EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0665-20210518

Consolidated text: Izvedbeni sklep Komisije z dne 4. oktobra 2011 o evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 6974) (Besedilo velja za EGP) (2011/665/EU)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/2021-05-18

02011D0665 — SL — 18.05.2021 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 4. oktobra 2011

o evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 6974)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/665/EU)

(UL L 264 8.10.2011, str. 32)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/776 z dne 16. maja 2019

  L 139I

108

27.5.2019

►M2

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/701 z dne 27. aprila 2021

  L 145

37

28.4.2021
▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 4. oktobra 2011

o evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 6974)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/665/EU)Člen 1

Predmet

Ta sklep določa specifikacijo za evropski register dovoljenih tipov vozil, naveden v členu 34 Direktive 2008/57/ES.

Člen 2

Specifikacija evropskega registra dovoljenih tipov vozil

1.  
Agencija pripravi, upravlja in vzdržuje evropski register dovoljenih tipov vozil na podlagi specifikacije iz prilog I in II.
2.  
Evropski register dovoljenih tipov vozil (ERATV – European register of authorised types of vehicles) vsebuje podatke o tipih vozil, ki jih dovolijo države članice v skladu s členom 26 Direktive 2008/57/ES.
3.  
Za tipe vozil, ki jih je neka država članica odobrila pred 19. julijem 2010 in za katere je bilo odobreno najmanj eno vozilo v eni ali več državah članicah v skladu s členom 22 ali 24 Direktive 2008/57/ES po 19. juliju 2010, se šteje, da zanje veljajo določbe člena 26 Direktive 2008/57/ES, in registrirajo se v ERATV. V tem primeru so lahko podatki, ki se morajo zabeležiti, omejeni na parametre, ki so bili preverjeni med postopkom odobritve tipa.
4.  
Tipi vozil, ki se lahko registrirajo prostovoljno, so določeni v oddelku 1 Priloge I.
5.  
Struktura številke, ki jo prejme vsak tip vozila, je določena v Prilogi III.
6.  
Register mora biti pripravljen za uporabo najpozneje 31. decembra 2012. Pred tem Agencija objavlja informacije, povezane z dovoljenimi tipi vozil, na svoji spletni strani.

▼M1

Člen 2a

Informacije, ki jih vnese Agencija

Agencija v evropski register dovoljenih tipov vozil vnese informacije o odobritvah tipov vozil, ki jih je izdala, ali variantah tipa vozila, ki jih je odobrila, ter o novih različicah tipa vozila ali variante tipa vozila v skladu s členom 50 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545 ( 1 ), kot je določeno v Prilogi II k temu sklepu.

▼B

Člen 3

Informacije, ki jih pošljejo nacionalni varnostni organi

▼M1

1.  
Države članice zagotovijo, da nacionalni varnostni organi zagotovijo informacije o odobritvah tipov vozil, ki so jih izdali, ali variantah tipa vozila, ki so jih odobrili, ter o novi različici tipa vozila ali variante tipa vozila v skladu s členom 50 Uredbe (EU) 2018/545, kot je določeno v Prilogi II k temu sklepu.

▼B

2.  
Nacionalni varnostni organi pošljejo informacije iz odstavka 1 tega člena v skladu s pravili iz oddelka 5.2 Priloge I.
3.  
Nacionalni varnostni organi predložijo informacije tako, da uporabijo standardni spletni elektronski formular z izpolnjenimi zadevnimi polji.
4.  
Nacionalni varnostni organi predložijo informacije, povezane z odobritvami tipov vozil, ki so jih izdali po 19. juliju 2010 in pred začetkom veljavnosti tega sklepa, najpozneje štiri mesece po začetku veljavnosti tega sklepa.

▼M1

Člen 4

Oznake omejitev

Usklajene oznake omejitev se uporabljajo v vseh državah članicah.

Seznam usklajenih oznak omejitev je seznam iz Izvedbenega Sklepa (EU) 2018/1614 ( 2 )

▼B

Člen 5

Končne določbe

1.  
Agencija objavlja in posodablja navodila za uporabo za evropski register dovoljenih tipov vozil. Ta navodila med drugimi informacijami vključujejo za vsak parameter sklic na določbe tehničnih specifikacij za interoperabilnost, ki navajajo zahteve za ta parameter.
2.  
Agencija najpozneje osemnajst mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa predloži Komisiji priporočilo glede možnosti, da se v register vključijo tipi vozil, ki so bili odobreni pred 19. julijem 2010, in glede možne spremembe tega sklepa na podlagi pridobljenih izkušenj.

Člen 6

Datum začetka uporabe

Ta sklep se uporablja od 15. aprila 2012.

Člen 7

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na Evropsko agencijo za železniški promet in države članice.
PRILOGA I

SPECIFIKACIJA ZA EVROPSKI REGISTER DOVOLJENIH TIPOV VOZIL

1.   TIPI VOZIL, KI SE PROSTOVOLJNO REGISTRIRAJO

Tipi vozil, odobreni pred 19. julijem 2010, za katere niso bila odobrena nova vozila po 19. juliju 2010, se lahko registrirajo prostovoljno v ERATV.

Poleg njih se lahko prostovoljno registrirajo naslednji tipi vozil:

— 
vozila, za katera je bilo izdano dovoljenje za začetek obratovanja pred 19. julijem 2010 in za katera je bilo izdano dodatno dovoljenje za začetek obratovanja v skladu s členom 23 ali 25 Direktive 2008/57/ES,
— 
vozila, za katera je bilo izdano dovoljenje za začetek obratovanja pred 19. julijem 2010 in za katera je bilo izdano novo dovoljenje za začetek obratovanja po posodobitvi ali obnovi,
— 
vozila iz tretjih držav, odobrena na ozemlju EU v skladu s konvencijo COTIF 1999 in zlasti njenima prilogama F in G, ali
— 
vozila iz tretjih držav, odobrena v skladu z določbami člena 21(11) Direktive 2008/57/ES.

V teh štirih primerih prostovoljne registracije so lahko podatki, ki se morajo zabeležiti, omejeni na parametre, ki so bili preverjeni med postopkom odobritve.

Začasna dovoljenja, na primer dovoljenja za preskušanje in poskusne vožnje, se ne zabeležijo v ERATV.

2.   FUNKCIONALNA ARHITEKTURA

2.1    Upravljanje ERATV

Gostitelj in upravitelj ERATV je Agencija. Agencija pripravi uporabniške račune in na zahtevo nacionalnih varnostnih organov podeli pravice dostopa v skladu s to specifikacijo.

2.2    Naslov ERATV

ERATV je spletna aplikacija. Naslov ERATV se da na razpolago na spletni strani Agencije.

▼M1

2.3    Uporabniki in dostopne pravice uporabnikov

ERATV bodo uporabljali naslednji uporabniki:Tabela 1

Pravice dostopa do ERATV

Uporabnik

Pravice do dostopa

Prijava, uporabniški računi

Nacionalni varnostni organ katere koli države članice

Predložitev podatkov, povezanih s to državo članico, ki jih mora validirati Agencija.

Neomejen dostop do katerih koli podatkov, vključno s podatki, ki jih je treba še validirati.

Prijava z uporabniškim imenom in geslom.

Funkcionalni ali anonimni računi niso na voljo. Ustvari se več računov, če tako zahteva nacionalni varnostni organ.

Agencija

Registracija podatkov v zvezi z dovoljenjem za tip vozila, ki jih je obdelala kot subjekt za izdajo odobritev.

Validacija glede skladnosti s to specifikacijo in objava podatkov, ki jih predloži nacionalni varnostni organ.

Neomejen dostop do katerih koli podatkov, vključno s podatki, ki jih je treba še validirati.

Prijava z uporabniškim imenom in geslom.

Javnost

Dostop do validiranih podatkov.

Ni relevantno.

▼B

2.4    Vmesnik na zunanje sisteme

Vsak registriran tip vozila (ki je validiran in objavljen) v ERATV je dostopen prek hiperlinka. Ta hiperlink lahko uporabljajo zunanje aplikacije.

Pozornost je treba posvečati morebitnim povezavam med ERATV in Evropskim centraliziranim virtualnim registrom vozil (ECVVR – European centralised virtual vehicle register) ( 3 ).

▼M1

ERATV po potrebi omogoči izmenjavo informacij z drugimi informacijskimi sistemi Agencije, kot so evropski register vozil (EVR) iz Sklepa (EU) 2018/1614, skupni uporabniški vmesnik za register železniške infrastrukture iz Sklepa Komisije 2014/880/EU ( 4 ) ter točka „vse na enem mestu“ iz člena 12 Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta ( 5 ).

▼B

2.5    Povezave z drugimi registri in podatkovnimi bazami

Pri razvijanju ERATV mora Agencija v celoti upoštevati vmesnike, vključno z usklajenimi prehodnimi obdobji, za naslednje registre in podatkovne baze:

— 
Nacionalni registri vozil ( 6 ) (NVR) in ECVVR: med formatom podatkov o tipih vozil v ECVVR in opisi tipov ter, kadar je ustrezno, različicami tipov v ERATV mora obstajati ustrezanje ena proti ena.
— 
Register infrastrukture (RINF) ( 7 ): seznam parametrov in podatkovni format za RINF in ERATV morata ustrezati drug drugemu, vključno z vsemi posodobitvami ali spremembami specifikacij RINF in ERATV.
— 
Referenčni dokument nacionalnih pravil (člen 27 Direktive 2008/57/ES): ko postane referenčni dokument dostopen, mora obstajati med seznamom parametrov, za katere se izvede ocena skladnosti z nacionalnimi predpisi, navedenimi v ERATV, in seznamom parametrov, navedenem v referenčnem dokumentu, ustrezanje ena proti ena. ERATV ne sme dovoliti sklicevanja na noben parameter, ki ni vsebovan v referenčnem dokumentu.

▼M1

— 
EVR: med formatom podatkov o tipih vozil v EVR in opisi tipov ter, kadar je ustrezno, variantami ali različicami tipov v ERATV mora obstajati ustrezanje ena proti ena;
— 
točka „vse na enem mestu“ ( 8 ): točka „vse na enem mestu“ se zanaša na ERATV za upravljanje vseh informacij, povezanih s tipi/variantami/različicami. Identifikacija tipa se uporablja kot referenca pri izmenjavi informacij med sistemoma; točka „vse na enem mestu“ bo omogočala tudi pridobivanje informacij za tipe/variante/različice iz ERATV ter bo sprožila objavo informacij o tipu/varianti/različici v ERATV, ko bo zagotovljeno dovoljenje za tip vozila;
— 
Enotna zbirka podatkov o predpisih ( 9 ), ki vsebuje nacionalne predpise: za nacionalne predpise za izdajo dovoljenj za vozila: seznam parametrov, za katere se izvede ocena skladnosti z nacionalnimi predpisi iz ERATV, je enak v enotni zbirki podatkov o predpisih. ERATV ne sme dovoliti sklicevanja na noben parameter, ki ni vključen v enotno zbirko podatkov o predpisih.
Do začetka delovanja enotne zbirke podatkov o predpisih ter prenosa podatkov iz zbirke podatkov z referenčnimi dokumenti in sistema Notif-IT je seznam parametrov, za katere se izvede ocena skladnosti z nacionalnimi predpisi, navedenimi v ERATV, enak kot v zbirki podatkov z referenčnimi dokumenti. ERATV ne sme dovoliti sklicevanja na noben parameter, ki ni v zbirki podatkov z referenčnimi dokumenti.

▼B

2.6    Razpoložljivost

V splošnem mora biti ERATV dostopen 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni na leto, ob 98-odstotni dostopnosti ciljnega sistema. Vendar pa se v primeru okvare, ki nastane izven delovnih ur Agencije, delo za obnovitev storitve izvaja naslednji delovni dan Agencije po okvari. Nedostopnost sistema med vzdrževanjem mora biti kar najmanjša.

2.7    Varovanje

Uporabniški računi in gesla, ki jih pripravi Agencija, se ne smejo razkrivati nobeni tretji strani in se morajo uporabljati le v skladu s temi specifikacijami.

3.   TEHNIČNA ARHITEKTURA

3.1    Arhitektura sistema

ERATV je spletna aplikacija, katere gostiteljica in upraviteljica je Agencija.

ERATV lahko vsebuje popolne informacije o 35 000 tipih vozil.

Uporabniki imajo možnost, da se povežejo z ERATV prek standardne internetne povezave.

Arhitektura ERATV je prikazana na naslednji sliki:

image

3.2    Sistemske zahteve

Za povezavo z ERATV bosta potrebna internetni brskalnik in dostop do interneta.

4.   NAČIN DELOVANJA

ERATV lahko deluje v naslednjih načinih delovanja:

— 
Normalni način. Med normalnim načinom delovanja so dostopne vse funkcionalnosti.
— 
Vzdrževalni način. Med vzdrževalnim načinom ERATV ni vedno dostopen uporabnikom.

5.   PRAVILA ZA VNOS IN ZA ISKANJE PODATKOV

▼M1

5.1    Splošno načelo

Vsak nacionalni varnostni organ predloži informacije, povezane z odobritvami tipa vozila ali variante tipa vozila, ki jih je izdal.

Vsak nacionalni varnostni organ predloži informacije, povezane z različicami tipa vozila ali različicami variante tipa vozila, ki jih je prejel v skladu s členom 15(3) Uredbe (EU) 2018/545.

Agencija neposredno registrira informacije, povezane z odobritvami tipa vozila ali variante tipa vozila, ki jih je izdala, ter informacije, povezane z različicami tipa vozila ali različicami variante tipa vozila, ki jih je prejela.

ERATV vsebuje spletno orodje za izmenjavo informacij med nacionalnimi varnostnimi organi in Agencijo. To orodje omogoča naslednje izmenjave informacij:

(1) 

rezervacija ID tipa;

(2) 

predložitev podatkov Agenciji za register s strani nacionalnih varnostnih organov, vključno s:

(a) 

podatki, povezani z izdajo odobritve za nov tip vozila ali novo varianto tipa vozila (v tem primeru nacionalni varnostni organ pošlje celotno zbirko podatkov, kot je določeno v Prilogi II);

(b) 

podatki, povezani z izdajo odobritve za tip vozila, prej registriran v ERATV (v tem primeru nacionalni varnostni organ pošlje le podatke, povezane s samo odobritvijo, tj. polja v oddelku 3 seznama iz Priloge II);

(c) 

podatki, povezani z registracijo različice tipa vozila ali različice variante tipa vozila (v tem primeru nacionalni varnostni organ pošlje celotno zbirko podatkov, kot je določeno v Prilogi II);

(d) 

podatki, povezani s spremembo obstoječe odobritve (v tem primeru nacionalni varnostni organ pošlje le podatke, povezane s polji, ki jih je treba spremeniti; v to niso vedno vključene spremembe podatkov, povezanih z značilnostmi vozila);

(e) 

podatki, povezani z začasno ukinitvijo obstoječega dovoljenja (v tem primeru nacionalni varnostni organ le sporoči datum začasne ukinitve);

(f) 

podatki, povezani z reaktiviranjem obstoječe odobritve (v tem primeru nacionalni varnostni organ pošlje le podatke, povezane s polji, ki jih je treba spremeniti), pri čemer razlikuje med:

— 
reaktiviranjem brez spremembe podatkov,
— 
reaktiviranjem s spremembo podatkov (ti podatki niso nujno povezani z značilnostmi vozila);
(g) 

podatki, povezani z umikom dovoljenja;

(h) 

podatki, povezani s popravkom napake;

(3) 

pošiljanje zahtevkov za razjasnitev podatkov in/ali popravke s strani Agencije nacionalnemu varnostnemu organu;

(4) 

pošiljanje odgovorov s strani nacionalnega varnostnega organa na zahtevke za razjasnitev podatkov in/ali popravke, ki jih je poslala Agencija.

Nacionalni varnostni organ predloži podatke za posodobitev registra elektronsko prek spletne aplikacije in ob uporabi standardnih spletnih elektronskih formularjev, v katerih so zadevna polja izpolnjena, kot je določeno v Prilogi II.

Agencija preveri podatke, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, glede njihove skladnosti s to specifikacijo in jih bodisi validira bodisi zahteva pojasnila.

Če Agencija meni, da podatki, ki jih je predložil nacionalni varnostni organ, niso v skladu s to specifikacijo, mu pošlje zahtevo po popravku ali razjasnitvi predloženih podatkov.

Po vsaki posodobitvi podatkov glede tipa vozila sistem pošlje sporočilo o potrditvi, ki se pošlje z elektronsko pošto uporabnikom nacionalnega varnostnega organa, ki je predložil podatke, nacionalnemu varnostnemu organu vseh drugih držav članic, v katerih je tip odobren, imetniku dovoljenja za tip vozila in Agenciji.

▼B

5.2    Predložitev podatkov s strani nacionalnega varnostnega organa

▼M1

5.2.1    Registracija odobritve novega tipa vozila, nove variante tipa vozila ali nove različice tipa vozila

(1) Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o vsaki odobritvi tipa vozila v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji odobritve.

(2) Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o vsaki varianti tipa vozila v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji odobritve.

(3) Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o vsaki različici tipa vozila ali različici variante tipa vozila, o kateri je bil obveščen v skladu s členom 15(3) Uredbe (EU) 2018/545, v dvajsetih (20) delovnih dneh po prejemu popolnih informacij.

(4) Agencija preveri informacije, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, in jih v dvajsetih (20) delovnih dneh po tem, ko jih prejme, bodisi validira in določi številko za tip vozila, kot je določeno v Prilogi III, bodisi zahteva popravek ali razjasnitev teh informacij. Za preprečitev nenamernega podvajanja tipov v ERATV Agencija zlasti preveri, da ni zadevnega tipa že prej registrirala kakšna druga država članica, če podatki, ki so na voljo v ERATV, to dopuščajo.

(5) Po validaciji informacij, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, Agencija novemu tipu vozila dodeli njegovo številko. Pravila za dodelitev številke tipu vozila so navedena v Prilogi III.

▼B

5.2.2    Izdaja odobritve za tip vozila, že prej registriran v ERATV

Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o vsaki odobritvi tipa vozila, že registriranega v ERATV (na primer tipa, ki ga je odobrila neka druga država članica), v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji odobritve.

Agencija preveri informacije, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, in jih v desetih (10) delovnih dneh po prejemu teh informacij bodisi validira bodisi zahteva njihov popravek ali razjasnitev.

Po validaciji informacij, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, Agencija dopolni podatke, povezane s tem tipom vozila, s podatki, povezanimi z odobritvijo v državi članici nacionalnega varnostnega organa, ki je izdal to odobritev.

5.2.3    Sprememba obstoječe odobritve

Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o vsaki spremembi obstoječe odobritve tipa vozila v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji spremembe odobritve.

Agencija preveri informacije, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, in jih v desetih (10) delovnih dneh po prejemu teh informacij bodisi validira bodisi zahteva njihov popravek ali razjasnitev. Zlasti Agencija preveri, da zahtevane spremembe dejansko pomenijo spremembo odobritve obstoječega tipa (npr. spremembo pogojev odobritve, spremembe certifikata o pregledu tipa) in ne pomenijo novega tipa vozila.

Po validaciji informacij, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, Agencija objavi informacije.

5.2.4    Začasna ukinitev

Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o vsaki začasni ukinitvi obstoječe odobritve tipa vozila v petih (5) delovnih dneh po izdaji začasne ukinitve.

Agencija preveri informacije, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, in jih v petih (5) delovnih dneh po prejemu teh informacij bodisi validira bodisi zahteva njihov popravek ali razjasnitev.

5.2.5    Reaktiviranje brez spremembe

Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o reaktiviranju prej začasno ukinjene odobritve tipa vozila v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji reaktiviranja odobritve. Nacionalni varnostni organ potrdi, da je prvotna odobritev reaktivirana brez sprememb.

Agencija preveri informacije, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, in jih v desetih (10) delovnih dneh po prejemu teh informacij bodisi validira bodisi zahteva njihov popravek ali razjasnitev.

5.2.6    Reaktiviranje s spremembami

Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o reaktiviranju prej začasno ukinjene odobritve tipa vozila v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji reaktiviranja odobritve. Nacionalni varnostni organ navede, da reaktiviranje spremlja sprememba prvotne odobritve. Nacionalni varnostni organ predloži informacije glede te spremembe.

Uporabi se postopek za spremembe odobritve, naveden v določbi 5.2.3 zgoraj.

5.2.7    Umik

Nacionalni varnostni organ obvesti Agencijo o vsakem umiku obstoječe odobritve tipa vozila v petih (5) delovnih dneh po umiku odobritve.

Agencija preveri informacije, ki jih predloži nacionalni varnostni organ, in jih v petih (5) delovnih dneh po prejemu teh informacij bodisi validira bodisi zahteva njihov popravek ali razjasnitev.

V primerih, ko za odobritev velja določen rok veljavnosti, sistem IT samodejno spremeni status odobritve v „poteklo“ v skladu z rokom veljavnosti, ki ga navede zadevni nacionalni varnostni organ.

5.2.8    Sprememba odobritve, ki lahko povzroči spremembo registriranega tipa vozila

Preden nacionalni varnostni organ zahteva spremembo odobritve, ki lahko povzroči spremembo registriranega tipa vozila, se posvetuje z nacionalnimi varnostnimi organi, ki so izdali odobritev za ta registrirani tip, in zlasti z organom, ki je registriral ta tip v ERATV.

▼M1

5.3    Vnos ali spreminjanje podatkov s strani Agencije

5.3.1    Subjekt za izdajo odobritev je nacionalni varnostni organ

Kadar nacionalni varnostni organ deluje kot subjekt za izdajo odobritev, Agencija ne spreminja podatkov, ki jih je predložil nacionalni varnostni organ. Vloga Agencije obsega le validacijo in objavo.

V izjemnih okoliščinah, na primer zaradi tehnične nezmožnosti uporabe običajnega postopka, lahko Agencija na podlagi zahtevka nacionalnega varnostnega organa vnese ali spremeni podatke, ki jih je predložil nacionalni varnostni organ. V tem primeru nacionalni varnostni organ, ki je zahteval vnos ali spremembo podatkov, potrdi podatke, ki jih je vnesla ali spremenila Agencija, Agencija pa ustrezno dokumentira postopek. Uporabljajo se časovni okviri za vnos podatkov v ERATV, navedeni v oddelku 5.2.

5.3.2    Subjekt za izdajo odobritev je Agencija

Kadar Agencija deluje kot subjekt za izdajo odobritev:

(a) 

registrira vsako odobritev tipa vozila ali varianto tipa vozila v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji odobritve;

(b) 

registrira vsako različico tipa vozila ali različico variante tipa vozila v dvajsetih (20) delovnih dneh po prejemu popolnih informacij;

(c) 

spremeni vsako obstoječo odobritev tipa vozila v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji spremembe odobritve;

(d) 

začasno ukine vsako obstoječo odobritev tipa vozila v petih (5) delovnih dneh po izdaji začasne ukinitve odobritve;

(e) 

reaktivira vsako prej začasno ukinjeno odobritev tipa vozila v dvajsetih (20) delovnih dneh po izdaji reaktiviranja odobritve;

(f) 

umakne vsako obstoječo odobritev tipa vozila v petih (5) delovnih dneh po umiku odobritve.

▼B

5.4    Objava podatkov s strani Agencije

Agencija objavi validirane podatke.

5.5    Obravnavanje napak v predloženih podatkih

ERATV omogoča popravljanje napak v vpisanih podatkih. V primerih, ko se popravi napaka, ERATV kaže datum popravka.

5.6    Možna iskanja in poročila

ERATV omogoča naslednja poročila:

1. 

za nacionalni varnostni organ in Agencijo

— 
informacije, navedene v Prilogi II, ki jih je predložil kateri koli nacionalni varnostni organ, Agencija pa jih ni validirala, za kateri koli tip vozila, za katerega je odobritev aktivna, začasno ukinjena ali umaknjena (vključno s poteklimi odobritvami), če se te informacije hranijo v zgodovinskih evidencah,
— 
katero koli poročilo, dostopno javnosti;
2. 

za javnost

— 
informacije, navedene v Prilogi II, ki jih je predložil kateri koli nacionalni varnostni organ in jih je Agencija validirala, za kateri koli tip vozila, za katerega je odobritev aktivna, začasno ukinjena ali umaknjena (vključno s poteklimi odobritvami), če se te informacije hranijo v zgodovinskih evidencah.

ERATV omogoča javnosti, da izvaja iskanja najmanj z naslednjimi merili in s katero koli njihovo kombinacijo:

— 
po oznaki tipa,
— 
po imenu ali delu imena tipa,
— 
po imenu ali delu imena proizvajalca,
— 
po kategoriji/podkategoriji vozila,
— 
po specifikacijah TSI, s katerimi je tip skladen,
— 
po državi članici ali skupini držav članic, v katerih je tip vozila registriran,
— 
po statusu odobritve,
— 
po kateri koli tehnični značilnosti.

Kadar je primerno, merila iskanja omogočajo navedbo razpona za posamezno tehnično značilnost.

5.7    Zgodovinske evidence

ERATV hrani celotne zgodovinske evidence vseh sprememb, vključno s popravki napak, zahtevki po pojasnilih in odgovori, povezanimi z registriranim tipom vozila, 10 let po datumu umika odobritve v vseh državah članicah in 10 let po datumu umika registracije za zadnje vozilo zadevnega tipa iz katerega koli nacionalnega registra vozil, pri čemer velja poznejši od obeh datumov.

5.8    Samodejno obvestilo o spremembah

Po spremembi, začasni ukinitvi, reaktivaciji ali umiku odobritve tipa vozila pošlje sistem IT nacionalnemu varnostnemu organu vsake države članice, v kateri je tip vozila odobren, samodejno e-pošto z obvestilom o spremembi.

V primerih, v katerih ima odobritev rok veljavnosti, pošlje sistem IT zadevnemu nacionalnemu varnostnemu organu samodejno e-pošto z obvestilom o bližnjem datumu izteka tri (3) mesece pred tem datumom.

▼M1

6.   GLOSARIzraz ali okrajšava

Opredelitev

ID tipa

Identifikacija za tip, ki jo sestavljajo številka tipa (parameter 0.1, številka, sestavljena iz 10 števk), varianta (parameter 0.2, alfanumerična oznaka, sestavljena iz treh znakov) in različica (parameter 0.4, alfanumerična oznaka, sestavljena iz treh znakov):

ID tipa = številka tipa + varianta + različica = XX-XXX-XXXX-X-ZZZ-VVV

Omejitev

Vsak pogoj ali omejitev, navedena v odobritvi tipa vozila, ki se nanaša na dajanje na trg ali uporabo katerega koli vozila v skladu s tem tipom. Omejitve ne obsegajo tehničnih značilnosti, vključenih v oddelek 4 Priloge II (Seznam in format parametrov).

Sprememba odobritve

Sprememba informacij o registrirani odobritvi tipa vozila, ki je bila objavljena in jo je treba spremeniti, pri čemer se sprememba izvede na zahtevo subjekta za izdajanje odobritev.

Začasna ukinitev odobritve

Odločitev subjekta za izdajo odobritev, v skladu s katero se odobritev za tip vozila začasno ukine in za nobeno vozilo ni mogoče izdati dovoljenja za dajanje na trg na podlagi njegove skladnosti z zadevnim tipom, dokler se ne analizirajo vzroki, ki so povzročili začasno ukinitev. Začasna ukinitev odobritve za tip vozila se ne nanaša na vozila, ki se že uporabljajo.

Reaktiviranje odobritve

Odločitev, ki jo sprejme subjekt za izdajo odobritev, v skladu s katero ne velja več začasna ukinitev odobritve, ki jo je prej izdal.

Dovoljenje, ki ga je treba obnoviti

Odločitev subjekta za izdajo odobritev, v skladu s katero je treba odobritev za tip vozila obnoviti na podlagi člena 24(3) Direktive (EU) 2016/797 in za nobeno vozilo ni mogoče izdati dovoljenja za dajanje na trg na podlagi njegove skladnosti z zadevnim tipom. Zahteva po obnovitvi odobritve za tip vozila ne vpliva na vozila, ki se že uporabljajo.

Razveljavitev dovoljenja

Odločitev subjekta za izdajo odobritev, sprejeta na podlagi člena 26 Direktive (EU) 2016/797, v skladu s katero odobritev za tip vozila ni več veljavna. Vozilo, za katero je bilo na podlagi tipa vozila že izdano dovoljenje za dajanje na trg, se umakne.

Napaka

Posredovani ali objavljeni podatki, ki ne ustrezajo zadevni odobritvi za tip vozila. Sprememba odobritve ne spada pod to opredelitev.
PRILOGA II

PODATKI ZA REGISTRACIJO IN NJIHOV FORMAT

(1) ERATV za vsak odobreni tip vozila vsebuje naslednje podatke:

(a) 

identifikacijo tipa;

(b) 

proizvajalca;

(c) 

skladnost s TSI;

(d) 

odobritve, vključno s splošnimi informacijami o teh odobritvah, njihovem statusu, seznamom parametrov, za katere je bila preverjena skladnost z nacionalnimi predpisi;

(e) 

tehnične značilnosti.

(2) Podatki, ki se registrirajo v ERATV za vsak tip vozila, in njihovi formati so navedeni v tabeli 2. Podatki, ki se registrirajo, so odvisni od kategorije vozila, kot je navedeno v tabeli 2.

(3) Podatki, navedeni za parametre, povezane s tehničnimi značilnostmi, so podatki iz dokumentacije, priložene vlogi.

(4) V primerih, v katerih so možne vrednosti za posamezen parameter omejene na vnaprej opredeljen seznam, te sezname vodi in posodablja Agencija.

(5) Za tipe vozil, ki niso skladni z vsemi zadevnimi veljavnimi TSI, lahko nacionalni varnostni organ, ki je izdal odobritev tipa, omeji informacije, ki jih je treba dostaviti glede tehničnih značilnosti iz oddelka 4 spodaj, na parametre, ki so bili preverjeni v skladu z veljavnimi pravili.

(6) Kadar je parameter opredeljen v zadevni TSI, je vrednost, navedena za parameter, takšna, kot je bila ocenjena v postopku preverjanja.

(7) Vnaprej določene sezname vodi in posodablja Agencija v skladu z veljavnimi TSI, vključno s tistimi TSI, ki se lahko uporabljajo med prehodnim obdobjem.

(8) Pri parametrih, označenih kot „odprta točka“, se ne vnašajo nobeni podatki, dokler se „odprta točka“ ne zapre v zadevni TSI.

(9) Pri parametrih, označenih kot „opcijski“, o vnosu podatkov odloča vlagatelj zahtevka za odobritev tipa.

(10) Polja 0.1–0.4 izpolni Agencija.Tabela 2

Parametri ERATV

Parameter

Oblika podatkov

Veljavnost za posamezne kategorije vozil (da, ne, opcijsko, odprta točka)

Parametri za tehnično združljivost vozila z omrežji na področju uporabe

1.  Vlečna vozila

2.  Vlečena potniška vozila

3.  Tovorni vagoni

4.  Posebna vozila

0

Identifikacija tipa

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

0.1

Številka tipa (v skladu s Prilogo III)

[številka] XX-XXX-XXXX-X

D

D

D

D

 

0.2

Varianta, vključena v ta tip

(v skladu s členom 2(13) Uredbe (EU) 2018/545)

[alfanumerično] ZZZ

D

D

D

D

 

0.4

Različice, vključene v ta tip

(v skladu s členom 2(14) Uredbe (EU) 2018/545)

[alfanumerično] VVV

D

D

D

D

 

0.3

Datum vpisa v ERATV

[datum] LLLLMMDD

D

D

D

D

 

1

Splošne informacije

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

1.1

Ime tipa

[znakovni niz] (največ 256 znakov)

O

O

O

O

 

1.2

Alternativno ime tipa

[znakovni niz] (največ 256 znakov)

O

O

O

O

 

1.3

Proizvajalčevo ime

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

1.3.1

Identifikacijski podatki proizvajalca

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

1.3.1.1

Ime organizacije

[znakovni niz] (največ 256 znakov)

Izbor z vnaprej pripravljenega seznama, možnost dodajanja novih organizacij

D

D

D

D

 

1.3.1.2

Številka registriranega podjetja

Besedilo

O

O

O

O

 

1.3.1.3

Oznaka organizacije

Alfanumerična oznaka

O

O

O

O

 

1.3.2

Kontaktni podatki proizvajalca

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

1.3.2.1

Naslov organizacije, ulica in številka

Besedilo

O

O

O

O

 

1.3.2.2

Kraj

Besedilo

O

O

O

O

 

1.3.2.3

Oznaka države

Oznaka v skladu z Medinstitucionalnim slogovnim priročnikom EU

O

O

O

O

 

1.3.2.4

Poštna številka

Alfanumerična oznaka

O

O

O

O

 

1.3.2.5

Elektronski naslov

Elektronska pošta

O

O

O

O

 

1.4

Kategorija

[znakovni niz] Izbor z vnaprej pripravljenega seznama (v skladu s Prilogo III)

D

D

D

D

 

1.5

Podkategorija

[znakovni niz] Izbor z vnaprej pripravljenega seznama (v skladu s Prilogo III)

D

D

D

D

 

2

Skladnost s TSI

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

2.1

Skladnost s TSI

Za vsako TSI:

[znakovni niz] D/N/delno/ni relevantno Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama TSI, povezanih z vozilom (zdaj veljavnih in prej veljavnih) (možen je izbor več postavk)

D

D

D

D

 

2.2

Potrdilo ES o verifikaciji:

Navedba „certifikatov o pregledu tipa ES“ (če se uporablja modul SB) in/ali „certifikatov o pregledu zasnove ES“ (če se uporablja modul SH1)

[znakovni niz] (možnost navedbe več certifikatov, npr. certifikata za podsistem tirnih vozil, certifikata za podsistem za vodenje-upravljanje in signalizacijo (CCS) itd.)

D

D

D

D

 

2.3

Relevantni posebni primeri (posebni primeri, skladnost s katerimi je bila ocenjena)

[znakovni niz] Izbor z vnaprej pripravljenega seznama (možen je izbor več postavk), ki temelji na TSI (za vsako TSI označeno z D ali P)

D

D

D

D

 

2.4

Oddelki TSI, s katerimi ni skladnosti

[znakovni niz] Izbor z vnaprej pripravljenega seznama (možen je izbor več postavk), ki temelji na TSI (za vsako TSI označeno s P)

D

D

D

D

 

3

Odobritve

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

3.0

Področje uporabe

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk): DČ – omrežje:

D

D

D

D

 

3.1

Odobritev v

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

3.1.1

Država članica odobritve

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

D

D

 

3.1.2

Sedanji status

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

3.1.2.1

Status

[znakovni niz] + [datum] možnosti: veljavno, začasno ukinjeno LLLLMMDD, razveljavljeno LLLLMMDD, potrebna obnovitev LLLLMMDD

D

D

D

D

 

3.1.2.2

Veljavnost odobritve (če je opredeljena)

[datum] LLLLMMDD

D

D

D

D

 

3.1.2.3

Označeni pogoji za uporabo in druge omejitve

[znakovni niz] Oznako dodeli Agencija

D

D

D

D

 

3.1.2.4

Neoznačeni pogoji za uporabo in druge omejitve

[znakovni niz]

D

D

D

D

 

3.1.3

Zgodovinsko

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

3.1.3.1

Prvotna odobritev

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.1

Datum prvotne odobritve

[datum] LLLLMMDD

D

D

D

D

 

3.1.3.1.2

Imetnik odobritve

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.2.1

Identifikacijski podatki o imetniku odobritve

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.2.1.1

Ime organizacije

[znakovni niz] (največ 256 znakov)

Izbor z vnaprej pripravljenega seznama, možnost dodajanja novih organizacij

D

D

D

D

 

3.1.3.1.2.1.2

Številka registriranega podjetja

Besedilo

D

D

D

D

 

3.1.3.1.2.1.3

Oznaka organizacije

Alfanumerična oznaka

O

O

O

O

 

3.1.3.1.2.2

Kontaktni podatki imetnika odobritve

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.2.2.1

Naslov organizacije, ulica in številka

Besedilo

D

D

D

D

 

3.1.3.1.2.2.2

Kraj

Besedilo

D

D

D

D

 

3.1.3.1.2.2.3

Oznaka države

Oznaka v skladu z Medinstitucionalnim slogovnim priročnikom EU

D

D

D

D

 

3.1.3.1.2.2.4

Poštna številka

Alfanumerična oznaka

D

D

D

D

 

3.1.3.1.2.2.5

Elektronski naslov

Elektronska pošta

D

D

D

D

 

3.1.3.1.3

Navedba dokumenta o odobritvi

[znakovni niz] (EIN)

D

D

D

D

 

3.1.3.1.4

Potrdilo o verifikaciji

Navedba pregleda tipa ali pregleda zasnove

[znakovni niz]

(možnost navedbe več certifikatov, npr. certifikata za podsistem tirnih vozil, certifikata za podsistem za vodenje-upravljanje in signalizacijo, itd.)

D

D

D

D

 

3.1.3.1.5

Parametri, za katere je bila ocenjena skladnost z veljavnimi nacionalnimi pravili

[znakovni niz] Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama (možen je izbor več postavk), ki temelji na Sklepu Komisije (EU) 2015/2299

D

D

D

D

 

3.1.3.1.6

Opombe

[znakovni niz] (največ 1 024 znakov)

O

O

O

O

 

3.1.3.1.7

Sklicevanje na pisno izjavo predlagatelja iz člena 3(11) Uredbe (EU) št. 402/2013

[znakovni niz]

D

D

D

D

 

3.1.3.X

Sprememba odobritve

Naslov (ni podatkov) (X je rastoče število, enako najmanj 2, poveča se vsakič, ko se izdajo spremembe odobritve tipa)

D

D

D

D

 

3.1.3.X.1

Vrsta spremembe

[znakovni niz] Izbor besedila z vnaprej pripravljenega seznama

D

D

D

D

 

3.1.3.X.2

Datum

[datum] LLLLMMDD

D

D

D

D

 

3.1.3.X.3

Imetnik odobritve (če je ustrezno)

[znakovni niz] (največ 256 znakov) Izbor z vnaprej pripravljenega seznama, možnost dodajanja novih organizacij

D

D

D

D

 

3.1.3.X.3.1

Identifikacijski podatki o imetniku odobritve

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

3.1.3.X.3.1.1

Ime organizacije

[znakovni niz] (največ 256 znakov)

Izbor z vnaprej pripravljenega seznama, možnost dodajanja novih organizacij

D

D

D

D

 

3.1.3.X.3.1.2

Številka registriranega podjetja

Besedilo

D

D

D

D

 

3.1.3.X.3.1.3

Oznaka organizacije

Alfanumerična oznaka

O

O

O

O

 

3.1.3.X.3.2

Kontaktni podatki imetnika odobritve

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

3.1.3.X.3.2.1

Naslov organizacije, ulica in številka

Besedilo

D

D

D

D

 

3.1.3.X.3.2.2

Kraj

Besedilo

D

D

D

D

 

3.1.3.X.3.2.3

Oznaka države

Oznaka v skladu z Medinstitucionalnim slogovnim priročnikom EU

D

D

D

D

 

3.1.3.X.3.2.4

Poštna številka

Alfanumerična oznaka

D

D

D

D

 

3.1.3.X.3.2.5

Elektronski naslov

Elektronska pošta

D

D

D

D

 

3.1.3.X.4

Navedba dokumenta o spremembi odobritve

[znakovni niz]

D

D

D

D

 

3.1.3.X.5

Potrdilo o verifikaciji:

Navedba pregleda tipa ali pregleda zasnove

[znakovni niz]

(možnost navedbe več certifikatov, npr. certifikata za podsistem tirnih vozil, certifikata za podsistem za vodenje-upravljanje in signalizacijo (CCS) itd.)

D

D

D

D

 

3.1.3.X.6

Veljavna nacionalna pravila (če je ustrezno)

[znakovni niz] Izbor iz vnaprej pripravljenega seznama (možen je izbor več postavk), ki temelji na Sklepu Komisije (EU) 2015/2299

D

D

D

D

 

3.1.3.X.7

Opombe

[znakovni niz] (največ 1 024 znakov)

O

O

O

O

 

3.1.3.X.8

Sklicevanje na pisno izjavo predlagatelja iz člena 3(11) Uredbe (EU) št. 402/2013

[znakovni niz]

D

D

D

D

 

3.X

Odobritev v

Naslov (ni podatkov) (X je rastoče število, enako najmanj 2; za 1 se poveča vsakič, ko se izda odobritev za ta tip) Ta oddelek vsebuje enaka polja kot 3.1

D

D

D

D

 

4

Tehnične značilnosti vozila

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.1

Splošne tehnične značilnosti

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.1.1

Število vozniških kabin

[število] 0/1/2

D

D

D

D

N

4.1.2

Hitrost

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.1.2.1

Največja konstrukcijsko določena hitrost

[število] km/h

D

D

D

D

N

4.1.3

Tirna širina kolesnih dvojic

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

D

D

D

4.1.5

Največje število vlakovnih kompozicij ali lokomotiv, medsebojno povezanih pri skupni vleki

[število]

D

N

N

N

N

4.1.11

Naprava za menjavo tirne širine kolesnih dvojic

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

D

D

D

4.1.12

Število vozil, ki sestavljajo stalno sestavo (samo za stalno sestavo)

[število]

D

D

D

D

N

4.2

Profil vozila

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.2.1

Referenčni profil

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke) (seznam bo različen za različne kategorije, kar je odvisno od zadevne TSI)

D

D

D

D

D

4.3

Okoljski pogoji

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.3.1

Temperaturni razpon

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

D

D

D

N

4.3.3

Sneg, led in toča

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

D

D

N

4.4

Požarna varnost

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.4.1

Kategorija požarne varnosti

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

N

D

D

4.5

Konstrukcijsko določeni masa in tovori

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.5.1

Dopustni koristni tovor za različne kategorije prog

[število] t za kategorijo proge [znakovni niz]

OT

OT

D

OT

D

▼M2

4.5.2

Konstrukcijsko določena masa

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.5.2.1

Konstrukcijsko določena masa v obratovalnem stanju

[število] kg

D

D

N

D

D

4.5.2.2

Konstrukcijsko določena masa pri normalnem koristnem tovoru

[število] kg

D

D

N

D

D

4.5.2.3

Konstrukcijsko določena masa pri izjemnem koristnem tovoru

[število] kg

D

D

N

D

D

4.5.3

Statična osna obremenitev

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.5.3.1

Statična osna obremenitev v obratovalnem stanju

[število] kg

D

D

N

D

D

4.5.3.2

Statična osna obremenitev pri normalnem koristnem tovoru

[število] kg

D

D

N

D

D

4.5.3.3

Statična osna obremenitev pri izjemnem koristnem tovoru

[število] kg

D

D

N

D

D

4.5.3.4

Položaj osi vzdolž enote (razmik med kolesnimi dvojicami):

a: razdalja med osema

b: razdalja od konca osi do konca najbližje spenjače

c: razdalja med dvema notranjima osema

a [število] m

b [število] m

c [število] m

Obrazložitev vrednosti za a, b in c [znakovni niz]

D

D

N

D

D

4.5.5

Skupna masa vozila (za vsako vozilo enote)

[število] kg

D

D

N

D

D

4.5.6

Masa na kolo

[število] kg

D

D

N

D

D

4.6

Dinamično vedenje tirnih vozil

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.6.4

Kombinacija največje hitrosti in največjega primanjkljaja nadvišanja, za katero je bilo vozilo ocenjeno

[število] km/h – [število] mm

D

D

D

D

D

4.6.5

Nagib tirnice

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

D

D

D

4.7

Zaviranje

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.7.1

Največji povprečni pojemek

[število] m/s2

D

N

N

D

N

4.7.2

Toplotna zmogljivost

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.7.2.1

Učinkovitost zavor na strmih naklonih z normalnim koristnim tovorom

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Referenčni primer v TSI

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

D

D

D

N

4.7.2.1.2

Hitrost (če referenčni primer ni naveden)

[število] km/h

D

D

D

D

N

4.7.2.1.3

Naklon (če referenčni primer ni naveden)

[število] ‰ (mm/m)

D

D

D

D

N

4.7.2.1.4

Razdalja (če referenčni primer ni naveden)

[število] km

D

D

D

D

N

4.7.2.1.5

Čas (če razdalja ni navedena) (če referenčni primer ni naveden)

[število] min

D

D

D

D

N

4.7.2.1.6

Največja toplotna energijska zmogljivost zavore

[število] kJ

D

D

D

D

N

4.7.3

Parkirna zavora

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.7.3.3

Največji naklon, na katerem se lahko enota ohrani v mirovanju zgolj z uporabo parkirne zavore (če je vozilo opremljeno z njo)

[število] ‰ (mm/m)

D

D

N

D

N

4.7.3.4

Parkirna zavora

[Boolova vrednost] D/N

N

N

D

N

N

4.7.4

Zavorni sistemi, nameščeni na vozilu

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.7.4.1

Zavora na vrtinčne tokove

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Zavora na vrtinčne tokove nameščena

[Boolova vrednost] D/N

D

D

N

D

D

4.7.4.1.2

Možnost preprečitve uporabe tirne zavore na vrtinčne tokove (samo če je tirna zavora na vrtinčne tokove nameščena)

[Boolova vrednost] D/N

D

D

N

D

D

4.7.4.2

Magnetna zavora

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Magnetna tirna zavora nameščena

[Boolova vrednost] D/N

D

D

N

D

D

4.7.4.2.2

Možnost preprečitve uporabe magnetne tirne zavore (samo če je magnetna tirna zavora nameščena)

[Boolova vrednost] D/N

D

D

N

D

D

4.7.4.3

Regenerativna zavora (le za vozila z električno vleko)

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Regenerativna zavora nameščena

[Boolova vrednost] D/N

D

N

N

D

D

4.7.4.3.2

Možnost preprečitve uporabe regenerativne zavore (samo če je regenerativna zavora nameščena)

[Boolova vrednost] D/N

D

N

N

D

D

4.7.5

Zasilna zavora: zavorna pot in profil pojemka za vsak pogoj obremenitve na največjo konstrukcijsko določeno hitrost

[število] m [število] m/s2

D

D

N

D

N

4.7.6

Za splošno obratovanje:

odstotek zavorne mase (lambda) ali zavorna masa

Lambda (%) [število] ton

D

D

D

D

N

4.7.7

Delovna zavora:

pri največjem delovnem zaviranju: zavorna pot in največji pojemek za pogoj obremenitve „konstrukcijsko določena masa pri normalnem koristnem tovoru“ pri največji konstrukcijsko določeni hitrosti

[število] m [število] m/s2

D

D

D

D

N

4.7.8

Zaščitni sistem proti zdrsavanju koles

[Boolova vrednost] D/N

D

D

D

D

N

4.8

Geometrijske značilnosti

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.8.1

Dolžina vozila

[število] m

D

D

N

D

N

4.8.2

Najmanjši premer kolesa v obratovanju

[število] mm

D

D

D

D

D

4.8.4

Najmanjši še prevozni polmer horizontalnega loka zavoja

[število] m

D

D

N

D

D

4.8.5

Najmanjši še prevozni polmer konveksnega vertikalnega loka zavoja

[število] m

D

D

D

D

N

4.8.6

Najmanjši še prevozni polmer konkavnega vertikalnega loka zavoja

[število] m

D

D

D

D

N

▼M1

4.9

Oprema

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.9.1

Tip končne spenjače

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

D

D

N

4.9.2

Nadzor stanja osnih ležajev (detekcija pregretosti ohišja osnega ležaja)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

D

D

D

4.10

Oskrba z energijo

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.10.1

Sistem oskrbe z energijo (napetost in frekvenca)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

N

D

D

4.10.4

Največji tok v mirovanju na odjemnik toka (se navede za vsak sistem enosmernega toka, za katerega je opremljeno vozilo)

[število] A za [električna napetost se prej vnese samodejno]

D

D

N

D

N

4.10.5

Višina stika med odjemnikom toka in kontaktnimi žicami (merjena od zgornjega roba tirnice navzgor) (navede se za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je opremljeno vozilo)

[število] od [m] do [m] (z dvema decimalnima mestoma)

D

D

N

D

D

4.10.6

Geometrija glave odjemnika toka (se navede za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je vozilo opremljeno)

[znakovni niz] za [sistem oskrbe z energijo se prej vnese samodejno]

Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

N

D

D

4.10.7

Število odjemnikov toka v stiku z voznim vodom (navede se za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je opremljeno vozilo)

[število]

D

D

N

D

D

4.10.8

Najkrajša razdalja med dvema odjemnikoma toka v stiku z voznim vodom (navede se za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je opremljeno vozilo; navede se za enojno vleko in, če je ustrezno, za večkratno vleko) (le če je število dvignjenih odjemnikov toka večje od 1)

[število] [m]

D

D

N

D

D

4.10.10

Material kontaktnih gibljivih vezi odjemnika toka, s katerimi je lahko vozilo opremljeno (se navede za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je vozilo opremljeno)

[znakovni niz] za [sistem oskrbe z energijo se prej vnese samodejno]

Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

N

D

D

4.10.11

Samodejna naprava za spuščanje (se navede za vsak sistem oskrbe z energijo, za katerega je vozilo opremljeno)

[Boolova vrednost] D/N

D

D

N

D

D

4.10.14

Električne enote, opremljene s funkcijo omejevanja električne moči ali toka

[Boolova vrednost] D/N

D

N

N

D

D

4.10.15

Srednja kontaktna sila

[število] [N]

D

D

N

D

D

4.12

Značilnosti, povezane s potniki

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.12.3.1

Višine peronov, za katere je načrtovano vozilo

[število] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več postavk)

D

D

N

N

D

4.13

Oprema za vodenje-upravljanje in signalizacijo, nameščena na vlaku (le za vozila z vozniško kabino)

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.13.1

Signalizacija

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.13.1.1

Oprema ETCS na vlaku in seznam specifikacij iz Priloge A k TSI CCS

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

N

N

D

D

4.13.1.5

Sistemi razreda B ali drugi nameščeni zaščitni, nadzorni in opozorilni sistemi vlaka (sistem in, če je primerno, uporabljena različica)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

N

N

D

D

4.13.1.7

Uporaba ETCS na vozilu

[znakovni niz]

D

N

N

D

D

4.13.1.8

Združljivost sistema ETCS

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

N

N

D

N

4.13.1.9

Upravljanje informacij o celovitosti vlaka

[Boolova vrednost] D/N

D

N

N

D

D

4.13.2

Radio

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.13.2.1

Sistem GSM-R za govorno radijsko komunikacijo na vozilu in njegova osnovna konfiguracija

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

N

N

D

D

4.13.2.3

Radijski sistemi razreda B ali drugi nameščeni radijski sistemi (sistem in, če je primerno, uporabljena različica)

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

N

N

D

D

4.13.2.5

Združljivost sistema govorne radijske komunikacije

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

N

N

D

N

4.13.2.6

Izvedba glasovne in operativne komunikacije

[znakovni niz]

D

N

N

D

D

4.13.2.7

Sistem GSM-R za podatkovno radijsko komunikacijo na vozilu in njegova osnovna konfiguracija

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

N

N

D

D

4.13.2.8

Združljivost sistema podatkovne radijske komunikacije

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

N

N

D

N

4.13.2.9

Aplikacija za sporočanje podatkov za izvajanje ETCS

[znakovni niz]

D

N

N

D

D

4.13.2.10

Domače omrežje GSM-R za SIM kartico za glasovno komunikacijo

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

N

N

D

N

4.13.2.11

Domače omrežje GSM-R za SIM kartico za podatkovno komunikacijo

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama

D

N

N

D

N

4.13.2.12

Podpora ID skupine 555 za SIM kartico za glasovno komunikacijo

[Boolova vrednost] D/N

D

N

N

D

N

4.14

Združljivost s sistemi za ugotavljanje lokacije vlaka

Naslov (ni podatkov)

 

 

 

 

 

4.14.1

Tip sistemov za ugotavljanje lokacije vlaka, za katere je bilo vozilo načrtovano in ocenjeno

[znakovni niz] Izbor s predhodno določenega seznama (možen je izbor več kot le ene postavke)

D

D

D

D

D

▼B
PRILOGA III

STRUKTURA ŠTEVILKE TIPA

Vsak tip vozila prejme številko, sestavljeno iz 10 števk, z naslednjo strukturo:XX

XXX

XXXX

X

Kategorija

Družina

(Platforma)

Zaporedna številka

Kontrolna števka

Podkategorija

 

 

 

Polje 1

Polje 2

Polje 3

Polje 4

Pri tem velja:

Polje 1 (števki 1 in 2) se izpolni v skladu s kategorijo in podkategorijo tipa vozila v skladu z naslednjo tabelo:Oznaka

Kategorija

Podkategorija

11

Vlečna vozila

Lokomotiva

12

Rezervirano

13

Potniška vlakovna kompozicija z lastnim pogonom (vključno s tirnimi avtobusi)

14

Rezervirano

15

Tovorna vlakovna kompozicija z lastnim pogonom

16

Rezervirano

17

Ranžirno vozilo

18

Rezervirano

19

Drugo (tramvaji, lahka tirna vozila, itd.)

31

Vlečena potniška vozila

Potniški vagon (vključno s spalnim vagonom, vagonom restavracijo, itd.)

32

Rezervirano

33

Furgon

34

Rezervirano

35

Vagon za prevoz avtomobilov

36

Rezervirano

37

Vagon za storitve (npr. za kuhinjo)

38

Rezervirano

39

Fiksni sestav potniških vagonov

40

Rezervirano

41

Drugo

42–49

Rezervirano

51

Tovorni vagoni (vlečeni)

Tovorni vagon

52

Rezervirano

53

Fiksni sestav tovornih vagonov

54–59

Rezervirano

71

Posebna vozila

Posebno vozilo na lastni pogon

72

Rezervirano

73

Vlečeno posebno vozilo

74-79

Rezervirano

Polje 2 (od tretje do pete števke) se izpolni v skladu z družino, ki ji tip vozila pripada. Za nove družine (tj. družine, ki še niso registrirane v ERATV) se števke postopno povečujejo za eno enoto vsakič, ko Agencija prejme zahtevek za registracijo tipa vozila, ki pripada novi družini.

Polje 3 (od šeste do devete števke) je postopno rastoče število, ki ga Agencija poveča za eno enoto vsakič, ko prejme zahtevek za registracijo tipa vozila, ki pripada zadevni družini.

Polje 4 (deseta števka) je kontrolna števka, ki se določi na naslednji način (Luhnov algoritem ali modul 10):

— 
za števke na parnih položajih osnovne številke (polja 1 do 9 šteto z desne strani) se vzamejo njihove decimalne vrednosti,
— 
števke na lihih položajih osnovne številke (šteto z desne strani) se pomnožijo z 2,
— 
nato se izračuna vsota, ki jo tvorijo števke na parnih položajih in vse števke, ki tvorijo delne zmnožke, dobljene iz lihih položajev,
— 
števka enic te vsote se ohrani,
— 
kontrolno števko tvori število, ki skupaj s števko enic tvori vsoto 10; če je ta števka enic enaka 0, je kontrolna števka tudi nič.

Primeri določitve kontrolne števke

1 -

 Če je osnovna številka

3

3

8

4

4

7

9

6

1

množitelj

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

vsota: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Števka enic te vsote je 2.

Kontrolna števka je torej 8 in osnovna številka tako postane registrska številka 33 844 7961 - 8.

2 -

 Če je osnovna številka