EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0582

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/582 z dne 12. aprila 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1352/2013 o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov

C/2018/2117

OJ L 98, 18.4.2018, p. 4–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/582/oj

18.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 98/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/582

z dne 12. aprila 2018

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1352/2013 o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1352/2013 (2) je bil določen obrazec za zahtevo iz Uredbe (EU) št. 608/2013, s katerim se zahteva, naj carinski organi ukrepajo v zvezi z blagom, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine (v nadaljnjem besedilu: obrazec za zahtevo).

(2)

Obrazec za zahtevo je treba prilagoditi, da se upoštevajo praktične izkušnje pri uporabi tega obrazca ter zagotovi nemoteno posredovanje in izmenjava podatkov prek osrednje podatkovne zbirke iz člena 31 Uredbe (EU) št. 608/2013.

(3)

Kadar se zahteva predloži, potem ko so carinski organi na svojo pobudo prekinili prepustitev blaga ali ga zadržali, bi moral vložnik to navesti na obrazcu za zahtevo.

(4)

Izraz „blagovna znamka Skupnosti“ je bil na podlagi Uredbe (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta (3) v pravnem redu Unije nadomeščen z izrazom „blagovna znamka Evropske unije“. Obrazec za zahtevo je zato treba ustrezno posodobiti.

(5)

Kadar vložnik zahteva, da se uporabi postopek za uničenje blaga v manjših pošiljkah iz člena 26 Uredbe (EU) št. 608/2013, bi moral imeti možnost, da natančno opredeli, ali želi, da se ta postopek uporabi v vseh državah članicah ali v eni oziroma več določenih državah članicah.

(6)

Od vložnika bi bilo treba zahtevati, da v obrazcu za zahtevo navede imena in naslove udeleženih podjetij in trgovcev, ker so te informacije pomembne za carinske organe pri analizi in oceni tveganja kršitve.

(7)

Ob upoštevanju, da morajo v skladu s členom 31 Uredbe (EU) št. 608/2013 vse izmenjave podatkov o odločbah v zvezi z zahtevami in zadržanjem med državami članicami in Komisijo potekati prek osrednje podatkovne zbirke Komisije in da je treba to podatkovno zbirko prilagoditi novemu obrazcu za zahtevo, bi bilo treba spremembe prilog I in III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1352/2013 uporabljati od 15. maja 2018.

(8)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 1352/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 1352/2013 se spremeni:

(1)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

(2)

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 15. maja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. aprila 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 181, 29.6.2013, str. 15.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1352/2013 z dne 4. decembra 2013 o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov (UL L 341, 18.12.2013, str. 10).

(3)  Uredba (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL L 341, 24.12.2015, str. 21).


PRILOGA I

PRILOGA I

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike
“.

PRILOGA II

Del I Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1352/2013 se spremeni:

(1)

v navodilu za izpolnjevanje polja 1 („vložnik“) se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Podatki o vložniku se vpišejo v to polje. Polje tako vsebuje informacije o imenu in polnem naslovu vložnika, njegovi davčni identifikacijski številki, kateri koli drugi nacionalni registracijski številki ali njegovi registracijski in identifikacijski številki gospodarskega subjekta (številki EORI), tj. enotni številki za celotno Unijo, ki jo carinski organ v državi članici dodeli gospodarskim subjektom, ki so vključeni v carinske dejavnosti, njegovo telefonsko številko, številko mobilnega telefona ali številko telefaksa in njegov elektronski naslov. Vložnik lahko po potrebi vnese tudi naslov svojega spletišča.“;

(2)

v navodilu za izpolnjevanje polja 2 („Zahteva na ravni Unije / nacionalni ravni“) se doda naslednji odstavek:

„Če se zahteva predloži, potem ko je bila prepustitev blaga prekinjena ali blago zadržano v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 608/2013, se označi polje ‚Zahteva na nacionalni ravni (primerjaj člen 5(3))‘.“;

(3)

v navodilu za izpolnjevanje polja 10 („Postopek za manjše pošiljke“) se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Če vložnik zaprosi za uporabo postopka za uničenje blaga v manjših pošiljkah iz člena 26 Uredbe (EU) št. 608/2013, označi polje ustrezne države članice ali – v primeru zahteve na ravni Unije – držav članic, v katerih naj se ta postopek uporabi.“


Top