali predhodno rezervirane številke vozil niso na voljo

12.    Sklic na že izdano dovoljenje za tip vozila (se ne uporablja v primeru prvega dovoljenja) (O)

13.    Opis sprememb v primerjavi z dovoljenim tipom vozila (uporablja se le v primeru novega dovoljenja) (O)

14.    Pogoji za uporabo vozila in druge omejitve (določijo se v skladu s Prilogo II k Sklepu 2011/665/EU) (O):

14.1 

označene omejitve

14.2 

neoznačene omejitve

15.    Dodatne funkcije podsistema za vodenje-upravljanje in signalizacijo (CCS) (O)

16.    Predpisi, ki se uporabljajo (O):

16.1 

TSI, vključno s pravnim sklicevanjem v Uradnem listu Evropske unije

16.2 

posebni oddelki TSI za področje uporabe, ki zajema celotno omrežje EU (kadar je primerno)

16.3 

navedba izbora zahtev iz novejše različice TSI v primerjavi s TSI, ki se je uporabila za presojo (vključno z umaknjenimi zahtevami) (kadar je primerno)

16.4 

nacionalni predpisi (kadar je primerno)

16.5 

neuporabe TSI v skladu z določbami člena 7 Direktive (EU) 2016/797 (kadar je primerno)

16.6 

predpisi, ki se uporabljajo za razširjeno področje uporabe

16.7 

posodobljene TSI in/ali nacionalni predpisi (uporabljajo se le za obnovljeno dovoljenje za tip vozila)

17.    Potrditev in podpis prosilca (O)

18.    Priloge (O):

Informacije, ki se navedejo v vlogi, so določene za posamezno dovoljenje. (X) v stolpcu za zadevno dovoljenje pomeni, da so informacije obvezne (O) za zadevno dovoljenje. 

 

Prvo dovoljenje

Obnovljeno dovoljenje za tip vozila

Razširjeno področje uporabe

Novo dovoljenje

Dovoljenje v skladu s tipom vozila

18.1

Dokazila za zajem zahtev v skladu s členom 13(1).

Če prosilec uporablja metodologijo iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 402/2013, dokazila zajemajo izjavo predlagatelja iz člena 16 Uredbe (EU) št. 402/2013 in poročilo o varnostni oceni iz člena 15 Uredbe (EU) št. 402/2013.

Če je uporabljena druga metodologija, je treba predložiti dokazila, potrebna, da se dokaže, da ta metodologija zagotavlja enako raven zanesljivosti kot metodologija iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 402/2013.

X

 

X

X

 

18.2

Razpredelnica, ki prikazuje, kje so na voljo informacije, potrebne za presojo vidikov v skladu s prilogama II in III.

X

X

X

X

 

18.3

Ustrezne odločitve glede neuporabe TSI v skladu s členom 7 Direktive (EU) 2016/797 (kadar je primerno).

X

X

X

X

X

18.4

Izjava o skladnosti tipa vozila in povezana dokumentacija (člen 24 Direktive (EU) 2016/797).

 

 

 

 

X

18.5

ES-izjave o verifikaciji mobilnih podsistemov, vključno s spremno tehnično dokumentacijo (člen 15 Direktive (EU) 2016/797).

X

X

X

X

 

18.6

Dokumentacija, priložena vlogi, in odločitev iz prejšnjega dovoljenja ali, kadar je primerno, sklicevanje na odločitev, izdano v skladu s členom 46, in na celotno spremno dokumentacijo za odločitev, ki je arhivirana v točki „vse na enem mestu“.

 

X

X

X

 

18.7

Navedba in po potrebi (1) opis metodologije, uporabljene za zajem zahtev za:

a)  bistvene zahteve za podsisteme v skladu s členom 3 in Prilogo III k Direktivi (EU) 2016/797;

b)  tehnično združljivost podsistemov v vozilu;

c)  varno vključitev podsistemov v vozilu in

d)  tehnično združljivost vozila z omrežjem na področju uporabe.

X

 

X

X

 

18.8

Skupna varnostna metoda za oceno tveganja, poročilo o varnostni oceni (člen 15 Uredbe (EU) št. 402/2013), ki obsega zajem zahtev za bistvene zahteve „varnost“ za podsisteme in za varno vključitev podsistemov.

X

 

X

X

 

18.9

Kadar ni v celoti zajeto v TSI in/ali nacionalnih predpisih, dokazila o tehnični združljivosti vozila z omrežjem na področju uporabe.

X

 

X

X

 

18.10

Izjava v zvezi s tveganjem (člen 16 Uredbe (EU) št. 402/2013), ki obsega zajem zahtev za bistvene zahteve „varnost“ za podsisteme in za varno vključitev podsistemov za vidike, ki niso zajeti v TSI in nacionalnih predpisih.

X

 

X

X

 

18.11

Skupna varnostna metoda za oceno tveganja, poročilo o varnostni oceni (člen 15 Uredbe (EU) št. 402/2013), ki zajema morebitno spremembo splošne varnosti vozila.

 

 

X

X

 

18.12

Izjava v zvezi s tveganjem (člen 16 Uredbe (EU) št. 402/2013), ki zajema morebitno spremembo splošne varnosti vozila.

 

 

X

X

 

18.13

Informacije, ki se zahtevajo za evropski register dovoljenih tipov vozil (v skladu s Prilogo II k Sklepu 2011/665/EU).

X

 

X

X

 

18.14

Dokumentacija o vzdrževanju in delovanju (vključno z reševanjem), kadar ni vključena v točki 18.4 in/ali 18.5.

X

 

X

X

 

(1)   Nestandardizirana metodologija.
PRILOGA II

Vidiki, ki jih oceni subjekt za izdajo dovoljenj

Informacije, ki jih oceni subjekt za izdajo dovoljenj, so določene za posamezno dovoljenje. (X) v stolpcu za zadevno dovoljenje pomeni, da je treba ta vidik obvezno oceniti za zadevno dovoljenje. 

 

Prvo dovoljenje

Obnovljeno dovoljenje za tip vozila

Razširjeno področje uporabe

Novo dovoljenje

Dovoljenje v skladu s tipom vozila

1

Vloga je v skladu s podlago za predhodno sodelovanje (kadar je primerno).

X

X

X

X

X

2

Vrsta dovoljenja, ki jo je izbral prosilec, je ustrezna.

X

X

X

X

X

3

Prosilec je pravilno opredelil TSI in druge določbe prava Unije, ki se uporabljajo.

X

X

X

X

 

4

Izbrani organi za ocenjevanje skladnosti (priglašeni organ(i), organ za ocenjevanje (skupna varnostna metoda za oceno tveganja)) so ustrezno akreditirani ali priznani, kot je ustrezno.

X

X

X

X

 

5

Neuporabe TSI v skladu z določbami člena 7 Direktive (EU) 2016/797:

5.1  veljavnost (čas in področje uporabe);

5.2  velja za projekt in

5.3  je v skladu z opredeljenimi in uporabljenimi predpisi.

X

X

X

X

X

6

6.1  Ali uporabljena metodologija, ki se je uporabila za zajem zahtev, ustreza svojemu namenu v zvezi z naslednjimi vidiki?

(a)  Ali je uporabljena standardizirana/priznana metodologija in

(b)  ali je metoda namenjena bistvenim zahtevam, ki jih zajema, in primerna zanje?

6.2  Kadar uporabljena metodologija ni standardizirana ali zajema druge bistvene zahteve kot tiste, za katere je namenjena, se za presojo, ali so se ustrezno upoštevali in ali jih metodologija zajema, preverijo naslednji vidiki:

(a)  stopnja uporabljene neodvisne ocene;

(b)  opredelitev sistema;

(c)  opredelitev in razvrstitev nevarnosti;

(d)  načela sprejemljivosti tveganja;

(e)  vrednotenje tveganja;

(f)  vzpostavljene zahteve;

(g)  dokazovanje skladnosti z zahtevami;

(h)  obvladovanje nevarnosti (evidenca).

X

 

X

X

 

7

Zadostna dokazila, pridobljena z metodologijo, uporabljeno za zajem zahtev:

7.1  kadar se je kot metodologija za zajem zahtev uporabil postopek upravljanja s tveganji iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 402/2013, se preveri, da:

(a)  skupna varnostna metoda za oceno tveganja, izjava predlagatelja (člen 16 Uredbe (EU) št. 402/2013), ki jo je podpisal predlagatelj, potrjuje, da je nadzor nad vsemi ugotovljenimi nevarnostmi in z njimi povezanimi tveganji na sprejemljivi ravni;

(b)  skupna varnostna metoda za oceno tveganja, poročilo o varnostni oceni (člen 15 Uredbe (EU) št. 402/2013), potrjuje izjavo predlagatelja za opredeljeno področje uporabe v skladu s členom 13 ter vsaj bistveno zahtevo „varnost“ za podsisteme in za varno vključitev podsistemov v vozilu;

7.2  kadar se je kot metodologija za zajem zahtev uporabila druga metodologija kot postopek upravljanja s tveganji iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 402/2013, se preveri, ali:

(a)  je opredelitev sistema popolna in skladna z zasnovo vozila;

(b)  sta opredelitev in razvrstitev nevarnosti dosledni in verjetni;

(c)  so se vsa tveganja ustrezno obvladovala in ublažila;

(d)  je mogoče zahtevam, ki izhajajo iz upravljanja s tveganji, ustrezno slediti do tveganja in dokazil o skladnosti z zahtevo;

(e)  je bilo obvladovanje nevarnosti strukturirano in dosledno med celotnim postopkom;

(f)  je mnenje iz neodvisne presoje pozitivno.

X

 

X

X

 

8

ES-izjave o verifikaciji in potrdila ES (člen 15 Direktive (EU) 2016/797), preverijo se:

8.1  podpisi;

8.2  veljavnost;

8.3  področje uporabe;

8.4  pogoji za uporabo vozila in druge omejitve, neskladnosti;

8.5  neuporaba TSI (kadar je primerno);

8.6  ali je zajeta vsa zakonodaja, ki se uporablja, vključno z drugo zakonodajo, ki ni povezana z železnicami;

8.7  komponente interoperabilnosti (veljavnost, področje uporabe, pogoji uporabe in druge omejitve):

(a)  potrdila ES o skladnosti;

(b)  potrdila ES o primernosti za uporabo.

X

X

X

X

 

9

Poročila organov za ocenjevanje skladnosti (člen 15 Direktive (EU) 2016/797), preverijo se:

9.1  skladnost z ES-izjavami o verifikaciji in potrdili ES;

9.2  ali so zajeti vsi predpisi, ki se uporabljajo;

9.3  ali so odstopanja in neskladnosti (kadar je primerno) opredeljeni in v skladu z zahtevami za neuporabo;

9.4  ali je dovoljena kombinacija modulov;

9.5  ali so pogoji za uporabo vozila in druge omejitve ustrezno opredeljeni in skladni s pogoji v vlogi za dovoljenje;

9.6  ali so dokazila, ki so jih uporabili organi za ocenjevanje skladnosti, v skladu s fazami ocenjevanja, ki se uporabljajo, opisanimi v TSI (pregled projektiranja, preskus tipa itd.).

X

X

X

X

 

10

Preverjanje ocen nacionalnih varnostnih organov za področje uporabe v skladu s členom 43.

X

X

X

X

 

11

Veljavnost prvotnega dovoljenja za tip vozila.

 

X

X

X

X

12

Prvotno dovoljenje za tip vozila je veljavno za zadevno področje uporabe.

 

X

 

X

X

13

Obstoječi pogoji za uporabo vozila in druge omejitve.

 

X

X

X

 

14

Skupna varnostna metoda za oceno tveganja, poročilo o varnostni oceni (člen 15 Uredbe (EU) št. 402/2013), ki obsega zajem zahtev za bistvene zahteve „varnost“ za podsisteme in za varno vključitev podsistemov, pozitivno mnenje.

X

 

X

X

 

15

Skupna varnostna metoda za oceno tveganja, poročilo o varnostni oceni (člen 15 Uredbe (EU) št. 402/2013), ki zajema morebitno spremembo splošne varnosti vozila (pomembna sprememba), pozitivno mnenje.

 

 

X

X

 

16

Spremembe v primerjavi z dovoljenim tipom vozila so ustrezno opisane in v skladu s skupno varnostno metodo za oceno tveganja, poročilo o varnostni oceni (člen 15 Uredbe (EU) št. 402/2013).

 

 

 

X

 

17

ES-izjave o verifikaciji in potrdila ES so ustrezno posodobljeni glede na spremenjene in/ali posodobljene predpise.

 

X

 

 

 

18

Poročila organov za ocenjevanje skladnosti so ustrezno posodobljena glede na spremenjene in/ali posodobljene predpise:

18.1  spremenjeni in/ali posodobljeni predpisi so zajeti;

18.2  obstajajo dokazila, da tip vozila še vedno izpolnjuje zahteve.

 

X

 

 

 

19

Dokazila, da se zasnova tipa vozila ni spremenila.

 

X

X

 

 

20

Opredelitev vozila ali serije vozil, zajetih v izjavi o skladnosti tipa vozila.

 

 

 

 

X

21

Izjava o skladnosti tipa vozila in podporni dokumenti (člen 24 Direktive (EU) 2016/797).

 

 

 

 

X
PRILOGA III

Vidiki, ki jih ocenijo zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe

Ta priloga se ne uporablja, kadar področje uporabe zajema celotno omrežje EU in so za to v TSI navedeni posebni pogoji.

Informacije, ki jih ocenijo zadevni nacionalni varnostni organi za področje uporabe glede na ustrezne nacionalne predpise, so določene za posamezno dovoljenje. (X) v stolpcu za zadevno dovoljenje pomeni, da je treba ta vidik obvezno oceniti za zadevno dovoljenje. 

 

Prvo dovoljenje

Novo dovoljenje

Razširjeno področje uporabe

Obnovljeno dovoljenje za tip vozila

1

Vloga je v skladu s podlago za predhodno sodelovanje (kadar je primerno).

X

X

X

X

2

Področje uporabe za zadevno državo članico je pravilno določeno.

X

X

X

X

3

Nacionalni predpisi in zahteve za zadevno področje uporabe, ki jih je opredelil prosilec, so pravilni.

X

X

X

 

4

Izbrani organi za ocenjevanje skladnosti, ki so pomembni za zadevno področje uporabe (priglašeni organ(i), organ za ocenjevanje (skupna varnostna metoda za oceno tveganja)), so ustrezno akreditirani ali priznani, kot je ustrezno.

X

X

X

X

5

Zadostna dokazila, pridobljena z metodologijo, uporabljeno za zajem zahtev, le za nacionalne predpise za zadevno področje uporabe:

5.1  kadar se je kot metodologija za zajem zahtev uporabila druga metodologija kot postopek upravljanja s tveganji iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 402/2013, se preveri, ali:

(a)  je opredelitev sistema popolna in skladna z zasnovo vozila;

(b)  sta opredelitev in razvrstitev nevarnosti dosledni in verjetni;

(c)  so se vsa tveganja ustrezno obvladovala in ublažila;

(d)  je mogoče zahtevam, ki izhajajo iz upravljanja s tveganji, ustrezno slediti do tveganja in dokazil o skladnosti z zahtevo.

X

X

X

 

6

ES-izjave o verifikaciji in potrdila ES (nacionalni predpisi) (člen 15 Direktive (EU) 2016/797), preverijo se:

6.1  podpisi;

6.2  veljavnost;

6.3  področje uporabe;

6.4  pogoji za uporabo vozila, druge omejitve, neskladnosti.

X

X

X

X

7

Poročila organov za ocenjevanje skladnosti (člen 15 Direktive (EU) 2016/797), preverijo se:

7.1  skladnost z ES-izjavami o verifikaciji in potrdili ES;

7.2  ali so odstopanja in neskladnosti (kadar je primerno) opredeljeni;

7.3  ali so pogoji za uporabo in druge omejitve ustrezno opredeljeni in skladni s pogoji v vlogi za dovoljenje;

7.4  ali so dokazila, ki so jih uporabili organi za ocenjevanje skladnosti, v skladu s fazami ocenjevanja, ki se uporabljajo in so opisane v nacionalnih predpisih.

X

X

X

X

8

Obstoječi pogoji za uporabo vozila in druge omejitve.

 

X

X

X

9

Skupna varnostna metoda za oceno tveganja, poročilo o varnostni oceni (člen 15 Uredbe (EU) št. 402/2013), ki obsega zajem zahtev za bistvene zahteve „varnost“ za podsisteme in za varno vključitev podsistemov, pozitivno mnenje.

X

X

X

 

10

Skupna varnostna metoda za oceno tveganja, poročilo o varnostni oceni (člen 15 Uredbe (EU) št. 402/2013), ki zajema morebitno spremembo splošne varnosti vozila (pomembna sprememba), pozitivno mnenje.

 

X

X

 

11

Spremembe v primerjavi z dovoljenim tipom vozila so ustrezno opisane in v skladu s skupno varnostno metodo za oceno tveganja, poročilo o varnostni oceni (člen 15 Uredbe (EU) št. 402/2013).

 

X

 

 

12

ES-izjave o verifikaciji in potrdila ES so ustrezno posodobljeni glede na spremenjene/posodobljene nacionalne predpise.

 

 

 

X

13

Poročila organov za ocenjevanje skladnosti so ustrezno posodobljena glede na spremenjene/posodobljene predpise:

13.1  spremenjeni/posodobljeni nacionalni predpisi so zajeti;

13.2  obstajajo dokazila, da tip vozila še vedno izpolnjuje zahteve.

 

 

 

X( 1 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 402/2013 z dne 30. aprila 2013 o skupni varnostni metodi za ovrednotenje in oceno tveganja ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 352/2009 (UL L 121, 3.5.2013, str. 8).

( 2 ) Izvedbeni sklep Komisije 2011/665/EU z dne 4. oktobra 2011 o evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil (UL L 264, 8.10.2011, str. 32).

( 3 ) Odločba Komisije 2007/756/ES z dne 9. novembra 2007 o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil v skladu s členom 14(4) in (5) direktiv 96/48/ES in 2001/16/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5357, UL L 305, 23.11.2007, str. 30).

Top