EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0163

2011/163/EU: Sklep Komisije z dne 16. marca 2011 o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1630) Besedilo velja za EGP

OJ L 70, 17.3.2011, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 226 - 232

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/163(1)/oj

17.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 70/40


SKLEP KOMISIJE

z dne 16. marca 2011

o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1630)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/163/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (1) ter zlasti četrtega pododstavka člena 29(1) in (2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 96/23/ES določa ukrepe za spremljanje snovi in skupin ostankov snovi, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi. V skladu z Direktivo 96/23/ES morajo zadevne tretje države za vključitev na sezname tretjih držav, iz katerih države članice lahko uvažajo živali in živalske proizvode, ki jih zajema navedena direktiva, ter za ohranitev na teh seznamih predložiti načrte z jamstvi, ki jih zagotavljajo v zvezi z nadzorom skupin ostankov in snovi iz navedene priloge. Navedene načrte je treba na zahtevo Komisije dopolniti, zlasti kadar je to potrebno zaradi nekaterih pregledov.

(2)

Z Odločbo Komisije 2004/432/ES z dne 29. aprila 2004 o odobritvi načrtov nadzora nad ostanki škodljivih snovi, predloženih s strani tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta 96/23/ES (2), so se za živali in živalske proizvode z navedenega seznama odobrili načrti iz člena 29 Direktive 96/23/ES (v nadaljnjem besedilu: načrti), ki so jih predložile nekatere tretje države iz Priloge k Odločbi.

(3)

Glede na nedavne načrte, ki so jih predložile nekatere tretje države, in dodatne informacije, ki jih je pridobila Komisija, je treba posodobiti seznam tretjih držav, iz katerih je državam članicam dovoljeno uvažati nekatere živali in živalske proizvode kot določa Direktiva 96/23/ES in ki so trenutno navedeni v Prilogi k Odločbi 2004/432/ES (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(4)

Združeni arabski emirati so Komisiji predložili načrt za kamelje mleko. Navedeni načrt zadostuje kot jamstvo in ga je treba odobriti. Kamelje mleko je zato treba vključiti v vnos za Združene arabske emirate na seznamu.

(5)

Brunej je predložil Komisiji načrt za akvakulturo. Navedeni načrt zadostuje kot jamstvo in ga je treba odobriti. Brunej je zato treba vključiti na seznam glede akvakulture.

(6)

Komisija je zahtevala, da Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija zagotovi informacije o izvajanju svojega načrta za enoprste kopitarje za zakol. Če Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija ne odgovori, ni zadostnega jamstva za odobritev. Vnos za navedeno tretjo državo glede enoprstih kopitarjev za zakol je zato treba črtati s seznama. Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija je bila ustrezno obveščena.

(7)

Vnos za Malezijo na seznamu vključuje perutnino, vendar načrt, ki ga je zagotovila Malezija, in dodatne informacije, ki jih je pridobila Komisija, ne zadostujejo kot jamstvo za perutnino. Vendar edini obrat, ki predeluje take surovine in je trenutno odobren v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (3), uvaža vse svoje surovine iz države članice. Da se omogoči nadaljevanje navedene dejavnosti, mora vnos za Malezijo vključevati perutnino, vendar se mora omejiti na surovine, uvožene iz drugih tretjih držav, ki so vključene na seznamu za tako surovino, ali držav članic. Malezija je bila ustrezno obveščena. Na seznam za navedeno tretjo državo je treba vključiti opombo, ki določa to omejitev.

(8)

Komisija je zahtevala, da Rusija zagotovi informacije o izvajanju svojega načrta za enoprste kopitarje za zakol. Če Rusija ne odgovori, ni zadostnega jamstva za odobritev. Vnos za navedeno tretjo državo glede enoprstih kopitarjev za zakol je zato treba črtati s seznama. Rusija je bila ustrezno obveščena.

(9)

Komisija je zahtevala, da Ukrajina zagotovi informacije o izvajanju svojega načrta za enoprste kopitarje in proizvode iz njih. Če Ukrajina ne odgovori, ni zadostnega jamstva za odobritev. Vnos za navedeno tretjo državo glede enoprstih kopitarjev in proizvodov iz njih je zato treba črtati s seznama. Ukrajina je bila ustrezno obveščena.

(10)

Komisija je zahtevala, da Združene države zagotovijo informacije o izvajanju svojega načrta za enoprste kopitarje in proizvode iz njih. Vendar Združene države niso zagotovile ustreznih jamstev, ker se je zakol enoprstih kopitarjev za izvoz v Unijo prenehal izvajati v navedeni tretji državi. Vnos za navedeno tretjo državo glede enoprstih kopitarjev in proizvodov iz njih je zato treba črtati s seznama. Združene države so bile ustrezno obveščene.

(11)

Inšpekcijski pregled Komisije v Urugvaju je razkril resne pomanjkljivosti v zvezi z izvajanjem načrta za kunce in gojeno divjad. Za kunce ni bilo načrta za nadzor ostankov, za gojeno divjad pa zaradi prenehanja proizvodnje vzorčenje ali testiranje ni bilo mogoče. Vnose za Urugvaj glede kuncev in gojene divjadi je zato treba črtati s seznama. Urugvaj je bil ustrezno obveščen.

(12)

Nekatere tretje države izvažajo živalske proizvode, pridobljene iz surovin s poreklom iz držav članic ali drugih tretjih držav, ki so v skladu z določbami Direktive 96/23/ES za take surovine, in so zato vključene na seznam. Da se zagotovi vključenost živalskih proizvodov, uvoženih v Unijo, v načrt, ki je odobren, morajo tretje države, ki uvažajo take surovine za poznejši izvoz v Unijo, v svoj načrt vključiti izjavo za ta namen.

(13)

Da bi preprečili motnje v trgovini, je treba določiti prehodno obdobje za zadevne pošiljke iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Rusije, Ukrajine in Urugvaja, ki so bile odposlane za Unijo pred datumom začetka uporabe tega sklepa.

(14)

Odločba 2004/432/ES je bila večkrat spremenjena. Zaradi jasnosti zakonodaje Unije jo je treba razveljaviti in nadomestiti s tem sklepom.

(15)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Načrti iz člena 29 Direktive 96/23/ES, ki so jih Komisiji predložile tretje države iz razpredelnice v Prilogi, so odobreni za živali in živalske proizvode, ki so namenjeni prehrani ljudi in označeni z „X“ v navedeni razpredelnici.

Člen 2

1.   Tretje države, ki uporabljajo surovine, uvožene iz drugih tretjih držav, ki so odobrene za proizvodnjo živil živalskega izvora v skladu s tem sklepom, ali iz držav članic za izvoz v Evropsko unijo, in ne morejo zagotoviti načrta nadzora ostankov škodljivih snovi, enakovrednega tistemu, ki ga zahteva člen 7 Direktive 96/23/ES za take surovine, dopolnijo načrt z naslednjo izjavo:

„Pristojni organ [tretje države] zagotavlja, da so živalski proizvodi za prehrano ljudi za izvoz v Evropsko unijo, zlasti proizvodi, proizvedeni iz surovin, uvoženih v [tretjo državo], samo iz obratov, odobrenih v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 854/2004, in za katere so sprejeti zanesljivi postopki, s katerimi se zagotovi, da imajo surovine živalskega izvora, uporabljene v takih živilih, poreklo le iz držav članic Evropske unije ali tretjih držav, navedenih za zadevne surovine v Prilogi k Sklepu Komisije 2011/163/EU brez opombe o omejitvi, kot določa člen 2(2) Sklepa.“

2.   Vnos tretje države v Prilogo k temu sklepu za izvoz živalskih proizvodov za prehrano ljudi, proizvedenih le iz surovin živalskega izvora, pridobljenih iz držav članic Unije ali tretjih držav, ki so zagotovile načrt v skladu s členom 29 Direktive 96/23/ES, se dopolni z naslednjo opombo o omejitvi:

„Tretje države, ki uporabljajo le surovine iz drugih tretjih držav, odobrenih za uvoz takih surovin v Unijo, ali iz držav članic v skladu s členom 2.“

Člen 3

1.   Za prehodno obdobje do 30. aprila 2011 države članice sprejmejo pošiljke kuncev in gojene divjadi iz Urugvaja ter pošiljke proizvodov iz enoprstih kopitarjev iz Ukrajine pod pogojem, da lahko uvoznik dokaže, da so bile take pošiljke potrjene in odposlane iz Urugvaja ali Ukrajine v Unijo pred 15. marcem 2011 v skladu z Odločbo 2004/432/ES.

2.   Za prehodno obdobje do 25. marca 2011 države članice sprejmejo pošiljke enoprstih kopitarjev za zakol iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Rusije ali Ukrajine pod pogojem, da lahko uvoznik takih živali dokaže, da so bile pošiljke potrjene in odposlane iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Rusije in Ukrajine v Unijo pred 15. marcem 2011 v skladu z Odločbo 2004/432/ES.

Člen 4

Odločba 2004/432/ES se razveljavi.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na države članice.

Uporablja se od 15. marca 2011.

V Bruslju, 16. marca 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

(2)  UL L 154, 30.4.2004, str. 44.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.


PRILOGA

Oznaka ISO2

Država

Govedo

Ovce/koze

Prašiči

Enoprsti kopitarji

Perutnina

Akvakultura

Mleko

Jajca

Kunci

Prostoživeča divjad

Gojena divjad

Med

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Združeni arabski emirati

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Avstralija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna in Hercegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladeš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Bocvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belorusija

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čile

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kitajska

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CW

Curaçao

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

EC

Ekvador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandski otoki

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Ferski otoki

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandija

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hongkong

 

 

 

 

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Hrvaška

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

IS

Islandija

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japonska

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgizija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Južna Koreja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Šrilanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Črna gora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (5)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mehika

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malezija

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Nova Kaledonija

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nova Zelandija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Francoska Polinezija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipini

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbija (6)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (7)

X

SA

Saudova Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SX

Sint Maarten

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

SZ

Svazi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tajska

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunizija

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turčija

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Tajvan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Združene države

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabve

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Samo kamelje mleko.

(2)  Tretje države, ki uporabljajo le surovine iz držav članic ali drugih tretjih držav, odobrenih za uvoz take surovine v Unijo v skladu s členom 2.

(3)  Izvoz v Unijo živih enoprstih kopitarjev za zakol (samo živali za proizvodnjo hrane).

(4)  Samo ovce.

(5)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; dokončna nomenklatura za to državo bo sprejeta po koncu pogajanj, ki trenutno potekajo na ravni ZN.

(6)  Brez Kosova, ki je trenutno pod mednarodno upravo v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(7)  Samo za severne jelene z območij Murmansk in Yamalo-Nenets.


Top