EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1163-20200101

Consolidated text: Uredba (EU) št. 1163/2014 evropske centralne banke z dne 22. oktobra 2014 o nadomestilih za nadzor (ECB/2014/41)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/2020-01-01

02014R1163 — SL — 01.01.2020 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) št. 1163/2014 EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 22. oktobra 2014

o nadomestilih za nadzor

(ECB/2014/41)

(UL L 311 31.10.2014, str. 23)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/2155 z dne 5. decembra 2019

  L 327

70

17.12.2019


popravljena z:

 C1

Popravek, UL L 330, 20.12.2019, str.  107 (2019/2155)
▼B

UREDBA (EU) št. 1163/2014 EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 22. oktobra 2014

o nadomestilih za nadzor

(ECB/2014/41)DEL I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  Ta uredba določa:

(a) 

ureditve za izračun skupnega zneska letnih nadomestil za nadzor, ki se zaračunajo v zvezi z nadzorovanimi subjekti in nadzorovanimi skupinami;

(b) 

metodologijo in merila za izračun letnega nadomestila za nadzor, ki jih nosi vsak nadzorovani subjekt in vsaka nadzorovana skupina;

(c) 

postopek, po katerem ECB pobira letna nadomestila za nadzor.

2.  Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor obsega letno nadomestilo za nadzor v zvezi z vsakim pomembnim nadzorovanim subjektom ali skupino in vsakim manj pomembnim nadzorovanim subjektom ali skupino ter ga izračuna ECB na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov, ki so vsebovane v Uredbi (EU) št. 1024/2013 in Uredbi (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17), razen če je v tej uredbi določeno drugače in skupaj z naslednjimi opredelitvami pojmov:

1. 

„letno nadomestilo za nadzor“ pomeni nadomestilo, ki se plača v zvezi z vsakim nadzorovanim subjektom in vsako nadzorovano skupino ter kot se izračuna v skladu z ureditvami, določenimi v členu 10(6);

2. 

„letni stroški“ pomenijo znesek, kot se določi v skladu z določbami člena 5 in ki se povrne ECB prek letnih nadomestil za nadzor za določeno obdobje zaračunavanja nadomestila;

3. 

„zavezanec za plačilo nadomestila“ pomeni kreditno institucijo, ki je plačnica nadomestila, ali podružnico, ki je plačnica nadomestila, kot se določi v skladu s členom 4 in na katero se naslovi obvestilo o nadomestilu;

4. 

„faktorji za izračun nadomestila“ pomenijo podatke v zvezi z nadzorovanim subjektom ali nadzorovano skupino, ki so opredeljeni v členu 10(3)(a) in se uporabijo za izračun letnega nadomestila za nadzor;

5. 

„obvestilo o nadomestilu“ pomeni obvestilo, v katerem je določeno letno nadomestilo za nadzor, ki ga plača zadevni zavezanec za plačilo nadomestila, in ki se izda zadevnemu zavezancu za plačilo nadomestila v skladu s to uredbo;

6. 

„kreditna institucija, ki je plačnica nadomestila“ pomeni kreditno institucijo s sedežem v sodelujoči državi članici;

7. 

„podružnica, ki je plačnica nadomestila“ pomeni podružnico, ki jo v sodelujoči državi članici ustanovi kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici;

8. 

„obdobje zaračunavanja nadomestila“ pomeni koledarsko leto;

▼M1 —————

▼B

10. 

„skupina subjektov, ki so plačniki nadomestila“ pomeni (i) nadzorovano skupino in (ii) več podružnic, ki so plačnice nadomestila in za katere se šteje, da so ena podružnica v skladu s členom 3(3);

11. 

„država članica“ pomeni državo članico Unije;

▼M1

12. 

„skupna sredstva“ pomenijo:

a) 

v primeru nadzorovane skupine skupno vrednost sredstev, kot se določi v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17), pri čemer se ne vključijo sredstva podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah članicah in tretjih državah, razen če se nadzorovana skupina odloči drugače v skladu s členom 10(3)(c);

b) 

v primeru podružnice, ki je plačnica nadomestila, skupno vrednost sredstev, kot se poroča za bonitetne namene. Če se poročanje skupne vrednosti sredstev za bonitetne namene ne zahteva, skupna sredstva pomenijo skupno vrednost sredstev, kot se določi na podlagi najnovejših revidiranih letnih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot se v Uniji uporabljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ), če ti letni računovodski izkazi niso na voljo, pa na podlagi letnih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z veljavnimi nacionalnimi računovodskimi predpisi. V primeru podružnic, ki so plačnice nadomestila in ne pripravljajo letnih računovodskih izkazov, skupna sredstva pomenijo skupno vrednost sredstev, kot se določi v skladu s členom 51(5) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17);

c) 

v primeru dveh ali več podružnic, ki so plačnice nadomestila in se štejejo za eno podružnico v skladu s členom 3(3), vsoto zneskov skupne vrednosti sredstev, kot se določi za vsako posamezno podružnico, ki je plačnica nadomestila;

d) 

v vseh drugih primerih skupno vrednost sredstev, kot se določi v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17);

13. 

„skupna izpostavljenost tveganju“ pomeni:

a) 

v primeru nadzorovane skupine znesek, ki se določi na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah in izračuna v skladu s členom 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ), pri čemer se ne vključi znesek izpostavljenosti tveganju podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah članicah in tretjih državah, razen če se nadzorovana skupina odloči drugače v skladu s členom 10(3)(c);

b) 

v primeru podružnice, ki je plačnica nadomestila, in dveh ali več podružnic, ki so plačnice nadomestila in se štejejo za eno podružnico v skladu s členom 3(3), nič;

c) 

v vseh drugih primerih znesek, kot se izračuna v skladu s členom 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013.

▼B

Člen 3

Splošna obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor

1.  ECB zaračuna letno nadomestilo za nadzor v zvezi z vsakim nadzorovanim subjektom in vsako nadzorovano skupino za vsakokratno obdobje zaračunavanja nadomestila.

2.  Letno nadomestilo za nadzor za vsak nadzorovani subjekt in nadzorovano skupino bo določeno v obvestilu o nadomestilu, ki se izda zavezancu za plačilo nadomestila, ta pa ga mora plačati. Obvestilo o nadomestilo in katero koli obvestilo ali sporočilo ECB v zvezi z nadomestili za nadzor bodo naslovljeni na zavezanca za plačilo nadomestila. Zavezanec za plačilo nadomestila bo odgovoren za plačilo letnega nadomestila za nadzor.

3.  Dve ali več podružnic, ki so plačnice nadomestila in jih je ustanovila ista kreditna institucija v isti sodelujoči državi članici, se štejejo za eno podružnico. Podružnice iste kreditne institucije, ki so plačnice nadomestila in imajo sedež v različnih sodelujočih državah članicah, se ne štejejo za eno podružnico.

4.  Podružnice, ki so plačnice nadomestila, se za namene te uredbe štejejo za ločene od podrejenih družb iste kreditne institucije s sedežem v isti sodelujoči državi članici.

Člen 4

Zavezanec za plačilo nadomestila

1.  Zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor je:

(a) 

kreditna institucija, ki je plačnica nadomestila, v primeru kreditne institucije, ki je plačnica nadomestila in ni del nadzorovane skupine;

(b) 

podružnica, ki je plačnica nadomestila, v primeru podružnice, ki je plačnica nadomestila in se ne združi z drugo podružnico, ki je plačnica nadomestila;

▼M1

(c) 

določen v skladu z določbami odstavka 2 v primeru skupine subjektov, ki so plačniki nadomestila.

2.  Brez poseganja v ureditve znotraj skupine subjektov, ki so plačniki nadomestila, glede razdelitve stroškov se skupina subjektov, ki so plačniki nadomestila, obravnava kot ena enota. Vsaka skupina subjektov, ki so plačniki nadomestila, imenuje zavezanca za plačilo nadomestila za celotno skupino in o njegovi identiteti uradno obvesti ECB. Zavezanec za plačilo nadomestila mora imeti sedež v sodelujoči državi članici. To uradno obvestilo se šteje za veljavno samo, če:

(a) 

je v njem navedeno ime skupine, na katero se nanaša uradno obvestilo;

(b) 

ga je podpisal zavezanec za plačilo nadomestila v imenu vseh nadzorovanih subjektov v skupini;

(c) 

ga ECB prejme do 30. septembra v vsakokratnem letu, da se lahko upošteva pri izdaji obvestila o nadomestilu v zvezi s tem obdobjem zaračunavanja nadomestila.

Če ECB pravočasno prejme več kot eno uradno obvestilo za skupino subjektov, ki so plačniki nadomestila, prevlada zadnje uradno obvestilo, ki ga ECB prejme do 30. septembra. Če nadzorovani subjekt postane del nadzorovane skupine po tem, ko je ECB prejela veljavno uradno obvestilo zavezanca za plačilo nadomestila, se šteje, da je to uradno obvestilo podpisano tudi v imenu navedenega nadzorovanega subjekta, razen če je ECB pisno obveščena drugače.

▼B

3.  Brez poseganja v odstavek 2 obdrži ECB pravico, da določi zavezanca za plačilo nadomestila.DEL II

IZDATKI IN STROŠKI

Člen 5

Letni stroški

1.  Letni stroški so osnova za določitev letnih nadomestil za nadzor in se povrnejo prek plačila teh letnih nadomestil za nadzor.

2.  Znesek letnih stroškov se določi na osnovi zneska letnih izdatkov, ki obsegajo vse stroške, ki nastanejo ECB v zadevnem obdobju zaračunavanja nadomestila in so neposredno ali posredno povezani z njenimi nadzorniškimi nalogami,

▼M1 —————

▼B

3.  Pri določitvi letnih stroškov ECB upošteva:

(a) 

vse zneske nadomestil, ki se nanašajo na pretekla obdobja zaračunavanja nadomestila in jih ni bilo mogoče pobrati;

(b) 

vsa plačila obresti, prejeta v skladu s členom 14;

(c) 

vse zneske, prejete ali vrnjene v skladu s členom 7(3).

▼M1

4.  V štirih mesecih po koncu vsakega obdobja zaračunavanja nadomestila se na spletni strani ECB objavi skupni znesek letnih nadomestil za nadzor za vsako kategorijo nadzorovanih subjektov in nadzorovanih skupin.

▼M1 —————

▼BDEL III

DOLOČITEV LETNEGA NADOMESTILA ZA NADZOR

Člen 7

▼M1

Novi nadzorovani subjekti, subjekti, ki niso več nadzorovani, ali sprememba statusa

▼B

1.  Če sta nadzorovani subjekt ali nadzorovana skupina pod nadzorom samo del obdobja zaračunavanja nadomestila, se pri izračunu letnega nadomestila za nadzor upošteva število polnih mesecev v obdobju zaračunavanja nadomestila, v katerih sta bila nadzorovani subjekt ali nadzorovana skupina pod nadzorom.

▼M1

2.  Če na podlagi odločitve ECB ta prevzame neposredni nadzor nad nadzorovanim subjektom ali nadzorovano skupino v skladu s členom 45 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) ali se neposredni nadzor ECB nad nadzorovanim subjektom ali nadzorovano skupino konča v skladu s členom 46 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17), se letno nadomestilo za nadzor izračuna na podlagi števila mesecev, v katerih je bil nadzorovani subjekt ali nadzorovana skupina pod neposrednim ali posrednim nadzorom ECB na zadnji dan v mesecu.

▼B

3.  Če znesek zaračunanega letnega nadomestila za nadzor odstopa od zneska nadomestila, izračunanega v skladu z odstavkom 1 ali 2, ECB vrne zavezancu za plačilo nadomestila preveč plačani znesek ali pa izda dodaten račun, ki ga mora plačati zavezanec za plačilo nadomestila.

Člen 8

Razdelitev letnih stroškov med pomembnimi in manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti

1.  Da bi se lahko izračunalo letno nadomestilo za nadzor, ki se plača v zvezi z vsakim nadzorovanim subjektom in nadzorovano skupino, se letni stroški razdelijo na dva dela, in sicer eden za vsako kategorijo nadzorovanih subjektov in nadzorovanih skupin, na naslednji način:

(a) 

letni stroški, ki se povrnejo od pomembnih nadzorovanih subjektov;

(b) 

letni stroški, ki se povrnejo od manj pomembnih nadzorovanih subjektov.

2.  Razdelitev letnih stroškov v skladu z odstavkom 1 se opravi na podlagi stroškov, dodeljenih upoštevnim funkcijam, ki opravljajo neposredni nadzor nad pomembnimi nadzorovanimi subjekti in posredni nadzor nad manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti.

▼M1 —————

▼B

Člen 10

Letno nadomestilo za nadzor, ki se plača v zvezi z nadzorovanimi subjekti ali nadzorovanimi skupinami

1.  Letno nadomestilo za nadzor, ki se plača v zvezi z vsakim pomembnim nadzorovanim subjektom ali pomembno nadzorovano skupino, se določi tako, da se znesek, ki se zaračuna za kategorijo pomembnih nadzorovanih subjektov in pomembnih nadzorovanih skupin, dodeli posameznim pomembnim nadzorovanim subjektom in pomembnim nadzorovanim skupinam na podlagi njihovih faktorjev za izračun nadomestila.

2.  Letno nadomestilo za nadzor, ki se plača v zvezi z vsakim manj pomembnim nadzorovanim subjektom ali manj pomembno nadzorovano skupino, se določi tako, da se znesek, ki se zaračuna za kategorijo manj pomembnih nadzorovanih subjektov in manj pomembnih nadzorovanih skupin, dodeli posameznim manj pomembnim nadzorovanim subjektom in manj pomembnim nadzorovanim skupinam na podlagi njihovih faktorjev za izračun nadomestila.

3.  Faktorji za izračun nadomestila na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah se izračunajo na naslednji podlagi.

▼M1

(a) 

Faktorji za izračun nadomestila, ki se uporabijo za določitev letnega nadomestila za nadzor, ki se plača v zvezi z vsakim nadzorovanim subjektom ali nadzorovano skupino, so znesek naslednjega na referenčni datum:

(i) 

skupnih sredstev in

(ii) 

skupne izpostavljenosti tveganju.

▼M1 —————

▼M1

(ba) 

Faktorji za izračun nadomestila se določijo za vsako obdobje zaračunavanja nadomestila na podlagi podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo za bonitetne namene z referenčnim datumom 31. december predhodnega obdobja zaračunavanja nadomestila.

(bb) 

Če nadzorovani subjekt pripravlja letne računovodske izkaze, vključno s konsolidiranimi letnimi računovodskimi izkazi, na podlagi računovodskega leta, ki odstopa od koledarskega leta, je referenčni datum za skupna sredstva konec računovodskega leta, ki ustreza predhodnemu obdobju zaračunavanja nadomestila.

(bc) 

Če se nadzorovani subjekt ali nadzorovana skupina ustanovi po ustreznem referenčnem datumu iz točke (ba) ali (bb), vendar pred 1. oktobrom v obdobju zaračunavanja nadomestila, za katero se določa nadomestilo, in zato ne obstajajo faktorji za izračun nadomestila z navedenim referenčnim datumom, je referenčni datum za skupna sredstva konec četrtletja, ki je najbližje ustreznemu referenčnemu datumu iz točke (ba) ali (bb).

(bd) 

Za nadzorovane subjekte in nadzorovane skupine, za katere ne velja obvezno poročanje za bonitetne namene, ali za nadzorovane skupine, ki v skladu s točko (c) ne vključujejo sredstev in/ali zneska izpostavljenosti tveganju podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah članicah in tretjih državah, se faktorji za izračun nadomestila določijo na podlagi informacij, ki jih ti zavezanci poročajo posebej za potrebe izračuna nadomestila za nadzor. Ti faktorji za izračun nadomestila se predložijo zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu z ustreznim referenčnim datumom, kot se določi po točki (ba), (bb) ali (bc), v skladu s sklepom ECB.

▼M1

(c) 

Za namene izračunavanja faktorjev za izračun nadomestila nadzorovane skupine – praviloma – ne bi smele vključiti sredstev in zneska izpostavljenosti tveganju podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah članicah in tretjih državah. Nadzorovane skupine se lahko odločijo, da ta sredstva in/ali znesek izpostavljenosti tveganju pri določitvi faktorjev za izračun nadomestila vključijo.

▼B

(d) 

Za nadzorovane subjekte ali nadzorovane skupine, razvrščene kot manj pomembne na podlagi člena 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013, faktor za izračun nadomestila za skupna sredstva ne presega 30 milijard EUR.

(e) 

Relativno ponderiranje, ki se uporabi v zvezi s faktorji za izračun nadomestila, je naslednje:

(i) 

skupna sredstva: 50 %;

(ii) 

skupna izpostavljenost tveganju: 50 %.

▼M1

4.  Vsota skupnih sredstev vseh zavezancev za plačilo nadomestila in vsota skupne izpostavljenosti tveganju vseh zavezancev za plačilo nadomestila se objavi na spletni strani ECB.

5.  V primeru, da zavezanec za plačilo nadomestila ne zagotovi faktorjev za izračun nadomestila, določi te faktorje ECB v skladu s sklepom ECB.

▼B

6.  Izračun letnega nadomestila za nadzor, ki ga mora plačati posamezni zavezanec za plačilo nadomestila se opravi, kot je opisano v nadaljevanju.

(a) 

Letno nadomestilo za nadzor je vsota minimalnega dela nadomestila in spremenljivega dela nadomestila.

▼M1

(b) 

Minimalni del nadomestila se izračuna kot fiksni odstotek skupnega zneska letnih nadomestil za nadzor za vsako kategorijo nadzorovanih subjektov in nadzorovanih skupin, kot je določen v skladu s členom 8.

(i) 

Za kategorijo pomembnih nadzorovanih subjektov in pomembnih nadzorovanih skupin znaša fiksni odstotek 10 %. Ta znesek se razdeli po enakih delih med vse zavezance za plačilo nadomestila. Za pomembne nadzorovane subjekte in pomembne nadzorovane skupine, ki imajo skupna sredstva v višini 10 milijard EUR ali manj, se minimalni del nadomestila prepolovi.

(ii) 

Za kategorijo manj pomembnih nadzorovanih subjektov in manj pomembnih nadzorovanih skupin znaša fiksni odstotek 10 %. Ta znesek se razdeli po enakih delih med vse zavezance za plačilo nadomestila. Za manj pomembne nadzorovane subjekte in manj pomembne nadzorovane skupine, ki imajo skupna sredstva v višini 1 miljarde EUR ali manj, se minimalni del nadomestila prepolovi.

▼B

(c) 

Spremenljivi del nadomestila je razlika med skupnim zneskom letnih nadomestil za nadzor za vsako kategorijo nadzorovanih subjektov, kot je določen v skladu s ►M1  členom 8 ◄ , in minimalnim delom nadomestila za isto kategorijo. Spremenljivi del nadomestila se posameznim zavezancem za plačilo nadomestila v vsaki kategoriji dodeli glede na delež vsakega zavezanca za plačilo nadomestila v vsoti ponderiranih faktorjev za izračun nadomestila za vse zavezance za plačilo nadomestila, kot se določijo po odstavku 3.

▼M1

Na podlagi izračuna, opravljenega v skladu s tem odstavkom, in faktorjev za izračun nadomestila, določenih v skladu s tem členom, ECB odloči o letnem nadomestilu za nadzor, ki ga mora plačati vsak zavezanec za plačilo nadomestila. Letno nadomestilo za nadzor, ki ga je treba plačati, se zavezancu za plačilo nadomestila sporoči z obvestilom o nadomestilu.

▼BDEL IV

SODELOVANJE S PRISTOJNIMI NACIONALNIMI ORGANI

Člen 11

Sodelovanje s pristojnimi nacionalnimi organi

1.  ECB pred odločitvijo o dokončni višini nadomestila komunicira s pristojnimi nacionalnimi organi, da zagotovi, da nadzor ostane stroškovno učinkovit in razumen za vse zadevne kreditne institucije in podružnice. Za ta namen ECB oblikuje in uvede ustrezne komunikacijske poti v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi.

2.  Pristojni nacionalni organi pomagajo ECB pri zaračunavanju nadomestil, če ECB tako zahteva.

3.  V primeru kreditnih institucij v sodelujoči državi članici zunaj euroobmočja, s katero tesno sodelovanje z ECB ni bilo niti začasno niti dokončno prekinjeno, ECB izda navodila pristojnemu nacionalnemu organu te države članice v zvezi z zbiranjem podatkov o faktorjih za izračun nadomestila in izdajanjem računov za letno nadomestilo za nadzor.DEL V

IZDAJANJE RAČUNOV

Člen 12

Obvestilo o nadomestilu

▼M1

1.  ECB izda obvestilo o nadomestilu za vsakega zavezanca za plačilo nadomestila enkrat letno v šestih mesecih od začetka naslednjega obdobja zaračunavanja nadomestila.

▼B

2.  V obvestilu o nadomestilu se navedejo načini plačila letnega nadomestila za nadzor. Zavezanec za plačilo nadomestila mora izpolniti zahteve, ki so v zvezi s plačilom letnega nadomestila za nadzor določene v obvestilu o nadomestilu.

3.  Zavezanec za plačilo nadomestila mora zapadli znesek po obvestilu o nadomestilu plačati v 35 dneh od dneva izdaje obvestila o nadomestilu.

Člen 13

Uradno pošiljanje obvestila o nadomestilu

1.  Zavezanec za plačilo nadomestila je odgovoren za posodabljanje kontaktnih podatkov za posredovanje obvestila o nadomestilu in sporoči ECB kakršne koli spremembe teh podatkov (tj. ime, funkcija, organizacijska enota, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, številka telefaksa). ►M1  ————— ◄

2.  ECB uradno pošlje obvestilo o nadomestilu na enega od naslednjih načinov: (a) elektronsko ali z drugim primerljivim komunikacijskim sredstvom, (b) po telefaksu, (c) s hitro kurirsko službo, (d) s priporočeno pošto s povratnico, (e) z vročitvijo ali osebno dostavo. Obvestilo o nadomestilu je veljavno brez podpisa.

Člen 14

Obresti v primeru neplačila

Brez poseganja v katero koli drugo pravno sredstvo, ki ga ima na voljo ECB, se v primeru delnega plačila, neplačila ali neizpolnjevanja pogojev za plačilo, določenih v obvestilu o nadomestilu, na neporavnani znesek letnega nadomestila za nadzor dnevno natečejo obresti po obrestni meri ECB za operacije glavnega refinanciranja, povečani za osem odstotnih točk, od datuma zapadlosti plačila.DEL VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 15

Sankcije

V primeru kršitve te uredbe lahko ECB naloži nadzorovanim subjektom sankcije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2532/98 ( 3 ), dopolnjeno z Uredbo (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

▼M1 —————

▼B

Člen 17

▼M1

Poročanje

▼B

1.  V skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ECB vsako leto predloži Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije, Evropski komisiji in Euroskupini poročilo o predvideni sestavi in znesku letnih nadomestil za nadzor.

▼M1

2.  V štirih mesecih od začetka vsakega obdobja zaračunavanja nadomestila se ocenjeni znesek letnih stroškov za navedeno obdobje zaračunavanja nadomestila objavi na spletni strani ECB.

▼M1

Člen 17a

Prehodna ureditev za obdobje zaračunavanja nadomestila v letu 2020

1.  Letno nadomestilo za nadzor, ki se plača v zvezi z vsakim nadzorovanim subjektom in nadzorovano skupino za obdobje zaračunavanja nadomestila v letu 2020, se določi v obvestilu o nadomestilu, ki se ustreznemu zavezancu za plačilo nadomestila izda v letu 2021.

2.  Kakršen koli presežek ali primanjkljaj iz obdobja zaračunavanja nadomestila v letu 2019, ki se določi tako, da se dejanski letni stroški, nastali v zvezi z navedenim obdobjem zaračunavanja nadomestila, odštejejo od ocenjenih letnih stroškov, zaračunanih za navedeno obdobje zaračunavanja nadomestila, se upošteva pri določitvi letnih stroškov za obdobje zaračunavanja nadomestila v letu 2020.

▼B

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s pogodbami.( 1 ) Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243, 11.9.2002, str. 1).

( 2 ) Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

( 3 ) Uredba Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (UL L 318, 27.11.1998, str. 4).

Top