EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0119

Uredba Komisije (ES) št. 119/2009 z dne 9. februarja 2009 o seznamu tretjih držav ali njihovih delov za uvoz mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev in gojenih kuncev v Skupnost ali njegov tranzit skozi Skupnost ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (Besedilo velja za EGP)

OJ L 39, 10.2.2009, p. 12–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 286 - 302

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/119/oj

10.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 119/2009

z dne 9. februarja 2009

o seznamu tretjih držav ali njihovih delov za uvoz mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev in gojenih kuncev v Skupnost ali njegov tranzit skozi Skupnost ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti prvega pododstavka točke (1) člena 8, člena 9(2)(b) ter člena 9(4)(b) in (c) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (3) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4), ter zlasti členov 11(1) in 14(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 882/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (5), ter zlasti člena 48(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2000/585/ES (6) določa seznam tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz mesa zajcev in nekaterih vrst divjadi in gojene divjadi, ter pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem ter veterinarskimi spričevali za navedeni uvoz.

(2)

Zaradi usklajenosti zakonodaje Skupnosti je treba v zvezi z določitvijo pravil Skupnosti za uvoz mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev in gojenih kuncev upoštevati zahteve v zvezi z javnim zdravjem iz uredb (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004.

(3)

Ukrepi iz te uredbe ne posegajo v zakonodajo o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (7).

(4)

Da se pogoji Skupnosti za uvoz zadevnega blaga v Skupnost uskladijo in postanejo bolj pregledni ter da se poenostavi zakonodajni postopek za spremembo takih pogojev, je treba navedene pogoje določiti v ustreznih vzorcih veterinarskih spričeval iz te uredbe.

(5)

Veterinarska spričevala za uvoz mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev in gojenih kuncev v Skupnost ter njegov tranzit skozi Skupnost, vključno s skladiščenjem med tranzitom, morajo biti sestavljena v skladu z ustreznimi standardnimi vzorci iz Priloge I k Odločbi Komisije 2007/240/ES z dne 16. aprila 2007 o določitvi novih veterinarskih spričeval za uvoz živih živali, semena, jajčnih celic in proizvodov živalskega izvora v Skupnost v okviru odločb 79/542/EGS, 92/260/EGS, 93/195/EGS, 93/196/EGS, 93/197/EGS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES in 2006/168/ES (8).

(6)

Vzorci veterinarskih spričeval za uvoz mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev in gojenih kuncev v Skupnost ter njegov tranzit skozi Skupnost, vključno s skladiščenjem med tranzitom, iz te uredbe morajo biti skladni tudi s sistemom Traces, kot je določeno v Odločbi Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema Traces in spremembah Odločbe 92/486/EGS (9).

(7)

Seznam tretjih držav ali njihovih delov iz Priloge II k Odločbi Sveta 79/542/EGS (10) je treba uporabiti za uvoz mesa divjih leporidov ter gojenih kuncev v Skupnost ali njegov tranzit skozi Skupnost. Določiti je treba seznam držav za uvoz mesa divjih kopenskih sesalcev razen kopitarjev in leporidov v Skupnost ali njegov tranzit skozi Skupnost.

(8)

Zaradi geografske lege Kaliningrada, ki zadeva le Latvijo, Litvo in Poljsko, je treba določiti posebne pogoje za tranzit pošiljk, ki so namenjene v Rusijo ali iz nje, skozi Skupnost.

(9)

Da se prepreči kakršno koli oviranje trgovine, je treba v prehodnem obdobju dovoliti uporabo veterinarskih spričeval, izdanih v skladu z Odločbo 2000/585/ES.

(10)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je treba Odločbo 2000/585/ES razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa:

(a)

seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih se dovoli uvoz naslednjega blaga v Skupnost ali njegov tranzit skozi Skupnost:

(i)

meso divjih leporidov brez drobovine razen neodrtih in neevisceriranih divjih leporidov;

(ii)

meso divjih kopenskih sesalcev brez drobovine razen kopitarjev ter divjih leporidov;

(iii)

meso gojenih kuncev;

(b)

zahteve v zvezi z veterinarskimi spričevali za blago iz točk (i), (ii) in (iii) („blago“).

2.   Brez poseganja v omejitev iz člena 5(2) zajema tranzit v tej uredbi skladiščenje med tranzitom (vključno s spravljanjem v skladišča, kot je določeno v členu 12(4) in členu 13 Direktive Sveta 97/78/ES (11)).

3.   Ta uredba se uporablja brez poseganja v

(i)

posebne zahteve v zvezi z izdajanjem spričeval iz sporazumov Skupnosti s tretjimi državami;

(ii)

ustrezna pravila v zvezi z izdajanjem veterinarskih spričeval, ki so določena v zakonodaji o izvajanju Uredbe (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi pomenijo „divji leporidi“ divje kunce in zajce.

Člen 3

Seznami tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih se dovoli uvoz blaga v Skupnost ali njegov tranzit skozi Skupnost

Uvoz blaga v Skupnost ali njegov tranzit skozi Skupnost se dovoli le iz tretje države ali njenega dela, navedene(-ga) ali določene(-ga) v delu 1 Priloge I.

Člen 4

Izdajanje veterinarskih spričeval

1.   Blagu, uvoženemu v Skupnost, se priloži veterinarsko spričevalo, ki je sestavljeno v skladu z vzorcem spričevala iz Priloge II, pri čemer je to spričevalo za zadevno blago izpolnjeno z opombami iz dela 4 Priloge I.

2.   Blagu za tranzit skozi Skupnost, se priloži spričevalo, ki je sestavljeno v skladu z vzorcem spričevala iz Priloge III.

3.   Skladnost z dodatnimi jamstvi, kot se za posamezno državo članico ali njen del zahteva v stolpcih 4, 6 in 8 tabele v delu 1 Priloge I ter kot je opisano v delu 3 Priloge I, se za zadevno blago potrdi z izpolnitvijo ustreznega oddelka v veterinarskem spričevalu.

4.   Spričevala se lahko izdajo tudi elektronsko ali v skladu z drugimi dogovorjenimi sistemi, usklajenimi na ravni Skupnosti.

Člen 5

Odstopanje v zvezi s tranzitom skozi Latvijo, Litvo in Poljsko

1.   Z odstopanjem od člena 4(2) se dovoli cestni ali železniški tranzit med mejnimi kontrolnimi točkami v Latviji, Litvi in na Poljskem, ki so navedene v Prilogi k Odločbi Komisije 2001/881/ES (12), za pošiljke, ki prihajajo iz Rusije ali so vanjo namenjene neposredno ali prek druge tretje države, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko zapečati z žigom s serijsko številko;

(b)

uradni veterinar dokumente, ki so priloženi pošiljki, kot je določeno v členu 7 Direktive 97/78/ES, na mejni kontrolni točki na vsaki strani označi z žigom „Samo za tranzit v Rusijo skozi ES“;

(c)

upoštevane so postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.   Pošiljke iz odstavka 1 se v Skupnosti ne smejo raztovarjati ali spravljati v skladišča, kot je določeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES.

3.   Pristojni organi opravljajo redne revizije, da zagotovijo usklajenost števila pošiljk iz odstavka 1 in ustreznih količin proizvodov, ki zapuščajo Skupnost, s številom pošiljk in količinami proizvodov ob vstopu.

Člen 6

Razveljavitev

Odločba 2000/585/ES se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se upoštevajo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge IV.

Člen 7

Prehodne določbe

Uvoz blaga, za katero so bila izdana ustrezna veterinarska spričevala v skladu z Odločbo 2000/585/ES, v Skupnost in njegov tranzit skozi Skupnost sta dovoljena do 30. junija 2009.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. februarja 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(5)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(6)  UL L 251, 6.10.2000, str. 1.

(7)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

(8)  UL L 104, 21.4.2007, str. 37.

(9)  UL L 94, 31.3.2004, str. 63.

(10)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15.

(11)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(12)  UL L 326, 11.12.2001, str. 44.


PRILOGA I

MESO DIVJIH LEPORIDOV, NEKATERIH DIVJIH KOPENSKIH SESALCEV IN GOJENIH KUNCEV

DEL 1

Seznam tretjih držav in njihovih delov ter dodatna jamstva

Država

Oznaka območja

Leporidi

Divji kopenski sesalci razen kopitarjev in leporidov

Divji leporidi

Gojeni kunci

MC

AG

MC

AG

MC

AG

1

2

3

4

5

6

7

8

Avstralija

AU

WL

 

RM

 

WM

 

Kanada

CA

WL

 

RM

 

WM

 

Grenlandija

GL

WL

 

RM

 

WM

 

Nova Zelandija

NZ

WL

 

RM

 

WM

 

Rusija

RU

WL

 

RM

 

WM

 

Druga tretja država ali njen del, naveden(-a) v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS

WL

 

RM

 

 

 

MC

:

Vzorec spričevala.

AG

:

Dodatna jamstva.

DEL 2

Vzorci veterinarskih spričeval

Vzorec(-ci):

„WL“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za meso divjih leporidov (kuncev in zajcev)

„WM“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za meso divjih kopenskih sesalcev razen kopitarjev ter leporidov

„RM“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za meso gojenih kuncev

DEL 3

Dodatna jamstva

DEL 4

Opombe k veterinarskemu spričevalu

(a)

Veterinarska spričevala, sestavljena v skladu z vzorci iz dela 2 te priloge in v skladu z obliko vzorca, ki ustreza zadevnemu blagu, izda tretja država izvoznica ali njen del. V njih so po vrstnem redu, kot je prikazano v vzorcu, priložena potrdila, ki se zahtevajo za katero koli tretjo državo in po potrebi tiste dodatne zdravstvene zahteve, ki se zahtevajo za tretjo državo izvoznico ali njen del.

Kadar namembna država članica za zadevno blago zahteva dodatna jamstva, se ravno tako vnesejo v izvirnik veterinarskega spričevala.

(b)

Za vsako pošiljko zadevnega blaga, ki se izvozi v isti namembni kraj z območja iz stolpca 2 tabele v delu 1 te priloge in ki se prevaža z istim železniškim vagonom, tovornjakom, letalom ali ladjo, je treba predložiti posebno ločeno spričevalo.

(c)

Izvirnik spričeval obsega eno stran z dvostranskim tiskom ali pa je spričevalo, kadar se zahteva več besedila, v taki obliki, da vse strani oblikujejo celoto in so neločljive.

(d)

Spričevalo se sestavi v najmanj enem uradnem jeziku države članice, v kateri se opravi mejna kontrola, in v enem uradnem jeziku namembne države članice. Navedeni državi članici lahko dovolita tudi uporabo drugega jezika Skupnosti namesto svojega, ki mu je po potrebi priložen uradni prevod.

(e)

Kadar so spričevalu priložene dodatne strani za namen identifikacije predmetov, ki sestavljajo pošiljko, se te štejejo kot del izvirnika spričevala, če je vsaka stran opremljena s podpisom in žigom uradnega veterinarja, ki je spričevalo izdal.

(f)

Kadar je spričevalo, vključno z dodatnimi stranmi iz točke (e), sestavljeno iz več kot ene strani, se vsaka stran oštevilči „–x (številka strani) od y (skupno število strani)–“ na dnu, na vrhu pa ima številčno oznako spričevala, ki jo dodeli pristojni organ.

(g)

Izvirnik spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar največ 24 ur pred natovarjanjem pošiljke za uvoz v Skupnost, če ni v zakonodaji Skupnosti navedeno drugače. Zato morajo pristojni organi države izvoznice zagotoviti, da so upoštevana načela izdajanja spričeval enakovredna načelom iz Direktive Sveta 96/93/ES (1).

Barva podpisa je v drugi barvi kot tisk. Enako velja za žige razen za suhi žig.

(h)

Izvirnik spričevala mora biti priložen pošiljki do mejne kontrolne točke Evropske skupnosti.


(1)  UL L 13, 16.1.1997, str. 28.


PRILOGA II

VZORCI VETERINARSKIH SPRIČEVAL ZA UVOZ MESA DIVJIH LEPORIDOV, NEKATERIH DIVJIH KOPENSKIH SESALCEV IN GOJENIH KUNCEV V EVROPSKO SKUPNOST

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA III

(kot je navedeno v členu 4(2))

Vzorec veterinarskega spričevala za tranzit/skladiščenje mesa divjih leporidov, gojenih kuncev in divjih kopenskih sesalcev razen kopitarjev

Image

Image


PRILOGA IV

(kot je navedeno v členu 6)

Korelacijska tabela

Odločba 2000/585/ES

Ta uredba

Člen 2

Člen 1

Člen 2

Člen 2a (a)

Člen 3

Člen 2a (b, c in d)

Člen 4

Člen 2b

Člen 5

Člen 4(1)

Člen 6

Člen 4(2)

Člen 7

Člen 3

Člen 8


Top