EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0839

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 839/2012 z dne 18. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za sečnino kot krmni dodatek za prežvekovalce Besedilo velja za EGP

OJ L 252, 19.9.2012, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 200 - 202

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/09/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/839/oj

19.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 839/2012

z dne 18. septembra 2012

o izdaji dovoljenja za sečnino kot krmni dodatek za prežvekovalce

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10 navedene uredbe določa, da je treba ponovno oceniti proizvode, dovoljene v skladu z Direktivo Sveta 82/471/EGS z dne 30. junija 1982 o nekaterih proizvodih, ki se uporabljajo v prehrani živali (2).

(2)

Z Direktivo 82/471/EGS je bila sečnina odobrena brez časovne omejitve. Navedeni proizvod je bil v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 naknadno vpisan v register krmnih dodatkov Skupnosti kot obstoječ proizvod.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 in v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil vložen zahtevek za ponovno oceno sečnine kot krmnega dodatka za prežvekovalce in njeno uvrstitev v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 7. marca 2012 (3) navedla, da sečnina v predlaganih pogojih uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje ter da je lahko vir nebeljakovinskega dušika pri sintezi beljakovin mikroorganizmov v vampu. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena sečnine je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedene snovi, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ker bodo spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za sečnino in ker ni neposrednih varnostnih tveganj, bi bilo treba določiti primerno obdobje pred izdajo dovoljenja, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi izdaje dovoljenja. Poleg tega je primerno, da se omogoči prehodno obdobje za porabo obstoječih zalog sečnine, kot dovoljuje Direktiva (ES) št. 82/471/EGS, in krme, ki jo vsebuje.

(7)

Za nosilce dejavnosti poslovanja s krmo je nesorazmerno zapleteno, da morajo vedno znova čez noč spremeniti oznake krme, ki vsebuje različne dodatke, ki so bili naknadno odobreni v skladu s postopkom iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 in za katere veljajo nova pravila o označevanju. Zato je primerno zmanjšati upravno obremenitev nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo tako, da se zagotovi čas za nemoteno spremembo oznak.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino „sečnina in njeni derivati“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Zahteve glede označevanja

Krma, ki vsebuje sečnino, se označi v skladu s to uredbo najpozneje 19. maja 2013.

Vendar se lahko krma, ki vsebuje sečnino in je označena v skladu z Direktivo 82/471/EGS pred 19. majem 2013, daje na trg do porabe zalog.

Člen 3

Prehodni ukrepi

Obstoječe zaloge sečnine in krme, ki jo vsebuje, na dan začetka veljavnosti te uredbe se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo v skladu s pogoji iz Direktive 82/471/EGS do porabe zalog.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 19. novembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. septembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 213, 21.7.1982, str. 8.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(3):2624.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: sečnina in njeni derivati

3d1

sečnina

 

Sestava dodatka:

 

vsebnost sečnine: najmanj 97 %

 

vsebnost dušika: 46 %

 

Lastnosti aktivne snovi:

diaminometanon, št. CAS 58069-82-2, kemijska formula: (NH2)2CO

 

Analitska metoda  (1):

 

za določanje skupnega dušika v dodatku: titrimetrija (metoda 2.3.3 v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 2003/2003);

 

za določanje deleža biureta v skupnem dušiku v dodatku: spektrofotometrija (metoda 2.5 v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 2003/2003);

 

za določanje sečnine v premiksih, krmnih mešanicah in posamičnih krmilih: spektrofotometrija (Prilogi III.D k Uredbi (ES) št. 152/2009)

prežvekovalci s funkcionalnim vampom

 

8 800

V navodilih za uporabo krmnega dodatka in krme, ki vsebuje sečnino, je treba navesti:

„S sečnino se smejo krmiti le prežvekovalci s funkcionalnim vampom. Odmerek sečnine v krmi je treba postopoma zviševati do najvišjega odmerka. Najvišji odmerek sečnine se sme dajati le kot del prehrane, bogate z lahko prebavljivimi ogljikovimi hidrati in z nizko vsebnostjo topnega dušika.

V dnevnem obroku sme dušik iz sečnine predstavljati največ 30 % skupnega dušika.“

19. november 2022


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


Top