Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0733

2012/733/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih ter postavitve mreže EURES na nove temelje (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8548) Besedilo velja za EGP

OJ L 328, 28.11.2012, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 121 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2016; razveljavil 32016D0716

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/733/oj

28.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/21


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 26. novembra 2012

o izvajanju Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih ter postavitve mreže EURES na nove temelje

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8548)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/733/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (1) in zlasti člena 38 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Velik napredek je bil dosežen od prvotne vzpostavitve mreže EURES, ustanovljene z Odločbo Komisije 93/569/EGS z dne 22. oktobra 1993 o izvedbi Uredbe Sveta (EGS) št. 1612/68 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti, zlasti kar zadeva mrežo z imenom EURES (Evropske službe za zaposlovanje) (2), za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1612/68 (3). Za utrditev in okrepitev je bila mreža z Odločbo Komisije 2003/8/ES (4) preoblikovana in postavljena na nove temelje.

(2)

Evropski svet je 17. junija 2010 potrdil strategijo Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, hkrati pa pozval k polnemu aktiviranju ustreznih instrumentov in politik EU, da bi podprli doseganje skupnih ciljev, in pozval države članice k bolj usklajenemu ukrepanju.

(3)

Evropski svet je 28. in 29. junija 2012 sprejel „Pakt za rast in delovna mesta“ ter na osnovi sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „K okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti“ z dne 18. aprila 2012 zahteval, da je treba portal EURES razviti v pravi evropski instrument za posredovanje delovnih mest in zaposlovanje.

(4)

EURES bi moral spodbujati boljše delovanje trgov dela in zadovoljevanje gospodarskih potreb z olajševanjem nadnacionalne in čezmejne geografske mobilnosti delavcev, hkrati pa zagotavljati mobilnost pod poštenimi pogoji in spoštovanje veljavnih delovnih standardov. Prizadevati bi si moral za še večjo preglednost trgov dela z zagotavljanjem izmenjave in obdelave ponudb in prijav za zaposlitev (tj. „uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih“ ali „uravnavanja ponudbe in povpraševanja“ v smislu Uredbe) in podpiranjem dejavnosti na področju zaposlovanja, svetovanja in usmerjanja na nacionalni in čezmejni ravni, s čimer bo prispeval k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020.

(5)

Glede na izkušnje, pridobljene od prvotne vzpostavitve leta 1993 in reforme iz leta 2003, ter ob upoštevanju potreb po nadaljnji krepitvi in razširitvi mreže, da bi ta polno podprla cilje strategije Evropa 2020, bi bilo treba sedanjo sestavo mreže, delitev odgovornosti in postopke sprejemanja odločitev ter katalog zagotovljenih storitev preoblikovati.

(6)

V ta namen bi bilo treba EURES močneje usmeriti k upravljanju za doseganje ciljev in rezultatov v smislu uravnavanja ponudbe in povpraševanja ter posredovanja delovnih mest in zaposlovanja. V tem okviru se posredovanje delovnih mest lahko razume kot zagotavljanje storitev, ki jih opravi posrednik med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela s ciljem zaposlitve, pri čemer zaposlitev pomeni zapolnitev prostega delovnega mesta.

(7)

Ukinitev monopolov je skupaj z drugim razvojem privedla do pojava številnih ponudnikov storitev zaposlovanja na trgu dela. Da bi dosegel svoj polni potencial, bi bilo treba EURES odpreti za udeležbo teh izvajalcev, ki si prizadevajo za polno upoštevanje veljavnih delovnih standardov in pravnih zahtev ter drugih standardov kakovosti EURES.

(8)

Storitve EURES je treba jasno opredeliti, da bi zagotovili, da se obveznosti za države članice, ki jih določa Uredba, in sicer uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih ter izmenjava in zagotavljanje informacij, povezanih s trgom dela, izpolnijo na učinkovit in uspešen način. To bi vključevalo različne akterje, med katerimi bi bili po potrebi tudi socialni partnerji.

(9)

V „Paktu za rast in delovna mesta“ je Evropski svet zahteval, naj se preuči možnost razširitve mreže EURES na vajeništva in pripravništva. Za zagotovitev sinergij in omogočitev, da bi EURES polno prispeval k doseganju ciljev strategije Evropa 2020, zlasti za povečanje stopnje zaposlenosti na 75 % do leta 2020, ob upoštevanju področja uporabe Uredbe, bi moral biti EURES zmožen vključiti vajeništva in pripravništva, v kolikor se zadevne osebe štejejo za delavce v smislu Uredbe ter so stare 18 let ali več, ko se šteje, da je dostop do takih informacij v skladu z ustreznimi standardi izvedljiv.

(10)

Za zagotavljanje storitev na najbolj učinkovit način bi bilo treba EURES vključiti v splošno ponudbo storitev sodelujočih organizacij, ki lahko prejmejo sredstva za nacionalne in čezmejne dejavnosti iz Evropskega socialnega sklada.

(11)

Da bi učinkovito prispeval k boljšemu delovanju trgov dela in s tem k razvoju evropskega trga dela, bi EURES prav tako moral imeti pomembnejšo vlogo pri zapolnjevanju težavnih delovnih mest in podpiranju posebnih skupin delavcev in delodajalcev. S tem namenom bi bilo treba razširiti mrežo EURES za podporo dejavnostim mobilnosti na ravni EU, zlasti da se spodbudi izmenjava mladih delavcev.

(12)

V celoti bi bilo treba upoštevati možnosti, ki jih omogočajo nova orodja na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, za nadaljnjo okrepitev in racionalizacijo ponujenih storitev.

(13)

Kakršno koli obdelavo osebnih podatkov v okviru tega sklepa bi bilo treba izvajati v skladu z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

(14)

Zaradi jasnosti je priporočljivo, da se mreža EURES postavi na nove temelje in pri tem natančneje opredelijo njena sestava, statut in naloge.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Mreža EURES

Za izpolnitev obveznosti iz poglavja II Uredbe (EU) št. 492/2011 Komisija in države članice vzpostavijo in upravljajo Evropsko mrežo zavodov za zaposlovanje, imenovano EURES.

Člen 2

Cilji

V korist iskalcev zaposlitve, delavcev in delodajalcev EURES spodbuja, če je primerno, v sodelovanju z drugimi evropskimi službami ali mrežami:

(a)

razvoj evropskega trga delovne sile, ki je odprt in dostopen vsakomur ter v celoti upošteva veljavne delovne standarde in zakonske zahteve;

(b)

uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih ter posredovanje delovnih mest na nadnacionalni, medregionalni in čezmejni ravni prek izmenjave prostih delovnih mest in prijav za zaposlitev ter sodelovanje v ciljnih dejavnostih mobilnosti na ravni EU;

(c)

preglednost in izmenjavo informacij o evropskih trgih dela, vključno z življenjskimi in delovnimi razmerami ter možnostmi pridobivanja spretnosti;

(d)

razvoj ukrepov za spodbujanje in olajšanje mobilnost mladih delavcev;

(e)

izmenjavo informacij o pripravništvih in vajeništvih v smislu Uredbe (EU) št. 492/2011 in, če je primerno, posredovanje pripravnikov in vajencev;

(f)

razvoj potrebnih metodologij in kazalnikov.

Člen 3

Sestava

EURES obsega naslednje kategorije:

(a)

Evropski koordinacijski urad za koordinacijo uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih v skladu s členi 18, 19 in 20 Uredbe (EU) št. 492/2011;

(b)

člani EURES, t.j. strokovne službe, ki jih države članice določijo v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) št. 492/2011 (v nadaljnjem besedilu: nacionalni koordinacijski uradi), kakor je določeno v členu 5;

(c)

partnerji EURES v skladu s členom 15(1) Uredbe (EU) št. 492/2011; partnerje EURES določijo posamezni člani EURES in lahko vključujejo javne ali zasebne ponudnike storitev, ki so dejavni na ustreznem področju posredovanja delovnih mest in zaposlovanja, ter sindikate in organizacije delodajalcev. Kandidati za status partnerjev EURES se morajo obvezati, da bodo izpolnjevali naloge in pristojnosti iz člena 7;

(d)

pridruženi partnerji EURES, ki v skladu s členom 6 zagotavljajo omejene storitve pod nadzorom in odgovornostjo partnerja EURES ali Evropskega koordinacijskega urada.

Člen 4

Naloge in pristojnosti Evropskega koordinacijskega urada

1.   Komisija je pristojna za upravljanje Evropskega koordinacijskega urada.

2.   Evropski koordinacijski urad nadzoruje skladnost z določbami poglavja II Uredbe (EU) št. 492/2011 in pomaga mreži pri izvajanju njenih dejavnosti.

3.   Zlasti skrbi za:

(a)

oblikovanje usklajenega celostnega pristopa in zagotavljanje horizontalne podpore v korist mreže EURES in njenih uporabnikov, kot so

1.

delovanje in razvoj evropskega spletnega portala za zaposlitveno mobilnost (v nadaljnjem besedilu: portal EURES) ter z njim povezane storitve IT, vključno s sistemi in postopki za izmenjavo informacij o prostih delovnih mestih in prijavah za zaposlitev v obliki motivacijskega pisma, življenjepisa, potnega lista spretnosti in podobnega ter drugih informacij, v sodelovanju z drugimi ustreznimi evropskimi službami ali mrežami;

2.

dejavnosti informiranja in komuniciranja o EURES;

3.

usposabljanje osebja, ki sodeluje v EURES;

4.

lajšanje povezovanja v mreže, izmenjava dobrih praks in vzajemno učenje med člani in partnerji EURES;

5.

sodelovanje EURES v ciljnih dejavnostih mobilnosti na ravni EU.

(b)

analizo geografske in poklicne mobilnosti z vidika doseganja ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem ter pripravo splošnega pristopa k mobilnosti v skladu z evropsko strategijo zaposlovanja;

(c)

celotno spremljanje in ocenjevanje dejavnosti EURES, opredelitev uspešnosti, posredovanja delovnih mest in drugih kazalnikov rezultatov ter drugih ukrepov, da preveri, ali se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. 492/2011 in s tem sklepom.

4.   Urad svoje delovne programe in cilje za mrežo EURES sprejme v sodelovanju s koordinacijsko skupino EURES in po posvetovanju z upravnim odborom EURES.

Člen 5

Naloge in pristojnosti nacionalnih koordinacijskih uradov

1.   Vsaka država članica imenuje strokovno službo, kot je določeno v členu 11(2) Uredbe (EU) št. 492/2011, ki je zadolžena za organizacijo dela mreže EURES v zadevni državi članici.

2.   Nacionalni koordinacijski urad zagotovi, da se vse obveznosti države članice iz Uredbe (EU) št. 492/2011, zlasti tiste v zvezi z izmenjavo informacij iz členov 12, 13 in 14, izpolnijo, in sicer z

(a)

vzpostavitvijo in vzdrževanjem celotne tehnične in funkcionalne infrastrukture in sistemov, ki so potrebni, da lahko partnerji EURES in pridruženi partnerji EURES sodelujejo v sistemu izmenjave;

(b)

zagotavljanjem potrebnih informacij, ki jih zagotovi sam ali prek partnerjev EURES, ki so v njegovi pristojnosti.

3.   Urad v tesnem sodelovanju z Evropskim koordinacijskim uradom in drugimi nacionalnimi koordinacijskimi uradi zlasti skrbi za:

(a)

imenovanje enega ali več partnerjev EURES na podlagi sistema za izbiro in akreditacijo iz člena 10(2)(b)(vii) in nadzor njihovih dejavnosti;

(b)

načrtovanje in redno poročanje o dejavnostih in rezultatih nacionalne mreže EURES Evropskemu koordinacijskemu uradu;

(c)

koordinacijo sodelovanja EURES pri zadevnih ciljnih dejavnosti mobilnosti na ravni EU.

4.   Nacionalni koordinacijski urad si pri imenovanju partnerjev EURES prizadeva za dosego najboljše možne geografske razporeditve in pokritosti trga dela ter optimalnih storitev za iskalce zaposlitve, delavce in delodajalce, ki jih zagotovi z ustrezno vključenostjo zadevnih služb za zaposlovanje in akterjev na trgu dela.

5.   Na osnovi skupno dogovorjenih operativnih ciljev nacionalni koordinacijski urad pripravi delovne programe za svojo nacionalno mrežo, ki se predložijo Evropskemu koordinacijskemu uradu. V delovnem programu so navedeni zlasti:

(a)

glavne dejavnosti, ki jih izvajajo nacionalni koordinacijski urad, partnerji EURES in pridruženi partnerji EURES, ki so v njegovi pristojnosti v okviru mreže EURES, vključno z nadnacionalnimi, čezmejnimi in sektorskimi dejavnostmi, določenimi v členu 15 Uredbe (EU) št. 492/2011;

(b)

človeški in finančni viri, dodeljeni za izvajanje poglavja II Uredbe (EU) št. 492/2011;

(c)

mehanizmi za spremljanje in ocenjevanje načrtovanih dejavnosti.

Delovni programi vsebujejo tudi oceno dejavnosti in napredka, doseženega v predhodnem obdobju.

Glede delovnih programov se na ustrezni ravni posvetuje s socialnimi partnerji in drugimi zadevnimi zainteresiranimi stranmi EURES.

6.   Nacionalni koordinacijski urad se lahko odloči, da bo storitve EURES sam zagotavljal neposredno iskalcem zaposlitve in delodajalcem, in v zvezi s tem zanj veljajo pravila, ki veljajo za partnerje EURES, ki izvajajo enake storitve. V takem primeru nacionalni koordinacijski urad Evropski koordinacijski urad zaprosi za akreditacijo kot partner EURES.

7.   Vsaka država članica zagotovi, da ima nacionalni koordinacijski urad na voljo osebje in druge vire, potrebne za izvajanje nalog.

8.   Nacionalni koordinacijski urad vodi nacionalni koordinator EURES, kot določa člen 10(2)(b)(iii).

Člen 6

Naloge in pristojnosti partnerjev EURES

1.   Organizacija, ki želi postati partner EURES, se prijavi pri svojem nacionalnem koordinacijskem uradu, ki jo lahko imenuje v skladu s členom 3(b), pod pogojem, da se zaveže, da bo pod nadzorom nacionalnega koordinacijskega urada sodelovala na regionalni, nacionalni in evropski ravni v okviru mreže EURES ter zagotavljala vsaj vse univerzalne storitve, kakor so določene v členu 7.

2.   Partner EURES sam ali v sodelovanju z drugimi partnerji EURES določi eno ali več kontaktnih točk, kot so uradi za posredovanje delovnih mest in zaposlovanje, klicni centri, samopostrežna orodja in podobno, prek katerih lahko iskalci zaposlitve, delavci in delodajalci dobijo dostop do njegovih storitev.

3.   Partner EURES jasno navede svojo ponudbo storitev iz kataloga storitev EURES. Raven in vsebina storitev se lahko razlikujeta od ene kontaktne točke do druge, dokler celota storitev, ki jih zagotavlja partner EURES, vključuje vse zahtevane univerzalne storitve.

4.   Vsi partnerji EURES se zavežejo k polnemu sodelovanju pri izmenjavi prostih delovnih mest in prijav za zaposlitev iskalcev zaposlitve, ki se zanimajo za delo v drugi državi članici, v skladu s členom 13(a) in (b) Uredbe (EU) št. 492/2011 in členom 4(a)(i) tega sklepa. Partnerji zagotovijo, da ima vso osebje, ki sodeluje pri zagotavljanju storitev EURES, poln dostop do informacijskih in drugih komunikacijskih orodij, ki jih ima mreža na voljo.

5.   Partner EURES, ki ne zagotavlja posebne dopolnilne storitve, vključene v katalog storitev EURES, poskrbi, da so zahtevki za navedeno storitev preusmerjeni k drugim partnerjem EURES, ki navedeno storitev zagotavljajo.

6.   Partner EURES lahko zaupa opravljanje storitev, ki pomenijo dodano vrednost za njegove storitve, drugi organizaciji. Navedena organizacija se v zvezi s tem šteje kot pridruženi partner EURES, za njeno delovanje pa je v celoti pristojen partner EURES, kateremu je pridružena.

7.   Za izpolnitev svoje vloge lahko partner EURES vzpostavi partnerstva z enim ali več partnerji EURES v drugih državah članicah.

8.   Od partnerja EURES ali pridruženega partnerja EURES se lahko zahteva, da prispeva k tehnični in funkcionalni infrastrukturi in sistemom iz člena 5(2)(a).

9.   Da bi partner EURES ohranil svojo akreditacijo, še naprej izpolnjuje svoje obveznosti in zagotavlja dogovorjene storitve, zanj pa veljajo tudi redni pregledi iz sistema za izbiro in akreditacijo, določenega v členu 10(2)(b)(vii).

Člen 7

Storitve EURES

1.   Celotna paleta storitev EURES obsega zaposlovanje, usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela ter posredovanje delovnih mest in zajema vse faze posredovanja delovnih mest od priprave pred zaposlitvijo do pomoči po zaposlitvi, vključno s povezanimi informacijami in svetovanjem.

2.   Storitve se podrobneje določijo v katalogu storitev EURES, ki je del statuta EURES, kakor je določen v členu 10, in jih sestavljajo univerzalne storitve, ki jih zagotavljajo vsi partnerji EURES, in dopolnilne storitve.

3.   Univerzalne storitve so storitve, določene v poglavju II Uredbe (EU) št. 492/2011, zlasti v členu 12(3) in členu 13. Dopolnilne storitve niso obvezne v smislu poglavja II Uredbe (EU) št. 492/2011, vendar zapolnjujejo pomembne potrebe trga dela.

4.   Vse storitve za iskalce zaposlitve in delavce so brezplačne. Če partner EURES zaračuna pristojbine za storitve drugim uporabnikom, ne sme razlikovati med pristojbinami, ki jih zaračuna za storitve EURES, in tistimi, ki veljajo za druge primerljive storitve, ki jih zagotavlja navedeni partner EURES. Kakršno koli financiranje, prejeto od Evropske unije za podporo zagotavljanju storitev EURES, se upošteva pri določanju pristojbin, da bi se izognili kakršni koli možnosti dvojnega financiranja.

Člen 8

Upravni odbor EURES

1.   Upravni odbor EURES pomaga Komisiji, Evropskemu koordinacijskemu uradu in nacionalnim koordinacijskim uradom pri pospeševanju in nadziranju razvoja EURES.

2.   Upravni odbor sestavlja po en predstavnik vsake države članice.

3.   Kadar je potrebno, če se dejavnosti EURES v državi članici financirajo s finančnim instrumentom EU, kot je Evropski socialni sklad, se lahko pridruži nacionalni organ, ki zagotavlja to financiranje.

4.   Predstavniki organizacij evropskih socialnih partnerjev so vabljeni k udeležbi na sestankih upravnega odbora kot opazovalci.

5.   Upravni odbor določi svoje delovne metode in sprejme svoj poslovnik. Predsedujoči ga praviloma skliče dvakrat na leto. Odbor sprejme svoja stališča z navadno večino.

6.   Upravnemu odboru predseduje predstavnik Evropskega koordinacijskega urada, ki zagotavlja tajniško podporo.

7.   Komisija se posvetuje z upravnim odborom EURES glede vprašanj, ki se nanašajo na strateško načrtovanje, razvoj, izvajanje, spremljanje ter ocenjevanje storitev in dejavnosti iz tega sklepa, vključno s:

(a)

statutom EURES v skladu s členom 10;

(b)

strategijami, operativnimi cilji in delovnimi programi za mrežo EURES;

(c)

poročili Komisije v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 492/2011.

Člen 9

Koordinacijska skupina EURES

1.   Evropski koordinacijski urad v pomoč razvoju, izvajanju in spremljanju dejavnosti EURES ustanovi koordinacijsko skupino, sestavljeno iz nacionalnih koordinatorjev EURES, od katerih vsakdo predstavlja člana EURES. Evropski koordinacijski urad lahko povabi predstavnike evropskih socialnih partnerjev in, kadar je primerno, predstavnike drugih partnerjev EURES in strokovnjake, da se udeležijo sestankov koordinacijske skupine.

2.   Koordinacijska skupina dejavno sodeluje pri pripravi programov dela in koordinaciji njihovega izvajanja.

3.   Koordinacijska skupina lahko ustanovi stalne ali ad hoc delovne skupine, zlasti za načrtovanje in izvajanje horizontalnih podpornih dejavnosti.

4.   Evropski koordinacijski urad organizira delo koordinacijske skupine.

Člen 10

Statut EURES

1.   Komisija sprejme statut EURES v skladu s postopki iz člena 12(2), člena 13(2), člena 19(1) in člena 20 Uredbe (EU) št. 492/2011 po posvetovanju z upravnim odborom EURES, ustanovljenim v skladu s členom 8 tega sklepa.

2.   Ob upoštevanju načela, da morajo biti vsa prosta delovna mesta in prijave za zaposlitev, ki jih objavi kateri koli član EURES, dostopni na celotnem ozemlju Unije, statut EURES vsebuje zlasti:

(a)

katalog storitev EURES z opisom univerzalnih in dopolnilnih storitev, ki jih zagotavljajo člani in partnerji EURES, vključno s storitvami za usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, kot je individualno svetovanje strankam, t.j. iskalcem zaposlitve, delavcem ali delodajalcem;

(b)

razvoj inovativnega transnacionalnega in čezmejnega sodelovanja med službami za zaposlovanje, kot so skupne agencije za posredovanje delovnih mest, z namenom izboljšanja delovanja trgov dela, njihovega povezovanja in doseganja večje mobilnosti. Sodelovanje lahko zajema socialne službe, socialne partnerje in druge zadevne institucije;

(c)

spodbujanje koordiniranega spremljanja in ocenjevanja presežkov in pomanjkanja spretnosti;

(d)

operativne cilje mreže EURES, standarde kakovosti, ki jih je treba uporabljati, ter obveznosti članov in partnerjev EURES, kar vključuje:

(i)

interoperabilnost ustreznih podatkovnih zbirk o prostih delovnih mestih in prijavah za zaposlitev v sistem EURES za izmenjavo ponudb za prosta delovna mesta z ravnijo storitev, ki se uporablja;

(ii)

vrsto informacij, na primer o trgih dela, življenjskih razmerah in delovnih pogojih, ponudbah in povpraševanju za zaposlitev, pripravništvih in vajeništvih, ukrepih za spodbujanje mobilnosti mladih, pridobivanju spretnosti ter ovirah za mobilnost, ki jih morajo zagotoviti svojim strankam in preostalemu delu mreže, v sodelovanju z drugimi zadevnimi evropskimi službami ali mrežami;

(iii)

opise nalog in merila za imenovanje nacionalnih koordinatorjev, svetovalcev EURES in drugega ključnega osebja na nacionalni ravni;

(iv)

izobrazbo in kvalifikacije, zahtevane za osebje EURES, ter pogoje in postopke za organizacijo obiskov in službenih potovanj uradnikov in specializiranega osebja;

(v)

pripravo delovnih programov, predložitev teh programov Evropskemu koordinacijskemu uradu in njihovo izvajanje;

(vi)

pogoje, ki urejajo uporabo logotipa EURES s strani članov in partnerjev EURES;

(vii)

sistem za izbiro in akreditacijo partnerjev EURES;

(viii)

načela glede spremljanja in ocenjevanja dejavnosti EURES.

(e)

postopke za vzpostavitev enotnega sistema in skupnih predlog za izmenjavo informacij o trgu dela in mobilnosti v okviru mreže EURES, kakor je določeno v členih 12, 13 in 14 Uredbe (EU) št. 492/2011, vključno z informacijami o delovnih mestih in možnostih za izobraževanje v Evropski uniji, ki jih treba vključiti v portal EURES.

Člen 11

Promocija mreže EURES

1.   Člani in partnerji EURES dejavno promovirajo mrežo EURES.

2.   Vključeni so v celovito komunikacijsko strategijo, namenjeno zagotavljanju doslednosti in enotnosti mreže v odnosu do njenih uporabnikov, in sodelujejo v skupnih dejavnostih informiranja in promocije.

3.   Akronim EURES se uporablja izključno za dejavnosti v okviru mreže EURES. Ponazorjen je s standardnim logotipom, katerega grafična podoba je natančno določena, sprejme pa jo Evropski koordinacijski urad.

4.   Logotip, ki je registriran kot znamka Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT), uporabljajo člani in partnerji EURES pri vseh svojih dejavnostih, povezanih z mrežo EURES, za zagotovitev skupne celostne podobe.

Člen 12

Sodelovanje z drugimi službami in mrežami

Člani in partnerji EURES dejavno sodelujejo z drugimi evropskimi službami in mrežami za informiranje in svetovanje na evropski, nacionalni in regionalni ravni za dosego sinergij in preprečevanje prekrivanja.

Člen 13

Razveljavitev

Odločba 2003/8/ES se razveljavi. Vendar se še naprej uporablja za postopke, glede katerih je bila vložena vloga še pred začetkom veljavnosti tega sklepa.

Člen 14

Datum začetka uporabe

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2014.

Člen 15

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 26. novembra 2012

Za Komisijo

László ANDOR

Član Komisije


(1)  UL L 141, 27.5.2011, str. 1.

(2)  UL L 274, 6.11.1993, str. 32.

(3)  UL L 257, 19.10.1968, str. 2.

(4)  UL L 5, 10.1.2003, str. 16.


Top