EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0068-20210903

Consolidated text: Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/2021-09-03

02008L0068 — SL — 03.09.2021 — 021.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA 2008/68/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 24. septembra 2008

o notranjem prevozu nevarnega blaga

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 260 30.9.2008, str. 13)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

ODLOČBA KOMISIJE z dne 4. marca 2009

  L 71

23

17.3.2009

 M2

SKLEP KOMISIJE z dne 25. marca 2010

  L 83

24

30.3.2010

 M3

DIREKTIVA KOMISIJE 2010/61/EU z dne 2. septembra 2010

  L 233

27

3.9.2010

 M4

SKLEP KOMISIJE z dne 14. januarja 2011

  L 13

64

18.1.2011

 M5

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 4. aprila 2012

  L 101

18

11.4.2012

 M6

DIREKTIVA KOMISIJE 2012/45/EU z dne 3. decembra 2012

  L 332

18

4.12.2012

 M7

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 6. maja 2013

  L 130

26

15.5.2013

 M8

DIREKTIVA KOMISIJE 2014/103/EU z dne 21. novembra 2014

  L 335

15

22.11.2014

 M9

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/217 z dne 10. aprila 2014

  L 44

1

18.2.2015

 M10

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/974 z dne 17. junija 2015

  L 157

53

23.6.2015

 M11

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/629 z dne 20. aprila 2016

  L 106

26

22.4.2016

 M12

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/2309 z dne 16. decembra 2016

  L 345

48

20.12.2016

 M13

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/695 z dne 7. aprila 2017

  L 101

37

13.4.2017

 M14

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/217 z dne 31. januarja 2018

  L 42

52

15.2.2018

 M15

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/936 z dne 29. junija 2018

  L 165

42

2.7.2018

 M16

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/1846 z dne 23. novembra 2018

  L 299

58

26.11.2018

 M17

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1094 z dne 17. junija 2019

  L 173

52

27.6.2019

►M18

UREDBA (EU) 2019/1243 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019

  L 198

241

25.7.2019

 M19

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1241 z dne 28. avgusta 2020

  L 284

9

1.9.2020

►M20

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/1833 z dne 2. oktobra 2020

  L 408

1

4.12.2020

►M21

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1436 z dne 31. avgusta 2021

  L 312

3

3.9.2021
▼B

DIREKTIVA 2008/68/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 24. septembra 2008

o notranjem prevozu nevarnega blaga

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Področje uporabe

1.  
Ta direktiva se uporablja za prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh v državah članicah ali med njimi, vključno z nakladanjem in razkladanjem, prenosom na drugo vrsto prevoza ali z druge vrste prevoza ter postanki, ki jih pogojujejo prevozne okoliščine.

Ne uporablja se za prevoz nevarnega blaga:

(a) 

z vozili, vagoni ali plovili, ki pripadajo oboroženim silam ali so te zanj odgovorne;

(b) 

z morskimi plovili na pomorskih plovnih poteh, ki so del celinskih plovnih poti;

(c) 

s trajekti, ki samo prečkajo celinsko plovno pot ali pristanišče; ali

(d) 

prevoz, ki je v celoti izveden znotraj obsega zaprtega območja.

2.  
Za države članice, ki nimajo železniškega sistema, se Priloga II, oddelek II.1 ne uporablja, vse dokler na njihovem ozemlju takšnega sistema ni.
3.  

V roku enega leta od začetka veljavnosti te direktive se lahko države članice odločijo, da Priloge III, oddelka III. 1 ne bodo uporabljale iz enega od naslednjih razlogov;

(a) 

nimajo celinskih plovnih poti;

(b) 

njihove celinske plovne poti niso povezane, prek celinskih plovnih poti, s plovnimi potmi drugih držav članic; ali

(c) 

na njihovih celinskih plovnih poteh ne poteka prevoz nevarnega blaga.

Če se država članica odloči, da ne bo uporabljala določb Priloge III, oddelek III.1, to sporoči Komisiji, ki o tem obvesti druge države članice.

4.  

Države članice lahko določijo posebne varnostne zahteve za notranji in mednarodni prevoz nevarnega blaga na svojem ozemlju v povezavi s:

(a) 

prevozom nevarnega blaga z vozili, vagoni ali plovili za plovbo po celinskih plovnih poteh, ki ni vključen v to direktivo;

(b) 

uporabo predpisanih poti, vključno z uporabo predpisanih vrst prevoza, kjer je to upravičeno;

(c) 

posebnimi pravili za prevoz nevarnega blaga na potniških vlakih.

Države članice o teh določbah in njihovih utemeljitvah obvestijo Komisijo.

Komisija o njih ustrezno obvesti ostale države članice.

5.  
Država članica lahko ureja ali prepove prevoz nevarnega blaga na svojem ozemlju, in sicer izključno iz razlogov, ki niso povezani z varnostjo med prevozom.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej direktivi:

1. 

„ADR“ pomeni Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti, sklenjen v Ženevi 30. septembra 1957, kakor je bil spremenjen;

2. 

„RID“ pomeni Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga, ki je v Dodatku C h Konvenciji o mednarodnih železniških prevozih (COTIF), ki je bila sklenjena v Vilniusu dne 3. junija 1999, kakor je bila spremenjena;

3. 

„ADN“ pomeni Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh, sklenjen v Ženevi 26. maja 2000, kakor je bil spremenjen;

4. 

„vozilo“ pomeni vsako motorno vozilo, namenjeno za uporabo na cesti, z vsaj štirimi kolesi in največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo nad 25 km/h, ter njihove priklopnike, razen tirnih vozil, delovnih strojev ter kmetijskih in gozdarskih traktorjev, katerih hitrost pri prevozu nevarnega blaga ne presega 40 km/h;

5. 

„vagon“ pomeni kakršno koli tirno vozilo brez lastnega pogona, ki vozi po svojih kolesih na železniških tirih in se uporablja za prevoz blaga;

6. 

„plovilo“ pomeni kakršno koli plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh ali pomorsko plovilo.

Člen 3

Splošne določbe

1.  
Brez poseganja v člen 6 se nevarno blago ne sme prevažati, če to prepovedujejo Priloga I, oddelek I.1, Priloga II, oddelek II.1 ali Priloga III, oddelek III.1.
2.  
Brez poseganja v splošna pravila o dostopu do trga ali pravila, ki se splošno uporabljajo za prevoz blaga, se prevoz nevarnega blaga odobri, če je v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi I, oddelek I.1, Prilogi II, oddelek II.1 in Prilogi III, oddelek III.1.

Člen 4

Tretje države

Prevoz nevarnega blaga med državami članicami in tretjimi državami se odobri, če je v skladu z zahtevami ADR, RID in ADN, razen če ni v prilogah navedeno drugače.

Člen 5

Omejitve zaradi varnosti pri prevozu

1.  
Države članice lahko zaradi varnosti pri prevozu uporabijo strožje določbe v zvezi z notranjim prevozom nevarnega blaga, razen zahtev glede izdelave, ki ga izvajajo vozila, vagoni in plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, registrirana ali dana v uporabo na njenem ozemlju.
2.  
Če ob nesreči ali nezgodi na njenem ozemlju, država članica meni, da veljavni varnostni predpisi ne zadoščajo za omejitev tveganja pri prevozu, in če obstaja nujna potreba po ukrepanju, ta država članica že v postopku priprave uradno obvesti Komisijo o ukrepih, ki jih namerava sprejeti.

Komisija se v skladu s postopkom iz člena 9(2) odloči, ali bo odobrila izvajanje zadevnih ukrepov, in določi trajanje te odobritve.

Člen 6

Odstopanja

1.  
Države članice lahko za prevoze, ki se opravljajo na njihovem ozemlju, dovolijo uporabo drugih jezikov, kakor jih določajo priloge.
2.  
(a) 

Pod pogojem, da varnost ni ogrožena, lahko države članice zahtevajo odstopanja od Priloge I, oddelek I.1, Priloge II, oddelek II.1 in Priloge III, oddelek III.1 za prevoz na njihovem ozemlju manjših količin določenega nevarnega blaga, razen snovi, ki so srednje do visoko radioaktivne, pod pogojem, da zahteve za takšen prevoz niso strožje od zahtev, določenih v teh prilogah.

(b) 

Pod pogojem, da varnost ni ogrožena, lahko države članice prav tako zahtevajo odstopanja od Priloge I, oddelek I.1, Priloge II, oddelek II.1 in Priloge III, oddelek III.1 za prevoz nevarnega blaga na njihovem ozemlju za:

(i) 

lokalni prevoz na kratkih razdaljah ali

(ii) 

lokalni prevoz po železnici po posebej določenih poteh, ki je del opredeljenega industrijskega postopka in je strogo nadzorovan pod jasno določenimi pogoji.

Komisija v vsakem primeru preveri, ali so bili pogoji iz pododstavkov (a) in (b) izpolnjeni, in v skladu s postopkom iz člena 9(2) odloči, ali bo odobrila odstopanje in ga dodala na seznam nacionalnih odstopanj v Prilogi I, oddelek I.3, Prilogi II, oddelek II.3 ali Prilogi III, oddelek III.3.

3.  
Odstopanja iz odstavka 2 veljajo največ šest let od datuma odobritve, obdobje odstopanja je določeno v sklepu o odobritvi. Kar zadeva obstoječa odstopanja v Prilogi I, oddelek I.3, Prilogi II, oddelek II.3 in Prilogi III, oddelek III.3, je datum odobritve 30. junij 2009. Če ni navedeno drugače, odstopanja veljajo za obdobje šestih let.

Odstopanja se uporabljajo nediskriminatorno.

4.  
Če država članica zahteva razširitev odobritve odstopanja, Komisija preveri zadevno odstopanje.

Če niso bile sprejete spremembe k Prilogi I, oddelek I.1, Prilogi II, oddelek II.1 ali Prilogi III, oddelek III.1, ki bi vplivale na vsebino odstopanja, Komisija odobritev obnovi v skladu s postopkom iz člena 9(2) za nadaljnje obdobje največ šestih let od datuma odobritve, to obdobje je določeno v sklepu o odobritvi.

Če so bile sprejete spremembe k Prilogi I, oddelek I.1, Prilogi II, oddelek II.1 ali Prilogi III, oddelek III.1, ki vplivajo na vsebino odstopanja, lahko Komisija v skladu s postopkom, iz člena 9(2):

(a) 

razglasi odstopanje za zastarelo in ga črta iz ustrezne priloge;

(b) 

omeji področje uporabe odobritve in ustrezno spremeni zadevno prilogo;

(c) 

obnovi odobritev za obdobje največ šestih let od datuma odobritve, to obdobje je določeno v sklepu o odobritvi.

5.  
Vsaka država članica lahko izjemoma in pod pogojem, da varnost ni ogrožena, na svojem ozemlju izda posamezna dovoljenja za izvajanje prevoza nevarnega blaga na svojem ozemlju, ki ga ta direktiva prepoveduje, ali za izvajanje takega prevoza pod pogoji, ki se razlikujejo od pogojev iz te direktive. To lahko stori samo pod pogojem, da je ta prevoz jasno opredeljen in časovno omejen.

Člen 7

Prehodne določbe

1.  
Države članice lahko na svojih ozemljih ohranijo uporabo določb iz Priloge I, oddelek I.2, Priloge II, oddelek II.2 in Priloge III, oddelek III.2.

Države članice, ki ohranijo uporabo teh določb, o tem obvestijo Komisijo. Komisija obvesti ostale države članice.

2.  
Brez poseganja v člen 1(3) in najpozneje do 30. junija 2011 se države članice lahko odločijo, da ne bodo uporabljale določb iz Priloge III, oddelek III.1. V tem primeru zadevne države članice še naprej uporabljajo določbe direktiv 96/35/ES in 2000/18/ES o celinskih plovnih poteh, kakor se uporabljajo na dan 30. junija 2009.

Člen 8

Prilagoditve

▼M18

1.  
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za spremembo prilog, da se upoštevajo spremembe ADR, RID in ADN, zlasti tiste, povezane z znanstvenim in tehničnim napredkom, vključno z uporabo tehnologij za sledenje in zasledovanje.

▼B

2.  
Komisija državam članicam po potrebi nudi finančna sredstva za prevod ADR, RID in ADN ter njihovih sprememb v njihov uradni jezik.

▼M18

Člen 8a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 26. julija 2019. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  
Prenos pooblastila iz člena 8(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  
Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ( 1 ).
5.  
Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  
Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 8(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

▼B

Člen 9

Postopek v odboru

1.  
Komisiji pomaga Odbor za prevoz nevarnega blaga.
2.  
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

▼M18 —————

▼B

Člen 10

Prenos

1.  
Države članice najpozneje do 30. junija 2009 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  
Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 11

Sprememba

Člen 6 Direktive 2006/87/ES se črta.

Člen 12

Razveljavitve

1.  
Direktive 94/55/ES, 96/49/ES, 96/35/ES in 2000/18/ES se razveljavijo s 30. junijem 2009.

Dovoljenja, izdana v skladu z določbami razveljavljenih direktiv, ostanejo v veljavi do datumov izteka veljavnosti.

2.  
Odločbi 2005/263/ES in 2005/180/ES se razveljavita.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 14

Naslovniki

Direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

PREVOZ PO CESTI

▼M20

I.1    ADR

Prilogi A in B k ADR, kakor se bo uporabljal od 1. januarja 2021, pri čemer se „pogodbenica“ nadomesti z „država članica“, če je primerno.

▼B

I.2    Dodatne prehodne določbe

1. Države članice lahko odstopanja, sprejeta na podlagi člena 4 Direktive 94/55/ES, ohranijo do 31. decembra 2010 ali dokler Priloga I, oddelek I.1 ni spremenjena tako, da odraža Priporočila ZN za prevoz nevarnega blaga iz navedenega člena, če se to zgodi prej.

2. Vsaka država članica lahko na svojem ozemlju dovoli uporabo cistern in vozil, konstruiranih pred 1. januarjem 1997, ki niso v skladu s to direktivo, vendar so bila konstruirana v skladu z nacionalnimi predpisi, veljavnimi 31. decembra 1996, če se te cisterne in vozila vzdržujejo v skladu z zahtevanimi stopnjami varnosti.

Cisterne in vozila, konstruirana 1. januarja 1997 ali po tem datumu, ki niso v skladu s to direktivo, vendar so bila konstruirana v skladu z zahtevami Direktive 94/55/ES, ki je veljala na dan konstruiranja vozil, se lahko še naprej uporabljajo za notranji prevoz.

3. Države članice, v katerih je temperatura okolja redno pod – 20 °C, lahko uveljavijo strožje predpise v zvezi z delovno temperaturo materialov, ki se uporabljajo za plastično embalažo, cisterne in drugo opremo, namenjeno za uporabo pri prevozih nevarnega blaga po cesti znotraj njihovega ozemlja, dokler niso v Prilogo I, oddelek I.1 k tej direktivi vključene določbe o ustreznih referenčnih temperaturah za dana klimatska območja.

4. Država članica lahko na svojem ozemlju ohrani nacionalne določbe, ki niso iz te direktive, v zvezi z referenčnimi temperaturami za prevoz utekočinjenih plinov ali mešanic utekočinjenih plinov, dokler določbe o ustreznih referenčnih temperaturah za dana klimatska območja niso vključene v evropske standarde in navedene v Prilogi I, oddelek I.1 te direktive.

5. Vsaka država članica lahko za prevoze, ki jih opravijo vozila, registrirana na njenem ozemlju ohrani določbe iz svoje zakonodaje, veljavne 31. decembra 1996, ki se nanašajo na prikaz oznake za nujno ukrepanje ali oznake za nevarnost namesto identifikacijske številke za nevarnost, ki je predvidena v Prilogi I, oddelek I.1 te direktive.

6. Države članice lahko ohranijo nacionalne omejitve za prevoz snovi, ki vsebujejo dioksin in furan, kakor so veljale na dan 31. decembra 1996.

▼M21

I.3    Nacionalna odstopanja

Odstopanja za države članice za prevoz nevarnega blaga na njihovem ozemlju na podlagi člena 6(2) Direktive 2008/68/ES.

Oštevilčenje odstopanj: RO–a/bi/bii–MS–nn

RO

=

cesta

a/bi/bii

=

člen 6(2) a/bi/bii

MS

=

okrajšava za državo članico

nn

=

zaporedna številka

Na podlagi člena 6(2)(a) Direktive 2008/68/ES

BE Belgija

RO–a–BE–2

Zadeva: prevoz neočiščenih praznih zabojnikov, v katerih so bili proizvodi različnih razredov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1.6.

Vsebina nacionalne zakonodaje: oznaka na prevozni listini „neočiščena prazna embalaža, v kateri so bili proizvodi različnih razredov“.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Dérogation 6-97.

Datum izteka: 31. december 2022.

RO–a–BE–3

Zadeva: sprejetje RO–a–HU–2.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanje 4-2004.

Datum izteka: 31. december 2022.

RO–a–BE–4

Zadeva: izvzetje vseh zahtev ADR za nacionalni prevoz največ 1 000 rabljenih ionskih detektorjev dima iz zasebnih gospodinjstev v obrat za obdelavo v Belgiji prek zbirališč po predvidenem poteku za ločeno zbiranje detektorjev dima.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: vse zahteve.

Vsebina nacionalne zakonodaje: predpisani nadzor ionskih detektorjev dima za domačo rabo z radiološkega stališča ni potreben, kadar gre za odobren tip detektorja dima. Prevoz teh detektorjev dima do končnega uporabnika je hkrati tudi izvzet iz zahtev ADR (glej 1.7.1.4 e)).

Direktiva 2002/96/ES (o odpadni električni in elektronski opremi) zahteva ločeno zbiranje rabljenih detektorjev dima za obdelavo tiskanih vezij in odstranitev radioaktivnih snovi za ionske detektorje dima. Da se takšno ločeno zbiranje omogoči, je predviden potek, ki bi zasebna gospodinjstva spodbudil k oddaji rabljenih detektorjev dima na zbirališča, s katerih bi prek drugega zbirališča ali vmesnega skladišča te detektorje odpeljali v obrat za obdelavo.

Na zbirališčih bo na voljo kovinska embalaža za največ 1 000 detektorjev dima. Ena takšna embalaža z detektorji dima se lahko prevaža skupaj z ostalimi odpadki do vmesnega skladišča ali obrata za obdelavo. Embalaža se označi z napisom „detektor dima“.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: predvideni potek za ločeno zbiranje detektorjev dima je eden od pogojev za odstranitev odobrenih instrumentov iz člena 3.1.d.2 kraljeve uredbe z dne 20. julija 2001: splošna uredba za varstvo pred sevanjem.

Opombe: to odstopanje je potrebno, da se omogoči ločeno zbiranje rabljenih ionskih detektorjev dima.

Datum izteka: 30. junij 2026.

DK Danska

RO–a–DK–2

Zadeva: cestni prevoz paketov eksplozivnih snovi in paketov detonatorjev v istem vozilu.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 7.5.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: predpisi o kombiniranem pakiranju.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri cestnem prevozu nevarnega blaga je treba upoštevati pravila v ADR.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Opombe: zaradi praktičnosti se je pojavila potreba po skupnem pakiranju eksplozivnih snovi in detonatorjev na isto vozilo pri prevozu navedenega blaga od mesta skladiščenja do delovnega mesta in nazaj.

Ko bo danska zakonodaja glede prevoza nevarnega blaga spremenjena, bodo danski organi oblasti dovolili tovrstni prevoz pod naslednjimi pogoji:

1. 

ne prevaža se več kakor 25 kg eksplozivnih snovi iz skupine D;

2. 

ne prevaža se več kakor 200 kosov detonatorjev iz skupine B;

3. 

detonatorji in eksplozivne snovi morajo biti pakirani ločeno v embalaži, ki ustreza standardom OZN, in v skladu z določbami Direktive 2000/61/ES o spremembi Direktive 94/55/ES;

4. 

razdalja med embalažo, ki vsebuje detonatorje, in embalažo, ki vsebuje eksplozivne snovi, mora znašati vsaj 1 meter. To razdaljo je treba upoštevati tudi v primeru nenadnega zaviranja. Embalaža, ki vsebuje eksplozivne snovi, in embalaža, ki vsebuje detonatorje, morata biti nameščeni tako, da ju je mogoče hitro odstraniti z vozila;

5. 

treba je upoštevati vse ostale predpise glede prevoza nevarnega blaga po cesti.

Datum izteka: 30. junij 2026.

RO–a–DK–3

Zadeva: cestni prevoz embalaž in izdelkov, ki vsebujejo odpadke ali ostanke nevarnega blaga nekaterih razredov iz gospodinjstev in podjetij z namenom odstranjevanja.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli in poglavja 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 in 8.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe o razvrščanju, posebne določbe, predpisi o pakiranju, postopki za pošiljke, zahteve za izdelavo in testiranje embalaže, splošne zahteve za prevozne enote in opremo v vozilu ter zahteve za usposabljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: notranja embalaža in izdelki, ki vsebujejo odpadke ali ostanke nevarnega blaga nekaterih razredov, zbranega iz zasebnih gospodinjstev ali podjetij z namenom odstranjevanja, so lahko pakirani skupaj v posamezni zunanji embalaži in/ali ovojni embalaži v skladu s posebnimi postopki za pošiljke, vključno s posebnimi omejitvami za pakiranje in označevanje. Količina nevarnega blaga na notranjo embalažo, zunanjo embalažo in/ali na prevozno enoto je omejena.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Opombe: upravljavci odpadkov ne morejo uporabljati vseh določb oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES, ko so odpadki z ostanki nevarnega blaga zbrani iz zasebnih gospodinjstev in podjetij z namenom odstranjevanja. Odpadki so običajno v embalaži, ki je bila prodana v maloprodaji.

Datum izteka: 1. januar 2025.

DE Nemčija

RO–a–DE–1

Zadeva: kombinirano pakiranje in kombinirano nakladanje avtomobilskih delov z razvrstitvijo 1.4G skupaj z nekaterim nevarnim blagom (n4).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.1.10 in 7.5.2.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe o kombiniranem pakiranju in kombiniranem nakladanju.

Vsebina nacionalne zakonodaje: UN 0431 in UN 0503 se lahko naložita skupaj z nekaterim nevarnim blagom (izdelki, povezani z avtomobilsko proizvodnjo) v določenih količinah, navedenih kot izvzetja. Vrednost 1 000 (primerljiva z 1.1.3.6.4.) ne sme biti presežena.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Opombe: izvzetje je potrebno, da se zagotovi hitra dostava varnostnih avtomobilskih delov glede na lokalno povpraševanje. Zaradi velike raznovrstnosti proizvodov skladiščenje teh proizvodov v lokalnih avtomehaničnih delavnicah ni običajno.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–DE–2

Zadeva: izvzetje iz zahteve po imetju prevozne listine in deklaracije o vkrcevanju za določene količine nevarnega blaga, kakor je opredeljeno v 1.1.3.6 (n1).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1.1 in 5.4.1.1.6.

Vsebina Priloge k Direktivi: vsebina prevozne listine.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za vse razrede, razen za razred 7: prevozna listina ni potrebna, če količina blaga, ki se prevaža, ne presega količin iz 1.1.3.6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Opombe: podatki, pridobljeni z označevanjem in etiketiranjem embalaže, zadostujejo za notranji prevoz, saj prevozna listina pri lokalni distribuciji ni vedno ustrezna.

Odstopanje, evidentirano s strani Komisije pod št. 22 (v skladu s členom 6(10) Direktive 94/55/ES).

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–DE–3

Zadeva: prevoz merilnih standardov in črpalk za gorivo (praznih, neočiščenih).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: predpisi za številke UN 1202, 1203 in 1223.

Vsebina Priloge k Direktivi: pakiranje, označevanje, listine, prevoz in navodila za uporabo, navodila za posadko vozila.

Vsebina nacionalne zakonodaje: specifikacija izvajanih uredb in dopolnilnih določb za uporabo odstopanj; do 1 000  l: primerljivo s prazno, neočiščeno embalažo; nad 1 000  l: skladnost z nekaterimi uredbami o cisternah; prevoz samo prazne in neočiščene embalaže.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Opombe: seznam št. 7, 38, 38a.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–DE–5

Zadeva: dovoljenje za kombinirano pakiranje.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2.

Vsebina Priloge k Direktivi: prepoved kombiniranega pakiranja.

Vsebina nacionalne zakonodaje: razredi 1.4S, 2, 3 in 6.1: dovoljenje za kombinirano pakiranje za predmete razreda 1.4S (naboji za ročno orožje), aerosole (razred 2) ter čistilna in obdelovalna sredstva razreda 3 in 6.1 (navedene številke UN), v kompletih, ki naj bi se prodajali v kombiniranih paketih v embalažni skupini II in v manjših količinah.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Opombe: seznam št. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum izteka: 30. junij 2027.

IE Irska

RO–a–IE–1

Zadeva: izvzetje iz zahteve, določene v 5.4.0 ADR, po prevozni listini za prevoz pesticidov iz ADR razreda 3, navedenih v 2.2.3.3 kot pesticidi FT2 (plamenišče < 23 °C) in ADR razreda 6.1, navedenih v 2.2.61.3 kot pesticidi T6, tekočin (plamenišče ni nižje od 23 °C), če količina nevarnega blaga, ki se prevaža, ne presega količin iz 1.1.3.6 ADR.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteva po prevozni listini.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevozna listina ni potrebna za prevoz pesticidov iz ADR razredov 3 in 6.1, v primeru, da količina nevarnega blaga, ki se prevaža, ne presega količin iz 1.1.3.6 ADR.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Opombe: nepotrebna in prevelika zahteva za lokalni prevoz in dostavo teh pesticidov.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–IE–4

Zadeva: izvzetje iz zahtev, določenih v 5.3, 5.4, 7 in Prilogi B ADR, v zvezi s prevozom plinskih jeklenk za točilne naprave (za pijače), če se nahajajo na istem vozilu kot pijače (za katere so namenjene).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.3, 5.4, 7 in Priloga B.

Vsebina Priloge k Direktivi: označevanje vozil, potrebna dokumentacija in ukrepi, ki se nanašajo na prevozno opremo in prevoz.

Vsebina nacionalne zakonodaje: izvzetje iz zahtev, določenih v 5.3, 5.4, 7 in Prilogi B ADR, v zvezi s prevozom plinskih jeklenk za točilne naprave (za pijače), če se nahajajo na istem vozilu kot pijače (za katere so namenjene).

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: glavno dejavnost predstavlja distribucija paketov pijač, za katere se ADR ne uporablja, skupaj z manjšimi količinami majhnih jeklenk s pripadajočimi plini.

Prej v členu 6(10) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–IE–5

Zadeva: za notranji prevoz na Irskem izvzetje od konstrukcijskih in testnih zahtev za posode in predpisov za njihovo uporabo iz 6.2 in 4.1 ADR za jeklenke in tlačne posode s plini iz razreda 2, ki so se prevažale z multimodalnim prevozom, vključno s pomorskim prevozom, v primeru, da (i) se te jeklenke in tlačne posode izdela, testira in uporablja v skladu s kodeksom IMDG, (ii) se jeklenk in tlačnih posod ne napolni znova na Irskem, temveč se jih nominalno prazne vrne državi, kjer se je multimodalni prevoz pričel, ter (iii) se te jeklenke in tlačne posode distribuira lokalno in v majhnih količinah.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1.1.4.2, 4.1 in 6.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: ukrepi, ki se nanašajo na multimodalni prevoz, vključno s pomorskim prevozom, uporabo jeklenk in tlačnih posod za pline ADR razreda 2 ter izdelavo in preizkušanje teh jeklenk in tlačnih posod za pline ADR razreda 2.

Vsebina nacionalne zakonodaje: ukrepi iz 4.1 in 6.2 ne veljajo za jeklenke in tlačne posode za pline iz razreda 2 v primeru, da (i) so te jeklenke in tlačne posode izdelane in testirane v skladu s kodeksom IMDG, (ii) se te jeklenke in tlačne posode uporablja v skladu s kodeksom IMDG, (iii) so bile te jeklenke in tlačne posode prepeljane pošiljatelju z multimodalnim prevozom, vključno s pomorskim prevozom, (iv) je prevoz teh jeklenk in tlačnih posod do končnega uporabnika omejen na zgolj eno pot od naročnika multimodalnega prevoza (iz (iii)), ki se izvede v enem dnevu, (v) se teh jeklenk in tlačnih posod ne napolni znova znotraj države, temveč se nominalno prazne vrnejo državi, kjer se je multimodalni prevoz (iz točke (iii)) pričel, ter (vi) so te jeklenke in tlačne posode v majhnih količinah distribuirane lokalno znotraj države.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: plini, ki jih vsebujejo jeklenke in tlačne posode, imajo specifikacijo, ki jo zahtevajo končni uporabniki, zaradi česar jih je treba uvoziti iz območja, ki se nahaja zunaj območja ADR. Po uporabi je treba te nominalno čiste jeklenke in tlačne posode vrniti v državo izvora, da se jih znova napolni s posebnimi plini; ne sme se jih znova napolniti na Irskem ali kjer koli drugje na območju ADR. Čeprav niso v skladu z ADR, so v skladu s kodeksom IMDG. Multimodalni prevoz, ki se začne zunaj območja ADR, se mora končati na območju uvoznika, od koder se jeklenke in tlačne posode distribuira do končnega uporabnika lokalno znotraj Irske v majhnih količinah. Ta prevoz znotraj Irske spada v spremenjeni člen 6(9) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junij 2023.

RO–a–IE–6

Zadeva: izvzetje iz nekaterih predpisov iz oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES o pakiranju, označevanju in etiketiranju za prevoz majhnih količin (pod omejitvami iz 1.1.3.6) pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom trajanja in razvrstitvenimi kodami 1.3G, 1.4G in 1.4S razreda 1 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES, ki imajo naslednje zadevne identifikacijske številke snovi: UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ali UN 0507, do vojašnice ali strelišča za odlaganje.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli 1, 2, 4, 5 in 6.

Vsebina Priloge k Direktivi: Splošne določbe. Razvrstitev. Predpisi o pakiranju. Predpisi o pošiljanju. Izdelava in testiranje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje: predpisi iz oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES o pakiranju, označevanju in etiketiranju pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom in s številkami UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ali UN 0507 za prevoz do vojašnice ali strelišča se ne izvajajo, če so izpolnjeni splošni pogoji iz oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES o pakiranju in so v prevozni listini navedene dodatne informacije. Odstopanje se izvaja samo v primeru lokalnega prevoza in majhnih količin pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom trajanja do vojašnice ali strelišča z namenom varnega odlaganja odpadkov.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Opombe: prevoz majhnih količin pomorskih pirotehničnih izdelkov „s pretečenim rokom trajanja“, zlasti s strani lastnikov izletniških ladij in ladijskih trgovcev, do vojašnice ali strelišča z namenom varnega odlaganja odpadkov, povzroča težave, še zlasti v zvezi z zahtevami glede pakiranja. Odstopanje velja za majhne količine (manjše od tistih, ki so navedene v 1.1.3.6) za lokalni prevoz ter obsega vse številke UN, dodeljene pomorskim pirotehničnim izdelkom.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–IE–7

Zadeva: sprejetje RO–a–HU–2.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: —

Datum izteka: 30. junij 2027.

ES Španija

RO–a–ES–1

Zadeva: označevanje zabojnikov.

Pravna podlaga: Direktiva 2008/68/ES, člen 6(2)(a).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.3.1.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: oznake se pritrdijo na obe strani in vsak konec zabojnika, MEGC, cisterne-zabojnika ali prenosne cisterne.

Vsebina nacionalne zakonodaje: oznake ni treba pritrditi na zabojnike, v katerih se prevažajo paketi, če se uporabljajo izključno v cestnem prevozu. Ta izjema se ne uporablja za razreda 1 in 7.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Opombe: če se zabojnik, ki ni cisterna-zabojnik, uporablja samo za cestni prevoz in ni del intermodalnega prevoza, opravlja funkcijo zamenljivega tovorišča. Za zamenljiva tovorišča za prevoz pakiranega blaga se ne zahtevajo kakršne koli oznake za nevarnost, razen za razreda 1 in 7.

Zato se zdi primerno, da se zabojniki, ki se uporabljajo kot zamenljiva tovorišča izključno v cestnem prevozu, izvzamejo iz zahteve glede označevanja, razen zabojnikov, v katerih se prevaža blago razreda 1 ali 7.

S to izjemo se zabojniki glede varnostnih pogojev izenačijo z zamenljivimi tovorišči in ni razlogov, da bi za zabojnike veljalo več zahtev kot za zamenljiva tovorišča, saj ta zaradi svoje posebne zasnove in konstrukcije izpolnjujejo več varnostnih zahtev. Za ostale zahteve glede etiketiranja in označevanja vozil, ki prevažajo nevarno blago, pa veljajo določbe iz poglavja 5.3 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

Datum izteka: 1. januar 2025.

FR Francija

RO–a–FR–2

Zadeva: prevoz odpadkov iz zdravstva, pri katerih obstaja nevarnost okužbe iz UN 3291 in katerih masa je manjša ali enaka 15 kg.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina nacionalne zakonodaje: izvzetje iz zahtev ADR za prevoz odpadkov iz zdravstva, pri katerih obstaja nevarnost okužbe iz UN 3291, katerih masa je nižja ali enaka 15 kg.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–FR–5

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v javnih potniških prevoznih sredstvih (18).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: prevoz potnikov in nevarnega blaga.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevoz nevarnega blaga, ki je v javnih prevoznih sredstvih dovoljeno kot ročna prtljaga, razen blaga iz razreda 7: uporabljajo se samo določbe v zvezi s pakiranjem, označevanjem in etiketiranjem pošiljk, kakor je določeno v 4.1, 5.2 in 3.4.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Opombe: v ročni prtljagi je dovoljeno imeti le nevarno blago za osebno ali lastno profesionalno rabo. Dovoljene so prenosne plinske jeklenke, namenjene bolnikom z dihalnimi težavami, s količino, potrebno za eno vožnjo.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–FR–6

Zadeva: prevoz majhnih količin nevarnega blaga za lastne potrebe (18).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: treba je imeti prevozno listino.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri prevozu majhnih količin nevarnega blaga za lastne potrebe razen blaga iz razreda 7, ki ne presega omejitev iz odstavka 1.1.3.6, ni potrebno imeti prevozne listine, kakor je določeno v odstavku 5.4.1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–FR–7

Zadeva: cestni prevoz vzorcev kemikalij, mešanic in izdelkov, ki vsebujejo nevarno blago, za namene tržnega nadzora.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli 1 do 9.

Vsebina Priloge k Direktivi: splošne določbe, klasifikacija, posebne določbe in izjeme v zvezi s prevozom nevarnega blaga, ki je pakirano v omejenih količinah, določbe o uporabi embalaže in cistern, postopki za pošiljke, zahteve za izdelavo embalaže, določbe v zvezi s pogoji za prevoz, ravnanje s tovorom, nakladanje in razkladanje, zahteve, ki se nanašajo na prevozno opremo in prevozne dejavnosti, zahteve o izdelavi in homologaciji vozil.

Vsebina nacionalne zakonodaje: vzorci kemičnih snovi, zmesi in izdelkov, ki vsebujejo nevarno blago in se prevažajo za analizo kot del dejavnosti nadzora trga, se pakirajo v kombinirano embalažo. Usklajeni morajo biti s pravili glede maksimalnih količin za notranjo embalažo, odvisno od vrste vključenega nevarnega blaga. Zunanja embalaža mora biti v skladu z zahtevami za trdne plastične škatle (4H2, poglavje 6.1 Priloge I, oddelek I.1 k Direktivi 2008/68/ES). Zunanja embalaža mora imeti oznako iz oddelka 3.4.7 Priloge I, oddelka I.1 k Direktivi 2008/68/ES in besedilo „vzorci za analizo“ (v francoščini: „Echantillons destinés à l’analyse“). Če so te določbe izpolnjene, prevoz ni predmet določb oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Opombe: izvzetje oddelka 1.1.3 Priloge I, oddelka I.1 k Direktivi 2008/68/ES ne predvideva prevoza vzorcev nevarnega blaga za analizo, ki jih sprejmejo pristojni organi ali so sprejeti v njihovem imenu. Za zagotovitev učinkovitega nadzora trga je Francija uvedla postopek na podlagi sistema, ki velja za omejene količine, da se zagotovi varnost prevoza vzorcev, ki vsebujejo nevarno blago. Ker ni vedno možno uporabiti določb iz tabele A, je bila omejitev količine za notranjo embalažo opredeljena na bolj operativen način.

Datum izteka: 1. januar 2025.

RO–a–FR–8

Zadeva: sprejetje RO–a–HU–2. Prevoz nemedicinskih farmacevtskih izdelkov, namenjenih lekarnam in bolnišnicam.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri embalaži ni zahteve po oznakah, nameščenih v skladu s pododdelkom 6.1.3 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES, ali identifikaciji, če vsebuje nevarno blago v majhnih količinah.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.10.

Opombe: to odstopanje je strogo omejeno na podjetja, ki dostavljajo farmacevtske izdelke lekarnam in bolnišnicam. V okviru svojih dejavnosti podjetja razpakirajo blago, pakirano večinoma v omejenih količinah. Ti izdelki se nato shranijo v zaprto zunanjo embalažo (plastične ali kartonske škatle).

Datum izteka: 30. junij 2027.

HU Madžarska

RO–a–HU–1

Zadeva: sprejetje RO–a–DE–2

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Datum izteka: 30. januar 2025.

RO–a–HU–2

Zadeva: distribucija blaga v notranji embalaži trgovcem na drobno ali iz lokalnih distribucijskih skladišč do trgovcev na drobno ali uporabnikov in od trgovcev na drobno do končnih uporabnikov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za izdelavo in preizkušanje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri notranji embalaži ni zahteve po oznaki v skladu s pododdelkom 6.1.3 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES ali drugi oznaki, če vsebuje nevarno blago, ki je bilo prvotno pakirano v skladu s pododdelkom 3.4 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES in se prevaža v količini, kakor je določena v Prilogi 1 k nacionalni zakonodaji.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Opombe: zahteve iz oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES niso primerne za zadnje faze prevoza iz distribucijskega skladišča do trgovca na drobno ali uporabnika ali od trgovca na drobno do končnega uporabnika. Namen tega odstopanja je dovoliti, da se notranje posode blaga za distribucijo na drobno v zadnji fazi poti lokalne distribucije prevažajo brez zunanje embalaže.

Datum izteka: 30. januar 2025.

AT Avstrija

RO–a–AT–1

Zadeva: manjše količine vseh razredov, razen 1, 6.2 in 7.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 3.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: prevoz nevarnega blaga, pakiranega v omejenih količinah.

Vsebina nacionalne zakonodaje: do 30 kg ali litrov nevarnega blaga, ki ne spada v prevozno skupino 0 ali 1, v notranji embalaži LQ ali v tovorkih v skladu z ADR ali, če gre za trdne predmete, pakirane skupaj, v škatlah, preskušenih z rentgenom.

Končni uporabniki imajo dovoljenje, da gredo po njih na prodajno mesto in jih prinesejo nazaj, trgovci na drobno pa, da jih prinesejo končnim uporabnikom ali prenašajo med svojimi prodajnimi mesti.

Omejitev na prevozno enoto je 333 kg ali litrov, prevoz pa je dovoljen v obsegu 100 km.

Škatle morajo biti označene enotno, priložena jim mora biti poenostavljena prevozna listina.

Uporablja se le nekaj določb o natovarjanju in ravnanju s tovorom.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: „Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen – GGBV-GM from 5.7.2019, BGBl. II Nr. 203/2019“.

Datum izteka: 30. junij 2022.

PT Portugalska

RO–a–PT–3

Zadeva: sprejetje RO–a–HU–2.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Sklep št. 2053/2015 z dne 9. novembra 2015.

Deliberação n.o 2053/2015, de 9 de novembro.

Datum izteka: 30. junij 2027.

FI Finska

RO–a–FI–1

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v določenih količinah z avtobusi.

Pravna podlaga: Direktiva 2008/68/ES, člen 6(2)(a).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli 1, 4 in 5.

Vsebina Priloge k Direktivi: izvzetja, predpisi o pakiranju, označevanje in dokumentacija.

Vsebina nacionalne zakonodaje: V avtobusih s potniki se kot tovor lahko prevažajo majhne količine posebnega nevarnega blaga, tako da njihova skupna količina ne presega 200 kilogramov. V avtobusu lahko fizična oseba prevaža nevarno blago, kot je navedeno v oddelku 1.1.3, če je zadevno blago pakirano za prodajo na drobno in če je namenjeno za osebno uporabo. Skupna količina vnetljivih količin v posodah, ki se lahko ponovno napolnijo, ne sme presegati 5 litrov.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Uredba finske agencije za promet in komunikacije o prevozu nevarnega blaga in Vladni odlok o cestnem prevozu nevarnega blaga (194/2002).

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–FI–2

Zadeva: opis praznih cistern v prevozni listini.

Pravna podlaga: Direktiva 2008/68/ES, člen 6(2)(a).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: dela 5, 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: posebne določbe za prevoz v vozilih s cisternami ali prevoznih enotah z več kot eno cisterno.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri prevozu praznih, neočiščenih vozilih s cisternami ali praznih in neočiščenih prevoznih enot z eno ali več cisternami, označenih v skladu s točko 5.3.2.1.3, je zadnja snov, ki se je prevažala in je označena v prevozni listini, lahko snov z najnižjim plameniščem.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Uredba finske agencije za promet in komunikacije o cestnem prevozu nevarnega blaga.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–a–FI–3

Zadeva: etiketiranje in označevanje prevozne enote za eksplozive.

Pravna podlaga: Direktiva 2008/68/ES, člen 6(2)(a).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.3.2.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: splošne določbe za označevanje z oranžno tablo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevozne enote (običajno dostavna vozila), ki prevažajo majhne količine eksploziva (največ 1 000  kg (neto)) v kamnolome in gradbišča, se lahko spredaj in zadaj označijo s tablico po vzorcu št. 1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Uredba finske agencije za promet in komunikacije o cestnem prevozu nevarnega blaga.

Datum izteka: 30. junij 2027.

SE Švedska

RO–a–SE–1

Zadeva: sprejetje RO–a–FR–7.

Pravna podlaga: Direktiva 2008/68/ES, člen 6(2)(a) (manjše količine).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli 1–9.

Vsebina Direktive:

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe:

Datum izteka: 30. junij 2027.

Na podlagi člena 6(2)(b)(i) Direktive 2008/68/ES

BE Belgija

RO–bi–BE–5

Zadeva: prevoz odpadkov do obratov za odstranjevanje odpadkov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.2, 5.4, 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija, označevanje in zahteve, ki se nanašajo na embaliranje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: odpadki niso razvrščeni glede na ADR, temveč so razdeljeni na različne skupine (vnetljiva topila, barve, kisline, akumulatorji itd.), da bi se izognili nevarnim reakcijam znotraj ene skupine. Zahteve za izdelovanje embalaže imajo manj omejitev.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Opombe: ta uredba se lahko uporablja pri prevozu majhnih količin odpadkov do obratov za odstranjevanje odpadkov.

Datum izteka: 31. december 2022.

RO–bi–BE–6

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–5.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanje 01-2004.

Datum izteka: 31. december 2022.

RO–bi–BE–7

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanje 02-2003.

Datum izteka: 31. december 2022.

RO–bi–BE–8

Zadeva: izvzetje iz prepovedi, ki določa, da voznik ali njegov pomočnik ne smeta odpreti tovorkov nevarnega blaga v verigi lokalne distribucije od lokalnega distribucijskega skladišča do trgovca na drobno ali končnega uporabnika in od trgovca na drobno do končnega uporabnika (razen za razred 7).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.3.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: prepoved, ki določa, da voznik ali njegov pomočnik ne smeta odpreti tovorkov nevarnega blaga.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prepoved odpiranja tovorkov opredeljuje določba „Razen če osebo za to pooblasti upravljavec vozila“.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Opombe: če jo upoštevamo dobesedno, lahko prepoved iz Priloge v tej obliki povzroči resne težave pri distribuciji na drobno.

Datum izteka: 31. december 2022.

RO–bi–BE–10

Zadeva: prevoz v neposredni bližini industrijskih lokacij, vključno s prevozom po javni cesti.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: prilogi A in B.

Vsebina nacionalne zakonodaje: odstopanja zadevajo dokumentacijo, vozniško spričevalo ter etiketiranje in/ali označevanje tovorkov.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanja 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 in 38-2014.

Datum izteka: 31. december 2022.

RO–bi–BE–11

Zadeva: zbiranje jeklenk z butanom in propanom brez skladnih oznak.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.2.2.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: plinske jeklenke morajo imeti pritrjene oznake za nevarnost.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri zbiranju jeklenk, ki so vsebovale UN 1965, manjkajočih oznak za nevarnost ni treba nadomestiti, če je vozilo pravilno označeno (model 2.1).

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanje 14-2016.

Datum izteka: 31. december 2022.

RO–bi–BE–12

Zadeva: prevoz UN 3509 v zabojnikih za razsuti tovor s ponjavo.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 7.3.2.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: UN 3509 je treba prevažati v zaprtih zabojnikih za razsuti tovor.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanje 15-2016.

Datum izteka: 31. december 2022.

RO–bi–BE–13

Zadeva: prevoz jeklenk „DOT“.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 6.2.3.4 do 6.2.3.9.

Vsebina Priloge k Direktivi: plinske jeklenke morajo biti izdelane in preskušene v skladu s poglavjem 6.2 ADR.

Vsebina nacionalne zakonodaje: plinske jeklenke, izdelane in preskušane v skladu z določbami ministrstva Združenih držav za promet (Department of Transportation, DOT), se lahko uporabijo za prevoz omejenega seznama plinov, priloženega odstopanju.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstopanje BWV01–2017.

Datum izteka: 31. december 2022.

DK Danska

RO–bi–DK–1

Zadeva: UN 1202, 1203, 1223 in razred 2 – prevozna listina ni potrebna.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: potrebna je prevozna listina.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri prevozu izdelkov iz mineralnih olj razreda 3 UN 1202, 1203 ter 1223 in plinov razreda 2 v povezavi z distribucijo (blago, ki mora biti dostavljeno dvema ali več prejemnikom, in zbiranje vrnjenega blaga v podobnih situacijah) prevozna listina ni potrebna, če pisna navodila poleg zahtevanih podatkov v okviru ADR vsebujejo tudi podatke o številki UN, imenu in razredu.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Opombe: razlog za zgoraj navedeno nacionalno odstopanje je, da razvoj elektronske opreme npr. naftnim družbam, ki jo uporabljajo, omogoča, da vozilom neprekinjeno posredujejo informacije o strankah. Ker ti podatki na začetku prevoza niso na voljo in se jih vozilu posreduje med samim prevozom, pred začetkom prevoza ni mogoče pripraviti prevoznih listin. Tovrstni prevozi so omejeni na določena področja.

Za Dansko velja odstopanje od podobnega ukrepa iz člena 6(10) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junij 2026.

RO–bi–DK–2

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, kot spremenjeno.

Datum izteka: 30. junij 2026.

RO–bi–DK–3

Zadeva: prevoz nevarnega blaga znotraj zasebnih prostorov, ki so v neposredni bližini drug drugega.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za prevoz nevarnega blaga po javnih cestah.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri prevozu nevarnega blaga po cesti med dvema ali več ločenimi zasebnimi prostori, ki so v neposredni bližini, se prevoz lahko opravi s pisnim dovoljenjem pristojnega organa – veljajo nekateri pogoji.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Opombe: do takšnih situacij zlahka pride, kadar se blago prevaža med zasebnimi prostori, ki se nahajajo v bližini drug drugega, vendar je še vedno treba dostopati do javne ceste na zelo omejeni razdalji (npr. prečkanje ceste). To ne predstavlja prevoza nevarnega blaga po javni cesti v običajnem pomenu besede in veljajo samo prizanesljivejši pogoji.

Datum izteka: 30. junij 2026.

RO–bi–DK–4

Zadeva: cestni prevoz nevarnega blaga nekaterih razredov iz zasebnih gospodinjstev in podjetij v bližnje zbirne točke za odpadke ali vmesne predelovalne obrate z namenom odstranjevanja.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli 1 do 9.

Vsebina Priloge k Direktivi: splošne določbe, določbe klasifikacije, posebne določbe, določbe o pakiranju, postopki za pošiljke, zahteve za izdelavo in testiranje embalaže, določbe o pogojih prevoza, natovarjanja, raztovarjanja in ravnanja s tovorom, zahteve za posadko vozila, opremo, delovanje in dokumentacijo ter zahteve o izdelavi in homologaciji vozil za prevoz.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nevarno blago iz zasebnih gospodinjstev in podjetij se lahko pod nekaterimi pogoji prevaža v bližnje zbirne točke za odpadke ali vmesne predelovalne obrate z namenom odstranjevanja. Različne določbe morajo biti izpolnjene, odvisno od narave in tveganj v zvezi s prevozom; npr. količina nevarnega blaga na notranjo embalažo, zunanjo embalažo in/ali na prevozno enoto, ter ali je prevoz nevarnega blaga dodatna dejavnost glede na glavno dejavnost podjetja ali ne.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Opombe: upravljavci odpadkov in podjetja ne morejo uporabiti vseh določb oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES, če se odpadki, ki lahko vsebujejo ostanke nevarnega blaga, prevažajo iz zasebnih gospodinjstev in/ali podjetij v bližnje zbirne točke za odpadke z namenom odstranjevanja. Odpadki so ponavadi embalaža, ki so se prvotno prevažali glede na izvzetje pododdelka 1.1.3.1 (c) Priloge I, oddelka I.1 k Direktivi 2008/68/ES in/ali se prodajajo v trgovini na drobno. Vendar se izjema 1.1.3.1 (c) ne uporablja za prevoz v zbirne točke za odpadke in določbe poglavja 3.4 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES niso primerne za prevoz odpadne notranje embalaže.

Datum izteka: 1. januar 2025.

RO–bi–DK–5

Zadeva: izvzetje, s katerim se dopusti nakladanje in raztovarjanje nevarnega blaga, za katerega velja posebna določba CV1 v 7.5.11 ali S1 v 8.5, na javnem mestu in brez posebnega dovoljenja pristojnih organov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: 7.5.11, 8.5.

Vsebina Priloge k Direktivi: dodatne določbe, ki se nanašajo na nakladanje, razkladanje in upravljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nakladanje in raztovarjanje nevarnega blaga na javnem mestu je dovoljeno brez posebnega dovoljenja pristojnega organa z odstopanjem od zahtev iz 7.5.11 ali 8.5.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 828 af 10/06/2017 om vejtransport af farligt gods.

Opombe: v okviru notranjega prevoza znotraj države ta določba preveč obremenjuje pristojni organ in poslovno skupnost, ki se ukvarja z zadevnim nevarnim blagom.

Datum izteka: 30. junij 2026.

DE Nemčija

RO–bi–DE–1

Zadeva: opustitev nekaterih podatkov v prevozni listini (n2).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: vsebina prevozne listine.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za vse razrede, razen razreda 1 (razen 1.4S), 5.2 in 7:

v prevozni listini ni potrebna navedba:

(a) 

prejemnika v primeru lokalne distribucije (razen za zaključen tovor in za prevoz na določenih poteh);

(b) 

količine in vrste tovorkov, če se 1.1.3.6 ne uporablja, vozilo pa ustreza vsem določbam iz prilog A in B;

(c) 

pri praznih in neočiščenih cisternah zadostuje prevozna listina zadnjega nakladanja.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Opombe: uporaba vseh določb pri tej vrsti prometa ne bi bila izvedljiva.

Odstopanje, evidentirano s strani Komisije pod št. 22 (v členu 6(10) Direktive 94/55/ES).

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–DE–3

Zadeva: prevoz pakiranih nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1 do 5.

Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija, pakiranje in označevanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: razredi 2 do 6.1, 8 in 9: kombinirano pakiranje in prevoz nevarnih odpadkov v paketih in vsebnikih IBC; odpadki morajo biti pakirani v notranji embalaži (kot so bili zbrani) in razdeljeni na določene skupine odpadkov (preprečevanje nevarnih reakcij znotraj skupine odpadkov); uporaba posebnih pisnih navodil, ki se nanašajo na skupine odpadkov in kot tovorni list; zbiranje gospodinjskih in laboratorijskih odpadkov itd.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Opombe: seznam št. 6*.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–DE–5

Zadeva: lokalni prevoz UN 3343 (mešanica nitroglicerina, desensibilizirana, tekoča, vnetljiva, ki ni navedena drugje, z ne več kot 30 % nitroglicerina glede na maso) v cisternah-zabojnikih, ki odstopa od pododdelka 4.3.2.1.1 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 3.2, 4.3.2.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe v zvezi z uporabo cistern-zabojnikov.

Vsebina nacionalnih pravnih določb: lokalni prevoz nitroglicerina (UN 3343) v cisternah-zabojnikih na kratkih razdaljah, če je v skladu z navedenimi pogoji:

1. 

Zahteve za cisterne-zabojnike

1.1 

Uporabijo se lahko samo cisterne-zabojniki, ki so posebej dovoljeni za ta namen in ki izpolnjujejo tudi zahteve glede izdelave, opreme, dovoljenja za model izdelave, testov, označevanja in delovanja iz poglavja 6.8 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

1.2 

Mehanizem za zapiranje cisterne-zabojnika mora biti opremljen s sistemom za sprostitev pritiska, ki popusti pri notranjem pritisku 300 kPa (3 bar) nad običajnim pritiskom ter pri tem sprosti navzgor obrnjeno odprtino z območjem za sprostitev pritiska najmanj 135 cm2 (premer 132 mm). Odprtina se po aktiviranju ne sme ponovno zapreti. Kot varnostna naprava se lahko uporabi eden ali več varnostnih elementov, ki se enako obnašajo ob aktivaciji ter imajo ustrezno območje za sprostitev pritiska. Tip izdelave varnostne naprave mora uspešno prestati tipsko preskušanje in homologacijo, ki ju opravi pristojni organ.

2. 

Označevanje

Vsaka cisterna-zabojnik se na obeh straneh označi z nalepko, ki opozarja na nevarnost, v skladu z vzorcem 3 iz pododdelka 5.2.2.2.2 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

3. 

Določbe glede delovanja

3.1 

Zagotoviti je treba, da je nitroglicerin med prevozom enakomerno porazdeljen po flegmatizatorju in da ne more priti do razmešanja.

3.2 

Zadrževanje v ali na vozilu med nakladanjem in razkladanjem ni dovoljeno, razen če je to potrebno za upravljanje opreme za nakladanje in razkladanje.

3.3 

Na mestu razkladanja je treba cisterne-zabojnike popolnoma izprazniti. Če jih ni mogoče popolnoma izprazniti, jih je treba po razkladanju tesno zapreti do ponovnega polnjenja.

Prvotno sklicevanje na nacionalne pravne določbe: odstopanje Severno Porenje - Westfalija.

Opombe: to zadeva lokalni cestni prevoz v cisternah-zabojnikih na kratkih razdaljah kot del industrijskega postopka med dvema fiksnima proizvodnima lokacijama. Da bi se proizvedel farmacevtski izdelek, proizvodna lokacija A kot del prevoza, ki ustreza pravilom, v 600-litrskih cisternah-zabojnikih dostavi smolno raztopino, vnetljivo (UN 1866), skupina pakiranja II, proizvodni lokaciji B. Tukaj se doda raztopina nitroglicerina in opravi mešanje, s katerim nastane lepilna mešanica, ki vsebuje nitroglicerin, desensibilizirana, tekoča, vnetljiva, ki ni navedena drugje, z ne več kot 30 % nitroglicerina glede na maso (UN 3343), za nadaljnjo uporabo. Povratni prevoz te snovi na proizvodno lokacijo A se prav tako opravi v zgoraj navedeni cisterni-zabojniku, ki ga je posebej pregledal in odobril pristojni organ za ta specifičen prevoz in nosi oznako cisterne L10DN.

Konec obdobja veljavnosti: 30. junij 2022.

RO–bi–DE–6

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–DE–7

Zadeva: sprejetje RO–bi–BE–10.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo:

Datum izteka: 31. december 2022.

IE Irska

RO–bi–IE–3

Zadeva: izvzetje, s katerim se dopusti nakladanje in raztovarjanje nevarnega blaga, za katerega velja posebna določba CV1 v 7.5.11 ali S1 v 8.5, na javnem mestu in brez posebnega dovoljenja pristojnih organov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 7.5 in 8.5.

Vsebina Priloge k Direktivi: dodatne določbe, ki se nanašajo na nakladanje, razkladanje in upravljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nakladanje in raztovarjanje nevarnega blaga na javnem mestu je dovoljeno brez posebnega dovoljenja pristojnega organa z odstopanjem od zahtev iz 7.5.11 ali 8.5.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: v okviru notranjega prevoza znotraj države ta določba preveč obremenjuje pristojni organ.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–IE–6

Zadeva: izvzetje iz zahteve, določene v 4.3.4.2.2, da morajo biti premične cevi za polnjenje in praznjenje, ki niso stalno pritrjene na posodo vozila cisterne, med prevozom prazne.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: uporaba vozil cistern.

Vsebina nacionalne zakonodaje: ni potrebno, da so prožne zvijave cevi v kolutih (vključno s pritrjenimi cevmi, ki so z njimi povezane), ki so pritrjene na avtomobilsko cisterno in se uporabljajo pri distribuciji bencinskih produktov na drobno z identifikacijskimi številkami snovi UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 in UN 1978, med prevozom po cesti prazne, pod pogojem, da so sprejeti primerni ukrepi za preprečitev razlitja vsebine.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: prožne zvijave cevi, pritrjene na vozila cisterne, ki so namenjene dostavi na dom, morajo ves čas, celo med prevozom, ostati polne. Zaradi iztočnega sistema morata biti merilni sistem in zvijava cev vozila cisterne napolnjena, tako da se stranki zagotovi pravilna količina proizvoda.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–IE–7

Zadeva: izvzetje iz nekaterih zahtev, določenih v 5.4.0, 5.4.1.1.1 in 7.5.11 ADR, o prevozu gnojila amonijev nitrat UN 2067 v razsutem stanju iz pristanišč do prejemnikov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.0, 5.4.1.1.1 in 7.5.11.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteva po ločeni prevozni listini, s točno količino celotnega tovora za vsak prevoz; ter zahteva, da se vozilo očisti pred in po prevozu.

Vsebina nacionalne zakonodaje: predlagano odstopanje, da se dovolijo spremembe zahtev ADR, ki se nanašajo na prevozno listino in čiščenje vozila; z namenom upoštevanja praktičnega vidika pri prevozu tovora v razsutem stanju iz pristanišča do prejemnika.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Opombe: določbe ADR zahtevajo (a) ločeno prevozno listino, kjer je navedena celotna masa nevarnega blaga za posamezni tovor, in (b) poseben ukrep „CV24“ o čiščenju po vsakem prevozu tovora od pristanišča do naročnika med razkladanjem tovorne ladje. Ker je prevoz lokalen in je povezan z raztovarjanjem tovorne ladje ter vključuje več prevozov (v istem dnevu ali v naslednjih dneh) iste snovi med tovorno ladjo in prejemnikom, naj bi zadoščala ena prevozna listina s približno maso celotnega tovora, izvajanje posebne določbe „CV24“ pa naj ne bi bilo potrebno.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–IE–8

Zadeva: prevoz nevarnega blaga med zasebnimi prostori in drugim vozilom v neposredni bližini prostorov ali med dvema deloma zasebnih prostorov, ki sta v neposredni bližini, vendar ločena z javno cesto.

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: Oddelek 1.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za prevoz nevarnega blaga po cesti.

Vsebina nacionalne zakonodaje: razveljavitev uredb, če se vozilo uporablja za prevoz nevarnega blaga

(a) 

med zasebnimi prostori in drugim vozilom v neposredni bližini prostorov ali

(b) 

med dvema deloma zasebnih prostorov, ki sta v neposredni bližini, vendar ločena z javno cesto,

če se prevoz opravi po najkrajši poti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Opombe: ko se blago prevaža med dvema deloma zasebnih prostorov ali med zasebnimi prostori in pripadajočimi vozili, ki so ločeni z javno cesto, lahko pride do različnih okoliščin. Ta oblika prevoza ne pomeni prevoza nevarnega blaga v običajnem smislu, zato ni treba uporabljati predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga. Glej tudi RO–bi–SE–3 in RO–bi–DK–3.

Datum izteka: 30. junij 2027.

EL Grčija

RO–bi–EL–1

Zadeva: odstopanje od varnostnih zahtev za pritrjene cisterne (vozila s cisternami) z bruto maso, manjšo od 4 ton, ki se uporabljajo za lokalni prevoz plinskega olja (UN 1202), prvič registrirane v Grčiji med 1. januarjem 1991 in 31. decembrom 2002.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve glede izdelave, opreme, homologacije, pregledov in testov ter označevanja pritrjenih cistern (vozila s cisternami), odstranljivih cistern ter cistern zabojnikov in cistern z menjalnimi kesoni, katerih posode za cisterne so izdelane iz kovinskih materialov, akumulatorskih vozil ter MEGC.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prehodna določba: pritrjene cisterne (vozila s cisternami) z bruto maso, manjšo od 4 ton, ki se uporabljajo za lokalni prevoz plinskega olja (UN 1202), prvič registrirane v Grčiji med 1. januarjem 1991 in 31. decembrom 2002, pri katerih je debelina posode manjša od 3 mm, se še vedno lahko uporabljajo. Namenjena je lokalnemu prevozu za vozila, ki so registrirana v navedenem obdobju. Ta prehodna določba bo veljala za vozila s cisternami samo v primeru, da bodo spremenjena v skladu s točko 6.8.2.1.20 in prilagojena glede na:

1. 

odstavke ADR za preglede in preskuse: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5;

2. 

cisterne morajo izpolnjevati zahteve iz odstavkov 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 in 6.8.2.2.2.

V polju „Opombe“ potrdila o registraciji vozila se zapiše naslednje: „VELJA DO 30. 6. 2021“.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (zahteve glede izdelave, opreme, pregledov in testov pritrjenih cistern (vozila s cisternami), odstranljivih cistern v obtoku za nekatere skupine nevarnega blaga).

Datum izteka: 30. junij 2023.

ES Španija

RO–bi–ES–2

Zadeva: posebna oprema za distribucijo brezvodnega amonijaka.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 6.8.2.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: da bi se izognili izgubi vsebine v primeru poškodbe zunanjih pritrdilnih elementov (cevi, stranske zaporne naprave), morata biti notranji zaporni ventil in njegov sedež zavarovana, da ju ne odtrga zaradi zunanjih pritiskov, ali pa zasnovana tako, da sta na tovrstne pritiske odporna. Naprave za polnjenje in praznjenje (vključno s prirobnicami ter čepi z navoji) in zaščitne pokrove (če obstajajo) mora biti mogoče zaščititi pred tovrstnimi neželenimi odpiranji.

Vsebina nacionalne zakonodaje: cisterne, ki se uporabljajo v kmetijske namene za distribucijo brezvodnega amonijaka in so se začele uporabljati pred 1. januarjem 1997, so lahko opremljene z zunanjimi namesto notranjimi varnostnimi pripomočki, pod pogojem, da le-ti nudijo zaščito, ki je najmanj enaka zaščiti, ki jo nudi stena cisterne.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Opombe: pred 1. januarjem 1997 se je cisterno z zunanjimi varnostnimi pripomočki uporabljalo le v kmetijstvu za nanos brezvodnega amonijaka neposredno na prst. Nekatere izmed teh cistern se uporabljajo še danes. Redko prevažajo tovor po cesti, večinoma se uporabljajo za gnojila na velikih kmetijah.

Datum izteka: 30. junij 2027.

FR Francija

RO–bi–FR–1

Zadeva: uporaba pomorskih dokumentov kot prevoznih listin za kratke poti, ki sledijo razkladanju plovila.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: podatki, ki morajo biti navedeni v dokumentih, uporabljenih kot prevozne listine za nevarno blago.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pomorski dokument se uporablja kot prevozna listina v radiju 15 km.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–FR–3

Zadeva: prevoz pritrjenih skladiščnih cistern za utekočinjeni naftni plin (18).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za prevoz pritrjenih skladiščnih cistern za utekočinjeni naftni plin veljajo posebna pravila. Uporabljajo se le za kratke razdalje.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–FR–4

Zadeva: sprejetje RO–bi–BE–8.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–FR–5

Zadeva: sprejetje RO–bi–BE–5.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: —

Datum izteka: 30. junij 2024.

RO–bi–FR–6

Zadeva: prevoz odpadkov, ki vsebujejo prosti azbest.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.1.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: navodila za pakiranje P002.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevoz odpadkov, ki vsebujejo prosti azbest (št. UN 2212 ASBESTOS, AMPHIBOLE (amozit, tremolit, aktinolit, antofilit, krokidolit) ali št. UN 2590 ASBESTOS, CHRYSOTILE), z gradbišč:

— 
odpadki se prevažajo v prekucnikih,
— 
odpadki se zapakirajo v velike zložljive vreče, ki ustrezajo velikosti dna prekucnika in so tesno zaprte, da se prepreči uhajanje azbestnih vlaken med prevozom,
— 
vreče so izdelane tako, da vzdržijo pritiske med običajnimi pogoji prevoza in med raztovarjanjem na odlagališču,
— 
izpolnjeni so drugi pogoji, ki se uporabljajo v skladu z ADR.
— 
Ti pogoji prevoza so posebej primerni za prevoz velikih količin odpadkov, proizvedenih med deli na cestah ali odstranjevanjem azbesta iz stavb. Pogoji so primerni tudi za končno skladiščenje odpadkov na odobrenih odlagališčih in zagotavljajo večjo enostavnost natovarjanja in s tem boljšo zaščito delavcev pred azbestom v primerjavi s pogoji, ki se uporabljajo v skladu z navodili za pakiranje P002 iz poglavja 4.1.4 ADR.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: —

Datum izteka: 30. junij 2024.

HU Madžarska

RO–bi–HU–1

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–3.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Datum izteka: 30. januar 2025.

NL Nizozemska

RO–bi–NL–13

Zadeva: program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2015.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 in 9.

Vsebina Priloge k Direktivi: izjeme za določene količine; posebne določbe; uporaba embalaž; uporaba nadembalaž; dokumentacija; izdelava in preizkušanje embalaže; nakladanje, razkladanje in upravljanje; posadka; tehnološke naprave; delovanje; vozila in dokumentacija; izdelava in homologacija vozil za prevoz.

Vsebina nacionalne zakonodaje: določbe glede prevoza malih zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in nevarnih odpadkov iz podjetij, ki se dostavijo v ustrezni embalaži s prostornino največ 60 litrov. Zaradi majhne količine odpadkov za vsak primer in raznolike narave raznovrstnih snovi, se prevozne dejavnosti ne morejo izvajati v popolni skladnosti s pravili ADR. Temu primerno je v zgoraj omenjenem programu določena poenostavljena različica, ki odstopa od števila določb ADR.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2015.

Opombe: program je bil zasnovan tako, da posameznikom in podjetjem omogoči odlaganje malih kemičnih odpadkov na isti lokaciji. Zadevne snovi so sestavljene iz ostankov, kot so ostanki barv. Stopnja nevarnosti je zmanjšana na minimum zaradi izbire prevoznega sredstva, med drugim vključno z uporabo posebnih elementov prevoza in oznak „kajenje prepovedano“ ter rumeno utripajočo lučko, ki je jasno vidna javnosti. Bistveno glede prevoza je zagotavljanje varnosti. To se lahko doseže s prevažanjem snovi v zaprtih embalažah, da se prepreči razpršenost ali tveganje, da nevarni plini iztečejo ali se nabirajo v vozilu. V vozilu so vključene enote, primerne za shranjevanje različnih vrst odpadkov, ki zagotavljajo zaščito pred ranžiranjem, nevarnimi premiki in nenamernim odpiranjem. Hkrati, četudi gre za manjše količine odpadkov, mora imeti prevoznik potrdilo o poklicni usposobljenosti zaradi raznolike narave zadevnih snovi. Zaradi pomanjkanja znanja fizičnih oseb glede stopnje nevarnosti v zvezi s temi snovmi je treba zagotoviti pisna navodila, kakor je določeno v Prilogi k programu.

Datum izteka: 30. junij 2027.

PT Portugalska

RO–bi–PT–1

Zadeva: prevozna dokumentacija za UN 1965.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za prevozno dokumentacijo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: ustrezno odpremno ime, ki se navede v prevozni listini, kot določa oddelek 5.4.1 RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), za tržni butan in propan, ki spadata v skupno tarifno številko „UN št. 1965 zmes plinastih ogljikovodikov, tekoča, n.d.n.“ in se prevažata v jeklenkah, se lahko nadomesti z drugimi trgovskimi imeni:

„UN 1965 butan“ v primeru mešanic A, A01, A02 in A0, kot je opisano v pododdelku 2.2.2.3 RPE, ki se prevažajo v jeklenkah;

„UN 1965 propan“ v primeru mešanice C, kot je opisano v pododdelku 2.2.2.3 RPE, ki se prevažajo v jeklenkah.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Despacho DGTT 7560/2004, z dne 16. aprila 2004, v okviru člena 5, št. 1, Decreto-Lei No 267-A/2003 z dne 27. oktobra.

Opombe: priznava se pomembnost, da se gospodarskim subjektom olajša izpolnjevanje prevoznih listin za nevarno blago, če to ne vpliva na varnost teh postopkov.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–PT–2

Zadeva: prevozna dokumentacija za prazne in neočiščene cisterne in zabojnike.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za prevozno dokumentacijo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za povratne prevoze praznih cistern in zabojnikov, v katerih se je prevažalo nevarno blago, se lahko prevozna listina iz oddelka 5.4.1 RPE nadomesti s prevozno listino, izdano za neposredni predhodni prevoz, s katerim se je dostavilo blago.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Despacho DGTT 15162/2004, z dne 28. julija 2004, v okviru člena 5, št. 1, Decreto-Lei No 267-A/2003 z dne 27. oktobra.

Opombe: obveznost, da prevoz praznih cistern in zabojnikov, ki so vsebovali nevarno blago, spremlja prevozna listina v skladu z RPE, v nekaterih primerih povzroča praktične težave, ki jih je mogoče zmanjšati na minimum brez vpliva na varnost.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–PT–3

Zadeva: sprejetje RO–bi–BE–8.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: —

Datum izteka: 30. junij 2027.

FI Finska

RO–bi–FI–1

Zadeva: sprememba podatkov v prevozni listini za eksplozivne snovi.

Pravna podlaga: Direktiva 2008/68/ES, člen 6(2)(a).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.2.1(a).

Vsebina Priloge k Direktivi: posebne določbe za razred 1.

Vsebina nacionalne zakonodaje: v prevozni listini je dovoljeno navesti število detonatorjev (1 000  detonatorjev ustreza 1 kg eksploziva) namesto dejanske neto mase eksplozivne snovi.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Uredba finske agencije za promet in komunikacije o cestnem prevozu nevarnega blaga.

Opombe: ti podatki zadostujejo za notranji prevoz. To odstopanje se uporablja večinoma za industrijo eksplozivov pri lokalnem prevozu majhnih količin.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–FI–3

Zadeva: sprejetje RO–bi–DE–1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Uredba finske agencije za promet in komunikacije o cestnem prevozu nevarnega blaga.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–FI–4

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Vladni odlok o vozniškem spričevalu za voznike vozil, ki prevažajo nevarno blago (401/2011).

Datum izteka: 30. junij 2027.

SE Švedska

RO–bi–SE–1

Zadeva: prevoz nevarnih odpadkov do obratov za odstranjevanje nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: dela 5 in 6.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za izdelavo in testiranje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevoz embalaže, ki vsebuje nevarno blago v odpadkih, se izvede v skladu z določbami ADR, dovoljenih pa je le nekaj izjem. Izjeme so dovoljene samo za nekatere snovi in predmete.

Glavne izjeme so:

Majhni paketi (manj kot 30 kg) nevarnih snovi v odpadkih so lahko pakirani v embalažo, tudi v vsebnike IBC in velike pakete, ne da bi izpolnjevali določbe iz pododdelkov 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 in 6.6.5.4.3 oddelka I.1 Priloge I k tej direktivi. Embalaže, pripravljene na prevoz, vključno z vsebniki IBC ali velikimi paketi, ni treba testirati na reprezentativnem vzorcu manjših paketov znotraj embalaže.

To je dovoljeno, če:

— 
so embalaža, vsebniki IBC ali veliki paketi skladni s tipom, ki je bil testiran in odobren glede na embalažno skupino I ali II veljavnih določb oddelkov 6.1, 6.5 ali 6.6 oddelka I.1 Priloge I k tej direktivi;
— 
so majhni paketi zapakirani z absorpcijskim materialom, ki zadrži morebitno tekočino, ki lahko med prevozom uhaja v zunanjo embalažo, vsebnike IBC ali velike pakete; ter
— 
imajo embalaža, vsebniki IBC ali veliki paketi, pripravljeni za prevoz, bruto maso, ki ne presega dovoljene bruto mase, navedene v oznaki UN za embalažno skupino I ali II za embalažo, vsebnike IBC ali velike pakete; ter
— 
se v prevozno listino vključi stavek „pakirano v skladu z delom 16 ADR-S“.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Dodatek S – Posebni predpisi za notranji cestni prevoz nevarnega blaga, določeni v skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga.

Opombe: pododdelke 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 in 6.6.5.4.3 oddelka I.1 Priloge I k tej direktivi je težko uporabljati, ker se embalaža, vsebniki IBC in veliki paketi testirajo na reprezentativnem vzorcu odpadkov, ki ga je težko predvidevati vnaprej.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–SE–2

Zadeva: ime in naslov pošiljatelja v prevozni listini.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1

Vsebina Priloge k Direktivi: splošni podatki, zahtevani v prevozni listini.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nacionalna zakonodaja določa, da navedba imena in naslova pošiljatelja ni obvezna, če se prazna, neočiščena embalaža vrne v okviru distribucijskega sistema.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: prazna neočiščena embalaža, ki se vrne, večinoma še vedno vsebuje majhne količine nevarnega blaga.

To odstopanje se večinoma uporablja v industriji ob vračanju praznih neočiščenih plinskih posod in njihovi zamenjavi za polne.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–SE–3

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v neposredni bližini industrijskih območij, vključno s prevozom po javnih cestah med različnimi deli območja.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za prevoz nevarnih snovi po javnih cestah.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevoz nevarnega blaga v neposredni bližini industrijskih območij, vključno s prevozom po javnih cestah med različnimi deli območja. Odstopanje se nanaša na etiketiranje in označevanje tovorkov, prevozne listine, vozniško spričevalo in potrdilo o ustreznosti v skladu s točko 9.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: poznamo več situacij, v katerih se nevarno blago prevaža med prostori, ki se nahajajo na nasprotnih straneh javne ceste. Ta oblika prevoza ne pomeni prevoza nevarnega blaga po zasebni cesti, tako da se mora povezovati z ustreznimi zahtevami. Glej tudi člen 6(14) Direktive 96/49/ES.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–SE–4

Zadeva: prevoz nevarnega blaga, ki so ga zasegli organi.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za prevoz nevarnega blaga po cesti.

Vsebina nacionalne zakonodaje: odstopanja od pravil se lahko dovolijo, če je vzrok zanje varstvo pri delu, nevarno razkladanje, predložitev dokazov itd.

Odstopanja od uredb so dovoljena le, če je v običajnih okoliščinah prevoza dosežena zadovoljiva raven varnosti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: tovrstna odstopanja lahko izvajajo le organi, ki zasežejo nevarno blago.

To odstopanje je namenjeno lokalnemu prevozu blaga, ki ga je zasegla policija, npr. eksploziva ali ukradenega blaga. Težava, ki se pojavi pri tej vrsti blaga je, da nikoli ne moremo biti prepričani o njegovi razvrstitvi. Blago pogosto tudi ni zapakirano, označeno ali etiketirano v skladu z ADR. Obstaja več sto takšnih prevozov, ki jih policija izvaja vsako leto. Alkoholne pijače je treba v primeru tihotapljena prepeljati od kraja zasega do zgradbe za skladiščenje dokazov, nato pa v prostore za uničenje, ki so lahko od zgradbe za skladiščenje precej oddaljeni. Dovoljena odstopanja so naslednja: (a) ni potrebno, da je vsak tovorek označen, in (b) ni treba uporabiti odobrenih tovorkov. Vendar pa mora biti pravilno označena vsaka paleta, ki vsebuje takšne tovorke. Izpolnjene morajo biti tudi vse ostale zahteve. Vsako leto se izvede približno 20 tovrstnih prevozov.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–SE–5

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v pristaniščih in njihovi neposredni bližini.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: dokumentacija, ki mora biti prisotna v prevozni enoti; vsaka prevozna enota, ki prevaža nevarno blago, mora biti opremljena s posebno opremo; homologacija vozila.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Dokumenti (razen vozniškega spričevala) v prevozni enoti niso potrebni.

Ni treba, da je prevozna enota opremljena z opremo, določeno v 8.1.5.

Traktorji ne potrebujejo potrdila o ustreznosti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: primerjaj s členom 6(14) Direktive 96/49/ES.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–SE–6

Zadeva: nadzornikovo potrdilo o usposobljenosti ADR.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.2.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: vozniki vozil morajo opraviti tečaj za usposabljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nadzornikom, ki izvajajo vsakoletni tehnični pregled vozila, ni treba opravljati tečaja za usposabljanje iz 8.2 ali imeti ADR potrdila o usposobljenosti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: v nekaterih primerih lahko vozila, ki jih preskušajo na tehničnem pregledu, vozijo nevarno blago kot tovor, npr. neočiščene, prazne cisterne.

Zahteve iz odstavkov 1.3 in 8.2.3 se vseeno uporabljajo.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–SE–7

Zadeva: lokalna distribucija UN 1202, 1203 in 1223 v cisternah.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: za prazne, neočiščene cisterne in cisterne zabojnike je opis v skladu s 5.4.1.1.6. V druge dokumente je dovoljeno vnesti tudi imena in naslove več prejemnikov.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za prazne, neočiščene cisterne ali cisterne zabojnike opis v prevozni listini po 5.4.1.1.6 ni potreben, če je količina snovi v načrtu natovarjanja označena z 0. Imen in naslovov prejemnikov ni treba navesti na nobenem dokumentu v vozilu.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–SE–9

Zadeva: lokalni prevoz na kmetijskih območjih ali gradbiščih.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4, 6.8 in 9.1.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: prevozne listine; izdelava cistern; potrdilo o ustreznosti.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za lokalni prevoz do kmetijskih zemljišč ali gradbišč ni potrebno izpolnjevati nekaterih zahtev:

(a) 

deklaracija o nevarnem blagu ni potrebna;

(b) 

starejše cisterne/zabojniki, ki niso bili izdelani v skladu s poglavjem 6.8, temveč v skladu s starejšo nacionalno zakonodajo, ter so pritrjeni na dele vozila za posadko, se lahko še vedno uporabljajo;

(c) 

starejša vozila cisterne, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 6.7 ali 6.8, namenjena prevozu snovi UN 1268, 1999, 3256 in 3257, z ali brez opreme za površinski premaz cest, se lahko še vedno uporabljajo za lokalni prevoz na majhnih razdaljah do točke dela na cesti;

(d) 

potrdila o ustreznosti vozil za posadko in vozila cisterne z ali brez opreme za površinski premaz cest prav tako niso potrebna.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: vozilo za posadko je nekakšna bivalna prikolica za delovno posadko s sobo za posadko, opremljena z neregistrirano cisterno/zabojnikom za dizelsko gorivo, namenjeno delovanju gozdarskih traktorjev.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–SE–10

Zadeva: prevoz eksplozivov s cisternami.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.1.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: eksplozive se lahko pakira samo v skladu s 4.1.4.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nacionalni pristojni organ bo potrdil ustreznost vozil, namenjenih prevozu eksploziva s cisternami. Prevoz s cisternami se dovoli samo za eksplozive, ki so navedeni v uredbi, ali pa ga s posebnim dovoljenjem dopušča pristojni organ.

Vozilo, ki prevaža eksplozive v cisternah, mora biti označeno in etiketirano v skladu s 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. in 5.3.1.4. Samo eno vozilo prevozne enote lahko vsebuje nevarno blago.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Dodatek S – Posebni predpisi za notranji cestni prevoz nevarnega blaga, določeni v skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga in švedske Uredbe SÄIFS 1993:4.

Opombe: to se uporablja samo pri notranjem prevozu in kadar je prevoz večinoma lokalne narave. Zadevne uredbe so veljale, preden se je Švedska priključila Evropski uniji.

Prevoz eksplozivov z vozili cisternami izvajata samo dve podjetji. V bližnji prihodnosti se načrtuje prehod na emulzije.

Staro odstopanje št. 84.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–SE–11

Zadeva: vozniško dovoljenje.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve, ki se nanašajo na usposabljanje posadke vozila.

Vsebina nacionalne zakonodaje: usposabljanje voznika ni dovoljeno za katero koli vozilo iz 8.2.1.1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Dodatek S – Posebni predpisi za notranji cestni prevoz nevarnega blaga, določeni v skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga.

Opombe: lokalni prevoz.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–SE–12

Zadeva: prevoz izdelkov za ognjemete UN 0335.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: Priloga B, 7.2.4, V2 (1).

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe v zvezi z uporabo vozil EX/II in EX/III.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri prevozu izdelkov za ognjemete UN 0335 se posebna določba V2 (1) iz 7.2.4 uporablja samo za neto vsebino eksploziva več kot 3 000 kg (4 000  kg s priklopnim vozilom) pod pogojem, da se izdelki za ognjemete dodelijo UN 0335 v skladu s privzeto klasifikacijsko tabelo za ognjemete iz odstavka 2.1.3.5.5 štirinajste revidirane izdaje priporočil o prevozu nevarnega blaga OZN.

Ta dodelitev se opravi v dogovoru s pristojnim organom. Preverjanje dodelitve se izvede na prevozni enoti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Dodatek S – Posebni predpisi za notranji cestni prevoz nevarnega blaga, določeni v skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga.

Opombe: prevoz izdelkov za ognjemete je časovno omejen na dve kratki obdobji v letu: ob novem letu in na prehodu iz aprila v maj. Prevoz od dobaviteljev do terminalov se lahko brez večjih težav opravi z obstoječimi vozili, ki imajo homologacijo EX. Vseeno pa je distribucija izdelkov za ognjemete od terminalov do trgovskih središč in vrnitev presežka nazaj do terminalov omejena zaradi pomanjkanja vozil, ki imajo homologacijo EX. To ogroža obstoj pošiljateljev izdelkov za ognjemete, saj ti svojih izdelkov ne morejo poslati na trg. To ogroža obstoj pošiljateljev izdelkov za ognjemete, saj ti svojih izdelkov ne morejo poslati na trg.

Za karseda posodobljeno klasifikacijo mora biti pri uporabi tega odstopanja klasifikacija izdelkov za ognjemete narejena na podlagi privzetega seznama Priporočil OZN.

Podobna vrsta izjeme velja za izdelke za ognjemete UN 0336, ki je vključena v posebno določbo 651, 3.3.1 ADR 2005.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RO–bi–SE–13

Zadeva: sprejetje RO–bi–DK–4.

Pravna podlaga: Direktiva 2008/68/ES, člen 6(2)(b)(i) (lokalni prevoz na kratkih razdaljah).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli 1 do 9.

Vsebina Priloge k Direktivi:

Sklic na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe:

Datum izteka: 30. junij 2027.

▼B
PRILOGA II

ŽELEZNIŠKI PREVOZ

▼M20

II.1    RID

Priloga k RID, kakor se bo uporabljal od 1. januarja 2021, pri čemer se „država pogodbenica RID“ nadomesti z „država članica“, če je primerno.

▼B

II.2    Dodatne prehodne določbe

1. Države članice lahko ohranijo odstopanja, sprejeta na podlagi člena 4 Direktive 96/49/ES do 31. decembra 2010 oziroma dokler se Priloga II. 1 ne spremeni v skladu s Priporočili ZN glede prevoza nevarnega blaga, kakor je navedeno v tem členu, če se to zgodi prej.

2. Država članica lahko na svojem ozemlju dovoli uporabo vagonov in vagonov s cisternami z razdaljo med tirnicami 1 520 /1 524 mm, izdelanih pred 1. julijem 2005, ki niso v skladu s to direktivo, pač pa so bili izdelani v skladu s Prilogo II k SMGS ali z 30. junija 2005 veljavnimi nacionalnimi predpisi te države članice, če se vzdržujejo na potrebni ravni varnosti.

3. Vsaka država članica lahko na svojem ozemlju dovoli uporabo cistern in vagonov, konstruiranih pred 1. januarjem 1997, ki niso v skladu s to direktivo, vendar so bila konstruirana v skladu z nacionalnimi predpisi, veljavnimi 31. decembra 1996, če se ta vozila vzdržujejo v skladu z zahtevanimi stopnjami varnosti.

Cisterne in vagoni, izdelani po 1. januarju 1997, ki niso v skladu s to direktivo, vendar so bili izdelani v skladu z zahtevami Direktive 96/49/ES, ki so veljale na dan izdelave vozil, se lahko še naprej uporabljajo za notranji prevoz.

4. Države članice, v katerih je temperatura okolja redno pod – 20 °C, lahko uveljavijo strožje predpise v zvezi z delovno temperaturo materialov, ki se uporabljajo za plastično embalažo, cisterne in drugo opremo, namenjeno za uporabo pri prevozih nevarnega blaga po cesti znotraj njihovega ozemlja, dokler se v Prilogo II, oddelek II.1 te direktive ne vključijo določbe o ustreznih referenčnih temperaturah za dana klimatska območja.

5. Država članica lahko na svojem ozemlju ohrani nacionalne določbe, ki niso določbe iz te direktive, v zvezi z referenčno temperaturo za prevoz utekočinjenih plinov ali mešanic utekočinjenih plinov, dokler se določbe o ustreznih referenčnih temperaturah za dana klimatska območja ne vključijo v evropske standarde in navedejo v Prilogi II, oddelek II.1 te direktive.

6. Vsaka država članica lahko za prevoze, ki jih opravijo vagoni, registrirani na njenem ozemlju, ohrani določbe iz svoje zakonodaje, veljavne 31. decembra 1996, ki se nanašajo na prikaz ali namestitev oznake za nujno ukrepanje ali oznake za nevarnost namesto številke za identifikacijo nevarnosti, ki je predvidena v Prilogi II, oddelek II.1 te direktive.

7. Za prevoze skozi Rokavski predor lahko Francija in Združeno kraljestvo uporabljata strožje predpise kakor jih določa ta direktiva.

8. Država članica lahko sprejme in oblikuje predpise za svoje ozemlje glede prevoza nevarnega blaga po železnici od in do pogodbenic OSJD. Zadevne države članice z ustreznimi ukrepi in obveznostmi zagotavljajo ohranjanje ravni varnosti, ki je enaka tisti iz Priloge II, oddelek II.1.

Komisija bo o teh določbah obveščena in bo o njih obvestila tudi druge države članice.

Komisija bo v desetih letih po začetku veljavnosti te direktive ocenila učinke določb, navedenih v tem odstavku. Po potrebi bo skupaj s poročilom predložila ustrezne predloge.

9. Države članice lahko ohranijo nacionalne omejitve za prevoz snovi, ki vsebujejo dioksin in furan, kakor so veljale na dan 31. decembra 1996.

▼M21

II.3    Nacionalna odstopanja

Odstopanja za države članice za prevoz nevarnega blaga na njihovem ozemlju na podlagi člena 6(2) Direktive 2008/68/ES.

Oštevilčenje odstopanj: RA–a/bi/bii–MS–nn

RA

=

železnica

a/bi/bii

=

člen 6(2) a/bi/bii

MS

=

okrajšava za državo članico

nn

=

zaporedna številka

Na podlagi člena 6(2)(a) Direktive 2008/68/ES

DE Nemčija

RA–a–DE–2

Zadeva: dovoljenje za kombinirano pakiranje.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2.

Vsebina Priloge k Direktivi: prepoved kombiniranega pakiranja.

Vsebina nacionalne zakonodaje: razred 1.4S, 2, 3 in 6.1; dovoljenje za kombinirano pakiranje za predmete razreda 1.4S (naboji za ročno orožje), aerosole (razred 2) ter čistilna in obdelovalna sredstva razreda 3 in 6.1 (navedene številke UN), v kompletih, ki naj bi se prodajali v kombiniranih paketih v embalažni skupini II in v manjših količinah.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Opombe: seznam št. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum izteka: 30. junij 2027.

FR Francija

RA–a–FR–3

Zadeva: prevoz za potrebe železniškega prevoznega sredstva.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: na tovornem listu morajo biti navedeni podatki glede nevarnih snovi.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevoz količin, ki ne presegajo omejitev, določenih v 1.1.3.6, za potrebe železniškega prevoznega sredstva ni potrebno prijaviti kot tovor.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RA–a–FR–4

Zadeva: izvzetje iz etiketiranja določenih poštnih vagonov.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 5.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: obveznost pritrditve oznak na stene vagonov.

Vsebina nacionalne zakonodaje: označeni morajo biti le poštni vagoni, ki prevažajo več kakor 3 tone materiala iz istega razreda (razen 1, 6.2 ali 7).

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Datum izteka: 30. junij 2027.

SE Švedska

RA–a–SE–1

Zadeva: železniškega prevoznega sredstva, ki prevaža nevarno blago kot hitro blago, ni potrebno označiti.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 5.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: železniška prevozna sredstva, ki prevažajo nevarno blago, morajo imeti oznake.

Vsebina nacionalne zakonodaje: železniškega prevoznega sredstva, ki prevaža nevarno blago kot hitro blago, ni potrebno označiti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga vsebuje količinske omejitve glede blaga, ki ga imenujemo ekspresno blago. Gre torej za majhne količine.

Datum izteka: 30. junij 2027.

Na podlagi člena 6(2)(b)(i) Direktive 2008/68/ES

DK Danska

RA–bi–DK–1

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v predorih.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 7.5.

Vsebina Priloge k Direktivi: natovarjanje, raztovarjanje in varnostne razdalje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: zakonodaja zagotavlja alternativne določbe tistim iz oddelka II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES glede prevoza skozi železniški predor na stalni povezavi čez Great Belt in Øresund. Te alternativne določbe zadevajo samo količino obremenitve in razdaljo nevarnega tovora blaga.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Opombe:

Datum izteka: 30. junij 2027.

RA–bi–DK–2

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v predorih.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 7.5.

Vsebina Priloge k Direktivi: natovarjanje, raztovarjanje in varnostne razdalje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: zakonodaja zagotavlja alternativne določbe tistim iz oddelka II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES glede prevoza skozi železniški predor na stalni povezavi čez Øresund. Te alternativne določbe zadevajo samo količino obremenitve in razdaljo nevarnega tovora blaga.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Opombe:

Datum izteka: 28. februar 2022.

DE Nemčija

RA–bi–DE–2

Zadeva: prevoz pakiranih nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 1 do 5.

Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija, pakiranje in označevanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: razredi 2 do 6.1, 8 in 9: kombinirano pakiranje in prevoz nevarnih odpadkov v paketih in vsebnikih IBC; odpadki morajo biti pakirani v notranji embalaži (kot so bili zbrani) in razdeljeni na določene skupine odpadkov (preprečevanje nevarnih reakcij znotraj skupine odpadkov); uporaba posebnih pisnih navodil, ki se nanašajo na skupine odpadkov in kot tovorni list; zbiranje gospodinjskih in laboratorijskih odpadkov itd.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Opombe: seznam št. 6*.

Datum izteka: 30. junij 2027.

RA–bi–DE–3

Zadeva: lokalni prevoz UN 1381 (fosfor, rumeni, pod vodo), razred 4.2, skupina pakiranja I, v železniških vagonih s cisternami.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 6.8, 6.8.2.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe za izdelavo cistern in železniških vagonov s cisternami. Poglavje 6.8, pododdelek 6.8.2.3, zahteva tipsko preskušanje za cisterne za prevažanje UN 1381 (fosfor, rumeni, pod vodo).

Vsebina nacionalne zakonodaje: lokalni prevoz UN 1381 (fosfor, rumeni, pod vodo), razred 4.2, skupina pakiranja I, na kratke razdalje (od Sassnitz-Mukran do Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz in Bitterfeld) na železniških vagonih s cisternami, ki so izdelani v skladu z ruskimi standardi. Prevoz blaga je podvržen dodatnim izvedbenim določbam, ki jih predpišejo pristojni varnostni organi.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Datum izteka: 30. januar 2025.

SE Švedska

RA–bi–SE–1

Zadeva: prevoz nevarnih odpadkov do obratov za odstranjevanje nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: dela 5 in 6.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za izdelavo in testiranje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevoz embalaže, ki vsebuje nevarno blago v odpadkih, se izvede v skladu z določbami te direktive, dovoljenih pa je le nekaj izjem. Izjeme so dovoljene samo za nekatere snovi in predmete.

Glavne izjeme so:

majhni paketi (manj kot 30 kg) nevarnih snovi v odpadkih so lahko pakirani v embalažo, tudi v vsebnike IBC in velike pakete, ne da bi izpolnjevali določbe iz pododdelkov 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 in 6.6.5.4.3 oddelka II.1 Priloge II k tej direktivi. Embalaže, pripravljene na prevoz, vključno z vsebniki IBC ali velikimi paketi, ni treba testirati na reprezentativnem vzorcu manjših paketov znotraj embalaže.

To je dovoljeno, če:

— 
so embalaža, vsebniki IBC ali veliki paketi skladni s tipom, ki je bil testiran in odobren glede na embalažno skupino I ali II veljavnih določb oddelkov 6.1, 6.5 in 6.6 oddelka II.1 Priloge II k tej direktivi;
— 
so majhni paketi zapakirani z absorpcijskim materialom, ki zadrži morebitno tekočino, ki lahko med prevozom uhaja v zunanjo embalažo, vsebnike IBC ali velike pakete; ter
— 
imajo embalaža, vsebniki IBC ali veliki paketi, pripravljeni za prevoz, bruto maso, ki ne presega dovoljene bruto mase, navedene v oznaki UN za embalažno skupino I ali II za embalažo, vsebnike IBC ali velike pakete; ter
— 
se v prevozno listino vključi stavek „pakirano v skladu z delom 16 RID-S“.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Dodatek S – Posebni predpisi za notranji železniški prevoz nevarnega blaga, določeni v skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga.

Opombe: pododdelke 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 in 6.6.5.4.3 oddelka II.1 Priloge II k tej direktivi je težko uporabljati, ker se embalaža, vsebniki IBC in veliki paketi testirajo na reprezentativnem vzorcu odpadkov, ki ga je težko predvidevati vnaprej.

Datum izteka: 30. junij 2027.

Na podlagi člena 6(2)(b)(ii) Direktive 2008/68/ES

DE Nemčija

RA–bii–DE–1

Zadeva: lokalni prevoz vodikovega cianida UN 1051, stabiliziranega, tekočega, ki vsebuje 1 masni % ali manj vode, v železniških vagonih s cisternami, ki odstopa od pododdelka 1 oddelka II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 3.2, 4.3.2.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: prepoved prevoza UN 1051 (vodikov cianid), stabiliziranega, tekočega, ki vsebuje 1 masni % ali manj vode, v železniških vagonih s cisternami, cisternah RID).

Vsebina nacionalne zakonodaje: lokalni prevoz po železnici po posebej določenih poteh, ki je del opredeljenega industrijskega postopka in je strogo nadzorovan pod jasno določenimi pogoji. Prevoz se opravi v vagonih s cisternami, ki jim je bila podeljena licenca posebej za ta namen ter katerih konstrukcija in pripomočki se stalno prilagajajo v skladu z najnovejšimi varnostnimi zahtevami. Postopek prevoza podrobno urejajo dodatne izvedbene določbe glede varnosti obratovanja v dogovoru s pristojnimi organi za varnost in ukrepanje v sili, spremljajo pa ga pristojni nadzorni organi.

Prvotno sklicevanje na nacionalne pravne določbe: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97.

Konec obdobja veljavnosti: 1. januar 2023.

RA–bii–DE–2

Zadeva: lokalni prevoz UN 1402 (kalcijev karbid) na določenih poteh, embalažna skupina I, v zabojnikih na vagonih.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 3.2, 7.3.1.1

Vsebina Priloge k Direktivi: splošne določbe za prevoz razsutega tovora. Poglavje 3.2, tabela A ne dopušča prevoza kalcijevega karbida v razsutem stanju.

Vsebina nacionalne zakonodaje: lokalni prevoz po železnici UN 1402 (kalcijev karbid), embalažna skupina I po posebej določenih poteh, ki je del opredeljenega industrijskega postopka in je strogo nadzorovan pod jasno določenimi pogoji. Tovor se prevaža na vagonih, v namensko izdelanih zabojnikih. Prevoz blaga je podvržen dodatnim izvedbenim določbam, ki jih predpišejo pristojni varnostni organi.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Datum izteka: 15. januar 2024.

▼B
PRILOGA III

PREVOZ PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH

▼M20

III.1    ADN

Priloženi predpisi k ADN, kakor se bo uporabljal od 1. januarja 2021, ter členi 3(f), 3(h), 8(1) in 8(3) ADN, pri čemer se „pogodbenica“ nadomesti z „država članica“, če je primerno.

▼B

III.2    Dodatne prehodne določbe

1. Države članice lahko ohranijo omejitve glede prevoza snovi, ki vsebujejo dioksin in furan, kakor veljajo na dan 30. junija 2009.

2. Dovoljenja v skladu s Prilogo III, oddelkom III.1 (8.1), izdana pred ali med prehodnim obdobjem iz člena 7(2), so veljavna do 30. junija 2016, razen če je na dovoljenju naveden krajši čas veljavnosti.

▼M21

III.3    Nacionalna odstopanja

Odstopanja za države članice za prevoz nevarnega blaga na njihovem ozemlju na podlagi člena 6(2) Direktive 2008/68/ES.

Oštevilčenje odstopanj: IW–a/bi/bii–MS–nn

IW

=

celinske plovne poti

a/bi/bii

=

člen 6(2) a/bi/bii

MS

=

okrajšava za državo članico

nn

=

zaporedna številka

Na podlagi člena 6(2)(bi) Direktive 2008/68/ES

DE Nemčija

IW–bi–DE–1

Zadeva: prevoz pakiranih nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na oddelek III.1 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES: 1 do 5.

Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija, pakiranje in označevanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: razredi 2 do 6.1, 8 in 9: kombinirano pakiranje in prevoz nevarnih odpadkov v paketih in vsebnikih IBC; odpadki morajo biti pakirani v notranji embalaži (kot so bili zbrani) in razdeljeni na določene skupine odpadkov (preprečevanje nevarnih reakcij znotraj skupine odpadkov); uporaba posebnih pisnih navodil, ki se nanašajo na skupine odpadkov in kot tovorni list; zbiranje gospodinjskih in laboratorijskih odpadkov itd.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Opombe: seznam št. 6*.

Datum izteka: 30. junij 2027.( 1 ) UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Top