EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A0609(02)

Sporazum med evropsko unijo in republiko belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov

ST/12363/2019/INIT

OJ L 180, 9.6.2020, p. 3–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/752/oj

Related Council decision

9.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/3


SPORAZUM

med evropsko unijo in republiko belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov

EVROPSKA UNIJA, v nadaljnjem besedilu: Unija,

in

REPUBLIKA BELORUSIJA, v nadaljnjem besedilu: Belorusija,

v nadaljnjem besedilu: pogodbenici, STA SE –

V ŽELJI, da s poenostavitvijo izdajanja vizumov državljanom Unije in Belorusije na podlagi vzajemnosti olajšata medosebne stike, kar je pomemben pogoj za stabilen razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih in drugih vezi;

OB PRIZNAVANJU, da poenostavitev vizumskih postopkov ne bi smela povzročiti nedovoljenih migracij, ter ob posvečanju posebne pozornosti varnosti in ponovnemu sprejemu;

OB UPOŠTEVANJU temeljnih načel, ki urejajo sodelovanje med pogodbenicama, ter obveznosti in odgovornosti, vključno s spoštovanjem človekovih pravic in demokratičnih načel, ki izhajajo iz ustreznih mednarodnih instrumentov, ki se uporabljajo zanje;

OB UPOŠTEVANJU Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice ter Protokola o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ki sta priložena Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter s potrditvijo, da se določbe tega sporazuma ne uporabljajo za Združeno kraljestvo in Irsko;

OB UPOŠTEVANJU Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter s potrditvijo, da se določbe tega sporazuma ne uporabljajo za Kraljevino Dansko –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen in področje uporabe

Namen tega sporazuma je na podlagi vzajemnosti poenostaviti izdajanje vizumov za načrtovano bivanje za največ 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni za državljane Unije in Belorusije.

Člen 2

Splošna določba

1.   Poenostavitve vizumskih postopkov, določene v tem sporazumu, se za državljane Unije in državljane Belorusije uporabljajo samo, kolikor ti niso izvzeti iz vizumske obveznosti z zakoni in drugimi predpisi Belorusije, Unije ali držav članic, s tem sporazumom ali drugimi mednarodnimi sporazumi.

2.   Nacionalno pravo Belorusije ali držav članic ali pravo Unije se uporablja za zadeve, ki jih določbe tega sporazuma ne zajemajo, kot so zavrnitev izdaje vizuma, priznanje potnih listin, dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje ter zavrnitev vstopa in ukrepi izgona.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Unije z izjemo Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva;

(b)

„državljan Unije“ pomeni državljana države članice, kakor je opredeljena v točki (a);

(c)

„državljan Belorusije“ pomeni državljana Republike Belorusije;

(d)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda država članica ali Belorusija za tranzit čez ozemlje držav članic ali Belorusije ali vstop zaradi načrtovanega bivanja na ozemlju držav članic ali Belorusije, ki ni daljše od 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni;

(e)

„oseba, ki zakonito prebiva“ pomeni:

za Belorusijo, državljana Unije, ki ima dovoljenje oziroma je upravičen do bivanja, daljšega od 90 dni, na ozemlju Belorusije, in sicer na podlagi zakonodaje Belorusije,

za Unijo, državljana Belorusije, ki ima dovoljenje oziroma je upravičen do bivanja, daljšega od 90 dni, na ozemlju države članice, in sicer na podlagi prava Unije ali nacionalne zakonodaje;

(f)

„prepustnica EU“ pomeni dokument, ki ga Unija izda nekaterim uslužbencem institucij Unije v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1417/2013 (1).

Člen 4

Dokumentarna dokazila o namenu potovanja

1.   Za utemeljitev namena potovanja v drugo pogodbenico za spodaj navedene kategorije državljanov Unije in Belorusije zadostujejo naslednji dokumenti:

(a)

za člane uradnih delegacij, vključno s stalnimi člani takšnih delegacij, ki na podlagi uradnega vabila, naslovljenega na državo članico, Unijo ali Belorusijo, sodelujejo na uradnih srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju ene od držav članic ali Belorusije pripravijo medvladne organizacije:

dopis pristojnega organa države članice, Unije ali Belorusije, ki potrjuje, da je prosilec član njegove delegacije oziroma stalni član njegove delegacije in potuje na ozemlje druge pogodbenice z namenom sodelovanja na zgoraj navedenih dogodkih; dopisu je priložena kopija uradnega vabila;

(b)

za bližnje sorodnike – zakonce, otroke, starše in osebe, ki uresničujejo starševske pravice, stare starše in vnuke, ki obiskujejo državljane Unije, ki zakonito prebivajo v Belorusiji, ali državljane Belorusije, ki zakonito prebivajo v državah članicah, ali državljane Unije, ki prebivajo na ozemlju države članice, katere državljani so, ali državljane Belorusije, ki prebivajo na ozemlju Belorusije:

pisna prošnja osebe, ki vabi;

(c)

za poslovneže in predstavnike poslovnih organizacij:

pisna prošnja pravne osebe ali podjetja, ki vabi, organizacije ali urada ali podružnice take pravne osebe ali podjetja, državnih ali lokalnih organov Belorusije ali ene od držav članic ali organizacijskih odborov trgovinskih in industrijskih sejmov, konferenc in simpozijev, ki potekajo na ozemlju Belorusije ali ene od držav članic, ki jo potrdijo pristojni organi v skladu z nacionalno zakonodajo;

(d)

za voznike, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb med ozemlji Belorusije in držav članic z vozili, registriranimi v državah članicah ali Belorusiji:

pisna prošnja nacionalnega podjetja ali združenja (sindikata) prevoznikov Belorusije oziroma nacionalnih združenj prevoznikov držav članic za mednarodni cestni prevoz z navedbo namena, načrta, trajanja in pogostosti potovanj;

(e)

za člane osebja na vlaku, hladilnih vozilih in lokomotivah na mednarodnih vlakih, ki potujejo na ozemlja Belorusije in držav članic:

pisna prošnja pristojne železniške organizacije ali gospodarske družbe Belorusije ali ene od držav članic z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj;

(f)

za novinarje in osebje tehnične ekipe, ki spremlja novinarje po poklicni dolžnosti:

potrdilo ali drug dokument, ki ga izda strokovna organizacija ali delodajalec prosilca, ki dokazuje, da je zadevna oseba kvalificiran novinar ali član osebja tehnične ekipe, ki spremlja novinarje po poklicni dolžnosti, in navaja, da je namen potovanja opravljanje novinarskega dela;

(g)

za udeležence znanstvenih, akademskih, kulturnih ali umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav:

pisna prošnja organizacije, ki vabi, za udeležbo pri teh dejavnostih;

(h)

za učence, študente, podiplomske študente in spremljajoče učitelje, ki potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja, vključno v okviru programov izmenjav in drugih šolskih dejavnosti:

pisna prošnja ali potrdilo o vpisu, ki ga izda univerza, akademija, institut, visoka šola ali šola, ki vabi, oziroma dijaške ali študentske izkaznice ali potrdila o tečajih, ki jih bo oseba obiskovala;

(i)

za udeležence mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi:

pisna prošnja organizacije, ki vabi, tj. pristojnih organov, državnih športnih zvez držav članic ali Belorusije oziroma Nacionalnega olimpijskega komiteja Belorusije ali nacionalnih olimpijskih komitejev držav članic;

(j)

za udeležence uradnih programov izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta ali drugi občinski subjekti:

pisna prošnja vodij uprave/županov teh mest ali občinskih organov;

(k)

za obisk vojaških in civilnih pokopališč:

uradni dokument, ki potrjuje obstoj in vzdrževanje groba ter družinsko ali drugo razmerje med prosilcem in pokopanim;

(l)

za sorodnike, ki so na obisku zaradi pogrebnih slovesnosti:

uradni dokument, ki potrjuje smrt ter družinsko ali drugo razmerje med prosilcem in umrlim;

(m)

za osebe, ki potujejo zaradi zdravljenja, in osebe, ki jih morajo spremljati:

uradni dokument zdravstvene institucije, ki potrjuje nujnost zdravstvene oskrbe v tej instituciji in nujnost spremstva, ter dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih za plačilo zdravljenja;

(n)

za predstavnike svobodnih poklicev, ki sodelujejo na mednarodnih sejmih, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih prireditvah na ozemlju Belorusije ali držav članic:

pisna prošnja organizacije, ki vabi in potrjuje, da zadevna oseba sodeluje na prireditvi;

(o)

za predstavnike organizacij civilne družbe, ko potujejo zaradi strokovnega izobraževanja, seminarjev in konferenc, vključno v okviru programov izmenjav:

pisna prošnja organizacije, ki vabi, potrditev, da oseba zastopa organizacijo civilne družbe, in potrdilo ustreznega registra o ustanovitvi take organizacije, ki ga izda državni organ v skladu z nacionalno zakonodajo;

(p)

za udeležence uradnih programov EU za čezmejno sodelovanje med Belorusijo in Unijo:

pisna prošnja organizacije, ki vabi.

2.   Pisna prošnja iz odstavka 1 tega člena vsebuje naslednje:

(a)

za povabljeno osebo: ime in priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, številko potnega lista, čas in namen potovanja, število vstopov ter po potrebi ime otrok, ki spremljajo povabljeno osebo;

(b)

za osebo, ki vabi: ime, priimek in naslov;

(c)

za pravno osebo, podjetje ali organizacijo, ki vabi: polni naziv in naslov ter

če prošnjo izda organizacija ali organ: ime in priimek ter položaj osebe, ki prošnjo podpiše,

če vabi pravna oseba ali podjetje oziroma urad ali podružnica takšne pravne osebe ali podjetja s sedežem na ozemlju države članice ali Belorusije: registrsko številko, ki jo zahteva nacionalno pravo zadevne države članice ali pravo Belorusije.

3.   Za kategorije oseb iz odstavka 1 tega člena se vse kategorije vizumov izdajajo po skrajšanem postopku, ne da bi bila potrebna kakršna koli druga utemeljitev, vabilo ali potrditev glede namena potovanja, ki jo določa zakonodaja pogodbenic.

Člen 5

Izdajanje vizumov za večkratni vstop

1.   Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic in Belorusije izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo petih let za naslednje kategorije oseb:

(a)

člani nacionalnih in regionalnih vlad ter parlamentov, ustavnih in vrhovnih sodišč, če s tem sporazumom niso izvzeti iz vizumske obveznosti, pri izvajanju njihovih nalog;

(b)

stalni člani uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega vabila, naslovljenega na države članice, Unijo ali Belorusijo, redno sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju Belorusije ali ene od držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(c)

zakonci, otroci, ki so mlajši od 21 let ali vzdrževani družinski člani, starši in osebe, ki uresničujejo starševske pravice, stari starši in vnuki, ki obiskujejo državljane Unije, ki zakonito prebivajo na ozemlju Belorusije, ali državljane Belorusije, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, ali državljane Unije, ki prebivajo na ozemlju države članice, katere državljani so, ali državljane Belorusije, ki prebivajo na ozemlju Belorusije;

(d)

poslovneži in predstavniki poslovnih organizacij, ki redno potujejo v Belorusijo ali države članice.

Z odstopanjem od prvega stavka tega odstavka se v primerih, kadar sta potreba ali namen pogostih ali rednih potovanj očitno omejena na krajše obdobje, veljavnost vizuma za večkratni vstop omeji na zadevno obdobje, zlasti:

v primeru oseb iz točke (b): če je čas veljavnosti statusa stalnega člana uradne delegacije krajši od petih let,

v primeru oseb iz točke (c): če je rok veljavnosti dovoljenja za zakonito prebivanje državljanov Belorusije, ki zakonito prebivajo v eni od držav članic, ali državljanov Unije, ki zakonito prebivajo v Belorusiji, krajši od petih let,

v primeru oseb iz točke (d): če je čas veljavnosti statusa predstavnika poslovne organizacije ali rok veljavnosti pogodbe o zaposlitvi krajši od petih let.

2.   Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic in Belorusije izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo enega leta za naslednje kategorije oseb, če so v prejšnjem letu pridobile najmanj en vizum in ga uporabljale v skladu z zakoni, ki urejajo vstop v obiskano državo in bivanje v njej:

(a)

člani uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega vabila, naslovljenega na državo članico, Unijo ali Belorusijo, redno sodelujejo na uradnih srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju Belorusije ali ene od držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(b)

vozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb med ozemlji Belorusije in držav članic z vozili, registriranimi v državah članicah ali Belorusiji;

(c)

člani osebja na vlaku, hladilnih vozilih in lokomotivah na mednarodnih vlakih, ki potujejo na ozemlja Belorusije in držav članic;

(d)

udeleženci znanstvenih, akademskih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav, ki redno potujejo v Belorusijo ali države članice;

(e)

študenti in podiplomski študenti, ki redno potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja, vključno v okviru programov izmenjav;

(f)

udeleženci mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi;

(g)

udeleženci uradnih programov izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta in drugi občinski subjekti;

(h)

osebe, ki morajo na redne obiske zaradi zdravljenja, in osebe, ki jih morajo spremljati;

(i)

predstavniki poklicev, ki sodelujejo na mednarodnih sejmih, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih dogodkih;

(j)

predstavniki organizacij civilne družbe, ki redno potujejo v Belorusijo ali države članice zaradi strokovnega izobraževanja, seminarjev, konferenc, vključno v okviru programov izmenjav;

(k)

udeleženci uradnih programov EU za čezmejno sodelovanje med Belorusijo in Unijo;

(l)

novinarji in osebje tehnične ekipe, ki spremlja novinarje po poklicni dolžnosti.

Z odstopanjem od prvega stavka tega odstavka se v primerih, kadar sta potreba ali namen pogostih ali rednih potovanj očitno omejena na krajše obdobje, veljavnost vizuma za večkratni vstop omeji na zadevno obdobje.

3.   Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic in Belorusije izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo najmanj dveh let in največ petih let za kategorije oseb iz odstavka 2 tega člena, če so v prejšnjih dveh letih uporabljale enoletni vizum za večkratni vstop v skladu s predpisi, ki urejajo vstop v obiskano državo in bivanje v njej, razen če sta potreba ali namen pogostih ali rednih potovanj očitno omejena na krajše obdobje; v tem primeru se veljavnost vizuma za večkratni vstop omeji na zadevno obdobje.

Člen 6

Takse za obravnavanje vlog za izdajo vizuma

1.   Taksa za obravnavo vlog za izdajo vizuma znaša 35 EUR. Zgoraj navedeni znesek se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 14(4) tega sporazuma.

2.   Države članice in Belorusija zaračunajo takso v višini 70 EUR za obravnavo vloge za izdajo vizuma v primerih, ko je prosilec zaprosil, da se odločitev o vlogi sprejme v dveh dneh od njene vložitve, in se je konzulat strinjal, da bo odločitev sprejel v dveh dneh.

3.   Brez poseganja v odstavek 4 so plačila taks za obravnavo vlog za izdajo vizuma oproščene naslednje kategorije oseb:

(a)

člani nacionalnih in regionalnih vlad ter parlamentov, ustavnih in vrhovnih sodišč, če s tem sporazumom niso izvzeti iz vizumske obveznosti;

(b)

člani uradnih delegacij, vključno s stalnimi člani takšnih delegacij, ki na podlagi uradnega vabila, naslovljenega na države članice, Unijo ali Belorusijo, sodelujejo na uradnih srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju Belorusije ali ene od držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(c)

bližnji sorodniki – zakonci, otroci, starši in osebe, ki uresničujejo starševske pravice, stari starši in vnuki državljanov Unije, ki zakonito prebivajo v Belorusiji, ali državljanov Belorusije, ki zakonito prebivajo v državah članicah, ali državljanov Unije, ki prebivajo na ozemlju države članice, katere državljani so, in državljanov Belorusije, ki prebivajo na ozemlju Belorusije;

(d)

udeleženci znanstvenih, akademskih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav;

(e)

učenci, študenti, podiplomski študenti in spremljajoči učitelji, ki potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja, tudi v okviru programov izmenjav in drugih šolskih dejavnosti;

(f)

udeleženci mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi;

(g)

udeleženci uradnih programov izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta in drugi občinski subjekti;

(h)

predstavniki organizacij civilne družbe, kadar potujejo zaradi strokovnega izobraževanja, seminarjev, konferenc, vključno v okviru programov izmenjav;

(i)

udeleženci uradnih programov EU za čezmejno sodelovanje med Belorusijo in Unijo;

(j)

invalidi in po potrebi osebe, ki jih spremljajo;

(k)

osebe, ki so predložile dokazila o nujnosti svojega potovanja iz humanitarnih razlogov, vključno zaradi prejema nujnega zdravljenja, in oseba, ki takšno osebo spremlja, ali zaradi udeležbe na pogrebu bližnjega sorodnika ali zaradi obiska bližnjega sorodnika, ki je hudo bolan;

(l)

otroci, mlajši od 12 let.

4.   Če država članica ali Belorusija sodeluje z zunanjim ponudnikom storitev z namenom izdaje vizuma, lahko zunanji ponudnik storitev zaračuna takso za storitve. Navedena taksa je sorazmerna s stroški, ki jih ima zunanji ponudnik storitev pri opravljanju svojih nalog, in ne sme presegati 30 EUR. Kadar je možno, država članica ali Belorusija ohrani možnost za vse prosilce, da vloge vložijo neposredno na svojih konzulatih.

Zunanji ponudnik storitev za Unijo izvaja svoje dejavnosti v skladu z vizumskim zakonikom in pri tem dosledno spoštuje zakonodajo Belorusije.

Zunanji ponudnik storitev za Belorusijo izvaja svoje dejavnosti v skladu z zakonodajo Belorusije in pri tem dosledno spoštuje zakonodajo držav članic EU.

Člen 7

Trajanje postopkov obravnave vlog za izdajo vizuma

1.   Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic in Belorusije sprejmejo odločitev o vlogi za izdajo vizuma v 10 koledarskih dneh od dneva prejema vloge in dokumentov, potrebnih za izdajo vizuma.

2.   Čas za sprejetje odločitve o vlogi za izdajo vizuma se lahko v posameznih primerih podaljša na do 30 koledarskih dni, zlasti kadar je potreben nadaljnji pregled vloge.

3.   Rok za odločitev o vlogi za izdajo vizuma se lahko v nujnih primerih skrajša na 2 delovna dneva ali še manj.

Če se od prosilcev zahteva osebna zglasitev ob vložitvi vloge, mora pristojni organ prosilcem to praviloma omogočiti v roku dveh tednov, odkar so ti za to zaprosili. Ne glede na prejšnji stavek zunanji ponudniki storitev zagotovijo, da se lahko vloga za izdajo vizuma praviloma vloži brez nepotrebnega odlašanja.

V utemeljenih nujnih primerih lahko konzulat prosilcem dovoli, da vložijo svoje vloge bodisi brez osebne zglasitve bodisi se jim datum osebne zglasitve določi takoj.

Člen 8

Odhod v primeru izgubljenih ali ukradenih dokumentov

Državljani Unije ali Belorusije, ki so izgubili svoje potne listine ali katerim so bile te listine ukradene med bivanjem na ozemlju Belorusije ali držav članic, lahko zapustijo ozemlje Belorusije ali držav članic z veljavnimi potnimi listinami za prehod meje, ki jih izdajo diplomatska ali konzularna predstavništva držav članic ali Belorusije brez vsakršnega vizuma ali drugega dovoljenja.

Člen 9

Podaljšanje vizuma v izrednih okoliščinah

Državljanom Unije in Belorusije, ki zaradi višje sile ali humanitarnih razlogov ne morejo zapustiti ozemlja Belorusije ali ozemlja držav članic do datuma, navedenega v vizumu, se rok veljavnosti vizuma podaljša brezplačno v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja Belorusija ali država članica prejemnica, in sicer za obdobje, potrebno za njihovo vrnitev v državo prebivanja.

Člen 10

Diplomatski potni listi in prepustnice EU

1.   Državljani Unije, ki imajo veljaven biometrični diplomatski potni list, ki ga je izdala država članica, in imetniki veljavne prepustnice EU lahko brez vizumov vstopijo na ozemlje Belorusije, ga zapustijo in so v tranzitu prek njega.

2.   Državljani Belorusije, ki imajo veljaven biometrični diplomatski potni list, ki ga je izdala Belorusija, lahko brez vizumov vstopijo na ozemlja držav članic, jih zapustijo in so v tranzitu prek njih.

3.   Osebe iz odstavkov 1 in 2 lahko bivajo na ozemljih Belorusije ali držav članic največ 90 dni v obdobju 180 dni.

Člen 11

Ozemeljska veljavnost vizumov

Ob upoštevanju nacionalnih pravil in predpisov o nacionalni varnosti Belorusije in držav članic ter ob upoštevanju pravil Unije o vizumih z omejeno ozemeljsko veljavnostjo imajo državljani Unije in Belorusije pravico do potovanj po ozemljih držav članic in Belorusije, ki je enakovredna pravici državljanov Belorusije in državljanov Unije.

Člen 12

Skupni odbor za upravljanje Sporazuma

1.   Pogodbenici ustanovita skupni odbor strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: odbor), ki ga sestavljajo predstavniki Unije in Belorusije.

2.   Naloge odbora so predvsem naslednje:

(a)

spremljanje izvajanja tega sporazuma;

(b)

predlaganje sprememb ali dopolnitev k temu sporazumu;

(c)

reševanje sporov, ki izhajajo iz razlage ali uporabe določb tega sporazuma.

3.   Odbor se sestaja po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic in vsaj enkrat letno.

4.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 13

Razmerje tega sporazuma do dvostranskih sporazumov med državami članicami in Belorusijo

Od začetka veljavnosti ima ta sporazum prednost pred določbami vseh dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov, ki so bili sklenjeni med posamezno državo članico in Belorusijo, če lahko določbe slednjih sporazumov ali dogovorov vplivajo na področje uporabe tega sporazuma ali jo spreminjajo.

Člen 14

Končne določbe

1.   Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu s svojimi postopki, Sporazum pa začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku zgoraj navedenih postopkov.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena začne ta sporazum veljati šele na dan, ko začne veljati Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, če je ta dan poznejši od dneva iz odstavka 1 tega člena.

3.   Ta sporazum se sklene za nedoločen čas, razen če je odpovedan v skladu z odstavkom 6 tega člena.

4.   Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim sporazumom med pogodbenicama. Spremembe začnejo veljati, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so zaključeni njuni notranji postopki, potrebni v ta namen.

5.   Vsaka pogodbenica lahko začasno preneha izvajati celoten Sporazum ali njegov del. O odločitvi o začasnem prenehanju izvajanja uradno obvesti drugo pogodbenico najpozneje 48 ur pred začetkom veljavnosti odločitve. Pogodbenica, ki je začasno prenehala izvajati ta sporazum, nemudoma obvesti drugo pogodbenico, ko razlogi za začasno prenehanje izvajanja prenehajo.

6.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum s pisnim uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum preneha veljati 90 dni po dnevu takega uradnega obvestila.

V dvojniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in beloruskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Съставено в Брюксел на осми януари две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de enero de dos mil veinte.

V Bruselu dne osmého ledna dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende januar to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel am achten Januar zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuarikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels on the eighth day of January in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles, le huit janvier deux mille vingt.

Sastavljeno u Bruxellesu osmog siječnja godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles, addì otto gennaio duemilaventi.

Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada astotajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų sausio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év január havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, acht januari tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas, em oito de janeiro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles la opt ianuarie două mii douăzeci.

V Bruseli ôsmeho januára dvetisícdvadsať.

V Bruslju, dne osmega januarja leta dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel den åttonde januari år tjugohundratjugo.

Заключана ў горадзе Бруселi восьмага студзеня дзве тысячы дваццатага года.

Image 1


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 1417/2013 z dne 17. decembra 2013 o določitvi obrazca za prepustnice, ki jih izdaja Evropska unija (UL L 353, 28.12.2013, str. 26).


PROTOKOL K SPORAZUMU O DRŽAVAH ČLANICAH, KI SCHENGENSKEGA PRAVNEGA REDA NE IZVAJAJO V CELOTI

Tiste države članice, ki jih schengenski pravni red zavezuje, vendar še ne izdajajo schengenskih vizumov, v pričakovanju ustreznega sklepa Sveta izdajajo nacionalne vizume, katerih veljavnost je omejena na njihovo lastno ozemlje.

V skladu s Sklepom št. 565/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1) z dne 15. maja 2014, ki od 16. junija 2014 dovoljuje Bolgariji, Hrvaški, Cipru in Romuniji, da enostransko priznajo enotne vizume za kratkoročno bivanje, ki veljajo za dva ali več vstopov, vizume za dolgoročno bivanje in dovoljenja za prebivanje, ki jih izdajo schengenske države, vizume z omejeno ozemeljsko veljavnostjo, ki so jih izdale schengenske države članice v skladu s prvim stavkom člena 25(3) vizumskega zakonika, ter nacionalne vizume in dovoljenja za prebivanje, ki so jih izdale Bolgarija, Hrvaška, Ciper in Romunija, kot enakovredne svojim nacionalnim vizumom ne le za tranzit čez njihova ozemlja, ampak tudi za načrtovano bivanje na njihovih ozemljih, ki ne presega 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni, so bili sprejeti usklajeni ukrepi za poenostavitev tranzita imetnikov schengenskih vizumov in schengenskih dovoljenj za prebivanje prek ozemelj držav članic in kratkoročnega bivanja na ozemljih držav članic, ki schengenskega pravnega reda še ne uporabljajo v celoti.


(1)  Sklep št. 565/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o uvedbi poenostavljenega režima nadzora oseb na zunanjih mejah, ki temelji na tem, da Bolgarija, Hrvaška, Ciper in Romunija enostransko priznajo nekatere listine kot enakovredne svojim nacionalnim vizumom za tranzit čez svoje ozemlje ali predvideno bivanje na svojem ozemlju, ki ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, ter o razveljavitvi odločb št. 895/2006/ES in št. 582/2008/ES (UL L 157, 27.5.2014, str. 23).


SKUPNA IZJAVA

o danski

Pogodbenici sta seznanjeni, da se ta sporazum ne uporablja za postopke za izdajanje vizumov na diplomatskih in konzularnih predstavništvih Kraljevine Danske.

V teh okoliščinah je primerno, da organi Danske in Belorusije nemudoma sklenejo dvostranski sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje s podobnimi pogoji, kakor so v tem sporazumu.


SKUPNA IZJAVA

glede združenega kraljestva in irske

Pogodbenici sta seznanjeni, da se ta sporazum ne uporablja za ozemlji Združenega kraljestva in Irske.

V teh okoliščinah je zaželeno, da organi Združenega kraljestva, Irske in Belorusije sklenejo dvostranske sporazume o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje.


SKUPNA IZJAVA

Glede islandije, norveške, švice in lihtenštajna

Pogodbenici sta seznanjeni s tesnimi odnosi med Unijo ter Švico, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško, zlasti na podlagi sporazumov z dne 18. maja 1999 in 26. oktobra 2004 o pridružitvi teh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

V teh okoliščinah je primerno, da organi Švice, Islandije, Lihtenštajna in Norveške ter Belorusije nemudoma sklenejo dvostranske sporazume o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje s podobnimi pogoji, kakor so v tem sporazumu.


SKUPNA IZJAVA

o sodelovanju na področju potnih listin

Pogodbenici soglašata, da bi moral skupni odbor, ustanovljen s členom 12 Sporazuma, pri spremljanju izvajanja Sporazuma oceniti učinek ravni varnosti zadevnih potnih listin na delovanje Sporazuma. Zato pogodbenici soglašata, da se bosta redno obveščali o ukrepih, sprejetih za preprečevanje prevelikega števila vrst potnih listin, o razvoju tehničnih vidikov varnosti potnih listin in o postopku preverjanja identitete oseb ob izdaji potnih listin.

Države članice, Unija in Belorusija nemudoma obvestijo o uvedbi novih potnih listin ali spremembi obstoječih potnih listin ter predložijo vzorce teh potnih listin in njihove opise.


SKUPNA IZJAVA

o uskladitvi informacij o postopkih za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje in dokumentih, ki jih je treba predložiti z vlogo za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje

Pogodbenici ob priznavanju pomembnosti preglednosti za prosilce za vizum menita, da je treba sprejeti naslednje ukrepe:

za prosilce zbrati osnovne informacije o postopkih in pogojih za vloge za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje ter o veljavnosti vizumov,

za Unijo široko razposlati seznam spremnih dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci za vizum v Belorusiji, sprejet z Izvedbenim sklepom Komisije C(2014) 2727 z dne 29. aprila 2014.

Zgoraj navedene informacije morajo biti jasno prikazane (na oglasnih deskah konzulatov, na spletnih mestih itd.).


SKUPNA IZJAVA

o konzularnem osebju, potrebnem za učinkovito izvajanje sporazuma

Pogodbenici ob priznavanju pomena učinkovitega izvajanja tega sporazuma poudarjata, da morata zagotoviti ustrezno konzularno osebje.

V zvezi s tem se pogodbenici strinjata, da bi moral skupni odbor, ustanovljen s členom 12 tega sporazuma, spremljati, kako obe pogodbenici izvajata člen 6(4) in člen 7 tega sporazuma, ki določata možnost, da lahko prosilci vloge vložijo neposredno na konzulatu, oziroma trajanje postopkov za obravnavo vlog za izdajo vizuma.


Top