EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0294

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/294 z dne 18. februarja 2019 o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, odobrenih za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, ter vzorca veterinarskega spričevala za tak uvoz (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 1059) (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/1059

OJ L 48, 20.2.2019, p. 41–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; razveljavil 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/294/oj

20.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 48/41


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/294

z dne 18. februarja 2019

o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, odobrenih za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, ter vzorca veterinarskega spričevala za tak uvoz

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 1059)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), ter zlasti uvodnega stavka in točke (b) prvega pododstavka člena 17(2), točke (a) člena 17(3) ter člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 92/65/EGS določa zahteve v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo trgovino z nekaterimi živalmi znotraj Unije in njihov uvoz nekaterih živali v Unijo. Določa, da morajo biti uvozni pogoji za pse, mačke in bele dihurje vsaj enakovredni ustreznim pogojem iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(2)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa, da morajo psi, mačke ali beli dihurji, kadar je njihovo število med posameznim netrgovskim premikom večje od pet, izpolnjevati zahteve glede zdravja živali iz Direktive 92/65/EGS za zadevne vrste, razen za nekatere kategorije živali, za katere je v členu 5(2) Uredbe (EU) št. 576/2013 določeno odstopanje pod nekaterimi pogoji.

(3)

Direktiva 92/65/EGS določa, da se psi, mačke in beli dihurji lahko uvažajo v Unijo le iz tretje države, ki je na seznamu, pripravljenem v skladu s postopkom iz navedene direktive. Poleg tega je takim živalim priloženo veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu, pripravljenem v skladu s postopkom iz navedene direktive.

(4)

Izvedbeni sklep Komisije 2013/519/EU (3) določa splošni vzorec veterinarskega spričevala za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo ter določa, da morajo biti ozemlja ali tretje države, iz katerih prihajajo, ter katera koli ozemlja ali tretje države, prek katerih poteka tranzit, navedeni v Prilogi I k Odločbi Komisije 2004/211/ES (4), delu 1 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010 (5) ali Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013 (6).

(5)

Ker je bila Odločba 2004/211/ES razveljavljena in 1. oktobra 2018 nadomeščena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/659 (7), se je treba sklicevati na seznam tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav za vstop v Unijo pošiljk enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev iz Priloge I k navedeni uredbi. Vendar bi bilo treba pojasniti, da bi bilo treba uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav, navedenih v navedeni prilogi, dovoliti le, če je zadevna tretja država na seznam vključena brez časovne omejitve, navedene v stolpcu 16 Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659.

(6)

V tem sklepu bi bilo zato treba določiti, da je uvoz psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo dovoljen samo z ozemelj in iz tretjih držav s seznama iz dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 ali Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 ali pa s seznama iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659 brez časovne omejitve.

(7)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa, da se psi, mačke in beli dihurji ne smejo premikati v državo članico z ozemlja ali iz tretje države, ki ni navedena na seznamu iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013, razen če je bil na njih opravljen test titracije protiteles proti steklini, ki izpolnjuje zahteve glede veljavnosti iz Priloge IV k Uredbi (EU) št. 576/2013.

(8)

Navedene zahteve vključujejo obveznost opravljanja navedenega testa v laboratoriju, odobrenem v skladu z Odločbo Sveta 2000/258/ES (8), ki določa, da mora francoski urad za varnost živil Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) iz Nancyja v Franciji (od 1. julija 2010 združen v urad Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES) oceniti laboratorije v državah članicah in tretjih državah za namene odobritve izvajanja seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih.

(9)

Splošni vzorec veterinarskega spričevala za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo iz dela 1 Priloge k Izvedbenemu sklepu 2013/519/EU se uporablja tudi za uvoz psov, mačk in belih dihurjev za ustanove, inštitute in središča, odobrene v skladu z Direktivo 92/65/EGS. Ker take živali morda niso bile cepljene proti steklini, bi ta sklep zato moral določati, da je uvoz v Unijo psov, mačk ali belih dihurjev, namenjenih za ustanove, inštitute in središča, odobrene v skladu z Direktivo 92/65/EGS, dovoljen samo z ozemelj in iz tretjih držav s seznama iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013.

(10)

Direktiva Sveta 96/93/ES (9) določa pravila za izdajo veterinarskih spričeval, ki jih veterinarska zakonodaja zahteva za preprečevanje zavajanja ali goljufij pri izdajanju spričeval. Treba je zagotoviti, da uradni veterinarji tretjih držav pri izdajanju veterinarskih spričeval uporabljajo pravila in načela, ki so vsaj enakovredna tistim iz navedene direktive.

(11)

Poleg tega je Komisija po obveznem pregledu Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1152/2011 (10) sprejela Delegirano uredbo (EU) 2018/772 (11), ki med drugim določa pravila za kategorizacijo držav članic ali njihovih delov glede na njihovo upravičenost do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih. Navedena uredba je razveljavila Delegirano uredbo (EU) št. 1152/2011 z učinkom od 1. julija 2018.

Seznam držav članic, ki izpolnjujejo pravila za kategorizacijo iz Delegirane uredbe (EU) 2018/772 za celotno ozemlje države ali dele ozemlja države, je določen v Prilogi k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/878 (12). Zato je v vzorcu veterinarskega spričevala primerno nadomestiti sklicevanja na Delegirano uredbo (EU) št. 1152/2011 s sklicevanji na Delegirano uredbo (EU) 2018/772 in Izvedbeno uredbo (EU) 2018/878.

(12)

Ta sklep bi zato moral določiti nov seznam ozemelj in tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, ter splošni vzorec veterinarskega spričevala za uvoz takih živali v Unijo. Sklep 2013/519/EU bi bilo zato treba razveljaviti.

(13)

Da bi se izognili motnjam pri uvozu pošiljk psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo, je treba določiti prehodno obdobje do 31. decembra 2019, da se pod določenimi pogoji omogoči uporaba vzorcev veterinarskih spričeval, izdanih v skladu s pravili Unije, ki se uporabljajo pred datumom začetka uporabe tega sklepa.

(14)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Seznam ozemelj ali tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz psov, mačk ali belih dihurjev v skladu z Direktivo 92/65/EGS

1.   Pošiljke psov, mačk ali belih dihurjev, za katere veljajo določbe Direktive 92/65/EGS, se lahko uvozijo v Unijo le, če so ozemlja ali tretje države, iz katerih prihajajo, ter vsa ozemlja ali tretje države, prek katerih poteka tranzit, vključeni na enega od seznamov iz:

(a)

dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010;

(b)

Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013;

(c)

Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659, razen tistih tretjih držav, za katere je v stolpcu 16 tabele iz navedene priloge navedena časovna omejitev.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se pošiljke psov, mačk ali belih dihurjev, namenjene za ustanove, inštitute in središča, ki so odobreni v skladu z Direktivo 92/65/EGS, v Unijo lahko uvozijo le, če so ozemlja ali tretje države, iz katerih prihajajo, ter vsa ozemlja ali tretje države, prek katerih poteka tranzit, vključeni na seznam iz odstavka 1(b).

Člen 2

Veterinarsko spričevalo za uvoz z ozemelj ali iz tretjih držav

Države članice dovolijo le uvoz psov, mačk ali belih dihurjev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

priloženo jim je veterinarsko spričevalo, ki je sestavljeno v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge ter ki ga izpolni in podpiše uradni veterinar v skladu s pojasnjevalnimi opombami iz dela 2 Priloge;

(b)

izpolnjujejo zahteve glede veterinarskega spričevala iz točke (a) v zvezi z ozemlji ali tretjimi državami, iz katerih prihajajo, ter vsemi ozemlji ali tretjimi državami, prek katerih poteka tranzit, kot je navedeno v odstavkih 1(a), (b) in (c) člena 1.

Člen 3

Razveljavitev

Izvedbeni sklep 2013/519/EU se razveljavi.

Sklicevanja na Izvedbeni sklep 2013/519/EU se razumejo kot sklicevanja na ta sklep.

Člen 4

Prehodne določbe

Države članice za prehodno obdobje do 31. decembra 2019 odobrijo uvoz v Unijo psov, mačk in belih dihurjev, ki jim je priloženo veterinarsko spričevalo, izdano najpozneje 30. novembra 2019 v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge k Izvedbenemu sklepu 2013/519/EU.

Člen 5

Uporaba

Ta sklep se uporablja od 1. julija 2019.

Člen 6

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. februarja 2019

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(2)  Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (UL L 178, 28.6.2013, str. 1).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/519/EU z dne 21. oktobra 2013 o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, ki so odobrene za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ter vzorca veterinarskega spričevala za tak uvoz (UL L 281, 23.10.2013, str. 20).

(4)  Odločba Komisije 2004/211/ES z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega ozemlja, s katerih države članice dovolijo uvoz živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji, ter o spremembi odločb 93/195/EGS in 94/63/ES (UL L 73, 11.3.2004, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval (UL L 73, 20.3.2010, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 178, 28.6.2013, str. 109).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 z dne 12. aprila 2018 o pogojih za vstop v Unijo živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev (UL L 110, 30.4.2018, str. 1).

(8)  Odločba Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (UL L 79, 30.3.2000, str. 40).

(9)  Direktiva Sveta 96/93/ES z dne 17. decembra 1996 o certificiranju živali in živalskih proizvodov (UL L 13, 16.1.1997, str. 28).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2011 z dne 14. julija 2011 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih (UL L 296, 15.11.2011, str. 6).

(11)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/772 z dne 21. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011 (UL L 130, 28.5.2018, str. 1).

(12)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/878 z dne 18. junija 2018 o sprejetju seznama držav članic ali delov ozemlja držav članic, ki izpolnjujejo pravila za kategorizacijo iz člena 2(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2018/772 o uporabi preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih (UL L 155, 19.6.2018, str. 1).


PRILOGA

DEL 1

Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo

Image 1 Besedilo slike Image 2 Besedilo slike Image 3 Besedilo slike Image 4 Besedilo slike Image 5 Besedilo slike

DEL 2

Pojasnjevalne opombe za izpolnjevanje veterinarskega spričevala

(a)

Kadar je v spričevalu navedeno, da se nekatere navedbe, ki so neustrezne, črtajo, se neustrezne navedbe lahko prečrtajo, kar parafira in ožigosa uradni veterinar, ali pa se popolnoma črtajo iz spričevala.

(b)

Izvirnik vsakega spričevala vsebuje en sam list papirja, pri daljšem besedilu pa so vse potrebne strani povezane v nedeljivo celoto.

(c)

Spričevalo se pripravi v vsaj enem uradnem jeziku države članice, v kateri je mejna kontrolna točka za vnos pošiljke v Unijo, in v vsaj enem uradnem jeziku namembne države članice. Vendar lahko navedeni državi članici dovolita, da je spričevalo pripravljeno v uradnem jeziku druge države članice, ki mu je po potrebi priložen uradni prevod.

(d)

Če so zaradi identifikacije kosov v pošiljki (seznam iz točke I.28. vzorca veterinarskega spričevala) spričevalu priloženi dodatni listi papirja ali podporni dokumenti, se šteje, da so navedeni listi ali dokumenti sestavni del izvirnika spričevala, če jih na vsaki strani podpiše in ožigosa uradni veterinar.

(e)

Kadar spričevalo, vključno z dodatnimi listi ali dokumenti iz točke (d), vsebuje več kot eno stran, se vsaka stran na dnu strani oštevilči (številka strani od skupnega števila strani) in na vrhu strani označi z referenčno številko spričevala, ki jo je določil pristojni organ.

(f)

Izvirnik spričevala izpolni in podpiše uradni veterinar na ozemlju ali v tretji državi izvoza. Pristojni organ ozemlja ali tretje države izvoza zagotovi, da se upoštevajo pravila in načela certificiranja, enakovredna tistim iz Direktive 96/93/ES.

(g)

Barva podpisa je drugačna od barve tiska. Ta zahteva se uporablja tudi za žige, razen reliefnih in vodnih žigov.

(h)

Referenčno številko spričevala iz rubrik I.2.in II.a. izda pristojni organ ozemlja ali tretje države izvoza.


Top