EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0240

2007/240/ES: Odločba Komisije z dne 16. aprila 2007 o določitvi novih veterinarskih spričeval za uvoz živih živali, semena, jajčnih celic in proizvodov živalskega izvora v Skupnost v okviru odločb 79/542/EGS, 92/260/EGS, 93/195/EGS, 93/196/EGS, 93/197/EGS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES in 2006/168/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1622)( Besedilo velja za EGP).

OJ L 104, 21.4.2007, p. 37–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 498–511 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 57 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/240/oj

21.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 104/37


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 16. aprila 2007

o določitvi novih veterinarskih spričeval za uvoz živih živali, semena, jajčnih celic in proizvodov živalskega izvora v Skupnost v okviru odločb 79/542/EGS, 92/260/EGS, 93/195/EGS, 93/196/EGS, 93/197/EGS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES in 2006/168/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1622)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/240/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 88/407/EGS z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena goveda (1), ter zlasti člena 11(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (2), ter zlasti člena 10(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (3), in zlasti člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (4), ter zlasti člena 10(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva (5) na trg, ter zlasti člena 21(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (6), in zlasti člena 17(2)(b) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (7), in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (8), ter zlasti člena 29(6) in člena 32 Uredbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/68/ES z dne 26. aprila 2004 o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, spremembi direktiv 90/426/EGS in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGS (9) in zlasti člena13(1)(e) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih pravil za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (10), in zlasti člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Veterinarska in zdravstvena spričevala, ki jih zahteva zakonodaja Skupnosti za uvoz živih živali, semena, zarodkov, jajčnih celic in proizvodov živalskega izvora v Skupnost, so trenutno predstavljeni v obliki številnih različnih grafičnih vzorcev, opredeljenih v več desetih nepovezanih predpisih. Kljub razlikam v grafični predstavitvi je vsebina spričeval, kar zadeva predložitev potrebnih informacij, v glavnem enaka. S poenotenjem obstoječih vzorcev bi bila uporaba spričeval za organe tretjih držav precej lažja.

(2)

Poleg tega je to poenotenje nujno za zagotavljanje učinkovite računalniške obdelave spričeval v okviru sistema, vzpostavljenega z Odločbo Komisije 2003/623/ES z dne 19. avgusta 2003 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema TRACES (11).

(3)

To poenotenje bo poenostavilo in pospešilo upravne postopke na meji ter omogočilo avtomatski prenos podatkov iz teh spričeval v enotne veterinarske vstopne dokumente, uvedene z Uredbo Komisije (ES) št. 136/2004 z dne 22. januarja 2004 o postopkih za veterinarske preglede proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti (12), ter Uredbo Komisije (ES) št. 282/2004 z dne 18. februarja 2004 o uvedbi dokumenta za deklariranje in veterinarske preglede živali iz tretjih držav, ki vstopajo v Skupnost (13).

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Predstavitev veterinarskih in zdravstvenih spričeval za uvoz živih živali, semena, zarodkov, jajčnih celic in proizvodov živalskega izvora v Skupnost ter potrdil za tranzit proizvodov živalskega izvora preko Skupnosti se pripravi na podlagi standardnih vzorcev veterinarskega spričevala iz Priloge I.

2.   Ustrezni deli vzorcev spričeval, opredeljenih v določbah Skupnosti iz Priloge II, se nadomestijo z delom I standardnih vzorcev iz odstavka 1 v zvezi z informacijami glede odpremljene pošiljke.

3.   V delu II standardnih vzorcev iz odstavka 1 v zvezi z izdajanjem spričeval pristojnega organa so vključena potrdila o javnem zdravju, zdravstvena potrdila, potrdila o zdravstvenem stanju živali, potrdila ali deklaracije o dobrem počutju živali, potrdila, informacije ali podatki o zdravstvenem stanju, potrdila ali predpisi v zvezi s prevozom živali, posebne zahteve in posebne zahteve zdravstvenega varstva, kakor so navedene v spričevalih in opredeljene v določbah Skupnosti iz Priloge II.

Člen 2

Razen v primeru naknadnih sprememb lahko tretje države uporabljajo veterinarska in zdravstvena spričevala, ki so v skladu z vzorci, predpisanimi v določbah Skupnosti iz Priloge II.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. aprila 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 194, 22.7.1988, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/16/ES (UL L 11, 17.1.2006, str. 21).

(2)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/60/ES (UL L 31, 3.2.2006, str. 24).

(3)  UL L 224, 18.8.1990, str. 42. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(4)  UL L 224, 18.8.1990, str. 62. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(5)  UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

(6)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/68/ES (UL L 139, 30.4.2004, str. 319).

(7)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(8)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2007/2006 (UL L 379, 28.12.2006, str. 98).

(9)  UL L 139, 30.4.2004, str. 320.

(10)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(11)  UL L 216, 28.8.2003, str. 58.

(12)  UL L 21, 28.1.2004, str. 11.

(13)  UL L 49, 19.2.2004, str. 11. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 585/2004 (UL L 91, 30.3.2004, str. 17).


PRILOGA I

Del I:   Vzorec za živali

Image

Del I:   Vzorec za proizvode

Image

Del I:   Vzorec za proizvode v tranzitu/skladiščenje

Image

Del I:   Vzorec za seme, zarodke in jajčne celice

Image

Del II

Image

POJASNILA K VETERINARSKEMU SPRIČEVALU ZA UVOZ ŽIVIH ŽIVALI, SEMENA, ZARODKOV, JAJČNIH CELIC IN PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA V EVROPSKO SKUPNOST

Splošno: Dokument izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. Za potrditev izbire označite okence ali vstavite znak X.

Kadar so navedene, se ISO oznake nanašajo na oznako države iz dveh črk v skladu z mednarodni standardom ISO 3166 alpha-2.

Del I –   Podrobnosti odpremljene pošiljke

Država: navedite ime tretje države, ki izda spričevalo.

Okence I.1.

Pošiljatelj: navedite ime, naslov (ulica, mesto in po potrebi regija/pokrajina/država) fizične ali pravne osebe, ki odpremlja pošiljko. Zaželeni so podatki o številki telefona, telefaksa ali elektronskega naslova.

Okence I.2.

Referenčna številka spričevala je številka, ki jo mora pristojni organ tretje države predložiti v skladu s svojo klasifikacijo.

Okence I.2.a

Za obvestilo TRACES. Številka TRACES spričevala je enotna referenčna številka, ki jo dodeli sistem TRACES.

Okence I.3.

Osrednji pristojni organ: ime osrednjega organa države pošiljanja, ki je pristojen za izdajanje spričeval.

Okence I.4.

Lokalni pristojni organ: po potrebi ime odgovornega lokalnega organa v kraju izvora ali v namembnem kraju države, ki je pristojen za izdajanje spričeval.

Okence I.5.

Prejemnik: navedite ime in naslov (ulica, mesto in poštna številka) fizične ali pravne osebe, kateri je namenjena pošiljka v namembni državi članici.

Pri tranzitu blaga preko EU ta podatek ni obvezen.

Okence I.6.

Oseba v EU, odgovorna za pošiljko:

1

:

za tranzit proizvodov preko EU: navedite ime in naslov osebe (ulica, mesto in poštna številka). Zaželeni so podatki o številki telefona, telefaksa ali elektronskega naslova. Ta oseba je odgovorna za pošiljko med obravnavanjem na mejni kontrolni točki in pristojnim organom v imenu uvoznika predloži potrebne deklaracije.

2

:

pri uvozu proizvodov, živali, ali semena, zarodkov in jajčnih celic v EU: za obvestilo TRACES. Navedite ime in naslov osebe (ulica, mesto in poštna številka). Zaželeni so podatki o številki telefona, telefaksa ali elektronskega naslova.

Do izdaje enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta se ta podatek lahko spremeni.

Okence I.7.

Država izvora: navedite ime tretje države, v kateri so bili končni izdelki proizvedeni ali zapakirani ali v kateri so živali bivale v zakonsko določenem časovnem obdobju.

Okence I.8.

Regija izvora: po potrebi: zadeva samo vrste in proizvode, za katere veljajo regionalizacijski ukrepi ali vzpostavitev odobrenih območij v skladu z odločbo Evropske skupnosti. Odobrene regije ali odobrena območja morajo biti navedena v skladu z njihovo navedbo v Uradnem listu Evroüske unije.

Oznaka: kot je navedena v ustreznih predpisih.

Okence I.9.

Namembna država: navedite ime države članice, v katero so živali ali proizvodi namenjeni.

Za proizvode v tranzitu navedite ime tretje namembne države.

Okence I.10.

Namembna regija: glej okence I.8.

Okence I.11.

Kraj izvora: kraj izvora živali ali proizvodov.

Za živali: kmetijsko gospodarstvo ali uradno nadzorovano kmetijsko, industrijsko ali trgovinsko podjetje, vključno z živalskimi vrtovi, zabaviščnimi parki, naravnimi in lovskimi rezervati, katerih se živali redno gojijo ali vzrejajo.

Za seme, zarodke in jajčne celice: centri za zbiranje ali osemenjevalna središča ter skupine za zbiranje ali proizvodnjo zarodkov in jajčnih celic.

Za proizvode ali proizvode živalskega izvora: vsaka enota podjetja iz sektorja živilskih dejavnosti ali sektorja za prehrano živali. Treba je navesti samo odpremni obrat proizvodov ali stranskih proizvodov ter ime odpremne države, če je drugačna od države izvora.

Navedite ime, naslov (ulica, mesto in po potrebi regija/pokrajina/država) in številko dovoljenja ali registracije teh struktur, če to zahtevajo predpisi.

Okence I.12.

Namembni kraj: za skladiščenje proizvodov v tranzitu: navedite ime, naslov (ulica, mesto in poštna številka) ter številko dovoljenja ali registracije skladišča v prosti coni, prostega skladišča, carinskega skladišča ali ladjarja.

Namembni kraj: v primeru uvoza v EU: za obvestilo TRACES. Kraj, kamor so živali ali proizvodi poslani za končno raztovarjanje. Navedite ime, naslov (ulica, mesto in poštna številka) ter številko dovoljenja ali registracije struktur namembnega kraja. Zaželeni so podatki o številki telefona, telefaksa ali elektronskega naslova.

Okence I.13.

Kraj natovarjanja: za živali: navedite kraj natovarjanja živali, v primeru predhodnega zbiranja pa zlasti naslov zbirnega centra. To velja za uradne zbirne centre za živali pred njihovo odpremo. Centre mora odobriti uradni organ in biti pod njegovim nadzorom.

Za proizvode, seme in zarodke navedite kraj natovarjanja ali pristanišče odpreme.

Okence I.14.

Datum in čas pošiljanja:

Za živali: navedite predvideni datum in čas za odpremo živali.

Za seme, zarodke in jajčne celice: navedite datum odpreme.

Okence I.15.

Prevozno sredstvo: navedite vse podrobnosti v zvezi s prevoznim sredstvom.

Način prevoza (letalski, ladijski, železniški, cestni, drugo).

Identifikacija prevoznega sredstva: zračni prevoz, številka leta, pomorski prevoz, ime ladje, železniški prevoz, številka vlaka in železniškega vagona ter cestni prevoz, številka registrske tablice cestnega vozila in po potrebi številka priklopnika. Drugo: prevozna sredstva, ki niso navedena v Direktivi 91/628/EGS o zaščiti živali med prevozom. V primeru zamenjave prevoznega sredstva po izdaji spričevala mora pošiljatelj o tem obvestiti mejno kontrolno točko vstopa v EU.

Referenčna dokumentacija: neobvezno: navedite številko letalskega tovornega lista, številko nakladnice ali komercialno številko vlaka ali cestnega vozila.

Okence I.16.

Mejna kontrolna točka vstopa v EU: navedite ime in številko mejne kontrolne točke v skladu z njihovo navedbo v Uradnem listu Evropske unije. Do izdaje enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta se ta podatek lahko spremeni.

Okence I.17.

Št. dovoljenja CITES: samo za živali in proizvode iz Washingtonske konvencije o zaščitenih živalskih vrstah.

Okence I.18.

Opis blaga: podajte veterinarski opis blaga ali uporabite naslove iz harmoniziranega sistema Svetovne carinske organizacije, vključene v spremenjeno Uredbo (EGS) št. 2658/87. Ta carinski opis bo po potrebi dopolnjen s podatki, ki so potrebni za veterinarsko klasifikacijo blaga (vrsta, predelava …).

Okence I.19.

Oznaka blaga (oznaka HS): navedite oznako, kakor je prikazana v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, vključen v spremenjeno Uredbo (EGS) št. 2658/87.

Okence I.20.

Število/količina: za živali in proizvode iz njih (seme, jajčne celice, zarodki) navedite skupno število glav ali slamic, izraženih v enotah.

Za živali iz ribogojstva in proizvodov iz njih navedite skupno bruto in neto težo v kg.

Okence I.21.

Temperatura proizvodov: samo za proizvode živalskega izvora: označite ustrezno temperaturo za prevoz/skladiščenje proizvodov.

Okence I.22.

Število pakiranj: navedite skupno število boksev, kletk ali pregrad, v katerih se živali prevažajo, število kriogenskih kontejnerjev za seme, jajčne celice in zarodke ali število paketov za proizvode.

Okence I.23.

Identifikacija kontejnerja in številka zalivke: številke zalivke se lahko zahtevajo s predpisi. Po potrebi navedite vse identifikacijske številke zalivke in kontejnerja. Če tega predpisi ne zahtevajo, je ta podatek neobvezen.

Okence I.24.

Vrsta pakiranja: samo za proizvode.

Okence I.25.

Blago s spričevalom za: navedite namen uvoza živali ali predvideno uporabo proizvodov. (Na posameznem spričevalu so navedene samo možnosti, ki so na voljo).

Vzreja: plemenske živali in proizvodne živali.

Pitanje: samo za ovce, koze, govedo in prašiče.

Zakol: za živali, namenjene v klavnico.

Karantena: se nanaša na Odločbo 2000/666/ES za ptice, Direktivo 92/65/EGS za mesojede živali, primate in netopirje in na Direktivo Sveta 2006/88/ES za živali iz ribogojstva.

Pooblaščeni organ: ustanova, inštitut ali središče, ki so bili uradno odobreni v skladu z Direktivo 92/65/EGS.

Umetno razmnoževanje: samo za seme, jajčne celice in zarodke.

Registrirani kopitarji: v skladu z Direktivo 90/426/EGS.

Obnova staleža divjadi: zadeva samo divjad za obnovo staleža in ribe za obnovo populacije ribjega staleža.

Hišne živali: vrste živali iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 998/2003, s katerimi se trguje.

Cirkusi/razstave: za cirkuse in razstavne živali ter vodne živali za akvarije.

Presajanje: samo za proizvode iz ribogojstva.

Prehrana ljudi: samo za proizvode živalskega izvora, namenjene za prehrano ljudi in za katere je v skladu s predpisi potrebno zdravstveno spričevalo.

Krma: samo za proizvode živalskega izvora, namenjene za prehrano živali, ki so zajeti v Uredbi št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta.

Predelava: samo za proizvode in živali, katere je treba pred dajanjem v promet predelati.

Tehnična uporaba: proizvodi, ki so neustrezni za prehrano ljudi in živali, kakor so opredeljeni v spremenjeni Uredbi št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta.

Drugo: za namene, ki niso zajeti v tej razvrstitvi.

Okence I.26.

Tranzit v tretjo državo čez EU: samo za tranzit proizvodov živalskega izvora čez EU/EGP iz tretjih držav in v tretjo državo: ime in ISO oznako tretje namembne države. (Posebno okence za potrdila za tranzit in skladiščenje, vključno s skladiščenjem za oskrbovalce ladij).

Okence I.27.

Za uvoz ali začasni vstop v EU: (Posebno okence za uvozna in vstopna potrdila).

Dokončni uvoz: ta možnost obstaja samo v okviru uvoza živalskih vrst, za katere se odobri tudi ponovni vstop ali začasni vstop (na primer registrirani konji).

Ponovni vstop: ta možnost obstaja samo v okviru uvoza živalskih vrst, za katere se odobri ponovni vstop (na primer registrirani konji za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (Odločba Komisije 93/195/EGS)).

Začasni vstop: ta možnost obstaja samo v okviru uvoza živalskih vrst, za katere se odobri začasni vstop (na primer konji, ki so registrirani za obdobje največ 90 dni).

Okence I.28.

Identifikacija blaga: navedite zahteve, ki so značilne za določene živalske vrste in naravo proizvodov. Zahtevane informacije, ki so izčrpno navedene spodaj, so določene v vsakem posameznem spričevalu.

Za žive živali: vrsta (znanstveno ime), rasa/kategorija, metoda identifikacije, številka identifikacije, starost, spol, količina/število, test.

Za seme, zarodke, jajčne celice: vrsta (znanstveno ime), rasa/kategorija, identifikacijska oznaka, datum zbiranja, številka dovoljenja središča/skupine, oznaka donorja, količina.

Za proizvode: vrsta (znanstveno ime), vrsta blaga, način predelave, številka dovoljenja obratov (klavnica; razsekovalnica/obrat za predelavo, hladilnica), številka pošiljke, število pakiranj, neto teža.

Del II –   Izdajanje spričeval

Okence II.

Potrdilo o zdravstvenem stanju: ta del izpolnite v skladu z ustreznimi predpisi.

Okence II.a.

Referenčna številka: glej okence I.2.

Okence II.b.

Referenčna številka TRACES: glej okence I.2.a.

Uradni veterinar: navedite njegov priimek, strokovno usposobljenost in naziv ter datum podpisa. V primerih, ki jih predvideva ustrezna zakonodaja, se lahko veterinarski inšpektor nadomesti z uradnim inšpektorjem.


PRILOGA II

Seznam referenčnih zakonodajnih predpisov o veterinarskih in zdravstvenih spričevalih

 

Priloge I, II in III k Odločbi Sveta 79/542/EGS z dne 21. decembra 1976 o seznamu tretjih držav ali delov tretjih držav ter o določitvi pogojev za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo ter izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz v Skupnost nekaterih živih živali in njihovega svežega mesa (1).

 

Priloga II k Odločbi Komisije 92/260/EGS z dne 10. aprila 1992 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za začasen sprejem registriranih konjev (2).

 

Priloge II in IV do IX k Odločbi Komisije 93/195/EGS z dne 2. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (3).

 

Prilogi I in II k Odločbi Komisije 93/196/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za uvoz kopitarjev za zakol (4).

 

Priloga II k Odločbi Komisije 93/197/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in izdajanju zdravstvenih spričeval pri uvozu registriranih kopitarjev ter kopitarjev za pleme in proizvodnjo (5).

 

Priloga k Odločbi Komisije 95/328/ES z dne 25. julija 1995 o uvedbi zdravstvenih spričeval za ribiške proizvode iz tretjih držav, ki še niso zajeti s posebno odločbo (6).

 

Prilogi I in II k Odločbi Komisije 96/333/ES z dne 3. maja 1996 o zdravstvenem spričevalu za školjke, iglokožce, plaščarje in morske polže iz tretjih držav, ki niso zajeti v posebni odločbi (7).

 

Priloga k Odločbi Komisije 96/539/ES z dne 4. septembra 1996 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za uvoz semena kopitarjev v Skupnost (8).

 

Priloga k Odločbi Komisije 96/540/ES z dne 4. septembra 1996 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za uvoz jajčnih celic in zarodkov kopitarjev v Skupnost (9).

 

Prilogi II in III k Odločbi Komisije 2000/572/ES z dne 8. septembra 2000 o določanju pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravstvom ter izdajanjem veterinarskih spričeval za uvoz mletega mesa in mesnih pripravkov iz tretjih držav (10).

 

Priloga III k Odločbi Komisije 2000/585/ES z dne 7. septembra 2000 o uvedbi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz mesa kuncev in mesa nekatere divjadi in gojene divjadi, in o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem ter izdajanjem veterinarskih spričeval za navedeni uvoz (11).

 

Priloga A k Odločbi Komisije 2000/666/ES z dne 16. oktobra 2000 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in izdajanju veterinarskih potrdil za uvoz ptic razen perutnine in pogojih za karanteno (12).

 

Prilogi III in IV k Odločbi Komisije 2002/613/ES z dne 19. julija 2002 o pogojih za uvoz merjaščevega semena (13).

 

Priloge II do V k Odločbi Komisije 2003/56/ES z dne 24. januarja 2003 o zdravstvenih spričevalih za uvoz živih živali in proizvodov živalskega izvora iz Nove Zelandije (14).

 

Prilogi IA in IB k Odločbi Komisije 2003/779/ES z dne 31. oktobra 2003 o določitvi zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskih spričeval za uvoz živalskih črev iz tretjih držav (15).

 

Priloga II k Odločbi Komisije 2003/804/ES z dne 14. novembra 2003 o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim stanjem živali in izdajanjem spričeval za uvoz mehkužcev, njihovih iker in gamet za nadaljnje gojenje, vzrejo, ponovno nasaditev ali prehrano ljudi (16).

 

Priloge II, IV in V k Odločbi Komisije 2003/858/ES z dne 21. novembra 2003 o pogojih zdravstvenega varstva živali in zahtevah za spričevala za uvoz živih rib, njihovih iker in zaroda, namenjenih za gojenje, ter živih rib in proizvodov iz ribogojstva, namenjenih za prehrano ljudi (17).

 

Prilogi A in B k Odločbi Komisije 2003/863/ES z dne 2. decembra 2003 o zdravstvenih spričevalih za uvoz živalskih proizvodov iz Združenih držav Amerike (18).

 

Prilogi I in II k Odločbi Komisije 2003/881/ES z dne 11. decembra 2003 pogojih zdravstvenega varstva živali in izdajanja zdravstvenih spričeval za uvoz čebel (Apis mellifera in Bombus spp.) iz nekaterih tretjih držav ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2000/462/ES (19).

 

Priloga III k Odločbi Komisije 2004/407/ES z dne 26. aprila 2004 o zdravstvenih ukrepih in prehodnem izdajanju spričeval v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede uvoza želatine za fotografske namene iz nekaterih tretjih držav (20).

 

Priloga II k Odločbi Komisije 2004/438/ES z dne 29. aprila 2004 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za uvoz toplotno obdelanega mleka, izdelkov na osnovi mleka in surovega mleka, namenjenega za prehrano ljudi, v Skupnost (21).

 

Priloga k Odločbi Komisije 2004/595/ES z dne 29. julija 2004 o oblikovanju vzorčnega zdravstvenega spričevala za uvoz v Skupnost za trgovanje s psi, mačkami in belimi dihurji (22).

 

Priloga II k Odločbi Komisije 2004/639/ES z dne 6. septembra 2004 o določitvi uvoznih pogojev za uvoz semena domačega goveda (23).

 

Priloge II do V k Odločbi Komisije 2006/168/ES z dne 4. januarja 2006 o uvedbi zahtev za zdravstveno varstvo živali in izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz govejih zarodkov v Skupnost ter razveljavitvi Odločbe 2005/217/ES (24).


(1)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006.

(2)  UL L 130, 15.5.1992, str. 67. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).

(3)  UL L 86, 6.4.1993, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006.

(4)  UL L 86, 6.4.1993, str. 7. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006.

(5)  UL L 86, 6.4.1993, str. 16. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006.

(6)  UL L 191, 12.8.1995, str. 32. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/109/ES (UL L 32, 5.2.2004, str. 17).

(7)  UL L 127, 25.5.1996, str. 33. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/119/ES (UL L 36, 7.2.2004, str. 56).

(8)  UL L 230, 11.9.1996, str. 23. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2000/284/ES (UL L 94, 14.4.2000, str. 35).

(9)  UL L 230, 11.9.1996, str. 28. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2000/284/ES.

(10)  UL L 240, 23.9.2000, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/437/ES (UL L 154, 30.4.2004, str. 65).

(11)  UL L 251, 6.10.2000, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006.

(12)  UL L 278, 31.10.2000, str. 26. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/279/ES (UL L 99, 16.4.2002, str. 17).

(13)  UL L 196, 25.7.2002, str. 45. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/14/ES (UL L 7, 12.1.2007, str. 28).

(14)  UL L 22, 25.1.2003, str. 38. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/855/ES (UL L 338, 5.12.2006, str. 45).

(15)  UL L 285, 1.11.2003, str. 38. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2004/414/ES (UL L 151, 30.4.2004, str. 65).

(16)  UL L 302, 20.11.2003, str. 22. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/158/ES (UL L 68, 8.3.2007, str. 10).

(17)  UL L 324, 11.12.2003, str. 37. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/158/ES (UL L 68, 8.3.2007, str. 10).

(18)  UL L 325, 12.12.2003, str. 46.

(19)  UL L 328, 17.12.2003, str. 26. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/60/ES (UL L 25, 28.1.2005, str. 64).

(20)  UL L 151, 30.4.2004, str. 11. Odločba, spremenjena z Odločbo 2006/311/ES (UL L 115, 28.4.2006, str. 40).

(21)  UL L 154, 30.4.2004, str. 73. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006.

(22)  UL L 266, 13.8.2004, str. 11.

(23)  UL L 292, 15.9.2004, str. 21. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006.

(24)  UL L 57, 28.2.2006, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006.


Top