EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0602

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/602 z dne 15. aprila 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/717 glede vzorčnih obrazcev zootehniških spričeval za plemenske živali in njihov zarodni material (Besedilo velja za EGP)

C/2020/2169

OJ L 139, 4.5.2020, p. 1–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/602/oj

4.5.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/602

z dne 15. aprila 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/717 glede vzorčnih obrazcev zootehniških spričeval za plemenske živali in njihov zarodni material

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali („Uredba o reji živali“) (1) in zlasti člena 30(10) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/717 (2) določa vzorčne obrazce zootehniških spričeval za plemenske živali in njihov zarodni material ter se uporablja od 1. novembra 2018. Navedeni vzorčni obrazci zootehniških spričeval, ki jih izdajajo rejska društva ali rejska podjetja v skladu z zahtevo iz člena 30(1) Uredbe (EU) 2016/1012, so bili pripravljeni v posvetovanju s strokovnjaki držav članic in zadevnimi deležniki v skladu s Prilogo V k navedeni uredbi.

(2)

V obdobju uporabe novih vzorčnih obrazcev zootehniških spričeval so države članice in deležniki obvestili Komisijo o nekaterih praktičnih težavah pri uporabi navedenih vzorčnih obrazcev, in sicer glede tiskanja zootehniških spričeval in preverjanja identitete plemenskih živali. Tudi kadar zootehniška spričevala za zarodni material izdaja en sam izdajateljski organ, so se pojavile težave zaradi ločevanja med rejskimi društvi in rejskimi podjetji na eni strani ter osemenjevalnimi središči za pridobivanje ali skladiščenje semena in skupinami za odvzem ali pridobivanje zarodkov, kadar jim je v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2016/1012 dovoljeno izdajati navedena spričevala, na drugi strani.

(3)

Da bi se rejskim društvom in rejskim podjetjem omogočilo izdajanje zootehniških spričeval na enem samem listu papirja, je treba pri tisku dovoliti tako pokončni kot ležeči pogled. Poleg tega bi bilo treba dovoliti, da se tiskanje opomb v vzorčnih obrazcih zootehniških spričeval nadomesti s tiskanjem sklica na neposredno dostopen večjezični vir informacij, kot je veljavna in preverjena internetna povezava na ustrezno objavo v Uradnem listu, na vidnem mestu v zootehniškem spričevalu.

(4)

Oblika zapisa porekla v vzorčnih obrazcih zootehniških spričeval, ki je določena v Izvedbeni uredbi (EU) 2017/717, zahteva vnos številke v rodovniški knjigi za starše in stare starše plemenske živali, za katero se izdaja zootehniško spričevalo. Vnos individualne identifikacijske številke staršev in starih staršev pri poreklu je potreben, kadar se ta razlikuje od številke v rodovniški knjigi. Poleg tega bi bilo treba pri ekstenzivni reji v vzorčnem obrazcu zootehniškega spričevala namesto datuma parjenja navesti obdobje parjenja.

(5)

Zootehniška spričevala za zarodni material zagotavljajo informacije o zarodnem materialu in živalih darovalkah. V nekaterih državah članicah so vzpostavljene ureditve, ki od rejskega društva ali rejskega podjetja zahtevajo potrditev informacij o živali darovalki, od osemenjevalnega središča za pridobivanje ali skladiščenje semena oz. od skupine za odvzem ali pridobivanje zarodkov pa o zarodnem materialu. Zato je treba v vzorčnih obrazcih zootehniških spričeval za zarodni material določiti mesto za podpis več kot enega izdajateljskega organa. Prav tako bi bilo treba dovoliti, da se del zootehniškega spričevala o zarodnem materialu lahko loči od dela o živali darovalki, če je zootehniškemu spričevalu, izdanemu za zarodni material, priložen izvod zootehniškega spričevala, izdanega za žival darovalko.

(6)

Ob upoštevanju izkušenj od začetka uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2017/717 je treba posodobiti vzorčne obrazce zootehniških spričeval za lažje izdajanje in tiskanje navedenih zootehniških spričeval in za boljše preverjanje identitete plemenskih živali. Zato je treba Izvedbeno uredbo (EU) 2017/717 spremeniti.

(7)

V Uredbi (EU) 2016/1012 ter delegiranih in izvedbenih aktih, sprejetih v skladu z navedeno uredbo, so bila določena pravila, ki so nadomestila pravila iz odločb Komisije 84/247/EGS (3), 84/419/EGS (4), 89/501/EGS (5), 89/502/EGS (6), 89/503/EGS (7), 89/504/EGS (8), 89/505/EGS (9), 89/506/EGS (10), 89/507/EGS (11), 90/254/EGS (12), 90/255/EGS (13), 90/256/EGS (14), 90/257/EGS (15), 90/258/EGS (16), 92/353/EGS (17), 92/354/EGS (18), 96/78/ES (19), 96/79/ES (20), 96/509/ES (21), 96/510/ES (22), 2005/379/ES (23) in 2006/427/ES (24). Navedene odločbe so bile sprejete v skladu z direktivami Sveta 88/661/EGS (25), 89/361/EGS (26), 90/427/EGS (27), 94/28/ES (28) in 2009/157/ES (29), ki so bile razveljavljene z Uredbo (EU) 2016/1012 z učinkom od 1. novembra 2018.

(8)

Zaradi jasnosti, pravne varnosti in poenostavitve ter za preprečitev podvajanja bi bilo treba razveljaviti odločbe 84/247/EGS, 84/419/EGS, 89/501/EGS, 89/502/EGS, 89/503/EGS, 89/504/EGS, 89/505/EGS, 89/506/EGS, 89/507/EGS, 90/254/EGS, 90/255/EGS, 90/256/EGS, 90/257/EGS, 90/258/EGS, 92/353/EGS, 92/354/EGS, 96/78/ES, 96/79/ES, 96/509/ES, 96/510/ES, 2005/379/ES in 2006/427/ES.

(9)

Za lažji prehod na nove ukrepe je treba odložiti datum začetka uporabe te uredbe in zagotoviti prehodni ukrep glede izdajanja zootehniških spričeval za pošiljke čistopasemskih plemenskih živali in hibridnih plemenskih prašičev ali njihovega zarodnega materiala v skladu z vzorci iz ustreznih prilog k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/717 pred datumom začetka uporabe te uredbe.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2017/717 se spremeni:

(1)

Priloga I se nadomesti s Prilogo I k tej uredbi;

(2)

Priloga II se nadomesti s Prilogo II k tej uredbi;

(3)

Priloga III se nadomesti s Prilogo III k tej uredbi;

(4)

Priloga IV se nadomesti s Prilogo IV k tej uredbi.

Člen 2

1.   V prehodnem obdobju do 4. avgusta 2020 se lahko zootehniška spričevala za trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom ter za trgovino s hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom izdajajo v skladu z zadevnimi vzorci iz prilog I in II k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/717, kakor so bili določeni pred to spremembo.

2.   V prehodnem obdobju do 4. avgusta 2020 se lahko zootehniška spričevala za vstop v Unijo čistopasemskih plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala ter za vstop v Unijo hibridnih plemenskih prašičev in njihovega zarodnega materiala izdajajo v skladu z zadevnimi vzorci iz prilog III in IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/717, kakor so bili določeni pred to spremembo.

Člen 3

Odločbe 84/247/EGS, 84/419/EGS, 89/501/EGS, 89/502/EGS, 89/503/EGS, 89/504/EGS, 89/505/EGS, 89/506/EGS, 89/507/EGS, 90/254/EGS, 90/255/EGS, 90/256/EGS, 90/257/EGS, 90/258/EGS, 92/353/EGS, 92/354/EGS, 96/78/ES, 96/79/ES, 96/509/ES, 96/510/ES, 2005/379/ES in 2006/427/ES se razveljavijo.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 4. julija 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. aprila 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 171, 29.6.2016, str. 66.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/717 z dne 10. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorčnimi obrazci zootehniških spričeval za plemenske živali in njihov zarodni material (UL L 109, 26.4.2017, str. 9).

(3)  Odločba Komisije 84/247/EGS z dne 27. aprila 1984 o določitvi meril za priznanje rejskih organizacij in združenj, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige za čistopasemsko plemensko govedo (UL L 125, 12.5.1984, str. 58).

(4)  Odločba Komisije 84/419/EGS z dne 19. julija 1984 o določitvi meril za vpis govedi v rodovniške knjige (UL L 237, 5.9.1984, str. 11).

(5)  Odločba Komisije 89/501/EGS z dne 18. julija 1989 o določitvi pogojev za priznanje in nadzor rejskih združenj in rejskih organizacij, ki vzpostavijo ali vodijo rodovniške knjige za čistopasemske plemenske prašiče (UL L 247, 23.8.1989, str. 19).

(6)  Odločba Komisije 89/502/EGS z dne 18. julija 1989 o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniške knjige (UL L 247, 23.8.1989, str. 21).

(7)  Odločba Komisije 89/503/EGS z dne 18. julija 1989 o zootehniškem spričevalu za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (UL L 247, 23.8.1989, str. 22).

(8)  Odločba Komisije 89/504/EGS z dne 18. julija 1989 o določitvi pogojev za priznanje in nadzor rejskih združenj, rejskih organizacij in zasebnih podjetij, ki vzpostavijo ali vodijo registre za hibridne plemenske prašiče (UL L 247, 23.8.1989, str. 31).

(9)  Odločba Komisije 89/505/EGS z dne 18. julija 1989 o določitvi pogojev za vpis hibridnih plemenskih prašičev v registre (UL L 247, 23.8.1989, str. 33).

(10)  Odločba Komisije 89/506/EGS z dne 18. julija 1989 o zootehniškem spričevalu za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (UL L 247, 23.8.1989, str. 34).

(11)  Odločba Komisije 89/507/EGS z dne 18. julija 1989 o metodah za ocenjevanje proizvodnih lastnosti in za napovedovanje genetske vrednosti čistopasemskih in hibridnih plemenskih prašičev (UL L 247, 23.8.1989, str. 43).

(12)  Odločba Komisije 90/254/EGS z dne 10. maja 1990 o določitvi pogojev za priznanje rejskih organizacij in združenj, ki vzpostavljajo ali vodijo rodovniške knjige za čistopasemske plemenske ovce in koze (UL L 145, 8.6.1990, str. 30).

(13)  Odločba Komisije 90/255/EGS z dne 10. maja 1990 o določitvi pogojev za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniške knjige (UL L 145, 8.6.1990, str. 32).

(14)  Odločba Komisije 90/256/EGS z dne 10. maja 1990 o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih lastnosti ter napovedovanje genetske vrednosti čistopasemskih plemenskih ovc in koz (UL L 145, 8.6.1990, str. 35).

(15)  Odločba Komisije 90/257/EGS z dne 10. maja 1990 o določitvi meril za sprejetje čistopasemskih plemenskih ovc in koz za pleme ter o uporabi njihovega semena, jajčnih celic ali zarodkov (UL L 145, 8.6.1990, str. 38).

(16)  Odločba Komisije 90/258/EGS z dne 10. maja 1990 o določitvi zootehniških spričeval za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (UL L 145, 8.6.1990, str. 39).

(17)  Odločba Komisije 92/353/EGS z dne 11. junija 1992 o določitvi meril za priznanje ali odobritev organizacij in združenj, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige za registrirane kopitarje (UL L 192, 11.7.1992, str. 63).

(18)  Odločba Komisije 92/354/EGS z dne 11. junija 1992 o določitvi pravil za zagotavljanje koordinacije med organizacijami in združenji, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige za registrirane kopitarje (UL L 192, 11.7.1992, str. 66).

(19)  Odločba Komisije 96/78/ES z dne 10. januarja 1996 o določitvi pogojev za vpis in registracijo kopitarjev v rodovniške knjige za pleme (UL L 19, 25.1.1996, str. 39).

(20)  Odločba Komisije 96/79/ES z dne 12. januarja 1996 o določitvi zootehniških spričeval za seme, jajčne celice in zarodke registriranih kopitarjev (UL L 19, 25.1.1996, str. 41).

(21)  Odločba Komisije 96/509/ES z dne 18. julija 1996 o genealoških in zootehniških pogojih za uvoz semena nekaterih živali (UL L 210, 20.8.1996, str. 47).

(22)  Odločba Komisije 96/510/ES z dne 18. julija 1996 o zootehniških spričevalih za uvoz plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov (UL L 210, 20.8.1996, str. 53).

(23)  Odločba Komisije 2005/379/ES z dne 17. maja 2005 o zootehniških spričevalih in podatkih za čistopasemsko plemensko govedo, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (UL L 125, 18.5.2005, str. 15).

(24)  Odločba Komisije 2006/427/ES z dne 20. junija 2006 o določitvi metod za spremljanje proizvodnih lastnosti in metod za napovedovanje genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda (UL L 169, 22.6.2006, str. 56).

(25)  Direktiva Sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehniških standardih, ki se uporabljajo za plemenske živali vrste prašič (UL L 382, 31.12.1988, str. 36).

(26)  Direktiva Sveta 89/361/EGS z dne 30. maja 1989 o čistopasemskih plemenskih ovcah in kozah (UL L 153, 6.6.1989, str. 30).

(27)  Direktiva Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti (UL L 224, 18.8.1990, str. 55).

(28)  Direktiva Sveta 94/28/ES z dne 23. junija 1994 o določitvi načel v zvezi z zootehniškimi in genealoškimi pogoji, ki veljajo za uvoz živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav, in o dopolnitvi Direktive 77/504/EGS o čistopasemskem plemenskem govedu (UL L 178, 12.7.1994, str. 66).

(29)  Direktiva Sveta 2009/157/ES z dne 30. novembra 2009 o čistopasemskem plemenskem govedu (UL L 323, 10.12.2009, str. 1).


PRILOGA I

Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/717 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

VZORČNI OBRAZCI ZOOTEHNIŠKIH SPRIČEVAL ZA TRGOVINO S ČISTOPASEMSKIMI PLEMENSKIMI ŽIVALMI IN NJIHOVIM ZARODNIM MATERIALOM

ODDELEK A

Zootehniško spričevalo za trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi vrste goveda, prašičev, ovc in koz

Zootehniško spričevalo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1012 za trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi naslednjih vrst:

(a)

govedo (Bos taurus, Bos indicus in Bubalus bubalis)  (1)

(b)

prašiči (Sus scrofa)  (1)  (2)

(c)

ovce (Ovis aries)  (1)

(d)

koze (Capra hircus)  (1)

Zootehniška spričevala, vključno z opombami, so v EUR-Lexu na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

(lahko se vključi logotip rejskega društva ali pristojnega organa, ki izdaja spričevalo)

Številka spričevala  (3)

1.

Ime rejskega društva/pristojnega organa, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)

2.

Ime rodovniške knjige

3.

Ime pasme čistopasemske plemenske živali

4.

Razred glavnega dela rodovniške knjige, v katerega je vpisana žival (3)

5.

Spol živali

6.

Številka živali v rodovniški knjigi

7.

Identifikacija čistopasemske plemenske živali (4)

7.1

Sistem

7.2

Individualna identifikacijska številka

7.3

Identifikacijska številka zdravja živali (5)

7.4

Ime (3)

8.

Preverjanje identitete (3)  (6)  (7)

8.1

Metoda

8.2

Rezultat

9.

Datum (uporabite obliko dd. mm. llll ali ISO 8601)  (8) in država rojstva živali

10.

Ime, naslov in elektronski naslov (3) rejca

11.

Ime, naslov in elektronski naslov (3) lastnika

12.

Poreklo čistopasemske plemenske živali (7)  (9)

12.1

Oče

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (10)

Identifikacijska številka zdravja živali (5)

Ime (3)

12.1.1

Stari oče po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (10)

Identifikacijska številka zdravja živali (5)

Ime (3)

12.1.2

Stara mati po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (10)

Identifikacijska številka zdravja živali (5)

Ime (3)

12.2

Mati

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (10)

Identifikacijska številka zdravja živali (5)

Ime (3)

12.2.1

Stari oče po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (10)

Identifikacijska številka zdravja živali (5)

Ime (3)

12.2.2

Stara mati po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (10)

Identifikacijska številka zdravja živali (5)

Ime (3)

13.

Dodatne informacije (3)  (7)  (11)

13.1

Rezultati lastne preizkušnje

13.2

Najnovejši rezultati ocenjevanja genetske vrednosti, ki je bilo nazadnje izvedeno …(vstavite datum v obliki dd. mm. llll ali ISO 8601)

13.3

Genetske napake in genetske posebnosti živali, povezane z rejskim programom

13.4

Druge ustrezne informacije o čistopasemski plemenski živali

13.5

Druge ustrezne informacije, vključno z rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti, o starših in starih starših, če niso navedene v točki 12

14.

Osemenitev (1)/parjenje (1)  (3)  (12)

14.1

Datum (vstavite datum v obliki dd. mm. llll ali ISO 8601 ali v isti obliki datuma navedite obdobje parjenja od … do …

14.2

Identifikacija samcev osemenjevalcev

14.2.1

Številke in deli v rodovniški knjigi

14.2.2

Individualne identifikacijske številke (4)  (10)

14.2.3

Identifikacijske številke zdravja živali (5)

14.2.4

Imena (3)

14.2.5

Sistemi za preverjanje identitete in rezultati (6)

15.

Potrditev

15.1

V/Na: …

15.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

15.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (13) , ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

15.4

Podpis: …

Opombe:

Zootehniško spričevalo se izda v vsaj enem uradnem jeziku države članice odpreme.

Barva podpisa mora biti drugačna od barve tiska.

Zootehniško spričevalo se lahko izda v pokončnem ali ležečem pogledu.

Opomb v tem zootehniškem spričevalu ni treba natisniti, če se naslovu doda sklic na neposredno dostopen večjezični vir informacij.

ODDELEK B

Zootehniško spričevalo za trgovino s semenom čistopasemskih plemenskih živali

Zootehniško spričevalo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1012 za trgovino s semenom čistopasemskih plemenskih živali naslednjih vrst:

(a)

govedo (Bos taurus, Bos indicus in Bubalus bubalis)  (14)

(b)

prašiči (Sus scrofa)  (14)

(c)

ovce (Ovis aries)  (14)

(d)

koze (Capra hircus)  (14)

(e)

enoprsti kopitarji (Equus caballus in Equus asinus)  (14)

Zootehniška spričevala, vključno z opombami, so v EUR-Lexu na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

(lahko se vključi logotip rejskega društva, pristojnega organa ali osemenjevalnega središča za pridobivanje ali skladiščenje semena, ki izdaja spričevalo)

Številka spričevala  (15)

Ime rejskega društva/pristojnega organa/osemenjevalnega središča za pridobivanje ali skladiščenje semena, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)/sklic na zootehniško spričevalo živali darovalke (16)

Image 1

Del A.

Informacije o čistopasemskem plemenskem samcu darovalcu  (17)

1.

Ime rejskega društva/pristojnega organa, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)

2.

Ime rodovniške knjige

3.

Ime pasme samca darovalca

4.

Razred glavnega dela rodovniške knjige, v katerega je vpisan samec darovalec (15)

5.

Številka samca darovalca v rodovniški knjigi (18)

6.

Individualna identifikacijska številka za samca darovalca vrste enoprstih kopitarjev (15)  (19)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.

Identifikacija samca darovalca (20)

7.1

Sistem

7.2

Individualna identifikacijska številka (19)

7.3

Identifikacijska številka zdravja živali (21)

7.4

Ime (15)

8.

Preverjanje identitete (15)  (22)  (23)

8.1

Metoda

8.2

Rezultat

9.

Datum (uporabite obliko dd. mm. llll ali ISO 8601)  (24) in država rojstva samca darovalca

10.

Ime, naslov in elektronski naslov (15) rejca

11.

Ime, naslov in elektronski naslov (15) lastnika

12.

Poreklo samca darovalca (23)  (25)

12.1

Oče

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (19)  (20)

Identifikacijska številka zdravja živali (21)

Ime (15)

12.1.1

Stari oče po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (19)  (20)

Identifikacijska številka zdravja živali (21)

Ime (15)

12.1.2

Stara mati po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (19)  (20)

Identifikacijska številka zdravja živali (21)

Ime (15)

12.2

Mati

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (19)  (20)

Identifikacijska številka zdravja živali (21)

Ime (15)

12.2.1

Stari oče po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (19)  (20)

Identifikacijska številka zdravja živali (21)

Ime (15)

12.2.2

Stara mati po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (19)  (20)

Identifikacijska številka zdravja živali (21)

Ime (15)

13.

Dodatne informacije (15)  (23)  (26)

13.1

Rezultati lastne preizkušnje

13.2

Najnovejši rezultati ocenjevanja genetske vrednosti, ki je bilo nazadnje izvedeno …(vstavite datum v obliki dd. mm. llll ali ISO 8601)

13.3

Genetske napake in genetske posebnosti samca darovalca, povezane z rejskim programom

13.4

Druge ustrezne informacije o samcu darovalcu

13.5

Druge ustrezne informacije, vključno z rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti, o starših in starih starših, če niso navedene v točki 12

14.

Potrditev (27)

14.1

V/Na: …

14.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

14.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (28) , ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

14.4

Podpis: …

Image 2

Del B.

Informacije o semenu  (29)

1.

Identifikacija samcev darovalcev (20)  (27)

1.1

Individualne identifikacijske številke (19)

1.2

Identifikacijske številke zdravja živali (21)

1.3

Individualna identifikacijska številka za samce darovalce vrste enoprstih kopitarjev (15)  (19)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.4

Sklici na zootehniška spričevala samcev darovalcev (15)

2.

Identifikacija semena

Barva slamic ali druge embalaže (15)  (30)

Koda na slamicah ali drugi embalaži

Število slamic ali druge embalaže (31)

Kraj odvzema

Datum odvzema

(dd. mm. llll ali ISO 8601)

Drugo (15)  (32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Osemenjevalno središče za pridobivanje ali skladiščenje semena, ki je odpremnik

3.1

Ime

3.2

Naslov

3.3

Številka odobritve

4.

Prejemnik (vstavite ime in naslov)

5.

Ime in naslov rejskega društva (14) ali zunanjega izvajalca (14), ki ga je imenovalo navedeno rejsko društvo, pristojnega za izvajanje preizkušanja (15)  (33)

6.

Potrditev

6.1

V/Na: …

6.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

6.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (34) , ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

6.4

Podpis: …

Opombe:

Zootehniško spričevalo se izda v vsaj enem uradnem jeziku države članice odpreme.

Barva podpisa mora biti drugačna od barve tiska.

Zootehniško spričevalo se lahko izda v pokončnem ali ležečem pogledu.

Opomb v tem zootehniškem spričevalu ni treba natisniti, če se naslovu doda sklic na neposredno dostopen večjezični vir informacij.

ODDELEK C

Zootehniško spričevalo za trgovino z oociti čistopasemskih plemenskih živali

Zootehniško spričevalo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1012 za trgovino z oociti čistopasemskih plemenskih živali naslednjih vrst:

(a)

govedo (Bos taurus, Bos indicus in Bubalus bubalis)  (35)

(b)

prašiči (Sus scrofa)  (35)

(c)

ovce (Ovis aries)  (35)

(d)

koze (Capra hircus)  (35)

(e)

enoprsti kopitarji (Equus caballus in Equus asinus)  (35)

Zootehniška spričevala, vključno z opombami, so v EUR-Lexu na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

(lahko se vključi logotip rejskega društva, pristojnega organa ali skupine za pridobivanje zarodkov, ki izdaja spričevalo)

Številka spričevala  (36)

Ime rejskega društva/pristojnega organa/skupine za pridobivanje zarodkov, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)/sklic na zootehniško spričevalo živali darovalke (37)

Image 3

Del A.

Informacije o čistopasemski plemenski samici darovalki  (38)

1.

Ime rejskega društva/pristojnega organa, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)

2.

Ime rodovniške knjige

3.

Ime pasme samice darovalke

4.

Razred glavnega dela rodovniške knjige, v katerega je vpisana samica darovalka (36)

5.

Številka samice darovalke v rodovniški knjigi (39)

6.

Individualna identifikacijska številka za samico darovalko vrste enoprstih kopitarjev (36)  (40)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.

Identifikacija samice darovalke (41)

7.1

Sistem

7.2

Individualna identifikacijska številka (40)

7.3

Identifikacijska številka zdravja živali (42)

7.4

Ime (36)

8.

Preverjanje identitete (36)  (43)  (44)

8.1

Metoda

8.2

Rezultat

9.

Datum (uporabite obliko dd. mm. llll ali ISO 8601)  (45) in država rojstva samice darovalke

10.

Ime, naslov in elektronski naslov (36) rejca

11.

Ime, naslov in elektronski naslov (36) lastnika

12.

Poreklo samice darovalke (44)  (46)

12.1

Oče

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (40)  (41)

Identifikacijska številka zdravja živali (42)

Ime (36)

12.1.1

Stari oče po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (40)  (41)

Identifikacijska številka zdravja živali (42)

Ime (36)

12.1.2

Stara mati po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (40)  (41)

Identifikacijska številka zdravja živali (42)

Ime (36)

12.2

Mati

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (40)  (41)

Identifikacijska številka zdravja živali (42)

Ime (36)

12.2.1

Stari oče po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (40)  (41)

Identifikacijska številka zdravja živali (42)

Ime (36)

12.2.2

Stara mati po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (40)  (41)

Identifikacijska številka zdravja živali (42)

Ime (36)

13.

Dodatne informacije (36)  (44)  (47)

13.1

Rezultati lastne preizkušnje

13.2

Najnovejši rezultati ocenjevanja genetske vrednosti, ki je bilo nazadnje izvedeno …(vstavite datum v obliki dd. mm. llll ali ISO 8601)

13.3

Genetske napake in genetske posebnosti samice darovalke, povezane z rejskim programom

13.4

Druge ustrezne informacije o samici darovalki

13.5

Druge ustrezne informacije, vključno z rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti, o starših in starih starših, če niso navedene v točki 12

14.

Potrditev (48)

14.1

V/Na: …

14.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

14.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (49) , ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

14.4

Podpis: …

Image 4

Del B.

Informacije o oocitih  (50)

1.

Identifikacija samice darovalke (41)  (48)

1.1

Individualna identifikacijska številka (40)

1.2

Identifikacijska številka zdravja živali (42)

1.3

Individualna identifikacijska številka za samico darovalko vrste enoprstih kopitarjev (36)  (40)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.4

Sklic na zootehniško spričevalo samice darovalke (36)

2.

Identifikacija oocitov

Barva slamic ali druge embalaže (36)  (51)

Koda na slamicah ali drugi embalaži

Število slamic ali druge embalaže

Število oocitov (52)

Kraj odvzema

Datum odvzema

(dd. mm. llll ali ISO 8601)

Drugo (36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Skupina za pridobivanje zarodkov, ki je odpremnik

3.1

Ime

3.2

Naslov

3.3

Številka odobritve

4.

Prejemnik (vstavite ime in naslov)

5.

Potrditev

5.1

V/Na: …

5.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

5.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (53) , ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

5.4

Podpis: …

Opombe:

Zootehniško spričevalo se izda v vsaj enem uradnem jeziku države članice odpreme.

Barva podpisa mora biti drugačna od barve tiska.

Zootehniško spričevalo se lahko izda v pokončnem ali ležečem pogledu.

Opomb v tem zootehniškem spričevalu ni treba natisniti, če se naslovu doda sklic na neposredno dostopen večjezični vir informacij.

ODDELEK D

Zootehniško spričevalo za trgovino z zarodki čistopasemskih plemenskih živali

Zootehniško spričevalo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1012 za trgovino z zarodki čistopasemskih plemenskih živali naslednjih vrst:

(a)

govedo (Bos taurus, Bos indicus in Bubalus bubalis)  (54)

(b)

prašiči (Sus scrofa)  (54)

(c)

ovce (Ovis aries)  (54)

(d)

koze (Capra hircus)  (54)

(e)

enoprsti kopitarji (Equus caballus in Equus asinus)  (54)

Zootehniška spričevala, vključno z opombami, so v EUR-Lexu na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

(lahko se vključi logotip rejskega društva, pristojnega organa ali skupine za odvzem ali pridobivanje zarodkov, ki izdaja spričevalo)

Številka spričevala  (55)

Ime rejskega društva/pristojnega organa/skupine za odvzem ali pridobivanje zarodkov, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)/sklic na zootehniška spričevala živali darovalk (56)

Image 5

Del A.

Informacije o čistopasemski plemenski samici darovalki  (57)

1.

Ime rejskega društva/pristojnega organa, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)

2.

Ime rodovniške knjige

3.

Ime pasme samice darovalke

4.

Razred glavnega dela rodovniške knjige, v katerega je vpisana samica darovalka (55)

5.

Številka samice darovalke v rodovniški knjigi (58)

6.

Individualna identifikacijska številka za samico darovalko vrste enoprstih kopitarjev (55)  (59)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.

Identifikacija samice darovalke (60)

7.1

Sistem

7.2

Individualna identifikacijska številka (59)

7.3

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

7.4

Ime (55)

8.

Preverjanje identitete (55)  (62)  (63)

8.1

Metoda

8.2

Rezultat

9.

Datum (uporabite obliko dd. mm. llll ali ISO 8601)  (64) in država rojstva samice darovalke

10.

Ime, naslov in elektronski naslov (55) rejca

11.

Ime, naslov in elektronski naslov (55) lastnika

12.

Poreklo samice darovalke (63)  (65)

12.1

Oče

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (59)  (60)

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

Ime (55)

12.1.1

Stari oče po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (59)  (60)

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

Ime (55)

12.1.2

Stara mati po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (59)  (60)

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

Ime (55)

12.2

Mati

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (59)  (60)

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

Ime (55)

12.2.1

Stari oče po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (59)  (60)

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

Ime (55)

12.2.2

Stara mati po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (59)  (60)

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

Ime (55)

13.

Dodatne informacije (55)  (63)  (66)

13.1

Rezultati lastne preizkušnje samice darovalke

13.2

Najnovejši rezultati ocenjevanja genetske vrednosti, ki je bilo nazadnje izvedeno …(vstavite datum v obliki dd. mm. llll ali ISO 8601)

13.3

Genetske napake in genetske posebnosti samice darovalke, povezane z rejskim programom

13.4

Druge ustrezne informacije o samici darovalki

13.5

Druge ustrezne informacije, vključno z rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti, o starših in starih starših, če niso navedene v točki 12

14.

Potrditev (67)

14.1

V/Na: …

14.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

14.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (68) , ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

14.4

Podpis: …

Image 6

Del B.

Informacije o čistopasemskem plemenskem samcu darovalcu  (57)

1.

Ime rejskega društva, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)

2.

Ime rodovniške knjige

3.

Ime pasme samca darovalca

4.

Razred glavnega dela rodovniške knjige, v katerega je vpisan samec darovalec (55)

5.

Številka samca darovalca v rodovniški knjigi (58)

6.

Individualna identifikacijska številka za samca darovalca vrste enoprstih kopitarjev (55)  (59)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.

Identifikacija samca darovalca (60)

7.1

Sistem

7.2

Individualna identifikacijska številka (59)

7.3

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

7.4

Ime (55)

8.

Preverjanje identitete (55)  (62)  (63)

8.1

Metoda

8.2

Rezultat

9.

Datum (uporabite obliko dd. mm. llll ali ISO 8601)  (64) in država rojstva samca darovalca

10.

Ime, naslov in elektronski naslov (55) rejca

11.

Ime, naslov in elektronski naslov (55) lastnika

12.

Poreklo samca darovalca (63)  (65)

12.1

Oče

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (59)  (60)

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

Ime (55)

12.1.1

Stari oče po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (59)  (60)

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

Ime (55)

12.1.2

Stara mati po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (59)  (60)

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

Ime (55)

12.2

Mati

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (59)  (60)

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

Ime (55)

12.2.1

Stari oče po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (59)  (60)

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

Ime (55)

12.2.2

Stara mati po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (59)  (60)

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

Ime (55)

13.

Dodatne informacije (55)  (63)  (66)

13.1

Rezultati lastne preizkušnje samca darovalca

13.2

Najnovejši rezultati ocenjevanja genetske vrednosti, ki je bilo nazadnje izvedeno …(vstavite datum v obliki dd. mm. llll ali ISO 8601)

13.3

Genetske napake in genetske posebnosti samca darovalca, povezane z rejskim programom

13.4

Druge ustrezne informacije o samcu darovalcu

13.5

Druge ustrezne informacije, vključno z rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti, o starših in starih starših, če niso navedene v točki 12

14.

Potrditev (67)

14.1

V/Na: …

14.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

14.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (68) , ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

14.4

Podpis: …

Image 7

Del C.

Informacije o zarodkih  (69)

1.

Identifikacija samice darovalke (60)  (67)

1.1

Individualna identifikacijska številka (59)

1.2

Identifikacijska številka zdravja živali (61)

1.3

Individualna identifikacijska številka za samico darovalko vrste enoprstih kopitarjev (55)  (59)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.4

Sklic na zootehniško spričevalo samice darovalke (55)

2.

Identifikacija samcev darovalcev (60)  (67)

2.1

Individualne identifikacijske številke (59)

2.2

Identifikacijske številke zdravja živali (61)

2.3

Individualna identifikacijska številka za samce darovalce vrste enoprstih kopitarjev (55)  (59)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4

Sklici na zootehniška spričevala

2.4.1

samcev darovalcev (54)  (55)

2.4.2

semena (54)  (55)

3.

Identifikacija zarodkov

Barva slamic ali druge embalaže (55)  (70)

Koda na slamicah ali drugi embalaži

Število slamic ali druge embalaže

Število zarodkov (71)  (72)

Kraj odvzema ali pridobivanja

Datum odvzema ali pridobivanja

(dd. mm. llll ali ISO 8601)

Drugo (55)  (73)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Skupina za odvzem ali pridobivanje zarodkov, ki je odpremnik

4.1

Ime

4.2

Naslov

4.3

Številka odobritve

5.

Prejemnik (vstavite ime in naslov)

Del D.

Informacije o nadomestni prejemnici zarodkov

6.

Individualna identifikacijska številka (59) nadomestne prejemnice (55)

7.

Potrditev

7.1

V/Na: …

7.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

7.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (73), ki podpisujespričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

7.4

Podpis: …

Opombe:

Zootehniško spričevalo se izda v vsaj enem uradnem jeziku države članice odpreme.

Barva podpisa mora biti drugačna od barve tiska.

Zootehniško spričevalo se lahko izda v pokončnem ali ležečem pogledu.

Opomb v tem zootehniškem spričevalu ni treba natisniti, če se naslovu doda sklic na neposredno dostopen večjezični vir informacij.


(1)  Neustrezno črtajte.

(2)  Za skupino čistopasemskih plemenskih živali vrste prašičev se lahko izda enotno zootehniško spričevalo, če so navedene čistopasemske plemenske živali enake starosti ter imajo isto genetsko mater in očeta ter ob navedbi ločenih informacij iz točk 5, 6, 7.2, 13 in po potrebi 14 tega zootehniškega spričevala.

(3)  Če ni relevantno, pustite prazno.

(4)  Za živali vrste goveda, ovc in koz: individualna identifikacija v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali. Za živali vrste prašičev: individualna identifikacija v skladu s pravili rejskega programa, odobrenega v skladu s členom 8(3) in, kadar je primerno, členom 12 Uredbe (EU) 2016/1012, ter identifikacijska številka v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali.

(5)  Zahteva se samo za živali vrste prašičev: identifikacijska številka v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali vrste prašičev.

(6)  Zahteva se v skladu s členom 22(1) Uredbe (EU) 2016/1012 za čistopasemske plemenske živali vrste goveda, ovc in koz, ki se uporabljajo za odvzem semena za umetno osemenitev. Rejska društva lahko to zahtevajo v skladu s členom 22(2) Uredbe (EU) 2016/1012 za čistopasemske plemenske živali vrste prašičev, ki se uporabljajo za odvzem semena za umetno osemenitev, ali za čistopasemske plemenske živali vrste goveda, ovc, koz in prašičev, ki se uporabljajo za odvzem oocitov in zarodkov.

(7)  Po potrebi priložite dodatne liste papirja.

(8)  Za živali vrste ovc in koz se pri pogojih ekstenzivne reje lahko namesto datuma rojstva navede leto rojstva (llll) in datum identifikacije (dd. mm. llll ali ISO 8601).

(9)  Vstavite ‚glavni del‘ ali ‚dodatni del‘, kakor je primerno. Lahko se navedejo informacije o dodatnih generacijah.

(10)  Dodajte individualno identifikacijsko številko, če se razlikuje od številke v rodovniški knjigi.

(11)  Če so rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti dostopni na spletu, se namesto tega lahko navede neposredna povezava na zadevno spletišče.

(12)  Zahteva se v primeru brejih samic. Informacije se lahko navedejo v ločenem dokumentu.

(13)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega društva ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.

(14)  Neustrezno črtajte.

(15)  Če ni relevantno, pustite prazno.

(16)  Če se del A zootehniškega spričevala pusti prazen ali se odstrani iz zootehniškega spričevala in se priloži izvod zootehniškega spričevala, izdanega za čistopasemske plemenske samce darovalce, je treba navesti sklic (številko spričevala) na navedeno zootehniško spričevalo za čistopasemske plemenske samce darovalce.

(17)  Del A zootehniškega spričevala se lahko pusti prazen ali se ga odstrani iz zootehniškega spričevala v skladu z navodili iz opombe 16.

(18)  V primeru čistopasemskih plemenskih živali vrste enoprstih kopitarjev pustite prazno, če je številka v rodovniški knjigi enaka individualni identifikacijski številki.

(19)  Dodajte individualno identifikacijsko številko, če se razlikuje od številke v rodovniški knjigi. V primeru čistopasemskih plemenskih živali vrste enoprstih kopitarjev navedite individualno identifikacijsko številko v skladu s točko 3 poglavja I dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012, ki je v členu 114(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 navedena kot ‚edinstvena koda‘. Če individualna identifikacijska številka ni na voljo ali se razlikuje od številke, pod katero je žival vnesena v rodovniško knjigo, vnesite številko v rodovniški knjigi.

(20)  Za živali vrste goveda, ovc, koz in enoprstih kopitarjev: individualna identifikacija v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali. Za živali vrste prašičev: individualna identifikacija v skladu s pravili rejskega programa, odobrenega v skladu s členom 8(3) in, kadar je primerno, členom 12 Uredbe (EU) 2016/1012, ter identifikacijska številka v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali.

(21)  Zahteva se samo za živali vrste prašičev: identifikacijska številka v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali vrste prašičev.

(22)  Zahteva se v skladu s členom 22(1) Uredbe (EU) 2016/1012 za čistopasemske plemenske živali vrste goveda, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, ki se uporabljajo za odvzem semena za umetno osemenitev. Rejska društva lahko to zahtevajo v skladu s členom 22(2) Uredbe (EU) 2016/1012 za čistopasemske plemenske živali vrste prašičev, ki se uporabljajo za odvzem semena za umetno osemenitev.

(23)  Po potrebi priložite dodatne liste papirja.

(24)  Za živali vrste ovc in koz se pri pogojih ekstenzivne reje lahko namesto datuma rojstva navede leto rojstva (llll) in datum identifikacije (dd. mm. llll ali ISO 8601).

(25)  Vstavite ‚glavni del‘ ali ‚dodatni del‘, kakor je primerno. Lahko se navedejo informacije o dodatnih generacijah.

(26)  Če so rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti dostopni na spletu, se namesto tega lahko navede neposredna povezava na zadevno spletišče.

(27)  Zahteva se samo, če del A zootehniškega spričevala izda rejsko društvo ali pristojni organ iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, del B zootehniškega spričevala pa osemenjevalno središče za pridobivanje ali skladiščenje semena, pooblaščeno v skladu s členom 31(1) navedene uredbe.

(28)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega društva ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.

(29)  Če osemenjevalno središče za pridobivanje ali skladiščenje semena, pooblaščeno v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2016/1012, izda samo del B zootehniškega spričevala, del A zootehniškega spričevala pa ostane prazen ali se ga iz zootehniškega spričevala odstrani, je treba izpolniti točko 1 dela B, izvod zootehniškega spričevala za samce darovalce pa mora biti priložen:

(i)

za čistopasemske plemenske živali vrste goveda, ovc, koz ali prašičev v skladu z vzorcem iz dela A Priloge I k Uredbi (EU) 2017/717;

(ii)

za čistopasemske plemenske živali vrste enoprstih kopitarjev v skladu z vzorcem iz Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/1940, od katerega se vsaj del I vključi v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, izdan v skladu s členom 118(2)(b) Uredbe (EU) 2016/429.

(30)  Neobvezno.

(31)  Slamica ali druga embalaža lahko vsebuje seme, odvzeto več kot eni čistopasemski plemenski živali, če so informacije o vseh čistopasemskih plemenskih samcih darovalcih, ki jim je bilo odvzeto seme, navedene v točki 1.4 dela B.

(32)  Kadar je primerno, se lahko navedejo informacije o po spolu sortiranem semenu.

(33)  Za seme, namenjeno za preizkušanje čistopasemskih plemenskih živali vrste goveda, prašičev, ovc ali koz, na katerih nista bila izvedena lastna preizkušnja ali ocenjevanje genetske vrednosti, v skladu s količinskimi omejitvami iz člena 21(1)(g) Uredbe (EU) 2016/1012.

(34)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega društva ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012 ali osemenjevalnega središča za pridobivanje ali skladiščenje semena, pooblaščenega v skladu s členom 31(1) navedene uredbe, ki je pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.

(35)  Neustrezno črtajte.

(36)  Če ni relevantno, pustite prazno.

(37)  Če se del A zootehniškega spričevala pusti prazen ali se odstrani iz zootehniškega spričevala in se priloži izvod zootehniškega spričevala, izdanega za čistopasemsko plemensko samico darovalko, je treba navesti sklic (številko spričevala) na navedeno zootehniško spričevalo za čistopasemsko plemensko samico darovalko.

(38)  Del A zootehniškega spričevala se lahko pusti prazen ali se ga odstrani iz zootehniškega spričevala v skladu z navodili iz opombe 16.

(39)  V primeru čistopasemskih plemenskih živali vrste enoprstih kopitarjev pustite prazno, če je številka v rodovniški knjigi enaka individualni identifikacijski številki.

(40)  Dodajte individualno identifikacijsko številko, če se razlikuje od številke v rodovniški knjigi. V primeru čistopasemskih plemenskih živali vrste enoprstih kopitarjev navedite individualno identifikacijsko številko v skladu s točko 3 poglavja I dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012, ki je v členu 114(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 navedena kot ‚edinstvena koda‘. Če individualna identifikacijska številka ni na voljo ali se razlikuje od številke, pod katero je žival vnesena v rodovniško knjigo, vnesite številko v rodovniški knjigi.

(41)  Za živali vrste goveda, ovc, koz in enoprstih kopitarjev: individualna identifikacija v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali. Za živali vrste prašičev: individualna identifikacija v skladu s pravili rejskega programa, odobrenega v skladu s členom 8(3) in, kadar je primerno, členom 12 Uredbe (EU) 2016/1012, ter identifikacijska številka v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali.

(42)  Zahteva se samo za živali vrste prašičev: identifikacijska številka v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali vrste prašičev.

(43)  Rejska društva lahko to zahtevajo v skladu s členom 22(2) Uredbe (EU) 2016/1012 za čistopasemske plemenske živali vrste goveda, ovc, koz, prašičev in enoprstih kopitarjev, ki se uporabljajo za odvzem oocitov.

(44)  Po potrebi priložite dodatne liste papirja.

(45)  Za živali vrste ovc in koz se pri pogojih ekstenzivne reje lahko namesto datuma rojstva navede leto rojstva (llll) in datum identifikacije (dd. mm. llll ali ISO 8601).

(46)  Vstavite ‚glavni del‘ ali ‚dodatni del‘, kakor je primerno. Lahko se navedejo informacije o dodatnih generacijah.

(47)  Če so rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti dostopni na spletu, se namesto tega lahko navede neposredna povezava na zadevno spletišče.

(48)  Zahteva se samo, če del A zootehniškega spričevala izda rejsko društvo ali pristojni organ iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, del B zootehniškega spričevala pa skupina za pridobivanje zarodkov, pooblaščena v skladu s členom 31(1) navedene uredbe.

(49)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega društva ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.

(50)  Če skupina za pridobivanje zarodkov, pooblaščena v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2016/1012, izda samo del B zootehniškega spričevala, del A zootehniškega spričevala pa ostane prazen ali se iz zootehniškega spričevala odstrani, je treba izpolniti točko 1 dela B, izvod zootehniškega spričevala za samico darovalko pa mora biti priložen:

(i)

za čistopasemske plemenske živali vrste goveda, ovc, koz ali prašičev v skladu z vzorcem iz dela A Priloge I k Uredbi (EU) 2017/717;

(ii)

za čistopasemske plemenske živali vrste enoprstih kopitarjev v skladu z vzorcem iz Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/1940, od katerega se vsaj del I vključi v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, izdan v skladu s členom 118(2)(b) Uredbe (EU) 2016/429.

(51)  Neobvezno.

(52)  Kadar je v slamici ali drugi embalaži več kot en oocit, se zahteva natančna navedba števila oocitov. Slamica ali druga embalaža vsebuje le oocite ene same čistopasemske plemenske živali.

(53)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega društva ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012 ali skupine za pridobivanje zarodkov, pooblaščene v skladu s členom 31(1) navedene uredbe, ki je pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.

(54)  Neustrezno črtajte.

(55)  Če ni relevantno, pustite prazno.

(56)  Če se del A ali del B zootehniškega spričevala pusti prazen ali se odstrani iz zootehniškega spričevala in se priloži izvod zootehniškega spričevala, izdanega za čistopasemske plemenske samice darovalke ali čistopasemske plemenske samce darovalce ali za seme navedenih čistopasemskih plemenskih samcev, je treba navesti sklic (številko spričevala) na navedeno zootehniško spričevalo za čistopasemske plemenske samice darovalke ali čistopasemske plemenske samce darovalce ali za seme navedenih čistopasemskih plemenskih samcev.

(57)  Del A ali del B zootehniškega spričevala se lahko pusti prazen ali se odstrani iz zootehniškega spričevala v skladu z navodili iz opombe 16.

(58)  V primeru čistopasemskih plemenskih živali vrste enoprstih kopitarjev pustite prazno, če je številka v rodovniški knjigi enaka individualni identifikacijski številki.

(59)  Dodajte individualno identifikacijsko številko, če se razlikuje od številke v rodovniški knjigi. V primeru čistopasemskih plemenskih živali vrste enoprstih kopitarjev navedite individualno identifikacijsko številko v skladu s točko 3 poglavja I dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012, ki je v členu 114(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 navedena kot ‚edinstvena koda‘. Če individualna identifikacijska številka ni na voljo ali se razlikuje od številke, pod katero je žival vnesena v rodovniško knjigo, vnesite številko v rodovniški knjigi.

(60)  Za živali vrste goveda, ovc, koz in enoprstih kopitarjev: individualna identifikacija v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali. Za živali vrste prašičev: individualna identifikacija v skladu s pravili rejskega programa, odobrenega v skladu s členom 8(3) in, kadar je primerno, členom 12 Uredbe (EU) 2016/1012, ter identifikacijska številka v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali.

(61)  Zahteva se samo za živali vrste prašičev: identifikacijska številka v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali vrste prašičev.

(62)  Zahteva se v skladu s členom 22(1) Uredbe (EU) 2016/1012 za čistopasemske plemenske živali vrste goveda, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, ki se uporabljajo za odvzem semena za umetno osemenitev. Rejska društva lahko to zahtevajo v skladu s členom 22(2) Uredbe (EU) 2016/1012 za čistopasemske plemenske živali vrste prašičev, ki se uporabljajo za odvzem semena za umetno osemenitev, ali za čistopasemske plemenske živali vrste goveda, ovc, koz, prašičev in enoprstih kopitarjev, ki se uporabljajo za odvzem oocitov in zarodkov.

(63)  Po potrebi priložite dodatne liste papirja.

(64)  Za živali vrste ovc in koz se pri pogojih ekstenzivne reje lahko namesto datuma rojstva navede leto rojstva (llll) in datum identifikacije (dd. mm. llll ali ISO 8601).

(65)  Vstavite ‚glavni del‘ ali ‚dodatni del‘, kakor je primerno. Lahko se navedejo informacije o dodatnih generacijah.

(66)  Če so rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti dostopni na spletu, se namesto tega lahko navede neposredna povezava na zadevno spletišče.

(67)  Zahteva se samo, če del A ali del B zootehniškega spričevala izda rejsko društvo ali pristojni organ iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, del C in del D zootehniškega spričevala pa skupina za odvzem ali pridobivanje zarodkov, pooblaščena v skladu s členom 31(1) navedene uredbe.

(68)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega društva ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.

(69)  Če skupina za odvzem ali pridobivanje zarodkov, pooblaščena v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2016/1012, izda samo del C in, kadar je primerno, del D zootehniškega spričevala, del A in/ali del B zootehniškega spričevala pa ostane prazen ali se iz zootehniškega spričevala odstrani, je treba izpolniti točki 1 in 2 dela C, izvodi zootehniškega spričevala pa morajo biti priloženi:

(a)

za samice darovalke:

(i)

za čistopasemske plemenske živali vrste goveda, ovc, koz ali prašičev v skladu z vzorcem iz dela A Priloge I k Uredbi (EU) 2017/717;

(ii)

za čistopasemske plemenske živali vrste enoprstih kopitarjev v skladu z vzorcem iz Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/1940, od katerega je vsaj del I namenski del enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, izdanega v skladu s členom 118(2)(b) Uredbe (EU) 2016/429;

(b)

za seme za oploditev:

(i)

kot je opisano v točki (a) s potrebnimi prilagoditvami za samce darovalce ali

(ii)

v skladu z vzorcem iz oddelka B Priloge I k Uredbi (EU) 2017/717.

(70)  Neobvezno.

(71)  Kadar je v slamici ali drugi embalaži več kot en zarodek, se zahteva natančna navedba števila zarodkov.

(72)  Slamica ali druga embalaža lahko vsebuje odvzete zarodke ali zarodke, pridobljene iz oocitov, odvzetih posamezni čistopasemski plemenski samici, pri katerih je bilo za oploditev uporabljeno seme, odvzeto več kot enemu čistopasemskemu plemenskemu samcu darovalcu, če so informacije o vseh čistopasemskih plemenskih samcih darovalcih, ki jim je bilo odvzeto seme, navedene v točki 2.4 dela C.

(73)  Kadar je primerno, se lahko navedejo informacije o po spolu sortiranih zarodkih ali o razvoju zarodkov.

(74)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega društva ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012 ali skupine za odvzem ali pridobivanje zarodkov, pooblaščene v skladu s členom 31(1) navedene uredbe, ki je pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.


PRILOGA II

Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/717 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

VZORČNI OBRAZCI ZOOTEHNIŠKIH SPRIČEVAL ZA TRGOVINO S HIBRIDNIMI PLEMENSKIMI PRAŠIČI IN NJIHOVIM ZARODNIM MATERIALOM

ODDELEK A

Zootehniško spričevalo za trgovino s hibridnimi plemenskimi prašiči

Zootehniško spričevalo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1012 za trgovino s hibridnimi plemenskimi prašiči (Sus scrofa), vključno s čistopasemskimi plemenskimi prašiči iz pasem in linij, registriranih v rodovniških registrih, ki jih vodijo rejska podjetja  (1)

Zootehniška spričevala, vključno z opombami, so v EUR-Lexu na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

(lahko se vključi logotip rejskega podjetja ali pristojnega organa, ki izdaja spričevalo)

Številka spričevala  (2)

1.

Ime rejskega podjetja/pristojnega organa, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)

2.

Ime rodovniškega registra

3.

Ime pasme (3)/linije (3)/križanca (3) hibridnega plemenskega prašiča

4.

Spol živali

5.

Številka živali v rodovniškem registru

6.

Identifikacija živali (4)

6.1

Sistem

6.2

Individualna identifikacijska številka

6.3

Identifikacijska številka zdravja živali

6.4

Ime (2)

7.

Preverjanje identitete (2)  (5)  (6)

7.1

Metoda

7.2

Rezultat

8.

Datum (uporabite obliko dd. mm. llll ali ISO 8601) in država rojstva živali

9.

Ime, naslov in elektronski naslov (2) rejca

10.

Ime, naslov in elektronski naslov (2) lastnika

11.

Poreklo hibridnega plemenskega prašiča (6)

11.1

Oče

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (7)

Identifikacijska številka zdravja živali (4)

Pasma (3)/linija (3)/križanec (3)

Ime (2)

11.1.1

Stari oče po očetu

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (7)

Identifikacijska številka zdravja živali (4)

Pasma (3)/linija (3)/križanec (3)

Ime (2)

11.1.2

Stara mati po očetu

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (7)

Identifikacijska številka zdravja živali (4)

Pasma (3)/linija (3)/križanec (3)

Ime (2)

11.2

Mati

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (7)

Identifikacijska številka zdravja živali (4)

Pasma (3)/linija (3)/križanec (3)

Ime (2)

11.2.1

Stari oče po materi

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (7)

Identifikacijska številka zdravja živali (4)

Pasma (3)/linija (3)/križanec (3)

Ime (2)

11.2.2

Stara mati po materi

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (7)

Identifikacijska številka zdravja živali (4)

Pasma (3)/linija (3)/križanec (3)

Ime (2)

12.

Dodatne informacije (2)  (6)  (8)

12.1

Rezultati lastne preizkušnje

12.2

Najnovejši rezultati ocenjevanja genetske vrednosti, ki je bilo nazadnje izvedeno …(vstavite datum v obliki dd. mm. llll ali ISO 8601)

12.3

Genetske napake in genetske posebnosti živali, povezane z rejskim programom

12.4

Druge ustrezne informacije o hibridnem plemenskem prašiču

12.5

Druge ustrezne informacije, vključno z rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti, o starših in starih starših, če niso navedene v točki 11

13.

Osemenitev (3)/parjenje (3)  (2)  (9)

13.1

Datum (vstavite datum v obliki dd. mm. llll ali ISO 8601 ali v isti obliki datuma navedite obdobje parjenja oddo …)

13.2

Identifikacija samcev osemenjevalcev

13.2.1

Številke v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

13.2.2

Individualne identifikacijske številke (4)  (7)

13.2.3

Identifikacijske številke zdravja živali (4)

13.2.4

Imena (2)

13.2.5

Sistemi za preverjanje identitete in rezultati (5)

14.

Ime in naslov prejemnika

15.

Potrditev

15.1

V/Na: …

15.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

15.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (10), ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

15.4

Podpis: …

Opombe:

Zootehniško spričevalo se izda v vsaj enem uradnem jeziku države članice odpreme.

Barva podpisa mora biti drugačna od barve tiska.

Zootehniško spričevalo se lahko izda v pokončnem ali ležečem pogledu.

Opomb v tem zootehniškem spričevalu ni treba natisniti, če se naslovu doda sklic na neposredno dostopen večjezični vir informacij.

ODDELEK B

Zootehniško spričevalo za trgovino s semenom hibridnih plemenskih prašičev

Zootehniško spričevalo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1012 za trgovino s semenom hibridnih plemenskih prašičev (Sus scrofa), vključno s čistopasemskimi plemenskimi prašiči iz pasem in linij, registriranih v rodovniških registrih, ki jih vodijo rejska podjetja

Zootehniška spričevala, vključno z opombami, so v EUR-Lexu na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

(lahko se vključi logotip rejskega podjetja, pristojnega organa ali osemenjevalnega središča za pridobivanje ali skladiščenje semena, ki izdaja spričevalo)

Številka spričevala  (11)

Ime rejskega podjetja/pristojnega organa/osemenjevalnega središča za pridobivanje ali skladiščenje semena, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)/sklic na zootehniško spričevalo živali darovalke (12)

Image 8

Del A.

Informacije o hibridnem plemenskem samcu darovalcu vrste prašičev  (13)

1.

Ime rejskega podjetja/pristojnega organa, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)

2.

Ime rodovniškega registra

3.

Ime pasme (14)/linije (14)/križanca (14)

4.

Številka samca darovalca v rodovniškem registru

5.

Identifikacija samca darovalca (15)

5.1

Sistem

5.2

Individualna identifikacijska številka

5.3

Identifikacijska številka zdravja živali

5.4

Ime (11)

6.

Preverjanje identitete (11)  (16)  (17)

6.1

Metoda

6.2

Rezultat

7.

Datum (uporabite obliko dd. mm. llll ali ISO 8601)in država rojstva samca darovalca

8.

Ime, naslov in elektronski naslov (11) rejca

9.

Ime, naslov in elektronski naslov (11) lastnika

10.

Poreklo samca darovalca (17)

10.1

Oče

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (15)  (18)

Identifikacijska številka zdravja živali (15)

Pasma (14)/linija (14)/križanec (14)

Ime (11)

10.1.1

Stari oče po očetu

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (15)  (18)

Identifikacijska številka zdravja živali (15)

Pasma (14)/linija (14)/križanec (14)

Ime (11)

10.1.2

Stara mati po očetu

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (15)  (18)

Identifikacijska številka zdravja živali (15)

Pasma (14)/linija (14)/križanec (14)

Ime (11)

10.2

Mati

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (15)  (18)

Identifikacijska številka zdravja živali (15)

Pasma (14)/linija (14)/križanec (14)

Ime (11)

10.2.1

Stari oče po materi

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (15)  (18)

Identifikacijska številka zdravja živali (15)

Pasma (14)/linija (14)/križanec (14)

Ime (11)

10.2.2

Stara mati po materi

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (15)  (18)

Identifikacijska številka zdravja živali (15)

Pasma (14)/linija (14)/križanec (14)

Ime (11)

11.

Dodatne informacije (11)  (17)  (19)

11.1

Rezultati lastne preizkušnje

11.2

Najnovejši rezultati ocenjevanja genetske vrednosti, ki je bilo nazadnje izvedeno …(vstavite datum v obliki dd. mm. llll ali ISO 8601)

11.3

Genetske napake in genetske posebnosti samca darovalca, povezane z rejskim programom

11.4

Druge ustrezne informacije o samcu darovalcu

11.5

Druge ustrezne informacije, vključno z rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti, o starših in starih starših, če niso navedene v točki 10

12.

Potrditev (20)

12.1

V/Na: …

12.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

12.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (21), ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

12.4

Podpis: …

Image 9

Del B.

Informacije o semenu  (22)

1.

Identifikacija samcev darovalcev (15)  (20)

1.1

Individualne identifikacijske številke

1.2

Identifikacijske številke zdravja živali

1.3

Sklici na zootehniška spričevala samcev darovalcev (11)

2.

Identifikacija semena

Barva slamic ali druge embalaže (11)  (23)

Koda na slamicah ali drugi embalaži

Število slamic ali druge embalaže (24)

Kraj odvzema

Datum odvzema

(dd. mm. llll ali ISO 8601)

Drugo (11)  (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Osemenjevalno središče za pridobivanje ali skladiščenje semena, ki je odpremnik

3.1

Ime

3.2

Naslov

3.3

Številka odobritve

4.

Prejemnik (vstavite ime in naslov)

5.

Ime in naslov rejskega podjetja (14) ali zunanjega izvajalca (14), ki ga je imenovalo navedeno rejsko podjetje, pristojnega za izvajanje preizkušanja (11)  (26)

6.

Potrditev

6.1

V/Na: …

6.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

6.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (27), ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

6.4

Podpis: …

Opombe:

Zootehniško spričevalo se izda v vsaj enem uradnem jeziku države članice odpreme.

Barva podpisa mora biti drugačna od barve tiska.

Zootehniško spričevalo se lahko izda v pokončnem ali ležečem pogledu.

Opomb v tem zootehniškem spričevalu ni treba natisniti, če se naslovu doda sklic na neposredno dostopen večjezični vir informacij.

ODDELEK C

Zootehniško spričevalo za trgovino z oociti hibridnih plemenskih prašičev

Zootehniško spričevalo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1012 za trgovino z oociti hibridnih plemenskih prašičev (Sus scrofa), vključno s čistopasemskimi plemenskimi prašiči iz pasem in linij, registriranih v rodovniških registrih, ki jih vodijo rejska podjetja

Zootehniška spričevala, vključno z opombami, so v EUR-Lexu na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

(lahko se vključi logotip rejskega podjetja, pristojnega organa ali skupine za pridobivanje zarodkov, ki izdaja spričevalo)

Številka spričevala  (28)

Ime rejskega podjetja/pristojnega organa/skupine za pridobivanje zarodkov, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)/sklic na zootehniško spričevalo živali darovalke (29)

Image 10

Del A.

Informacije o hibridni plemenski samici darovalki vrste prašičev  (30)

1.

Ime rejskega podjetja/pristojnega organa, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)

2.

Ime rodovniškega registra

3.

Ime pasme (31)/linije (31)/križanca (31)

4.

Številka samice darovalke v rodovniškem registru

5.

Identifikacija samice darovalke (32)

5.1

Sistem

5.2

Individualna identifikacijska številka

5.3

Identifikacijska številka zdravja živali

5.4

Ime (28)

6.

Preverjanje identitete (28)  (33)  (34)

6.1

Metoda

6.2

Rezultat

7.

Datum (uporabite obliko dd. mm. llll ali ISO 8601) in država rojstva samice darovalke

8.

Ime, naslov in elektronski naslov (28) rejca

9.

Ime, naslov in elektronski naslov (28) lastnika

10.

Poreklo samice darovalke (34)

10.1

Oče

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (32)  (35)

Identifikacijska številka zdravja živali (32)

Pasma (31)/linija (31)/križanec (31)

Ime (28)

10.1.1

Stari oče po očetu

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (32)  (35)

Identifikacijska številka zdravja živali (32)

Pasma (31)/linija (31)/križanec (31)

Ime (28)

10.1.2

Stara mati po očetu

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (32)  (35)

Identifikacijska številka zdravja živali (32)

Pasma (31)/linija (31)/križanec (31)

Ime (28)

10.2

Mati

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (32)  (35)

Identifikacijska številka zdravja živali (32)

Pasma (31)/linija (31)/križanec (31)

Ime (28)

10.2.1

Stari oče po materi

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (32)  (35)

Identifikacijska številka zdravja živali (32)

Pasma (31)/linija (31)/križanec (31)

Ime (28)

10.2.2

Stara mati po materi

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (32)  (35)

Identifikacijska številka zdravja živali (32)

Pasma (31)/linija (31)/križanec (31)

Ime (28)

11.

Dodatne informacije (28)  (34)  (36)

11.1

Rezultati lastne preizkušnje

11.2

Najnovejši rezultati ocenjevanja genetske vrednosti, ki je bilo nazadnje izvedeno …(vstavite datum v obliki dd. mm. llll ali ISO 8601)

11.3

Genetske napake in genetske posebnosti samice darovalke, povezane z rejskim programom

11.4

Druge ustrezne informacije o samici darovalki

11.5

Druge ustrezne informacije, vključno z rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti, o starših in starih starših, če niso navedene v točki 10

12.

Potrditev (37)

12.1

V/Na: …

12.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

12.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (38), ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

12.4

Podpis: …

Image 11

Del B.

Informacije o oocitih  (39)

1.

Identifikacija samice darovalke (32)  (37)

1.1

Individualna identifikacijska številka

1.2

Identifikacijska številka zdravja živali

1.3

Sklic na zootehniško spričevalo samice darovalke (28)

2.

Identifikacijski sistem

Barva slamic ali druge embalaže (28)  (40)

Koda na slamicah ali drugi embalaži

Število slamic ali druge embalaže

Število oocitov (41)

Kraj odvzema

Datum odvzema

(dd. mm. llll ali ISO 8601)

Drugo (28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Skupina za pridobivanje zarodkov, ki je odpremnik

3.1

Ime

3.2

Naslov

3.3

Številka odobritve

4.

Prejemnik (vstavite ime in naslov)

5.

Potrditev

5.1

V/Na: …

5.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

5.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (42) , ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

5.4

Podpis: …

Opombe:

Zootehniško spričevalo se izda v vsaj enem uradnem jeziku države članice odpreme.

Barva podpisa mora biti drugačna od barve tiska.

Zootehniško spričevalo se lahko izda v pokončnem ali ležečem pogledu.

Opomb v tem zootehniškem spričevalu ni treba natisniti, če se naslovu doda sklic na neposredno dostopen večjezični vir informacij.

ODDELEK D

Zootehniško spričevalo za trgovino z zarodki hibridnih plemenskih prašičev

Zootehniško spričevalo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1012 za trgovino z zarodki hibridnih plemenskih prašičev (Sus scrofa), vključno s čistopasemskimi plemenskimi prašiči iz pasem in linij, registriranih v rodovniških registrih, ki jih vodijo rejska podjetja

Zootehniška spričevala, vključno z opombami, so v EUR-Lexu na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

(lahko se vključi logotip rejskega podjetja, pristojnega organa ali skupine za odvzem ali pridobivanje zarodkov, ki izdaja spričevalo)

Številka spričevala  (43)

Ime rejskega podjetja/pristojnega organa/skupine za odvzem ali pridobivanje zarodkov, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)/sklic na zootehniška spričevala živali darovalk (44)

Image 12

Del A.

Informacije o hibridni plemenski samici darovalki vrste prašičev  (45)

1.

Ime rejskega podjetja/pristojnega organa, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)

2.

Ime rodovniškega registra

3.

Ime pasme (46)/linije (46)/križanca (46)

4.

Številka samice darovalke v rodovniškem registru

5.

Identifikacija samice darovalke (47)

5.1

Sistem

5.2

Individualna identifikacijska številka

5.3

Identifikacijska številka zdravja živali

5.4

Ime (43)

6.

Preverjanje identitete (43)  (48)  (49)

6.1

Metoda

6.2

Rezultat

7.

Datum (uporabite obliko dd. mm. llll ali ISO 8601) in država rojstva samice darovalke

8.

Ime, naslov in elektronski naslov (43) rejca

9.

Ime, naslov in elektronski naslov (43) lastnika

10.

Poreklo samice darovalke (49)

10.1

Oče

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (47)  (50)

Identifikacijska številka zdravja živali (47)

Pasma (46)/linija (46)/križanec (46)

Ime (43)

10.1.1

Stari oče po očetu

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (47)  (50)

Identifikacijska številka zdravja živali (47)

Pasma (46)/linija (46)/križanec (46)

Ime (43)

10.1.2

Stara mati po očetu

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (47)  (50)

Identifikacijska številka zdravja živali (47)

Pasma (46)/linija (46)/križanec (46)

Ime (43)

10.2

Mati

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (47)  (50)

Identifikacijska številka zdravja živali (47)

Pasma (46)/linija (46)/križanec (46)

Ime (43)

10.2.1

Stari oče po materi

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (47)  (50)

Identifikacijska številka zdravja živali (47)

Pasma (46)/linija (46)/križanec (46)

Ime (43)

10.2.2

Stara mati po materi

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (47)  (50)

Identifikacijska številka zdravja živali (47)

Pasma (46)/linija (46)/križanec (46)

Ime (43)

11.

Dodatne informacije (43)  (49)  (51)

11.1

Rezultati lastne preizkušnje

11.2

Najnovejši rezultati ocenjevanja genetske vrednosti, ki je bilo nazadnje izvedeno …(vstavite datum v obliki dd. mm. llll ali ISO 8601)

11.3

Genetske napake in genetske posebnosti samice darovalke, povezane z rejskim programom

11.4

Druge ustrezne informacije o samici darovalki

11.5

Druge ustrezne informacije, vključno z rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti, o starših in starih starših, če niso navedene v točki 10

12.

Potrditev (52)

12.1

V/Na: …

12.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

12.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (53), ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

12.4

Podpis: …

Image 13

Del B.

Informacije o hibridnem plemenskem samcu darovalcu vrste prašičev  (45)

1.

Ime rejskega podjetja, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)

2.

Ime rodovniškega registra

3.

Ime pasme (46)/linije (46)/križanca (46)

4.

Številka samca darovalca v rodovniškem registru

5.

Identifikacija samca darovalca (47)

5.1

Sistem

5.2

Individualna identifikacijska številka

5.3

Identifikacijska številka zdravja živali

5.4

Ime (43)

6.

Preverjanje identitete (43)  (48)  (49)

6.1

Metoda

6.2

Rezultat

7.

Datum (uporabite obliko dd. mm. llll ali ISO 8601)in država rojstva samca darovalca

8.

Ime, naslov in elektronski naslov (43) rejca

9.

Ime, naslov in elektronski naslov (43) lastnika

10.

Poreklo samca darovalca (49)

10.1

Oče

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (47)  (50)

Identifikacijska številka zdravja živali (47)

Pasma (46)/linija (46)/križanec (46)

Ime (43)

10.1.1

Stari oče po očetu

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (47)  (50)

Identifikacijska številka zdravja živali (47)

Pasma (46)/linija (46)/križanec (46)

Ime (43)

10.1.2

Stara mati po očetu

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (47)  (50)

Identifikacijska številka zdravja živali (47)

Pasma (46)/linija (46)/križanec (46)

Ime (43)

10.2

Mati

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (47)  (50)

Identifikacijska številka zdravja živali (47)

Pasma (46)/linija (46)/križanec (46)

Ime (43)

10.2.1

Stari oče po materi

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (47)  (50)

Identifikacijska številka zdravja živali (47)

Pasma (46)/linija (46)/križanec (46)

Ime (43)

10.2.2

Stara mati po materi

Številka v rodovniškem registru ali rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (47)  (50)

Identifikacijska številka zdravja živali (47)

Pasma (46)/linija (46)/križanec (46)

Ime (43)

11.

Dodatne informacije (43)  (49)  (51)

11.1

Rezultati lastne preizkušnje

11.2

Najnovejši rezultati ocenjevanja genetske vrednosti, ki je bilo nazadnje izvedeno …(vstavite datum v obliki dd. mm. llll ali ISO 8601)

11.3

Genetske napake in genetske posebnosti samca darovalca, povezane z rejskim programom

11.4

Druge ustrezne informacije o samcu darovalcu

11.5

Druge ustrezne informacije, vključno z rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti, o starših in starih starših, če niso navedene v točki 10

12.

Potrditev (52)

12.1

V/Na: …

12.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

12.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (53), ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

14.2

Podpis: …

Image 14

Del C.

Informacije o zarodkih  (54)

1.

Identifikacija samice darovalke (47)  (52)

1.1

Individualna identifikacijska številka

1.2

Identifikacijska številka zdravja živali

1.3

Sklic na zootehniško spričevalo samice darovalke (43)

2.

Identifikacija samcev darovalcev (47)  (52)

2.1

Individualne identifikacijske številke

2.2

Identifikacijske številke zdravja živali

2.3

Sklici na zootehniška spričevala

2.3.1

samcev darovalcev (43)  (46)

2.3.2

semena (43)  (46)

3.

Identifikacija zarodkov

Barva slamic ali druge embalaže (43)  (55)

Koda na slamicah ali drugi embalaži

Število slamic ali druge embalaže

Število zarodkov (56)  (57)

Kraj odvzema ali pridobivanja

Datum odvzema ali pridobivanja

(dd. mm. llll ali ISO 8601)

Drugo (43)  (58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Skupina za odvzem ali pridobivanje zarodkov, ki je odpremnik

4.1

Ime

4.2

Naslov

4.3

Številka odobritve

5.

Prejemnik (vstavite ime in naslov)

Del D.

Informacije o nadomestni prejemnici zarodkov

6.

Individualna identifikacijska številka (47) nadomestne prejemnice (43)

7.

Potrditev

7.1

V/Na: …

7.2

dne: …

(vstavite kraj izdaje)

(vstavite datum izdaje)

7.3

Ime in naziv podpisnika: …

(ime in naziv posameznika  (59) , ki podpisuje spričevalo; vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

7.4

Podpis: …

Opombe:

Zootehniško spričevalo se izda v vsaj enem uradnem jeziku države članice odpreme.

Barva podpisa mora biti drugačna od barve tiska.

Zootehniško spričevalo se lahko izda v pokončnem ali ležečem pogledu.

Opomb v tem zootehniškem spričevalu ni treba natisniti, če se naslovu doda sklic na neposredno dostopen večjezični vir informacij.


(1)  Za skupino hibridnih plemenskih prašičev se lahko izda enotno zootehniško spričevalo, če so navedeni hibridni plemenski prašiči enake starosti ter imajo isto genetsko mater in očeta ter ob navedbi ločenih informacij iz točk 4, 5, 6.2, 12 in po potrebi 13 tega zootehniškega spričevala.

(2)  Če ni relevantno, pustite prazno.

(3)  Neustrezno črtajte.

(4)  Individualna identifikacija v skladu s pravili rejskega programa, odobrenega v skladu s členom 8(3) in, kadar je primerno, členom 12 Uredbe (EU) 2016/1012, ter identifikacijska številka v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali.

(5)  Rejska podjetja lahko to zahtevajo v skladu s členom 22(2) Uredbe (EU) 2016/1012 za hibridne plemenske prašiče, ki se uporabljajo za odvzem semena za umetno osemenitev ali za odvzem oocitov in zarodkov.

(6)  Po potrebi priložite dodatne liste papirja.

(7)  Dodajte individualno identifikacijsko številko, če se razlikuje od številke v rodovniški knjigi.

(8)  Če so rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti dostopni na spletu, se namesto tega lahko navede neposredna povezava na zadevno spletišče.

(9)  Zahteva se v primeru brejih samic. Informacije se lahko navedejo v ločenem dokumentu.

(10)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega podjetja ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.

(11)  Če ni relevantno, pustite prazno.

(12)  Če se del A zootehniškega spričevala pusti prazen ali se odstrani iz zootehniškega spričevala in se priloži izvod zootehniškega spričevala, izdanega za hibridne plemenske samce darovalce vrste prašičev, je treba navesti sklic (številko spričevala) na navedeno zootehniško spričevalo za hibridne plemenske samce darovalce vrste prašičev.

(13)  Del A zootehniškega spričevala se lahko pusti prazen ali se odstrani iz zootehniškega spričevala v skladu z navodili iz opombe 12.

(14)  Neustrezno črtajte.

(15)  Individualna identifikacija v skladu s pravili rejskega programa, odobrenega v skladu s členom 8(3) in, kadar je primerno, členom 12 Uredbe (EU) 2016/1012, ter identifikacijska številka v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali.

(16)  Rejska podjetja lahko to zahtevajo v skladu s členom 22(2) Uredbe (EU) 2016/1012 za hibridne plemenske prašiče, ki se uporabljajo za odvzem semena za umetno osemenitev.

(17)  Po potrebi priložite dodatne liste papirja.

(18)  Dodajte individualno identifikacijsko številko, če se razlikuje od številke v rodovniški knjigi.

(19)  Če so rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti dostopni na spletu, se namesto tega lahko navede neposredna povezava na zadevno spletišče.

(20)  Zahteva se samo, če del A zootehniškega spričevala izda rejsko podjetje ali pristojni organ iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, del B zootehniškega spričevala pa osemenjevalno središče za pridobivanje ali skladiščenje semena, pooblaščeno v skladu s členom 31(1) navedene uredbe.

(21)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega podjetja ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.

(22)  Če osemenjevalno središče za pridobivanje ali skladiščenje semena, pooblaščeno v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2016/1012, izda samo del B zootehniškega spričevala, del A zootehniškega spričevala pa ostane prazen ali se iz zootehniškega spričevala odstrani, je treba izpolniti točko 1 dela B in priložiti izvode zootehniških spričeval za hibridne plemenske samce darovalce vrste prašičev, izdane v skladu z vzorcem iz oddelka A Priloge II k Uredbi (EU) 2017/717.

(23)  Neobvezno.

(24)  Slamica ali druga embalaža lahko vsebuje seme, odvzeto več kot enemu hibridnemu plemenskemu prašiču, če so informacije o vseh hibridnih plemenskih samcih darovalcih vrste prašičev, ki jim je bilo odvzeto seme, navedene v točki 1.3 dela B.

(25)  Kadar je primerno, se lahko navedejo informacije o po spolu sortiranem semenu.

(26)  Za seme, namenjeno za lastno preizkušnjo ali ocenjevanje genetske vrednosti hibridnih plemenskih prašičev, na katerih taka preizkušnja ali ocenjevanje nista bila izvedena, v skladu s količinskimi omejitvami iz člena 24(1)(d) Uredbe (EU) 2016/1012.

(27)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega podjetja ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012 ali osemenjevalnega središča za pridobivanje ali skladiščenje semena, pooblaščenega v skladu s členom 31(1) navedene uredbe, ki je pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.

(28)  Če ni relevantno, pustite prazno.

(29)  Če se del A zootehniškega spričevala pusti prazen ali se odstrani iz zootehniškega spričevala in se priloži izvod zootehniškega spričevala, izdanega za hibridno plemensko samico darovalko vrste prašičev, je treba navesti sklic (številko spričevala) na navedeno zootehniško spričevalo za hibridno plemensko samico darovalko vrste prašičev.

(30)  Del A zootehniškega spričevala se lahko pusti prazen ali se odstrani iz zootehniškega spričevala v skladu z navodili iz opombe 12.

(31)  Neustrezno črtajte.

(32)  Individualna identifikacija v skladu s pravili rejskega programa, odobrenega v skladu s členom 8(3) in, kadar je primerno, členom 12 Uredbe (EU) 2016/1012, ter identifikacijska številka v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali.

(33)  Rejska podjetja lahko to zahtevajo v skladu s členom 22(2) Uredbe (EU) 2016/1012 za hibridne plemenske prašiče, ki se uporabljajo za odvzem oocitov.

(34)  Po potrebi priložite dodatne liste papirja.

(35)  Dodajte individualno identifikacijsko številko, če se razlikuje od številke v rodovniški knjigi.

(36)  Če so rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti dostopni na spletu, se namesto tega lahko navede neposredna povezava na zadevno spletišče.

(37)  Zahteva se samo, če del A zootehniškega spričevala izda rejsko podjetje ali pristojni organ iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, del B zootehniškega spričevala pa skupina za pridobivanje zarodkov, pooblaščena v skladu s členom 31(1) navedene uredbe.

(38)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega podjetja ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.

(39)  Če skupina za pridobivanje zarodkov, pooblaščena v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2016/1012, izda samo del B zootehniškega spričevala, del A zootehniškega spričevala pa ostane prazen ali se iz zootehniškega spričevala odstrani, je treba izpolniti točko 1 dela B in priložiti izvode zootehniških spričeval za hibridne plemenske samice darovalke vrste prašičev, izdane v skladu z vzorcem iz oddelka A Priloge II k Uredbi (EU) 2017/717.

(40)  Neobvezno.

(41)  Kadar je v slamici ali drugi embalaži več kot en oocit, se zahteva natančna navedba števila oocitov. Slamica ali druga embalaža vsebuje le oocite enega samega hibridnega plemenskega prašiča.

(42)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega podjetja ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012 ali skupine za pridobivanje zarodkov, pooblaščene v skladu s členom 31(1) navedene uredbe, ki je pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.

(43)  Če ni relevantno, pustite prazno.

(44)  Če se del A in/ali del B zootehniškega spričevala pusti prazen ali se odstrani iz zootehniškega spričevala in se priloži izvod zootehniškega spričevala, izdanega za hibridne plemenske samice darovalke vrste prašičev ali hibridne plemenske samce darovalce vrste prašičev ali za seme navedenih hibridnih plemenskih samcev vrste prašičev, je treba navesti sklic (številko spričevala) na navedeno zootehniško spričevalo za hibridne plemenske samice darovalke vrste prašičev ali hibridne plemenske samce darovalce vrste prašičev ali za seme navedenih hibridnih plemenskih samcev vrste prašičev.

(45)  Del A in/ali del B zootehniškega spričevala se lahko pusti prazen ali se odstrani iz zootehniškega spričevala v skladu z navodili iz opombe 12.

(46)  Neustrezno črtajte.

(47)  Individualna identifikacija v skladu s pravili rejskega programa, odobrenega v skladu s členom 8(3) in, kadar je primerno, členom 12 Uredbe (EU) 2016/1012, ter identifikacijska številka v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali.

(48)  Rejska podjetja lahko to zahtevajo v skladu s členom 22(2) Uredbe (EU) 2016/1012 za hibridne plemenske prašiče, ki se uporabljajo za odvzem semena za umetno osemenitev ali za odvzem oocitov ali zarodkov.

(49)  Po potrebi priložite dodatne liste papirja.

(50)  Dodajte individualno identifikacijsko številko, če se razlikuje od številke v rodovniški knjigi.

(51)  Če so rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti dostopni na spletu, se namesto tega lahko navede neposredna povezava na zadevno spletišče.

(52)  Zahteva se samo, če del A ali del B zootehniškega spričevala izda rejsko podjetje ali pristojni organ iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, del C in del D zootehniškega spričevala pa skupina za odvzem ali pridobivanje zarodkov, pooblaščena v skladu s členom 31(1) navedene uredbe.

(53)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega podjetja ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012, pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.

(54)  Če skupina za odvzem ali pridobivanje zarodkov, pooblaščena v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2016/1012, izda samo del C in, kadar je primerno, del D zootehniškega spričevala, del A in/ali del B zootehniškega spričevala pa ostane prazen ali se iz zootehniškega spričevala odstrani, je treba izpolniti točki 1 in 2 dela C, izvodi zootehniških spričeval pa morajo biti priloženi:

(a)

za samice darovalke v skladu z vzorcem iz oddelka A Priloge II k Uredbi (EU) 2017/717;

(b)

za seme za oploditev:

(i)

kot je opisano v točki (a) s potrebnimi prilagoditvami za samce darovalce ali

(ii)

v skladu z vzorcem iz oddelka B Priloge II k Uredbi (EU) 2017/717.

(55)  Neobvezno.

(56)  Kadar je v slamici ali drugi embalaži več kot en zarodek, se zahteva natančna navedba števila zarodkov.

(57)  Slamica ali druga embalaža lahko vsebuje odvzete zarodke ali zarodke, pridobljene iz oocitov, odvzetih posamezni hibridni plemenski samici vrste prašičev, pri katerih je bilo za oploditev uporabljeno seme, odvzeto več kot enemu hibridnemu plemenskemu samcu darovalcu vrste prašičev, če so informacije o vseh hibridnih plemenskih samcih darovalcih vrste prašičev, ki jim je bilo odvzeto seme, navedene v točki 2.3 dela C.

(58)  Kadar je primerno, se lahko navedejo informacije o po spolu sortiranih zarodkih ali o razvoju zarodkov.

(59)  Navedeni posameznik je predstavnik rejskega podjetja ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012 ali skupine za odvzem ali pridobivanje zarodkov, pooblaščene v skladu s členom 31(1) navedene uredbe, ki je pooblaščen za podpis zootehniškega spričevala.


PRILOGA III

Priloga III k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/717 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA III

VZORČNI OBRAZCI ZOOTEHNIŠKIH SPRIČEVAL ZA VSTOP ČISTOPASEMSKIH PLEMENSKIH ŽIVALI IN NJIHOVEGA ZARODNEGA MATERIALA V UNIJO

ODDELEK A

Zootehniško spričevalo za vstop čistopasemskih plemenskih živali vrste goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev v Unijo

Zootehniško spričevalo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1012 za vstop čistopasemskih plemenskih živali naslednjih vrst v Unijo:

(a)

govedo (Bos taurus, Bos indicus in Bubalus bubalis)  (1)

(b)

prašiči (Sus scrofa)  (1)  (2)

(c)

ovce (Ovis aries)  (1)

(d)

koze (Capra hircus)  (1)

(e)

enoprsti kopitarji (Equus caballus in Equus asinus)  (1)

Zootehniška spričevala, vključno z opombami, so v EUR-Lexu na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

(lahko se vključi logotip rejskega organa, ki izdaja spričevalo)

Številka spričevala  (3)

1.

Ime rejskega organa, ki izdaja spričevalo (navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletišče)

2.

Ime rodovniške knjige

3.

Ime pasme čistopasemske plemenske živali

4.

Razred glavnega dela rodovniške knjige, v katerega je vpisana žival (3)

5.

Spol živali

6.

Številka živali v rodovniški knjigi

7.

Identifikacija čistopasemske plemenske živali (4)

7.1

Sistem

7.2

Individualna identifikacijska številka

7.3

Ime (3)

8.

Preverjanje identitete (3)  (5)  (6)

8.1

Metoda

8.2

Rezultat

9.

Datum (uporabite obliko dd. mm. llll ali ISO 8601)  (7) in država rojstva živali

10.

Ime, naslov in elektronski naslov (3) rejca

11.

Ime, naslov in elektronski naslov (3) lastnika

12.

Poreklo (6)  (8) čistopasemske plemenske živali

12.1

Oče

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (9)

Ime (3)

12.1.1

Stari oče po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (9)

Ime (3)

12.1.2

Stara mati po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (9)

Ime (3)

12.2

Mati

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (9)

Ime (3)

12.2.1

Stari oče po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (9)

Ime (3)

12.2.2

Stara mati po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

Individualna identifikacijska številka (4)  (9)

Ime (3)