EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1194

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1194 z dne 20. julija 2015 o omejeni objavi sklica na standard EN 12635:2002+A1:2008 o vratih v industrijske in javne prostore ter garažnih vratih v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije

UL L 193, 21.7.2015, p. 130–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1194/oj

21.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/130


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1194

z dne 20. julija 2015

o omejeni objavi sklica na standard EN 12635:2002+A1:2008 o vratih v industrijske in javne prostore ter garažnih vratih v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (1) in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju mnenja odbora, ustanovljenega na podlagi člena 22 Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kadar nacionalni standard, ki prenaša harmonizirani standard, sklic na katerega je objavljen v Uradnem listu Evropske unije, zajema eno ali več bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, določenih v Prilogi I k Direktivi 2006/42/ES, se za stroj, izdelan v skladu s tem standardom, domneva, da izpolnjuje zadevne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve.

(2)

Združeno kraljestvo je decembra 2010 vložilo uradni ugovor v zvezi s standardom EN 12635:2002+A1:2008 „Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Vgradnja in uporaba“, ki ga je Evropski odbor za standardizacijo (CEN) predlagal za harmonizacijo v skladu z Direktivo 2006/42/ES in sklic na katerega je bil prvič objavljen v Uradnem listu Evropske unije8. septembra 2009 (3).

(3)

Razlog za uradni ugovor je, da referenčni standard EN 12453 „Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Varnost pri uporabi pogonskega mehanizma – Zahteve“, naveden v točki 5.1 Vgradnja in Prilogi D k standardu EN 12635:2002+A1:2008, ne izpolnjuje vseh bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge I k Direktivi 2006/42/ES.

(4)

Ugotovljene pomanjkljivosti referenčnega standarda EN 12453:2000 se nanašajo na točke 4.1.1 Nevarnosti na mestih stiskanja, striženja in uvlečenja, 4.2 Nevarnosti zaradi pogonskega mehanizma ali vira energije, 4.4.3 Prekomeren premik vratnega krila, 4.5 Vpliv načina uporabe na stopnjo tveganja, 5.1.1 Preprečevanje nevarnosti na mestih stiskanja, striženja in uvlečenja ali zaščita pred njo in 5.5 Najnižja raven zaščite.

(5)

Komisija je po preučitvi standarda EN 12635:2002+A1:2008 skupaj s predstavniki odbora, ustanovljenega na podlagi člena 22 Direktive 2006/42/ES, ugotovila, da standard ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz točk 1.1.2 Načela vključevanja varnosti, 1.1.6 Ergonomija, 1.2.1 Varnost in zanesljivost krmilnih sistemov, 1.3.7 Tveganje, povezano z gibajočimi se deli, 1.3.8.2 Gibajoči se deli, vključeni v proces, 1.4.1 Splošne zahteve za varovala in varovalne naprave, 1.4.3 Posebne zahteve za varovalne naprave in 1.5.14 Tveganje ujetja v stroj Priloge I k Direktivi 2006/42/ES.

(6)

Ob upoštevanju potrebe po izboljšanju varnostnih vidikov standarda EN 12635:2002+A1:2008 in do ustrezne spremembe navedenega standarda bi bilo treba objavi sklica na standard EN 12635:2002+A1:2008 v Uradnem listu Evropske unije priložiti ustrezno opozorilo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklic na standard EN 12635:2002+A1:2008 „Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Vgradnja in uporaba“ se objavi v Uradnem listu Evropske unije z omejitvijo, določeno v Prilogi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 157, 9.6.2006, str. 24.

(2)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(3)  UL C 214, 8.9.2009, str. 1.


PRILOGA

SPOROČILO KOMISIJE V OKVIRU IZVAJANJA DIREKTIVE 2006/42/ES

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po zakonodaji Unije o harmonizaciji)

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda

(in referenčni dokument)

Prva objava UL

Sklic na nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

CEN

EN 12635:2002+A1:2008 „Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Vgradnja in uporaba“

8.9.2009

Opozorilo: V zvezi z odstavkom 5.1 in Prilogo D ta objava ne zadeva sklica na standard EN 12453:2000, katerega uporaba ne pomeni domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz točk 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 in 1.5.14 Priloge I k Direktivi 2006/42/ES.

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2:

Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomestni standard. Na določeni datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.


(1)  ESO: Evropska organizacija za standardizacijo:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË tel.: +32 25500811; faks: +32 25500819 (http://www.cen.eu)


Top