EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1013

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1013 z dne 16. aprila 2019 o predložitvi predhodnega uradnega obvestila o pošiljkah nekaterih kategorij živali in blaga, ki vstopajo v Unijo (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/2775

OJ L 165, 21.6.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1013/oj

21.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1013

z dne 16. aprila 2019

o predložitvi predhodnega uradnega obvestila o pošiljkah nekaterih kategorij živali in blaga, ki vstopajo v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti točke (b) prvega odstavka člena 58 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 med drugim določa okvir za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti za živali in blago, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav, da se preveri skladnost z zakonodajo Unije zaradi varovanja zdravja ljudi, živali in rastlin ter dobrobiti živali, v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) in fitofarmacevtskimi sredstvi, pa tudi okolja. Navedeni okvir vključuje uradni nadzor nad živalmi in blagom, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav prek določenih mejnih kontrolnih točk.

(2)

Uredba (EU) 2017/625 zahteva, da izvajalec dejavnosti, odgovoren za nekatere pošiljke, ki vstopajo v Unijo, pristojnim organom mejne kontrolne točke pred prispetjem pošiljk predloži predhodno uradno obvestilo. Da se navedenim organom omogoči pravočasno in učinkovito izvajanje uradnega nadzora, je ustrezno določiti najkrajši rok za predložitev predhodnega uradnega obvestila, in sicer en delovni dan pred prispetjem pošiljk.

(3)

Vendar zaradi logističnih omejitev, povezanih s prevozom, v nekaterih primerih morda ne bo mogoče upoštevati roka enega delovnega dneva za predložitev predhodnega uradnega obvestila pred prispetjem pošiljke. To se na primer lahko zgodi v primeru, ko se pošiljka prevaža iz kraja odpreme do mejne kontrolne točke v manj kot 24 urah in informacije, potrebne za izpolnitev ustreznih delov skupnega vstopnega zdravstvenega dokumenta, ki se zahteva ob predložitvi prehodnega uradnega obvestila v skladu s točko (a) člena 56(3) Uredbe (EU) 2017/625, niso na voljo pred natovarjanjem pošiljke. V navedenih primerih bi bilo treba državam članicam dovoliti, da zahtevajo predložitev predhodnega uradnega obvestila vsaj štiri ure pred prispetjem pošiljke, tako da se pravočasno in učinkovito izvajanje uradnega nadzora lahko zagotovi tudi v takih okoliščinah.

(4)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1012 (2) določa, da države članice tiste mejne kontrolne točke, ki bodo določene za uvoz neobdelanih hlodov ter žaganega in rezanega lesa, izvzamejo iz nekaterih minimalnih zahtev za mejne kontrolne točke zaradi posebnih geografskih omejitev. Navedena uredba določa tudi, da lahko uradni nadzor in druge uradne dejavnosti na mejni kontrolni točki, določeni za navedeno blago, izvaja mobilna skupina za uradni nadzor. Da se zagotovi dovolj časa za organizacijo uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti na navedenih mejnih kontrolnih točkah, bi zato bilo treba v tej uredbi določiti odstopanje od pravil glede minimalnega roka za predložitev predhodnega uradnega obvestila o prispetju pošiljk.

(5)

Ker se Uredba (EU) 2017/625 uporablja od 14. decembra 2019, bi se morala tudi ta uredba uporabljati od navedenega datuma.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predhodno uradno obvestilo o pošiljkah

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, ki se uvršča v kategorije živali in blaga iz člena 47(1) Uredbe (EU) 2017/625, pristojnemu organu na mejni kontrolni točki prvega prispetja v Unijo predloži predhodno uradno obvestilo vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1, kadar logistične omejitve preprečujejo upoštevanje roka iz navedenega odstavka, lahko pristojni organi na mejni kontrolni točki določijo vsaj štiriurni rok za predložitev predhodnega uradnega obvestila pred prispetjem pošiljke.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi na mejnih kontrolnih točkah, določenih za uvoz neobdelanih hlodov ter žaganega in rezanega lesa v skladu s členom 4 Delegirane uredbe (EU) 2019/1012, določijo rok do pet delovnih dni za predložitev predhodnega uradnega obvestila pred pričakovanim prispetjem takih pošiljk.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. aprila 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1012 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z odstopanjem od pravil o določitvi kontrolnih točk in minimalnih zahtev za mejne kontrolne točke (glej stran 4 tega Uradnega lista).


Top