EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0185

Uredba Komisije (EU) 2017/185 z dne 2. februarja 2017 o prehodnih ukrepih za uporabo nekaterih določb uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/0470

OJ L 29, 3.2.2017, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/185/oj

3.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/21


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/185

z dne 2. februarja 2017

o prehodnih ukrepih za uporabo nekaterih določb uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) in zlasti prvega odstavka člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (2), in zlasti prvega odstavka člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 določata znatne spremembe pravil in postopkov, ki jih morajo upoštevati nosilci živilske dejavnosti in pristojni organi držav članic. Ker bi uporaba številnih pravil in postopkov s takojšnjo veljavo v nekaterih primerih pomenila praktične težave, je bilo treba sprejeti prehodne ukrepe.

(2)

V Poročilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 28. julija 2009 o izkušnjah, pridobljenih z uporabo uredb o higieni (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3) (v nadaljnjem besedilu: poročilo), so z dejstvi prikazane izkušnje v letih 2006, 2007 in 2008, vključno s težavami, s katerimi so se srečevale vse stranke, ki sodelujejo pri izvajanju navedenih uredb.

(3)

Poročilo vključuje povratne informacije o izkušnjah s prehodnimi ukrepi iz Uredbe (ES) št. 2076/2005 (4). Poročilo navaja tudi težave, ugotovljene v zvezi z lokalno dobavo majhnih količin nekaterih živil, in omenja, da je treba bolje pojasniti uvozne pogoje v primerih, ko se zaradi odsotnosti pravil Unije uporabijo nacionalna pravila za uvoz, in da so krize zaradi uvoženih živil, ki vsebujejo proizvode rastlinskega izvora in predelane proizvode živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: sestavljeni proizvodi), potrdile potrebo po večjem nadzoru takih proizvodov.

(4)

V Uredbi Komisije (EU) št. 1079/2013 (5) so določeni prehodni ukrepi za prehodno obdobje, ki se bo končalo 31. decembra 2016, da se zagotovi tekoč prehod na popolno izvajanje novih pravil in postopkov. Pri določitvi dolžine prehodnega obdobja je bil upoštevan pregled ureditvenega okvira o higieni iz uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004.

(5)

Poleg tega je na podlagi informacij, zbranih med nedavnimi revizijami, ki so jih izvedli inšpektorji Generalnega direktorata Komisije za zdravje in varnost hrane, od pristojnih organov v državah članicah in ustreznih sektorjev živilske industrije v Uniji, treba zagotoviti, da se nekateri prehodni ukrepi, določeni v Uredbi (EU) št. 1079/2013, ohranijo do sprejetja trajnih zahtev, navedenih v preambuli te uredbe.

(6)

Uredba (ES) št. 853/2004 s svojega področja uporabe izključuje proizvajalčevo neposredno dobavo majhnih količin mesa perutnine in lagomorfov, zaklanih na kmetiji, končnemu potrošniku ali lokalni trgovini na drobno, ki jih neposredno dobavi končnemu potrošniku kot sveže meso. Omejevanje te določbe na sveže meso bi naložilo dodatno breme za majhne proizvajalce. Zato Uredba (EU) št. 1079/2013 za neposredno dobavo tega blaga pod nekaterimi pogoji določa odstopanje od uporabe Uredbe (ES) št. 853/2004 brez omejitve na sveže meso. Navedeno izključitev bi bilo treba ohraniti med dodatnim prehodnim obdobjem, določenim v tej uredbi, razmišlja pa se tudi o možnosti trajnega odstopanja.

(7)

Uredbi (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 določata nekatera pravila za uvoz proizvodov živalskega izvora in sestavljenih proizvodov v Unijo. Uredba (EU) št. 1079/2013 določa prehodne ukrepe, ki odstopajo od nekaterih navedenih pravil za nekatere sestavljene proizvode, za katere zdravstvene zahteve za uvoz v Unijo še niso bile določene na ravni Unije, na primer za sestavljene proizvode, ki niso navedeni v členu 3(1) in (3) Uredbe Komisije (EU) št. 28/2012 (6).

(8)

Predlog Komisije za uredbo o uradnem nadzoru v agroživilski verigi je trenutno blizu sprejetja po rednem zakonodajnem postopku. Ko bo navedena uredba sprejeta in veljavna, bo določala pravno podlago za pristop, prilagojen tveganju, k nadzoru sestavljenih proizvodov ob uvozu. Treba je določiti odstopanja v nadaljnjem prehodnem obdobju štirih let, po katerem se pričakuje, da bo začela veljati nova uredba.

(9)

Uredbi (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 dovoljujeta uvoz živil živalskega izvora iz obratov, ki obdelujejo proizvode živalskega izvora, za katere Priloga III k Uredbi (ES) št. 853/2004 ne določa posebnih zahtev, razen če ni določen usklajeni seznam držav, ki niso članice EU, in skupni vzorec uvoznega certifikata. Potrebnega je več časa za posvetovanje z zainteresiranimi stranmi in pristojnimi organi v državah članicah in državah, ki niso članice EU, ob upoštevanju morebitnega učinka na uvoz takih živil z določitvijo takega seznama in vzorca uvoznega certifikata.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa prehodne ukrepe za uporabo nekaterih določb uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 v prehodnem obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2020.

Člen 2

Odstopanje v zvezi z neposredno dobavo majhnih količin mesa perutnine in lagomorfov

Z odstopanjem od člena 1(3)(d) Uredbe (ES) št. 853/2004 se določbe navedene uredbe ne uporabljajo, kadar proizvajalec neposredno dobavlja majhne količine mesa perutnine in lagomorfov, zaklanih na kmetijah, končnemu potrošniku ali lokalnim trgovinam na drobno, ki neposredno dobavljajo končnemu potrošniku.

Člen 3

Odstopanje v zvezi z javnozdravstvenimi zahtevami za uvoz proizvodov živalskega izvora in živil, ki vsebujejo proizvode rastlinskega izvora in predelane proizvode živalskega izvora

1.   Člen 6(1) Uredbe (ES) št. 853/2004 se ne uporablja za uvoz proizvodov živalskega izvora, za katere še niso vzpostavljene usklajene javnozdravstvene zahteve za uvoz.

Za uvoz teh proizvodov se upoštevajo javnozdravstvene zahteve za uvoz v državi članici uvoza.

2.   Z odstopanjem od člena 6(4) Uredbe (ES) št. 853/2004 so nosilci živilske dejavnosti, ki uvažajo živila, ki vsebujejo proizvode rastlinskega izvora in predelane proizvode živalskega izvora, razen tistih iz člena 3(1) in (3) Uredbe (EU) št. 28/2012, oproščeni zahtev iz člena 6(4) Uredbe (ES) št. 853/2004.

Za uvoz teh proizvodov se upoštevajo javnozdravstvene zahteve za uvoz v državi članici uvoza.

Člen 4

Odstopanje v zvezi z javnozdravstvenimi postopki za uvoz proizvodov živalskega izvora

Poglavje III Uredbe (ES) št. 854/2004 se ne uporablja za uvoz proizvodov živalskega izvora, za katere še niso vzpostavljene usklajene javnozdravstvene zahteve za uvoz.

Za uvoz teh proizvodov se upoštevajo javnozdravstvene zahteve za uvoz v državi članici uvoza.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(3)  COM(2009) 403 final.

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 2076/2005 z dne 5. decembra 2005 o prehodnih ureditvah za izvajanje uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 ter o spremembi uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 (UL L 338, 22.12.2005, str. 83).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 1079/2013 z dne 31. oktobra 2013 o prehodnih ukrepih za uporabo uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 292, 1.11.2013, str. 10).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 28/2012 z dne 11. januarja 2012 o določitvi zahtev za certificiranje uvoza in tranzita skozi Unijo za nekatere sestavljene proizvode ter o spremembi Odločbe 2007/275/ES in Uredbe (ES) št. 1162/2009 (UL L 12, 14.1.2012, str. 1).


Top