EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0943

Uredba Evropske centralne banke (EU) 2021/943 z dne 14. maja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2021/24)

OJ L 210, 14.6.2021, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/943/oj

14.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/1


UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2021/943

z dne 14. maja 2021

o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2021/24)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 4(1), člena 4(3), člena 6(2), člena 6(5)(d) in člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (2) ter zlasti člena 21(1), člena 140 in člena 141(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska komisija je na podlagi osnutkov izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je predložil Evropski bančni organ (EBA), nedavno sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451 (3), ki razveljavlja in nadomešča Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 680/2014 (4).

(2)

Ker Uredba (EU) 2015/534 Evropske centralne banke (ECB/2015/13) (5) (v nadaljnjem besedilu: uredba ECB o FINREP) za svoje namene določa uporabo predlog, ki jih je pripravil organ EBA in so bile predpisane z Izvedbeno uredbo (EU) št. 680/2014, je treba v uredbi ECB o FINREP ustrezno posodobiti sklicevanja na Izvedbeno uredbo (EU) št. 680/2014. Upoštevati je treba tudi druge spremembe, zaradi katerih je treba posodobiti sklicevanja na Izvedbeno uredbo (EU) 2021/451, da se zagotovi, da bo uredba ECB o FINREP še naprej skladna z veljavno izvedbeno uredbo Komisije. Te spremembe vključujejo nekatere spremembe poimenovanja in strukture nekaterih predlog v prilogah k uredbi ECB o FINREP, da bi se to uskladilo s poimenovanjem in strukturo predlog v prilogah k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451.

(3)

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 20. maja 2019 sprejela Uredbo (EU) 2019/876 (6), ki spreminja Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7). Sklicevanja na Uredbo (EU) št. 575/2013 v uredbi ECB o FINREP bi bilo treba ustrezno posodobiti.

(4)

Zaradi pravne varnosti je treba zagotoviti, da se bodo spremembe sklicevanj uporabljale od istega datuma kot razveljavitev Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014. Zato bi se morala ta uredba uporabljati od datuma začetka uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2021/451, tj. od 28. junija 2021.

(5)

Zato je treba Uredbo (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe

Uredba (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) se spremeni:

(1)

člen 1 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se besedilo „Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014“ nadomesti z besedilom „Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/451 (*);

(*)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 (UL L 97, 19.3.2021, str. 1).“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Kadar pristojni organi, vključno z ECB, od institucij zahtevajo, da izpolnjujejo obveznosti, določene v delih 2 do 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 ter v naslovu VII Direktive 2013/36/EU, na subkonsolidirani podlagi v skladu s členom 11(6) Uredbe (EU) št. 575/2013, te kreditne institucije izpolnjujejo zahteve, določene v tej uredbi na konsolidirani podlagi, tudi na subkonsolidirani podlagi.“;

(2)

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Oblika in pogostost poročanja na konsolidirani podlagi ter referenčni datumi poročanja in datumi predložitve za pomembne kreditne institucije, ki za nadzorniško poročanje na konsolidirani podlagi v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU ) št. 575/2013 uporabljajo MSRP

V skladu s členom 430(4) Uredbe (EU) št. 575/2013 pomembne kreditne institucije, ki za nadzorniško poročanje na konsolidirani podlagi v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, poročajo nadzorniške finančne informacije, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451, na konsolidirani podlagi.“;

(3)

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Oblika in pogostost poročanja na konsolidirani podlagi ter referenčni datumi poročanja in datumi predložitve za pomembne kreditne institucije, ki na konsolidirani podlagi uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS

V skladu s členom 430(9) Uredbe (EU) št. 575/2013 pomembne kreditne institucije, ki niso zajete v členu 4, za katere na konsolidirani podlagi veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, poročajo nadzorniške finančne informacije na konsolidirani podlagi, kakor je določeno v členu 12 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451.“;

(4)

člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 1 vključuje informacije, določene v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451, vključno z informacijami, določenimi v predlogi 40.1 iz Priloge III k navedeni uredbi, in se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v navedenem členu.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 3 vključuje informacije, določene v členu 12 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451, vključno z informacijami, določenimi v predlogi 40.1 iz Priloge IV k navedeni uredbi, in se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v navedenem členu.“;

(c)

v odstavkih 7 in 8 se besedilo „Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014“ nadomesti z besedilom „Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451“;

(5)

člen 7 se spremeni:

(a)

zadnji stavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

„Poročanje nadzorniških finančnih informacij s strani teh kreditnih institucij se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v Prilogi I.“;

(b)

v odstavku 2 se besedilo „Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014“ nadomesti z besedilom „k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451“;

(c)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Nadzorniško finančno poročanje iz odstavka 3 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 12 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v Prilogi I.“;

(d)

v odstavku 5 se besedilo „Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014“ nadomesti z besedilom „k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451“;

(6)

v točkah (a) in (b) člena 8(4) se besedilo „Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014“ nadomesti z besedilom „Izvedbene uredbe (EU) 2021/451“;

(7)

člen 9(1) se spremeni:

(a)

zadnji stavek točke (a) se nadomesti z naslednjim:

„Poročanje nadzorniških finančnih informacij se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451.“;

(b)

zadnji stavek točke (b) se nadomesti z naslednjim:

„Poročanje nadzorniških finančnih informacij se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 12 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451.“;

(8)

v členu 10(2) se besedilo „Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014“ nadomesti z besedilom „Izvedbene uredbe (EU) 2021/451“;

(9)

člen 11 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 1 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v odstavku 1 Priloge I.“;

(b)

v odstavku 3 se besedilo „Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014“ nadomesti z besedilom „Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451“;

(c)

zadnji stavek odstavka 4 se nadomesti z naslednjim:

„To poročanje nadzorniških finančnih informacij se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 12 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v odstavku 2 Priloge I.“;

(d)

v odstavku 5 se besedilo „Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014“ nadomesti z besedilom „Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451“;

(10)

v točkah (a) in (b) člena 12(4) se besedilo „Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014“ nadomesti z besedilom „Izvedbene uredbe (EU) 2021/451“;

(11)

člen 13 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 1 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v odstavku 1 Priloge I.“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 4 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 12 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v odstavku 2 Priloge I.“;

(c)

v odstavkih 3 in 6 se besedilo „Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014“ nadomesti z besedilom „Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451“;

(12)

člen 14 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 1 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v Prilogi II.“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Poročanje nadzorniških finančnih informacij iz odstavka 4 se izvaja tako pogosto, kakor je določeno v členu 12 Izvedbene uredbe (EU) 2021/451, in vključuje skupne minimalne informacije, določene v Prilogi II.“;

(c)

v odstavkih 3 in 6 se besedilo „Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014“ nadomesti z besedilom „Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451“;

(13)

v točkah (a) in (b) člena 15(4) se besedilo „Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014“ nadomesti z besedilom „Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451“;

(14)

priloge k Uredbi (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Končne določbe

1.   Ta uredba začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od 28. junija 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Frankfurtu na Majni, 14. maja 2021

Za Svet ECB

predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  UL L 141, 14.5.2014, str. 1.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 (UL L 97, 19.3.2021, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 28.6.2014, str. 1).

(5)  Uredba (EU) 2015/534 Evropske centralne banke z dne 17. marca 2015 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2015/13) (UL L 86, 31.3.2015, str. 13).

(6)  Uredba (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 150, 7.6.2019, str. 1).

(7)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).


PRILOGA

Priloge k Uredbi (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) se spremenijo:

(1)

Priloga I se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij

1.   

Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, ter za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS in so združljivi z MSRP, ‚poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij‘ vključuje predloge iz Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451, ki so navedene v tabeli 1.

2.   

Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, razen tistih, ki so zajeti v odstavku 1, ‚poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij‘ vključuje predloge iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451, ki so navedene v tabeli 2.

2a.   

Kot izjema od odstavka 2 lahko vsak pristojni nacionalni organ odloči, da subjekti iz odstavka 2 s sedežem v njegovi državi članici poročajo:

(a)

informacije, določene v predlogi 9.1, ali informacije, določene v predlogi 9.1.1 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451;

(b)

informacije, določene v predlogi 11.1, ali informacije, določene v predlogi 11.2 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451;

(c)

informacije, določene v predlogi 12.0, ali informacije, določene v predlogi 12.1 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451, in

(d)

informacije, določene v predlogi 16.3, ali informacije, določene v predlogi 16.4 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451.

3.   

Informacije iz odstavkov 1 in 2 se poročajo v skladu z navodili iz Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451.

4.   

Predloge 17.1, 17.2 in 17.3 v tabelah 1 in 2 se zagotovijo samo za kreditne institucije, ki poročajo na konsolidirani podlagi. Predloga 40.1 v tabelah 1 in 2 se zagotovi za kreditne institucije, ki poročajo na konsolidirani podlagi, ter za kreditne institucije, ki niso del skupine in poročajo na posamični podlagi.

5.   

Za namene izračuna praga, navedenega v delu 2 tabel 1 in 2 v tej prilogi, se uporablja drugi pododstavek člena 5(5) Izvedbene uredbe (EU) 2021/451.

Tabela 1

Številka predloge

IME PREDLOGE ALI SKUPINE PREDLOG

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

 

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

4.2.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

4.4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

4.5

Podrejena finančna sredstva

5.1

Krediti in druga finančna sredstva, ki niso tisti v posesti za trgovanje, trgovalna sredstva ali sredstva v posesti za prodajo, po produktih

6.1

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, ki niso tisti v posesti za trgovanje, trgovalna sredstva ali sredstva v posesti za prodajo, za nefinančne družbe po oznakah NACE

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

 

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.2

Prejete obveze iz kreditov, prejeta finančna poroštva in druge prejete obveze

10

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

 

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

12.1

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

 

Prejeta zavarovanja in poroštva

13.1

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, ki niso v posesti za trgovanje, po zavarovanjih in poroštvih

13.2.1

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem v obdobju [v posesti na referenčni datum]

13.3.1

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem, akumulirano

14

Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti

 

Razčlenitev izbranih postavk izkaza poslovnega izida

16.1

Prihodki in odhodki iz obresti po instrumentih in sektorju nasprotne stranke

16.3

Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje ter iz trgovalnih finančnih sredstev in obveznosti, po instrumentih

 

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: bilanca stanja

17.1

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: sredstva

17.2

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: zunajbilančne izpostavljenosti – prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

17.3

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: obveznosti

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.1

Prilivi in odlivi iz nedonosnih izpostavljenosti – krediti in druga finančna sredstva glede na sektor nasprotne stranke

18.2

Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami

19

Restrukturirane izpostavljenosti

 

DEL 2 [ČETRTLETNO S PRAGOM: ČETRTLETNA FREKVENCA ALI BREZ POROČANJA]

 

Geografska razčlenitev

20.4

Geografska razčlenitev sredstev po sedežu nasprotne stranke

20.5

Geografska razčlenitev zunajbilančnih izpostavljenosti po sedežu nasprotne stranke

20.6

Geografska razčlenitev obveznosti po sedežu nasprotne stranke

 

DEL 4 [LETNO]

 

Struktura skupine

40.1

Struktura skupine: po posameznih subjektih

Tabela 2

Številka predloge

IME PREDLOGE ALI SKUPINE PREDLOG

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

 

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

4.2.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

4.4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

4.5

Podrejena finančna sredstva

4.6

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: trgovalna finančna sredstva

4.7

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.8

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala

4.9

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena z metodo na podlagi nabavne vrednosti

4.10

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: druga netrgovalna neizvedena finančna sredstva

5.1

Krediti in druga finančna sredstva, ki niso tisti v posesti za trgovanje, trgovalna sredstva ali sredstva v posesti za prodajo, po produktih

6.1

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, ki niso tisti v posesti za trgovanje, trgovalna sredstva ali sredstva v posesti za prodajo, za nefinančne družbe po oznakah NACE

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

 

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1

Zunajbilančne izpostavljenosti v skladu z nacionalnimi GAAP: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.1.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.2

Prejete obveze iz kreditov, prejeta finančna poroštva in druge prejete obveze

10

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

11.2

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem v skladu z nacionalnimi GAAP: razčlenitev po vrsti tveganja

 

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

12

Gibanja popravkov vrednosti za kreditne izgube in oslabitve lastniških instrumentov v skladu z nacionalnimi GAAP

12.1

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

 

Prejeta zavarovanja in poroštva

13.1

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, ki niso v posesti za trgovanje, po zavarovanjih in poroštvih

13.2.1

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem v obdobju [v posesti na referenčni datum]

13.3.1

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem, akumulirano

14

Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti

 

Razčlenitev izbranih postavk izkaza poslovnega izida

16.1

Prihodki in odhodki iz obresti po instrumentih in sektorju nasprotne stranke

16.3

Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje ter iz trgovalnih finančnih sredstev in obveznosti, po instrumentih

16.4

Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje ter iz trgovalnih finančnih sredstev in obveznosti, po tveganju

 

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: bilanca stanja

17.1

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: sredstva

17.2

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: zunajbilančne izpostavljenosti – prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

17.3

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: obveznosti

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.1

Prilivi in odlivi iz nedonosnih izpostavljenosti – krediti in druga finančna sredstva glede na sektor nasprotne stranke

18.2

Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami

19

Restrukturirane izpostavljenosti

 

DEL 2 [ČETRTLETNO S PRAGOM: ČETRTLETNA FREKVENCA ALI BREZ POROČANJA]

 

Geografska razčlenitev

20.4

Geografska razčlenitev sredstev po sedežu nasprotne stranke

20.5

Geografska razčlenitev zunajbilančnih izpostavljenosti po sedežu nasprotne stranke

20.6

Geografska razčlenitev obveznosti po sedežu nasprotne stranke

 

DEL 4 [LETNO]

 

Struktura skupine

40.1

Struktura skupine: po posameznih subjektih

“;

(2)

Priloga II se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

Najbolj poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij

1.   

Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, ter za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS in so združljivi z MSRP, ‚najbolj poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij‘ vključuje predloge iz Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451, ki so navedene v tabeli 3.

Tabela 3

Številka predloge

IME PREDLOGE ALI SKUPINE PREDLOG

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

 

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

4.2.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

4.4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

4.5

Podrejena finančna sredstva

5.1

Krediti in druga finančna sredstva, ki niso tisti v posesti za trgovanje, trgovalna sredstva ali sredstva v posesti za prodajo, po produktih

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

 

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

10

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

 

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

12.1

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

14

Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.1

Prilivi in odlivi iz nedonosnih izpostavljenosti – krediti in druga finančna sredstva glede na sektor nasprotne stranke

18.2

Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami

19

Restrukturirane izpostavljenosti

2.   

Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, razen tistih, ki so zajeti v odstavku 1, ‚najbolj poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij‘ vključuje predloge iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451, ki so navedene v tabeli 4.

Tabela 4

Številka predloge

IME PREDLOGE ALI SKUPINE PREDLOG

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

 

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

4.2.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

4.4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

4.5

Podrejena finančna sredstva

4.6

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: trgovalna finančna sredstva

4.7

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.8

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala

4.9

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena z metodo na podlagi nabavne vrednosti

4.10

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: druga netrgovalna neizvedena finančna sredstva

5.1

Krediti in druga finančna sredstva, ki niso tisti v posesti za trgovanje, trgovalna sredstva ali sredstva v posesti za prodajo, po produktih

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

 

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1

Zunajbilančne izpostavljenosti v skladu z nacionalnimi GAAP: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.1.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

10

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

11.2

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem v skladu z nacionalnimi GAAP: razčlenitev po vrsti tveganja

 

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

12

Gibanja popravkov vrednosti za kreditne izgube in oslabitve lastniških instrumentov v skladu z nacionalnimi GAAP

12.1

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.1

Prilivi in odlivi iz nedonosnih izpostavljenosti – krediti in druga finančna sredstva glede na sektor nasprotne stranke

18.2

Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami

19

Restrukturirane izpostavljenosti

3.   

Informacije iz odstavkov 1 in 2 se poročajo v skladu z navodili iz Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451.

4.   

Kot izjema od odstavka 2 lahko vsak pristojni nacionalni organ odloči, da subjekti iz odstavka 2 s sedežem v njegovi državi članici poročajo:

(a)

informacije, določene v predlogi 9.1, ali informacije, določene v predlogi 9.1.1 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451;

(b)

informacije, določene v predlogi 11.1, ali informacije, določene v predlogi 11.2 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451;

(c)

informacije, določene v predlogi 12.0, ali informacije, določene v predlogi 12.1 iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451.

“;

(3)

Priloga III se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA III

Podatkovne točke za poročanje nadzorniških finančnih informacij

1.   

Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo MSRP v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, ter za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS in so združljivi z MSRP, ‚podatkovne točke za poročanje nadzorniških finančnih informacij‘ vključujejo podatkovne točke iz Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451, ki so določene v Prilogi IV k tej uredbi.

2.   

Za nadzorovane subjekte, ki uporabljajo nacionalne računovodske okvire, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, razen tistih, ki so zajeti v odstavku 1, ‚podatkovne točke za poročanje nadzorniških finančnih informacij‘ vključujejo podatkovne točke iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451, ki so določene v Prilogi V k tej uredbi.

3.   

Informacije iz odstavkov 1 in 2 se poročajo v skladu z navodili iz Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/451

“;

(4)

Priloga IV se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IV

‚Podatkovne točke FINREP‘ v skladu z MSRP ali nacionalnimi GAAP, združljivimi z MSRP

Image 1

1.     Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1   Sredstva

Image 2

1.2   Obveznosti

Image 3

1.3   Lastniški kapital

Image 4

2.     Izkaz poslovnega izida

Image 5

5.     Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

5.1   Krediti in druga finančna sredstva, ki niso tisti v posesti za trgovanje, trgovalna sredstva ali sredstva v posesti za prodajo, po produktih

Image 6

8.     Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1   Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

Image 7

8.2   Podrejene finančne obveznosti

Image 8

10.     Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

Image 9

11.     Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1   Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

Image 10

18     Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0   Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

Image 11

Image 12

18     Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0   Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

Image 13

Image 14

19.     Informacije o restrukturiranih izpostavljenostih

Image 15

19.     Informacije o restrukturiranih izpostavljenostih

Image 16

“;

(5)

Priloga V se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA V

‚Podatkovne točke FINREP‘ v skladu z nacionalnimi računovodskimi okviri

Image 17

1.    Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1   Sredstva

Image 18

1.2   Obveznosti

Image 19

1.3   Lastniški kapital

Image 20

2.    Izkaz poslovnega izida

Image 21

Image 22

5.    Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

5.1   Krediti in druga finančna sredstva, ki niso tisti v posesti za trgovanje, trgovalna sredstva ali sredstva v posesti za prodajo, po produktih

Image 23

8.    Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1   Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

Image 24

8.2   Podrejene finančne obveznosti

Image 25

10.    Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

Image 26

11.    Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.2   Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem v skladu z nacionalnimi GAAP: razčlenitev po vrsti tveganja

Image 27

18    Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0   Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

Image 28

Image 29

18    Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0   Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

Image 30

Image 31

19.    Informacije o restrukturiranih izpostavljenostih

Image 32

19.    Informacije o restrukturiranih izpostavljenostih

Image 33


Top