EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0568

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/568 z dne 23. aprila 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

C/2020/2684

OJ L 129, 24.4.2020, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/568/oj

24.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/568

z dne 23. aprila 2020

o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/479 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o skupnih pravilih za izvoz (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska komisija je 15. marca 2020 objavila Izvedbeno uredbo (EU) 2020/402 (2), s katero je določila obvezno predložitev izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2015/479. Ta uredba je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/426 z dne 19. marca 2020 (3).

(2)

Uredba (EU) 2020/402 in njena sprememba se uporabljata za omejeno obdobje šestih tednov.

(3)

Ker se epidemiološka kriza zaradi bolezni COVID-19 nadaljuje, je povpraševanje po osebni zaščitni opremi, ki zajema zaščitne (in kirurške) maske, rokavice, očala, zaščito za obraz in kombinezone, v Uniji še vedno zelo veliko in se celo še povečuje. Predvsem povpraševanje po nekaterih vrstah osebne zaščitne opreme je povzročilo pomanjkanje na notranjem trgu. Takšna oprema je glede na svojo naravo in prevladujoče okoliščine bistven izdelek, saj je nujno potrebna za preprečevanje nadaljnjega širjenja bolezni in zaščito zdravja zdravstvenega osebja, ki zdravi okužene bolnike.

(4)

Po vsej EU potekajo stalna prizadevanja za pomoč pri zagotavljanju nujne in ustrezne zaščitne opreme. Proizvodne zmogljivosti za osebno zaščitno opremo so se močno povečale. Komisija je zaključila skupno javno naročilo za osebno zaščitno opremo, pri katerem je sodelovalo 25 držav članic. Te pobude so se izkazale za uspešne, oprema pa naj bi bila na voljo dva tedna po tem, ko države članice podpišejo pogodbe s ponudniki.

(5)

Evropska komisija se je odločila, da v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite oblikuje strateško zalogo medicinske opreme v okviru rescEU, kot so ventilatorji in zaščitne maske, da bi državam članicam EU pomagala v pandemiji COVID-19. Te zaloge v celoti financira Komisija z neposrednimi nepovratnimi sredstvi in se bodo skladiščile v eni ali več državah članicah.

(6)

Komisija je vzpostavila tudi posredovalni mehanizem, vključno za osebno zaščitno opremo, da bi koordinirala prizadevanja za uskladitev ponudbe in povpraševanja v EU ter pomagala pri ustreznem delovanju notranjega trga.

(7)

Kljub tem ukrepom in glede na povečane potrebe po osebni zaščitni opremi v Uniji še vedno obstaja vrzel med ponudbo in povpraševanjem znotraj Unije, zlasti v zvezi z nekaterimi vrstami osebne zaščitne opreme, ki so ključne za preprečevanje širjenja bolezni in zdravljenje bolnikov.

(8)

Glede na ta prizadevanja za odpravo kritičnega pomanjkanja nekaterih vrst osebne zaščitne opreme v Uniji so upravičeni dodatni ukrepi, ki bodo prispevali k odpravi in preprečevanju pomanjkanja osebne zaščitne opreme.

(9)

Ti ukrepi, katerih cilj je varovati zdravje in vplivati na trgovino, bi morali biti ciljno usmerjeni, sorazmerni, pregledni in začasni.

(10)

Člani Evropskega sveta so v skupni izjavi z dne 26. marca poudarili, da bi s sprejetjem sklepa o dovoljenjih za izvoz osebne zaščitne opreme moralo biti mogoče v celoti umakniti vse oblike notranjih prepovedi ali omejitev.

(11)

Unija v tem času svetovne pandemije ne želi omejiti izvoza bolj, kot je nujno potrebno, poleg tega želi spoštovati načelo mednarodne solidarnosti. Ukrepi Unije bi morali zato biti sorazmerni in zagotoviti, da izvoz ostane mogoč s predhodnim dovoljenjem. Zato bi morale države članice v posebnih primerih, kadar zadevna pošiljka ne predstavlja nobene grožnje dejanski potrebi po osebni zaščitni opremi v Uniji in izpolnjuje pravno potrebo po uradni ali poklicni zdravstveni uporabi v tretji državi, izdati izvozna dovoljenja. Po drugi strani pa države članice ne bi smele dovoliti izvoza, ki bi ustvaril špekulativno izkrivljanje ter omogočil ustvarjanje in kopičenje nujne opreme, čeprav za to objektivno obstajajo majhne potrebe ali jih sploh ni.

(12)

Sistem izvoznih dovoljenj bi moral odpraviti ali preprečiti pomanjkanje bistvenih izdelkov znotraj meja Unije. Glavni cilj takega sistema bi bil varovanje javnega zdravja v Uniji.

(13)

Odločitve glede upravnih ureditev za izdajo navedenih dovoljenj bi bilo treba v času tega začasnega sistema prepustiti državam članicam.

(14)

Države članice bi na podlagi načela mednarodne solidarnosti morale dovoliti izvoz, da omogočijo zagotavljanje nujne oskrbe v okviru humanitarne pomoči.

(15)

Države članice bi morale sprejeti pozitivno odločitev glede odobritve dovoljenj, kadar je izvoz namenjen za državne organe, javne organe in druge organe javnega prava, ki so odgovorni za distribucijo ali dajanje osebne zaščitne opreme na voljo osebam, ki jih je prizadel izbruh COVID-19, ki so tej bolezni izpostavljene ali se z njo spopadajo.

(16)

Izvozna dovoljenja se lahko izdajo le, če obseg izvoza ne ogroža razpoložljivosti osebne zaščitne opreme na trgu zadevne države članice ali drugje v Uniji za namene izpolnjevanja cilja te uredbe. V ta namen bi se morale države članice pred izdajo takega dovoljenja obrniti na posredovalni mehanizem, ki ga je ustanovila Komisija. Vendar se državam članicam ni treba obrniti na posredovalni mehanizem v primeru dovoljenj za nujno oskrbo v okviru humanitarne pomoči.

(17)

Države članice bi morale pri odločanju, ali odobrijo izvozno dovoljenje, upoštevati tudi izpolnjevanje obveznosti glede dobave v okviru skupnega javnega naročanja ali rescEU Unije in držav članic, podporo dejavnostim Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), podporo usklajenim odzivom na krizne razmere na ravni EU ali prošnjo za pomoč s strani tretjih držav ali mednarodnih organizacij.

(18)

Upoštevati bi morale tudi stopnjo povezanosti trga za zadevne izdelke med deli carinskega območja Unije in drugimi državami in ozemlji, doseženo na podlagi dogovora o vzpostavitvi območja proste trgovine ali zaradi drugih razlogov kot so geografska bližina ali zgodovinske vezi. Motnje tesno povezanih vrednostnih verig in distribucijskih mrež, ki so vzpostavljene na podlagi teh dogovorov ali kako drugače, bi bile podobno kontraproduktivne, zlasti v primeru sosednjih držav in gospodarstev.

(19)

Ta uredba bi se morala uporabljati za nekatere vrste osebne zaščitne opreme. Za zagotovitev skladnosti bi bilo treba opis nekaterih vrst osebne zaščitne opreme, za katere velja ta sistem dovoljenj, določen s to uredbo, uskladiti z ustreznimi specifikacijami za opremo, ki je predmet skupnega javnega naročila, v katerem so se opredelile posebne potrebe v Uniji. Oznake KN bi bilo treba navesti samo informativno.

(20)

Cilj posredovalnega mehanizma je zagotoviti ustreznost ponudbe glede na povpraševanje po vseh vrstah osebne zaščitne opreme na trgu Unije. Na podlagi tega bi se lahko pojavila potreba po pregledu področja uporabe Priloge I in izdelkov, ki jih zajema ta uredba. Pregled področja uporabe bi moral temeljiti na stalnem ocenjevanju potreb po kritični opremi za boj proti COVID-19 in njenega morebitnega pomanjkanja. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti izdelkom, ki jih zajemajo skupna javna naročila, in tistim, ki se zahtevajo v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite, kot so druge vrste osebne zaščitne opreme, ventilatorji in laboratorijski izdelki (kompleti za testiranje).

(21)

Enotni trg za zdravstveno in osebno zaščitno opremo je tesno povezan onkraj meja Unije, kot tudi njegove proizvodne vrednostne verige in distribucijska omrežja. To še zlasti velja za države članice Evropskega združenja za prosto trgovino in države Zahodnega Balkana, ki sodelujejo v procesu tesnega povezovanja z Unijo. Določitev obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekatere osebne zaščitne opreme v te države bi imela zaradi tesne povezanosti proizvodnih vrednostnih verig in distribucijskih omrežij nasproten učinek, saj je ta oprema nujna za preprečevanje nadaljnjega širjenja bolezni in varovanje zdravja zdravstvenih delavcev, ki zdravijo okužene bolnike. Zato je primerno, da se te države izključijo iz področja uporabe te uredbe.

(22)

Prav tako je primerno, da se iz obveznosti predložitve izvoznega dovoljenja izključijo čezmorske države in ozemlja iz Priloge II k Pogodbi kot tudi Ferski otoki, Andora, San Marino, Vatikanska mestna država in Gibraltar, saj so posebej odvisni od metropolitanskih dobavnih verig držav članic, ki jim pripadajo, oziroma od dobavnih verig sosednjih držav članic.

(23)

Ta uredba bi se morala uporabljati za izvoz blaga Unije s carinskega območja Unije. Zato je treba države, ki so del navedenega carinskega območja, izvzeti, da bi lahko prejemale neomejene pošiljke iz Unije. To velja zlasti za Kneževino Monako (4). Nasprotno pa za ozemlja držav članic, ki so izrecno izključena s carinskega območja Unije, ne bi smela veljati obveznost izvoznega dovoljenja in bi jih bilo zato tudi treba izvzeti. To zadeva naslednja ozemlja: Büsingen, Helgoland, Livigno ter Ceuta in Melilla. Prav tako bi bilo treba iz uporabe te uredbe izvzeti izvoz v epikontinentalni pas države članice ali v izključno ekonomsko cono, ki jo prijavi država članica v skladu z UNCLOS.

(24)

Ukrepi iz te uredbe se ne bi smeli uporabljati za trgovino med državami članicami EU. V skladu s členom 127(3) sporazuma o izstopu se v prehodnem obdobju Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska šteje kot država članica in ne kot tretja država.

(25)

Nekatere zgoraj navedene države trenutno ohranjajo izvozne omejitve za osebno zaščitno opremo.

(26)

Organi držav in ozemelj, ki so izključeni iz sistema izvoznih dovoljenj, bi morali ponuditi ustrezna zagotovila, da bodo nadzirali svoj lasten izvoz zadevnih izdelkov, da bi se izognili ogrozitvi cilja iz Izvedbene uredbe (EU) 2020/402. Komisija bi morala to pozorno spremljati.

(27)

Da bi se izognili ogrozitvi cilja iz te uredbe, bi morali organi izključenih držav in ozemelj omogočiti tak izvoz v Unijo.

(28)

Da bi lahko redno ocenjevali razmere ter zagotavljali preglednost in skladnost, bi morale države članice Komisiji poročati o svojih odločitvah, da odobrijo ali zavrnejo zahtevke za izvozna dovoljenja. Komisija bi morala take informacije redno javno objavljati, pri tem pa ustrezno upoštevati njihovo zaupno naravo.

(29)

Zahteva po predhodnem dovoljenju se uporablja v izrednih primerih, morala bi biti ciljno usmerjena in časovno omejena. Da ukrepi ne bi ostali veljavni dlje, kot je potrebno, bi se morali uporabljati za obdobje 30 dni. Komisija bi morala na podlagi razvoja širjenja bolezni COVID-19 ter usklajenosti med ponudbo in povpraševanjem redno pregledovati razmere ter po potrebi preučiti potrebo po skrajšanju ali podaljšanju trajanja ukrepov.

(30)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 3(1) Uredbe (EU) 2015/479 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

(1)

„izvoz“ pomeni izvozni postopek v smislu člena 269 Uredbe (EU) št. 952/2013;

(2)

„carinsko območje Evropske unije“ pomeni ozemlje v smislu člena 4 Uredbe (EU) št. 952/2013.

Člen 2

Izvozno dovoljenje

1.   Za izvoz nekaterih vrst osebne zaščitne opreme iz Priloge I, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, je potrebno izvozno dovoljenje, pripravljeno v skladu z obrazcem iz Priloge II. Tako dovoljenje je omejeno na blago Unije (5) in se ne zahteva za blago, ki ni blago Unije. Izdajo ga pristojni organi države članice, v kateri ima izvoznik sedež, v pisni ali elektronski obliki.

2.   Izvozno dovoljenje se zahteva za celoten izvoz in se predloži, ko je blago prijavljeno za izvoz, najpozneje pa v trenutku sprostitve blaga.

3.   Brez predložitve veljavnega izvoznega dovoljenja je izvoz takega blaga prepovedan.

4.   Za izvoz v Republiko Albanijo, Andoro, Bosno in Hercegovino, na Ferske otoke, Gibraltar, v Republiko Islandijo, na Kosovo (6), v Kneževino Lihtenštajn, Črno goro, Kraljevino Norveško, Republiko Severno Makedonijo, Republiko San Marino, Srbijo, Švicarsko konfederacijo, Vatikansko mestno državo ter čezmorske države in ozemlja iz Priloge II k Pogodbi ukrepi iz odstavkov 1 in 2 ne veljajo. Enako velja za izvoz v Büsingen, Helgoland, Livigno ter Ceuto in Melillo.

5.   Za izvoz za zmogljivosti v epikontinentalnem pasu države članice ali v izključni ekonomski coni, ki jo prijavi država članica v skladu z UNCLOS, ukrepi iz odstavkov 1 in 2 ne veljajo.

6.   Države članice v skladu z načelom solidarnosti dovolijo izvoz za uporabo v tretjih državah, da omogočijo zagotavljanje nujne oskrbe v okviru humanitarne pomoči. Države članice zahtevke za izdajo izvoznega dovoljenja obravnavajo po hitrem postopku in čim prej, vendar ne pozneje kot v dveh delovnih dneh od datuma, ko so bile pristojnim organom predložene vse zahtevane informacije.

7.   Države članice bi morale sprejeti pozitivno odločitev glede odobritve dovoljenj, kadar je izvoz namenjen za državne organe, javne organe in druge organe javnega prava, ki so odgovorni za distribucijo ali dajanje osebne zaščitne opreme na voljo osebam, ki jih je prizadel izbruh COVID-19, ki so tej bolezni izpostavljene ali se z njo spopadajo. Ta dovoljenja se lahko izdajo le, če obseg izvoza ne ogroža razpoložljivosti osebne zaščitne opreme iz Priloge I na trgu zadevne države članice ali drugje v Uniji. V ta namen države članice pred izdajo takega dovoljenja obvestijo Komisijo na naslednji elektronski naslov: SG-CCH@ec.europa.eu. Komisija izda mnenje v 48 urah po tem, ko je bila obveščena.

Člen 3

Postopkovni vidiki

1.   Kadar se osebna zaščitna oprema iz Priloge I nahaja v eni ali več državah članicah, od katerih nobena ni država članica, v kateri je bil vložen zahtevek za izvozno dovoljenje, se to dejstvo navede v zahtevku. Pristojni organi države članice, ki so prejeli zahtevek za izdajo izvoznega dovoljenja, se takoj posvetujejo s pristojnimi organi zadevne države članice ali držav članic, kjer se nahaja blago, ter jim posredujejo ustrezne podatke. Država ali države članice, s katerimi je bilo opravljeno posvetovanje, čim prej, vendar najpozneje v petih delovnih dneh, sporočijo vse pridržke, ki jih imajo ali bi jih lahko imele glede izdaje takšnega dovoljenja, ki je zavezujoče za državo članico, v kateri je bil vložen zahtevek.

2.   Države članice zahtevke za izdajo izvoznega dovoljenja obravnavajo čim prej, odločitve pa ne izdajo pozneje kot v petih delovnih dneh od datuma, ko so bile pristojnim organom predložene vse zahtevane informacije. V izjemnih okoliščinah in iz ustrezno utemeljenih razlogov se navedeno obdobje lahko podaljša za dodatnih pet delovnih dni.

3.   Države članice pri odločanju o izdaji izvoznega dovoljenja na podlagi te uredbe upoštevajo vse ustrezne dejavnike, vključno s tem, kadar je to ustrezno, ali je namen izvoza med drugim:

izpolniti obveznosti glede oskrbe v okviru skupnega postopka javnega naročanja v skladu s členom 5 Sklepa št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta (7),

podpreti ustvarjanje zalog medicinske opreme ali osebne zaščitne opreme v okviru rescEU, namenjenih boju proti resnim čezmejnim nevarnostim za zdravje, kot je navedeno v Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2019/570 (8),

odzvati se na prošnje za pomoč, ki so naslovljene na mehanizem Unije na področju civilne zaščite in jih slednji obravnava, ter podpreti usklajene podporne ukrepe, ki jih koordinira enotni mehanizem za politično odzivanje na krize (IPCR), Komisija ali druge institucije Unije,

podpreti redne dejavnosti organizacij za pomoč v tujini, ki so zaščitene z Ženevsko konvencijo, če to ne ogrozi zmožnosti delovanja kot nacionalna organizacija za pomoč,

podpreti dejavnosti svetovne mreže za opozarjanje in odzivanje na izbruhe (GOARN), ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije,

zagotoviti oskrbo pri zunanjem delovanju držav članic EU, vključno z vojaškimi operacijami, mednarodnimi policijskimi misijami in/ali mednarodnimi civilnimi mirovnimi misijami,

zagotoviti oskrbo delegacij Unije in držav članic v tujini.

4.   Države članice lahko upoštevajo druge elemente, kot je stopnja povezanosti trga za zadevne izdelke, ki je dosežena na podlagi dogovorov o vzpostavitvi območja proste trgovine s predvideno državo izvoza ali zaradi geografske bližine.

5.   Države članice morajo pri odločanju o izdaji izvoznega dovoljenja zagotoviti ustreznost zalog v Uniji, da bi se zadovoljilo povpraševanje po osebni zaščitni opremi iz Priloge I. Izvozna dovoljenja se zato lahko izdajo le, kadar zadevna pošiljka ne ogroža razpoložljivosti tega blaga na trgu zadevne države članice ali drugje v Uniji. Da se omogoči najboljša ocena razmer, države članice obvestijo Komisijo na naslednji elektronski naslov: SG-CCH@ec.europa.eu, zlasti kadar bi obseg načrtovanega izvoza lahko povzročil pomanjkanje.

6.   Komisija izda mnenje v 48 urah po prejemu zahtevka.

7.   Države članice se lahko odločijo za uporabo dokumentov v elektronski obliki za namene obravnavanja zahtevkov za izdajo izvoznega dovoljenja.

Člen 4

Uradna obvestila

1.   Države članice Komisiji nemudoma uradno sporočijo, katera dovoljenja so bila izdana oziroma, katera so bila zavrnjena.

2.   Ta uradna obvestila vsebujejo naslednje elemente:

(a)

ime in kontaktne podatke pristojnega organa;

(b)

identiteto izvoznika;

(c)

namembno državo;

(d)

končnega prejemnika;

(e)

sprejetje ali zavrnitev odobritve izvoznega dovoljenja;

(f)

oznako blaga;

(g)

količino;

(h)

enote in opis blaga.

Obvestilo se predloži elektronsko na naslednji naslov: TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

3.   Komisija javno objavi te informacije o izdanih in zavrnjenih dovoljenjih, pri čemer ustrezno upošteva zaupnost predloženih podatkov.

Člen 5

Klavzula o pregledu

Komisija spremlja razmere in po potrebi hitro pregleda obdobje uporabe te uredbe ter njeno področja uporabe, pri čemer upošteva razvoj epidemiološke krize zaradi bolezni COVID-19 ter ustreznost ponudbe in povpraševanja na trgu Unije.

Člen 6

Končne določbe

Ta uredba začne veljati 26. aprila 2020. Uporablja se 30 dni.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. aprila 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 83, 27.3.2015, str. 34.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/402 z dne 14. Marec 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L 77 I, 15.3.2020, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/426 z dne 19. marca 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L 84 I, 20.3.2020, str. 1).

(4)  Glej člen 4(2)(a) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(5)  Za izključene transakcije glej člen 269(2) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1), kakor je bila spremenjena.

(6)  To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

(7)  Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES (UL L 293, 5.11.2013, str. 1).

(8)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/570 z dne 8. aprila 2019 o določitvi pravil za izvajanje Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zmogljivostmi rescEU in o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije 2014/762/EU (UL L 99, 10.4.2019, str. 41).


PRILOGA I

Zaščitna oprema

Oprema, navedena v tej prilogi, je v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ali Direktive Sveta 93/42/EGS (2) glede medicinskih pripomočkov razreda I.

Kategorija

Opis

Oznake KN

Varovalna očala in ščitniki

Zaščita pred potencialno kužnim materialom

Obdajajo oči in predel okoli njih

So združljivi z različnimi modeli filtrirnih obraznih mask (FFP) in obraznih mask

S prozorno lečo

Predmeti za večkratno uporabo (možno jih je očistiti in razkužiti) ali enkratno uporabo

Lahko zatesnijo kožo obraza

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Oprema za zaščito ust in nosu

Maske za zaščito uporabnika pred potencialno kužnim materialom ali za preprečevanje, da bi uporabnik širil tak material

Predmeti za večkratno uporabo (možno jih je očistiti in razkužiti) ali enkratno uporabo

Vključuje lahko obrazni ščitnik

Z zamenljivim filtrom ali ne

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Zaščitna oblačila

Nesterilno oblačilo (npr. halja, obleka) za zaščito uporabnika pred potencialno kužnim materialom ali za preprečevanje, da bi uporabnik širil tak material

Predmeti za večkratno uporabo (možno jih je očistiti in razkužiti) ali enkratno uporabo

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00


(1)  Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (UL L 81, 31.3.2016, str. 51).

(2)  Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL L 69, 12.7.1993, str. 1).


PRILOGA II

Obrazec za izvozno dovoljenje iz člena 2

Države članice pri podeljevanju izvoznih dovoljenj stremijo k temu, da bi zagotovile prepoznavnost narave dovoljenja na izdanem obrazcu. To je izvozno dovoljenje, ki velja v vseh državah članicah Evropske unije do poteka veljavnosti.

EVROPSKA UNIJA

Izvoz osebne zaščitne opreme (Uredba (EU) 2020/568)

1.

Izvoznik

(številka EORI, če se uporablja)

2.

Številka dovoljenja

3.

Datum poteka veljavnosti

4.

Organ izdajatelj

5.

Namembna država

6.

Končni prejemnik

6a.

Ali izvoz prispeva k enemu od naštetih dejavnikov iz člena 3 ali je namen izvoza, da omogoči zagotavljanje nujne oskrbe v okviru humanitarne pomoči, kot je določeno v členu 2(6)?

7.

Oznaka blaga

8.

Količina

9.

Enota

10.

Opis blaga

11.

Lokacija

7.

Oznaka blaga

8.

Količina

9.

Enota

10.

Opis blaga

11.

Lokacija

7.

Oznaka blaga

8.

Količina

9.

Enota

10.

Opis blaga

11.

Lokacija

7.

Oznaka blaga

8.

Količina

9.

Enota

10.

Opis blaga

11.

Lokacija

12.

Podpis, kraj in datum, žig

Pojasnila k obrazcu za izvozno dovoljenje

Izpolnjevanje vseh polj je obvezno, če ni drugače določeno.

Polja 7 do 11 se ponovijo štirikrat, da se lahko zaprosi za dovoljenje za štiri različne izdelke.

Polje 1

Izvoznik

Polno ime in naslov izvoznika, za katerega se izda dovoljenje + številka EORI, če se uporablja.

Polje 2

Številka dovoljenja

Številko dovoljenja izpolni organ, ki izda izvozno dovoljenje, in ima naslednjo obliko: XXyyyy999999, pri čemer je XX dvočrkovna oznaka po geonomenklaturi  (1) za državo članico izdajateljico, yyyy je štirimestna letnica izdaje dovoljenja, 999999 je edinstvena šestmestna številka v okviru XXyyyy, ki jo dodeli organ izdajatelj.

Polje 3

Datum poteka veljavnosti

Organ izdajatelj lahko določi datum poteka veljavnosti dovoljenja. Ta datum poteka veljavnosti ne sme biti poznejši kot 30 dni po začetku veljavnosti te uredbe.

Če organ izdaje ne določi datuma poteka veljavnosti, dovoljenje poteče najpozneje 30 dni po začetku veljavnosti te uredbe.

Polje 4

Organ izdajatelj

Polno ime in naslov organa države članice, ki je izdal izvozno dovoljenje.

Polje 5

Namembna država

Dvočrkovna oznaka po geonomenklaturi za namembno državo blaga, za katero je bilo izdano dovoljenje.

Polje 6

Končni prejemnik

Polno ime in naslov končnega prejemnika blaga, če sta znana v času izdaje + številka EORI, če se uporablja. Če končni prejemnik ob izdaji ni znan, se polje pusti prazno.

Polje 6a

Ali izvoz prispeva k enemu od naštetih dejavnikov iz člena 3 ali je namen izvoza, da omogoči zagotavljanje nujne oskrbe v okviru humanitarne pomoči, kot je določeno v členu 2(6)?

Če izvoz prispeva k enemu od naštetih dejavnikov iz člena 3 ali je njegov namen, da omogoči zagotavljanje nujne oskrbe v okviru humanitarne pomoči, kot je določeno v členu 2(6), je to treba navesti.

Polje 7

Oznaka blaga

Številčna oznaka harmoniziranega sistema ali kombinirane nomenklature (2), pod katero je blago, ki se izvaža, uvrščeno ob izdaji dovoljenja.

Polje 8

Količina

Količina blaga, izmerjena v enoti, navedeni v polju 9.

Polje 9

Enota

Merska enota, v kateri je izražena količina, navedena v polju 8. Enoti, ki se uporabljata, sta „P/ST“ za blago, ki se šteje po številu kosov (npr. maske).

Polje 10

Opis blaga

Enostaven opis, ki je dovolj natančen, da omogoča identifikacijo blaga.

Polje 11

Lokacija

Oznaka po geonomenklaturi za državo članico, v kateri se nahaja blago. Če se blago nahaja v državi članici organa izdajatelja, mora biti to polje prazno.

Polje 12

Podpis, žig, kraj in datum

Podpis in žig organa izdajatelja. Kraj in datum izdaje dovoljenja.


(1)  Uredba Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7).

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


Top