Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_350_R_0089_01

2012/804/EU: Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010

OJ L 350, 20.12.2012, p. 89–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/89


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 23. oktobra 2012

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010

(2012/804/EU)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010, skupaj z odgovori Agencije (1),

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 10. maja 2012 (2) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010, svoje resolucije, ki spremlja sklep, in odgovorov izvršne direktorice Evropske agencije za okolje,

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3), in zlasti člena 185 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (4), in zlasti člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (5), in zlasti člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6), in zlasti člena 94 Uredbe,

ob upoštevanju skupne izjave o decentraliziranih agencijah in k njej priloženega skupnega pristopa, ki je bila dogovorjena junija 2012 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo na podlagi dela medinstitucionalne delovne skupine za decentralizirane agencije, oblikovane marca 2009, in zlasti razdelkov o upravljanju, dejavnostih, načrtovanju, odgovornosti in preglednosti skupnega pristopa,

ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0300/2012),

1.

podeli razrešnico izvršni direktorici Evropske agencije za okolje glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2010;

2.

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni direktorici Evropske agencije za okolje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Martin SCHULZ

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL C 366, 15.12.2011, str. 57.

(2)  UL L 286, 17.10.2012, str. 356.

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 120, 11.5.1990, str. 1.

(5)  UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 23. oktobra 2012

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010, skupaj z odgovori Agencije (1),

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 10. maja 2012 (2) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010, svoje resolucije, ki spremlja sklep, in odgovorov izvršne direktorice Evropske agencije za okolje,

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3), in zlasti člena 185 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (4), in zlasti člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (5), in zlasti člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6), in zlasti člena 94 Uredbe,

ob upoštevanju skupne izjave o decentraliziranih agencijah in k njej priloženega skupnega pristopa, ki je bila dogovorjena junija 2012 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo na podlagi dela medinstitucionalne delovne skupine za decentralizirane agencije, oblikovane marca 2009, in zlasti razdelkov o upravljanju, dejavnostih, načrtovanju, odgovornosti in preglednosti skupnega pristopa,

ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0300/2012),

A.

ker je Evropski parlament 10. maja 2012 sklenil odložiti svoj sklep o podelitvi razrešnice in odobritvi zaključka poslovnih knjig Evropske agencije za okolje (agencija) za proračunsko leto 2010,

B.

ker je agencija v pismih z dne 24. maja, 15. junija in 3. julija 2012 podala odgovore organu za razrešnico; ker je upravni odbor agencije s pismom z dne 6. junija 2012 organu za razrešnico posredoval informacije o ukrepih, sprejetih po odložitvi podelitve razrešnice,

C.

ker je razrešnica tehten instrument, s katerim Evropski parlament oceni, ali so bile subvencije Unije primerno porabljene, na podlagi dejanskih in vsebinskih argumentov; ker glede tega opozarja na veljavna pravila, tj. kadrovske predpise za uradnike in pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske skupnosti, finančno uredbo, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, ustanovitveno uredbo agencije ter posebne politike in postopke, vzpostavljene v agenciji,

D.

ker je proračun agencije za leto 2010 znašal 50 600 000 EUR, kar je za 26 % več v primerjavi s proračunom za leto 2009; ker je prispevek Unije k proračunu agencije v letu 2010 znašal 35 258 000 EUR, v letu 2009 pa 34 560 000 EUR, kar predstavlja 2-odstotno povečanje,

1.

je vedno pozdravljal strokovne, zanesljive in neodvisne informacije, ki jih je agencija zagotavljala vsem institucijam, državam članicam in političnim organom Unije, in takšno strokovnost pričakuje tudi v prihodnje;

2.

je seznanjen, da je raven izvrševanja proračuna agencije pri proračunskih sredstvih, za katera so bile prevzete obveznosti, in plačil znašala 100 % oziroma 90,75 %;

3.

opozarja na odstavek 16 skupnega pristopa, priloženega skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah; brez poseganja v neodvisnost agencij pri imenovanju izvršnega direktorja junija 2013 pričakuje odprt in pregleden izbirni postopek, v katerem bo poskrbljeno za natančno ocenjevanje kandidatov in visoko raven neodvisnosti; zato predlaga, da se v okviru postopka imenovanja na položaj izvršnega direktorja opravi zaslišanje kandidatov v pristojnih odborih Parlamenta;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.

opozarja, da je agencija v petih mesecih, in sicer od 22. maja 2010 do oktobra 2010, svojo stavbo pokrila z zelenim pročeljem, ki je stalo 294 641 EUR, in da za ta dela ni bil oddan javni razpis;

5.

opozarja, da je bila s proračunsko prerazporeditvijo v znesku 180 872 EUR iz proračunske vrstice „2100 – najemnine“9. aprila 2010 okrepljena proračunska vrstica „2140 – opremljanje prostorov“, da bi pokrili stroške, povezane z zelenim pročeljem;

6.

zato zahteva, da agencija oblikuje jasna notranja pravila za uporabo člena 126(1)(b) izvedbenih pravil finančne uredbe; ugotavlja, da je upravni odbor sklenil izvajati predhodne kontrole izrednih odhodkov;

7.

je trdno prepričan, da je treba v primeru nespoštovanja veljavnih pravil sprejeti potrebne ukrepe; meni, da bi morala agencija v teh primerih pripraviti akcijski načrt skupaj z jasnim časovnim razporedom za odpravo pomanjkljivosti, izvajanje tega načrta bi moral spremljati Evropski parlament, te težave pa bi bilo treba obravnavati s spremembo veljavnih pravil in predpisov, da bi se odpravilo morebitne vrzeli;

Človeški viri

8.

je seznanjen s tem, da je v prostorih agencije delalo 12 gostujočih znanstvenikov, vendar pa agencija za 11 od njih ni objavila življenjepisa, ki bi vključeval vsaj podatke o izobrazbi in delovnih izkušnjah; potrjuje izjavo upravnega odbora, da bo okrepil predpise za izbiro in sodelovanje gostujočih znanstvenikov, da bi povečal jasnost in preglednost, in da je sedanja politika agencije glede gostujočih znanstvenikov predmet pregleda;

9.

spominja, da je bila izvršna direktorica agencije od junija 2010 do aprila 2011 skrbnica in članica mednarodnega svetovalnega odbora nevladne organizacije Earthwatch, mednarodne okoljevarstvene dobrodelne organizacije, ter pomotoma označena kot članica evropskega svetovalnega odbora Worldwatch Europe; ugotavlja, da je po nasvetu predsednika Računskega sodišča zaradi možnega navzkrižja interesov odstopila s svojih položajev v organizaciji Earthwatch;

10.

ugotavlja, da je februarja 2010, še preden je izvršna direktorica agencije začela neposredno sodelovati v organizaciji Earthwatch, bilo izvedeno usposabljanje za 29 zaposlenih agencije, vključno z izvršno direktorico, ki so odšli na do 10-dnevno raziskovanje v okviru različnih projektov, povezanih z biotsko raznovrstnostjo na območju Karibskega morja in Sredozemlja, ki jih je upravljal Earthwatch, in da je agencija po navedbah izvršne direktorice agencije tej nevladni organizaciji plačala 33 791,28 EUR; poleg tega ugotavlja, da v končnem poročilu Računskega sodišča za leto 2010 v zvezi s tem ni bilo navedb o navzkrižju interesov;

11.

pozdravlja odločitev upravnega odbora, da bo začel izvajati predhodne kontrole glede članstva izvršnih direktorjev v zunanjih odborih in politike usposabljanja v agenciji;

12.

je seznanjen z zagotovilom agencije, da je inštitut Worldwatch Europe novembra 2010 kot svoj naslov registriral naslov agencije brez njenega soglasja; poleg tega ugotavlja, da je bil izvršni direktor inštituta Worldwatch Europe gostujoči znanstvenik pri agenciji; poziva agencijo, naj ob prihodnjih gostovanjih znanstvenikov zagotovi popolno jasnost; nadalje ugotavlja:

v pismu z dne 11. aprila 2012 je izvršna direktorica agencije navedla, da je agencija, ko je izvedela, da je inštitut Worldwatch Europe na svojem spletnem mestu objavil, da je v prostorih agencije ustanovil evropsko pisarno, sprejela takojšnje ukrepe,

ustanovni akt inštituta Worldwatch Europe dokazuje, da je bil inštitut ustanovljen 5. novembra 2010 v prostorih agencije,

poleg tega je otvoritev inštituta Worldwatch Europe potekala v prostorih agencije 25. februarja 2011, izvršna direktorica agencije pa je bila, kot je navedeno na spletni strani inštituta, povabljena kot gostujoča govornica;

13.

je seznanjen s tem, da je agencija v skladu s priporočili Evropskega varuha človekovih pravic posodobila dokument o politiki glede navzkrižja interesov, in načrt ukrepov; poziva agencijo, naj objavi osnutek in sproži razpravo o politiki in načrtu ukrepov, preden jih bo posredovala upravnemu odboru;

14.

ugotavlja, da je agencija na svojem spletnem mestu objavila življenjepise vodstva in članov znanstvenega odbora; prav tako ugotavlja, da je objavila tudi izjave o interesih članov znanstvenega odbora; poudarja, da v nasprotju z izjavo agencije, ki jo je podala v pismu z dne 15. junija 2012, trenutno ni na voljo življenjepisa nobenega od članov upravnega odbora, in opaža, da se prikaže le povezava do organizacijske sheme; poziva agencijo, naj v okviru prizadevanj za spodbujanje večje preglednosti v smislu preprečevanja navzkrižja interesov in boja proti njemu, na svojem spletnem mestu objavi izjave o interesih in življenjepise strokovnjakov, prihodnjih gostujočih znanstvenikov in članov upravnega odbora; meni, da bi takšni ukrepi organu za podelitev razrešnice in javnosti omogočili, da se seznanita z njihovimi kvalifikacijami in preprečita morebitna navzkrižja interesov;

15.

pričakuje, da bo prejemal informacije o upravnih preiskavah, ki potekajo in se nanašajo na agencijo;

16.

poudarja, da je pristojni odbor v tesnem stiku z agencijo, saj vsaj enkrat letno povabi izvršnega direktorja na izmenjavo mnenj, je za kontaktno osebo imenoval svojega člana in agencijo redno obiskuje; ugotavlja, da je bil zadnji obisk septembra 2011;

17.

poudarja, da mora agencija vzpostaviti ustrezne stike z zainteresiranimi stranmi in sodelovati z interesnimi skupinami, kot so zunanje organizacije; ugotavlja, da te dejavnosti niso bile pospremljene z ustreznimi ukrepi in pravili, da bi izključili morebitno tveganje za ugled; zato pozdravlja zavezanost upravnega odbora in izvršne direktorice, da bosta ustrezno ukrepala, da bi to tveganje nemudoma odpravila;

18.

v splošnem pozdravlja zgoraj navedeno skupno izjavo in skupni pristop o decentraliziranih agencijah, ki obravnavata in sprejemata nekatere elemente, ki so pomembni za postopek razrešnice, in verjame, da bo časovni načrt za nadaljnje ukrepe glede skupnega pristopa, ki ga naj bi predstavila Komisija do konca leta 2012, primerno upošteval ta vprašanja;

Uspešnost

19.

ve, da je agencija trenutno predmet rednega zunanjega ocenjevanja, rezultati katerega bodo organu za podelitev razrešnice posredovani v letu 2013; je seznanjen z izjavo upravnega odbora, da bo ocenjevanje zajemalo tudi notranje postopke agencije;

20.

sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 10. maja 2012 (7) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.


(1)  UL C 366, 15.12.2011, str. 57.

(2)  UL L 286, 17.10.2012, str. 356.

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 120, 11.5.1990, str. 1.

(5)  UL L 126, 21.5.2009, str. 13.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)  UL L 286, 17.10.2012, str. 388.


Top