Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005D0834-20130701

Odločba Sveta z dne 8. novembra 2005 o enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort, ki se izvajajo v nekaterih tretjih državah, in o spremembah Odločbe 2003/17/ES (2005/834/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/834/2013-07-01

2005D0834 — SL — 01.07.2013 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

ODLOČBA SVETA

z dne 8. novembra 2005

o enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort, ki se izvajajo v nekaterih tretjih državah, in o spremembah Odločbe 2003/17/ES

(2005/834/ES)

(UL L 312, 29.11.2005, p.51)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA SVETA (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M2

UREDBA SVETA (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013

  L 158

1

10.6.2013
▼B

ODLOČBA SVETA

z dne 8. novembra 2005

o enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort, ki se izvajajo v nekaterih tretjih državah, in o spremembah Odločbe 2003/17/ES

(2005/834/ES)SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin ( 1 ), in zlasti člena 16(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit ( 2 ), in zlasti člena 16(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin ( 3 ), in zlasti člena 22(1)(b) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese ( 4 ), in zlasti člena 23(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic ( 5 ), in zlasti člena 37(1)(b) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic ( 6 ), in zlasti člena 20(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo 97/788/ES ( 7 ) je Svet določil, da naj bi uradni nadzori nad postopki vzdrževanja sort, ki se izvajajo v nekaterih tretjih državah, dajali enaka jamstva kakor tisti, ki jih izvajajo v državah članicah.

(2)

Kot kaže, dajejo ti nadzori še naprej enaka jamstva kot tisti, ki se izvajajo v državah članicah. Navedeni nadzori ostanejo zato še naprej enakovredni.

(3)

Odločba 97/788/ES je prenehala veljati 30. junija 2005. Ta odločba mora začeti učinkovati 1. julija 2005, zato da se prepreči oviranje trgovine s temi tretjimi državami.

(4)

Ta odločba naj ne preprečuje Skupnosti, da prekliče odločitev o enakovrednosti ali da zavrne podaljšanje obdobja njene veljavnosti, kadar pogoji, na katerih temelji, niso ali niso več izpolnjeni.

(5)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te odločbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil ( 8 ).

(6)

Z Direktivo 2004/117/ES ( 9 ) se je področje uporabe ureditve Skupnosti za enakovrednost semen razširilo na vse kategorije semen, vključno s semenom generacij pred osnovnim semenom. Zato je primerno, da se spremeni Odločba 2003/17/ES ( 10 ), da se določbe omenjene odločbe uskladijo s spremenjenimi določbami direktiv o trženju semen –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:Člen 1

Uradni nadzor nad postopki vzdrževanja sort, ki ga v tretjih državah iz Priloge izvajajo organi, navedeni v isti prilogi, za vrste, ki jih urejajo posebej za vsako od teh držav navedene direktive, daje enaka jamstva kakor tisti, ki ga izvajajo države članice.

Člen 2

Spremembe Priloge, razen sprememb, ki se nanašajo na prvi stolpec preglednice, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 3(2).

Člen 3

1.  Komisiji pomaga Stalni odbor za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo, ustanovljen s členom 1 Sklepa 66/399/EGS ( 11 ), v nadaljnjem besedilu „Odbor“.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3.  Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 4

V Odločbi 2003/17/ES se člena 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„Člen 1

Poljski pregledi pri semenskih posevkih vrst, navedenih v Prilogi I, opravljeni v tretjih državah, naštetih v navedeni prilogi, se štejejo za enakovredne poljskim pregledom, opravljenim v skladu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES in 2002/57/ES, pod pogojem, da:

(a) jih uradno opravijo organi, našteti v Prilogi I, ali se opravijo pod uradnim nadzorom teh organov;

(b) izpolnjujejo pogoje, predpisane v točki A Priloge II.

Člen 2

Seme vrst, navedenih v Prilogi I, pridelano v tretjih državah, naštetih v navedeni prilogi, ki ga uradno potrdijo organi, našteti v tej prilogi, se šteje za enakovredno semenu, skladnemu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES in 2002/57/ES, če izpolnjuje pogoje, predpisane v točki B Priloge II.“

Člen 5

Ta odločba se uporablja od 1. julija 2005.

Vendar se člen 4 uporablja od 1. oktobra 2005.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.
PRILOGADržava (1)

Organ, ki je odgovoren za izvajanje nadzora

Direktive

AR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/57/ES

AU

Australian Seeds Authority, Victoria

66/401/EGS

2002/55/ES

2002/57/ES

▼M1 —————

▼B

CA

Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/57/ES

CH

Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich

Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Nyon

2002/55/ES

CL

Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/57/ES

CS

National Laboratory for Seed Testing, Novi Sad

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/57/ES

▼M2 —————

▼B

IL

Ministry of Agriculture Bet-Dagan

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/55/ES

2002/57/ES

JP

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo

2002/55/ES

KR

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vegetables Division, Seoul

2002/55/ES

MA

Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/55/ES

2002/57/ES

NZ

Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington

66/401/EGS

▼M1 —————

▼B

TW

Council of Agriculture, Food and Agriculture Department, Taipei

2002/55/ES

US

United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/55/ES

2002/57/ES

UY

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/57/ES

ZA

Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane)

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

(1)   AR – Argentina, AU – Avstralija, ►M1   BG – Bolgarija, ◄ CA – Kanada, CH – Švica, CL – Čile, CS – Srbija in Črna Gora, ►M2  HR – Hrvaška, ◄ IL – Izrael, JP – Japonska, KR – Republika Koreja, MA – Maroko, NZ – Nova Zelandija, ►M1   RO – Romunija, ◄ TW – Tajvan, US – Združene države Amerike, UY – Urugvaj, ZA – Južna Afrika.( 1 ) UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES (UL L 14, 18.1.2005, str. 18).

( 2 ) UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

( 3 ) UL L 193, 20.7.2002, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 268, 18.10.2003, str. 1).

( 4 ) UL L 193, 20.7.2002, str. 12. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

( 5 ) UL L 193, 20.7.2002, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

( 6 ) UL L 193, 20.7.2002, str. 74. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

( 7 ) UL L 322, 25.11.1997, str. 39. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2004/120/ES (UL L 36, 7.2.2004, str. 57).

( 8 ) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

( 9 ) UL L 14, 18.1.2005, str. 18.

( 10 ) UL L 8, 14.1.2003, str. 10. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 885/2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 1).

( 11 ) UL 125, 11.7.1966, str. 2289/66.

Top