Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0197

Uredba Komisije (ES) št. 197/2006 z dne 3. februarja 2006 o prehodnih ukrepih na podlagi Uredbe (ES) št. 1774/2002 glede zbiranja, prevoza, obdelave, uporabe in odstranjevanja nekdanjih živil (Besedilo velja za EGP)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 90–91 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 143 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 143 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; razveljavil 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/197/oj

4.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 197/2006

z dne 3. februarja 2006

o prehodnih ukrepih na podlagi Uredbe (ES) št. 1774/2002 glede zbiranja, prevoza, obdelave, uporabe in odstranjevanja nekdanjih živil

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (1), in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1774/2002 zagotavlja popolno revizijo predpisov Skupnosti v zvezi s stranskimi živalskimi proizvodi, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, vključno z uvedbo vrste strogih zahtev. Poleg tega določa, da se lahko sprejmejo primerni prehodni ukrepi.

(2)

Zaradi strogosti navedenih zahtev je Uredba Komisije (ES) št. 813/2003 z dne 12. maja 2003 o prehodnih ukrepih Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 glede zbiranja, prevoza in odstranjevanja nekdanjih živil (2) državam članicam odobrila odstopanje, s katerim lahko pooblastijo upravljavce, da še naprej uporabljajo nacionalne predpise za zbiranje, prevoz in odstranjevanje nekdanjih živil živalskega izvora do 31. decembra 2005. Države članice so zaprosile, da se rok veljavnosti podaljša za dodatno obdobje, da bi preprečili motnje v trgovini. Odstopanje je zato treba podaljšati.

(3)

Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (3) določa pogoje za dodeljevanje dovoljenj za odlagališča in odpadke, ki se sprejemajo na različnih odlagališčih. V skladu s tem je primerno uporabiti ukrepe iz navedene direktive, kadar pristojni organ meni, da nekdanja živila ne predstavljajo tveganje za zdravje ljudi ali živali, če so odložena na odlagališču.

(4)

Nekatera nekdanja živila, kot so kruh, testenine, pecivo in podobni proizvodi, predstavljajo majhno tveganje za zdravje ljudi ali živali, pod pogojem, da ti niso prišli v stik s surovinami živalskega izvora, kot je surovo meso, surovi ribiški proizvodi, surova jajca in surovo mleko. V takih primerih, če je pristojni organ prepričan, da taka praksa ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi ali živali, je treba pristojnemu organu dovoliti, da dovoli uporabo nekdanjih živil za uporabo kot posamična krmila. Pristojnemu organu je treba tudi dovoliti, da omogoči njihovo uporabo za druge namene, kot za gnojilo, ali njihovo obdelavo ali odstranjevanje na drug način, kot je v bioplin ali obratu za kompostiranje, kar ni odobreno v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1774/2002.

(5)

Komisija mora pridobiti nasvet Evropske agencije za varnost hrane o možnih tveganjih pri vključitvi trenutnega razširjenega odstopanja med izvedbene ukrepe na podlagi člena 6(2)(i) Uredbe (ES) št. 1774/2002.

(6)

Da bi preprečili tveganje za zdravje živali in ljudi, je treba v obdobju prehodnih ukrepov v državah članicah vzdrževati ustrezne sisteme nadzora.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odstopanje glede zbiranja, prevoza, obdelave, uporabe in odstranjevanja nekdanjih živil

1.   Z odstopanjem od členov 6(2) in 7 ter poglavij I do III in V do VIII Priloge II k Uredbi (ES) št. 1774/2002 lahko države članice v skladu s členoma 2 in 3 te uredbe dovolijo zbiranje, prevoz, obdelavo, uporabo in odstranjevanje nekdanjih živil iz člena 6(1)(f) navedene uredbe („nekdanja živila“), pod pogojem da:

(a)

ta živila niso bila v stiku s katerim koli živalskim stranskim proizvodom iz členov 4 in 5 ter točk (a) do (e) in točk (g) do (k) člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1774/2002 ali z drugimi surovinami živalskega izvora;

(b)

to ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi ali živali.

2.   Odstopanje, določeno v prvem odstavku, se ne uporabi za surovine živalskega izvora.

Člen 2

Zbiranje in prevoz

Države članice lahko dovolijo zbiranje in prevoz nekdanjih živil, če oseba, ki pošilja ali prevaža nekdanja živila:

(a)

zagotavlja, da so nekdanja živila poslana in prepeljana v obrat ali drug kraj, ki je dovoljen v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 1774/2002, ali obrat ali drug kraj ali odlagališče v skladu s členom 3 te uredbe; ter

(b)

beleži pošiljanja za obdobje najmanj dveh let od datuma takšnega pošiljanja ali prevoza in jih predloži na zahtevo pristojnega organa.

Člen 3

Obdelava, uporaba in odstranjevanje

Države članice lahko za nekdanja živila dovolijo, da bodo:

(a)

odstranjena kot odpadki z zakopavanjem na odlagališču, dovoljenem na podlagi Direktive 1999/31/ES;

(b)

obdelana v alternativnih sistemih, ki so odobreni pod pogoji zmanjšanja tveganja za zdravje živali in ljudi, če so ti v skladu z naslednjimi pogoji:

(i)

pridobljene snovi se za odstranitev pošljejo v sežigalnico ali v napravo za sosežig v skladu z Direktivo 2000/76/ES (4) ali na odlagališče v skladu z Direktivo 1999/31/ES; ter

(ii)

se ne uporabijo kot posamična krmila ali kot organsko gnojilo ali kot sredstva za izboljšanje tal;

ali

(c)

brez nadaljnje obdelave uporabljena v krmi ali za druge namene, če taka nekdanja živila niso prišla v stik s surovinami živalskega izvora in je pristojni organ prepričan, da taka uporaba ne predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali živali.

Člen 4

Nadzorni ukrepi

Pristojni organ sprejme potrebne ukrepe za nadzor skladnosti upravljavcev s to uredbo.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006 do 31. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. februarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 416/2005 (UL L 66, 12.3.2005, str. 10).

(2)  UL L 117, 13.5.2003, str. 22.

(3)  UL L 182, 16.7.1999, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 332, 28.12.2000, str. 91.


Top