EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0099

Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi

OJ L 18, 23.1.2003, p. 11–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 53 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 53 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 103

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/99/oj

32002L0099Uradni list L 018 , 23/01/2003 str. 0011 - 0020


Direktiva Sveta 2002/99/ES

z dne 16. decembra 2002

o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V okviru enotnega trga so bili določeni posebni predpisi v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za urejanje trgovine med državami članicami Skupnosti pri proizvodnji, predelavi, distribuciji in uvozu proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav, ki so namenjeni prehrani ljudi in vključeni v Prilogo I k Pogodbi.

(2) Navedeni predpisi omogočajo odstranitev trgovinskih ovir pri zadevnih proizvodih ter tako prispevajo k oblikovanju notranjega trga in hkrati zagotavljajo visoko raven zdravstvenega varstva živali.

(3) Cilj navedenih predpisov je preprečiti vnos ali širjenje živalskih bolezni zaradi dajanja proizvodov živalskega izvora na trg. Prav tako vsebujejo skupne določbe, ki zadevajo zlasti omejitve, ki se uporabljajo za dajanje na trg proizvodov z gospodarstva ali z območja, okuženega z živalskimi kužnimi boleznimi, in obveznost dajanja proizvodov, ki prihajajo z zaprtih območij v obdelavo zaradi uničenja povzročitelja bolezni.

(4) Navedene skupne določbe je treba uskladiti, da bi bile odpravljene morebitne neskladnosti, uvedene pri sprejetju posebnih predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. Takšna uskladitev bo zagotovila tudi enotno izvajanje predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali na celotnem območju Skupnosti in uvedena bo večja transparentnost v strukturi zakonodaje Skupnosti.

(5) Veterinarski pregledi proizvodov živalskega izvora, namenjenih trgovini, se morajo opravljati v skladu z Direktivo Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti zaradi dokončnega oblikovanja notranjega trga [4] Direktiva 89/662/EGS vsebuje zaščitne ukrepe, ki se lahko izvajajo v primeru velike nevarnosti za zdravje živali.

(6) Proizvodi, ki se uvažajo iz tretjih držav, ne smejo predstavljati nevarnosti za zdravje živine v Skupnosti.

(7) V ta namen je treba uvesti postopke za preprečevanje vnosa živalskih kužnih bolezni. Takšni postopki vključujejo redno ocenjevanje zdravstvenega stanja živali v zadevnih tretjih državah.

(8) Uvedeni morajo biti tudi postopki za določitev splošnih ali specifičnih predpisov ali meril za uporabo pri uvozu proizvodov živalskega izvora.

(9) Določbe o uvozu mesa domačih kopitarjev in mesnih izdelkov, pripravljenih iz takšnega mesa ali s takšnim mesom, že vsebuje Direktiva Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o zdravju in problemih veterinarskega nadzora ob uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav [5].

(10) Postopki za uvoz mesa in mesnih izdelkov se lahko uporabljajo kot model za uvoz drugih proizvodov živalskega izvora.

(11) Veterinarski pregledi proizvodov živalskega izvora, ki se uvažajo v Skupnosti iz tretjih držav, se morajo izvajati v skladu z Direktivo Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav [6]. Direktiva 97/78/ES vsebuje zaščitne ukrepe, ki se lahko izvajajo v primeru velike nevarnosti za zdravje živali.

(12) Pri sprejemanju predpisov za mednarodno trgovino se morajo upoštevati smernice, ki jih je določila Svetovna organizacija za zdravstveno varstvo živali (OIE).

(13) Za zagotovitev enotne uporabe predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali se morajo organizirati presoje in pregledi Skupnosti.

(14) Proizvodi iz te direktive so našteti v Prilogi I k Pogodbi.

(15) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, je treba sprejeti skladno s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [7] –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta direktiva določa splošne predpise v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo vse stopnje proizvodnje, predelave in distribucije proizvodov živalskega izvora in proizvodov, pridobljenih iz njih, namenjenih za prehrano ljudi, v Skupnosti ter njihov uvoz iz tretjih držav.

Ti predpisi ne vplivajo na določbe direktiv 89/662/EGS in 97/78/ES ter direktiv, naštetih v Prilogi I.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej direktivi se po potrebi uporabljajo opredelitve pojmov iz Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane [8] ter iz Direktive 97/78/ES. Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve pojmov:

1. "vse stopnje proizvodnje, predelave in distribucije" pomeni vsako stopnjo, od in vključno s primarno pridelavo proizvodov živalskega izvora do in vključno s skladiščenjem, prevozom, prodajo ali dobavo končnemu potrošniku;

2. "uvoz" pomeni vnos blaga na enega od ozemelj, naštetih v Prilogi I k Direktivi 97/78/ES za dajanje tega blaga v carinske postopke iz člena 4(16)(a) do (f) Uredbe Sveta (ES) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti [9].

3. "uradni veterinar" pomeni veterinarja, usposobljenega za delovanje v tej funkciji, imenuje pa ga pristojni organ;

4. "proizvodi živalskega izvora" pomenijo proizvode, pridobljene iz živali, in proizvode, pridobljene iz teh proizvodov, namenjene prehrani ljudi, vključno z živimi živalmi, če so pripravljene za takšno uporabo.

POGLAVJE I

ZAHTEVE V ZVEZI Z ZDRAVSTVENIM VARSTVOM ŽIVALI, KI VELJAJO ZA VSE STOPNJE PROIZVODNJE, PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA V SKUPNOSTI

Člen 3

Splošne zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali

1. Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da nosilci dejavnosti v prehranskem sektorju v skladu z določbami v nadaljevanju na nobeni stopnji proizvodnje, predelave in distribucije proizvodov živalskega izvora v Skupnosti ne povzročajo širitve bolezni, ki se prenašajo na živali.

2. Proizvodi živalskega izvora morajo biti pridobljena iz živali, ki izpolnjujejo pogoje za zdravstveno varstvo živali, določene z ustrezno zakonodajo Skupnosti.

3. Proizvodi živalskega izvora se pridobijo iz živali:

(a) ki ne prihajajo z gospodarstva, obrata, ozemlja ali dela ozemlja, za katerega veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali pri zadevnih živalih in proizvodih po predpisih, navedenih v Prilogi I;

(b) ki za meso in mesne izdelke niso bile zaklane v obratu, v katerem so bile med zakolom ali proizvodnim procesom prisotne okužene živali ali živali, za katere je obstajal sum okužbe z eno od bolezni iz predpisov, navedenih pod (a), ali trupi ali deli trupov takšnih živali, razen če je bil takšen sum izključen;

(c) ki v primeru rib in ostalih v vodi gojenih živali in njihovih proizvodov ustrezajo Direktivi 91/67/EGS [10].

Člen 4

Odstopanja

1. Ne glede na člen 3 in ob upoštevanju skladnosti z ukrepi za nadzor bolezni iz Priloge 1 lahko države članice dovolijo proizvodnjo, predelavo in distribucijo proizvodov živalskega izvora, ki prihajajo z ozemlja ali dela ozemlja, za katerega veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, vendar ne prihajajo z gospodarstva, ki je okuženo ali za katerega obstaja sum okužbe, pod naslednjimi pogoji:

(i) proizvodi se, preden gredo v obdelavo, navedeno v nadaljevanju, pridobivajo, obdelajo, prevažajo in skladiščijo ločeno od proizvodov ali ob različnem času kot proizvodi, ki izpolnjujejo vse pogoje za zdravstveno varstvo živali, pogoje za prevoz zunaj ozemlja, za katerega veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, pa odobri pristojni organ;

(ii) proizvodi, ki so predmet obdelave, so jasno opredeljeni;

(iii) obdelava proizvodov je takšna, da se omogoči odprava zadevnih problemov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, in

(iv) obdelava se opravi v obratu, ki ga za ta namen odobri država članica, v kateri se je pojavil problem v zvezi z zdravstvenim varstvom živali.

Določbe prvega pododstavka se uporabijo v skladu s prilogama II in III(1) k tej direktivi ali v skladu s podrobnimi pravili, ki jih je treba sprejeti v skladu s postopkom iz člena 12(2).

2. Proizvodnja, predelava in distribucija proizvodov iz ribogojstva, ki ne izpolnjujejo pogojev iz člena 3, se dovolijo ob upoštevanju pogojev, določenih z Direktivo 91/67/EGS, in po potrebi v skladu z nadaljnjimi pogoji, ki se sprejmejo na podlagi postopka iz člena 12(2).

3. Poleg tega se lahko v nekaterih situacijah, če to dopušča zdravstveno stanje, odobrijo odstopanja od člena 3 v skladu s postopkom iz člena 12(2). V takšnih primerih je treba upoštevati zlasti:

(a) posebne značilnosti bolezni pri zadevnih vrstah; in

(b) vsa testiranja ali ukrepe, ki se morajo opraviti z živalmi.

Kadar se takšna odstopanja odobrijo, morajo biti sprejeti ukrepi, s katerimi se zagotovi, da stopnja varstva pred boleznijo živali nikakor ne bo zmanjšana. Vsi ukrepi, potrebni za zagotovitev zdravstvenega varstva živali v Skupnosti, se zato sprejmejo po enakem postopku.

Člen 5

Veterinarska spričevala

1. Države članice zagotovijo, da se za proizvode živalskega izvora, namenjene prehrani ljudi, izdajo veterinarska spričevala, če:

- določbe, sprejete zaradi zdravja živali po členu 9 Direktive 89/662/EGS, zahtevajo, da proizvode živalskega izvora iz države članice spremlja zdravstveno spričevalo, ali

- je bilo odobreno odstopanje po členu 4(3).

2. Po postopku iz člena 12(2) se lahko sestavijo podrobna izvedbena pravila in zlasti vzorec za takšna spričevala, pri čemer se upoštevajo splošna načela iz Priloge IV. Spričevala lahko vključujejo podrobnosti, ki se zahtevajo v skladu z zakonodajo o javnem zdravstvu in zdravstvenem varstvu živali v Skupnosti.

Člen 6

Uradni veterinarski pregledi

1. Do sprejetja uredb Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih predpisih za živila živalskega izvora in predpisih za preglede, ki se uporabljajo za prehrambne proizvode in krmo za živali, države članice zagotovijo, da njihovi pristojni organi izvajajo uradne zdravstvene preglede živali, s čimer se zagotovi skladnost s to direktivo, njenimi izvedbenimi pravili in vsemi zaščitnimi ukrepi, povezanimi s proizvodi živalskega izvora, sprejetimi po tej direktivi. Praviloma morajo biti inšpekcije nenapovedane in pregledi opravljeni v skladu z določbami Direktive 89/662/EGS.

2. Do sprejetja uredb Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih predpisih za živila živalskega izvora in pravilih za preglede, ki se uporabljajo za prehrambne proizvode in krmo za živali, države članice pri ugotovljenih kršitvah predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali sprejmejo potrebne ukrepe za odpravo stanja v skladu z določbami Direktive 89/662/EGS.

3. Strokovnjaki Komisije lahko izvajajo preglede na kraju samem, vključno s presojami, v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic, če je to potrebno za enotno uporabo te direktive. Države članice, na katerih ozemlju se opravljajo pregledi, zagotovijo strokovnjakom vso potrebno pomoč za opravljanje njihovih dolžnosti. Komisija obvesti pristojni organ o rezultatih opravljenih pregledov.

Če je med presojo ali pregledom Komisije ugotovljeno resno tveganje za zdravje živali, zadevna država članica nemudoma sprejme vse potrebne ukrepe za zaščito zdravja živali. Če takšni ukrepi niso sprejeti ali če se štejejo za nezadostne, Komisija v skladu s postopkom iz člena 12(2) sprejme ukrepe, potrebne za zaščito zdravja živali in o tem obvesti države članice.

4. Pravila za uporabo tega člena in zlasti tista, ki urejajo postopek za sodelovanje z državnimi organi, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12(2).

POGLAVJE II

UVOZI IZ TRETJIH DRŽAV

Člen 7

Splošne določbe

Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se proizvodi živalskega izvora, namenjeni prehrani ljudi, iz tretjih držav uvozijo samo, če izpolnjujejo zahteve Poglavja I, ki veljajo za vse stopnje proizvodnje, predelave in distribucije takšnih proizvodov v Skupnosti ali če dajejo enakovredna jamstva za zdravje živali.

Člen 8

Skladnost s predpisi Skupnosti

Za zagotovitev skladnosti s splošno obveznostjo iz člena 7 se na podlagi postopka iz člena 12(2) določi naslednje:

1. Seznami tretjih držav ali regij tretjih držav, iz katerih se dovoli uvoz posebnih proizvodov živalskega izvora. Tretja država se pojavi na takšnih seznamih le, če je v navedeni državi bila opravljena presoja, ki dokazuje, da pristojni veterinarski organ zagotavlja ustrezna jamstva glede skladnosti z zakonodajo Skupnosti.

Pri sestavljanju in dopolnjevanju navedenih seznamov se upošteva zlasti:

(a) zakonodaja tretje države;

(b) organizacija pristojnega veterinarskega organa in njegovih inšpekcijskih služb v tretji državi, pooblastila teh služb, nadzor, ki velja zanje, in sredstva, ki so jim na razpolago, vključno z zmogljivostjo osebja, da se bo njihova zakonodaja učinkovito uporabljala;

(c) dejanske zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki veljajo za proizvodnjo, pridelavo, obdelavo, skladiščenje in distribucijo proizvodov živalskega izvora, namenjenih Skupnosti;

(d) zagotovila, ki jih lahko da pristojni veterinarski organ tretje države glede skladnosti z ustreznimi pogoji za zdravstveno varstvo ali enakovrednosti z njimi;

(e) vsaka izkušnja s trženjem proizvoda iz tretje države in rezultati opravljenih uvoznih kontrol;

(f) rezultati pregledov in/ali presoj Skupnosti, opravljenih v tretji državi, zlasti rezultati ocenjevanja s strani pristojnih organov, ali, kadar Komisija tako zahteva, poročilo, ki ga predložijo pristojni organi tretje države o pregledih, ki so jih opravili;

(g) zdravstveno stanje živine, drugih domačih živali in divjadi v tretji državi, zlasti v zvezi z boleznimi eksotičnih živali in vsemi vidiki splošnega zdravstvenega stanja v državi, ki utegnejo pomeniti tveganje za javno zdravje in zdravje živali v Skupnosti;

(h) rednost, hitrost in točnost, s katero tretja država posreduje informacije o obstoju infekcijskih ali nalezljivih bolezni živali na njenem ozemlju, zlasti bolezni na seznamih Svetovne organizacije za zdravstveno varstvo živali (OIE), ki jih je treba prijaviti, ali, pri boleznih živali iz ribogojstva, bolezni, naštetih v Kodeksu o zdravstvenem varstvu vodnih živali OIE, ki jih je treba prijaviti;

(i) predpisi o preprečevanju in nadzoru infekcijskih ali nalezljivih boleznih živali, ki veljajo v tretji državi, in njihovem izvajanju, vključno s predpisi o uvozu iz drugih držav.

2. Komisija poskrbi, da so najnovejše različice vseh seznamov, ki so bili sestavljeni ali dopolnjeni v skladu s tem členom, na razpolago javnosti. Seznami, sestavljeni v skladu s tem členom, se lahko kombinirajo z drugimi seznami, sestavljenimi za namene zdravstvenega varstva živali in javnega zdravstva ter lahko vključujejo tudi vzorce zdravstvenih spričeval.

3. Pravila o poreklu za proizvode živalskega izvora in živali, iz katerih se takšni proizvodi pridobivajo, se določijo v skladu s postopkom iz člena 12(2).

4. V skladu s postopkom iz člena 12(2) se določijo posebni pogoji za vsako tretjo državo ali skupino tretjih držav, pri čemer se upošteva zdravstveno stanje živali zadevne tretje države ali držav.

5. Po potrebi se lahko določijo:

- podrobna pravila za uporabo tega člena,

- merila za razvrščanje tretjih držav in regij teh držav glede na bolezni živali, in

- posebna pravila glede vrst uvoza ali posebnih proizvodov, kot je uvoz proizvodov s strani potnikov ali uvoz komercialnih vzorcev,

v skladu s postopkom iz člena 12(2).

Člen 9

Dokumenti

1. Veterinarsko spričevalo, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge IV, se priloži pošiljkam proizvodov živalskega izvora ob njihovem vstopu v Skupnost.

2. Veterinarsko spričevalo potrjuje, da proizvodi izpolnjujejo:

(a) zahteve, določene za takšne proizvode po tej direktivi in po zakonodaji Skupnosti, ki določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ali določbe, ki so enakovredne navedenim zahtevam; in

(b) vse posebne uvozne pogoje, določene v skladu s postopkom iz člena 12(2).

3. Dokumenti lahko vključujejo podrobnosti, ki se zahtevajo v skladu z drugimi predpisi zakonodaje Skupnosti o javnem zdravstvu in zdravstvenem varstvu živali.

4. V skladu s postopkom iz člena 12(2):

(a) se lahko predvidi uporaba elektronskih dokumentov;

(b) se lahko sestavijo vzorci dokumentov;

(c) se lahko določijo pravila in certificiranje za tranzit.

Člen 10

Pregledi in presoje Skupnosti

1. Preglede in/ali presoje Skupnosti na vseh stopnjah, ki jih zajema ta direktiva, lahko v tretjih državah opravljajo strokovnjaki iz Komisije, da bi preverili skladnost s predpisi Skupnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom živali ali enakovrednost z njimi. Strokovnjake Komisije lahko spremljajo strokovnjaki iz držav članic, ki jih pooblasti Komisija za opravljanje teh pregledov in/ali presoj.

2. Pregledi in/ali presoje v tretjih državah, navedeni v odstavku 1, se opravljajo v imenu Skupnosti, Komisija pa prevzame nastale stroške.

3. Postopek za opravljanje pregledov in/ali presoj v tretjih državah iz odstavka 1 se lahko določi ali spremeni v skladu s postopkom iz člena 12(2).

4. Če se med pregledom in/ali presojo ugotovi resno tveganje za zdravje živali, Komisija nemudoma sprejme potrebne ukrepe za zaščito zdravja živali v skladu s členom 22 Direktive 97/78/ES in o tem obvesti države članice.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 11

Posodabljanje tehničnih prilog

Priloge k tej direktivi se lahko spremenijo v skladu s postopkom iz člena 12(2), da bi se upoštevali zlasti:

(i) znanstvena mnenja in znanstveno znanje, zlasti v zvezi z ocenami tveganja;

(ii) tehnični razvojni dosežki; in

(iii) določitev varnostnih ciljev za zdravje živali.

Člen 12

Postopek odbora

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen s členom 58 Uredbe (ES) št. 178/2002.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES.

Rok, določen v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 13

Prehodne določbe

1. Od datuma, navedenega v členu 14(1), se predpisi v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki so določeni v direktivah in našteti v Prilogi V, ne uporabljajo več.

2. Izvedbena pravila, sprejeta na podlagi takšnih določb, ostanejo veljavna, dokler jih ne nadomestijo pravila z enakim učinkom, sprejeta na podlagi te direktive.

3. Določijo se lahko prehodni ukrepi v skladu s postopkom iz člena 12(2).

Člen 14

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. januarja 2005. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 15

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 16

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 2002

Za Svet

Predsednik

M. Fischer Boel

[1] UL C 365 E, 19.12.2000.

[2] Mnenje Evropskega parlamenta, podano 15. maja 2002.

[3] Mnenje Ekonomsko-socialnega odbora, podano 28. marca 2001.

[4] UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/118/EGS (UL L 62, 15.3.1993, str. 49).

[5] UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1452/2001 (UL L 198, 21.7.2001, str. 11).

[6] UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[8] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[9] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 (UL L 311, 12.12.2000, str. 17).

[10] UL L 46, 19.2.1991, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Bolezni, ki so pomembne za trgovino s proizvodi živalskega izvora in za katere so bili po zakonodaji Skupnosti uvedeni ukrepi nadzora

BOLEZEN | DIREKTIVA |

Klasična prašičja kuga | Direktiva Sveta 2001/89/ES o ukrepih Skupnosti za obvladovanje klasične prašičje kuge |

Afriška prašičja kuga | Direktiva Sveta 2002/60/ES o posebnih določbah za obvladovanje afriške prašičje kuge |

Slinavka in parkljevka | Direktiva Sveta 85/511/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke |

Ptičja gripa | Direktiva Sveta 92/40/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje kokošje kuge |

Atipična kokošja kuga | Direktiva Sveta 92/66/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje atipične kokošje kuge |

Goveja kuga Kuga drobnice Vezikularna bolezen prašičev | Direktiva Sveta 92/119/EGS o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev |

Bolezni akvakultur | Direktiva 91/67/EGS o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg Direktiva Sveta 93/53/EGS o uvedbi minimalnih ukrepov Skupnosti za obvladovanje nekaterih bolezni rib Direktiva Sveta 95/70/ES o uvedbi minimalnih ukrepov Skupnosti za obvladovanje določenih bolezni školjk |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Posebna identifikacijska oznaka za meso z ozemlja ali dela ozemlja, ki ne izpolnjuje vseh določenih zahtev

1. Oznaka zdravstvene ustreznosti za sveže meso mora imeti diagonalni križ, sestavljen iz dveh ravnih črt, ki se sekata v sredini žiga in omogočata, da ostanejo podatki na žigu čitljivi.

2. Oznaka, navedena v odstavku 1, se lahko namesti tudi z enim samim ovalnim žigom, katerega širina znaša 6,5 cm, višina pa 4,5 cm; na oznaki morajo biti s popolnoma čitljivimi črkami navedeni naslednji podatki:

- v zgornjem delu z velikimi črkami ime ali ISO koda države članice: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE in UK,

- v sredini številka veterinarske odobritve klavnice,

- v spodnjem delu ena od naslednjih sklopov kratic CE, EC; EF, EG, EK in EY,

- dve ravni črti, ki se križata na sredini žiga tako, da podatki niso zakriti.

Velikost črk mora biti najmanj 0,8 cm, velikost številk pa vsaj 1 cm.

Na žigu morajo biti tudi podatki, s katerimi je mogoče identificirati veterinarja, ki je meso pregledal.

Oznaka mora biti nameščena pod neposrednim nadzorom uradnega veterinarja, ki nadzoruje izvajanje zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

1. Obdelave za odpravo nekaterih tveganj v zvezi z zdravstvenim varstvom živali pri mesu in mleku

+ : Učinkovitost priznana.

0 : Učinkovitost ni priznana.

MESO Obdelava | Bolezen |

Slinavka in parkljevka | Klasična prašičja kuga | Vezikularna bolezen prašičev | Afriška prašičja kuga | Goveja kuga | Atipična kokošja kuga | Kokošja kuga | Kuga drobnice |

(a)Toplotna obdelava v hermetično zaprti posodi z vrednostjo F0 3,00 ali več | + | + | + | + | + | + | + | + |

(b)Toplotna obdelava pri najmanjši temperaturi 70 °C, pri čemer mora biti celotna notranjost mesa segreta na to temperaturo. | + | + | + | 0 | + | + | + | + |

(c)Toplotna obdelava pri najmanjši temperaturi 80 °C, pri čemer mora biti celotna notranjost mesa segreta na to temperaturo. | + | + | + | + | + | + | + | + |

(d)Toplotna obdelava v hermetično zaprti posodi pri vsaj 60 °C za najmanj 4 ure, v tem času pa mora biti temperatura jedra 30 minut najmanj 70 °C | + | + | + | + | + | - | - | + |

(e)Naravna fermentacija in zorenje najmanj devet mesecev za meso brez kosti, pri čemer morajo biti dosežene naslednje značilnosti: vrednost AW največ 0,93 ali vrednost pH največ 6,0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 |

(f)Enaka obdelava kot pod (e) zgoraj, čeprav lahko ima meso kosti | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(g)Salame: obdelava v skladu z merili, ki jih je treba opredeliti v postopku iz člena 12(2) na podlagi mnenja ustreznega znanstvenega odbora | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 |

(h)Šunke in ledja: obdelava, ki vključuje naravno fermentacijo in zorenje, ki za šunke znaša vsaj 190 dni, za ledja pa najmanj 140 dni. | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |

(i)Toplotna obdelava, ki zagotavlja, da se doseže temperatura jedra vsaj 65 °C v času, ki je potreben, da se doseže vrednost pasterizacije (pv), ki je enaka ali višja od 40. | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |

MLEKO in mlečni izdelki (vključno s smetano), namenjeni prehrani ljudi | | | | | | | | |

(a)Ultra visoka temperatura (UVT)(UVT = obdelava pri najmanj 132 °C vsaj 1 sekundo) | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(b)Če ima mleko pH manj kakor 7,0, navadna visoka temperatura – kratkotrajna pasterizacija (HTST) | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(c)Če ima mleko pH 7,0 ali več, dvojna HTST | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Splošna načela za certificiranje

1. Predstavnik organa, odgovornega za odpremo, ki izdaja spričevalo, ki spremlja pošiljko proizvodov živalskega izvora, mora spričevalo podpisati in zagotoviti, da ima uradni žig. Ta zahteva velja za vsak list spričevala, če je le-to sestavljeno iz več kakor enega lista.

2. Spričevala morajo biti sestavljena v uradnem jeziku ali uradnih jezikih namembne države članice in države članice, v kateri poteka mejna kontrola, ali pa je spričevalom priložen overjeni prevod v navedeni jezik ali navedene jezike. Vendar pa lahko država članica soglaša z uporabo uradnega jezika Skupnosti, ki ni njen uradni jezik.

3. Izvirna različica spričevala mora spremljati pošiljke ob vstopu v Skupnost.

4. Spričevala morajo biti sestavljena iz:

(a) enega samega lista papirja; ali

(b) dveh ali več strani, ki so del enega samega in neločljivega lista papirja; ali

(c) zaporedja oštevilčenih strani z navedbo posamezne strani v končnem zaporedju (na primer "stran 2 od 4 strani").

5. Spričevala morajo imeti enotno identifikacijsko oznako. Če je spričevalo sestavljeno iz zaporedja strani, mora imeti vsaka stran to številko.

6. Spričevalo mora biti izdano, preden pošiljka, na katero se nanaša, zapusti kontrolo pristojnega organa odpremne države.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

Direktiva Sveta 72/461/EGS z dne 12. decembra 1972 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom med državami članicami Evropske skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske.

1. Direktiva Sveta 80/215/EGS z dne 22. januarja 1980 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z mesnimi izdelki znotraj Skupnosti [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske.

2. Direktiva Sveta 91/494/EGS z dne 26. junija 1991 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovino s svežim perutninskim mesom znotraj Skupnosti in uvoz tega mesa iz tretjih držav [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/121/ES.

3. Direktiva Sveta 91/495/EGS z dne 27. novembra 1990 o javnozdravstvenih problemih in problemih zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo in dajanje na trg mesa kuncev in mesa gojene divjadi [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske.

4. Direktiva Sveta 92/45/EGS z dne 16. junija 1992 o javnozdravstvenih problemih in problemih zdravstvenega varstva živali v zvezi z uplenitvijo divjadi in dajanjem na trg mesa divjadi [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES.

5. Direktiva Sveta 92/46/EGS z dne 16. junija 1992 o zdravstvenih predpisih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in izdelkov na osnovi mleka [6].

6. Direktiva Sveta 94/65/ES z dne 14. decembra 1994 o zahtevah za proizvodnjo in dajanje na trg mletega mesa in mesnih pripravkov [7].

[1] UL L 302, 31.12.1972, str. 24.

[2] UL L 47, 21.2.1980, str. 4.

[3] UL L 268, 24.9.1991, str. 35.

[4] UL L 268, 24.9.1991, str. 41.

[5] UL L 268, 14.9.1992, str. 35.

[6] UL L 268, 14.9.1992, str. 1.

[7] UL L 368, 31.12.1994, str. 10.

--------------------------------------------------

Top